S T A T I S T I K U D V A L G E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S T A T I S T I K U D V A L G E T"

Transkript

1 STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal

2 STATISTIKUDVALGET. Sammenfatning Lønstigningstakten i den private sektor har været aftagende gennem. Den gennemsnitlige lønstigningstakt har siden slutningen af ligget omkring ¾ pct. Lønstigningstakten i fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv har udvist en faldende tendens siden. kvartal, mens lønstigningstakten i bygge- og anlægssektoren har været stigende siden. kvartal fra et lavt niveau. Et referenceforløb baseret på overenskomster fra foråret peger i retning af en fortsat afdæmpet lønudvikling i de kommende år. På det offentlige arbejdsmarked er timelønningerne i. kvartal ifølge Danmarks Statistik steget med, pct. i staten og,7 pct. i kommunerne. Lønstigningerne i den kommunale sektor har udvist betydelige udsving i den seneste tid, men følger det aftalte forløb forholdsvist tæt. Reststigningen er noget større i staten end i kommunerne. De øvrige arbejdsomkostninger ventes at bidrage med ca., pct.-enhed til stigningen i de samlede arbejdsomkostninger i både og. For fremstillingsvirksomhed steg de samlede arbejdsomkostninger i udlandet med,7 pct. i, mod en stigning i Danmark på,9 pct. I. halvår er forskellen i lønstigningerne yderligere indsnævret, og den danske lønudvikling ligger stort set på linje med udlandets. Kombineret med en vis styrkelse af den effektive kronekurs har dette betydet en forringelse af lønkonkurrenceevnen på henholdsvis, pct. i og ¼ pct. i. halvår. De internationale institutioner venter i deres seneste prognoser stigninger i de samlede arbejdsomkostninger i udlandet på omkring ½- pct. i både og. Forbrugerprisinflationen har siden starten af været gradvist tiltagende fra ca., pct. i gennemsnit for til, pct. i august. Den stigende inflation i skal ses i sammenhæng med relativt kraftige stigninger i prisen på råolie. Inflationstakten i Danmark har efter en periode hvor inflationen lå væsentligt under euroområdet nærmet sig euroområdet og lå i juli omkring ¼ pct.-enhed under euroområdet. Siden 998 er reallønnen i gennemsnit steget med ¾ pct. om året i den private sektor. I staten og kommunerne er reallønnen i samme periode i gennemsnit steget med henholdsvis ca. pct. og ½ pct. Selvom reallønsudviklingen midlertidigt vil blive reduceret, forventes de udefrakommende prisstigninger på energi ikke at påvirke lønudviklingen. For udlandet som helhed er reallønnen fra 998 til steget med ¼ pct. i gennemsnit. I euroområdet er reallønnen i samme periode steget med omkring pct. i gennemsnit. Reallønnen er dermed steget mere i Danmark end i udlandet siden september

3 . Statistikudvalgets kommissorium I forbindelse med fælleserklæringen fra 987 nedsattes et Statistikudvalg med repræsentanter fra DA, LO, Arbejds-, Finans- og Økonomiministeriet, som fik til opgave løbende at vurdere den faktuelle udvikling i arbejdsomkostningerne i Danmark og udlandet. I august 999 blev Statistikudvalgets arbejde genoptaget med følgende kommissorium: "I forlængelse af trepartsdrøftelserne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter d.. august 998 er det besluttet at igangsætte et udvalgsarbejde (jf. i øvrigt Statsministeriets papir om organisering af trepartsarbejdet, der blev fremlagt og godkendt på mødet) med det formål at kortlægge og analysere den stedfundne udvikling i arbejdskraftomkostninger i Danmark og i udlandet. Udvalget skal herunder se på lønudviklingen men også på øvrige faktorer af betydning for udviklingen i konkurrenceevnen. Som udgangspunkt skal udvalget fortsætte det tidligere Statistikudvalgs arbejde med fremlæggelse af analyserne i den form, der er opbygget her. Udvalget består af repræsentanter for Finansministeriet (formand), Arbejdsministeriet, Økonomiministeriet, DA og LO. Udvalgets sekretariat varetages af Finansministeriet og Økonomiministeriet i fællesskab. Udvalgets mere konkrete opgaver er: at analysere og vurdere udviklingen i de direkte og indirekte arbejdskraftomkostninger i Danmark og udlandet, at følge prisudviklingen og udviklingen i reallønnen. Udvalget udarbejder en årlig statusrapport, der foreligger i. kvartal." Siden regeringsomdannelsen den 7. november har udvalget bestået af Finansministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet, DA og LO. Udvalgets sekretariat varetages af Finansministeriet. Statusrapporten bygger på den seneste statistik for løn, priser og produktivitetsudvikling, hvilket for nærværende primært vil sige, DA's KonjunkturStatistik (. kvartal ) og StrukturStatistik. Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor samt stat og kommuner (. kvartal ). Produktivitetsudviklingen ifølge nationalregnskabet (). DA's Internationale Lønstatistik (. kvartal ) suppleret med statistik fra OECD. Bureau of Labor Statistics (BLS) opgørelse af lønomkostninger. Danmarks Statistiks opgørelse af prisudviklingen (august ). Eurostats opgørelse af prisudviklingen i udlandet (juli ). OECD s opgørelse af prisudviklingen i udlandet (juni ).

4 Statistikudvalgets Statusrapport. Lønudviklingen i Danmark Den samlede private lønstigningstakt har været aftagende gennem og videre ind i. Lønstigningstakten har dermed udvist en faldende tendens siden. kvartal og er på sit laveste niveau siden 99. Siden. kvartal har lønstigningerne ligget omkring ¾ pct., jf. tabel.. Den faldende tendens i lønstigningstakterne gør sig gældende for både arbejdere og funktionærer. Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer har siden. kvartal også ligget omkring ¾ pct. Mens arbejdernes stigningstakter har svinget lidt de seneste kvartaler, har funktionærernes lønstigningstakter været mere stabile. På hovedbrancheniveau har lønstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed ligget omkring ½-¾ pct. i de første kvartaler i. I de seneste kvartaler har der været en opgang i lønstigningstakten for bygge- og anlægsvirksomhed, idet denne har ligget i størrelsesordnen ¼ pct. I fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv har lønstigningerne været gradvist aftagende siden. Lønudviklingen for den samlede private sektor siden. kvartal afspejler derfor navnlig lave stigningstakter i fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv. enheder over stigningstakten i et referenceforløb, som er baseret på en beregningsteknisk antagelse om procentuelt (fuldt relativt) gennemslag af ændringerne i overenskomsternes lønsatser og andre overenskomstelementer. I løbet af blev afstanden udvidet og var ca. ¼ pct. i. kvartal. Efterfølgende indsnævredes forskellen gradvist og både i de sidste kvartaler i var der noget usædvanligt stort set ingen forskel mellem den faktiske lønstigningstakt for arbejdere og referenceforløbet. I starten af udvidedes afstanden lidt igen til ca. ½ pct.-enhed. Siden. kvartal har afstanden været nul eller svagt negativ. Det skal dog bemærkes, at de lønelementer i referenceforløbet, der dækker udvidet løn under sygdom og barsel (som svarer til ca. ¼ pct.-enheder i. og. kvartal ) ikke indgår i lønstigningerne i KonjunkturStatistik. Den lavere faktiske lønstigning i. kvartal afspejler blandt andet færre genebetalinger vedrørende overarbejde. Referenceforløbet, beregnet på de i foråret indgåede overenskomster, peger i retningen af en forholdsvis afdæmpet lønudvikling i det kommende par år, jf. figur.. Fra 999 og frem til. kvartal lå lønstigningstakten på DA-området ¼-½ pct.- Tabel.. Gennemsnitlig årlige procentvise stigning i timefortjenesten.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt DA i alt...,,,,,9,,9, Arbejdere...,,,8,7,,,, Funktionærer...,9,,,,7,7,7, Fremstillingsvirks...,,,,9,9,,9, Bygge- og anlægsvirks...,9,,,,7,,, Serviceprægede erhv....,8,,,,9,,7, Kilde: DA s KonjunkturStatistik.

5 Statistikudvalgets Statusrapport Figur.. Timefortjeneste for arbejdere og teknisk referenceforløb på DA-området Satser Pension Feriefridage mv. Faktisk Anm.: Referenceforløbet er baseret på fire overenskomstmæssigt fastsatte lønelementer: Lønsatser, pensionsbidrag, arbejdstid samt løn under sygdom og barsel. Bidragene fra arbejdstid samt løn under sygdom og barsel er samlet i kategorien Feriefridage mv. Dermed er der elementer i overenskomstforligene f.eks. ret til uddannelse ved afskedigelse som ikke er medtaget i beregningerne. Kilde: DA s Konjunk.Statistik og egne beregninger. På hovedparten af overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- og minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt og påvirkes af blandt andet konjunktur- og konkurrencesituationen og muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Disse forhold vil være væsentlige kilder til afvigelser mellem den faktiske lønstigningstakt og referenceforløbet. Hertil kommer de forskellige lønsystemers funktionsmåde. Referenceforløb baseret på de overenskomstmæssigt fastsatte satsændringer er derfor forholdsvis usikre pejlemærker for den faktiske lønudvikling. DA s årlige StrukturStatistik bruger oplysninger fra alle virksomheder, der indberetter til DA s LønStatistik, i modsætning til den kvartalsvise KonjunkturStatistik, der er baseret på en stikprøve af virksomheder. StrukturStatistik viste en stigning i den gennemsnitlige timefortjeneste ekskl. genetillæg på,8 pct. i, jf. tabel.. Det er,9 pct.-enheder lavere end i og, pct.-enheder lavere end i. Stigningstakten for arbejdere og funktionærer er opgjort til hhv.,8 pct. og,9 pct. i og er ligeledes markant lavere end stigningstakterne i. På brancheniveau var den højeste gennemsnitlige stigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed med,9 pct. efterfulgt af serviceprægede erhverv,7 pct. og endelig bygge- og anlægsvirksomhed med, pct. StrukturStatistikken benytter ikke faste vægte, som det er tilfældet med den kvartalsvise KonjunkturStatistik. Dermed kan de observerede stigningstakter være påvirket af forskydninger i virksomhedernes medarbejderstab. Danmarks Statistik offentliggør kvartalsvise lønindeks for den private sektor, staten og kommunerne. Tabel.. Udviklingen i den gennemsnitlige timefortjeneste eksklusive genetillæg DA i alt...,7,,,8,,,,7,8 Funktionærer...,8,,9,8,8,,,,9 Arbejdere...,9,7,9,,,,,,8 Fremstillingsvirksomhed...,,8,9,,7,,9,,9 Bygge- og anlægsvirksomhed...,9,,,,8,,8,, Serviceprægede erhverv...,9,,9,9,,,,,7 Kilde: DA s StrukturStatistik. Voksne lønmodtagere.

6 Statistikudvalgets Statusrapport Stigningstakten i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor har udvist en faldende tendens siden og har siden. kvartal ligget omkring,9 pct., jf. figur.. Både DA s og Danmarks Statistiks statistikker peger således i retning af moderate lønstigningstakter i den private sektor. Figur.. Udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks på det private og offentlige område Privat Kommuner Stat Kilde: Danmarks Statistiks summariske lønindeks for den private sektor, staten og kommunerne. De offentlige lønstigninger har været præget af markante udsving de seneste år, jf. figur.. Det gælder ikke mindst i kommunerne, hvor det afspejler profilen i overenskomsterne. Lønstigningstakten i staten har siden starten af svinget omkring, pct. Stigningstakterne i kommunerne har været opadgående igennem frem til. kvartal, hvorefter lønstigningstakten har haft en faldende tendens, jf. figur.. Danmarks Statistiks offentliggørelse af lønindeks for den offentlige sektor har været præget af en vis ustabilitet pga. af problemer med det statistiske grundmateriale. Lønstigningstakten i staten i. kvartal ligger i modsætning til. kvartal noget over den overenskomstaftalte stigning, jf. figur.. For staten har der i visse perioder været en mærkbar reststigning. 7 Figur.. Faktisk lønstigning og teknisk referenceforløb i staten Aftalt Faktisk Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger baseret på indgåede overenskomster. I kommunerne ligger lønstigningen i. kvartal noget under niveauet for stigningstakten beregnet på baggrund af overenskomsten, mens stigningstakten de seneste kvartaler har ligget lidt over referenceforløbet, jf. figur.. Figur.. Faktisk lønstigning og teknisk referenceforløb i kommunerne Aftalt Faktisk 7 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger baseret på indgåede overenskomster. I kommunerne har lønstigningerne generelt ligget væsentligt tættere på referenceforløbet end i staten. Indførelsen af nye lønsystemer i staten og kommunerne har siden 997 betydet, at en større del af lønnen forhandles lokalt. Det kan medvirke til mindre tidsmæssigt sam- 7

7 7 Statistikudvalgets Statusrapport menfald mellem de centralt aftalte og de faktiske lønstigninger. Som følge af reguleringsordningen vil de offentlige lønninger om end med forsinkelse følge lønudviklingen i den private sektor. De kommunale parter har i forbindelse med OK indført en ny reguleringsordning. Formålet med ændringerne er at sikre større budget- og finansieringssikkerhed. Med den nye reguleringsordning flyttes opgørelsestidspunktet fra august til februar i det efterfølgende år, udmøntningstidspunktet udskydes fra april til oktober, og udmøntningen baseres på et gennemsnit af fire årsstigningstakter. Reallønsudviklingen i Danmark På baggrund af udviklingen i timelønningerne og forbrugerpriserne er stigningen i reallønnen på DA-området aftaget siden starten af efter en tiltagende stigning i reallønnen igennem, jf. figur.. Figur.. Vækst i real timeløn på DA-området baseret på DA s KonjunkturStatistik og forbrugerprisindekset Kilde: DA s KonjunkturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. Ved at basere beregningen på et gennemsnit af fire årsstigningstakter opnås større træfsikkerhed, fordi udsving i et enkelt kvartal indgår med mindre vægt. Til gengæld medfører gennemsnitsmodellen en lidt langsommere tilpasning til eventuelle udsving i forholdet mellem den private og kommunale lønudvikling. - - For kvartalsvise ændringer i stigningstakten i reallønnen gælder, at der skal tages forbehold for, at der kan forekomme særlige udsving bl.a. som følge af overenskomstprofilen og volatile poster i forbrugerprisindekset. På det offentlige område er stigningstakten i reallønnen for kommunerne efter at have været negativ ved indgangen til steget til godt pct. i. kvartal, jf. figur.. Efterfølgende er stigningstakten gradvist aftaget til godt pct. Figur.. Vækst i real timeløn baseret på Danmarks Statistiks summariske lønindeks samt forbrugerprisindekset Private sektor Kommunerne Staten Anm.: DA s KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks summariske lønindeks anvender forskellig statistisk metode. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Stigningstakten for reallønnen i staten har ligeledes været stigende igennem og de første kvartaler i og lå på omkring pct. i. kvartal. De seneste. kvartaler er stigningstakten i reallønnen i staten aftaget og var i. kvartal,8 pct. Reallønsudviklingen har varieret noget mere på det offentlige område end på det private. Øvrige arbejdsomkostninger Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes timefortjeneste og de øvrige arbejdsomkostninger. DA's StrukturStatistik indeholder en detal- -

8 8 Statistikudvalgets Statusrapport jeret opgørelse af disse omkostningselementer. Stigningen i virksomhedernes arbejdsomkostninger pr. time ekskl. genetillæg for er i StrukturStatistikken opgjort til, pct. og er lavere end stigningstakten i timefortjenesten. Dermed bidrog øvrige arbejdsomkostninger med -, pct.-enheder til stigningstakten i. Dette afspejler især en stigning i refusioner fra offentlige kasser. Der er i udvalget enighed om de principper, der skal anvendes ved beregning af de øvrige arbejdsomkostninger i DA's KonjunkturStatistik som følger af eksempelvis lovgivning og overenskomstaftaler. Ud fra disse beregningsprincipper ventes de øvrige arbejdsomkostninger at hæve stigningstakten i virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger med ca., pct.-enhed i. Baggrunden herfor er primært en forhøjelse af bidragene til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES) blandt andet afledt af arbejdsskadereformen. De kendte bidrag fra de øvrige arbejdsomkostninger til den samlede lønstigningstakt i udgør i størrelsesordenen knap, pct.-enhed, hvilket skal ses i lyset af øgede bidrag til ATP og arbejdsgivernes elevrefusion (AER).. Produktivitet og enhedslønomkostninger i Danmark Danmarks Statistiks har offentliggjort nyt og revideret nationalregnskab frem til. På baggrund af udviklingen i arbejdstimer pr. år kan væksten i timeproduktiviteten for de private byerhverv opgøres til,9 pct. i, jf. tabel.. Det er væsentligt højere end stigningen i mandeproduktiviteten, der udgjorde, pct. i. Der er erfaringsmæssigt store udsving i produktivitetsvæksten, og udviklingen i skal derfor fortolkes med nogen forsigtighed I perioden 998- har den gennemsnitlige stigning i timeproduktiviteten og mandeproduktiviteten været nogenlunde sammenfaldende i størrelsesordenen ca. ¼ pct. Endelig viser opgørelserne af enhedslønomkostningerne, at årsvækstraten i har været godt ½ pct. i de private byerhverv. For opgørelser af både produktivitet og enhedslønomkostninger gælder, at der bør tages forbehold for revisioner i de foreløbige nationalregnskaber. Opgørelsen har historisk været genstand for store opgørelsesmæssige revisioner. Ovenstående gennemgang belyser udviklingen i arbejdskraftproduktiviteten, som angiver værditilvæksten pr. beskæftiget (eller pr. time). Tabel.. Produktivitetsudviklingen. Gns Private byerhverv - Timeproduktivitet..., -,9,,7 -,,,,9 - Mandeproduktivitet...,,,,7 -,,,, - Enhedslønomkostninger...,,9, -,,,8,, Anm.: De private byerhverv svarer til den private sektor fratrukket søtransport, landbrug, energi samt boligbenyttelse. Stigningen i enhedslønomkostningerne kan ikke sammenlignes direkte med stigningstakterne som opgjort i DA s StrukturStatistik eller KonjunkturStatistik, idet enhedslønomkostningerne her er beregnet som den årlige stigning i forholdet mellem lønsummen og bruttoværditilvæksten i private byerhverv baseret på nationalregnskabet. Kilde: Danmarks Statistik.

9 9 Statistikudvalgets Statusrapport En stigning i arbejdskraftsproduktiviteten betyder, at den samme beskæftigede kan producere mere. Den ekstra produktion (produktivitetstigning) kan bl.a. opstå som følge af et generelt bedre uddannelsesniveau og et større/bedre kapitalapparat pr. beskæftiget. Dvs. større indsats af disse ressourcer. Den del af stigningen i arbejdskraftproduktiviteten, som ikke umiddelbart kan forklares af flere (eller bedre) ressourcer benævnes normalt totalfaktorproduktiviteten. Ofte opfattes bidraget fra totalfaktorproduktivitet som et mål for de teknologiske fremskridt.. Lønudviklingen i udlandet Stigningstakten i lønomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed har siden 99 været højere i Danmark end i udlandet, jf. figur.. Figur.. Udviklingen i de samlede arbejdsomkostninger i Danmark og udlandet, fremstillingsvirksomhed Forskel Danmark Udlandet Anm.: Udviklingen i udlandet i er opgjort ved timefortjenesten i fremstillingssektoren. Kilde: BLS, OECD og DA. I og er stigningstakten for de samlede lønomkostninger i dansk industri gradvist aftaget og ligger i på,9 pct. Det er omkring ¼ pct.-enhed mere end i udlandet. Dermed er vækstforskellen i lønomkostningerne mellem Danmark og udlandet indsnævret væsentligt i forhold til, hvor forskellen var ca. pct.-enheder. I den forløbne del af ligger den danske lønstigningstakt (opgjort ved timefortjenesten) i fremstillingsvirksomhed på,9 pct. i. kvartal og, pct. i. kvartal. Denne udvikling er stort set på linje med lønstigningerne i udlandet. I EU-kommissionens seneste prognose fra dette forår ventes en vækst i udlandets samlede arbejdsomkostninger i fremstillingsvirksomhed på omkring pct. i både. OECD forudsætter i deres seneste prognose en lidt langsommere udenlandsk lønudvikling på godt ½ pct. i begge år. Enhedslønomkostninger I udlandet som helhed har væksten i industriens enhedslønomkostninger i de seneste år været noget lavere end i Danmark, jf. tabel.. I og ligger den årlige stigning i enhedslønomkostningerne i Danmark på henholdsvis, pct. og, pct., hvilket især i er noget over udviklingen i udlandet. Den relativt kraftige vækst i enhedslønomkostningerne i skyldes i stort omfang, at stigningen i timelønningerne ifølge nationalregnskabet ligger væsentligt over DA s opgørelser. Set i gennemsnit siden 998 ligger væksten i enhedslønomkostningerne i Danmark omkring ½ pct.enhed over udlandet. Udviklingen i produktiviteten og dermed enhedslønomkostninger er som nævnt dog behæftet med en betydelig usikkerhed, og skal derfor fortolkes med en vis forsigtighed. Reallønsudvikling Reallønnen er i de seneste år steget hurtigere i Danmark end i udlandet, jf. tabel.. I

10 Statistikudvalgets Statusrapport udlandet steg reallønnen med pct. i, mens reallønsstigningen i Danmark var, pct. samme år. I perioden 998- er reallønnen i gennemsnit steget med ¾ pct. i Danmark mod ¼ pct. i udlandet. I euroområdet er reallønnen i samme periode steget med godt pct. i gennemsnit.. Lønkonkurrenceevnen Den relativt højere lønstigningstakt i Danmark i perioden siden 99 har isoleret set svækket lønkonkurrenceevnen. Samtidig har den effektive kronekurs været stigende siden. Den stærkere kronekurs har således bidraget til at forringe lønkonkurrenceevene yderligere i perioden -. I og under ét er lønkonkurrenceevnen blevet forringet med ca. ½ pct., hvor ca. 8 pct. af forringelsen kan tilskrives valutakursudviklingen. I. halvår er konkurrenceevnen forringet med ¼ pct. Siden 998 er lønkonkurrenceevnen samlet set blevet forringet med godt pct. Valutakursbevægelserne har i perioden som helhed været stort ses neutrale i forhold til udviklingen i den danske lønkonkurrenceevne. Over for euroområdet er lønkonkurrenceevnen i samme periode blevet forringet med omkring 9½ pct. Isoleret set har tabet af lønkonkurrenceevne kostet arbejdspladser i den udlandskonkurrerende del af den private sektor. Udviklingen skal dog også ses i lyset af, at Danmark i den belyste periode har haft et højt beskæftigelsesniveau, moderat inflation og overskud på betalingsbalancen. På det seneste har lønstigningerne i Danmark og i udlandet ligget på samme niveau til trods for, at presset på arbejdsmarkedet formentlig har været større i Danmark end i udlandet. Det kan blandt andet tilskrives institutionelle forskelle, herunder et forholdsvist fleksibelt dansk arbejdsmarked. Tabel.. Lønudvikling i fremstillingsvirksomhed. Gnst Årlig stigning i pct Danmark Lønomkostninger pr. time )...,,,,,,,,9 Enhedslønomkostninger...,,, -,7,,,, Reallønninger...,8,,,9,,7,, Udlandet Lønomkostninger pr. time...,,,7,7,,,,7 - Forskel...,,,8,7,9,,9, - Effektiv kronekurs... -,, -,7 -,,,9,, Lønkonkurrenceevne... -, -,8 -,, -, -, -, -, Enhedslønomkostninger...,,7 -, -,,, -, -, Reallønninger...,,,,,7,,, Euroområdet Lønomkostninger pr. time...,8,7,,,,,9, - Forskel...,,,,,8,,, - Effektiv kronekurs ift. euroområdet...,,, -,,,, -, Lønkonkurrenceevne ift. euroområdet... -, -,7 -, -, -,8 -, -, -, Enhedslønomkostninger..., -,, -,,,9, -, Reallønninger...,,,7,,,9,,7 ) Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger i fremstillingsvirksomhed (arbejdere og funktionærer) som angivet i DA's Internationale Lønstatistik. Det anvendte lønbegreb for Danmark er ikke fuldt sammenligneligt med udlandets. Anm.: Sammenvejning er foretaget med vægtene i det effektive kronekursindeks. Kilde: DA's International Lønstatistik, Bureau of Labor Statistics (BLS), OECD, Nationalbanken og Danmarks Statistik.

11 Statistikudvalgets Statusrapport 7. Prisudviklingen i Danmark Årsstigningstakten i forbrugerprisindekset er efter have været relativt afdæmpet igennem (i gennemsnit, pct.) gradvist steget i den forløbne del af, jf. figur 7.. Figur 7.. Forbruger- og nettopriser, årsstigningstakt. Kilde: 99 Forbrugerprisinflation Danmarks Statistik. Nettoprisinflation Inflationen lå i. kvartal på, pct. I. kvartal er inflationstakten tiltaget til,7 pct. Den højere inflationstakt skal blandt andet tilskrives højere prisstigninger inden for energi, som følge af prisstigninger på råolie. Samtidig er inflationsdæmpende virkning af faldende priser på øvrige varer gradvist bortfaldet i løbet af. kvartal. Dermed er de høje og stigende priser på energi i højere grad blevet synlige i den samlede inflationstakt. Den generelle opgang i prisstigningstakten på varer ekskl. energi skal formentlig tilskrives, at den effektive kronekurs er blevet gradvist svækket i (se figur 7.). Det har ført til øgede importprisstigninger efter en længere periode med faldende eller afdæmpet importprisudvikling. I de seneste måneder er inflationen steget yderligere til, pct. i august, som følge af blandt andet nye prisstigninger på energi, og det tilhørende inflationsbidrag udgør nu ca. / af den samlede inflation. Det nuværende høje bidrag fra energi vil gradvist aftage efterhånden som de højere oliepriser er slået fuldt igennem på energipriserne. Den underliggende inflation, som er et udtryk for den indenlandske markedsbestemte inflation, er aftaget til -¾ pct. i gennemsnit for den forløbne del af efter at have ligget på ¾ pct. i, jf. figur 7.. Det kraftige fald i den underliggende inflation igennem og skal blandt andet ses i lyset af en øget prisstigningstakt på råvarer (herunder olie), som i stort omfang synes opfanget i avancerne. Kerneinflationen målt ved HICP-indekset ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer er i de seneste måneder tiltaget til godt pct. Det understøtter på linje med udviklingen i den underliggende inflation, at inflationspresset i den seneste tid har været moderat. Figur 7.. Underliggende inflation og kerneinflation. - - Kilde: 99 Underliggende inflation Danmarks Statistik, Eurostat. Kerneinflation I de seneste måneder har øgede prisstigninger på råvarer, herunder primært råolie, løftet årsstigningstakten i engrosprisindekset til omkring, pct. i august fra en stigningstakt i som helhed på, pct., jf. figur 7.. Udover prisudviklingen på råolie skal den tiltagende prisstigningstakt på engrosvarer også ses i sammenhæng med en opgang i importpriserne. - -

12 Statistikudvalgets Statusrapport Figur 7.. Engrosprisinflation og den effektive kronekurs. Indeks 98= Kilde: Engrosprisinflation Effektiv kronekurs (h. akse) Danmarks Statistik og Nationalbanken. 8. Prisudviklingen i udlandet og konvergens Prisstigningstakten i udlandet som helhed har siden. kvartal ligget nogenlunde stabilt omkring ¾- pct., jf. figur 8.. I. kvartal lå inflation for udlandet som helhed på,7 pct. I de seneste måneder er prisen på råolie dog steget kraftigt, hvilket kan forventes at løfte inflationen i udlandet i de kommende måneder. I euroområdet har inflationstakten siden starten af ligget relativt stabilt på godt pct. mellem inflationen i Danmark og euroområdet gradvist indsnævret i. I juli lå HICP-inflationen i Danmark på,9 pct. mod, pct. i euroområdet. Udviklingen skyldes bl.a., at prisstigningerne på varer som helhed i Danmark nu ligger omtrent på linje med euroområdets, hvor de tidligere lå noget lavere. Udviklingen i den danske HICP-inflation betyder, at Danmark overholder ECB s mellemfristede målsætning om højst pct. inflation. Derudover har Danmark overholdt ØMU-konvergenskriteriet for inflation siden november og ligger i juli ca., pct.enhed under kriteriet, jf. figur 8.. Det er med til at fastholde troværdigheden af den danske valutakurspolitik. Figur 8. Konvergenskriterium og dansk HICPinflation (-mdr. gennemsnit). Figur 8.. Inflationen i Danmark og udlandet HICP-inflation Konvergenskriterium Kilde: Eurostat og egne beregninger Danmark Euroområdet Udlandet Konvergenskriteriet er, at inflationen, målt ved den årlige stigningstakt i HICP-indekset i gennemsnit over de seneste måneder, ikke må være mere end, pct.enheder højere end gennemsnittet for de tre EUlande med den laveste inflation. Kilde: Danmarks Statistik, OECD og Eurostat. Efter at have ligget væsentligt under euroområdet igennem hele er forskellen

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T I S T I K U D V A L G E T STATUSRAPPORT. KVARTAL Nyt kapitel Statistikudvalgets Statusrapport. Sammenfatning Lønstigningstakten på DA-området voksede til ¾ pct. i første halvår efter at have udgjort

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal . oktober. Sammenfatning Lønstigningstakten har været nogenlunde stabil omkring pct. det seneste års tid (fraregnet

Læs mere

1. Sammenfatning for statusrapporten, 4. kvartal 2017

1. Sammenfatning for statusrapporten, 4. kvartal 2017 Statistikudvalget Statusrapport,. kvartal . Sammenfatning for statusrapporten,. kvartal Lønstigningstakterne på det private arbejdsmarked har gennemgående været moderate i de senere år. Lønstigningstakten

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning Lønstigningstakterne på det private arbejdsmarked har gennemgående

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere