2. kvartals- og halvårsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. kvartals- og halvårsrapport 2011"

Transkript

1 2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni Privat Norden 6 Erhverv Norden 8 Industri Norden 10 Investeringsvirksomhed 12 Kapitalforhold 14 Forventninger 15 Forbehold 16 Regnskab Ledelsens påtegning 19 Resultatopgørelse 20 Totalindkomst 21 Balance 22 Egenkapital 24 Pengestrømsopgørelse 26 Noter 27 Geografiske segmenter 34 Kvartalsoversigt 36 Resultatopgørelse (Moderselskab) 38 Balance (Moderselskab) 39 Telekonference Tryg afholder telekonference onsdag den 17. august 2011 kl CET. Finansanalytikere kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Telekonferencen kan ligeledes følges på tryg.com/dk. Et webcast med koncernchef Morten Hübbe er tilgængelig på tryg.com/dk. Telekonferencen foregår på engelsk og findes efterfølgende på tryg.com/dk. Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 2. kvartal 2010, medmindre andet er nævnt. Redaktion Design Layout Tryk Investor Relations e-types amo design Centertryk A/S

3 Højdepunkter Med et resultat efter skat på 362 mio. DKK og en combined ratio på 91,5 var 2. kvartal 2011 på et indtjeningsmæssigt godt niveau. Tryg tog således endnu et skridt på vejen mod målsætningen om på mellemlang sigt at opnå en egenkapitalforrentning på 20 % svarende til en combined ratio på kvartal 2011 Resultat før skat på 487 mio. DKK mod 173 mio. DKK i 2. kvartal Forsikringsteknisk resultat på 496 mio. DKK mod 394 mio. DKK i 2. kvartal Præmievækst på 3,5 % i lokal valuta påvirket af præmieforhøjelser samt organisk vækst i Sverige og Finland. De samlede bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK. Combined ratio på 91,5 mod 92,5 i 2. kvartal 2010 påvirket af præmieforhøjelser, initiativer på skadeområdet samt større udgifter til vejrskader. Bruttoinvesteringsafkast på 456 mio. DKK svarende til en afkastprocent på 1,2 (4,8 % p.a.). Ny organisation implementeret i maj 2011 med henblik på at styrke fokus på lønsomhed. 1. halvår 2011 Resultat før skat på 848 mio. DKK mod 60 mio. DKK i 1. halvår Forsikringsteknisk resultat på 772 mio. DKK mod 40 mio. DKK i samme periode Præmievækst på 4,3 % i lokal valuta påvirket af præmieforhøjelser samt organisk vækst i Sverige og Finland. De samlede bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK. Combined ratio på 93,7 mod 100,4 i 1. halvår Forbedringen skyldes primært den ekstraordinære hårde vinter i 1. kvartal 2010, præmieforhøjelser samt den begyndende effekt af en række erstatnings- og omkostningsreducerende tiltag. Bruttoinvesteringsafkast på 616 mio. DKK svarende til en afkastprocent på 1,5 (3,0 % p.a.). Egenkapitalforrentning på 14,7 % efter skat i 1. halvår Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

4 Hoved- og nøgletal Året Mio. DKK 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår 2010 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 73,1 82,1 77,2 75,7 72,9 80,8 74,3 80,2 Nettogenforsikringsprocent 2,1 0,8 1,1 3,6 1,6 2,3 2,6 1,6 Skadeforløb 75,2 82,9 78,3 79,3 74,5 83,1 76,9 81,8 Bruttoomkostningsprocent 17,3 16,3 17,2 16,6 17,0 17,3 16,8 17,0 Combined ratio 92,5 99,2 95,5 95,9 91,5 100,4 93,7 98,8 Operating ratio 99,6 92,5 98,1 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 0,6 14,7 6,6 Relativt afløbsresultat 3,1 2,7 3,9 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Solvensdækning Aktieudvikling Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie á 25 DKK 0,7 10,5 10,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) 135,0 145,8 139,5 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

5 Trygs resultat Resultatet før skat for 2. kvartal 2011 blev 487 mio. DKK mod 173 mio. DKK i 2. kvartal Periodens resultat efter skat blev 362 mio. DKK i forhold til 128 mio. DKK i samme periode Det forsikringstekniske resultat blev 496 mio. DKK, og combined ratio blev 91,5. Dette skal sammenlignes med henholdsvis 394 mio. DKK og 92,5 i samme periode 2010, som var det bedste kvartal i Forbedringen dækker hovedsageligt over effekten af de lønsomhedsforbedrende initiativer, der er blevet iværksat siden 2010, men også over let forøgede udgifter til vejrskader. Præmieindtægten udgjorde i 2. kvartal mio. DKK svarende til en vækst på 5,2 % målt i DKK og 3,5 % målt i lokal valuta. Væksten var størst i Privat Norden med 6,2 %, mens Erhverv Norden og Industri Norden havde en vækst på henholdsvis 0,6 % og 0,8 % målt i lokal valuta. Væksten var som forventet og skyldes hovedsageligt de igangsatte præmieforhøjelser, men var også påvirket af vækst i forretningsomfanget i Sverige og Finland. Skadeforløbet blev forbedret fra 75,2 i 2. kvartal 2010 til 74,5. Skadeforløbet var påvirket af større udgifter til vejrskader og et lidt lavere niveau af storskader. Udgifterne til vejrskader, primært som følge af oversvømmelserne i Norge i juni 2011, udgjorde 42 mio. DKK i 2. kvartal 2011 mod 3 mio. DKK i samme periode Herudover var effekten af diskontering lidt højere end i 2. kvartal 2010 svarende til cirka 0,5 procentpoint. Den positive udvikling i omkostningsniveauet fortsatte i 2. kvartal 2011, idet omkostningsprocenten faldt fra 17,3 i 2. kvartal 2010 til 17,0. Omkostningsprocenten var dog ekstraordinært påvirket af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med organisationsændringen. Initiativer påvirker udviklingen men fortsat fokus på skadeinflation I lancerede Tryg en række initiativer til at forbedre lønsomheden. Initiativerne forløber som planlagt, men der ses stadig en stigning i erstatningsniveauerne inden for visse områder. Som led i den ordinære opfølgning på porteføljen blev det derfor i 2. kvartal 2011 besluttet, at Tryg i 2012 implementerer mindre præmiereguleringer på udvalgte områder. Reguleringerne har en samlet effekt på cirka 400 mio. DKK i Påvirkningen fra dette og effekten fra de tidligere implementerede initiativer forventes således i 2012 samlet at udgøre cirka 1 mia. DKK. Hertil kommer en række yderligere initiativer inden for blandt andet skadebehandling. I 2. kvartal 2011 fortsatte effekten af de allerede iværksatte tiltag med at forbedre den underliggende lønsomhed. Tiltagene dækker dels over præmieforhøjelser og dels over initiativer inden for skadebehandling med henblik på at reducere erstatningsudgifterne. Præmieforhøjelserne betød, at gennemsnitspræmien for villakunder i Danmark steg med 9 %, mens den i Norge steg med 8 %. For erhvervskunder steg gennemsnitspræmien på bygningsforsikring i Danmark med 10 % og i Norge med 9 %. Dette viser, at præmieforhøjelserne slår igennem i porteføljen, efterhånden som kunderne løbende fornyer deres forsikringer henover året. Den isolerede effekt af præmieforhøjelserne på erstatningsprocenten var i 2. kvartal 2011 omkring 5 procentpoint, mens den samlede resultateffekt i 2011 udgør cirka 1 mia. DKK. Præmieforhøjelserne blev iværksat efter en periode, hvor stigningstakten i skadeudgifterne på en række brancher lå væsentligt over den almindelige prisudvikling. På en række skadetyper er denne udvikling fortsat, og der er således stadig områder, hvor præmieniveau og erstatningsniveau ikke har et acceptabelt forhold. Som et eksempel ses i Danmark fortsat en stigning i udgifterne til villaskader sammenlignet med 2010, ligesom udgifter til skader på rejseforsikringer over den samme periode er steget med over 20 %. Samlet set påvirkede skadeinflationen i 2. kvartal 2011 erstatningsprocenten med omkring 3 procentpoint sammenlignet med 2. kvartal Idet en stor del af Trygs skadeudgifter dækker lønninger til håndværkere, automekanikere og andre, er erstatnings-udviklingen også påvirket af lønudviklingen. I Norge er der i 2. kvartal 2011 indgået en række overenskomstaftaler, der medfører lønstigninger på mellem 4 og 4,5 %. Det forventes, at dette fremover vil påvirke erstatningsudviklingen i Norge, og at der som en del af den løbende opfølgning på lønsomheden vil være behov for præmiejusteringer som følge heraf. Skadeinitiativer dækker over en lang række tiltag, der hver især forbedrer et område i skadebehandlingen. Dette omfatter forbedret udnyttelse af Trygs indkøbskraft i forbindelse med indkøb af reparationer og nyanskaffelser samt procesforbedringer i skadebehandlingen. At Tryg allerede i dag har en effektiv indkøbsorganisation kan blandt andet ses ved, at Trygs udgifter Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

6 til reparationer af bilskader i det danske marked ligger cirka 6 % under markedets gennemsnit. Der er dog ingen tvivl om, at der inden for indkøbsområdet stadig er et potentiale for yderligere effektiviseringsgevinster. Med henblik på at udnytte dette potentiale er der i 2. kvartal 2011 lanceret projektet Next Level Sourcing, der har til formål at optimere Trygs indkøb på nordisk plan. Der har herudover været fokus på en række procesforbedringer, der blandt andet har ledt til en ændret organisering af en række funktioner. Der er således indført en højere grad af specialisering i skadebehandlingen, så visse skadetyper behandles af færre, men specialiserede, medarbejdere. I 2. kvartal 2011 styrkede Tryg udvalgte områder og øgede antallet af specialister inden for blandt andet skadebehandling og lønsomhedsanalyse. Samtidig steg antallet af medarbejdere i Sverige og Finland som følge af den fortsatte vækst i forretningsomfanget. Det samlede antal ansatte var ved udgangen af 2. kvartal mod ved udgangen af 1. kvartal Omkostningsprocenten blev i 2. kvartal ,0, hvilket var en forbedring på 0,3 procentpoint i forhold til samme periode Omkostningsprocenten var i 2. kvartal 2011 påvirket af en række engangsomkostninger blandt andet til fratrædelsesgodtgørelser. Samlet påvirker disse udgifter omkostningsprocenten med cirka 0,3 procentpoint. Tryg fortsætter en stram omkostningsstyring, der blandt andet omfatter tilbageholdenhed med nyansættelser samt initiativer med fokus på effektiviseringer. Således vil der i projektet Next Level Sourcing, foruden indkøb af skadebehandling, også indgå optimering af Trygs egne indkøb. Det forventes, at dette vil bidrage positivt til udviklingen i omkostningsprocenten fremadrettet. Investeringsresultat Trygs samlede investeringsportefølje på 41,6 mia. DKK gav i 2. kvartal 2011 et bruttoafkast på 456 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,2 % (4,8 % p.a.) på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Størstedelen af den samlede investeringsportefølje udgøres af matchporteføljen, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser. Afkastet på matchporteføljen var 340 mio. DKK i 2. kvartal 2011, og afkastet på den resterende fri portefølje var 116 mio. DKK, svarende til 1,0 % (4 % p.a.). Fratrukket andre finansielle udgifter samt overførsel af matchporteføljens afkast til forsikringsforretningen var nettoinvesteringsresultatet 3 mio. DKK i 2. kvartal Resultat for 1. halvår 2011 For 1. halvår 2011 blev resultatet 848 mio. DKK før skat mod 60 mio. DKK i samme periode 2010, og combined ratio blev 93,7 mod 100,4 i Forbedringen er hovedsageligt et resultat af de iværksatte initiativer og de store udgifter til vinterskader i 1. kvartal Præmievæksten blev 4,3 % målt i lokal valuta og dækker dels over effekten af de iværksatte præmieforhøjelser og dels over en fortsat vækst i Sverige og Finland. Kapital Trygs egenkapital udgjorde pr. 30. juni mio. DKK, og tillagt ansvarlig lånekapital på mio. DKK udgjorde Trygs samlede kapitalgrundlag mio. DKK. Kapitalgrundlaget skal blandt andet holdes op imod Trygs målsætning om et kapitalniveau svarende til en rating på A- hos Standard & Poor s. I forhold til dette havde Tryg en buffer på 13 % pr. 30. juni Organisationsændring I 2. kvartal 2011 tog Tryg endnu en række skridt på vejen mod målsætningen om på mellemlang sigt at opnå en egenkapitalforrentning på 20 % efter skat. I maj annoncerede Tryg således en ny og enklere organisation, der vil sikre forøget fokus på lønsomhed. Ændringen indebærer dels en klarere ansvarsfordeling mellem Trygs forretningsområder Privat, Erhverv og Industri og dels yderligere fokus på vækstområderne Sverige og Finland. Blandt andet er udviklingen af nye produkter, processer og kundesegmentering nu placeret i de enkelte områder kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

7 Begivenheder efter 30. juni 2011 Skybrud i Københavnsområdet At vejrskader er en stigende udfordring blev understreget få dage efter kvartalets afslutning, da Københavnsområdet lørdag den 2. juli 2011 blev ramt af et voldsomt skybrud, der blandt andet satte store dele af den indre bys kældre og butikslokaler under vand. Tryg modtog allerede de efterfølgende dage flere tusinde anmeldelser om skader, der naturligvis skabte stor travlhed i Trygs skadeorganisation. På trods af de svære vilkår lykkedes det imidlertid at betjene de mange kunder og blandt andet fremskaffe affugtningsmateriel til de mange fugtskadede bygninger. Ved tidligere skybrud har det primært været private huse, der blev ramt, men idet det indre København rummer mange butikker med lagre i kældrene, var det denne gang i højere grad erhvervsforsikringer, der blev ramt. Udgifterne til denne type skader er i gennemsnit lidt større end udgifter til private. Medio august 2011 var der anmeldt i alt skader, og det er vurderingen, at Trygs samlede skadeudgift før genforsikring vil beløbe sig til cirka 1,0 mia. DKK. Tryg modtager imidlertid fortsat skadeanmeldelser, hvorfor både det endelige skadeantal og skadeudgiften før genforsikring kan blive højere. Skaderne er dækket af Trygs genforsikring, der begrænser Trygs skadeudgift til 100 mio. DKK. Hertil kommer udgifter til genetablering af genforsikringen for resten af 2011, hvilket vil beløbe sig til cirka 90 mio. DKK. Udgifterne i forbindelse med skybruddet vil indgå i Trygs resultat for 3. kvartal Uro på de finansielle markeder Sommeren 2011 har været præget af usikkerhed på de finansielle markeder. Obligationsmarkederne har specielt været påvirkede af gældskrisen i Sydeuropa, der blandt andet har medført nedgraderinger af flere landes statsobligationer. Også det danske realkreditsystem har været i fokus og været udsat for nedgraderinger. Tryg har ikke været eksponeret over for de statsobligationer, der har været i fokus og har derfor ikke haft nogen resultatmæssig påvirkning af denne usikkerhed. Idet danske realkreditobligationer indgår i fastlæggelsen af diskonteringskurven, har Tryg i sin matchportefølje en stor beholdning af danske realkreditobligationer, især med løbetid under to år. Aktiemarkederne har også været præget af usikkerhed, og specielt efter Standard & Poor s nedjustering af USAs kreditværdighed i august er de globale aktiemarkeder faldet i værdi. Tryg har i løbet af året nedbragt sin beskedne aktieandel yderligere og havde pr. 30. juni 2011 en aktiebeholdning på mio. DKK. Trygs aktieinvesteringer følger det globale indeks MSCI, der frem til 9. august 2011 var faldet med 12 % siden 30. juni 2011 svarende til, at Tryg i denne periode havde et tab på cirka 200 mio. DKK. Rating bekræftet I 2. kvartal 2011 gennemgik Tryg den årlige ratingproces med Standard & Poor s. Efterfølgende har Standard & Poor s bekræftet Trygs rating på A- blandt andet med baggrund i Trygs stærke risikostyring og position i det nordiske forsikringsmarked. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

8 Privat Norden Privat Norden omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Salget foregår gennem call-centre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør cirka 54 % af koncernens samlede præmieindtægter. Vækst i præmieindtægt som følge af iværksatte initiativer Resultatet for Privat Norden var i 2. kvartal 2011 primært påvirket af de iværksatte lønsomhedsinitiativer, men også af højere udgifter til vejrskader. Præmieindtægten blev på mio. DKK svarende til en vækst på 8,3 % i DKK og 6,2 % målt i lokal valuta. Combined ratio blev 91,4 mod 91,2 i samme periode Væksten skyldes hovedsageligt de iværksatte præmieinitiativer. I Danmark blev væksten 6,3 %, og i den norske privatforretning 4,4 %. Sverige og Finland havde samlet set en vækst på 8,4 %. Implementeringen af præmieforhøjelserne i Privat Norden forløber fortsat som forventet. Ved udgangen af 2. kvartal 2011 var cirka 90 % af de danske privatkunder, der oplever ændringer på deres villa- eller indboforsikring, blevet kontaktet og orienteret om den nye præmie. Trygs resultat er indtil nu blevet påvirket af cirka 60 % af præmieforhøjelserne, idet den øvrige del vil indgå i resultatet for resten af 2011 og for Som resultat af de allerede indførte præmieændringer, steg gennemsnitspræmien for danske privatkunder fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 med 7 %, mens den for norske privatkunder steg med 3 %. I Danmark, hvor forhøjelserne har været størst, skete der som ventet et fald i fastholdelsesprocenten i perioden fra 2. kvartal 2010 til primo Fastholdelsesprocenten steg imidlertid i løbet af 2. kvartal 2011 og var med 90,1 tilbage på niveauet fra 2. kvartal Fastholdelsesprocenten faldt specielt for kunder med få produkter, og i løbet af perioden er der sket en forskydning, således at kunder med flere produkter udgør en større andel af den samlede kundeportefølje. Godt underliggende erstatningsniveau omkostningsprocent påvirket af engangsomkostninger Skadeforløbet i 2. kvartal 2011 blev 75,4 mod 75,7 i samme periode Effekten af præmieforhøjelserne i Privat Norden udgjorde i 2. kvartal 2011 cirka 5 %, men dette modvirkedes af skadeinflation på cirka 3 %. Kvartalet bød desuden på større udgifter til vejrskader hovedsageligt som følge af oversvømmelser Resultat for Privat Norden 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 74,0 74,1 82,8 75,7 80,8 Nettogenforsikringsprocent 1,7 1,3 0,5 1,5-0,4 Skadeforløb 75,7 75,4 83,3 77,2 80,4 Bruttoomkostningsprocent 15,5 16,0 15,9 16,1 16,0 Combined ratio 91,2 91,4 99,2 93,3 96, kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

9 i Norge i juni samt en regulering af erstatningsudgifterne fra 1. kvartal 2011 som følge af den fortsatte skadeinflation. I Danmark er det fortsat udviklingen på villaforsikringer, der er i fokus. I perioden fra starten af 2010 til 2011 steg eksempelvis den gennemsnitlige skadeudgift på bygningsskader med mere end 5 %, hvilket er væsentligt over den almindelige prisudvikling i samfundet. Det er specielt udgifterne til brandskader og skader på skjulte rør, der stiger. Det sidste som følge af de mange boligejendomme opført i 1960 erne og 70 erne. Et andet område, hvor erstatningsudgifterne har en stigende tendens, er rejseforsikringer, hvor der over det sidste år er sket en stigning i erstatningsudgifterne på mere end 20 %. Som led i den ordinære opfølgning på lønsomheden følges skadeinflationen tæt på alle brancher, og det vurderes løbende om udviklingen skal medføre tiltag. I Norge er det fortsat lønudviklingen, der driver skadeinflationen. I løbet af 2. kvartal 2011 blev der, som nævnt, indgået en række overenskomster på det norske arbejdsmarked, der medfører lønstigninger på over 4 %. En sådan lønstigningstakt vil have en afsmittende effekt på udgifterne til reparationer af både biler, lystfartøjer og huse og dermed påvirke erstatningsudgifterne fremover. Som eksempel steg den gennemsnitlige udgift til reparation af rørskader i perioden fra starten af 2010 til starten af 2011 således med mere end 10 %. Tryg søger at modvirke denne tendens gennem stort fokus på indkøbsaftaler og optimering af skadebehandlingen. I Sverige og Finland er der også gennemført præmietiltag for at forbedre lønsomheden. I Sverige er der desuden indført yderligere begrænsning i brugen af rabatter, hvilket har medført en stigning i præmien på nytegnede forsikringer på cirka 5 %, mens gennemsnitspræmien på den samlede privatportefølje er steget med cirka 4 %. I Finland arbejdes der, i samarbejde med Nordea, på at udvikle nye koncepter, der skal fastholde og udbygge Trygs position på det finske privatmarked. Omkostningsprocenten blev 16,0 i 2. kvartal 2011 mod 15,5 i samme periode Omkostningsprocenten var påvirket af de nævnte engangsomkostninger i forbindelse med omorganiseringen. Omkostningsprocenten er dog også påvirket af normale forskydninger i omkostninger, herunder provisioner, mellem kvartaler. Det forventes, at også Privat Norden fremadrettet, både med hensyn til erstatningsudgifter og omkostninger, vil blive positivt påvirket af arbejdet med at optimere Trygs indkøb. Resultat for 1. halvår 2011 Combined ratio for Privat Norden blev 93,3 i 1. halvår 2011 mod 99,2 i Præmievæksten blev 10,5 % i DKK og 7,6 % målt i lokal valuta. Forbedringen er hovedsageligt et resultat af de iværksatte initiativer og de store udgifter til vinterskader i 1. kvartal Samlet set er udviklingen i Privat Norden tilfredsstillende. Udviklingen i skadeinflationen følges nøje, men det forventes dog, at de besluttede tiltag med effekt i 2012 vil være tilstrækkelige til at modvirke denne udvikling. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

10 Erhverv Norden Erhverv Norden omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder hovedsageligt i Danmark og Norge. I Sverige er hovedparten af erhvervsforretningen tegnet gennem mæglere og indgår i Industri Norden. Erhvervsforretningen i Finland er fortsat i en opstartsfase. Forretningsområdet udgør cirka 21 % af koncernens samlede præmieindtægter. Fortsat fokus på lønsomhed og effektiviseringer Som for Privat Norden var udviklingen i Erhverv Norden påvirket af de gennemførte initiativer, der dels medfører en højere gennemsnitspræmie og en tydelig forbedring af lønsomheden og dels også en lidt lavere kundefastholdelse. Combined ratio var således i 2. kvartal ,5 mod 105,2 i samme periode Combined ratio er foruden lønsomhedsinitiativerne også positivt påvirket af færre storskader og negativt påvirket af et negativt afløbsresultat på 18 mio. DKK. I samme periode 2010 påvirkede afløbsresultatet positivt med 35 mio. DKK. Præmieindtægten var mio. DKK mod mio. DKK svarende til en præmievækst på 1,3 % i DKK eller 0,6 % målt i lokal valuta. Resultatet var som forventet og afspejler, at det igangsatte arbejde for at forbedre lønsomheden forløber som planlagt. Som et led i den ordinære gennemgang af lønsomheden i de enkelte brancher og forretningsområder blev det i 2. kvartal 2011, som nævnt, besluttet at iværksætte en række præmieforhøjelser og andre lønsomhedsforbedrende tiltag. For Erhverv Norden omfatter initiativerne blandt andet præmieforhøjelser på landbrugsforsikringer i Danmark og bygningsforsikring i Norge, men også af yderligere individuelle tiltag på baggrund af den enkelte kundes historiske lønsomhed. Der er desuden i Erhverv Norden iværksat en række projekter med fokus på at forbedre forretningsprocesserne. Initiativerne dækker blandt andet over forbedrede processer for individuel risikovurdering, yderligere kundesegmentering, effektivisering af skadeindkøb og øget brug af internet. Initiativerne er kendetegnet ved, at de vil påvirke udviklingen på lidt længere sigt end eksempelvis præmieforhøjelser. Den nævnte omorganisering i maj 2011 vil påvirke dette arbejde positivt, ved at ansvaret for implementeringen nu er placeret i forretningsområdet tæt på de operationelle enheder. Resultat for Erhverv Norden 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 83,4 65,7 100,0 73,4 89,2 Nettogenforsikringsprocent -4,1 6,3-3,3 4,1-1,4 Skadeforløb 79,3 72,0 96,7 77,5 87,8 Bruttoomkostningsprocent 25,9 24,5 24,5 23,3 24,2 Combined ratio 105,2 96,5 121,2 100,8 112, kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

11 Forbedret erstatningsniveau og omkostningsprocent Skadeforløbet for Erhverv Norden udgjorde 72,0 mod 79,3 en forbedring på cirka 7 procentpoint. Forbedringen skyldes de iværksatte præmieforhøjelser samt færre storskader. Når der justeres for storskader, renteændringer, storm og afløb, er også det underliggende erstatningsniveau i Erhverv Norden forbedret som følge af de iværksatte initiativer. I den danske del af Erhverv Norden blev der i efteråret 2010 gennemført generelle præmieforhøjelser på % inden for løsøre- og bygningsforsikringer. Præmieforhøjelserne er fulgt op af individuelle tiltag over for kunder, der har et dårligt forløb. Dette har som forventet givet anledning til en lavere kundefastholdelse, og fastholdelsesprocenten er faldet omkring 0,5 procentpoint, efter præmieforhøjelserne blev iværksat. Niveauet for fastholdelse ligger dog stadig højt på omkring 87 %, og samtidig har de kunder, der forlader Tryg en klart dårligere lønsomhed end porteføljen som helhed. I den norske del af Erhverv Norden er kundefastholdelsen med 89,2 % fortsat på et meget højt niveau. Bruttoerstatningsprocenten var desuden med 60,5 lav i 2. kvartal Trods påvirkningen på cirka 5 procentpoint af en afløbsgevinst på en enkelt skade, ses også i Norge en klar forbedring i det underliggende niveau. Omkostningsprocenten for Erhverv Norden blev forbedret fra 25,9 i 2. kvartal 2010 til 24,5. Forbedringen skete på trods af, at omkostningsprocenten, som tidligere nævnt, var påvirket af omkostninger ved omorganiseringen. Omkostningsniveauet i Erhverv Norden er imidlertid stadig for højt, og der er fokus på at nedbringe dette blandt andet ved procesforbedringer ved at optimere brugen af forskellige distributionskanaler og øge kundefastholdelsen. Resultat for 1. halvår 2011 Combined ratio blev 100,8 i 1. halvår 2011 mod 121,2 i 2010, og præmievæksten blev 2,8 % i DKK og 1,6 % målt i lokal valuta. Erhverv Norden var særligt hårdt ramt af vinterskader i 1. kvartal 2010, og den markante forbedring skyldes hovedsageligt den mildere vinter i De iværksatte initiativer har imidlertid også påvirket resultatet, idet der samtidig har været en forbedring af det underliggende erstatningsniveau. Samlet set er der en positiv udvikling i Erhverv Norden, og det forventes, at de iværksatte initiativer gradvist vil forbedre lønsomheden i den kommende tid. En række af initiativerne vil virke på lidt længere sigt, og det vil være nødvendigt med yderligere initiativer for at opnå det målsatte niveau. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

12 Industri Norden Industri Norden sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Forretningsområdet sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Forretningsområdet udgør cirka 25 % af Trygs samlede præmieindtægter. Godt resultat, men fortsat svære markedsforhold Industri Norden var i 2. kvartal 2011 fortsat påvirket af den hårde konkurrence på markedet for industriforsikring. Præmieindtægten blev på mio. DKK mod mio. DKK i 2. kvartal 2010 svarende til en præmievækst på 2,4 % i DKK og 0,8 % målt i lokal valuta. Resultatet dækker over en negativ vækst i den danske del af Industri Norden, mens den norske og svenske del havde en positiv vækst. Combined ratio blev 87,4 mod 84,5 i samme periode 2010 og var dels påvirket af et højere niveau for storskader og dels et bedre afløbsresultat end i 2. kvartal En del af udgifterne til storskader var imidlertid dækket af genforsikring, hvilket afspejlede sig i genforsikringsprocenten på -2,9, svarende til at Tryg i kvartalet modtog mere fra genforsikringen, end der blev afgivet i præmie. Industrimarkedet har de seneste år været påvirket af hård konkurrence, og det har været Trygs politik at fastholde sine krav til lønsomhed i forbindelse med afgivelse af tilbud. På områder, som over tid har været særligt lønsomme, har Tryg dog også måttet acceptere en lavere præmie. Tryg har imidlertid i Danmark og Norge også gennemført både generelle og individuelle præmieforhøjelser, hvilket også har bidraget til en reduktion i den samlede industriportefølje især inden for arbejdsskadeforsikring. Som for privatforsikringer har der også for industriforsikringer været en stigning i udgifterne til bygningsskader. Som eksempel er der sket en stigning specielt i udgifterne til mellemstore bygningsskader (mellem 1 og 10 mio. DKK). Udviklingen i det underliggende erstatningsniveau følges nøje for at identificere områder, der kræver revurdering af risikobilledet. I forbindelse med den tidligere nævnte ordinære gennemgang af lønsomheden i de enkelte brancher blev der besluttet yderligere tiltag på Industri Norden med effekt i Tiltagene vil blandt andet omfatte præmieforhøjelse på bygningsforsikringer i Norge, gennemgang af større aftaler samt individuelle tiltag på baggrund af den enkelte kundes historiske lønsomhed. Resultat for Industri Norden 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 62,5 77,6 61,0 72,8 71,5 Nettogenforsikringsprocent 7,9-2,9 10,3 3,2 8,2 Skadeforløb 70,4 74,7 71,3 76,0 79,7 Bruttoomkostningsprocent 14,1 12,7 13,7 12,4 12,9 Combined ratio 84,5 87,4 85,0 88,4 92, kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

13 Skadeforløb positivt påvirket af afløb, fortsat fald i omkostningsprocent Skadeforløbet blev 74,7 i 2. kvartal 2011 mod 70,4 i samme periode Afløb påvirkede skadeforløbet positivt med 11,1 procentpoint i 2. kvartal 2011 mod 8,6 procentpoint i samme periode Afløbsresultatet stammer hovedsageligt fra skader, der afsluttes med en lavere udbetaling end den tilsvarende hensættelse, og som følge af det generelle sikkerhedsniveau i hensættelserne, påvirker resultatet positivt. I den danske og norske del af porteføljen var udgiften til storskader før genforsikring på 300 mio. DKK, hvilket var højere end forventet, og væsentligt over de 46 mio. DKK i samme periode Samtidig har omfanget af mellemstore skader (mellem 1 mio. DKK og 10 mio. DKK) i den norske del af Industri Norden også været på et noget højere niveau end forventet. Resultat for 1. halvår 2011 Industri Norden havde en combined ratio på 88,4 i 1. halvår 2011 mod 85,0 i 2010 og en præmievækst på 3,0 % i DKK og 0,6 % målt i lokal valuta. Ændringen skyldes hovedsageligt et højere niveau af storskader og en svag stigning i det underliggende erstatningsniveau. Samtidig var Industri Norden ikke i så høj grad påvirket af den ekstraordinært hårde vinter i 1. kvartal Samlet set er udviklingen i Industri stærkt præget af de markedsmæssige forhold. Tryg fastholder fortsat sine krav til lønsomhed ved indtegning af ny forretning, hvilket forventes at medføre forholdsvis lav vækst i tiden fremover. Herudover gør skadeudviklingen som nævnt, at der, for at opnå det målsatte niveau for lønsomhed, stadig er behov for at implementere yderligere lønsomhedstiltag. I den svenske portefølje var erstatningsniveauet lidt højere end i samme periode Omkostningsprocenten blev på 12,7 mod 14,1 i samme periode i Forbedringen er dels et resultat af arbejdet med at tilpasse omkostningsniveauet til forretningsomfanget og dels et resultat af det generelle fokus på omkostningsstyring og effektiviseringer i øvrigt. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

14 Investeringsvirksomhed Trygs samlede investeringsportefølje på 41,6 mia. DKK gav i 2. kvartal 2011 et bruttoafkast på 456 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,2 % (cirka 4,8 % p.a.) på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Efter andre finansielle omkostninger og overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet 3 mio. DKK. Matchporteføljen Den største del af investeringsporteføljen udgøres af matchporteføljen, der matcher Trygs forsikringsmæssige hensættelser. Matchporteføljen udgjorde 32,4 mia. DKK ved udgangen af 2. kvartal 2011 og gav i perioden et afkast på 340 mio. DKK. Afkastet på matchporteføljen skal dække dels kursreguleringer på erstatningshensættelserne og dels forsikringsteknisk rente. I forhold til disse var der i 2. kvartal 2011 en afvigelse på -26 mio. DKK svarende til 0,08 %. Da det ikke er muligt at investere præcis som den myndighedsfastsatte diskonteringskurve, der benyttes til diskontering af erstatningshensættelserne, har Tryg en tolerancetærskel for denne afvigelse på plus/minus 50 mio. DKK pr. kvartal svarende til cirka 0,15 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. Afvigelsen lå således inden for denne grænse med god margin. 1,0 % afkast i den fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består hovedsageligt af aktier, ejendomme og obligationer og gav i 2. kvartal 2011 et samlet bruttoafkast på 116 mio. DKK, svarende til 1,0 % (4 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Aktieporteføljen, der er globalt diversificeret, gav i 2. kvartal 2011 et afkast på -29 mio. DKK. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske ejendomme, gav et afkast på 61 mio. DKK, hvilket er som forventet. Samlet betyder det et ejendomsafkast på 117 mio. DKK i 1. halvår For domicilejendommene beregnes et afkast baseret på markedsleje for tilsvarende bygninger. Dette afkast indgår i posten Andre finansielle indtægter og udgifter, der fratrækkes investeringsresultatet. Obligationsporteføljen gav i 2. kvartal 2011 et afkast på 84 mio. DKK. Obligationsinvesteringerne i den frie investeringsportefølje har en gennemsnitlig varighed på 1,3 år. Resultat for 1. halvår 2011 Trygs samlede investeringsportefølje gav i 1. halvår 2011 et bruttoafkast på 616 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,5 % (cirka 3,0 % p.a.) på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Resultat for Investeringsvirksomhed Afkast Investerings- 2. kvt. Afkast 2. kvt aktiver Mio. DKK 2010 I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Ejendomme b) I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering c) Investeringsafkast a) I aktiebeholdningen er der yderligere en eksponering på -156 mio. DKK solgt på futureskontrakter. b) I afkastet af ejendomme indgår et beregnet afkast af domicilejendomme, som modposteres under Andre finansielle indtægter og udgifter, investering, således at det viste afkast i alt svarer til investeringsafkastet ifølge Resultatopgørelsen, hvor der ikke beregnes afkast af domicilejendomme. c) Posten omfatter rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt modregning af afkast af domicilejendomme kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

15 Den fri investeringsportefølje Matchportefølje Aktier Højrenteobligationer 28 5 Aftaleindskud Realkreditobligationer Realkreditobligationer Statsobligationer Procent 6 7 Statsobligationer Ejendomme Procent For matchporteføljen var afkastet i 1. halvår mio. DKK. Efter overførsel af 334 mio. DKK til forsikring blev matchporteføljens samlede mismatch med de forsikringsmæssige hensættelser -22 mio. DKK. For den fri portefølje var bruttoafkastet 304 mio. DKK eller 3,1 % (6,2 % p.a.) i afkast målt alene på de frie midler. Efter andre finansielle omkostninger og overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet 108 mio. DKK. Resultat for Investeringsvirksomhed Afkast 1. halvår Afkast 1. halvår 2011 Investeringsaktiver Mio. DKK 2010 I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Ejendomme b) I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering c) Investeringsafkast a) I aktiebeholdningen er der yderligere en eksponering på -156 mio. DKK solgt på futureskontrakter. b) I afkastet af ejendomme indgår et beregnet afkast af domicilejendomme, som modposteres under Andre finansielle indtægter og udgifter, investering, således at det viste afkast i alt svarer til investeringsafkastet ifølge Resultatopgørelsen, hvor der ikke beregnes afkast af domicilejendomme. c) Posten omfatter rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt modregning af afkast af domicilejendomme. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

16 Kapitalforhold Trygs egenkapital udgjorde ved udgangen af 2. kvartal mio. DKK, og tillagt ansvarlig lånekapital på mio. DKK udgjorde Trygs samlede kapitalgrundlag mio. DKK. Kapitalgrundlaget skal blandt andet holdes op imod Trygs målsætning om et kapitalniveau svarende til en rating på A- hos Standard & Poor s plus en buffer, der pr. 30. juni 2011 udgjorde 13 %. Tryg annullerede i juni aktier, der var købt som led i aktietilbagekøbsprogrammet iværksat i Det samlede antal aktier, inklusive egne aktier, udgør nu Tryg har ikke iværksat et aktietilbagekøbsprogram i I 2013 indføres nye regler for solvenskrav til forsikringsselskaber, de såkaldte Solvency II regler. Reglerne medfører, i forhold til tidligere, øgede krav til kapital, risikostyring og rapportering. Tryg er godt forberedt til de nye regler og har som nævnt i Årsrapport 2010 en overdækning på 1,8 mia. DKK i forhold til den forventede beregningsmodel for solvenskravet (SCR). Det forventes herudover, at Tryg ansøger Finanstilsynet om godkendelse af Trygs interne kapitalmodel, efter hvilken overdækningen vil være større. For også at sikre en god forberedelse til de øgede krav om rapportering, som følger af Solvency II, har Tryg som tidligere nævnt iværksat et internt projekt med dette fokus kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

17 Forventninger Tryg udmeldte i 2010 en målsætning om på mellemlang sigt at nå en egenkapitalforrentning efter skat på 20 % svarende til en combined ratio på 90. Resultatet for 2. kvartal 2011 viser effekten af de iværksatte initiativer, og resultatet understøtter således forventningen om at nå denne målsætning. Trods de forventede udgifter til skybruddet i København i juli forventer Tryg da også, at forsikringsresultatet for 2011 bliver væsentligt bedre end i Tryg planlægger dog stadig at iværksætte yderligere tiltag for at sikre, at målsætningen opfyldes. Tryg forventer i 2011 en præmievækst i samme niveau som i 2010 sammensat af en fortsat vækst i forretningsomfang i Sverige og Finland og en vækst i Danmark og Norge hovedsageligt som følge af de iværksatte tiltag. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

18 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Læs kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com/dk for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

19

20 Indhold Regnskab Regnskab 2. kvartal og 1. halvår 2011 Side Ledelsens påtegning 19 Resultatopgørelse 20 Totalindkomst 21 Balance 22 Egenkapital 24 Pengestrømsopgørelse 26 Noter 27 Geografiske segmenter 34 Kvartalsoversigt 36 Resultatopgørelse (Moderselskab) 38 Balance (Moderselskab) 39

21 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt 2. kvartals- og halvårsrapporten Rapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Rapporten for moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Det er vores opfattelse, at rapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Ballerup, den 17. august Direktion Morten Hübbe Koncernchef Lars Bonde Koncerndirektør Bestyrelse Mikael Olufsen Torben Nielsen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Jesper Hjulmand Bill-Owe Johansson Rune Torgeir Joensen Lene Skole Tina Snejbjerg Jens Bjerg Sørensen Berit Torm Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

22 Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Note Skadeforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandele af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele af genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytte Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Periodens resultat Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie á 25 DKK 0,7 10,5 10,8 Resultat pr. aktie á 25 DKK 0,4 10,5 9,5 Resultat pr. aktie á 25 DKK udvandet 0,4 10,5 9, kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

23 Totalindkomst 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Periodens ændring i udjævningshensættelse Periodens omvurdering af domicilejendomme Skat af omvurdering af domicilejendomme Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Skat af afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Udskudt skat af sikkerhedshensættelse Aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Nettoindtægt/omkostning indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Samlet totalindkomst Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

24 Balance Mio. DKK Note Aktiver Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Aktiver under opførsel Materielle aktiver, i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt kvartals- og halvårsrapport 2011 Tryg A/S

25 Mio. DKK Note Passiver Egenkapital Ansvarlig lånekapital Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis 12 Nærtstående parter Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 34

Yderligere information 34 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2011 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2011 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Yderligere information 44

Yderligere information 44 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige og Finland

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference Delårsrapport 1. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Højdepunkter 3 Hovedtal 4 Koncernens samlede resultat 5 Privat Norden 8 Erhverv Norden 10 Industri Norden 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr. 37 03 42 82 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokalt forankret i det sønderjyske

Lokalt forankret i det sønderjyske Halvårsrapport 2015 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding samt repræsentation i Esbjerg er vi meget tæt på vore kunder. Og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere