Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke)"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 67 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke) 3. december 2015 J.nr. 15/14424 Sociale Ydelser/chol 1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag nr. L 67, som blev fremsat 20. november 2015: Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Boligydelsespakke) Lovforslaget blev sendt i ekstern og intern høring samtidig med fremsættelsen. Det fulgte af et ønske om en hurtig behandling af lovforslaget i forlængelse af aftalen om finansloven for 2016 med henblik på vedtagelse inden jul og ikrafttrædelse 1. januar Høringsfristen var den 25. november Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Ankestyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, BL Danmarks Almene Boliger, Danmarks Lejerforeninger, Datatilsynet, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Revisorer, Danske Seniorer, Det Centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Huslejenævns- og Beboerklagenævns forening, Jyske Grundejerforeninger, Kommunernes Landsforening (KL), Landsforeningen for Førtidspensionister, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Udbetaling Danmark, Ungdomsboligrådet, Ældre Sagen og Ældreboligrådet. Der er modtaget høringssvar fra: Ankestyrelsen, BL Danmarks Almene Boliger, Danmarks Lejerforeninger, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Seniorer, Datatilsynet, Ejendomsforeningen Danmark, Kommunernes Landsforening (KL), Udbetaling Danmark og Ældre Sagen. Følgende organisationer har ikke bemærkninger til lovforslaget: Datatilsynet og Ejendomsforeningen Danmark. De modtagne høringssvar vedlægges til orientering. Nedenfor gennemgås de indkomne høringssvar og Beskæftigelsesministeriets kommentarer hertil. 2. Generelle bemærkninger Ankestyrelsen forventer, at lovforslaget vil medføre en stigning i antallet af klagesager. Ankestyrelsen forventer en årlig medudgift på op til 3,5 mio. kr. til klagesagsbehandling som følge af lovforslaget.

2 Danske Handicaporganisationer (DH) mener ikke, at det er rimeligt at reducere boligstøtten for den enkelte og dermed den enkeltes rådighedsbeløb med det formål at styrke kommunernes incitament til at bygge billigere ældreboliger. De mener, at det allerede nu kan være vanskeligt at finde billige ældreboliger, idet disse grundet tilgængelighedsmæssige krav ofte er dyrere. DH mener ikke, det er værdigt, at presse økonomien yderligere for ældre personer med handicap og personer med handicap på den gamle førtidspensionsordning. DH gør samtidig opmærksom på de merudgifter, som et handicap medfører, som der ikke ydes støtte til efter folkepensionsalderen. DH mener, at der generelt er brug for at øge andelen af billigere almene- og ældreboliger til mennesker med handicap, men at sænke den enkeltes boligstøtte er ikke den rette vej at gå. I stedet bør staten støtte op om, og give kommunerne bedre rammer for, at bygge billige boliger. Danmarks Lejerforening anfører, at det er urimeligt og asocialt, at den foreslåede besparelse på boligydelsen skal være med til at finansiere lettelse i grundskatterne for ejerboliger, som først og fremmest kommer de mest velstillede borgere til gavn. BL Danmarks Almene Boliger anfører, at man ved forringelser af boligstøtten bør være opmærksom på, at de eksisterende beboere har disponeret i forhold til gældende regler. Især for ældre, som boligydelsen omfatter, kan det være problematisk, hvis man tvinges til at flytte til en anden og billigere lejlighed. Det er derfor positivt, at de foreslåede forringelser indfases gradvist over tid. KL mener, at ændringen af borgerens rådighedsbeløb må forventes at medføre udbetaling af andre økonomiske ydelser i form af enkeltydelser. KL har i den forbindelse særligt gjort opmærksom på, at især modtagere af den gamle førtidspension vil blive ramt. KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser for kommunerne og forbeholder sig retten til at rejse et eventuelt DUT-krav. Ældre Sagen opfordrer til, at forslaget ikke vedtaget, idet lovforslaget efter Ældre Sagens opfattelse har en række urimelige og uhensigtsmæssige virkninger for især beboere i plejeboliger, der vil kunne opleve betydelige fald i boligydelsen og dermed i deres i forvejen ofte meget lave rådighedsbeløb. Ældre Sagen udtrykker bekymring for, at flere elementer i lovforslaget har virkning fra 1. januar Baggrunden er, at hvis de boligstøttemeddelelser, der sendes til pensionisterne ved årets begyndelse, skal være korrekte, forudsætter det, at Udbetaling Danmark begynder at beregne boligydelse med de nye satser, før lovforslaget er vedtaget. Ældre Sagen gør opmærksom på, at der i 2016 i forvejen sker en væsentlig ændring i den måde, boligydelsen beregnes. Det vil fremover være den faktiske månedlige indkomst, der lægges til grund for boligydelsen, således at boligydelsen efterreguleres, hvis det viser sig, at den faktiske indkomst ikke svarer til det, der er forudsat i boligstøtteberegningen. Ældre Sagen har støttet, at boligydelsen beregnes på grundlag af 2

3 den faktiske indkomst, men er bekymret for, at en i forvejen kompliceret ændring kan blive yderligere kompliceret af fejl, når de nye regler sættes i kraft med så kort frist. Som det også fremgår af lovforslaget, så beregnes boligydelse og boligsikring efter objektive beregningsregler på grundlag af boligudgiftens størrelse, husstandens indkomst, boligens areal og husstandens sammensætning. Reglerne for boligydelse er generelt mere gunstige end reglerne for boligsikring. Derudover er der i lovgivningen nogle særregler, som bidrager til at øge det gennemsnitlige støtteniveau, og som ikke er særlig målrettede i forhold til støttemodtagerens indkomst. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at de samlede udgifter til boligydelse har udvist en realvækst på ca. 13 pct. siden 2001 og udgør i dag ca. 10 mia. kr. Det svarer til en udgiftsstigning på ca. 1,1 mia. kr. I samme periode er den gennemsnitlige udbetalte boligydelse vokset realt med ca. 28 pct. Den gennemsnitlige boligydelse udgør i dag ca kr. skattefrit per år. Stigningen skyldes blandt andet, at satser for boligydelse reguleres med en højere faktor end øvrige indkomstoverførsler. Med de foreslåede ændringer vil boligydelsesreglerne fortsat være mere gunstige end reglerne for boligsikring. I forhold til KL s bemærkninger henvises der til lovforslaget, hvoraf det fremgår, at de økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. I forhold til Ældre Sagens bemærkning vedr. lovforslagets ikrafttrædelsesdato bemærkes det, at der med de valgte datoer er taget højde for de udfordringer, som Ældre Sagen nævner. For så vidt angår Ankestyrelsens bemærkninger om en forventet årlig merudgift på 3,5 mio. kr., er der efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse ikke præcedens for at yde kompensation til Ankestyrelsen for mindre regelændringer, som muligvis kan generere flere - eller færre klagesager på et område. Derudover er det efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse ikke godtgjort af Ankestyrelsen, at de foreslåede regelændringer skulle have betydning for antallet af klagesager. 3. Det beregningstekniske tillæg til huslejen Danske Handicaporganisationer (DH) anfører, at mange førtidspensionister ved overgangen fra førtidspension til folkepension får en væsentlig reduktion i deres indtægt og dermed et langt mindre rådighedsbeløb. De vil med overgangen til folkepensionen og den foreslåede nedgang i boligstøtten ofte ikke have mulighed for at blive boende i deres bolig. De vil samtidig have svært ved at finde en anden egnet bolig grundet manglen på egnede handicapboliger. Danske Seniorer mener, at der her er tale om en mærkbar forringelse af vilkårene for pensionister, der bor til leje. Denne forringelse afbødes kun i meget begrænset udstrækning ved, at kravet til egenbetaling gradvis reduceres. 3

4 BL Danmarks Almene Boliger anfører, at afskaffelsen af det beregningstekniske tillæg bidrager til langt det meste af besparelsen på boligydelsen frem mod Det er BL s vurdering, at afskaffelsen af det beregningstekniske huslejetillæg kun i meget begrænset omfang vil ramme pensionister uden indtægter fra egen pensionsordning og som bor i almene familieboliger. Til gengæld vil det medføre en mærkbar forringelse for personer med en relativt beskeden pensionsopsparing. Denne gruppe er i forvejen hårdt ramt af en høj marginalbeskatning af pensionsopsparing som følge af indkomstaftrapningen af pensionstillægget. BL nævner, at når der anvises til ældreboliger, sker det med udgangspunkt i særlige behov, hvorfor denne gruppe skønnes at være blandt de svageste af de ældre. Samtidig er ældreboliger generelt dyrere end familieboliger. BL nævner videre, at beboerne i ældreboliger ikke som andre grupper selv kan vælge at flytte til en anden og billigere ældrebolig. For denne gruppe af ældre er der derfor tale om en betydelig forringelse. BL finder det i det lys positivt, at lovforslaget friholder gruppen af stærkt bevægelseshæmmede. Denne gruppe omfatter dog kun personer, der ikke kan bevæge sig uden hjælpemidler som kørestol eller lignende, mens en person, der benytter en rollator som hjælpemiddel, ikke er at betragte som stærkt bevægelseshæmmet. Ældre Sagen bemærker, at mens det beregningstekniske tillæg aftrappes over 5 år for de nuværende boligydelsesmodtagere, så bortfalder det helt for pensionister, der søger boligydelse efter 30. juni Ældre Sagen finder det ikke rimeligt, at der gøres forskel på boligydelsen afhængig af ansøgningstidspunktet. Ældre Sagen finder det mere rimeligt, at aftrapningen er ens for alle boligydelsesmodtagere i det omfang, at det beregningstekniske tillæg bliver beskåret. Udbetaling Danmark gør opmærksom på, at aftrapningsordningen for afskaffelse af det beregningstekniske tillæg kan betyde, at såfremt 2 pensionister bor sammen, og boligydelsesmodtageren (det vil sige den pensionist, der oprindeligt har indgivet ansøgningen) dør, så skal den længstlevende pensionist søge om boligydelse. Når den længstlevende søger om boligydelse efter 1. juli 2016, så vil det beregningsmæssige tillæg være 0 kr., og den aftrapning af tillægget, som ville være gældende for boligydelsesmodtageren, vil bortfalde for den længstlevende, uden en overgangsordning. Den længstlevende har dermed ikke i henhold til forslaget mulighed for at succedere i afdøde boligydelsesmodtagers retsstilling, for så vidt angår det beregningsmæssige tillæg. Udbetaling Danmark gør desuden opmærksom på, at det beregningstekniske tillæg under aftrapning også vil bortfalde i de tilfælde, hvor en boligydelsesmodtager 3 måneder i træk får udbetalt 0 kr. efter de nye regler (lov af 10. juni 2014 nr. 574) om eindkomstmodellen. Boligydelsen bør beregnes af den husleje, man rent faktisk betaler og ikke af fiktive beløb. Det er baggrunden for at fjerne det beregningstekniske tillæg til huslejen, der er i dag. 4

5 Tillægget foreslås afskaffet for ansøgninger indgivet efter 30. juni For ansøgninger indgivet senest 30. juni 2016 er der foreslået en overgangsordning over en årrække, så de, der allerede modtager boligydelse, har tid til at tilpasse sig en udfasning af tillægget. På grundlag af Udbetaling Danmarks oplysninger om administrativ praksis i de sager, hvor en ægtefælle/samlever dør, hvorved en efterlevende pensionist skal indgive ny ansøgning om boligydelse og derfor efter 30. juni 2016 ikke vil kunne få beregnet boligydelse inklusiv det beregningstekniske tillæg, der hidtil er blevet ydet til boligen, vurderes det at være relevant at fremsætte et ændringsforslag. Ændringsforslaget skal sikre, at pensionister, der skal modtage boligydelse til den samme bolig efter 30. juni 2016 som følge af ægtefællens eller samleverens død eller flytning på plejehjem fortsat kan få beregnet boligydelse inklusiv det beregningstekniske tillæg. Ændringsforslaget vil fjerne den tilfældighed, der er knyttet til, hvem i et ægtepar/samlevende, der oprindeligt har indgivet ansøgningen om boligydelse. Hvis boligydelsen har været bortfaldet som følge af, at der ikke er blevet udbetalt boligydelse i tre måneder vil der skulle ansøges om boligydelse på ny og hvis ansøgningen indgives efter 30. juni 2016, vil boligydelsen blive beregnet efter de nye regler. 4. Ændret regulering af beløbsgrænser Danske Seniorer anfører, at den ændrede regulering af beløbsgrænser, så regulering fremover sker efter udviklingen i forbrugerpriserne i stedet for efter lønudviklingen, ikke umiddelbart mærkes af den enkelte pensionist på samme måde som bortfaldet af det beregningstekniske tillæg, men over tid kan betyde betydelige besparelser for det offentlige og tilsvarende reduceret regulering for den enkelte pensionist. BL Danmarks Almene Boliger vurderer, at forslaget vil medføre, at en voksende andel af de almene boliger bliver berørt af loftet for støtteberettiget husleje. Det gælder ikke mindst ældreboligerne, som er relativt dyrere pga. de nødvendige tilgængelighedsforanstaltninger for gangbesværede ældre. Danmarks Lejerforening er imod den ændrede regulering af beløbsgrænserne. De anfører, at når der i den nuværende lov ændres i takt med lønudviklingen, sikres der en balance mellem pensionisterne og den del af befolkningen, der er på arbejdsmarkedet. Når der fremover skal ske regulering efter forbrugerpriserne, vil boligydelsen gradvis forringes, og den økonomiske balance vil forrykke sig. Ældre Sagen anfører, at forslaget om at pristalsregulere satserne for boligydelse vil medføre en gradvis reduktion af boligydelsen, fordi forbrugerpriserne normalt stiger mindre end satsreguleringen, der følger lønudviklingen med et fradrag på 0,3 % til satspuljen. Det vil yderligere blive forstærket af, at folkepensionen fortsat reguleres med satsreguleringsprocenten, hvorved en større del af folkepensionen vil blive modregnet i boligydelsen med den høje sats på 22,5 %. Det medfører, at en stigning i folkepensionen bliver udsat for en marginalbeskatning på ca. 60 %, hvis pensionisten modtager boligydelse, fordi en stigning i folkepensionen dels indkomstbeskattes, dels medfører modregning i den skattefri boligydelse med 22,5 %. 5

6 Formålet med boligstøtte er at yde støtte på et ønsket niveau i forhold til huslejeudgifterne. Derfor bør reguleringen følge udviklingen i forbrugerpriserne, da dette vil sikre et uændret støtteniveau. Med lovforslaget vil reguleringen af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån ske på samme måde som for boligsikring. 5. Loft over huslejen for personer i ældrebolig Danske Handicaporganisationer (DH) finder det positivt, at loftet over den støtteberettigede husleje ikke gælder for personer med et svært bevægelseshandicap. DH mener dog ikke, at denne undtagelse vil bøde tilstrækkeligt for de øvrige forringelser af boligstøtten, særligt når det gælder personer med handicap, der ikke har haft mulighed for at spare op til arbejdsmarkedspension igennem et helt liv. Danske Seniorer anfører, at indførelse af loft over den maksimale husleje, man kan få tilskud til i anviste ældreboliger, virker noget uigennemtænkt og bør måske genovervejes før den planlagte indførelse fra 1. januar Danske Seniorer anfører, at forslaget virker som en bureaukratisk og formentlig ineffektiv måde at få kommuner og bygherrer af ældreboliger til at have fokus på at være omkostningseffektive ved opførsel og drift af ældreboliger. BL Danmarks Almene Boliger skriver, at lovforslaget overfører boligydelsens loft over maksimumhusleje for familieboliger til ældreboliger på kr. årligt. Forslaget tager således ikke højde for, at ældreboliger er dyrere at opføre end familieboliger. Dette er ellers årsagen til, at maksimumbeløbet for nyopførelse af ældreboliger er pct. højere end for familieboliger. BL anfører, at såfremt der skal indføres et loft over maksimumshuslejen for ældreboliger, vil det efter BL s opfattelse være logisk, at huslejeloftet er højere end for familieboligerne. Især også når det tages i betragtning, at en ældrebolig forudsætter en anvisning, hvorfor der i praksis er meget begrænsede valgmuligheder for denne befolkningsgruppe. BL vurderer, at loftet i 2025 vil omfatte ca. 40 pct. af de almene ældreboliger bl.a. som konsekvens af den ændrede regulering. Dertil kommer, at det vil være nødvendigt at opføre ældreboliger af lavere kvalitet end i dag, såfremt ældre med relativt lave indkomster skal have råd til at bo i boligen. KL skriver, at lovforslaget vil få konsekvenser i forhold til kommunernes mulighed for at finde en egnet bolig til berørte borgere, da det må forventes at medføre en reduktion i borgernes rådighedsbeløb. KL gør opmærksom på, at det ikke er muligt at nedsætte huslejeniveauet for eksisterende byggeri. KL fremhæver, at der i dag eksisterer en række lovkrav til boligbyggeri, som begrænser kommunernes mulighed for at bygge billigt. Det forventes derfor, at kommunerne vil få udfordringer med at finde en passende bolig til berørte borgere, såfremt en reduktion i rådighedsbeløbet betyder, at borgeren ikke fortsat kan bo i den pågældende bolig. KL nævner, at flere kommuner allerede er udfordret med mangel på billige boliger til udsatte voksne og voksne med et handicap. 6

7 Ældre Sagen angiver stor bekymring for konsekvenserne af indførelsen af et loft over huslejen i ældreboliger. Ældre Sagen oplyser, at de er bekendt med, at der allerede i dag er pensionister, der ikke kan betale huslejen og de øvrige omkostninger i den plejebolig, de er anvist af kommunen, ud af deres løbende pension. Efter Ældre Sagens opfattelse vil forslaget øge antallet af pensionister, der bliver nødt til at søge kommunen om personligt tillæg. Såfremt forslaget vedtages, foreslås det, at man friholder de kommunalt anviste ældre- og plejeboliger fra de foreslåede besparelser frem for at nedsætte egenbetalingen for pensionister, der har en lav husleje. Boligydelse til modtagere i ældreboliger vil fortsat være mere fordelagtig end boligydelse til modtagere i anden lejebolig, idet der ikke indføres et loft over den maksimale boligydelse. Den maksimale boligydelse man kan få i en ældrebolig, vil således fortsat være højere end loftet for maksimal boligydelse i anden lejebolig. Forslaget vil først have virkning efter 2020 og vil alene omfatte nyanviste til ældreboliger. Det betyder, at personer, der er anvist til en ældrebolig frem til og med 2020 ikke omfattes af forslaget. Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt, således at væsentligt færre personer i realiteten berøres af forslaget. Ikrafttrædelsen i 2021 giver således kommunerne tid til at tilpasse pris og udbud af ældreboliger. Det fremgår desuden af finanslovsaftalen, at aftalepartierne er enige om at følge udviklingen i udgifterne for ældreboliger. Aftaleparterne noterer sig, at regeringen vil drøfte, hvordan man sikrer tidssvarende og økonomisk overkommelige ældreboliger med Kommunernes Landsforening. 6. Lempelse af kravet til egen betaling. Danske Handicaporganisationer (DH) mener ikke, at den reduktion i egenbetalingen, som lovforslaget indfører, opvejer de øvrige forringelser af boligstøtten. Reduktionen vil ikke afbøde det pres, som ældre med handicap vil få på deres rådighedsbeløb. Ældre Sagen anfører, at forslaget om en reduceret egenbetaling efter deres opfattelse ikke fører til, at det samlede forslag er socialt afbalanceret. Reduktionen af egenbetalingen styrker boligydelsespakkens sociale profil i forhold til modellen i finanslovsforslaget for Det reducerede mindstekrav til modtagernes egenbetaling forhøjer den udbetalte boligydelse for de hustande, der typisk har de laveste hustandsindkomster. 7

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som@star.dk sth@star.dk 25. november 2015 Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Hermed følger Ældre Sagens bemærkninger til L 67 om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Model for en ny alderspension. Maj 2015

Model for en ny alderspension. Maj 2015 Model for en ny alderspension Maj 2015 Behovet for en alderspensionsreform Det politiske mål er at skabe en alderspension, der er både socialt og økonomisk bæredygtig Det stigende antal ældre udfordrer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen.

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Socialudvalget 2012-13 L 85 Bilag 3 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-8317 23. november 2012 Høringsnotat om Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen.

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Socialudvalget 2013-14 L 183 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold J.nr. 2014-2122 23. april 2014 Høringsnotat Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét.

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét. Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt 9. december 2015 J.nr. 15-3151455 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål A og B - Tale til besvarelse af spørgsmål A og B den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2010/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-2680 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-4644 Fremsat den 14. august 2012 af social-

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2013 bl danmarks almene boliger Hjælp til huslejen i almen bolig Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte og kan

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere