Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)"

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med ProJet CP-produktionsmodelleringssystemer I overensstemmelse med betingelserne beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. 1.3 Identifikation af virksomhed/foretagende: 3D Systems Europe Ltd. Mark House, Mark Road Hemel Hempstead Herts HP2 7 Storbritannien Telefon: Chemtrec (USA) 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering: Øjenirritation, kategori 2B 2.2 Information vedrørende specielle farer for mennesker og miljø: Øjne: Hud: Dette produkt fremkalder irritation, rødme, hævelse og smerte. Det kan forårsage conjunctivitis ved gentagen kontakt. Forventes ikke at kunne optages gennem huden. Når voks opvarmes kan det forårsage brandsår. Indtagelse: Indtagelse kan forårsage kvalme, diarré og/eller mavepine. Indånding: Inhalation af dampe kan forårsage luftvejsirritation. 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER 3.1 Præparatrelateret information Beskrivelse: Organisk blanding 3.2 Fareingredienser: Kemisk navn CAS- nr. ECnr. Indeksnr. REACHregistreringsnr. Værdi (%) Fare- egenskaber R- sætninger Klassificering Bemærkning Paraffin % Yderligere oplysninger: Dette stof er ikke klassificeret i henhold til Europæiske Unions direktiv 67/548/EØF. 1

2 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Generelle oplysninger: 4.2 Ved indånding: Flyt den pågældende person ud i den friske luft. Hvis der opstår luftvejsirritation og vejrtrækningen bliver vanskelig, skal der straks søges læge. 4.3 Ved hudkontakt: Hvis smeltet materiale kommer på huden, skal det køles hurtigt ned med koldt vand. Forsøg ikke at pille materialet af huden. Anvend mineralolie til at løsne materialet. Søg lægehjælp ved brandsår. 4.4 Ved øjenkontakt: Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis symptomerne varer ved. 4.5 Ved indtagelse: Indtagelse er ikke sandsynlig. Hvis materialet indtages, skal der drikkes rigeligt vand og straks søges lægehjælp. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Egnede slukningsmidler: Vandtåge, tørt kemisk, kuldioxid eller egnet skum. 5.2 Slukningsmidler, der ikke må anvendes af sikkerhedsgrunde: 5.3 Specielle eksponeringsfarer, der opstår fra selve stoffet eller præparatet, forbrændingsprodukter, resulterende gasser: 5.4 Specielt beskyttelsesudstyr for brandbekæmpere: Anvend selvstændigt respirationsapparat. Anvend vandtåge til at holde beholdere, der er udsatte for brand, kølige. Det forventes ikke, at støv genereres i tilfælde af en brand Yderligere oplysninger: Som ved de fleste faste eller partikulære, organiske materialer, kan ekstremt høje støvkoncentrationer i luften resultere i en potentiel eksplosionsfare. Ved normal brug genereres der luftbårne krystaller, men via deres lave koncentration og korrekt rengøring, forventes der ingen eksplosionsrisiko. Flammepunkt: >207 C Øvre brændbare grænse (UFL): Ikke relevant Automatisk antændelse: Ikke relevant Metode anvendt: Ikke relevant Nedre brændbare grænse (LFL): Ikke relevant Brandhastighed: Ikke relevant 6. FORANSTALTNINGER VEDR. SPILD 6.1. Personlige forholdsregler: Hold unødvendigt personale væk. Bær passende beskyttelsesudstyr og tøj, herunder en jordforbindelse, under oprydning 6.2 Miljømæssige forholdsregler: Stop flowet af materiale, hvis dette er uden risiko. Ventilér kontamineret område. Eliminér antændelseskilder. Undgå generering af støv under oprydning 6.3 Rengøringsmetoder: Hvis materialet er smeltet, skal det have lov til at fryse igen før oprydning. Skrab materialet løs fra gulvet, om nødvendigt, og støvsug det op eller fej det faste materiale op i en lukket beholder. Anvend støvsugerudstyr, der er eksplosionssikkert både indvendigt og udvendigt, med passende elektrisk klassifikation i henhold til den nationale elektriske standard, artikel 502, eller anvend værktøj, der ikke danner gnister. Undgå generering af støv under oprydning Anbring materialet i en passende beholder til bortskaffelse. 2

3 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Håndtering: Ingen specielle forholdsregler er nødvendige ved normal anvendelse af produktet. 7.2 Opbevaring: Opbevar dette materiale på et køligt (<35 C)+, tørt og veludluftet sted. 7.3 Særlige anvendelser: - 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Eksponeringsgrænseværdier: Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser: Den arbejdshygiejniske eksponeringsstandard (OES) for generende støv er 10 mg/m 3 (samlet støvmængde), 4 mg/m 3 (respirérbart støv). Undersøg lokale bestemmelser med henblik på, om andre grænser er gældende. Ved normal anvendelse forventes disse koncentrationer ikke at blive nået. 8.2 Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger for at forhindre eksponering: Anvend eksplosionssikker, lokal udsugningsventilation. Ventilation skal effektivt kunne fjerne og forhindre akkumulering af enhver type støv, der dannes ved håndteringen af dette produkt. Personligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn: Hvis ventilation ikke effektivt kan holde støvkoncentrationerne under etablerede grænser, skal NIOSH-godkendt åndedrætsbeskyttelse stilles til rådighed. Beskyttelse af hænder: Anvend uigennemtrængelige handsker. Øjenværn: Bær beskyttelsesbriller, der er modstandsdygtige over for kemikalier Beskyttelse af krop: Anvend et forklæde. 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 9.1 Udseende: Fysisk tilstand: Fast Farve: Himmelblå Lugt: Mild 9.2 Vigtige oplysninger vedrørende helbred, sikkerhed og miljø Sikkerhedsrelevante grundliggende data ph (20 C): Ikke relevant Smeltepunkt/område ( C): C Kogepunkt/område ( C): Ikke relevant Flammepunkt ( C): > 207 C Antændelsestemperatur ( C): Ikke relevant Damptryk ( C): Ikke relevant Densitet (g/cm 3 ): 0,85-0,91 Vælgtfylde (kg/m 3 ): Ikke relevant Vandopløselighed (20 C i g/l): Uopløseligt Fordelingskoefficient: Ikke relevant n-oktanol/vand (log Po/w): Ikke relevant Viskositet, dynamisk (mpa s): 13 (80 C) Støveksplosionsfare: Ikke relevant Eksplosionsgrænser: Ikke relevant Stofgruppes relevante egenskaber: - 3

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Forhold, der skal undgås: Materialer, der skal undgås: Undgå stærke oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter: Kuldioxid, kuloxid og andre toksiske dampe kan afgives ved høje temperaturer eller ved forbrænding. 11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Toksikokinetik, stofskifte og fordeling: Ikke relevant 11.2 Akutte virkninger (toksicitetstests) Akut toksicitet: Ikke relevant Bemærkning til virkningsdosis for arter og metode Oral LD50: 20g/kg (rotte) Irriterende Cancerogenicitet: ætsende virkninger: Ikke relevant Irriterende for luftveje: Ikke relevant Sensibilisering: Ikke relevant 11.3 Erfaringer foretaget i praksis Observationer relevant for klassificering: - Andre observationer: Generelle bemærkninger: Ingen af dette produkts komponenter er angivet af ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH eller NTP. 12. Økologiske oplysninger 12.1 Økotoksicitet: Ingen økotoksicitetsdata er tilgængelige for dette produkts komponenter Mobilitet: Ingen oplysninger om produktet Persistens og nedbrydelighed: Ingen oplysninger om produktet Resultater af PBT-vurdering: Ingen oplysninger om produktet Andre bivirkninger: Ingen oplysninger om produktet Yderligere økologiske oplysninger: Dette materiales økologiske vurdering er baseret på en evaluering af dets komponenter. Dette produkt er klassificeret som ikke farligt for miljøet. 13. BORTSKAFFELSESOVERVEJELSER 13.1 Behørig bortskaffelse/produkt: Undgå bortskaffelse. Forsøg at bruge præparatet fuldstændigt op. Før bortskaffelse af ubrugt præparat, kontaktes en godkendt afffaldsbortskaffelsesarbejder for at sikre overholdelse af gældende regler Affaldskoder/affaldsangivelser i henhold til EWC/AVV: 13.3 Behørig emballage: Yderligere oplysninger: 4

5 14. TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVSE): Ikke reguleret Officiel transportbenævnelse: Klasse: Klassificeringskode: UN-No.: Pakkegruppe: Faremærkat: Tunnelbegrænsningskode: Specielle bestemmelser: 14.2 Søtransport (IMDG-kode/GGVSee): Ikke reguleret Korrekt forsendelsesnavn: Klasse: UN-No.: Pakkegruppe: EmS: Havforurenende: Specielle bestemmelser: 14.3 Lufttransport (ICAO-IATA/DGR): Ikke reguleret Korrekt forsendelsesnavn: Klasse: UN-No.: Pakkegruppe: Specielle bestemmelser: 15. REGULERINGSOPLYSNINGER 15.1 EU-bestemmelser Generel produktinformation: Dette stof er ikke klassificeret i henhold til Europæiske Unions direktiv 67/548/EØF. Vurdering af kemikaliesikkerhed: Etikettering Faresymboler og fareerklæringer: - Farekomponenter for etikettering: - R-sætninger: - S-sætninger: - Særlige bestemmelser vedrørende etiketteringen af visse præparater: - Autorisationer og/eller restriktioner vedrørende anvendelse: Autorisationer: - Restriktioner vedrørende anvendelse: - Andre EU-bestemmelser: Oplysninger i henhold til 1999/13/EF om begrænsning af emissioner af flygtige, organiske sammensætninger (VOC-retningslinje): - 5

6 15.2 Nationale bestemmelser (Tyskland) Beskæftigelsesrestriktioner: Störfallverordnung (12. BImSchV): Wassergefährdungsklasse (vandfareklasse): Technische Anleitung Luft (TA-Luft): Andre bestemmelser, begrænsninger og bestemmelser om forbud: Alle komponenter er angivet på TSCA- og EINECS-listerne og er undtaget listekravene 16. ANDRE OPLYSNINGER 16.1 Relevante R-sætninger (Nummer og fuld tekst): Kursusanvisninger: Anvendelses- og eksponeringskategorier (oversigt): - Industriel anvendelse Professionel anvendelse Yderligere oplysninger: (Gratis i USA GMT-07:00; Nordamerika, Man Fre, 6:00 til 18:00) (Uden for USA GMT-07:00; Nordamerika, Man Fre, 6:00 til 18:00) (Europa GMT+01:00; Man Fre, 08:00-17:00 MEZ) ANSVARSFRASKRIVELSE: Det følgende erstatter alle bestemmelser i dit firmas blanketter, breve og aftaler fra af eller med 3D Systems Corporation. 3D Systems Corporation giver ingen garanti, hvad enten den er udtrykkelig eller underforstået, herunder garantier mht. salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, for dette produkt. Ingen udsagn eller anbefalinger indeholdt i produktdokumenterne skal forstås som foranledning til at krænke relevante nuværende eller senere patenter. 3D Systems Corporation skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tilfældige skader, følgeskader, specielle skader eller andre skader pga. formodet forsømmelse, garantibrud, objektivt ansvar eller nogen anden teori, udsprunget af fremstilling, anvendelse, salg eller håndtering af dette produkt. Under ingen omstændigheder kan 3D Systems Corporation ansvarspligt for krav, der er opstået pga. fremstilling, anvendelse, håndtering eller salg af dets produkter, overstige et beløb, der svarer til køberens købspris. Copyright 2012, 3D Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kan ændres uden varsel. VisiJet, Invision, Projet og 3D-loget er varemærker, der tilhører 3D Systems, Inc. 6

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere