Projekter med forurenet jord. 8. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter med forurenet jord. 8. maj 2013"

Transkript

1 Projekter med forurenet jord 8. maj

2 Indholdsfortegnelse Side Status for kommende regler indenfor jordflytning 1 Civilingeniør Ole Kiilerich. Miljøstyrelsen Status for Region Hovedstadens projekter med genanvendelse af overskudsjord 3 Geolog Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden En kommunal synsvinkel på jordbørs 5 Akademiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune Prøvetagning, udvaskningstest og kemiske analyser ved genanvendelse af jord 9 Projektingeniør Anke Oberender, DHI Miljømæssige aspekter ved deponering af jord 11 - usikkerheder ved valg af af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Chefkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord 13 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt, Bech-Bruun Advokatfirma Jordhåndtering i større anlægsprojekter 15 Miljøkoordinator Michael Quist, Vejdirektoratet Tidligere og kommende anvendelse af forurenet jord 19 Biolog Inger Holck Gregersen, Aarhus Kommune Til notater 21

3

4 STATUS FOR KOMMENDE REGLER INDENFOR JORDFLYTNING Civilingeniør Ole Kiilerich Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen forbereder nye regler for jordflytning i form af to nye bekendtgørelser om henholdsvis anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord og anvendelse af jord til bygge- og anlægsarbejder. De nuværende regler på området omfatter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Endelig er der kommunernes tilladelser til efter Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 4. Miljøbeskyttelseslovens 19 omhandler forbud mod at forårsage risiko for forurening af jord og grundvand ved fx udlægning af forurenet jord uden tilladelse, som kommunen så kan meddele efter stk. 4. Denne paragraf suppleres af andre paragraffer, fx. Jordforureningslovens 51, hvorefter Miljøministeren kan fastsætte regler om genanvendelse af jord til bestemte formål, herunder regler om kriterier og grænseværdier, om anmeldelse mm. Forudsætningen for at ændre reglerne er, at hensynet til miljø og sundhed ikke må forringes. De nye regler skal også være i overensstemmelse med affaldsreglerne, som blandt andet udstikker grænser for arbejdets formål og varighed. Endvidere skal reglerne gøre det nemt og ikke for dyrt for jordflytter, modtager og kommune. Målet er, at få et regelsæt, der gør at genanvendelsen af lettere forurenet jord sker efter ensartede principper. Reglerne skal baseres på de samme grænseværdier for lav-mobile stoffer, som allerede anvendes ved kategorisering i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen, og som også bruges som jordkvalitetskriterier henholdsvis afskæringskriterier. Reglerne skal dække de forureningsparametre, som vi kender fra den lettere forurenede jord, dvs. kulbrinter vil indgå i de nye regler. Reglerne er fortsat under udarbejdelse, men i indlægget vil det påtænkte indhold af reglerne blive gennemgået, herunder anvendelse af kategori 1 og kategori 2 jord, anvendelse af jord med højere forureningsgrad samt prøvetagning. Endvidere vil status for arbejdet med reglerne, herunder knaster, der skal ryddes af vejen, blive opsummeret. 1

5 2

6 OVERSKUDSJORD I REGION HOVEDSTADEN - STATUS FOR REGIONENS PROGRAM FOR OVERSKUDSJORD Geolog Jens Lind Gregersen Region Hovedstaden Baggrund og formål med regionens program for overskudsjord Region Hovedstaden er udfordret i forhold til de op imod 10 mio. tons overskudsjord som årligt produceres i regionen. Når overskudsjord skal bortskaffes, så vægtes økonomiske hensyn ofte højere end miljømæssige hensyn måske fordi der savnes bæredygtige og økonomisk attraktive genbrugsmuligheder. Klog planlægning og en højere grad af (lokal) genbrug af overskudsjord i anlægsprojekter mv. kan medvirke til en øget ressourceeffektivitet, f.eks. kan stabiliseret moræneler substituere sand og grus i vejbyggerier. Jord er en begrænset ressource, og derfor ønsker Region Hovedstaden, at overskudsjord benyttes med omtanke og at det skal være attraktivt at træffe miljørigtige valg, når overskudsjord skal bortskaffes. Ni delprojekter skal vise vej mod øget bæredygtighed Region Hovedstaden har i 2012 afsat 4 mio. kr. til et 3-årigt program, som skal fremme bæredygtig anvendelse af overskudsjord. Med baggrund i en udbudsrunde er der i marts 2013 indgået kontrakt med Bygherreforeningen som repræsentant for et konsortium af private og offentlige virksomheder og en række kommuner. Konsortiet forventes at bidrage med en egenfinansiering på 4 mio. kr. Dermed er der en samlet budgetramme på 8 mio. kr. til finansiering af konsortiets 9 delprojekter som spænder fra planlægning over forædling og nye anvendelser og til brug af overskudsjord i energi- og klimaprojekter. Resultater Der foreligger endnu ikke resultater for de 9 delprojekter. Region Hovedstaden forventer, at delprojekterne vil resultere i, at overskudsjord fremover anvendes mere bæredygtigt og at det i en vis grad vil være muligt at måle både kvalitativ og kvantitativ effekt af delprojekterne, herunder mængden af overskudsjord der indgår i bæredygtige projekter. Konklusion og perspektivering Region Hovedstaden har ikke en jord-strategi, ligesom det ikke er veldefineret, hvad det menes med bæredygtig brug af overskudsjord. Derfor kan det være relevant at identificere indikatorer for delprojekternes kvalitative effekt. Måske kan der søges inspiration i Holland, hvor der arbejdes med jordstrategier på regeringsniveau og hvor bæredygtighed skal ses som en delmængde af PPP: Planet, People, Profit. Her anvendes også begrebet Ecosystem services, hvor jorden / undergrunden har vigtige funktionaliteter i økosystemet i forbindelse med f.eks. landbrugsproduktion og biomasseproduktion, som kan understøtte en bæredygtig samfundsudvikling. I Danmark og på EU-niveau ønskes vækst samtidig med, at det samlede ressourceforbrug pr. indbygger ikke forøges. Det kræver en øget ressourceeffektivitet, og her er jord blot en lille del af de 15 tons affald, som hver dansker årligt producerer. Men brug af overskudsjord som erstatning for primære råstoffer (sand og grus) er et lille skridt på vejen mod øget ressourceeffektivitet samtidig med, at landbrugsarealer ikke går tabt gennem etablering af nye grusgrave. 3

7 4

8 EN KOMMUNAL SYNSVINKEL PÅ JORDBØRS Akademiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Baggrund og formål I hovedstadsområdet vil der i de kommende år blive iværksat store infrastrukturprojekter; byggeri af supersygehuse, Letbane fra Lyngby til Ishøj, udvidelse af Helsingør motorvejen for bare at nævne nogle. Samtidig er der stort pres på udvinding af råstoffer grus o.lign. Disse stoffer er ikke fornybare ressourcer. Spørgsmålet er, om det ikke er på tide at gøre op med tanken om, at der nødvendigvis skal bruges jomfruelige råstoffer i form af grus, sand m.m. under bygninger, veje m.m. I Gladsaxe Kommune forventer vi, at der i de kommende år vil blive opført meget nyt byggeri. Blandt andet forventer vi, at der vil ske omdannelse af to af vore ældre erhvervskvarterer fra produktion til i større omfang at blive store kontorbyggerier, samt byggerier med blandet detailvirksomheder og boliger. Det vil medføre behov for et stigende antal parkeringspladser, hvoraf de fleste af disse vil være i parkeringskældre. Udgravning af disse parkeringskældre vil oftest medføre en del overskudsjord. Størstedelen af denne jord vil komme fra såkaldte intakte aflejringer, som oftest er rene. Det vil derfor være ønskeligt, hvis overskudsjorden kunne genanvendes i andre byggeprojekter, i stedet for at anvende råstoffer fra grusgrave rundt om på sjælland. Man kan også stille sig det spørgsmål, om man ikke kan bruge lettere forurenet jord i forbindelse med opbygning af eksempelvis vejkasser. Det virker jo ikke særligt indlysende, at man bruger rene materialer, som efterfølgende bliver asfalteret, med det resultat at materialerne straks bliver forurenede. Det kunne også være fornuftigt at anvende lettere forurenet jord i forbindelse med byggerier på forurenede grunde, som alligevel ikke vil blive renset fuldt op og derfor forventeligt fortsat vil være registreret som forurenet. Det vil formentlig medføre, at der skulle gives en tilladelse efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven, men det vil være forholdsvis overkommeligt, og det kunne være, at kommunerne kunne samarbejde om at lave en smidig og enkel procedure for dette, så det ikke skulle blive en stopklods. Bygherre må dog nok forvente, at ejendommen vil blive registreret som forurenet, hvis der bliver brugt lettere forurenet jord, af hensyn til fremtidig jordarbejder og bortskaffelse, men oftest vil grundene være kortlagt i forvejen. Men man skal være opmærksom på reglerne, at der skal ske anmeldelse til kommunen, når 1) Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. 2) Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. 3) Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. 4) Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. 5) Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet. 6) Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. 5

9 Et eksempel fra det virkelige liv I forbindelse med opgravning af en omfattende jordforurening skulle udgravning genopfyldes. Udgravningen var ca m 3. Tilfældigvis var der i samme periode ved at blive gravet ud til parkeringskælder til et højhus byggeri på en ejendom ca. 500 meter derfra. Jorden herfra bestod af intakte aflejringer, og der var dokumenteret ren. Faktisk fremstod jorden som ren grus. Vi, dvs. Miljøafdelingen i Gladsaxe, kontaktede de to bygherre og foreslog dem, at de kunne koordinere deres jordhåndtering tidsmæssigt. Da der var tale om dokumenteret ren jord, kunne bygherren fra Højhus byggeriet frit fylde jorden i udgravningen fra forureningen. Der blev således kørt ca m 3 jord fra udgravningen ved højhuset, som ellers skulle være kørt til Roskilde, til opfyldning 500 meter længere op ad vejen. Herved blev der både sparet CO 2 i form af sparet brændstof fra Gladsaxe til Roskilde og der blev sparet ca m 3 (ca ton) rene råstoffer, som formentlig skulle være hentet i Roskilde og kørt til Gladsaxe. Afstanden fra Gladsaxe til Roskilde er ca. 40 km. Hvis det antages, at en lastbil kan transportere ca. 10 m 3 svarende til ca. 18 ton, betyder det, at der skal bruges ca lastbiler til at transportere de m 3, så det er meget diesel og CO 2, der blev sparet. Foto af udgravning efter en stor jordforurening. Udgravningen blev efterfølgende fyldt op med jordmaterialer fra nærliggende byggeprojekt. 6

10 Foto af udgravning til parkeringskælder. Jorden er dokumenteret ren og består overvejende af grusmateriale. Konklusion og perspektivering I Gladsaxe Kommune er vi som udgangspunkt meget positivt stemt overfor en jordbørs, da det jo understøtter bestræbelserne på at genanvende jord, og det er jo derudover en gevinst, hvis der kan spares en del transport til jordkørsel. 7

11 I Gladsaxe Kommune foreslår vi bygherre og dennes rådgivere, allerede i forbindelse med indledende drøftelser af byggeprojekter, at overveje mulighederne for at genanvende jord. Og det kan overvejes, at måske i forbindelse med sagsbehandlingen byggeansøgningen kræver, at der laves en jordbalance, hvor der gøres rede for disponering af overskudsjord. Men der er behov for eksempelvis en hjemmeside jord dating.dk? - således at der kan ske en koordinering af mht. behovet for at komme af med jord og behovet for at bruge jord. 8

12 PRØVETAGNING OG TESTNING VED GENANVENDELSE AF JORD MSc. Anke Oberender, chefingeniør Ole Hjelmar DHI Baggrund og formål Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1497/2007) er under revision, og i den reviderede udgave forventes der at blive opstillet kriterier og retningslinjer for genanvendelse af visse kategorier af lettere forurenet jord, f.eks. i støjvolde, opfyldninger og lign. Desuden forventes en revision af retningslinjerne for prøvetagning af jord samt at der vil blive introduceret muligheder for kategorisering af jord ved hjælp af udvaskningstests for både uorganiske og organiske stoffer. DHI har i denne forbindelse gennemført arbejde for Miljøstyrelsen /1,2,3/, hvor der er foretaget en vurdering af muligheden for fastsættelse af grænseværdier, dels baseret på analyse af faststofindhold, dels baseret på udvaskningstests. Desuden er der udarbejdet forslag til retningslinjer for prøvetagning af lettere forurenet jord. Oplægget giver en kort oversigt over en del af dette arbejde. Metode og teknik Kategorisering af jord Til brug i vurdering af grænseværdier for kategori 1-jord til fri anvendelse (som udgangspunkt baseret på jordkvalitetskriterierne) blev resultaterne af udvaskningstests ved L/S 2 l/kg på stort antal jordprøver omregnet til en estimerede porevandskoncentrationer, som blev sammenlignet med grundvandskvalitetskriterierne. Det blev herefter på et statistisk grundlag vurderet, om porevandet i jordprøver med et faststofindhold mindre end eller lig med jordkvalitetskriterierne kunne forventes at overholde grundvandskvalitetskriterierne. Til vurdering af grænseværdier for kategori 2-jord (som udgangspunkt baseret på afskæringskriterierne) blev der opstillet et begrænset antal genanvendelsesscenarier for lettere forurenet jord, og for disse scenarier blev der, igen med udgangspunkt i grundvandskvalitetskriterierne, gennemført modelberegninger til bestemmelse af den tilladelige stofudvaskning efter de samme principper, der er anvendt i forbindelse opstillingen af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg /4/. For kategori 2-jord blev det så vurderet, om stofudvaskningen fra jordprøver med et faststofindhold mindre end eller lig med afskæringskriterierne kunne forventes at overholde grundvandskvalitetskriterierne i en vis afstand fra anvendelsesprojektet. For en nærmere beskrivelse af principperne henvises til /3, 5/. Som alternativ til faststofbaserede grænseværdier er der opstillet kriterier for indholdet af forureningskomponenter i eluat efter en udvaskningstest. Prøvetagning De gældende retningslinjer for prøvetagning af jord (bilag 1, BEK nr. 1497/2007) beskriver kortfattet hvor prøverne kan udtages, hvor mange prøver der skal udtages, osv. Retningslinjerne for prøvetagning af lettere forurenet jord skal først og fremmest udarbejdes med henblik på at kunne frembringe det nødvendige grundlag for at analysere/teste og kategorisere jorden efter jordflytningsbekendtgørelsen. 9

13 Resultater Kategorisering af jord For kategori 1-jord kan det konkluderes, at jordkvalitetskriteriet kan anvendes som grænseværdi for en række af stofferne, men at grænseværdien for kulbrinter skal sættes lavere end jordkvalitetskriteriet. For kategori 2-jord kan det konkluderes, at det ikke er sandsynliggjort, at afskæringskriterierne udgør en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet, hvis de anvendes som grænseværdier for kategori 2-jord. Derfor er der givet forslag til grænseværdier for kategori 2-jord baseret på stofudvaskning. Prøvetagning Ved udarbejdelsen af retningslinjer for prøvetagning af jord skal der i videst muligt omfang sikres overensstemmelse med eventuelle krav til prøvetagning og analyse, som stilles i BEK nr. 252/2009 om deponeringsanlæg. Krav til kvaliteten af prøvetagningen bør kombineres med elementer af regelstyret prøvetagning, dvs. at der henvises til eller forskrives en specifik metode til prøvetagning i en given situation. Konklusion og perspektivering Når jorden genanvendes i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde er der en risiko for, at jorden kan forårsage en uacceptabel påvirkning af grund- og overfladevand, og de opstillede grænseværdierne for kategori 1-jord kan sikre beskyttelsen af grundvand. Ved at inddrage forureningsstoffernes udvaskelighed, evt. i kombination med stedspecifikke scenarieberegninger, kan det sikre, at grund- og overfladevand beskyttes i tilstrækkelig omfang ved genanvendelse af kategori 2-jord. Litteraturhenvisning 1. Hjelmar O., Holm J., Oberender A., Hansen E., Hansen JB. (2009) Håndtering af lettere forurenet jord - Fase 1, Miljøprojekt nr Hansen JB., Oberender A., Hjelmar O., Asmussen O., Klem S. (2009). Håndtering af lettere forurenet jord - Supplerende data for udvaskning af uorganiske og organiske stoffer fra jord. Miljøprojekt nr Hansen JB., Hjelmar O., Hansen EA., Oberender A., Grøn, C. (2009). Håndtering af lettere forurenet jord - Konsekvensvurdering. Miljøprojekt CEC (2003): Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (berigtigelse bragt i Den Europæiske Unions Tidende ) 5. Hjelmar O., Holm J., Hansen J.G. Dahlstrøm K. (2005). Implementation of the EU waste acceptance criteria for landfilling in Denmark. In: Cossu and Stegmann (eds). Sardinia 2005, Proceedings of 10th International Waste Management and Landfill Symposium, CISA, Cagliari, Italy, p

14 MILJØMÆSSIGE ASPEKTER VED DEPONERING AF JORD USIKKERHEDER VED VALG AF PRØVETAGNINGSSTRATEGIER OG ANALYSEPARAMETRE Ph.D. Jacqueline Anne Falkenberg og civilingeniør Trine Bjerre Jensen NIRAS A/S Såfremt man ser bort fra eventuelle kontaktrisici ved genanvendelse af forurenet jord på en ny lokalitet, er det den samlede forureningsmasse (kg) og den potentielt øgede forureningsflux (kg /år) til grundvandet eller overfladevandet, som er af interesse. Ved beregning af forureningsmassen skal man blot har styr på tre parametre; de aktuelle forureningsstoffer, deres sande gennemsnitlige koncentration og mængden af den forurenede jord. Det er dog stor usikkerhed forbundet med at bestemme disse parametre. Først og fremmest er der problemer med skalaen. Typisk udtages en jordprøve, eller evt. en blandeprøve af 5 stik, á ca. 500 g fra et hånd- eller sneglebor, mens der kun analyseres henholdsvis ca. 2 og 50 g jord ved analyse af uorganiske og organiske parametre. Disse få gram jord repræsenterer ofte et stort jordvolumen på op til 30 tons jord. Det vil sige, at man kun analyserer 0,001 af jordvolumenet og antager, at resten har den samme koncentration. Såfremt disse få gram jord repræsenterer en homogen blandeprøve på 2,5 kg vil analysen repræsentere 0,08 af jordvolumenet. Endvidere analyserer man kun for de forventede forureningsparametre, og hvis der ikke er mistanke om andre forureningsparametre analyseres ofte kun for jordpakken, som består af immobile parametre i form af tungmetaller, kulbrinter og PAH er. Altså er der ofte for et jordvolumen ingen oplysninger om forureningsparametre, som kan udvaskes til grundvandet. Bestemmelse af gennemsnitskoncentrationen i et jordvolumen kan forbedres ved at udtage og analysere en større jordmængde. Ligeledes skal prøvetagningen udføres repræsentativt /1/. Dette kan gøres ved, at udtage flere jordprøver jævnt fordelt i jordvolumenet. Prøverne analyseres enten individuelt eller blandes til én eller flere homogene blandeprøver, som herefter analyseres. Ved udførelse af akkrediterede jordanalyser må man i henhold til analysestandarderne ikke opskalere og analysere større jordmængder. For blandeprøver bestående af en større jordmængde (f.eks. et par kg) skal jordmassen homogeniseres og neddeles, hvilket kræver særlig teknikker, som på nuværende tidspunkt ikke er standardiseret. Generelt egner blandeprøver sig desuden ikke til jord, der er forurenet med flygtige eller nedbrydelige komponenter, da det oprindelige forureningsindhold i jorden risikeres at blive underestimeret efter prøvebearbejdningen. Der er forskellige prøvetagningsstrategier, som kan anvendes til bestemmelse af gennemsnitskoncentrationen i et jordvolumen, f.eks.: Geostatistik, Multi-Incremental Sampling Methodology, Duplicate Method eller standardtekniker, som udtagning af blandeprøver fra udvalgte dybder og arealer. Ved geostatistisk analyse af mange jordprøver (>40 prøver) kan det vurderes, om der er en rumlig fordeling (tendens til højere koncentrationer i et delområ- 11

15 de), ligesom jordkoncentrationer tværs over arealet kan estimeres hjælp af kriging /2/. Ved Multi-incremental prøvetagning /3/ udtages et større antal jordprøver, som bearbejdes til en ensartet masse (herunder homogenisering og neddeling), og der analyseres en delprøve, som repræsenterer det sande gennemsnit. Ved Duplicate method /4/ udtages to eller evt. flere sæt blandeprøver (f.eks. hver blandeprøve á 5 delprøver) fra den ønskede dybde i prøvetagningsområdet. De to sæt blandeprøver blandes hver for sig og analyseres som dobbeltbestemmelse (dvs. i alt 4 analyser per dybde i hvert prøvetagningsfelt). Metoden betyder at usikkerheder, som skyldes prøvetagningen, kan skelnes fra henholdsvis usikkerheder, som skyldes prøveforberedelse (herunder homogenisering og neddeling), og usikkerheder i forhold til analysearbejdet. Såfremt der er tale om en inhomogen forureningsfordeling i jordvolumenet, vil usikkerheder som skyldes prøvetagningen være relativt store. Disse strategier egner sig imidlertid ikke til at identificere eventuelle hot spots, dvs. et jordvolumen med et højere indhold af forurening, som ønskes identificeret, adskilt og håndteret særskilt fra det resterende jordvolumen. Umiddelbart er det vigtigt, at sandsynligheden for hot spots eller forureningstendenser på tværs eller i dybden af et areal er afklaret ved en god historik og en screeningsundersøgelse, før forklassificering i forbindelse med projekter med bortgravning og genanvendelse af forurenet jord. Ofte er det nærmest umuligt at finde et ukendt mindre hot spot på et areal uden anvendelse af en ret høj prøvetagningstæthed. Ved planlægning af den konkrete prøvetagningsplan forud for stillingtagen til mulig genanvendelse af forurenet jord er der mange aspekter at tage stilling til: Vil et mindre hot spot have betydning for genanvendelsen? Analyseres der for de rigtige parametre (er det nok med Jordpakken)? Vil man fange et hot spot med det anvendte analyseprogram? Bør man screene for flygtige parametre (PID-målinger)? Kan størrelsen og placeringen af prøvetagningsfelterne optimeres? Litteraturhenvisning: /1/ Horisontal - Repræsentativ prøvetagning. DSF/DS 3077 /2/ Falkenberg, J.A., Thompsen, A.D., Persson, B., Schmidt, T.S. og Andersen, J.S Diffus jordforurening og kulturlag. Delrapport 2. Miljørapport 912. Miljøstyrelsen. /3/ Udtagning af jordprøver. En russisk roulette? Esbensen, K.H., de Lasson, P og Ramsay, L.M. Vintermøde om jord og grundvandsforureninger marts /4/ Ramsey M.H., and Ellison S. L. R. (eds.), (2007) Eurachem/EUROLAB/ CI- TAC/Nordtest/ AMC Guide: Measurement uncertainty arising from sampling: a guide to methods and approaches Eurachem ISBN

16 JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER VED GENANVENDELSE AF JORD Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Bech-Bruun Advokatfirma Indledning og problemstillinger Genanvendelse af forurenet jord giver anledning til juridiske udfordringer, og det er reguleret i adskillige regelsæt, som bygherrer og myndigheder skal forsøge at navigere i. Dette oplæg på ATV Jord og grundvands møde nr. 95 om projekter med forurenet jord fokuserer på udvalgte juridiske problemstillinger forbundet med genanvendelse af forurenet jord. Et væsentligt spørgsmål er, om jorden skal anses som affald, og hvilke konsekvenser dette har for genanvendelsen af jorden. Forholdet mellem de forskellige reguleringer giver ofte anledning til overvejelse. Natur- og Miljøklagenævnet tog i deres afgørelse af 28. april 2009 stilling til forholdet mellem restproduktbekendtgørelsen og miljøbeskyttelseslovens 19. Dertil kommer, at Natur- og Miljøklagenævnet i NoMo nr. 101 kommunikerede nogle centrale afgørelser, som fastlægger anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens 19 i forhold til miljøgodkendelsesreglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Hvornår er jord affald? Affaldsbekendtgørelsens 2, stk. 1, fastslår, at der «ved affald forstås... ethvert stof eller enhver genstand,... som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med». Definitionen stammer fra EU s affaldsdirektiv, og EU-domstolen har i retspraksis fastslået, at der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 1 2 Som det fremgår af affaldsbekendtgørelsens 2, stk. 1, er det ikke forureningsgraden af jorden, som er afgørende for, om den skal anses som affald. Det er indehaverens adfærd, hensigt eller forpligtelse, som er afgørende. Miljøstyrelsen har senest i deres Vejledning om jordregulativ tilkendegivet, at der efter styrelsens opfattelse gælder det udgangspunkt, at forurenet jord er affald. 3 Med hensyn til uforurenet jord er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det som udgangspunkt ikke er affald, hvis jorden er planlagt anvendt umiddelbart i forlængelse af dens frembringelse. Miljøstyrelsen understreger dog, at det er en konkret vurdering, hvor der skal lægges afgørende vægt på kriterierne efter den såkaldte «Sidestensdom». 4 Dommen fastslår, at eksempelvis jord, som er frembragt med henblik på anvendelse til et bestemt formål, og hvor bygherren forudgående har indgået aftale med en eller flere entreprenører om, at de aftager eller anvender jorden, ikke skal anses som affald. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver. 2 EU-domstolens dom af 18. december 2007 i sag C-194/05. 3 Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4/2011 om jordregulativ, s EU-domstolens dom af 18. april 2002 i sag C-9/00. 13

17 Efter affaldsbekendtgørelsens 4, stk. 1, er det kommunalbestyrelsen, som afgør, om jord i en given situation skal anses som affald. Hvis jorden ikke er affald, vil jorden ikke være omfattet af de kommunale affaldsordninger for jord, og kommunen vil følgelig ikke kunne bestemme, hvem aftageren skal være. Det vil i sådanne situationer alene være jordflytningsbekendtgørelsen, som sammen med den relevante regulering af selve håndteringen af jorden, som skal iagttages. Forholdet mellem restproduktbekendtgørelsen og miljøbeskyttelseslovens 19 Natur- og Miljøklagenævnet fastslog i en afgørelse fra 2009, at restproduktbekendtgørelsen udtømmende regulerer, hvordan jord omfattet af bekendtgørelsen kan genanvendes. 5 Nævnet fastslår principielt, at restprodukter og jord, som er omfattet af bekendtgørelsen, er udtømmende reguleret ved bekendtgørelsens regler. Hvis der skal ske en anderledes anvendelse end den i bekendtgørelsens bilag 2 og 3 forudsatte, forudsætter det en dispensation efter bekendtgørelsens 7. Hvis jorden ikke er omfattet af restproduktbekendtgørelsen, kan der meddeles tilladelse efter typisk miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 eller kapitel 5. Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens 19 og kap. 5 Natur- og Miljøklagenævnet har i to sager statueret, at anvendelse af forurenet overskudsjord i støjvolde, diger o. lign. skal reguleres ved en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Der havde indtil afgørelserne i vid udstrækning været den opfattelse hos kommunerne, at sådanne projekter kunne gennemføres i henhold til en tilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19. Nævnet fastslog imidlertid, at sådanne anlæg var omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 206, der omfatter anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Nævnet tilkendegav dermed, at miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og de tilhørende regler i godkendelsesbekendtgørelsen havde forrang for miljøbeskyttelseslovens 19. Den primære konsekvens består i, at der under miljøgodkendelsesordningen skal stilles vilkår om alle relevante miljøpåvirkninger, mens en 19-tilladelse alene skal varetage hensynet til jord og grundvand. Nævnet tilkendegav ligeledes, at det i forhold til listepunkterne er vigtigt at lægge vægt på, om den forurenede jord erstatter primære råstoffer, da dette er forudsætningen for, at der er tale om nyttiggørelse. Hvis eksempelvis en støjvold overdimensioneres, vil der formentlig være tale om et deponeringsanlæg, som bl.a. er omfattet af deponeringsbekendtgørelsen og de dertilhørende regler om sikkerhedsstillelse, efterbehandling, slutafdækning, mv. 5 MAD

18 JORDHÅNDTERING I STØRRE ANLÆGSPROJEKTER Miljøkoordinator Michael Quist Vejdirektoratet Baggrund og formål I forbindelse med jordarbejderne ved større motorvejsprojekter opstår der mange gange større jordoverskud, som skal nyttiggøres på en økonomisk og miljørigtig måde. Genanvendelse af jorden indebærer, at den nyttiggøres til at dæmpe trafikstøjen i forhold til boliger og naturområder, samt at den erstatter rene råstoffer, herunder ren jord i det givende projekt eller andre projekter i nærområdet, som vil kunne få gavn af overskydende jord. Metode, teknik, Anvendte genanvendelsesprincipper Følgende principper fremhæves som karakteristiske for genanvendelsen af lettere forurenet jord i de fleste projekter i Vejdirektoratet: Opgravning af jord foregår på et afgrænset projektareal, hvor der skal anlægges nye veje inkl. broer, afvandingssystemer mm., dvs. jordens oprindelse er kendt på forhånd Den jord, som skal opgraves, er i nødvendigt omfang undersøgt på forhånd med prøvetagning og kemiske analyser, og arealets miljøhistorie kendes også på forhånd Jorden genanvendes, så vidt som det er muligt, og der spares hermed ikke-fornyelige ressourcer fra en råstofgrav, og mindre mængder ren jord påvirkes af forurening Da jordens forureningsmæssige sammensætning, miljøhistorien og genplaceringslokaliteterne er kendt på forhånd, kan der foretages en konkret risikovurdering Behovet for lokal kapacitet til genanvendelse i kommunale projekter er søgt minimeret, hvilket gavner genanvendelsen i de lokale bygge- og anlægsprojekter Genplaceringen foregår over en fastlagt projektperiode. Opgravning og sortering af jord I forbindelse med vejprojektet opgraves jord på berørte, offentlige vejarealer og på fremtidige vejarealer. En konceptuel model for jordhåndteringen er vist i figur 1. Det bemærkes, at der er tale om en generel model, der er uddybende forklaret i teksten. Landzone Byzone Vejskel Vejskel Naturarealer, landbrug, skovbrug Øvrig landzone Forurenede grunde: V1/V2 kortlægninger Fokusarealer Øvrig byzone Områdeklassificeret byzone Vejareal Naturmuld (var. typer) Blødbund Ren muld Forurenet muld Ren muld Områdeklassificeret muld Overjord fra vejareal Regnvandsbassin Vejkassematerialer Sediment Naturråjord Ren råjord Forurenet råjord Ren råjord Ren råjord Råjord fra vejareal Figur 1. Vejledende principskitse for navngivning af jordtyper efter opgravningssted. 15

19 Uddybende definitioner af relevante jordtyper Overjord fra vejareal er det øverste jordlag (typisk er muldholdig jord), der opgravet fra offentligt vejareal, dvs. ubefæstede arealer indenfor vejskel. Råjord fra vejareal er intakt eller tilført ikke-muldholdig jord (typisk ler eller sand). Områdeklassificeret muld er det øverste jordlag, der skal opgraves i områdeklassificerede byzoner. Ren muld og Ren råjord er hhv. uforurenet muld og uforurenet råjord fra kulturarealer, dvs. arealer, som ikke er vejarealer eller naturarealer. Ren muld stammer således fra: Nærområder til bebyggelser i ikke-områdeklassificerede byzoner og landzoner, fratrukket offentlige vejarealer. Naturmuld og Naturråjord er jomfruelig jord, der stammer fra natur-, landbrugs- og skovbrugsarealer. Sediment stammer fra oprensning af tre regnvandsbassiner, der skal nedlægges eller ombygges. Blødbund er tørv eller gytje. Entreprenøren vil typisk kunne opdele jordtyperne yderligere efter geotekniske egenskaber. Resultater Midlertidig genplacering En del af den opgravede jord aflæsses direkte med henblik på efterfølgende genanvendelse. En del af jorden skal af logistiske årsager opbevares midlertidigt, indtil projektet er klar til at modtage den. De midlertidige genplaceringslokaliteter er indpasset i projektets jordlogistik. I de midlertidige genplaceringslokaliteter kan jorden sorteres efter geotekniske egenskaber. Områderne etableres således, at overfladisk afstrømning til omgivelserne undgås. Der opstilles nødvendige hegn for at imødegå menneskers adgang til arbejdsdepotet samt ikke-godkendte aflæsninger af jord. De forventede mængder til det konkete projekt, vil blive angivet i 19 ansøgningen. Mængderne vil blive angivet som de samlede mængder, der i lokaliteternes levetid passerer igennem. Forud for oplagring af jord, der er lettere forurenet, udlægges et 10 cm skillelag af rent sand. Ejerforhold og beliggenhed af den midlertidige genplaceringslokalitet fremgår ansøgningen for 19. Varigheden af oplaget vil maksimalt være entreprisens udførelsesperiode. Permanent genanvendelse og nyttiggørelse De jordmængder, der forventes genanvendt og nyttiggjort i projektet, vil blive angivet i 19 ansøgning. Der er angivet en forventet jordmængde, og der er desuden anførte en reserve, som benyttes, hvis jordmængderne i projektet bliver større end forudsat. Muldbeklædning er den afsluttende pålægning af muld på nye rabatter, ramper og andre ubefæstede vejarealer. Genanvendelse af Overjord fra vejareal erstatter brug af ren jord, hvorved mindre jordmængder påvirkes af forurening. Muldbeklædning udføres endvidere med Områdeklassificeret muld. Råjord fra vejareal og Ren råjord kan erstatte ikke-fornyelige råstoffer i form af grusgravsmaterialer i opbygning af vejdæmninger, som indebærer, at råjorden benyttes som konstruktionsjord. Det er en forudsætning, at jorden kan håndteres og komprimeres efter de krav, der gælder for den pågældende vej. Eventuelt kan de geotekniske egenskaber 16

20 forbedres ved stabilisering med kalk, der fræses ned i den øverste råjord eller lag for lag (ved dæmnings- og rampeopbygning). Der opstilles nødvendige hegn for at imødegå menneskers adgang til lokaliteterne samt ikkegodkendte aflæsninger af jord. Placering af de ansøgte genplaceringslokaliteter og tværsnit heraf vil blive vist en 19 ansøgning. De nuværende og fremtidige ejerforhold fremgår af 19 ansøgningen. Konklusion og perspektivering Vejdirektoratets vil sikre, at følgende aktiviteter gennemføres og dokumenteres ved ovennævnte metode til at gennemføre store jordhåndteringer i anlægsarbejde: Opgravningsarealer med forurenet jord afsættes for entreprenøren Jordtransporten styres med beskedsedler, så det sikres, at jorden, som indbygges på genplaceringslokaliteten, stammer fra opgravningsarealet De faktiske mængder opmåles Der udarbejdes en således udført rapport, som sendes til kommunerne senest 3 måneder efter projektet er afsluttet. 17

21 18

22 TIDLIGERE OG KOMMENDE ANVENDELSE AF FORURENET JORD Biolog Inger Holck Gregersen Aarhus Kommune, Natur og Miljø Baggrund og formål Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes håndtering af overskudsjord gennem de seneste 20 år, vil der blive givet eksempler på hvordan forurenet jord (jord med forureningsindhold over jordkvalitetskriterierne) er blevet genanvendt til konkrete projekter, og hvordan Natur og Miljø har administreret gældende lovgivning. Hvad er status nu og hvilke problemstillinger står vi over for som en kommune, hvor der er vældig gang i byggeaktiviteterne? Vi har påbegyndt arbejdet med en Jordplan, hvis formål er at sikre en fremtidig stabil genanvendelseskapacitet, skabe synergieffekter mellem kommunale og private projekter samt skabe bæredygtige løsninger, hvor råstofressourcer anvendes hensigtsmæssigt og transport af overskudjord mindskes. Fremadrettet må vi forsøge at betragte overskudsjord som en ressource frem for et problem. Vi skal have fokus på nogle kreative og innovative løsninger, som samtidig tager højde for de miljømæssige krav til et givent område. Vi står med en problemstilling som berører et konfrontationsfelt mellem miljøregler og afgiftsregler, og kan der findes løsninger som på en fornuftig måde tilgodeser begge regelsæt? Det er nødvendigt, at mange gode kræfter kommer i spil. Lad landskabsarkitekter, projektmagere og visionære planlæggere folde deres spidskompetancer ud. Der er udarbejdet værktøjer til bæredygtig byudvikling og samlet ideer til projekter om øget biodiversitet i byerne, som der både kan hentes inspiration fra og som bør bringes i spil. I mødeoplægget står, at de nye regler om jordflytning vil gøre det lettere at genanvende forurenet jord (kat. 2). Men er dette rigtigt? Vil de nye regler fungere i praksis? Sikrer de nye regler at vi fremadrettet får en mere smidig håndtering og genanvendelse af forurenet overskudsjord? Ud fra det udkast jeg har kendskab til, vil jeg gerne stille spørgsmål til debat om udvalgte emner. Hvilke typer af oplag er det der lægges op til? Hvilke praktiske konsekvenser kan man se i krystalkuglen? Hvad kan lade sig gøre og hvad kan ikke lade sig gøre? Hvordan hænger de nye regler sammen med de øvrige miljøregler? Hvor stor er forureningsbelastningen af kat. 2 jord? (laboratorieforsøg, lysimeterforsøg, konkrete målinger af eksisterende projekter). Kan man forestille sig en anden opdeling af genanvendelse i forhold til kritiske parametre? Hvornår skal markeringsnet anvendes? Hvordan skal kommunerne udøve tilsyn? Hvilke sanktionsmuligheder har kommunerne? Og..får vi fremmet genanvendelse af forurenet jord? 19

23 Konklusion og perspektivering Genanvendelse af overskudsjord skal fremmes, og vi skal have nogle enkle regler som er til at administrere for alle jordaktører. Der bør tages udgangspunkt i de behov der er for genanvendelse inden for forskellige typer af projekter, og så udarbejde lovgivningen her ud fra, så lovgivningen dels rummer generelle krav dels specifikke krav og så den bliver meget anvendelig. Måske er der komplicerede projekter (indholdsmæssigt/mængdemæssigt) som skal varetages af anden lovgivning. Der skal være en vekselvirkning mellem kommunale og private projekter. Der bør tages højde for store regionale forskelle i, hvor det er hensigtsmæssigt at placere overskudsjord. Oprettelse af jordbørser flere steder i landet bør fremmes. Der bør udarbejdes en oversigt over hvilke muligheder der er for oplag af forskellige typer jord fra forskellige oprindelsessteder med angivelse af den tilhørende lovgivning. Endelig bør der udarbejdes et elektronisk idékatalog, hvor gode projekter fra hele landet kan samles til brug for gensidig inspiration. 20

24 Notater 21

25 Notater 22

26 Notater 23

27 Notater 24

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as Indholdsfortegnelse Side GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as VVM FOR DE SRORE REGIONALE VADFORSYNINGFER 7-10 Regionplanlægger René Paul Hansen,

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl.

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl. Indhold 2 Ny deponeringsbekendtgørelse 8 Principiel dom i slaggesagen 13 Kort info 14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger 16 Artikelovervågning 1 09 Jordforurening.info Leder Svært at spå især om fremtiden!

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

NOTAT. 17.05.2013 S1304253/1 KMH/jpn. SAG : Eternitten i Aalborg Håndtering af jord med eternit/asbest

NOTAT. 17.05.2013 S1304253/1 KMH/jpn. SAG : Eternitten i Aalborg Håndtering af jord med eternit/asbest 17.05.2013 S1304253/1 KMH/jpn NOTAT SAG : Eternitten i Aalborg Håndtering af jord med eternit/asbest EMNE : Miljømæssig redegørelse og risikovurdering REKVIRENT : Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Revision 3 Dato 13-03-2010 Udarbejdet

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2014 NMK-34-00258 og NMK-33-01824 ref.: macos AFGØRELSE i sag om Aarhus Kommunes VVM-screening af affaldsbehandlingsanlæg

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere