Skatteministeriet J. nr Udkast 29. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. 9 I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret bl.a. ved lov nr. 485 af 7. juni 2001, lov nr. 458 af 9. juni 2004, lov nr. 560 af 24. juni 2005, lov nr. 539 af 8. juni 2006 og senest ved lov nr. xx. af xx.xx.2007 [= L 66, vedtaget den 25. januar 2007], foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Kravet om en oprindelig løbetid på højst 30 år gælder dog ikke, hvis det nye pantebrev indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. 2. Efter 5 indsættes: 5 a. Tinglysning af pant i fast ejendom til sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er afgiftsfri, såfremt det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom, jf. dog 5 a, stk. 4. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at det fremgår af både det nye og det tidligere pantebrev, at de indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Afgiftsfritagelsen er endvidere betinget af, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker senest samtidig med aflysningen af det tidligere pant, og at det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter tinglysningen af det nye pant. Stk. 2. Afgiftsfritagelsen i stk. 1 kan anvendes, uanset om det nye pant foreligger i form af et eller flere pantebreve, og uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterende lån. Der skal ved anmeldelse til tinglysning af det nye pantebrev eller de nye pantebreve gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af stk. 1. Hvis det nye pant foreligger i form af flere pantebreve, er afgiftsfritagelsen betinget af, at de nye pantebreve i mindst 1 år efter tinglysningen har pant i samme ejendom som det gamle pantebrev. Pantebrevene skal også gives påtegning herom. Stk. 3. Afvises det nye pantebrev fra tinglysning, og skal det ikke senere tinglyses, eller aflyses det nye pantebrev som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning, anses afgiftsfritagelsen i stk. 1 og 4 ikke for udnyttet. Stk. 4. Såfremt det pantsikrede beløb på det nye pantebrev eller de nye pantebreve, jf. stk. 1, er

2 - 2 - mindre end den tinglyste hovedstol på det tidligere pant, kan differencen anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse ved en senere tinglysning af et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom. Der skal ved anmeldelsen til tinglysning af det nye pantebrev eller de nye pantebreve gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt., herunder skal størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse oplyses. Ved anvendelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse skal den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev samt størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse fremgå af det nye pantebrev. Der skal alene betales afgift efter 5, stk. 1, hvis det pantsikrede beløb overstiger den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev samt størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse. Det er en betingelse, at det nye pantebrev indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Stk. 5. For tinglysning af en forhøjelse af det pantsikrede beløb skal der beregnes afgift efter 5, stk. 1, af forskellen mellem den nye hovedstol og den tidligere tinglyste hovedstol. Det er en betingelse, at pantebrevet både før og efter forhøjelsen indgår som sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i 5 a er opfyldt. Tilføjelse til forslagets 10 Stk. 3. Når lov nr. xx af xx.xx.2007 om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love (Digital tinglysning m.v.), [= L 66, der er vedtaget den 25. januar 2007.] træder i kraft for så vidt angår afgift af tinglysning i tingbogen, får 5 a, stk. 1, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. forslagets 9, nr. 2, følgende ordlyd: Tinglysning af pant i fast ejendom til sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er afgiftsfri, såfremt det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom, jf. dog 5 a, stk. 4. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at det fremgår af både det nye og det tidligere pantebrev, at de indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Afgiftsfritagelsen er endvidere betinget af, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, at det erklæres, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker på vilkår om aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter anmeldelsen til tinglysning af det nye pant. Specielle bemærkninger Til nr. 1 Tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, indeholder en afgiftsbegunstigelse for lån sikret ved direkte pant i fast ejendom optaget i realkreditinstitutter og i pengeinstitutter, hvis lånet har en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år.

3 - 3 - Afgiftsbegunstigelsen betyder, at når man beregner tinglysningsafgiften på det nye lån, kan man nedsætte det afgiftsgrundlag, den variable afgift skal beregnes af, med restgælden fra det eksisterende lån. Hvis hovedstolen på det nye lån er mindre end eller lig med restgælden på det tidligere lån, skal der ikke betales variabel afgift. Den faste afgift på kr. skal altid betales. Dette kaldes også at overføre afgiften. Denne betegnelse vil blive brugt i det følgende. Hvis hovedstolen på det nye lån er højere end restgælden efter det tidligere lån, skal der betales afgift på 1,5 % af forskellen mellem den nye hovedstol og den gamle restgæld. Det foreslås, at det bliver muligt at overføre afgift i medfør af tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, selv om det nye lån har en oprindelig løbetid på mere end 30 år, hvis det nye pantebrev skal indgå som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. Dette skyldes, at der i forslagets 1, nr. 4, og 2, nr. 10, om ændring af henholdsvis lov om finansiel virksomhed og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. indføres mulighed for, at de sædvanlige krav om maksimale løbetider i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan fraviges for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Hvis kravet om en maksimal oprindelig løbetid i tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, 1. pkt., ikke ændres, vil det medføre, at der ved lån, der har en længere løbetid end 30 år, ikke kan overføres afgift til det nye pantebrev. Det foreslås derfor, at kravet om en oprindelig løbetid på højst 30 år ikke omfatter pantebreve, der skal indgå som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Til nr. 2 Det fremgår af forslagets 1 nr. 4, - forslaget til henholdsvis 152 c, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed og 33 b, stk. 1, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. - at lån sikret ved pant i fast ejendom kan indgå som sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. I lighed med de eksisterende realkreditpantebreve må disse lån ikke ydes mod sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebreve og skadesløsbrev. Det foreslås, at det bliver muligt at genbruge afgiften på pantebreve, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dvs. at der ikke skal betales afgift for ændringer af det pantsikrede beløb, såfremt beløbet ikke overstiger det tinglyste hovedstol. Formålet er at foretage en afgiftsmæssig ensretning mellem pantebreve, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og ejerpantebreve. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til 5 a, stk. 1 Det foreslås, at tinglysning af direkte pant i fast ejendom til sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er afgiftsfri, hvis det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom. Afgiftsgrundlaget på det nye pantebrev kan således nedsættes til og med det tidligere pantebrevs tinglyste nominelle hovedstol. Med tinglyst nominel hovedstol forstås den nominelle hovedstol, der fremgår af tingbogen. Hvis et pantebrev er nedlyst, er det

4 - 4 - kun den nu tinglyste hovedstol, der kan anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse, og ikke den hovedstol, der var tinglyst før nedlysningen. Det følger ligeledes heraf, at afgiftsfriheden forudsætter, at det tidligere pantebrev ikke er fuldstændig aflyst. Der betales kun afgift ved tinglysningen, hvis den nominelle hovedstol på det nye pantebrev overstiger den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev. Afgiftsfritagelsen kan benyttes, uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterende lån. Det kan eksempelvis tænkes, at der optages et lån på 1 mio. kr. Der udstedes ligeledes et pantebrev på 1 mio. kr. Der betales variabel afgift af dette beløb samt fast afgift. Hvis der er afdraget kr. på lånet, og der nu ønskes et tillægslån på kr., vil det oftest være nødvendigt at udstede et nyt pantebrev, da lånevilkårene vil blive ændret. Det samme gælder i øvrigt for andre direkte pantebreve. Pantebrevet skal derfor lyde på 1,2 mio. kr. Der skal dog kun betales variabel afgift af forskellen mellem 1 mio. kr. og 1,2 mio. kr. samt fast afgift. Hvis der kun ønskes et samlet lån på 1 mio. kr., skal der hverken betales fast eller variabel afgift. Et andet eksempel er et pantebrev på 2 mio. kr., der nedlyses til 1 mio. kr. Pantebrevet afdrages med kr., og der ønskes herefter et tillægslån på kr. Der vil være afgiftsfrihed op til den mio. kr., pantebrevet lød på efter nedlysningen. Den tinglyste hovedstol er således 1 mio. kr. og ikke 2 mio. kr. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at det fremgår af både det nye og det tidligere pantebrev, at pantebrevene indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Der er således tale om et formkrav til pantebrevet. Det er ikke et krav, at det nye pantebrev allerede på oprettelsestidspunktet indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. I mange tilfælde vil denne form for funding ikke være praktisk mulig at etablere allerede på tidspunktet for oprettelsen af pantebrevet. Det er en betingelse, at det tidligere pantebrev aflyses. Det skyldes, at det skal være muligt at kontrollere, at det samme afgiftsfritagelsesgrundlag ikke anvendes flere gange. Ved aflysning forstås både fuld aflysning og delvis aflysning, også kaldet nedlysning. Hvis det nye lån kun delvist afløser det tidligere, skal det tidligere pant nedlyses med det beløb, der anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse for det nye pant. Anmeldelsen til tinglysning af det nye pant skal ske senest samtidig med aflysningen af det tidligere pant, og det tidligere pant skal være aflyst senest 1 år efter tinglysningen af det nye pant. Disse betingelser svarer til betingelserne for overførsel af afgift i den gældende tinglysningsafgiftslov 5, stk. 2, 5. pkt. Betingelserne 5, stk. 2, 5. pkt., ændres ved indførelse af digital tinglysning, jf. 1, nr. 10, i lov nr. xx af xx.xx.2007 [= L 66, som er vedtaget den 25. januar 2007] om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love (Digital tinglysning m.v.). Det foreslås i dette forslags ikrafttrædelsesbestemmelse 10, stk. 3, at betingelserne i forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 4, ændres i overensstemmelse hermed, når digital tinglysning indføres. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets 10, stk. 3. Til 5 a, stk. 2 Forslaget til 5 a, stk. 2, svarer i store træk til den gældende tinglysningsafgiftslov 5, stk. 2,

5 og 4. pkt. Bestemmelserne giver mulighed for at benytte afgiftsfritagelsen, uanset om det tidligere pantebrev afløses af et eller flere nye pantebreve, og uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterende lån. Hvis det nye pant foreligger i form af flere pantebreve, er afgiftsfritagelsen betinget af, at de nye pantebreve i mindst 1 år efter tinglysning af de nye pantebreve har pant i samme ejendom som det gamle pantebrev. Denne betingelse skal forhindre omgåelse af bestemmelsen i forbindelse med udstykningssituationer og dermed vandrende pantebreve, dvs. pantebreve hvor pantets genstand ændres uden betaling af ny afgift. Det foreslås, at det nye pant skal gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af afgiftsfritagelsen, og hvis der er flere nye pantebreve at disse i mindst 1 år efter tinglysningen har pant i samme ejendom som det gamle pantebrev. Der henvises til bemærkningerne til 5 a, stk. 6, om den nærmere udformning af påtegningen. Til 5 a, stk. 3 Forslaget til 5 a, stk. 3, svarer til den gældende bestemmelse i tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, 2. pkt., om, at afgiftsbegunstigelsen ikke anses for udnyttet, hvis det nye pantebrev bliver afvist og ikke senere skal tinglyses, eller hvis det aflyses som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning. Det foreslås, at reglen finder tilsvarende anvendelse på afgiftsfritagelse for pantebreve, der udelukkende indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Formålet med bestemmelsen er at undgå, at låntager mister tinglysningsafgiften på et pantebrev, hvis låntager fortryder sit ønske om låneomlægning. Uden reglen ville der efter gældende retspraksis ikke være hjemmel til at tilbageføre tinglysningsafgiften, hvis den allerede er blevet anvendt til afgiftsfrihed ved anmeldelse til tinglysning af et nyt pantebrev. Bestemmelsen sikrer, at låntager inden for et år har mulighed for at fortryde låneomlægningen uden at miste afgiften, selv om det nye pantebrev er anmeldt til tinglysning, hvis blot det tidligere pantebrev ikke er blevet aflyst. Til 5 a, stk. 4 Forslaget vedrører en situation, hvor den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev er større end den nominelle hovedstol på det nye pantebrev. Efter forslaget til 5 a, stk. 1, kan det nye pantebrev tinglyses afgiftsfrit. Pantebrevet kunne imidlertid også have været tinglyst afgiftsfrit, selv om hovedstolen havde været højere, blot den ikke havde oversteget den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev. Der er således et ubenyttet grundlag for afgiftsfritagelse. Det er muligt, at låntager senere vil ønske at optage et nyt lån. Det foreslås derfor, at låntager kan anvende den ubenyttede afgiftsfritagelse ved senere udstedelse af et nyt pantebrev, forudsat at alle pantebrevene indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dvs. at et beløb svarende til den ubenyttede afgiftsfritagelse fratrækkes det pantsikrede beløb på et senere pantebrev ved beregningen af variabel afgift. Hvis den nominelle hovedstol på det pantebrev, der udstedes til anvendelse af den ubenyttede afgiftsfritagelse, ikke overstiger denne, betales der heller ikke fast afgift ved tinglysning af dette pantebrev. Forslaget medfører, at direkte pantebreve, der indgår som sikkerhed for lån

6 - 6 - finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, afgiftsmæssigt ligestilles med ejerpantebreve i denne situation. Det skal understreges, at den ubenyttede afgiftsfritagelse kun kan anvendes i afgiftsmæssig sammenhæng. Kreditor bevarer altså ikke en plads i prioritetsordenen for dette beløb. Det betyder, at der vil kunne blive tinglyst et mellemliggende pantebrev, som i prioritetsordenen kommer til at stå før det pantebrev, der benytter afgiftsfritagelsen. Et eksempel kan være et pantebrev, der er tinglyst for 2 mio. kr. og nedbragt til 1,8 mio. kr. Hvis låntager ønsker et nyt lån på samlet 2 mio. kr., anvendes den tinglyste hovedstol på 2 mio. kr. som grundlag for afgiftsfritagelse på det nye pantebrev med det samme. Hvis det nye lån derimod kun skal være på 1,8 mio. kr., kan låntager gemme de resterende kr. Hvis låntager efter 2 år, ønsker at udstede et nyt pantebrev på kr., kan de kr. fra det tidligere pantebrev anvendes ved opgørelsen af det pantsikrede beløb i relation til afgiftsberegningen. Dvs. at låntager kun skal betale afgift af kr. samt fast afgift. Inden tinglysningen af lånet på kr. kan der dog være blevet tinglyst et nyt pantebrev, som i prioritetsordenen kommer til at stå før pantebrevet på kr. Hvis låntager kun ønsker et nyt lån på kr., skal der slet ikke betales afgift ved tinglysning af dette pantebrev. Det foreslås, at der ved anmeldelsen til tinglysning af det eller de nye pantebreve, der indeholder den ubenyttede afgiftsfritagelse, skal gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af 5 a, stk. 4, 1. pkt., herunder skal størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse oplyses. I eksemplet skal det fremgå af pantebrevet på 1,8 mio. kr., at tinglysningen af dette er omfattet af 5 a, stk. 4, 1. pkt., at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse på kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 5 a, stk. 6, om dokumentation for afgiftsberegningen. Det foreslås endvidere, at ved anvendelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse skal den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev samt størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse fremgå af pantebrevet. I eksemplet skal det på pantebrevet til kr. oplyses, at den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev udgør 1,8 mio. kr., og at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse på kr. Hvis der udstedes flere nye pantebreve, gælder ovennævnte, hvis den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev er større end den samlede nominelle hovedstol på de nye pantebreve. Et eksempel kan være et pantebrev på 3 mio. kr., der er nedbragt til 2,5 mio. kr. Hvis låntager ønsker i alt 3 pantebreve på 2,6 mio. kr., kan der f.eks. udstedes 2 pantebreve på hver 1 mio. kr. og et pantebrev på kr. På et af de tre pantebreve skal der stå, at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse på kr.. Låntager vælger selv, hvilket af de tre pantebreve der skal indeholde denne oplysning. Til 5 a, stk. 5 5 a, stk. 1, omhandler afgiftsfrihed i forbindelse med udstedelse af et nyt pantebrev med deraf følgende hel eller delvis aflysning af det tidligere. 5 a, stk. 5, omhandler forhøjelse af et eksisterende pantebrev. Dvs. at der ikke udstedes et nyt pantebrev, og der skal derfor heller ikke ske aflysning. Bortset herfra medfører forslaget, at der er ensartede afgiftsregler, uanset om der udstedes et nyt pantebrev, eller om det eksisterende pantebrev forhøjes. Dvs. at tinglysning af en forhøjelse af det pantsikrede beløb er afgiftsfri, forudsat at den nye

7 - 7 - pantehæftelse ikke overstiger den tidligere tinglyste hovedstol. Der skal således ikke betales variabel afgift af differencen mellem en eventuel restgæld og den nominelle hovedstol. Hvis pantebrevets tinglyste nominelle hovedstol ikke forhøjes, skal der heller ikke betales fast afgift. Hvis der forhøjes til et højere beløb end den tinglyste nominelle hovedstol, betales der afgift af differencen mellem den nye nominelle hovedstol og den tidligere tinglyste nominelle hovedstol samt fast afgift. Det er en betingelse, at pantebrevet både før og efter ændringen indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. I praksis vil der som nævnt formentlig oftest ske udstedelse af et nyt pantebrev, da lånevilkårene vil blive ændret. Til 5 a, stk. 6 Det foreslås, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne for afgiftsfritagelse er opfyldt. Bemyndigelsen forventes udnyttet ved, at der fastsættes krav om, at ved udstedelse af nyt pant skal det eller de nye pantebreve påtegnes af långiver med oplysning om det eller de tidligere pantebreve, størrelsen af den tidligere tinglyste hovedstol samt størrelsen af det afgiftspligtige beløb. Hvis det tidligere pant afløses af flere nye pantebreve, skal pantebrevene påtegnes af långiver om, at pantebrevene har pant i samme ejendom som det tidligere pant, jf. forslaget til 5 a, stk. 2. Uanset om pantebrevet ændres, skal det altid være muligt for Tinglysningsretten at kunne se størrelsen på den tinglyste nominelle hovedstol. Det skyldes, at der skal betales afgift, hvis der udstedes et nyt pantebrev (evt. flere nye pantebreve) med en hovedstol på mere end det tidligere pantebrevs tinglyste nominelle hovedstol, eller hvis det eksisterende pantebrev forhøjes ud over dette beløb. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på den tinglyste hovedstol, hvis pantebrevet på et tidspunkt er blevet nedlyst. Som nævnt i bemærkningerne til forslaget til 5 a, stk. 1, kan der kun foretages afgiftsfri tinglysning til og med det nedlyste beløb. Det skyldes, at det beløb er det nu tinglyste. I forhold til forslaget til 5 a, stk. 4, foreslås det, at det nye pantebrev eller de nye pantebreve skal påtegnes af långiveren om, at pantet er omfattet af bestemmelsen, dvs. at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse. Påtegningen skal både indeholde oplysning om størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse og oplysning om det tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev. Det pantebrev, der anvender den ubenyttede afgiftsfritagelse, skal indeholde en påtegning med en opgørelse af det afgiftspligtige beløb. Dvs. den nominelle hovedstol på dette pantebrev fratrukket summen af den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev og størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse. I det fremtidige digitale tinglysningssystem forventes bemyndigelsen udnyttet ved, at anmelderen skal afgive erklæringer. Ordet erklæring skal forstås i lighed med anvendelsen af ordet i lov nr. [xx af xx.xx.2007], Digital tinglysning m.v. Det digitale tinglysningssystem vil indeholde et erklæringskatalog, hvorfra anmelderen ved oprettelsen af et dokument kan hente den relevante erklæring og evt. tilføje yderligere oplysninger. Til 10, stk. 3 Som nævnt i bemærkningerne til forslagets 9, nr. 2 forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 1. svarer 5 a, stk. 1, 3. pkt., til den gældende 5, stk. 2, 5. pkt. i

8 - 8 - tinglysningsafgiftsloven. Som ligeledes nævnt bliver den gældende bestemmelse ændret i forbindelse med indførelse af digital tinglysning. Det foreslås, at forslaget til 5 a, stk. 1, 3. pkt., ligeledes ændres ved indførelsen af digital tinglysning, så bestemmelsen kommer til at svare til den nye formulering af tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, 5. pkt. Efter 13, stk. 1 og 2, i loven om digital tinglysning, lov nr. 539 af 8. juni 2006, fastsætter justitsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. Justitsministeren kan bestemme, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter for så vidt angår tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen. Ændringen af forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 1, 3.pkt., kan træde i kraft, når reglerne om digital tinglysning er trådt i kraft for så vidt angår tingbogen. Det skyldes, at pant i fast ejendom kun tinglyses i tingbogen. Efter 5, stk. 1, i lov nr. xx af xx.xx.2007 [= L 66, som er vedtaget den 25. januar 2007], Digital tinglysning m.v., fastsætter skatteministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan bestemme, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter for så vidt angår afgift af tinglysning, afgift af registrering af skibe og afgift af registrering af luftfartøjer. Ændringen af forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 1, 3. pkt., kan træde i kraft, når reglerne om afgift af tinglysning er trådt i kraft. Tilføjelse til de almindelige bemærkninger om administrative konsekvenser En gennemførelse af lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige besparelser for SKAT.

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998. Stempelafgift. Betænkning fra Stempeludvalget

STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998. Stempelafgift. Betænkning fra Stempeludvalget STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998 Stempelafgift Betænkning fra Stempeludvalget -2- Side 1. Indledning 5 1.1 Generelt 1.2 Kommissorium 1.3 Udvalgets medlemmer 1.4 Udvalgets møder 1.5 Særudtalelser

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 44 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET BETÆNKNING om EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET Delbetænkning afgivet af det af økonomiministeren den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 616 JUNI 1971 Danmarks Statistiks Trykkeri

Læs mere