Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion"

Transkript

1 Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

2 A2 Engelsk - december 2004

3 Formålet for undervisningen i engelsk (Jf. 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.) Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse, til indsamling og udveksling af viden og informationer i skolens andre fag samt til brug for videre læring. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i det engelske sprog. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opleve, at det er værdifuldt og nyttigt for deres faglige og personlige udvikling at tilegne sig viden og indsigt gennem flere sprog. Eleverne skal ud fra egne erfaringer udvikle bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation. Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i engelsktalende lande og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer. Bemærkninger til formålet Formålet er bygget op således, at stk. 1 beskriver den faglige viden og de færdigheder den enkelte elev skal opnå. Stk. 2 beskriver elevens personlige udvikling og egen anvendelse af de sproglige færdigheder, det intrapersonelle. Stk. 3 handler om elevens forståelse og brug af færdighederne sammen med andre, det interpersonelle, Stk. 4 beskriver elevens rolle og anvendelse af sine færdigheder både i det lokale og internationale samfund. Engelsk - december 2004 A3

4 Fagets placering Der undervises i engelsk på alle årgange på mellem- og ældstetrinnet. Undervisningen skal udvikle elevernes færdigheder i at opfatte og bearbejde talt og skrevet engelsk og i at formidle egne iagttagelser, viden og oplevelser gennem både talt og skrevet sprog. Samtidig skal elevernes færdighed i at tilegne sig fremmedsprog styrkes - arbejde med indlæring af ord, strukturering af udsagn og alsidig, målrettet brug af både det talte og skrevne sprog i forbindelse med arbejdet i skolen og i forskellige sociale sammenhænge. Engelsk skal i et vist omfang fortrinsvist på ældstetrinnet inddrages som undervisningssprog og skal fungere som redskab og middel til informationssøgning i andre fag og fagområder. Det vil således være naturligt også at inddrage relevante engelsksprogede tekster og medier i undervisningen i andre sprog og fag. Eleverne skal vænne sig til at arbejde med og bruge engelsk også uden for den egentlige undervisning, så de udnytter de muligheder, omgivelserne giver for at bruge sproget som meddelelsesmiddel og kilde til oplevelse og viden om omverden. Generelt skal undervisningen i alle fag - og ikke kun i sprogfagene - udvikle elevernes bevidsthed om at tilegne sig sprog og udtryksformer af forskellig slags, fremmedsprog, faglige termer, visuelle udtryk osv. Dette gøres bedst ved at arbejde på tværs af fagene og udnytte de muligheder de forskellige fagtraditioner, medier og materialer giver for en alsidig og varieret undervisning. Generelle bemærkninger til læringssyn og arbejdsmetoder Læreplanen bygger på den grundtanke, at den bedste indlæring sker, når undervisningen er elevcentreret med løsning af og arbejde med konkrete opgaver, som motiverer eleverne og skaber aktiv kommunikation i klassen. Alle sprogområder, grammatik, udtale og ordforråd skal integreres, og undervisningen skal også indeholde anvisninger på læringsstrategier. Sprog læres ved, at man bruger det og ikke bare ved gentagelse og udenadslæren af grammatiske regler. Læringsmålene og hensigten med opgaverne skal være tydelige for eleverne, så de forstår, hvorfor de arbejder på en bestemt måde, og hvad det er de skal lære. Det er vigtigt, at der undervises i og på naturligt sprog, altså engelsk som det virkelig tales og skrives. Ikke alle bearbejdede eller særligt udarbejdede tekster forbereder eleverne på det engelske sprog, som findes uden for klasseværelset. Eleverne skal desuden gøres opmærksom på, at sproget i action- og andre underholdningsfilm ofte ikke afspejler en naturlig og acceptabel sprogbrug. Elever er forskellige og lærer derfor på forskellige måder, så det er vigtigt at arbejde med sproget på mange forskellige måder og skifte mellem individuelt arbejde, par- og gruppearbejde og klasseundervisning. Sprogundervisningens traditionelle hovedområder: lytte, tale, læse, skrive og arbejde med ordforråd og grammatik Lytte Eleverne skal arbejde med at lytte til sprog - ægte lytning, hvor de ikke kan støtte sig til en skrevet tekst. De skal lære, at man lytter på forskellige måder, og at man ikke behøver at forstå hvert eneste ord. Eleverne skal arbejde med kvalificerede gæt og andre former for forforståelse, inden der lyttes, så de ved, hvad de skal lytte efter. Dette styrker koncentrationen og forbedrer helhedsforståelsen. A4 Engelsk - december 2004

5 Det er gennem aktiv lytning, eleverne får mulighed for at opfange sproglige påvirkninger. Ud fra disse kan de opbygge forestillinger og hypoteser om engelsk, som kan danne baggrund for deres egne eksperimenter og fortsatte tilegnelse af sproget. Arbejdet med lytteforståelse kan omfatte forarbejde, lytning og efterbearbejdning. Forberedelse til lytning er væsentlig for at få aktiveret elevernes forforståelse. Før-lytteaktiviteter kan fx være samtale om et emne, præsentation af billedmateriale eller mindmap på tavlen. Det er også vigtigt, at eleverne bliver orienteret om formålet med lytningen, så de ved, hvad de skal lytte efter. Der er forskellige lyttemåder: Global lytning, hvor det gælder om at danne sig et overblik over hovedindholdet af det, man har hørt. Intensiv lytning, hvor så mange detaljer som muligt søges opfanget. Fx kan eleverne få til opgave at gengive en beskrivelse af et rum/et instrument/en bygning så præcist som muligt. Fokuseret lytning, hvor et bestemt aspekt sættes i fokus. Fx kan eleverne blive bedt om at være særligt opmærksomme på tidspunkter i et handlingsforløb eller på adjektiver i en beskrivelse. Efterbearbejdningen kan foregå på mange forskellige måder. Der kan arbejdes med aktiviteter, der stiller forskellige sproglige krav til eleverne. Det kan fx være samtale, genfortælling eller skriftlige besvarelser af spørgsmål. Der findes bånd, cd'er og videoer, der kan bruges, men eleverne skal forstå, at lyttefærdighed også udvikles, når man lytter til læreren eller til hinanden i klassen og ved par- eller gruppearbejde. At lytte og gentage er vigtigt for udtalen og støtter opmærksomheden på grammatiske regler. Tale For at eleverne kan opnå en bred sproglig kompetence, må de have rig mulighed for at anvende sproget aktivt i varierede kommunikative situationer. Hvis der er mange elever i undervisningen, vil sproglig aktivitet normalt kræve hyppig brug af gruppearbejde og pararbejde. Man kan arbejde med talesproget på flere måder: ved gentagelser, gennem spørgeundersøgelser og interviews, med leg og rollespil og i samtaler og diskussioner. Der skal findes en balance mellem kravet om sproglig korrekthed og elevernes mulighed for at udtrykke sig personligt, men elevernes hovedformål bør være at udtrykke et indhold. Læreren kan i forløbet notere sig, hvad der skal rettes, og så tage det op i undervisningen senere. Udtale er en vigtig del af den kommunikative kompetence og bør - som andre sprogfærdigheder - trænes i en kontekst. Det er vigtigt at øve forståelig udtale og gøre eleverne opmærksomme på de særlige lyde i engelsk, så misforståelser undgås. Det kan gøres ved, at elever gentager hørte sætninger eller dialoger, eller at deres udtale bliver optaget på bånd eller video. Hvis eleverne udelukkende træner deres udtale ved højtlæsning, kan der være risiko for, at eleverne får en forkert intonation (tonehøjde og rytme) i deres udtale. Læse Eleverne skal lære forskellige læsestrategier, så de forstår, at der er forskellige måder at læse på, alt efter hvilket formål og hensigt læsningen har. Elever tror desværre tit, at de kun er gode læsere, hvis de forstår hvert eneste ord i en tekst, eller læser fejlfrit op. Det er derfor vigtigt at præsentere eleverne for mange forskellige teksttyper og vise, at forskellige teksttyper kræver forskellige former for læsning. Man kan hjælpe eleverne med deres forståelse af tekster og give dem læsestrategier ved før læsningen at forklare dem, hvordan de skal læse - om de skal læse for at få nogle særlige oplysninger, om de skal forstå alle detaljer, eller om de skal forstå hovedmeningen i teksten. Engelsk - december 2004 A5

6 Både for udbyttet af selve læsningen og for den sprogtilegnelse, der sker i forbindelse med tekstarbejdet, er det væsentligt at tage udgangspunkt i sammenhænge. Det kan ske gennem valg af forskellige tekster, der omhandler samme problemstilling eller foregår i samme miljø eller periode. Billeder og film etc. kan med fordel inddrages. Brugen af faglige tekster kan være motiverende. Der vil være en del faglige tekster, som umiddelbart vil virke vanskelige, hvis man ser på antal fremmedord og lignende. Det er dog erfaringen, at selv lange og vanskelige fagudtryk kan eleverne læse. Dette skyldes både motivationen, den forventede brugbarhed og konteksten. Læsesvage er ofte afhængige af konteksten. Det være sig billeder, illustrationer eller de enkelte ord i tekstsammenhængen. Den interesse, som eleven kan have i emnet - det faglige indhold kan betyde, at de har ydre ledetråde og forkundskaber, som de kan aktivere ved læsningen. Læsning af faglige tekster kan således blive en udfordring, hvorved eleverne kan udvikle deres læse- og kommunikationsfærdigheder. Skrive Elever føler tit, at skriftligt arbejde er svært, fordi de tror, at de skal skrive korrekt med det samme. Men skriftligt arbejde er en nødvendig, vigtig og fornøjelig del af sprogindlæringen. Eleverne skal lære fra begyndelsen, at det er meningsfuldt at skrive, og at det er en mulighed for at udtrykke sig personligt. Efterhånden som de tilegner sig mere sprog, vil skriftlige aktiviteter udvikle deres bevidste brug af sproget. I talesproget bruges der ofte et lille ordforråd og ufuldstændige strukturer, og meningen fremgår af situationen, mimik og kropssprog. I skriftsprog skal alle ord med, og der er tid til at kigge tilbage og tænke over, hvad der er blevet skrevet. Det er nemmere, hvis eleverne kan arbejde sammen i par eller grupper, og der skal altid være tid nok til, at de kan arbejde med hele skriveprocessen Det hjælper eleverne, hvis man præsenterer "en model" af det skriftlige arbejde og gør det klart, hvilken slags skrivelse og hvilket sprogbrug, det drejer sig om. For at få eleverne til at give udtryk for deres egen mening eller holdning til et emne/en tekst/en problemstilling, eller for at lade dem udforske og opdage hvad de ved om et emne, kan der i forbindelse med arbejdet omkring forforståelsen arbejdes med tænkeskrivning, hvor man koncentrerer sig om indholdet og glemmer reglerne. Formen er ofte usammenhængende og brudstykkeagtig, og sproget er personligt og er velegnet i forbindelse med notater, dagbog, logbog, opsummering, fokusering og tilbagemeldinger. Ordforråd Udbygning af ordforrådet er en vigtig del af sprogundervisningen. Eleverne skal forstå, at al sprogindlæring omfatter mødet med nye ord, og at der er nogle strategier, der kan bruges ved ukendte ord og vendinger uden straks at slå dem op i en ordbog. Man kan - bruge sit kendskab til engelsk og regne ud, hvad ordet betyder, - bruge situationen og konteksten (sammenhængen) til at gætte kvalificeret på meningen, - bruge sine egne erfaringer til at regne betydningen og meningen af en tekst og et ord ud, - få hjælp fra sætningsopbygningen og sammenhængen til at forstå ukendte ord i en tekst, - se på eventuelle illustrationer og overskrifter, - se på, om ordet indeholder kendte dele eller ligner ord, man allerede kender, - bruge information fra den foregående tekst/samtale, - spørge de andre elever eller læreren. Grammatik Grammatik er en opstilling af principper for, hvordan man sætter ord sammen til meningsfulde ytringer. A6 Engelsk - december 2004

7 I forbindelse med grammatik benyttes to former i undervisningen. Uanset hvilken form der bruges, tager det meget lang tid, før eleverne kan anvende det indøvede. Grammatikreglen skal eleven have brug for ikke bare én, men mange gange, for at reglen kan automatiseres og blive en del af elevens eget sprog. Almindelig grammatik: Denne form for grammatik arbejdes der naturligt med ud fra emner og sprogligt tilpassede tekster. Formel grammatik: Denne form for grammatik læres løbende vha. skemaer, udfyldningsøvelser og tekster til at indøve færdigheden. Lad gerne eleverne forklare hinanden grammatikken, evt. på modersmålet. De har indbyrdes et sprog, der ofte for dem er mere indlysende end lærerens. Stil spørgsmål om grammatik, så eleverne undrer sig. De må gerne diskutere indbyrdes. Eller sæt fokus på det grammatiske ved at spørge eleven, hvad det hedder på modersmålet. Studer elevernes frie produktioner for at se, hvor de befinder sig i den sproglige udvikling. Organisation og arbejdsformer Lokalet skal indrettes, så eleverne kan se hinanden og arbejde sammen. Bordene skal skubbes sammen, så de kan bruges til gruppearbejde og som værksteder, fx til at tegne, klippe, læse og skrive. Eleverne skal have plads til at bevæge sig rundt på gulvet og tale med hinanden. Pararbejde Pararbejde giver eleverne mulighed til at udveksle ideer og viden, sammenligne tanker og følelser og lære af hinanden. Eleverne skal lære, at de ikke kun kan lære af læreren. Samarbejde med andre elever er en vigtig indlæringsstrategi. Gruppearbejde Gennem gruppearbejde kan der skabes rammer for oplevelse, indsigt, og samarbejde, samt at elevernes aktive medvirken styrkes. Placeringen af eleverne i grupper tager opmærksomheden fra læreren og understreger, at det er i gruppen, aktiviteterne foregår. Herved får eleverne mulighed for at føle ansvarlighed for at tage initiativ og være aktive på deres egne præmisser. Med en passende ramme vil gruppearbejde kunne involvere og engagere eleverne og give dem råderum til selv at vælge form og indhold efter relevans / interessekriterier. Der vil gennem arbejdsdelt informationsindhentning, opgaveløsning samt gruppediskussioner kunne ske en nuancering og kvalificering af det fælles tema, således at den enkelte elevs læring bliver beriget af den fælles indsats. Gruppearbejde giver eleverne mulighed for at samtale - kommunikere - med hinanden. Arbejdet bliver mere fokuseret, hvis eleverne bliver bedt om at koncentrere sig om et bestemt spørgsmål eller emne. Hvis man starter en klassediskussion i små grupper, får flere elever mulighed for at tale, før hele klassen deltager. En god gruppeaktivitet er rollespil. I den aktivitet skal man forestille at være en anden og bruge et sprog, der passer til en bestemt situation. Rollespil giver mulighed for at øve sprog i mange forskellige sammenhænge. Når elever skal tale fremmedsprog, er det vigtigt at give dem passende tid til at forberede sig på, hvad de vil sige. Man skal især i begyndelsen - give eleverne mulighed for at øve sig i gruppen på strukturen og funktionen af sproget, før de skal "optræde". Det kan være godt først at lade eleverne høre eksempler på, hvad de skal sige. Gruppearbejde egner sig også godt til forskellige skriftlige arbejder. Det er udviklende både for indholdet, den sproglige korrekthed og den enkelte elev, at flere elever bidrager til arbejdet. Engelsk - december 2004 A7

8 Klasseundervisning I mange situationer kan det være en fordel at arbejde med hele klassen på samme tid. Det er ofte en god ide i disse situationer: Præsentation af elevarbejder. Demonstration af fx lærerens model. Diskussion af et fælles stof eller et nyt område. Erfaringsudveksling. Spørgsmål og svar. Oplæg til og gennemgang af resultaterne af problemløsninger/opgaver. Brainstorm er en aktivitet for hele klassen, hvor læreren sørger for, at alle bidrager med så mange tanker og ideer som muligt om et givet emne. Klasseundervisning kan bruges til at give alle elever de samme informationer og instruktioner samtidigt. Klasseundervisning kan også bruges, når alle elever skal arbejde med aktiviteter, der skal introduceres før gruppe- eller pararbejde, eller når læreren vil kontrollere, hvad eleverne allerede har af færdigheder. Overvejelser i forbindelse med planlægning af undervisningen En sprogundervisning, der bygger på elevernes aktive brug af sprog i klassen, skal tilrettelægges sådan, at alle elever i klassen arbejder inden for samme område og hen mod de samme læringsmål, men ikke på samme måde. Differentiering er således et spørgsmål om, at hver enkelt elev arbejder på en sådan måde, at det svarer til elevens forudsætninger og behov. Hvis klassen for eksempel arbejder med ufoer, kan nogle elever læse faglige tekster og udarbejde længere skriftlige fremstillinger, mens andre kan skrive kortere tekster til en planche. Ved planlægningen af et undervisningsforløb, der sigter mod, at eleverne tilegner sig de færdigheder, der er beskrevet i de udvalgte læringsmål, skal der tages hensyn til, hvilke elevaktiviteter, hvilket sprogarbejde og hvilke emneområder, tekster og andre materialer, der skal indgå i undervisningen. Det skal overvejes, hvilke færdigheder elevaktiviteterne øver, fx om eleverne skal forstå noget eller selv udtrykke sig, og om det skal være mundtligt eller skriftligt. Der skal tænkes på, om det er en færdighed, som eleverne allerede behersker, men som skal bruges på et nyt indhold for at arbejde hen imod et nyt læringsmål. Aktiviteterne skal hænge naturligt sammen med de valgte emneområder og tekster, og der skal være muligheder for differentiering. Dette gøres ved, at eleverne arbejder med at opnå færdighederne i læringsmålene gennem varierede aktivitetstyper, der passer til elevernes forskellige forudsætninger og behov. Ved planlægningen af det sproglige arbejde, skal det overvejes, hvilke sproglige forhold der skal skabes bevidsthed om og øves - om der fx skal arbejdes med ordforråd, eller regler for sætningers eller teksters opbygning. Der skal tilrettelægges øvelser med det valgte sproglige indhold, så det indgår i en naturlig sproglig sammenhæng. Ligeledes skal der være mulighed for, at enkelte elever eller grupper af elever kan arbejde med opgaver inden for de områder, der volder dem vanskeligheder. Der skal vælges emneområder og tekster, der giver eleverne muligheder for at opnå færdighederne i de udvalgte læringsmål. Det kan være skrevne tekster, lærerens tale, bånd og video eller billeder og konkrete materialer. Emneområder eller tekster vælges ud fra, hvad eleverne skal lære at forstå eller udtrykke sig omkring, og der skal tænkes på, om emnet eller situationen er kendt for eleverne, og om teksten indeholder mange eller få nye sproglige elementer. Der skal også være muligheder for differentiering ved forskellige teksttyper af varierende sværhedsgrad til forskellige elever. A8 Engelsk - december 2004

9 Der må lægges vægt på, at de valgte emner giver eleverne mulighed for og lyst til at udtrykke sig. Af den grund er det naturligt, at der tages afsæt i elevernes sproglige, kulturelle og faglige behov og i deres interesser, erfaringer og oplevelser. Der er forskellige typer af materialer, som bruges i undervisningen. Der er indholdsmaterialer, som - enten i prosa eller i saglig tekst - i bred forstand indeholder beskrivelser af verden og derigennem bruger sproget, som det bruges naturligt. Der er procesmaterialer, som er beregnet til undervisning, og som aktiverer elevernes viden og evner, sporer dem ind på arbejdet og beskriver den ønskede proces. Derudover er der referencematerialer, som kan være ordbøger, væggrammatikker, vægordbøger eller plancher, altså oplysninger om sproget til hjælp for elevens arbejde. Når der hentes materiale på Internettet, kan læreren styre søgningen. Læreren kan i forvejen have fundet de relevante websider og have printet dem ud og kopieret dem til eleverne som arbejdsmateriale. Eleverne bør gennem kurser, forløb og den daglige undervisning blive i stand til selv at søge og finde relevante oplysninger på Internettet, så de ikke sidder og bruger unødvendig tid på at søge og surfe. Løbende får eleverne brug for forskellige måder at præsentere deres viden på. Derfor bør lærerne sikre, at der løbende arbejdes med udtryksformer, så eleverne har mulighed for at vælge en passende udtryksform i forhold til det indhold, der skal fremlægges. Udtryksformer kan være mundtlige, skriftlige, billedlige, musiske eller dramatiske. Beskrivelserne af de forskellige udtryksformer giver eleverne mulighed for at: anvende, udbygge og udtrykke de tilegnede kundskaber og færdigheder udtrykke fantasi, følelser, erfaringer, viden og tanker i en passende udtryksform udtrykke sig gennem forskellige udtryksformer og produkter vælge den udtryksform/det produkt, der passer bedst til situationen udvikle praktiske færdigheder og kreativitet. I forbindelse med tværfaglighed bør engelsk spille en større rolle sammen med skolens øvrige fag. Ud over det faglige og litterære indeholder engelskfaget også geografi, historie og samfundsfag, og der integreres elementer fra mange andre fagområder, når der arbejdes med projekter små som store. Faget indgår ofte som redskabsfag, når der arbejdes på tværs af skolens fag, da tekster på Internettet, musiktekster osv. ofte er på engelsk. Der er hensigtsmæssigt, at eleverne har en solid arbejdsmappe, hvor de kan sætte deres tegninger, skriftlige arbejder, collager, plastiklommer med ordkort og andet arbejde ind i. Denne arbejdsmappe er også et godt udgangspunkt for skolens samarbejde med elevernes hjem, og for elevernes almindelige samtale med forældrene om arbejdet i skolen. Engelsk - december 2004 A9

10 Brugsanvisning til læreplanen Læreplanen er opstillet i fire spalter, som vist i nedenstående figur. Forslag til Forslag til Læringsmål Forslag til evaluering undervisningen undervisningsmaterialer Kategori 1 4 Kategori 1 4 I denne spalte anføres de obligatoriske læringsmål for faget delt op i 4 kategorier: Kommunikation Indhentning af information Kultur og levevilkår Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse I denne spalte anføres forslag til undervisningsaktiviteter, -forløb og -metoder i relation til de enkelte læringsmål eller grupper af læringsmål. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan arbejdes med de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende. o o o o I denne spalte anføres forslag til evalueringen ud fra læringsmålene i 1. spalte. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan evalueres ud fra de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende. I denne spalte anføres forslag til undervisningsmaterialer såvel materialer til elevernes brug som vejledende materialer til lærerens brug. Forslagene skal ses som eksempler på, hvilke typer af materialer, der kan anvendes i arbejdet, og er udelukkende vejledende. Læringsmålene Læringsmålene står anført i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder. Læringsmålene er således ligesom trinformål og fagformål fastsat af landsstyret og angiver obligatoriske, nationale standarder for undervisningens indhold. Læringsmålene skal danne udgangspunkt for udvælgelsen af indholdet i undervisningen og dermed også for evalueringen af elevernes udbytte heraf. Læringsmålene er alle angivet som endemål for trinnet og er formuleret som afslutninger af den indledende sætning: Ved afslutningen ældstetrinnet forventes det, at eleverne. Læringsmålene for alle tre trin er inddelt i fire kategorier, som er - Kommunikation - Indhentning af information - Kultur og levevilkår - Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse. Kategorierne udgør ikke skarpt adskilte delområder, men skal forstås som forskellige vinkler på og aspekter af det samlede faglige indhold. Kategoriernes rækkefølge er således ikke en angivelse af en faglig prioritering eller en rækkefølge som stoffet skal præsenteres i. Der skal fortløbende undervises i relevante læringsmål fra flere kategorier i helhedsorienterede undervisningsforløb, og det vil således være normalt at sammensætte undervisningsforløb, som inddrager udvalgte læringsmål fra forskellige kategorier (se eksemplet på et undervisningsforløb i Appendiks C2). Rækkefølgen af læringsmålene inden for hver kategori er heller ikke udtryk for en faglig prioritering eller progression. Det er her op til læreren at vælge den vægtning og den rækkefølge, som forekommer mest hensigtsmæssig ud fra en vurdering af elevgruppens behov og interesser på det pågældende tidspunkt. A10 Engelsk - december 2004

11 Kommunikation Det grundliggende mål for al sprogindlæring er ønsket om at kommunikere med andre. Kommunikation bruges, når mennesker skal opbygge og videreudvikle venskaber, når man skal udveksle ideer og meninger og udføre handlinger. Kategorien omfatter læringsmål for forskellige færdigheder: lytte, læse, tale, skrive, se og selvstændig fremstilling, både mundtlig og skriftlig. Der er lagt vægt på indlæring af autentisk sprog og på anvendelsen af forskellige indlæringsstrategier. Indhentning af information Den hastigt voksende mængde af informationer fra hele verden gør det nødvendigt og vigtigt, at eleverne udvikler færdighed i og forståelse af at hente informationer fra originale kilder (fx Internet, fjernsyns- og radioudsendelser, aviser og ugeblade, reklamer og annoncer, fortegnelser og lister) for at bruge dem til meningsfuldt sprogarbejde, som er relevant og interessant for dem. Kultur og levevilkår Eleverne skal have mulighed for at undersøge forskelle og ligheder mellem egen kultur og andre kulturer for at udvikle deres forståelse for andre, og den rolle deres egen kultur spiller. Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse Eleverne skal tilegne sig redskaber, så de bevidst kan arbejde med den sproglige kode, både mundtligt og skriftligt, som en støtte for udviklingen af deres kommunikative færdigheder. Forslag til undervisningen Det er forsøgt at komme med et eller flere undervisningsforslag til hvert læringsmål, ligesom der ind i mellem er beskrevet mere generelle forslag til undervisning. Det er hensigten, at de enkelte konkrete forslag skal give ideer og anvisninger til lignende aktiviteter med et andet indhold, således at eleverne allerede er fortrolige med arbejdsformen og derfor kan koncentrere sig om det nye sproglige indhold. Forslag til evaluering Forslagene til evaluering har en tæt sammenhæng med de enkelte mål, og der er forsøgt angivet forskellige evalueringsformer: lærerens observationer, elevernes selv- og indbyrdes evaluering, elevernes tilbagemelding til læreren osv. Hensigten med evalueringen er at beskrive, i hvilken grad eleverne har nået de udvalgte læringsmål, og ikke at sammenligne de enkelte elever med hinanden. Forslag til undervisningsmaterialer Forslag til materialer omfatter materialer fra Fællessamlingen på Pilersuiffik (netadresse: ) og autentiske materialer, som findes på skolens bibliotek og fra online-søgning og aviser og tidsskrifter. Der findes mange forlagsudgivne undervisningssystemer, både fra danske, engelske og nordamerikanske forlag. Det er vigtigt at vælge undervisningsmaterialer, som angiver mange forskellige arbejds- og aktivitetsformer for eleverne, og som har en grundig og fyldestgørende lærervejledning. Det bør ikke være en forudsætning for at deltage i engelskundervisningen, at eleverne kan dansk, så det bedste vil være at vælge engelsksprogede undervisningsbøger. Pilersuiffiks Informationssamling har et udvalg af engelske udgivelser, som kan lånes til gennemsyn. Engelsk - december 2004 A11

12 De anførte materialer skal ses som eksempler på de typer materialer, der skønnes anvendelige, og angivelserne er på ingen måde et udtryk for, at den pågældende udgivelse vurderes som værende af højere kvalitet end andre tilsvarende materialer. Materialeangivelserne skal derfor heller ikke betragtes som udtømmende, og skolerne og de enkelte lærere opfordres til selv at foretage materialesøgninger for løbende at ajourføre skolens materialesamling til faget. Appendiks Efter læreplanen er indsat følgende appendiks: C1 - Generelle materialer til undervisningen i engelsk på ældstetrinnet C2 - Forslag til et undervisningsforløb, der omfatter udvalgte læringsmål fra de 4 kategorier. A12 Engelsk - december 2004

13 Læringsmålene for engelsk på mellem- og ældstetrinnet Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne eleverne Kommunikation kan fungere i en undervisningssituation, hvor der bruges engelsk, kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil kan forstå og gøre rede for det vigtigste indhold i aldersrelevante trykte tekster, film og video kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikkesproglig fremstilling kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster kan udtrykke sig personligt og kreativt i forhold til forskellige teksttyper, f.eks. fabulere, lave illustrationer, dramatisere etc. Indhentning af information kan fungere i undervisningssituation, hvor der kun bruges engelsk kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emner kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter, kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv. kan finde, udvælge og sammenstille informationer, der kan belyse aftalte emner kan planlægge interviews og andre spørgeundersøgelser og anvende information fra disse i arbejdet med aftalte emner kan opsøge, udvælge og anvende relevante informationer om et bestemt emne i forskellige autentiske kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændig brug, herunder til arbejdet i andre fag Kultur og levevilkår er opmærksomme på tilstedeværelsen af engelsk sprog i deres dagligdag beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande har beskæftiget sig med og har kendskab til engelsksproget børne- og ungdomskultur, f.eks. repræsentanter for film-, musik- og sportsliv eller andre kendte personer er opmærksomme på og har arbejdet med det engelske sprogs stilling som internationalt fællessprog ser, lytter til og læser tekster og produktioner fra engelsksprogede medier for at orientere sig om verden Engelsk - december 2004 A13

14 Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne eleverne Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning, kan forklare egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge er opmærksomme på forskelle i udtale og ordforråd i forskellige engelsktalende lande kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen i hovedtræk kan skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og identificere hovedtanken og hensigten med en tekst kan arbejde med forskellige læsestrategier, dvs. skimning, skanning, intensiv læsning og oplevelseslæsning A14 Engelsk - december 2004

15 Læreplan for Engelsk *********** B: Læringsmål og forslag til undervisningen, evaluering og undervisningsmaterialer

16 Læringsmål kan fungere i en undervisningssituation, hvor der kun bruges engelsk Kommunikation Forslag til undervisningen Læreren skal konsekvent bruge engelsk classroom language i undervisningen, og eleverne skal bruge passende sproglige strategier som fx: B I'm sorry, I don't understand B Could you say that again,please B Please, write it on the blackboard B I'm sorry, I've forgotten it B How do you pronounce... B Could you please speak a little slower. kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emne kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter Discuss a subject Fx minutter en gang om ugen. Eleverne diskuterer i små grupper et emne, fx deres yndlingsmusiker, -sanger, -film, - tvprogram, -sport, -bog eller -tøj og begrunder deres udsagn og meninger. Hver gruppe fremlægger hovedindholdet af gruppens diskussion med begrundelser. Derefter diskuterer hele klassen, og et synspunkt skal følges af en begrundelse. kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige Der arbejdes systematisk med listening to English og watching English videos. Der arbejdes med forskellige skriveaktiviteter: B an essay - en fremstilling af et emne skrevet i personlig form B my personal view, hvor der udtrykkes personlige holdninger og vurderinger B presenting hobbies, interests and knowledge, hvor der bruges et fagligt ordforråd B a letter, hvor der udtrykkes personlige oplevelser og overvejelser - tell a story, hvor der skal fabuleres. kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer Role play. Eleverne laver brainstorm om situationer og sprog, de gerne vil arbejde med. Eleverne arbejder enkeltvis med at konstruere og nedskrive en valgt situation. Der skal være detaljer om personerne, deres baggrund, personligheder osv. Alle forelægger deres ide, og eleverne udvælger et passende antal situationer til at arbejde videre med i grupper. Eleverne skal have god tid til forberedelserne. Læreren kommer med forslag og hjælper med vendinger og ord. Eleverne kan lave en mindmap med brugbare vendinger. Rollerne deles ud - der behøver ikke at være roller til alle, eksempelvis: B a sales assistent in a shoe shop B a customer buying a pair of shoes B a customer who is tired of waiting and wants to return a pair of shoes B the shop manager. Very polite, but not very helpful Eleverne opfører "the role play" for hele gruppen. Det kan fx gøres over en periode, så der opføres to "plays" i hver undervisningsperiode. B2 Engelsk - december 2004

17 Forslag til evaluering Kommunikation Forslag til undervisningsmaterialer Læg mærke til, om eleverne udvikler deres forråd af "chunks", der holder kommunikationen i gang. Læg mærke til, om eleverne hjælper hinanden med at formulere begrundelserne på rimeligt korrekt engelsk. Fremlæggelserne bør være passende korrekte med hensyn til fluency, udtale og intonation. Fremstillingerne skal være rimelig korrekte med hensyn til fluency, grammar, vocabulary, content and spelling. Fremstillingerne skal være disponerede og overholde kravene til formen for de forskellige teksttyper: B essayformen skal indeholde personlige følelser, synspunkter og overvejelser B argumenterende tekster skal indeholde holdninger og vurderinger og begrundelser for disse B informative tekster skal udtrykke viden og disposition B breve skal overholde brevformen med modtager og afsender og skal udtrykke personlige følelser og relationer B fabulerende tekster kan være eventyr eller science fiction, og det skal være en afsluttet historie, som indeholder formkravene til den valgte genre. Der er en grundig beskrivelse af arbejdet med bånd, video, tekster og skriftligt udtryk i: KIIP/Inerisaavik: Bestemmelser og vejledende læseplan for faget Engelsk 1998 (Det "gamle" faghæfte) Arbejde med lyd/bånd s Arbejde med video s Arbejde med tekster s Arbejde med skriftligt udtryk s Processen med at forklare og beskrive detaljerne i rollerne for de andre elever er en vanskelig og værdifuld sproglig opgave. Engelsk - december 2004 B3

18 Læringsmål kan opsøge, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne i forskellige autentiske kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændig brug, herunder til arbejdet i andre fag Indhentning af information Forslag til undervisningen Eleverne vælger et emne, de vil arbejde med og lave en "presentation" af. Emnet kan være abstrakt (love, hunger, friendship) eller konkret (a sport, an animal), men præsentationen skal indeholde: B a three minute speech B a poster with relevant information B a written abstract for all students. Læringsmål er opmærksomme på og har arbejdet med det engelske sprogs særlige stilling som internationalt fællessprog ser, lytter til og læser tekster og produktioner fra engelsksprogede medier for at orientere sig om verden Kultur og levevilkår Forslag til undervisning Eleverne arbejder i en periode med selv at finde materiale, der interesserer dem på Internettet. De kan arbejde med baggrunden for aktuelle begivenheder i verden, eller uddybe deres viden om historiske eller andre emner. Eleverne skal have hjælp til at forstå det indsamlede materiale. B4 Engelsk - december 2004

19 Indhentning af information Forslag til evaluering Den mundtlige fremlæggelse bør være passende korrekt med hensyn til fluency, udtale og intonation. De skriftlige fremstillinger skal være rimelig korrekte med hensyn til fluency, grammar, vocabulary, content and spelling. Kultur og levevilkår Forslag til evaluering Læg mærke til, om eleverne finde relevant materiale. Emnerne fremlægges fx for klassen, parallelklassen, forældrene. Eleverne bruger/vælger egnede udtryksformer til formidling af deres viden. Forslag til undervisningsmaterialer Internettet giver muligheder for alle slags oplysninger om praktisk talt alle emner. Eleverne skal lære at søge målrettet. kspom.htm Poul Otto Mortensen, som har udgivet mange undervisningsmaterialer til engelsk, har lavet en side med links ordnet i kategorier. Der er aktuelle tekster inden for emner, der interesserer eleverne, fx sport, musik og film. Der er links til aktuelle artikler fra engelsksprogede aviser og tidsskrifter fra hele verden, samt til noveller, digte, sangtekster, filmanmeldelser og eventyr til brug i undervisningen. Der er links til elevproducerede tekster fra en mængde lande - og kontakter til skoler i resten af verden, oplysninger, kort, artikler og reklameindslag. Forslag til undervisningsmaterialer kspom.htm Poul Otto Mortensen, som har udgivet mange undervisningsmaterialer til engelsk, har lavet en side med links ordnet i kategorier. Der er aktuelle tekster inden for emner, der interesserer eleverne, fx sport, musik og film. Der er links til aktuelle artikler fra engelsksprogede aviser og tidsskrifter fra hele verden. Til noveller, digte, sangtekster, filmanmeldelser og eventyr til brug i undervisningen. Der er links til elevproducerede tekster fra en mængde lande - og kontakter til skoler i resten af verden, oplysninger, kort, artikler og reklameindslag. Engelsk - december 2004 B5

20 Læringsmål er opmærksomme på forskelle i udtale og ordforråd i forskellige engelsktalende lande Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse Forslag til undervisningen Eleverne ser tv/film/video fra forskellige engelsktalende lande: England, Skotland, Wales, Irland, USA, Canada, Australien, New Zealand, Indien. Eleverne skal koncentrere sig om ordforråd, intonation og udtale. Eleverne går på jagt i ordbøger efter forskelle i amerikansk og britisk engelsk, som fx: apartment - flat, movie - film og laver en liste. kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen Mini-saga: A complete story of exactly 50 words with a beginning, a middle and an end.. The title should have up to 15 words maximum. Sagaerne kan fx være om: Heroes and heroines, Growing up, Law and order, Love, War and peace, The future Ideer til indholdet kan fremkomme ved at bruge: who, why, what, where, when, which, how. Eleverne skriver i minutter uden at tænke for meget på ordantallet. Når de har skrevet, skal de arbejde bevidst med sproget for at få det korrekte antal ord. i hovedtræk kan skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og kan identificere hovedtanken og hensigten med en tekst Der findes et passende antal tekster fra almindeligt forekommende teksttyper: advertisements, brochures, magazines, newspapers, encyclopedias and small stories. Overskrifter og tekster klippes fra hinanden og limes på hvert sit ark (A3 eller A4). Arkene kopieres til eleverne, som så skal sætte de rigtige overskrifter og tekster sammen. Eleverne arbejder i grupper og laver quiz-spørgsmål til hver deres tekst. Spørgsmålene kopieres, og de øvrige elever får så næste dag 5 minutter til at finde svarene i teksterne. Læreren tager tid. Eleverne arbejder med at danne sig et overblik og uddrage det væsentlige af en tekst. De kan -individuelt, i par eller grupper B illustrate a situation or a person from the text B make your own illustrations to the text B make an interview with a character from the text B write another ending to the story B make a strip cartoon (a comic strip) of the main events in the story. kan arbejde med forskellige læsestrategier, dvs. skimning, skanning, intensiv læsning og oplevelseslæsning Eleverne arbejder med læsestrategier: B to skim, hvor man hurtigt løber ned over teksten, for at få fat i hovedindholdet. Eleverne får udleveret kopier af et BBC tv-program Eleverne skal nu på 5 minutter lave en liste over de 5 udsendelser, de helst vil se, eller en liste over de 5 programmer, de ikke gider se. B to scan, hvor man leder efter en bestemt oplysning. Eleverne får udleveret kopier af en side fra en engelsksproget avis. Læreren har forberedt 10 spørgsmål til siden. Eleverne skal nu på tid, fx 15 sekunder finde svarene på lærerens spørgsmål: Who won the election in...? Who said? Who is? B reading a story, kortere eller længere tekster, hvor man skal have overblik, så hovedindholdet og nogle detaljer huskes. B a recipe eller a manual, som kræver, at man lægger mærke til alle enkeltheder. B Eleverne bager en kage efter en engelsk opskrift. B6 Engelsk - december 2004

21 Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse Forslag til evaluering Forslag til undervisningsmaterialer Eleverne skal kunne definere de vigtigste forskelle. Læreren kan over en periode optage klip fra forskellige tvprogrammer (fx nyhedsudsendelser), hvor der er sprogbrugere fra forskellige lande. Spillefilm. Hver elev skal lave en liste med 10 ordpar. Disse bruges til memoryspil. Gyldendals røde ordbøger. Eleverne skal skrive præcis 50 ord og skal derfor arbejde at tilpasse sætninger, udtryk og ordforråd. Sagaerne skal opfylde kravene. Sagaerne hænges op, så alle kan læse dem. Skriftlig respons til alle elever. Læg mærke til, om eleverne bruger teksternes opbygning og sprogbrug til at løse opgaven. Læg mærke til om eleverne bruger passende strategier og deres viden om teksternes sprogbrug og indhold. Mange forlagsudgivne engelsksystemer har forskellige teksttyper, som kan kopieres og bruges. Turistbureauer og Air Greenland har brochurer på engelsk. På Internettet kan findes passende tekster - både avisartikler, reklamer og leksikontekster. Elevernes arbejde hænges op, så alle kan læse og se dem. Sprog og layout skal passe til indholdet, og sproget skal være rimeligt korrekt. De forlagsudgivne engelsksystemer indeholder alle tekster og historier, som kan bruges. Læg mærke til, om eleverne lader øjnene løbe hen over siden og ikke læser hvert eneste ord fra begyndelsen. Læg mærke til om eleverne leder efter oplysningen og ikke læser det hele. Er kagen god? Program for BBC kan findes på: Avissider kan findes på avisernes hjemmesider fx: England og Irland: USA: Canada: Australien: New Zealand: Alle internetsøgemaskiner henviser til utallige sider med "cake recipes" fx: Mange engelske undervisningsmaterialer har opskrifter på kager. Engelsk - december 2004 B7

22 B8 Engelsk - december 2004

23 Læreplan for Engelsk *********** C: Appendiks

24 C2 Engelsk - december 2004

25 Appendiks C1 - Generelle materialer til undervisningen i engelsk på ældstetrinnet Grundbog i fremmedsprogspædagogik Redigeret af Gabriele Kasper og Johannes Wagner Gyldendal 1989 Et princip mange veje Gerd Gabrielsen, Christiane Hack, Aage Nipper og Erik Poulsen Kroghs Forlag 1995 Variation i sprogundervisningen Ulf Levihn og David Norman Gyldendal 1999 Undervisning i fremmedsprog Redaktør Mogens Jansen Kroghs Forlag 1999 Skriftligt fremmedsprog Kirsten Koudahl Gyldendal Uddannelse 2001 Karen Tommerup Jensen: Sprogundervisning i praksis Ilinniusiorfik 2002 Fra lærer til lærer 2 Pilersuiffik Tidsskrifter: kan lånes på Pilersuiffik, Informationsafdelingen. Sprogforum Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik Danmarks Pædagogiske Bibliotek Modern English Digest The Magazine helping Students learn English Modern English Publishing LTD The School Times International Editorial Office Sproglæreren Sproglærerforeningen Landsforeningen af sproglærere I Danmark P.S. Praktisk sprog Forlaget Mols Engelsk - december 2004 C3

26 Appendiks C2 - Forslag til et undervisningsforløb: Writing English Der er valgt at beskrive et forløb, der sigter på at udvikle en faglig færdighed - at skrive engelsk. Bekendtgørelsens læringsmål er angivet med kursiv i spalten "læringsmål". Forslag til, hvordan læringsmålene kan sættes sammen og gøres konkrete i et undervisningsforløb, er angivet herefter med normal skrift. Læringsmål Forslag til undervisningen Kommunikation kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emne kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer B Eleverne skal skrive sætninger på almindeligt dagligsprog. Writing "forbidden" letters in class Eleverne skriver i 5 minutter sedler/breve til hinanden to og to. Efter de 5 minutter optæller alle parrene antallet af skrevne ord og bliver forhåbentlig overraskede over, at de har skrevet så mange ord på 5 minutter. I have a scribe Eleverne arbejde sammen to og to. Elev A skal skrive et brev til elev X og må derfor diktere brevet elev B, som derefter giver det til X. X må diktere sit svar til Y, som så giver det til A. Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen A story-roulette Læreren udarbejder en historieroulette med punkterne: place - time - characters - conflict - climax - ending Eleverne arbejder i grupper med at skrive historierne. B Eleverne skal skrive en historie på rimeligt korrekt sprog. Historien skal have en begyndelse, et klimaks og en slutning. Kommunikation kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen B Eleverne skal skrive et essay med udtryk for personlige oplevelser og overvejelser. Speed-writing Alle bliver enige om emnet - almindelige dagligdags ting som mad eller vejret egner sig bedst. Eleverne får et par minutter til at tænke sig om, så de har nogle ideer til, hvad de kan skrive. Læreren tager tid. Alle skriver, alt hvad de kan i 2 minutter, og blyanten må ikke løftes fra papiret. Eleverne tæller, hvor mange ord de har skrevet og dividerer tallet med 2 = antallet af ord skrevet i et minut. Hvem skrev flest? Eleverne arbejder derefter i par eller små grupper videre med emnet og bruger hurtigskrivningerne som ideer til en bredere bearbejdning og skriver et essay om emnet. C4 Engelsk - december 2004

27 Forslag til evaluering Læg mærke til om eleverne kan forstå hinandens breve. (Det er elevernes breve, så læreren skal ikke læse dem) Forslag til undervisningsmaterialer Papir Historierne læses højt eller kopieres til alle. Historierne skal opfylde kravene til teksttypen og være rimelig korrekte med hensyn til fluency, grammar, vocabulary, and spelling. Den varme stol: Grupperne laver spørgsmål til hovedpersonerne i alle historierne. Hver enkelt gruppe forbereder eventuelle svar til deres egen hovedperson. Lodtrækning om hvem der fra hver gruppe skal være hovedperson og svare på gruppernes spørgsmål. Dansk beskrivelse og eksempel side 59 og 73 i Karen Tommerup Jensen: Sprogundervisning i praksis Ilinniusiorfik. Essayene kopieres til alle elever. Essayene skal opfylde kravene til teksttypen og være rimelig korrekte med hensyn til fluency, grammar, vocabulary, and spelling. Ppir Skriftlig tilbagemelding til hver elev. Engelsk - december 2004 C5

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A2 Dansk - december 2004 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A2 Dansk - marts 2003 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion A2 Engelsk - marts 2003 Formålet for undervisningen i engelsk (Jf. 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål. Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel,

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17 8. klasse Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglig kommunikativ kompetence. Eleverne skal

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Kommunikation og interkulturel kompetence er centrale mål for undervisningen

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog.

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. A Piece of Cake 1 til 7. klasse: Starting Over: about British and American

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget tysk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2008 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere