Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner."

Transkript

1 DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune ( ) Lovgrundlag Ifølge Dagtilbudsloven har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende daginstitutioner er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af kommunens børne- og ungepolitik, kommunens styringskoncept, kommunens mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde og regler for pædagogiske tilsyn. Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. Institutionen er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven. I henhold til Dagtilbudsloven, afsnit ll samt 16 om tilsyn i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indgås følgende driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten beskriver de generelle aftaler omkring driften. Enkeltheder i institutionsdriften beskrives i virksomhedsplanen. Antal pladser 2 Antallet af pladser i institutionen er udtrykt i børneenheder og fastsættes i tillægget til driftsoverenskomsten. Pladserne er til rådighed for kommunen. Stk. 2 Et vuggestuebarn svarer til to børneenheder, og et børnehavebarn svarer til en børneenhed. Stk. 3 Den aldersmæssige afgrænsning for, hvornår et barn er henholdsvis vuggestue- og børnehavebarn, fremgår af budgetudmeldingen. Stk. 4 Fordelingen af børneenheder på vuggestuepladser og børnehavepladser fremgår af budgetudmeldingen. Stk. 5 Opholdsrum pr. indskrevet vuggestuebarn er tre kvadratmeter og pr. indskrevet børnehavebarn to kvadratmeter. Antal vuggestuebørn gange tre kvadratmeter plus antal børnehavebørn gange to kvadratmeter må ikke overstige institutionens samlede opholdsrum. 1

2 Indskrivning i institutionen 3 Bestemmelse om optagelse i institutionen træffes af kommunen. Stk. 2 Børn indskrives i institutionen efter de gældende anvisningsregler og i øvrigt i samarbejde med institutionens leder. Stk. 3 Institutionen skal imødekomme kommunens overordnede behov for fleksibilitet i fordelingen af pladser på vuggestuepladser og børnehavepladser som fastsat i budgetudmeldingen. Stk. 4 Hvis der indskrives flere børn end fastsat i budgetudmeldingen skal institutionen tilføres et højere personaletimer og et rådighedsbeløb pr. børneenhed svarende til, hvad der er fastsat i institutionens årsbudget. Er der indskrevet færre børn, reduceres personaletimer og rådighedsbeløbet tilsvarende til institutionens faktiske belægning. Budgettet reduceres svarende til det fulde antal personaletimer og rådighedsbeløb pr. barn. Stk. 5 Personaletimer og rådighedsbeløb i kombinerede institutioner reguleres i forhold til barnets alder: - et vuggestuebarn tæller to børneenheder - et børnehavebarn tæller en børneenhed. Der tildeles ekstra personaletimer til børn på særlige formålspladser Lederens ansvar 4 Institutionens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for institutionens virksomhed overfor bestyrelsen. Åbningstider 5 Institutionen holder åbent alle dage bortset fra lørdage, søndage og helligdage. Bestyrelsen kan beslutte at lukke i en eller flere dage i henhold til de til en hver tid gældende retningslinjer for lukkedage og ferielukning. Bestyrelsen skal orientere Børne- og Ungeområdet om lukkedagenes placering. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter den ugentlige åbningstid. Meddelelse om ændringer i åbningstid skal ske med rimeligt varsel. Bestyrelsen har kompetence til at fastsætte den daglige åbningstid indenfor den ugentlige åbningstid, Kommunalbestyrelsen har besluttet. 2

3 Ansættelse og afskedigelse 6 I budgettet udmeldes et gennemsnitbeløb til dækning af personaleomkostninger af såvel uddannet som ikke-uddannet personale. Stk. 2 Pensionsberettiget personale, hvor kommunen afholder pensionsudgiften, kan kun afskediges efter kommunens forudgående godkendelse. 7 Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat af kommunens godkendte budget jf. dog 6 stk. 2 og 10 stk. 4. Stk. 2 Institutionens leder ansættes under forbehold af kommunens godkendelse. Meddelelse sendes til Frederiksberg Kommune, som melder tilbage inden seks hverdage. Frederiksberg Kommune skal orienteres inden, der indledes en eventuel afskedigelsessag af lederen. Løn og ansættelsesvilkår 8 Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes efter de bestemmelser, som KL og de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer har aftalt. Stk. 2 Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgå aftaler med de faglige organisationer om lokal løn. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftalte lønelementer, og at aftalen holder sig inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer. 9 Institutionen beregner og udbetaler lønninger. Stk. 2 Institutionen skal samarbejde med kommunen og deltage i løsning af de uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige forpligtigelser og tiltag på daginstitutionsområdet. Stk. 3 Ved strukturændringer på dagtilbudsområdet, vil det være en mulighed for den selvejende institution, at overtallige medarbejdere kan optages på Frederiksberg Kommunes ledighedsliste i opsigelsesperioden. Listen benyttes ved vakancer med henblik på eventuelt at tage medarbejdere til samtale. Institutionens budget 10 Kommunen betaler institutionens udgifter til driften på grundlag af kommunens årsbudget og i henhold til generelt fastsatte retningslinjer. 3

4 Stk. 2 Kommunen udarbejder med institutionens bistand forslag til budget. Oplysninger til brug herfor sendes til kommunen inden en af denne fastsat frist. Stk. 3 Budgettet må kun anvendes til at gennemføre aktiviteter, som de er beskrevet i henhold til driftsoverenskomsten og kommunens budget. Stk. 4 Budgettet er et nettobudget og omfatter samtlige udgifter og indtægter på alle driftsposter, herunder løn- og personalekonti og bygningsvedligeholdelse. Stk. 5 Institutionen kan fra Børne- og Ungeområdets fælleskonti søge om midler til ekstra ressourcetimer, sprogstimulering og langtidssygefravær/barsel. Ansøgningen om ekstra ressourcer og sprogstimulering skal sendes inden, udgiften afholdes. Institutionen kontrollerer løbende budgettet efter regler fastsat af kommunen. Stk. 6 Kommunen kan justere institutionens budget i løbet af regnskabsåret på grundlag af ændrede pris- og lønforudsætninger, ved permanente opgaveændringer aftalt med institutionen eller i forbindelse med tillægsbevillinger og omplaceringer i forhold til de forudsætninger, der er anvendt ved budgetlægningen. Stk. 7 Kommunen kan i øvrigt henstille til institutionen at foretage reguleringer svarende til, hvad der måtte bestemmes for daginstitutionsområdet i øvrigt. Stk. 8 Institutionen deltager i kommunens udbud/udlicitering af opgaver efter nærmere aftale. Institutionen inddrages i givet fald i udbud/udlicitering i henhold til den vedtagne indkøbspolitik og efter den til enhver tid gældende Handlingsplan for udbud. Det betyder bl.a., at institutionen i alle tilfælde vil blive berørt økonomisk af de økonomiske konsekvenser ved et udbud. Regnskab 11 Bestyrelsen har ansvaret for institutionens bogholderi og regnskabsføring. Kommunen kan fastsætte regler herfor. Bestyrelsen sender regnskabet til kommunen inden for en af denne fastsat frist. Stk. 2 Regnskabet revideres af en af kommunen godkendt revisor. Stk. 3 Regnskabet skal omfatte både driftsregnskab og status, og aflægges efter regler fastsat af kommunen. 12 Kommunen udbetaler et månedligt à contodriftstilskud til dækning af institutionens daglige udgifter, svarende til 1/12 af institutionens budget. Stk. 2 Betaling af samtlige af institutionens udgifter sker ved institutionens foranstaltning, med mindre andet er konkret aftalt med kommunen. 4

5 13 Kommunens endelige betaling af udgifter til institutionens drift fastsættes på grundlag af institutionens godkendte årsregnskab, der skal aflægges i overensstemmelse med de af kommunen fastsatte regler, jf. lo, stk. 3. Lån og pant 14 Kommunens betaling til institutionens om- eller tilbygning, til ekstraordinær vedligeholdelse samt til ekstraordinær anskaffelse af inventar betragtes som lån efter aftale. Kommunen kan kræve, at lånet sikres ved pant i institutionens ejendom eller ved gældsbrev. Stk. 2 Sådanne lån forrentes og afskrives over driften. Stk. 3 Inventar, der er finansieret som anført i stk. 1 eller over et af kommunen godkendt budget, må ikke fjernes fra institutionen uden kommunens godkendelse. 15 Institutionen må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendomme eller benytte ejendommene til andet formål end forudsat i denne driftsoverenskomst og i institutionens vedtægt. Stk. 2 Institutionen kan ikke uden kommunens forudgående tilladelse godkende lejeforhøjelser udover de i den oprindelige lejekontrakt forudsatte eller beslutte at optage eller overtage lån - ej heller ved mellemregning med andre institutioner - eller ændre i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller ændre vilkår for garantiforpligtelser eller lignende. Stk. 3 Aktiviteter, der skal finansieres ved optagelse af lån, må ikke påbegyndes, før institutionen har fået kommunens tilladelse til finansiering ved lån. Aftalevilkår 16 Driftsoverenskomsten kan af begge parter opsiges med ni måneders varsel til den 1. i en måned. 17 Hvis en af parterne ønsker revision af driftsoverenskomstens bestemmelser eller anser strukturændring af institutionen - herunder en ændring af pladsantallet og børneenheder for at være nødvendig, kan forhandling herom optages uden, at opsigelse efter 16 finder sted. 18 Efter anmodning fra kommunen påhviler det institutionen at udarbejde indberetning om 5

6 driftsmæssige forhold. 19 Kommunen har til enhver tid ret til at besigtige og indhente oplysninger om institutionen. 20 I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal anvendelsen af en eventuel formue godkendes af kommunen, jf. bestemmelserne i institutionens vedtægter. 21 Overskud, som er tilvejebragt via det kommunale driftstilskud, betragtes ikke som formue. 22 Ændringer i den selvejende institutions vedtægt skal godkendes af kommunen. 23 Driftsoverenskomsten træder kraft pr Frederiksberg, den Godkendt af bestyrelsen Godkendt af Frederiksberg Kommune 6

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Kontrakt for. Børne- og Ungecentret

Kontrakt for. Børne- og Ungecentret Kontrakt for Børne- og Ungecentret TOFTEN Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Børne- og Ungecentret TOFTEN, Gl. skolevej 76-78, 7400 Herning.

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere