Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte."

Transkript

1 Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Djurs Sommerland A/S ønsker at etablere en ny rutsjebane ved forlystelsesparkens vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer på et areal, der pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske forlystelser (klatretårn mv.). Ændringerne er godkendelsespligtige og omfattet af Syddjurs Kommunes Lokalplan nr. 341 for forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte, og en screening har medført, at Syddjurs Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt. Der vurderes i øvrigt ikke at være planmæssige forhold, der forhindrer etablering af rutsjebanen. Det er vurderet, at ændringerne ikke vil give anledning til væsentligt øget affaldsproduktion, luft-, støj eller lugtemission eller væsentligt øget spildevandsproduktion. Rutsjebanen vil medføre en mindre forøget støjpåvirkning for nogle af de omkringboende. Syddjurs Kommune vurderer dog, at virksomheden fortsat kan overholde de eksisterende støjvilkår angivet i virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 8. maj For yderligere oplysninger kontakt Team Miljø på telefon eller på Aktindsigt Det skal endvidere oplyses, at der altid er adgang til aktindsigt i sagen. Aktindsigt kan opnås ved henvendelse til Team Virksomheder i Syddjurs Kommune. Klage Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål. VVM-afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Natur- og Miljø-klagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlig brugerinteresser inden for arealanvendelsen og mil-jøministeren. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Syddjurs Kommune, Team Virksomheder, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller på mailadresse Syddjurs Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2013 inden for Syddjurs Kommunes åbningstid. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Nærmere oplysninger kan ses på Søgsmål Et eventuelt søgsmål vedrørende afgørelserne skal være anlagt ved retten inden den 27. juni 2013.

2 Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Virksomhedens navn og adresse: Djurs Sommerland A/S Randersvej Nimtofte Telefon nr.: CVR nr.: P-nummer: december 2012 Sagsid 12/20271 Kontaktperson Rikke Bøgeskov Hyttel Natur og miljø Virksomhedens art, listebetegnelse: Matrikel nr.: J204, Forlystelsesparker 46e Løvenholm Hovedgård, Nimtofte 1c og 1e Kolstrup, Nimtofte 1i, 1k, 1p, 3e og 3f Battrupholt, Nimtofte Postadresse Hovedgaden Rønde Besøgsadresse Lundbergsvej Ebeltoft Virksomheden ejes og drives af: Kontaktperson: Djurs Sommerland A/S Henrik B. Nielsen Telefon Bygninger og grund ejes af: Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune Team Virksomheder Klagefristen udløber den 25. januar 2013 Søgsmålsfristen udløber den 27. juni 2013 Susanne Kornvig Teamleder Rikke Bøgeskov Hyttel konsulent Side 1/15

3 Indhold 1. Resumé Tillægsgodkendelse Vilkår Generelt Indretning/drift Støj Kontrol af støjvilkår Affald Beskyttelse af jord og grundvand Ophør af driften Afgørelse om ikke-vvm pligt Vurdering Beliggenhed og plangrundlag Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen Indretning og drift Luft Lugt Støj Affald / farligt affald Egenkontrol Jord og grundvand Spildevand Sikkerhedsforanstaltninger Hovedhensyn ved meddelelse af tillægsgodkendelsen Bemærkninger til tillægsgodkendelsen Klagevejledning Klage over miljøgodkendelsen Klage over VVM-afgørelsen Skriftlig klage og klagefrist Gebyr på klage Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål Underretning om afgørelserne Side 2/15

4 Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Oversigtskort Situationsplan Miljøteknisk Beskrivelse VVM-screeningsnotat Sagens akter Lovgrundlag m.v. Side 3/15

5 1. Resumé Djurs Sommerland A/S ønsker at udvide sine forlystelser med en ny rutsjebane. Den nye rutsjebane etableres ved forlystelsesparkens vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer på et areal, der pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske forlystelser (klatretårn mv.). Udvidelsen er godkendelsespligtig og omfattet af Syddjurs Kommunes Lokalplan nr. 341 for forlystelsesparken Djurs Sommerland A/S ved Nimtofte. Syddjurs Kommune har vurderet, at der ikke er planmæssige hindringer for rutsjebanen, og en VVM-screening har vist, at etablering og drift af rutsjebanen ikke er VVM-pligtig. Det er vurderet, at ændringerne ikke vil give anledning til væsentligt øget affaldsproduktion, luft- og lugtemission eller spildevandsproduktion. Der vil være tale om en øget støjemission. Det vurderes dog, at virksomheden kan overholde de eksisterende støjvilkår angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 8. maj 2000 med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Side 4/15

6 2. Tillægsgodkendelse På grundlag af oplysningerne i bilag 3 meddeler Team Virksomheder i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne tillæg til miljøgodkendelse af 8. maj 2000 til etablering af rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 samt i godkendelsesbekendtgørelsen. Det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold. 2. Ved nye etableringer eller driftsændringer, skal der indsendes en anmeldelse til Syddjurs Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om forholdet er godkendelsespligtig. 3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted. 4. Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse Indretning/drift 5. Vedrørende åbningstider henvises der til tillægsgodkendelse af 13. april 2010, vilkår Vedr. afholdelse af arrangementer med brug af udendørs højtalere, anvendelse af lokale højttalere og fornyelse af aktiviteter og forlystelser henvises der til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår og med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Støj 7. Der henvises til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Kontrol af støjvilkår 8. Der skal udføres en særskilt kildestyrkemåling for rutsjebanen senest 2 måneder efter sæsonstart Kildestyrkemålingen skal fremadrettet og første gang i 2013 indgå i den årlige dokumentation for støj. Der henvises til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Side 5/15

7 3.5. Affald 9. Der henvises til tillægsgodkendelse af 13. april 2010, vilkår Beskyttelse af jord og grundvand 10. Der henvises til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Ophør af driften 11. Der henvises til tillægsgodkendelse af 28. april 2008, pkt Side 6/15

8 4. Afgørelse om ikke-vvm pligt På baggrund af oplysninger i bilag 4 afgør Syddjurs Kommune på vegne af Natur-, Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke er VVM-pligt i sagen om etablering af rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Side 7/15

9 5. Vurdering Djurs Sommerland A/S har ansøgt Syddjurs Kommune om miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Syddjurs Kommune vurderer, at etablering af rutsjebanen er godkendelsespligtigt, idet det vurderes, at det giver anledning til eller risiko for forøget forurening. Team Virksomheder har derfor udarbejdet en tillægsgodkendelse til den ansøgte udvidelse som supplement til miljøgodkendelse af 8. maj Idet Djurs Sommerland A/S har en miljøgodkendelse, der er gældende for de samlede aktiviteter, betyder det, at vilkårene i høj grad vil blive omfattet af vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse af 8. maj 2000 med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november 2005 samt tillæg hertil. Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af det af virksomheden fremsendte materiale. De fremsendte miljøtekniske oplysninger er vedlagt som bilag 3. Syddjurs Kommune har screenet det ansøgte for VVM-pligt, idet det er omfattet af bilag 2, pkt. 14, Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1) i VVM bekendtgørelsen Beliggenhed og plangrundlag Virksomheden er beliggende i landzone umiddelbart syd for hovedvejen mellem Randers og Grenå og umiddelbart vest for Randersvej, hvor den slutter til hovedvejen (bilag 1). Til- og frakørsel til Djurs Sommerland A/S sker via Randersvej. Den nordlige del af Djurs Sommerland A/S grænser op til Hovedvejen mellem Randers og Grenå. Mod øst ligger virksomhedens parkeringsarealer ud til Randersvej. Mod syd ligger virksomheden op af det åbne land og mod vest ligger det åbne land og et skovbeplantet bælte af varierende bredde. Imellem parkeringsområdet i den østlige del og forlystelsesaktiviteterne vest herfor ligger Troldbækken. Rutsjebanens placering ligger indenfor rammerne af område R3-b i Kommuneplantillæg nr. 3 samt lokalplan 341 for Forlystelsesparken Djurs Sommerland A/S ved Nimtofte og Syddjurs Kommune har meddelt dispensation til anvendelse af et område udlagt til brandbælte. Området er i øvrigt udlagt med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsoplande. Syddjurs Kommune vurderer, at etablering og drift af rutsjebanen ikke medfører aktiviteter, der vil kunne være til gene for grund- og drikkevand i området. Side 8/15

10 Syddjurs Kommune har desuden gennemført en VVM-screening (jf. bilag 4), hvor det vurderes, at etablering og drift af rutsjebanen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtig. Der ses således ingen planmæssige hindringer for etablering af rutsjebanen Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen I henhold til 7, 8 og 11 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan, 1. påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 2. beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag 4, eller 3. beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag 4 Den nye aktivitet i Djurs Sommerland A/S ligger i en afstand af ca. 3,5 km sydøst for nærmeste Natura 2000 område, nr. 43 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov. Området består af 5 separate delområder, der ligger inde i et større overvejende løvskovsområde, Eldrup og Løvenholm-skovene. Ca. 75 % af området er dækket af skov. En af de store trusler mod områdets naturtyper er næringsstofberigelse i form af atmosfærisk nedfald af kvælstof. Desuden er afvanding af højmosepartierne en trussel mod gendannelsen af aktiv højmose, og der er som følge af afvandingen sket en fragmentering af de lysåbne naturtyper. Løvenholm Langsø er truet af forsuring. Endelig er der stedvis indvandring af invasive arter. Syddjurs Kommune vurderer, på grund af afstanden, at det er udelukket, at det ansøgte kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, der består af 9 naturtyper. I Syddjurs Kommune er der en formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag 4-arter: Odder Løgfrø Stor vandsalamander Spidssnudet frø Strandtudse Markfirben Arter af flagermus Mygblomst Side 9/15

11 Vest for Djurs Sommerland A/S, i en afstand af minimum 180 m, ligger flere mindre vandhuller, der er udpegede som potentielle levesteder for stor vandsalamander, der er på listen over bilag 4 dyrearter i Danmark. Idet det ansøgte ikke udleder spildevand til sådanne vandhuller eller på anden måde påvirker arealer, der kan være landhabitat for arten, vurderer Syddjurs Kommune, at de ansøgte aktiviteter ikke påvirker bilag 4 arter. I Syddjurs Kommune er der kun registreret en planteart, der er optaget på bilag 4, nemlig Mygblomst. Mygblomst vokser dog kun i et Natura2000-område ved Tved Kirke. Syddjurs Kommune vurderer derfor ikke at virksomhedens aktiviteter påvirker nogen bilag 4 plantearter. Idet den nye rutsjebane i Djurs Sommerland A/S etableres, hvor der hidtil har været forlystelsesaktiviteter, vurderer Syddjurs Kommune desuden, at ejendommen er uegnet som levested for nogen af ovennævnte bilag 4 arter. Det er således Syddjurs Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte ikke medfører væsentlig påvirkning af Natura2000 områder eller bilag 4 arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering Indretning og drift 5.4. Luft 5.5. Lugt Den nye rutsjebane etableres ved forlystelsesparkens vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer på et areal, der pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske forlystelser (klatretårn mv.). Rutsjebanens højeste punkt er under 12 m over terræn. Det er oplyst, at rutsjebanen ikke vil være synlig udenfor Djurs Sommerland A/S, idet den er skærmet bag læ- og skovbeplantningsbælter omkring forlystelsesparken. Det er oplyst, at rutsjebanen skal anvendes inden for forlystelsesparkens åbningstid. Åbningstiden er fastsat i og ligger indenfor rammerne af tillæg til miljøgodkendelse til forlystelsesparken af 13. april 2010, og driften af rutsjebanen vil derfor ikke være i konflikt med virksomhedens eksisterende reguleringsgrundlag. Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er nogen øgede luftemissioner efter etablering af rutsjebanen. Der stilles derfor ikke vilkår herom. Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er nogen øgede lugtemissioner efter etablering af rutsjebanen. Der stilles derfor ikke vilkår herom. Side 10/15

12 5.6. Støj Etablering af rutsjebanen vil øge det generelle støjbidrag fra parken, da et af formålene med rutsjebanen er, at give de besøgende et sus af spænding og fart samt et sug i maven, hvilket kan udløse publikumsstøj. Vilkår for støj gældende for Djurs Sommerland A/S er angivet i miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår og med rettelser i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Grænseværdien i åbningstiden er 45 db(a) og arrangementer med brug af udendørs højtalere må ikke overskride denne støjgrænse med mere end 1 db(a) indenfor et referencetidsrum på 1 time. Syddjurs Kommune stiller vilkår om støj for den nye rutsjebane, der lader den omfatte af de for forlystelsesparken gældende støjgrænser. En gang årligt fremsendes en Miljømåling-Ekstern støj for hele forlystelsesparkens støjpåvirkning i omgivelserne til Syddjurs Kommune. Den seneste Miljømåling-Ekstern støj er udarbejdet den 6. juni 2012 og dokumenterer, at støj fra aktiviteter på Djurs Sommerland A/S overholder virksomhedens støjgrænser. Som dokumentation for støjniveauet efter etablering af den nye rutsjebane har Grontmij A/S, Acoustica foretaget en vurdering af de støjmæssige konsekvenser (jf. bilag 3). Støjvurderingen er foretaget med udgangspunkt i seneste Miljømåling-Ekstern støj samt oplysninger fra Djurs Sommerland A/S og leverandøren af rutsjebanen. Det ses af beregningsresultaterne, at der vil ske en mindre forøgelse af støjniveauet i alle fire beregningspunkter, men at støjbelastningen ligger under grænseværdierne i alle beregningspunkter. Den største forøgelse ses i beregningspunktet R4 (Randersvej 2). I R4 øges støjniveauet fra 41 db(a) til 41,5 db(a) ved normaldrift og fra 41,4 db(a) til 41,8 db(a) i forbindelse med musikarrangementer. Samlet vurderer Syddjurs Kommune, at støjgrænserne vil kunne overholdes efter etablering af den nye rutsjebane Affald / farligt affald Syddjurs Kommune forventer ikke væsentlige ændringer af mængden af affald i forbindelse med etablering og drift af rutsjebanen. Syddjurs Kommune stiller vilkår vedrørende affald, der lader den nye aktivitet omfatte af tillægsgodkendelsen af 13. april 2010, vilkår Side 11/15

13 5.8. Egenkontrol Vilkår til egenkontrol er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Virksomheden skal i forbindelse med egenkontrollen for sæson 2013 foretage en særskilt kildestyrkemåling af den ny rutsjebane således, at rutsjebanens støjpåvirkning fremadrettet vil kunne indgå i den årlige støjdokumentation Jord og grundvand I rutsjebanens stationsbygning opstilles et hydraulikanlæg til drift af sikkerhedsbøjler i kø-området. Da anlægget opstilles på tæt underlag med opkant og uden mulighed for afløb vurderer Syddjurs Kommune ikke, at der er risiko for forurening af jord eller grundvand. Syddjurs Kommune stiller vilkår for beskyttelse af jord og grundvand, der omfatter den ansøgte aktivitet af miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Spildevand Der ændres ikke på spildevandsforholdene i forbindelse med etablering af rutsjebanen, og der etableres ikke yderligere toiletfaciliteter. Området under rutsjebanen vil ikke blive befæstet, og overfladevand fra stationsbygning og gangarealer bliver ledt til en dekorationssø i området eller til grøfter langs gangarealer. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne med spilde-, overflade- eller grundvand og stiller således ikke vilkår i den forbindelse Sikkerhedsforanstaltninger Rutsjebaneaktiviteter i en forlystelsespark er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og Syddjurs Kommune forventer ingen miljømæssige risikoaspekter forbundet med driften af rutsjebanen. Vilkår vedrørende sikkerhedsforanstaltninger er angivet i miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Hovedhensyn ved meddelelse af tillægsgodkendelsen Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik Bemærkninger til tillægsgodkendelsen Et udkast til denne afgørelse har, i perioden 23. august 2012 til 10. september 2012, været varslet over for virksomheden og sagens parter. Side 12/15

14 Syddjurs Kommune har tildelt partsstatus til beboerne på adresserne: Randersvej 17, Hovedgaden 97, Randersvej 6, Randersvej 15, Østenfjeldvej 1, Østenfjeldvej 2 og Østenfjeldvej 3 - alle med postnummer 8581 Nimtofte. Der er ikke modtaget kommentarer fra sagens parter inden høringsfristens udløb. Efter partshøringen har Djurs Sommerland A/S fremsendt en revideret miljøteknisk beskrivelse, hvoraf fremgår, at der ikke etableres en støjvold mod vest, som beskrevet i den oprindelige ansøgning. Til den reviderede miljøtekniske beskrivelse er bilagt et støjnotat med dokumentation for, at det ikke får betydning for støjpåvirkningen i referencepunkterne, at støjvolden ikke etableres. Syddjurs Kommune har derfor vurderet, at miljøgodkendelsen ikke skulle partshøres igen. Side 13/15

15 6. Klagevejledning 6.1. Klage over miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven Klage over VVM-afgørelsen VVM-afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Natur- og Miljøklagenævnet af: enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlig brugerinteresser inden for arealanvendelsen, miljøministeren. jf i Planloven Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Klagefristen er anført på side 1. Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. I vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil I straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager Gebyr på klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning Side 14/15

16 6.5. Betingelser, mens en klage behandles I vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at I opfylder de vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen. En rettidig klage over VVM-afgørelsen har ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålfristen er anført på side Underretning om afgørelserne Følgende er underrettet om afgørelserne: Djurs Sommerland A/S, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Syddjurs v. Christian Bundgård, Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Torben Søgaard, Hovedgaden 97, 8581 Nimtofte Henrik Als Mortensen, Randersvej 6, 8581 Nimtofte Inger Jensen, Randersvej 15, 8581 Nimtofte Carl Evard Andersen, Østenfjeldvej 1, 8581 Nimtofte Laila Nielsen, Østenfjeldvej 2, 8581 Nimtofte Mogens Rosengaard, Tillægsgodkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 15/15

17 Oversigtskort Bilag 1

18 GIS Målforhold 1:6000 Dato 20/ Syddjurs Kommune Signaturforklaring

19 Situationsplan Bilag 2

20 {\C1;HOVEDVEJ} 64 busser 1i 1e 1c 3e 1k R3 - Hovedvejen c 62 R2 - Randersvej 4 Ny rutchebane areal areal areal JORD 1b 46e {\C1;areal\P8.160} R5 - Randersvej 15 R4 - Østenfjeldvej 2 Signaturforklaring Bygning Skov Støjvæg Støjvold Industribygning Referencepunkt Dusager Århus N Telefon: Telefax: Skala m Notatnummer: N Sag Djurs Sommerland Ny rutchebane 2013 Emne Oversigtsplan Uarb./Tegn. JnH/JnH Kontrolleret Godkendt Sag nr Tegn. nr. 2 Dato

21 Miljøteknisk beskrivelse Bilag 3

22 Djurs Sommerland Miljøteknisk beskrivelse af ny n rutchebane September 2012 Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : 19. september : : Jørgen Heiden/Kimm Aaen : Erik Christiansen : Jørgen Heiden

23 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING Eksisterende miljøgodkendelser ANSØGER OG EJERFORHOLD VIRKSOMHEDENS ART Beskrivelse af ny rutchebaner ETABLERING BELIGGENHED INDRETNING KAPACITET AF NY RUTCHEBANE VALG AF TEKNOLOGI FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvandd EGENKONTROL Bilag: 1 2 Oversigtskort Støjnotat nr. N c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

24 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 2 1 INDLEDNING Djurs Sommerland ønsker at udvide sine forlystelser med en ny rutchebane, der skal være klar til sæsonen Den planlagte rutchebane er en stålrutchebane, somm ønskes placeret ved sommerplaceres på landets vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer. Rutchebanen et areal, som pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske m forlystelser (klatretårn( mv.). Nærværende miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet til brug for ansøgning om et til- læg til eksisterende miljøgodkendelse. Beskrivelsen n er opbygget efter punktinddelin- gen i oplysningskravene i bilag 4 i Bekendtgørelse om o godkendelse af listevirksom- Al- le punkter er medtaget, selvom de ikke har direkte relevans r forr det ansøgte projekt, hed (BEK nr. 486 af 25/05/2012), normalt kaldet Godkendelsesbekendtgørelsen. men for at vise, at punktet er blevet overvejet. Det ansøgte projekt ligger indenfor den gældende Lokalplan L 99s fysiske afgrænsnin- ger. Den nye rutchebane er omfattet af bestemmelsernee i Syddjurs s Kommunes lokalplan nr. 99: Djurs Sommerland ved Nimtofte incl. tillæg nr. A-202a til Midtdjurs Kommu- ved det an- søgte projekt, er en forøgelsee af støjniveauet. Rutchebanen vill give en lett øget støj- neplan og miljøvurdering. Det vurderes, at den eneste væsentlige miljøparameter, der err betydendee påvirkning, men målinger og beregninge viser, at den d nye forlystelse vil ligge inden- for gældende støjgrænser. 1.1 Eksisterende miljøgodkendelser Djurs Sommerland har nedenstående gældende miljøgodkendelser: o o o o o o o Miljøgodkendelse af 8. maj 2000 Tillæg af 18. september 2001 Miljøministeriets afgørelsee af 29. november 2005 Tillæg til miljøgodkendelse af 17. januar 2006 Tillæg til miljøgodkendelse af 28. april 2008 Tillæg til miljøgodkendelse af 13. april 2010 Tillæg til miljøgodkendelse af 27. juli 2010 c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

25 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 3 2 ANSØGER OG EJERFORHOLD Navn: Beliggenhed: Matrikel nr.: CVR nr.: P-nr.: Ejer: Adm. direktør: Tlf.: Kontaktperson: Djurs Sommerland A/S Randersvej Nimtofte 46 e Løvenholm Hovedgård, Nimtofte 1 c og 1 e Kolstrup by, Nimtofte 1 i,, 1 k, 1 p, 3 e og 3 f, Battrupholt, Nimtofte Djurs Sommerland A/S Henrik B. Nielsen Henrik B. Nielsen Tilsynsmyndighed: Syddjurs Kommune 3 VIRKSOMHEDENS ART Djurs Sommerland er omfattet af listepunkt J204 Forlystelsesparker, jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. 3.1 Beskrivelse af ny rutchebane Djurs Sommerland ønsker at udvide sine forlystelser med en ny rutchebane, som øn- skes placeret ved sommerlandets vestskel på en områdedel, som er udlagt til forlyog ca. 90 me- ter i bredden. Det højeste punkt er under 12 meter over o terræn. Skinnelængden er ca. 980 meter. stelser. Rutchebanen er en stålkonstruktion, der måler ca meter i længden c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

26 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 4 Rutchebanen er opbygget med stålbaner og polyurethanhjul for lav støjemission. Vognsættene drives frem af elektrisk drevne gummihjul, som på to delstrækninger accelererer vognsættet. Vognsættet accelereres først op til ca.. 65 km/t ved banestart. Herefte kører vognsættet et stykke ved hjælp af inerti- og gravitationskræfter frem til en ny accelerationsstrækning, hvor vognsættet accelereres opp til 90 km/t. Herfra kø- rer vognsættet frem til stationsbygningenn alene ved hjælp af inerti- og gravitations- overførerr accelerationskræfter er kendtt for at være en støjsvag løsning. De drivende gummihjul vil være i konstantt drift, således at opstartsstøj ikke forekommer. Rutchebanen placeres i kote ca. 24, hvilket betyderr at højden af det højeste punkt bli- ver i kote ca. 36 med en usikkerhed på +/- 0,5 meter. Den endelige kote vil blive lagt kræfter. Drevløsningen med gummihjul, som via kontakt med vognsættet underside fast i forbindelse med indsendelse af byggeansøgningen, som fremsendes, når de sidste detailtegninger er modtaget fra leverandøren. Højeste punkt for rutchebanen vil dermedd ligge under kote 50, der i lokalplan 99 er den maksimale kote for området, hvor rutchebanen placeres. Det vurderes, at den nye rutchebane ikke vil være synlig s uden for Djurs Sommerland. Virksomheden er ikke i omfattet af Miljøministeriets bekendtgøreb else om kontrol med ri- sikoen for større uheld med farlige stoffer. Det ansøgte projekt er en blivende installation. 4 ETABLERING Rutchebanen opbygges på betonfundamenter med tilhørende stationsbygning. An- er ud- arbejdet. Anlægsarbejdernee forventes opstartet medio/ultimo august 2012, når højsæsonen for parken er overstået. Rutchebanen skal være færdigg til sæsonstart i maj søgninger om byggetilladelsee indsendess snarest, når de sidstee detailtegninger 5 BELIGGENHED I bilag 1 ses oversigtsplaner af dels helee Djurs Sommerland, dels delområdet med den ny rutchebane. Rutchebanen vil med sin generelt lave højde over terræn i et vist omfang være skærmet af skovbevoksningen omkring Djurs Sommerland samt have en højere jord- absorption end de øvrige rutchebaner. c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Universe Science Park har ansøgt om at udvide forlystelsesparken med en ny aktivitet - Pieline Land - som er et bymiljø med inspiration

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Djurs Sommerland A/S

Miljøgodkendelse. Djurs Sommerland A/S Miljøgodkendelse Djurs Sommerland A/S December 2012 Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Virksomhedens navn og adresse: Djurs Sommerland A/S

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet BILAG 2 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om 3200 m3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 79.168, som er beliggende på Langskovvej 17, men ejes af Langskovvej 21, 8370 Hadsten Anlægget er omfattet

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning. Elsam Engineering A/S DONG Energy A/S Skærbækværket Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00077 Ref. klhou 21. juni 2007 VVM-screening af etablering og drift af ny

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Bilag 3 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om fornyelse og forøgelse af tilladelse til indvinding af 4.500 m 3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 88.672 på Vestergårdsvej 77, 8472 Sporup. Der

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa Aarhus J.nr. MST-1270-00318 Ref. marip/tasme Den 4. maj 2011 Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Danfoss A/S har søgt om byggetilladelse til at opføre en containergård ved E3 i Elsmark. Der skal etableres en 272 m 2 befæstet og overdækket

Læs mere

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig I/S REFA Plan- og virksomhedsområdet Energivej 4 J.nr. ROS-200-00054 4800 Nykøbing Falster Ref. Kigni smm@refa.dk Den 13. oktober 2008 Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

Screening for VVM-pligt af midlertidig grundvandssænkning på Tvorupvej 7, 9520 Skørping

Screening for VVM-pligt af midlertidig grundvandssænkning på Tvorupvej 7, 9520 Skørping Center Natur og Miljø REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Sendt på mail til forsyning@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Vilkårsændring i revurdering af miljøgodkendelse af Aarhus Lufthavn A/S, Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind

Vilkårsændring i revurdering af miljøgodkendelse af Aarhus Lufthavn A/S, Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind Aarhus Lufthavn A/S 27-09-2016 Ny Lufthavnsvej 24 Sagsnummer.: 16/32671 8560 Kolind Sagstype: KLE: 09.02.09 Sagsbehandler: Birgitte Eriksen Tlf.: 87 53 54 10 Vilkårsændring i revurdering af miljøgodkendelse

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Digital post til CVR-nr 15980907 Virksomheder J.nr. MST-1270-01921 Ref. MSCHU Den 13. maj 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Peder Dalgas Nissen Hesteløkken 5A Øster Gejl 6340 Kruså Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-12-2014 Sagsnr.: 14/34755 Dok.løbenr.: 341195/14 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte tlf.:

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nre. 11u og 13a Besser By, Besser. Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

Ikke VVM-pligt ved ændring at tidspunkter for start og landing med helikoptere på Esbjerg Lufthavn

Ikke VVM-pligt ved ændring at tidspunkter for start og landing med helikoptere på Esbjerg Lufthavn Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald Esbjerg Lufthavn John Tranums Vej 20 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15.5.2017 Sagsbehandler Allan Sandholt Telefon direkte 76 16 13 92 E-mail als@esbjergkommune.dk

Læs mere

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel.

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00238 Ref. anjhe/anaar Den 15. juni 2010 VVM-screening af ændring på kedelanlæg DONG Energy,

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

107

107 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nr. 12i, Besser By, Besser. Afgørelse om ikke VVM pligt.

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Teknisk notat nr. N

Teknisk notat nr. N Teknisk notat nr. N6.004.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Djurs Sommerland Vurdering af nye forlystelser 2015 19. januar 2015 Projekt:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Hustandsvindmølle på Skovbakkevej 50, 8544 Mørke

Notat om VVM Screening af. Hustandsvindmølle på Skovbakkevej 50, 8544 Mørke Notat om VVM Screening af Hustandsvindmølle på Skovbakkevej 50, 8544 Mørke Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...4 1. Anlæggets

Læs mere

VVM screening til tilladelse til markvanding

VVM screening til tilladelse til markvanding Miljø og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257 7787 jlb@jammerbugt.dk 31-03-2009 Sagsnr.: 1849-58560

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, Center Natur og Miljø Orla Markussen Stubberup Hanehøjvej 35, Ottruphuse 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-1-16 Ref.:

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West Bilag 1 VVM-screening for etablering af Heliport West Billund Kommune har den 4. november 2011 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en flyveplads - benævnt Heliport West - for gyrokoptere

Læs mere

En klage har opsættende virkning, med mindre klageinstansen bestemmer andet.

En klage har opsættende virkning, med mindre klageinstansen bestemmer andet. Teknik og Miljø Dato: 10-02-2017 Sagsnr.: 773-2016-21638 VVM-screening af rydning af skovbevokset areal Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail ans@morsoe.dk Morsø Kommune har udarbejdet

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

VVM-screening af anmeldt skovrejsning

VVM-screening af anmeldt skovrejsning VVM-screening af anmeldt skovrejsning Dato: 21-09-2017 Billund Kommune har den 1. september 2017 modtaget din anmeldelse af skovrejsning på del af matr. nr. 7bd, Grindsted By, Grindsted, beliggende på

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Erik Hedegaard Kristensen Gerding Gade 1, Gerding 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-73-13 Ref.:

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø.

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø. Carsten Bo Nielsen Kosterslevvej 162 Vigerslev 5471 Søndersø Teknik, Erhverv og Kultur 26. juni 2014 Sagsnummer 480-2014-95197 Dokument nr. 480-2014-820113 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 12793 Landzonetilladelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere