Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte."

Transkript

1 Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Djurs Sommerland A/S ønsker at etablere en ny rutsjebane ved forlystelsesparkens vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer på et areal, der pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske forlystelser (klatretårn mv.). Ændringerne er godkendelsespligtige og omfattet af Syddjurs Kommunes Lokalplan nr. 341 for forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte, og en screening har medført, at Syddjurs Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt. Der vurderes i øvrigt ikke at være planmæssige forhold, der forhindrer etablering af rutsjebanen. Det er vurderet, at ændringerne ikke vil give anledning til væsentligt øget affaldsproduktion, luft-, støj eller lugtemission eller væsentligt øget spildevandsproduktion. Rutsjebanen vil medføre en mindre forøget støjpåvirkning for nogle af de omkringboende. Syddjurs Kommune vurderer dog, at virksomheden fortsat kan overholde de eksisterende støjvilkår angivet i virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 8. maj For yderligere oplysninger kontakt Team Miljø på telefon eller på Aktindsigt Det skal endvidere oplyses, at der altid er adgang til aktindsigt i sagen. Aktindsigt kan opnås ved henvendelse til Team Virksomheder i Syddjurs Kommune. Klage Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål. VVM-afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Natur- og Miljø-klagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlig brugerinteresser inden for arealanvendelsen og mil-jøministeren. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Syddjurs Kommune, Team Virksomheder, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller på mailadresse Syddjurs Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2013 inden for Syddjurs Kommunes åbningstid. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Nærmere oplysninger kan ses på Søgsmål Et eventuelt søgsmål vedrørende afgørelserne skal være anlagt ved retten inden den 27. juni 2013.

2 Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Virksomhedens navn og adresse: Djurs Sommerland A/S Randersvej Nimtofte Telefon nr.: CVR nr.: P-nummer: december 2012 Sagsid 12/20271 Kontaktperson Rikke Bøgeskov Hyttel Natur og miljø Virksomhedens art, listebetegnelse: Matrikel nr.: J204, Forlystelsesparker 46e Løvenholm Hovedgård, Nimtofte 1c og 1e Kolstrup, Nimtofte 1i, 1k, 1p, 3e og 3f Battrupholt, Nimtofte Postadresse Hovedgaden Rønde Besøgsadresse Lundbergsvej Ebeltoft Virksomheden ejes og drives af: Kontaktperson: Djurs Sommerland A/S Henrik B. Nielsen Telefon Bygninger og grund ejes af: Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune Team Virksomheder Klagefristen udløber den 25. januar 2013 Søgsmålsfristen udløber den 27. juni 2013 Susanne Kornvig Teamleder Rikke Bøgeskov Hyttel konsulent Side 1/15

3 Indhold 1. Resumé Tillægsgodkendelse Vilkår Generelt Indretning/drift Støj Kontrol af støjvilkår Affald Beskyttelse af jord og grundvand Ophør af driften Afgørelse om ikke-vvm pligt Vurdering Beliggenhed og plangrundlag Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen Indretning og drift Luft Lugt Støj Affald / farligt affald Egenkontrol Jord og grundvand Spildevand Sikkerhedsforanstaltninger Hovedhensyn ved meddelelse af tillægsgodkendelsen Bemærkninger til tillægsgodkendelsen Klagevejledning Klage over miljøgodkendelsen Klage over VVM-afgørelsen Skriftlig klage og klagefrist Gebyr på klage Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål Underretning om afgørelserne Side 2/15

4 Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Oversigtskort Situationsplan Miljøteknisk Beskrivelse VVM-screeningsnotat Sagens akter Lovgrundlag m.v. Side 3/15

5 1. Resumé Djurs Sommerland A/S ønsker at udvide sine forlystelser med en ny rutsjebane. Den nye rutsjebane etableres ved forlystelsesparkens vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer på et areal, der pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske forlystelser (klatretårn mv.). Udvidelsen er godkendelsespligtig og omfattet af Syddjurs Kommunes Lokalplan nr. 341 for forlystelsesparken Djurs Sommerland A/S ved Nimtofte. Syddjurs Kommune har vurderet, at der ikke er planmæssige hindringer for rutsjebanen, og en VVM-screening har vist, at etablering og drift af rutsjebanen ikke er VVM-pligtig. Det er vurderet, at ændringerne ikke vil give anledning til væsentligt øget affaldsproduktion, luft- og lugtemission eller spildevandsproduktion. Der vil være tale om en øget støjemission. Det vurderes dog, at virksomheden kan overholde de eksisterende støjvilkår angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 8. maj 2000 med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Side 4/15

6 2. Tillægsgodkendelse På grundlag af oplysningerne i bilag 3 meddeler Team Virksomheder i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne tillæg til miljøgodkendelse af 8. maj 2000 til etablering af rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 samt i godkendelsesbekendtgørelsen. Det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold. 2. Ved nye etableringer eller driftsændringer, skal der indsendes en anmeldelse til Syddjurs Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om forholdet er godkendelsespligtig. 3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted. 4. Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse Indretning/drift 5. Vedrørende åbningstider henvises der til tillægsgodkendelse af 13. april 2010, vilkår Vedr. afholdelse af arrangementer med brug af udendørs højtalere, anvendelse af lokale højttalere og fornyelse af aktiviteter og forlystelser henvises der til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår og med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Støj 7. Der henvises til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Kontrol af støjvilkår 8. Der skal udføres en særskilt kildestyrkemåling for rutsjebanen senest 2 måneder efter sæsonstart Kildestyrkemålingen skal fremadrettet og første gang i 2013 indgå i den årlige dokumentation for støj. Der henvises til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Side 5/15

7 3.5. Affald 9. Der henvises til tillægsgodkendelse af 13. april 2010, vilkår Beskyttelse af jord og grundvand 10. Der henvises til miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Ophør af driften 11. Der henvises til tillægsgodkendelse af 28. april 2008, pkt Side 6/15

8 4. Afgørelse om ikke-vvm pligt På baggrund af oplysninger i bilag 4 afgør Syddjurs Kommune på vegne af Natur-, Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke er VVM-pligt i sagen om etablering af rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Side 7/15

9 5. Vurdering Djurs Sommerland A/S har ansøgt Syddjurs Kommune om miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Syddjurs Kommune vurderer, at etablering af rutsjebanen er godkendelsespligtigt, idet det vurderes, at det giver anledning til eller risiko for forøget forurening. Team Virksomheder har derfor udarbejdet en tillægsgodkendelse til den ansøgte udvidelse som supplement til miljøgodkendelse af 8. maj Idet Djurs Sommerland A/S har en miljøgodkendelse, der er gældende for de samlede aktiviteter, betyder det, at vilkårene i høj grad vil blive omfattet af vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse af 8. maj 2000 med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november 2005 samt tillæg hertil. Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af det af virksomheden fremsendte materiale. De fremsendte miljøtekniske oplysninger er vedlagt som bilag 3. Syddjurs Kommune har screenet det ansøgte for VVM-pligt, idet det er omfattet af bilag 2, pkt. 14, Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1) i VVM bekendtgørelsen Beliggenhed og plangrundlag Virksomheden er beliggende i landzone umiddelbart syd for hovedvejen mellem Randers og Grenå og umiddelbart vest for Randersvej, hvor den slutter til hovedvejen (bilag 1). Til- og frakørsel til Djurs Sommerland A/S sker via Randersvej. Den nordlige del af Djurs Sommerland A/S grænser op til Hovedvejen mellem Randers og Grenå. Mod øst ligger virksomhedens parkeringsarealer ud til Randersvej. Mod syd ligger virksomheden op af det åbne land og mod vest ligger det åbne land og et skovbeplantet bælte af varierende bredde. Imellem parkeringsområdet i den østlige del og forlystelsesaktiviteterne vest herfor ligger Troldbækken. Rutsjebanens placering ligger indenfor rammerne af område R3-b i Kommuneplantillæg nr. 3 samt lokalplan 341 for Forlystelsesparken Djurs Sommerland A/S ved Nimtofte og Syddjurs Kommune har meddelt dispensation til anvendelse af et område udlagt til brandbælte. Området er i øvrigt udlagt med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsoplande. Syddjurs Kommune vurderer, at etablering og drift af rutsjebanen ikke medfører aktiviteter, der vil kunne være til gene for grund- og drikkevand i området. Side 8/15

10 Syddjurs Kommune har desuden gennemført en VVM-screening (jf. bilag 4), hvor det vurderes, at etablering og drift af rutsjebanen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtig. Der ses således ingen planmæssige hindringer for etablering af rutsjebanen Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen I henhold til 7, 8 og 11 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan, 1. påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 2. beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag 4, eller 3. beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag 4 Den nye aktivitet i Djurs Sommerland A/S ligger i en afstand af ca. 3,5 km sydøst for nærmeste Natura 2000 område, nr. 43 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov. Området består af 5 separate delområder, der ligger inde i et større overvejende løvskovsområde, Eldrup og Løvenholm-skovene. Ca. 75 % af området er dækket af skov. En af de store trusler mod områdets naturtyper er næringsstofberigelse i form af atmosfærisk nedfald af kvælstof. Desuden er afvanding af højmosepartierne en trussel mod gendannelsen af aktiv højmose, og der er som følge af afvandingen sket en fragmentering af de lysåbne naturtyper. Løvenholm Langsø er truet af forsuring. Endelig er der stedvis indvandring af invasive arter. Syddjurs Kommune vurderer, på grund af afstanden, at det er udelukket, at det ansøgte kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, der består af 9 naturtyper. I Syddjurs Kommune er der en formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag 4-arter: Odder Løgfrø Stor vandsalamander Spidssnudet frø Strandtudse Markfirben Arter af flagermus Mygblomst Side 9/15

11 Vest for Djurs Sommerland A/S, i en afstand af minimum 180 m, ligger flere mindre vandhuller, der er udpegede som potentielle levesteder for stor vandsalamander, der er på listen over bilag 4 dyrearter i Danmark. Idet det ansøgte ikke udleder spildevand til sådanne vandhuller eller på anden måde påvirker arealer, der kan være landhabitat for arten, vurderer Syddjurs Kommune, at de ansøgte aktiviteter ikke påvirker bilag 4 arter. I Syddjurs Kommune er der kun registreret en planteart, der er optaget på bilag 4, nemlig Mygblomst. Mygblomst vokser dog kun i et Natura2000-område ved Tved Kirke. Syddjurs Kommune vurderer derfor ikke at virksomhedens aktiviteter påvirker nogen bilag 4 plantearter. Idet den nye rutsjebane i Djurs Sommerland A/S etableres, hvor der hidtil har været forlystelsesaktiviteter, vurderer Syddjurs Kommune desuden, at ejendommen er uegnet som levested for nogen af ovennævnte bilag 4 arter. Det er således Syddjurs Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte ikke medfører væsentlig påvirkning af Natura2000 områder eller bilag 4 arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering Indretning og drift 5.4. Luft 5.5. Lugt Den nye rutsjebane etableres ved forlystelsesparkens vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer på et areal, der pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske forlystelser (klatretårn mv.). Rutsjebanens højeste punkt er under 12 m over terræn. Det er oplyst, at rutsjebanen ikke vil være synlig udenfor Djurs Sommerland A/S, idet den er skærmet bag læ- og skovbeplantningsbælter omkring forlystelsesparken. Det er oplyst, at rutsjebanen skal anvendes inden for forlystelsesparkens åbningstid. Åbningstiden er fastsat i og ligger indenfor rammerne af tillæg til miljøgodkendelse til forlystelsesparken af 13. april 2010, og driften af rutsjebanen vil derfor ikke være i konflikt med virksomhedens eksisterende reguleringsgrundlag. Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er nogen øgede luftemissioner efter etablering af rutsjebanen. Der stilles derfor ikke vilkår herom. Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er nogen øgede lugtemissioner efter etablering af rutsjebanen. Der stilles derfor ikke vilkår herom. Side 10/15

12 5.6. Støj Etablering af rutsjebanen vil øge det generelle støjbidrag fra parken, da et af formålene med rutsjebanen er, at give de besøgende et sus af spænding og fart samt et sug i maven, hvilket kan udløse publikumsstøj. Vilkår for støj gældende for Djurs Sommerland A/S er angivet i miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår og med rettelser i Miljøstyrelsens afgørelse af 29. november Grænseværdien i åbningstiden er 45 db(a) og arrangementer med brug af udendørs højtalere må ikke overskride denne støjgrænse med mere end 1 db(a) indenfor et referencetidsrum på 1 time. Syddjurs Kommune stiller vilkår om støj for den nye rutsjebane, der lader den omfatte af de for forlystelsesparken gældende støjgrænser. En gang årligt fremsendes en Miljømåling-Ekstern støj for hele forlystelsesparkens støjpåvirkning i omgivelserne til Syddjurs Kommune. Den seneste Miljømåling-Ekstern støj er udarbejdet den 6. juni 2012 og dokumenterer, at støj fra aktiviteter på Djurs Sommerland A/S overholder virksomhedens støjgrænser. Som dokumentation for støjniveauet efter etablering af den nye rutsjebane har Grontmij A/S, Acoustica foretaget en vurdering af de støjmæssige konsekvenser (jf. bilag 3). Støjvurderingen er foretaget med udgangspunkt i seneste Miljømåling-Ekstern støj samt oplysninger fra Djurs Sommerland A/S og leverandøren af rutsjebanen. Det ses af beregningsresultaterne, at der vil ske en mindre forøgelse af støjniveauet i alle fire beregningspunkter, men at støjbelastningen ligger under grænseværdierne i alle beregningspunkter. Den største forøgelse ses i beregningspunktet R4 (Randersvej 2). I R4 øges støjniveauet fra 41 db(a) til 41,5 db(a) ved normaldrift og fra 41,4 db(a) til 41,8 db(a) i forbindelse med musikarrangementer. Samlet vurderer Syddjurs Kommune, at støjgrænserne vil kunne overholdes efter etablering af den nye rutsjebane Affald / farligt affald Syddjurs Kommune forventer ikke væsentlige ændringer af mængden af affald i forbindelse med etablering og drift af rutsjebanen. Syddjurs Kommune stiller vilkår vedrørende affald, der lader den nye aktivitet omfatte af tillægsgodkendelsen af 13. april 2010, vilkår Side 11/15

13 5.8. Egenkontrol Vilkår til egenkontrol er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Virksomheden skal i forbindelse med egenkontrollen for sæson 2013 foretage en særskilt kildestyrkemåling af den ny rutsjebane således, at rutsjebanens støjpåvirkning fremadrettet vil kunne indgå i den årlige støjdokumentation Jord og grundvand I rutsjebanens stationsbygning opstilles et hydraulikanlæg til drift af sikkerhedsbøjler i kø-området. Da anlægget opstilles på tæt underlag med opkant og uden mulighed for afløb vurderer Syddjurs Kommune ikke, at der er risiko for forurening af jord eller grundvand. Syddjurs Kommune stiller vilkår for beskyttelse af jord og grundvand, der omfatter den ansøgte aktivitet af miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Spildevand Der ændres ikke på spildevandsforholdene i forbindelse med etablering af rutsjebanen, og der etableres ikke yderligere toiletfaciliteter. Området under rutsjebanen vil ikke blive befæstet, og overfladevand fra stationsbygning og gangarealer bliver ledt til en dekorationssø i området eller til grøfter langs gangarealer. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne med spilde-, overflade- eller grundvand og stiller således ikke vilkår i den forbindelse Sikkerhedsforanstaltninger Rutsjebaneaktiviteter i en forlystelsespark er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og Syddjurs Kommune forventer ingen miljømæssige risikoaspekter forbundet med driften af rutsjebanen. Vilkår vedrørende sikkerhedsforanstaltninger er angivet i miljøgodkendelse af 8. maj 2000, vilkår Hovedhensyn ved meddelelse af tillægsgodkendelsen Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik Bemærkninger til tillægsgodkendelsen Et udkast til denne afgørelse har, i perioden 23. august 2012 til 10. september 2012, været varslet over for virksomheden og sagens parter. Side 12/15

14 Syddjurs Kommune har tildelt partsstatus til beboerne på adresserne: Randersvej 17, Hovedgaden 97, Randersvej 6, Randersvej 15, Østenfjeldvej 1, Østenfjeldvej 2 og Østenfjeldvej 3 - alle med postnummer 8581 Nimtofte. Der er ikke modtaget kommentarer fra sagens parter inden høringsfristens udløb. Efter partshøringen har Djurs Sommerland A/S fremsendt en revideret miljøteknisk beskrivelse, hvoraf fremgår, at der ikke etableres en støjvold mod vest, som beskrevet i den oprindelige ansøgning. Til den reviderede miljøtekniske beskrivelse er bilagt et støjnotat med dokumentation for, at det ikke får betydning for støjpåvirkningen i referencepunkterne, at støjvolden ikke etableres. Syddjurs Kommune har derfor vurderet, at miljøgodkendelsen ikke skulle partshøres igen. Side 13/15

15 6. Klagevejledning 6.1. Klage over miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven Klage over VVM-afgørelsen VVM-afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Natur- og Miljøklagenævnet af: enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlig brugerinteresser inden for arealanvendelsen, miljøministeren. jf i Planloven Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Klagefristen er anført på side 1. Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. I vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil I straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager Gebyr på klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning Side 14/15

16 6.5. Betingelser, mens en klage behandles I vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at I opfylder de vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen. En rettidig klage over VVM-afgørelsen har ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålfristen er anført på side Underretning om afgørelserne Følgende er underrettet om afgørelserne: Djurs Sommerland A/S, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Syddjurs v. Christian Bundgård, Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Torben Søgaard, Hovedgaden 97, 8581 Nimtofte Henrik Als Mortensen, Randersvej 6, 8581 Nimtofte Inger Jensen, Randersvej 15, 8581 Nimtofte Carl Evard Andersen, Østenfjeldvej 1, 8581 Nimtofte Laila Nielsen, Østenfjeldvej 2, 8581 Nimtofte Mogens Rosengaard, Tillægsgodkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 15/15

17 Oversigtskort Bilag 1

18 GIS Målforhold 1:6000 Dato 20/ Syddjurs Kommune Signaturforklaring

19 Situationsplan Bilag 2

20 {\C1;HOVEDVEJ} 64 busser 1i 1e 1c 3e 1k R3 - Hovedvejen c 62 R2 - Randersvej 4 Ny rutchebane areal areal areal JORD 1b 46e {\C1;areal\P8.160} R5 - Randersvej 15 R4 - Østenfjeldvej 2 Signaturforklaring Bygning Skov Støjvæg Støjvold Industribygning Referencepunkt Dusager Århus N Telefon: Telefax: Skala m Notatnummer: N Sag Djurs Sommerland Ny rutchebane 2013 Emne Oversigtsplan Uarb./Tegn. JnH/JnH Kontrolleret Godkendt Sag nr Tegn. nr. 2 Dato

21 Miljøteknisk beskrivelse Bilag 3

22 Djurs Sommerland Miljøteknisk beskrivelse af ny n rutchebane September 2012 Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : 19. september : : Jørgen Heiden/Kimm Aaen : Erik Christiansen : Jørgen Heiden

23 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING Eksisterende miljøgodkendelser ANSØGER OG EJERFORHOLD VIRKSOMHEDENS ART Beskrivelse af ny rutchebaner ETABLERING BELIGGENHED INDRETNING KAPACITET AF NY RUTCHEBANE VALG AF TEKNOLOGI FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvandd EGENKONTROL Bilag: 1 2 Oversigtskort Støjnotat nr. N c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

24 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 2 1 INDLEDNING Djurs Sommerland ønsker at udvide sine forlystelser med en ny rutchebane, der skal være klar til sæsonen Den planlagte rutchebane er en stålrutchebane, somm ønskes placeret ved sommerplaceres på landets vestskel mellem minigolfbaner og Thors Hammer. Rutchebanen et areal, som pt. anvendes til et mindre antal ikke mekaniske m forlystelser (klatretårn( mv.). Nærværende miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet til brug for ansøgning om et til- læg til eksisterende miljøgodkendelse. Beskrivelsen n er opbygget efter punktinddelin- gen i oplysningskravene i bilag 4 i Bekendtgørelse om o godkendelse af listevirksom- Al- le punkter er medtaget, selvom de ikke har direkte relevans r forr det ansøgte projekt, hed (BEK nr. 486 af 25/05/2012), normalt kaldet Godkendelsesbekendtgørelsen. men for at vise, at punktet er blevet overvejet. Det ansøgte projekt ligger indenfor den gældende Lokalplan L 99s fysiske afgrænsnin- ger. Den nye rutchebane er omfattet af bestemmelsernee i Syddjurs s Kommunes lokalplan nr. 99: Djurs Sommerland ved Nimtofte incl. tillæg nr. A-202a til Midtdjurs Kommu- ved det an- søgte projekt, er en forøgelsee af støjniveauet. Rutchebanen vill give en lett øget støj- neplan og miljøvurdering. Det vurderes, at den eneste væsentlige miljøparameter, der err betydendee påvirkning, men målinger og beregninge viser, at den d nye forlystelse vil ligge inden- for gældende støjgrænser. 1.1 Eksisterende miljøgodkendelser Djurs Sommerland har nedenstående gældende miljøgodkendelser: o o o o o o o Miljøgodkendelse af 8. maj 2000 Tillæg af 18. september 2001 Miljøministeriets afgørelsee af 29. november 2005 Tillæg til miljøgodkendelse af 17. januar 2006 Tillæg til miljøgodkendelse af 28. april 2008 Tillæg til miljøgodkendelse af 13. april 2010 Tillæg til miljøgodkendelse af 27. juli 2010 c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

25 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 3 2 ANSØGER OG EJERFORHOLD Navn: Beliggenhed: Matrikel nr.: CVR nr.: P-nr.: Ejer: Adm. direktør: Tlf.: Kontaktperson: Djurs Sommerland A/S Randersvej Nimtofte 46 e Løvenholm Hovedgård, Nimtofte 1 c og 1 e Kolstrup by, Nimtofte 1 i,, 1 k, 1 p, 3 e og 3 f, Battrupholt, Nimtofte Djurs Sommerland A/S Henrik B. Nielsen Henrik B. Nielsen Tilsynsmyndighed: Syddjurs Kommune 3 VIRKSOMHEDENS ART Djurs Sommerland er omfattet af listepunkt J204 Forlystelsesparker, jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. 3.1 Beskrivelse af ny rutchebane Djurs Sommerland ønsker at udvide sine forlystelser med en ny rutchebane, som øn- skes placeret ved sommerlandets vestskel på en områdedel, som er udlagt til forlyog ca. 90 me- ter i bredden. Det højeste punkt er under 12 meter over o terræn. Skinnelængden er ca. 980 meter. stelser. Rutchebanen er en stålkonstruktion, der måler ca meter i længden c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

26 Djurs Sommerland 2013 Miljøteknisk beskrivelse af ny rutschebane Side 4 Rutchebanen er opbygget med stålbaner og polyurethanhjul for lav støjemission. Vognsættene drives frem af elektrisk drevne gummihjul, som på to delstrækninger accelererer vognsættet. Vognsættet accelereres først op til ca.. 65 km/t ved banestart. Herefte kører vognsættet et stykke ved hjælp af inerti- og gravitationskræfter frem til en ny accelerationsstrækning, hvor vognsættet accelereres opp til 90 km/t. Herfra kø- rer vognsættet frem til stationsbygningenn alene ved hjælp af inerti- og gravitations- overførerr accelerationskræfter er kendtt for at være en støjsvag løsning. De drivende gummihjul vil være i konstantt drift, således at opstartsstøj ikke forekommer. Rutchebanen placeres i kote ca. 24, hvilket betyderr at højden af det højeste punkt bli- ver i kote ca. 36 med en usikkerhed på +/- 0,5 meter. Den endelige kote vil blive lagt kræfter. Drevløsningen med gummihjul, som via kontakt med vognsættet underside fast i forbindelse med indsendelse af byggeansøgningen, som fremsendes, når de sidste detailtegninger er modtaget fra leverandøren. Højeste punkt for rutchebanen vil dermedd ligge under kote 50, der i lokalplan 99 er den maksimale kote for området, hvor rutchebanen placeres. Det vurderes, at den nye rutchebane ikke vil være synlig s uden for Djurs Sommerland. Virksomheden er ikke i omfattet af Miljøministeriets bekendtgøreb else om kontrol med ri- sikoen for større uheld med farlige stoffer. Det ansøgte projekt er en blivende installation. 4 ETABLERING Rutchebanen opbygges på betonfundamenter med tilhørende stationsbygning. An- er ud- arbejdet. Anlægsarbejdernee forventes opstartet medio/ultimo august 2012, når højsæsonen for parken er overstået. Rutchebanen skal være færdigg til sæsonstart i maj søgninger om byggetilladelsee indsendess snarest, når de sidstee detailtegninger 5 BELIGGENHED I bilag 1 ses oversigtsplaner af dels helee Djurs Sommerland, dels delområdet med den ny rutchebane. Rutchebanen vil med sin generelt lave højde over terræn i et vist omfang være skærmet af skovbevoksningen omkring Djurs Sommerland samt have en højere jord- absorption end de øvrige rutchebaner. c:\mydoc\ \06_output\djurs sommerland - mtb af nyy rutchebane_2013, v2.docm

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere