Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger"

Transkript

1 JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

3 Jens Paulsen (red.), Hans Engberg og Allan Dam Sørensen Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Jens Paulsen (red.), Hans Engberg og Allan Dam Sørensen Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger 1. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser DEL 1. Introduktion Kapitel 1. Indledning Historik Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Brugspant under konkurs Brugspant under rekonstruktion Administration rådighedsfratagelse efter konkurslovens Brugeligt pant som værn mod forringende dispositioner Fogedretsadministration udlæg i leje Konkursrekonstruktion Gældssanering Accessoriske forhold Bogens opbygning Kapitel 2. Grundlæggende bestemmelser Fristdag Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Værneting Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Formkrav Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord

6 3.3. Rekonstruktion Rekonstruktionsplan Rekonstruktionsforslag Offentlighed Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Skifterettens oplysningspligt/oplysningsret Offentlighed kreditoplysningsbureauers oplysningsret og sletningspligt Habilitet Brugeligt pant Brugspanthaverens advokats habilitet Den driftskyndiges habilitet Frivillig ordning/akkord Habilitet, når akkordlederen er advokat Habilitet, når akkordlederen er økonomikonsulent/revisor Den driftskyndiges habilitet Rekonstruktion Rekonstruktørens habilitet Den regnskabskyndige tillidsmands habilitet Ny specialregel pr. 1. april Den almindelige habilitetsbestemmelse Den regnskabskyndige tillidsmand som tilsyn? Skyldnerens revisors/økonomikonsulents habilitet Vurderingsmandens habilitet Den sagkyndiges habilitet Konkurs Kurators habilitet Vurderingsmandens habilitet Den sagkyndiges habilitet Medhjælpers habilitet Honorar Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Rekonstruktør Sikkerhedsstillelse for rekonstruktørens og tillidsmandens virke

7 Tillidsmand Skyldnerens økonomikonsulent/revisor Vurderingsmand Forretningskyndig/landbrugskyndig medhjælp Appel Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Ledelsens og rekonstruktionsaktørernes erstatningsansvar Ledelsens erstatningsansvar Revisorens/økonomikonsulentens erstatningsansvar Administrators/akkordleders erstatningsansvar Administrators erstatningsansvar brugspant Akkordleders erstatningsansvar frivillig akkordforhandling Rekonstruktørens erstatningsansvar Rekonstruktørens ansvar for afgivelse af redegørelser og erklæringer Skærpet ansvar ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden? Tillidsmandens erstatningsansvar Skyldnerens pengeinstituts erstatningsansvar Omkostningskravs status sikkerhedsstillelse for rådgiveromkostninger Sekundære massekrav, jf. kl. 94, nr Hvem andre end skyldneren hæfter for rådgiveromkostninger? Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Rets- eller aftalegrundlaget for sikkerhed for rådgiveromkostninger Brugspant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Hæftelse for gæld stiftet under rekonstruktionsbehandlingen Kreditorinformation og indflydelse Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord »Stille«betalingsstandsning akkord-forhandling 103 7

8 »Helt stille«betalingsstandsning akkordforhandling Rekonstruktion Ordningernes tidsmæssige udstrækning Brugspant Frivillig akkord-forhandling Rekonstruktion Konkurs Skifterettens/fogedrettens rolle ved de enkelte ordninger Brugspant Frivillig akkord-forhandling Rekonstruktion Panterettens omfang, herunder pant i medfør af tl. 37 og 38, virksomhedspant og høstpant Generelt om omfanget af pant i fast ejendom, ejendomsbestanddele og tilbehørspant Generelt om ejendomsbestanddele og tilbehørspant Særligt om landbrugstilbehør Bedrifter, der omfattes af landbrugsreglen Bedrifter, der ikke omfattes af landbrugsreglen Ejendomsbestanddele Virksomhedspant Hvad kan virksomhedspant omfatte? Afgrænsning af virksomhedspant i forhold til tl 37 og Er virksomhedspant relevant i landbrugserhvervet? Høstpant Omstødelse Gensidigt bebyrdende aftaler Leveringsrettigheder Mælkekvoter Hvad er en mælkekvote? Hvem kan disponere over mælkekvoten? Mælkekvoters retsstilling i forhold til ejendomspanthavere Kan der foretages særskilt udlæg i mælkekvoter? Kontraktgrise levering og finansiering

9 17. Pant i og overdragelse af enkeltbetalingsrettigheder Retsgrundlaget for EU s regulering af landbrugsstøtten Udnyttelse af enkeltbetalingsrettigheder Enkeltbetalingsrettighedernes retlige status Beredskabsplan håndteringsinstruks Beredskabsplan generelt Håndteringsinstruks generelt Håndhævelse af dyreetik som alternativ til brugeligt pant/rekonstruktionsbehandling Kapitel 3. Formålet med og anvendelsesområdet for de enkelte ordninger Brugeligt pant Særligt om landbrugsejendomme Særligt om andelsboligforeningsejendomme Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion DEL 2. Brugeligt pant Kapitel 4. Under hvilke betingelser kan pantet tages til brugelighed? Brugspantebetingelser Misligholdelse af pantebrev (Anticiperet) misligholdelse vanrøgt Formål Varsling Sikkerhedsstillelse Driftskyndig Den processuelle behandling af begæringen Særligt om mødepligt og telefonmøder Særligt om indsigelser og bevisførelse Særligt om værneting Særligt om indkaldelse Særligt om sagsomkostninger Kapitel 5. Foranstaltninger efter brugspantets etablering Registrering af aktiver Panthaverunderretning

10 3. Kreditororientering Tinglysning Kapitel 6. Brugspanteforholdets varighed Misligholdelsen bringes til ophør Bedre eller sideordnet prioriteret panthaver overtager ejendommen til brugeligt pant Tilsidesættelse af pligter Tvangsauktion Overskudsdisponering Underskudsdisponering Konkurs og rekonstruktion Konkurs Rekonstruktion Skyldners død Ophør ved aftale Ophør ved brugspanthavers opgivelse Udløb af fristen i landbrugslovens Kapitel 7. Regnskabs- og bogføringspligt ved brugspant Årsregnskabsloven Bogføringsloven Regnskabsaflæggelse i brugspanteperioden og ved brugspanteperiodens ophør Løbende månedlige resultatunderretninger Det afsluttende regnskab Eget arbejde Revisor/økonomikonsulent Advokat Håndtering af erstatningskrav Kapitel 8. Brugspanthavers rettigheder og pligter Rettigheder Oppebørsel af ejendommens indtægter Adgang til at sælge tilbehør og foretage andre dispositioner over ejendommen Retlig og faktisk råden over ejendommen Betaling til andre panthavere

11 2. Forpligtigelser Vedligeholdelse Opretholdelse af ejendommens produktionsegnethed Forsikringer Brugspanthavers betalinger Obligatoriske betalinger Fakultative betalinger Brugspanthavers indtræden i skyldners løbende retsforhold Skat Moms Personaleforpligtelser Købe- og leasingkontrakter DEL 3. Andre lovbaserede ordninger Kapitel 9. Brugeligt pant som værn mod forringende dispositioner. 213 Kapitel 10. Fogedretsadministration Etablering af administration Selve administrationen Det økonomiske opgør Kapitel 11. Administration efter kl. 26 rådighedsfratagelse Fratagelse af skyldnerens rådighed begreb Generelle betingelser for rådighedsfratagelse Sikkerhedsstillelse for omkostninger Omkostningskravets status Konkrete betingelser Rådighedsfratagelsens omfang Rådighedsfratagelsens retsvirkninger Uopsættelige foranstaltninger Kapitel 12. Udlæg i leje Generelt Auktionspligt Forskellige typer af rettigheder over lejen Prioritetsstilling og oppebørselsadgang

12 DEL 4. Frivillig ordning/frivillig akkord Kapitel 13. Under hvilke betingelser kan der etableres frivillig ordning/akkord? Forskelle og ligheder mellem frivillig ordning og frivillig akkord Mangfoldigheden af frivillige ordninger/frivillige akkorder Frivillig ordning afviklingsaftale Advokatkommentar til afviklingsaftale Bankkommentar til afviklingsaftale Aftalebrev mellem bank og skyldner Advokatkommentar til aftalebrev mellem bank og skyldner Bankkommentar til aftalebrev mellem bank og skyldner Udkast til aftale udarbejdet af landmandens økonomikonsulent Advokatkommentar til udkast til aftale fra økonomikonsulent Bankkommentar til udkast til aftale fra økonomikonsulent Afviklings- og pasningsaftale Advokatkommentar til afviklings- og pasningsaftale Bankkommentar til afviklings- og pasningsaftale Samarbejdsaftale akkordaftale Advokatkommentar til samarbejdsaftale akkordaftale Bankkommentar til samarbejdsaftale akkordaftale (Ubetinget) salgsfuldmagt Salgsfuldmagt frivillig ordning hvorfor? Uigenkaldelig salgsfuldmagt formular Advokatkommentar til uigenkaldelig salgsfuldmagt Bankkommentar til uigenkaldelig salgsfuldmagt Krav til frivillig akkord Hvilke fordringer omfattes af frivillig akkord?

13 4.2. Betalingsstandsning »Stille«betalingsstandsning »Helt stille«betalingsstandsning Krav til frivillig ordning Kapitel 14. Foranstaltninger efter opstart af frivillig ordning/akkord Registrering af aktiver/skæringsdag Skifterettens tiltag/retsstilling Skyldnerens tiltag/retsstilling Tillidsmandens tiltag/retsstilling Akkordlederens tiltag/retsstilling Skyldnerens økonomikonsulents/revisors tiltag/retsstilling Pengeinstituttets tiltag/retsstilling Realkreditinstituttets tiltag/retsstilling Leasinggivers og andre særligt sikrede kreditorers tiltag/retsstilling Leasinggivers tiltag/retsstilling Ejendomsforbeholdssælgers tiltag/retsstilling Simple kreditorers tiltag/retsstilling Lønmodtageres tiltag/retsstilling Kapitel 15. Frivillig akkord-forhandlingens varighed Ordinær længde af perioden for frivillig akkord-forhandling Forlængelse af perioden for frivillig akkord-forhandling Ophør af frivillig akkord-forhandling Skattemæssige overvejelser i forhold til skatteårets udelelighed og længden af frivillig akkord-forhandling Kapitel 16. Regnskabs- og bogføringspligt under frivillig akkordforhandling Årsregnskabsloven Bogføringsloven Løbende regnskabsaflæggelse Kapitel 17. Hovedkreditors/marginalpanthavers rettigheder og pligter Frivillig ordning ktr. frivillig akkord Frivillig akkord og kaution Offentlige kreditorers stillingtagen til frivillig akkord-forslag

14 DEL 5. Rekonstruktion Kapitel 18. Under hvilke betingelser kan en bedrift tages under rekonstruktionsbehandling? Overordnede betingelser for rekonstruktionsbehandling Retlig interesse i rekonstruktionsbehandling Insolvensbetingelsen Erkendt insolvens Skyldneren under rekonstruktionsbehandling Skyldneren standser sine betalinger Udlæg inden for tre måneder Begæring om rekonstruktionsbehandling Skyldnerens rekonstruktionsbegæring Fordringshaveres rekonstruktionsbegæring Fælles krav til rekonstruktionsbegæringer Obligatoriske krav Ordensregler Forslag til rekonstruktør(er) og regnskabskyndig tillidsmand Habilitetserklæringer Skærpet habilitetsbestemmelse regnskabskyndig tillidsmand Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse som betingelse for indledning af rekonstruktionsbehandling Sikkerhed for rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands virke Kapitel 19. Foranstaltninger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning Lovbaserede tiltag Skifterettens tiltag Skyldnerens tiltag Tillidsmandens tiltag Tiltag i tilknytning til indledning af rekonstruktionsbehandling Tiltag i tilknytning til rekonstruktionsplan Tiltag i tilknytning til rekonstruktionsforslag Rekonstruktørens tiltag Tiltag i tilknytning til indledning af rekonstruktionsbehandling

15 Tiltag i relation til rekonstruktionsplan Tiltag i relation til rekonstruktionsforslag Skyldnerens økonomikonsulents/revisors tiltag Skyldnerens pengeinstituts tiltag Skyldnerens realkreditinstituts tiltag Registrering af aktiver Ikke-lovbaserede tiltag Skifterettens tiltag Skyldnerens tiltag Tillidsmandens tiltag Rekonstruktørens tiltag Skyldnerens økonomikonsulents/revisors tiltag Skyldnerens pengeinstituts tiltag Skyldnerens realkreditinstituts tiltag Særlige tiltag ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden Rekonstruktørens foreløbige overtagelse af ledelsen Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Rekonstruktionsbehandlingens påvirkning af kreditorer, panthavere og samarbejdspartnere Skyldnerens pengeinstituts retsstilling Skyldnerens realkreditinstituts retsstilling Leasinggivers og andre særligt sikrede kreditorers retsstilling Leasinggivers retsstilling Ejendomsforbeholdssælgers retsstilling Kreditors tilbageholdsret Simple kreditorers retsstilling Lønmodtagere og rekonstruktionsbehandling Lønkravs status ved videreførelse/ikke-videreførelse Væsentlige vilkårsændringer Sikkerhedsstillelse for lønkrav Sikkerhedsstillelse efter kl. 12 q, stk LG-dækning under rekonstruktionsbehandling Ændret insolvensdefinition LG s maksimumdækning ved rekonstruktionsbehandling Rekonstruktørens rolle ved administration af LGdækningen under rekonstruktionsbehandling

16 Tilbagebetaling af LG-lån Tilbagebetalingskravets status LG-forhåndstilsagn Kapitel 20. Rekonstruktioners varighed Rekonstruktionsperiodens ordinære længde Forlængelse af rekonstruktionsperioden Formkrav Behandling af begæringen om fristforlængelse i skifteretten Fremgangsmåden ved fristforlængelse Fuldmagt Rekonstruktionsbehandlingens ophør Skattemæssige overvejelser i forhold til skatteårets udelelighed og rekonstruktionsperiodens længde Kapitel 21. Regnskabs- og bogføringspligt under rekonstruktionsbehandling Årsregnskabsloven Bogføringsloven Overtrædelser af bogføringsloven konsekvenser Konkurskarantæne Sanktionsniveauet ved overtrædelse af bogføringsloven Rekonstruktion på trods af straffelovsovertrædelser? Løbende regnskabsaflæggelse Kapitel 22. Rettigheder og pligter under rekonstruktionsbehandlingen Gensidigt bebyrdende aftaler videreførelse Videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler Betingelser for videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler Formkrav Rekonstruktørsamtykke Betingelser for videreførelse af ophævet gensidigt bebyrdende aftale Ophævelse af aftale af andre årsager end skyldnerens forsinkelse med egen ydelse Frist for stillingtagen til videreførelse

17 Gensidigt bebyrdende aftaler med løbende ydelse Særligt om leasingaftaler Særligt om købekontrakter med ejendomsforbehold Særligt om forpagtnings- og staldlejeaftaler Særligt om depositum Opsigelse af gensidigt bebyrdende aftale med løbende ydelse Medkontrahentens retsstilling ved videreførelse af gensidigt bebyrdende aftale Medkontrahentens rettigheder Medkontrahentens krav sikret som sekundært massekrav Konkursdekret over skyldneren i opsigelsesperioden Medkontrahentens begrænsninger Forbud mod krav om sikkerhedsstillelse Tilbageholdsret Forbud mod krav om betaling før forfaldstid Forbud mod ophævelse Den gensidigt bebyrdende aftale videreføres ikke Medkontrahentens hæveadgang Tilbagelevering af ydelse, der er kommet skyldneren i hænde efter rekonstruktionsbehandlingens indledning Rekonstruktionsregulering Opsigelse med sædvanligt eller rimeligt varsel Medkontrahentens opsigelsesadgang Skyldnerens erstatningspligt kravets status Simpelt krav Lønmodtagerkrav lønprivilegeret erstatningskrav Finansielle leasingaftaler efterstillet krav Omstødelse under rekonstruktionsbehandling Undersøgelse af eventuelle omstødelige dispositioner eller betalinger Hvem træffer beslutning om anlæggelse af omstødelsessag? Hæftelse for omstødelsessagens omkostninger Gennemførelse af omstødelsessagen Salg af omstødelseskrav

18 3.6. Fordeling af omstødelsesbeløbet Omstødelsesforbud ved virksomhedsoverdragelse i rekonstruktion Frist for anlæggelse af omstødelsessag Begrænsninger i skyldnerens rådighed under rekonstruktionsbehandling Panthaverregnskab Omkostninger ved salg af pantsatte aktiver Rimelige omkostninger Rimelige vurderingsomkostninger Rimelige salgsomkostninger Vurderingsomkostninger, der påhviler panthaveren Omkostninger ved overgangen til konkurs Aftalebaseret panthaverregnskab DEL 6. Andre ordninger Kapitel 23. Konkursrekonstruktion Kapitel 24. Gældssanering Historik Gældssanering uden forbindelse med konkurs Den økonomiske betingelse Den»moralske«betingelse Omstændigheder, der taler mod gældssanering Andre omstændigheder, der taler mod gældssanering Gældens alder Hensynet til anden saneringsmulighed Dividende bortfald af gæld Skæringstidspunktet pantesikrede krav Hvad omfattes af en gældssaneringskendelse? Gældssanering i forbindelse med konkurs Betingelser for gældssanering i forbindelse med konkurs basisbetingelserne Den økonomiske betingelse Den»moralske«betingelse Andre omstændigheder, der taler mod gældssanering

19 Gældens alder Hensynet til anden saneringsmulighed Dividende bortfald af gæld Skæringstidspunktet pantsikrede krav Hvad omfattes af en gældssaneringskendelse? Tidspunktet for afsigelse af gældssaneringskendelse Gældssaneringskarantæne Gældssaneringsbudgettet Forskelle og ligheder mellem»almindelig«gældssanering og gældssanering i forbindelse med konkurs en opsummering DEL 7. Accessoriske forhold Kapitel 25. Forskelle og ligheder mellem brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling og rekonstruktion Kapitel 26. Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord, rekonstruktion og moms Registreringsforhold Moms ved hel eller delvis overdragelse af virksomhed Momsreguleringsforpligtelsen Investeringsgoder Reguleringspligt Reguleringsbeløbets status, når overdrageren er taget til brugeligt pant, er under frivillig akkord-forhandling eller under rekonstruktionsbehandling Reguleringsperioden og reguleringsprincipperne Overtagelseserklæring Moms ved salg af driftsmidler behæftet med løsørepant/virksomhedspant Moms af honorar ved overdragelse af fast ejendom/moms af rekvirenthonorar Moms af vurderingshonorar Moms af honorar til brugspanteadvokat, akkordleder, rekonstruktør og tillidsmand Momskravs status under brugeligt pant, frivillig akkordforhandling og rekonstruktionsbehandling

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010. Bech-Bruun Academy

Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010. Bech-Bruun Academy Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010 Bech-Bruun Academy Lars Lindencrone Petersen T: 72273535 M: 25263535 E: llp@bechbruun.com Fra ide til virkelighed 2001-2011 Konkursrådets nedsættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

DANSK PRIVAT. RET 17. udg. DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK PRIVATRET

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER

KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Johannus Egholm Hansen Christian Lundgren KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER 5. UDGAVE nyt juridisk forlag Køb og salg af virksomheder Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren under medvirken af Michael Nørremark,

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere