Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr."

Transkript

1 Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original til DBUs arkiv Spillerkontrakt mellem (fulde vedtægtsmæssige navn) (CVR-nr.) (adresse) (postnr./by) (i det følgende kaldet klubben ) og (fulde navn) (CPR-nr.) (adresse) (postnr./by) (i det følgende kaldet spilleren ) for perioden til (maksimalt 3 år for mindreårige (en 30. juni eller en 31. dec.) og 5 år for øvrige spillere) Spilleren er statsborger i Marker ved afkrydsning, hvilket af nedenstående alternativer, der er gældende: Kontraktforholdet følger hovedaftalen og overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen (herefter samlet kaldet overenskomsten ) Kontraktforholdet følger ikke hovedaftalen og overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen (herefter samlet kaldet overenskomsten ) Spilleren har senest været spilleberettiget på følgende måde: for klubben som Amatør Kontraktspiller

2 Afsnit 1 Arbejdstider - træning, træningslejre og kampe Parterne markerer ved afkrydsning, hvilket af nedenstående alternative beskæftigelsesforhold, der skal gælde imellem dem, og udfylder de åbne punkter. Spilleren har fodbold som bibeskæftigelse Denne kontrakt medfører ingen indskrænkninger i spillerens adgang til at påtage sig andet arbejde, forudsat at spilleren i øvrigt kan opfylde nærværende kontrakt. Bemærk endvidere bestemmelsen i afsnit 4, 6.6. Klubben og spilleren betaler ATP herunder afledte bidrag i forhold til en beskæftigelse på over 39 timer, men under 78 timer pr. måned. Spilleren skal deltage i træning i det af klubben fastsatte omfang, dog højst timer ugentligt. Træningen skal normalt placeres uden for almindelig arbejdstid, hvorved forstås spillerens almindelige arbejdstid hos spillerens eventuelle hovedarbejdsgiver, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten, og tidsrummet fra kl til kl på mandage - torsdage og fra kl til på fredage, hvis kontraktforholdet ikke følger overenskomsten. Spilleren har medmindre andet er aftalt ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde, hvor træningen placeres inden for almindelig arbejdstid, og ved deltagelse i kampe, der medfører, at spilleren ikke fuldt ud kan passe sit hovederhverv inden for almindelig arbejdstid. Spilleren har pligt til at deltage i en eventuel træningslejr arrangeret af klubben i en uge (7 sammenhængende dage) pr. kalenderår uden ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Spilleren har fodbold som deltidsbeskæftigelse Denne kontrakt medfører, at spilleren ikke kan påtage sig andet arbejde i weekender og på søgnehelligdage samt i det nedenfor angivne tidsrum på øvrige dage: mellem kl. og kl. medmindre spilleren har fået klubbens forudgående godkendelse. Klubben og spilleren betaler ATP herunder afledte bidrag i forhold til den således aftalte begrænsning i spillerens adgang til at påtage sig andet arbejde. Ved ATP-beregningen sættes begrænsningen i weekender og på søgnehelligdage til 7½ time pr. dag. Spilleren skal deltage i træning i det af klubben fastsatte omfang. Træningen skal normalt placeres inden for den aftalte begrænsning i spillerens adgang til at påtage sig andet arbejde. Spilleren har medmindre andet er aftalt ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde, hvor træningen placeres uden for den aftalte begrænsning, og ved deltagelse i kampe, der medfører, at spilleren ikke fuldt ud kan passe sit hovederhverv uden for den aftalte begrænsning. Spilleren har pligt til at deltage i en eventuel træningslejr arrangeret af klubben i en uge (7 sammenhængende dage) pr. kalenderår uden ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Spilleren har fodbold som fuldtidsbeskæftigelse Denne kontrakt medfører, at spilleren ikke kan påtage sig andet arbejde uden klubbens forudgående godkendelse. Klubben og spilleren betaler ATP herunder afledte bidrag efter de til enhver tid gældende regler for fuldtidsansatte. Spilleren skal deltage i træning, træningslejre og kampe efter klubbens bestemmelser. Træningen vil normalt blive placeret på de af klubben nærmere fastlagte tidspunkter for den spillertrup og spillerkategori, som spilleren tilhører

3 Afsnit 2 Parternes rettigheder og pligter 1 Loyalitet mv. 1.1 Spilleren har i hele kontraktperioden pligt til at være aktivt medlem af følgende moderklub: og til at optræde loyalt over for både moderklubben og klubben, hvis disse er to forskellige juridiske enheder. 1.2 Spilleren kan ikke i medfør af denne kontrakt gøre krav gældende over for moderklubben, medmindre kontrakten er indgået med moderklubben selv. 1.3 Klubben har pligt til at optræde loyalt over for spilleren. 1.4 Klubben må ikke udøve nogen urimelig forskelsbehandling mellem spilleren og klubbens andre kontraktspillere. Det anses ikke som urimelig forskelsbehandling, at enkelte kontraktspillere gives positiv særbehandling. 2 Forfald og kampdeltagelse 2.1 Hvis spilleren har forfald til træning eller kamp, skal spilleren uopholdeligt meddele dette til klubbens ledelse. 2.2 Spilleren har pligt til at spille på det hold, hvortil spilleren udtages, uanset om kampen er led i officielle turneringer og uanset om kampen finder sted i Danmark. 2.3 Spilleren må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra klubben deltage i fodboldkampe indendørs eller udendørs, hvori klubben ikke deltager, medmindre kampen er arrangeret af DBU, Divisionsforeningen eller lokalunionerne. 3 Doping 3.1 Spilleren har pligt til at overholde Danmarks Idræts- Forbunds til enhver tid gældende dopingregulativ og herunder stille sig til rådighed for dopingkontrol i overensstemmelse med dopingregulativet. 3.2 Enhver overtrædelse af dopingregulativet, der medfører en straf i form af en endelig, ubetinget karantæne på over 3 måneder, anses som væsentlig misligholdelse, medmindre overtrædelsen er sket med klubbens eller en af klubben anvist læges viden. 3.3 Foreligger der væsentlig misligholdelse i henhold til 3.2, og ønsker klubben at drage ansættelsesretlige konsekvenser heraf, kan klubben vælge enten at suspendere ansættelsesforholdet i en periode, der ikke kan vare længere end spillerens ubetingede karantæne som følge af dopingovertrædelsen, eller at ophæve kontrakten som misligholdt. Klubben skal senest 8 dage efter, at dopingsanktionen er blevet endelig og klubben er blevet bekendt med dopingsanktionen, skriftligt meddele spilleren, hvilken nærmere ansættelsesretlig konsekvens man vil drage. Undlader klubben at give spilleren en sådan meddelelse inden udløbet af 8 dages-fristen, bortfalder klubbens adgang til at drage ansættelsesretlige konsekvenser af dopingovertrædelsen. 4 Betting 4.1 Spilleren må hverken direkte eller indirekte spille på eller medvirke til spil på kampe, hvori spilleren selv deltager. 4.2 En overtrædelse af 4.1 udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 5 Brug af beklædning og udstyr stillet til rådighed af klubben 5.1 Klubben stiller i fornødent omfang trænings- og kampudstyr, dvs. beklædning, beskyttelsesudstyr, løbesko og fodboldsko/-støvler (samt for målmænd målmandshandsker), til rådighed for spilleren, der har pligt til udelukkende at anvende dette udstyr. 5.2 Hvis klubben tillige stiller anden beklædning til rådighed for spilleren, har spilleren pligt til at anvende denne beklædning under transport til og fra kamp, ved deltagelse i pressemøder, under TV-interviews og lignende. 5.3 Spilleren må selv om der ikke er udleveret anden beklædning ved de nævnte lejligheder aldrig være iklædt beklædning, der fremtræder som fremstillet af et andet sportsbeklædningsfirma end det firma, klubben har truffet aftale med. 6 Transport og ophold i forbindelse med udekampe 6.1 Klubben har pligt til uden udgift for spilleren at drage omsorg for spillerens transport og eventuelle ophold i forbindelse med udekampe

4 7 Frihed til deltagelse på landshold og andre officielt udvalgte hold 7.1 Klubben har pligt til at give spilleren fri til deltagelse i eventuelle træningssamlinger, landskampe og lignende, hvortil spilleren udtages af DBU og/eller lokalunionen. Er spilleren ikke dansk statsborger, gælder FIFAs til enhver tid gældende regler om frigivelse af spillere i forbindelse med landskampe. 8 Skadesbehandling 8.1 Klubben yder spilleren gratis lægehjælp eller anden nødvendig eller hensigtsmæssig behandling ved skader pådraget under deltagelse i kampe og træning med fradrag af de beløb, der betales af den offentlige sygesikring. 8.2 Spilleren har pligt til at lade sig behandle af en af klubben anvist læge/fysioterapeut/kiropraktor på betingelse af, at klubben betaler samtlige udgifter ved behandling med fradrag af offentlige tilskud. 8.3 Spilleren har dog altid ret til at søge egen læge og afvise den behandling, klubben foreskriver, hvis spilleren ved erklæring fra en speciallæge kan sandsynliggøre, at den foreslåede behandling ikke er korrekt eller hensigtsmæssig. 9 Sygdom 9.1 Under sygdom, herunder skader, betaler klubben grundløn og andre ikke kamprelaterede ydelser til spilleren. 9.2 Sygdom, herunder skader, har ikke konsekvenser for ansættelsesforholdet. 10 Forsikring 10.1 Klubben tegner og betaler lovpligtig arbejdsskadeforsikring for spilleren Klubben tegner og betaler en forsikring for spilleren mod permanent tab af erhvervsevnen som professionel fodboldspiller med en forsikringssum på kr Klubben tegner og betaler heltidsulykkesforsikring for spilleren med en forsikringssum på kr. ved 100% invaliditet eller død Spilleren skal indsættes som begunstiget i ovennævnte forsikringer. 11 Information om gældende regler mv Klubben har pligt til snarest muligt at give spilleren kopi af alle relevante regler fra DBU, Divisionsforeningen og klubben og af enhver form for forsikringspolice, som er af betydning for spilleren, og tilsende spilleren alle senere ændringer i de ovennævnte regler og forsikringer Hvis spilleren er under 18 år, førstegangskontraktspiller eller udlænding, har klubben pligt til ved indledningen af kontraktforhandlingerne at udlevere det af Divisionsforeningen og Spillerforeningen i fællesskab udarbejdede informationsmateriale. 12 Frihed til deltagelse i Spillerforeningens organers arbejde 12.1 Hvis spilleren er valgt som medlem af Spillerforeningens repræsentantskab, er klubben forpligtet til at give spilleren fri til deltagelse i Spillerforeningens årlige repræsentantskabsmøde og til et møde i Spillerforeningen efter turneringens afslutning i efteråret Hvis spilleren er valgt til Spillerforeningens bestyrelse, vil klubben så vidt muligt give spilleren fri til at udføre bestyrelsesarbejdet i Spillerforeningen. 13A Reklame- og sponsorkontrakter m.m. (Gælder, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten) 1 Mindst kr for deltidsbeskæftigede spillere og mindst kr for fuldtidsbeskæftigede spillere, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten. 2 Mindst kr , hvis kontraktforholdet følger overenskomsten. 13A.1 Spilleren skal oplyse klubben om spillerens egne kontrakter, indgået før spillerkontraktens underskrivelse, hvori spilleren til tredjemand har overdraget immaterielle rettigheder, herunder retten til helt eller delvist at udnytte spillerens billede, lighed, navn eller autograf

5 13A.2 Med forbehold for de eventuelle indskrænkninger, som følger af spillerens egne forudgående kontrakter som nævnt i 13A.1, og de eventuelle indskrænkninger, som måtte følge af de fællesprojekter, der er nævnt i 13A.4, er klubben og spilleren enige om, at de ved kontraktens indgåelse som udgangspunkt disponerer over samtlige rettigheder, som knytter sig til ansættelsesforholdet. 13A.3 Medmindre andet konkret er aftalt mellem klubben og dens kontraktspillertrup i en lokal aftale, der i givet fald skal vedhæftes denne kontrakt, gælder følgende bestemmelser: a. Klubben har retten til at udnytte spillerens billede, lighed, navn og autograf i forbindelse med klubbens eget salg af merchandise, i forbindelse med klubbens markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger og i forbindelse med klubbens salg af sponsorater. Klubbens udnyttelsesret forudsætter, at udnyttelsen sker i et omfang, som er rimeligt og i overensstemmelse med almindelig kutyme. Klubben må aldrig lade spillerens billede, lighed, navn eller autograf anvende således, at det strider mod den loyalitetsforpligtelse, som spilleren måtte have over for en hovedarbejdsgiver eller således, at det strider mod spillerens religiøse eller politiske overbevisninger. Hvis spilleren i denne forbindelse skal udføre opgaver uden for sædvanlig arbejdstid eller hvis spilleren udnyttes ekstraordinært, kan spilleren kræve en rimelig særskilt honorering. Når spillerens ansættelsesforhold ophører, skal klubben loyalt ophøre med at sælge effekter, hvor spillerens billede, lighed, navn eller autograf anvendes, men skal dog ikke standse salg af serier, der knytter sig til hele holdet, hvis dette vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, eller serier, der knytter sig til klubbens og dens moderklub(ber)s historie. b. Spilleren har ret til at indgå personlige reklamekontrakter. Klubben skal dog forud for sådanne kontrakters indgåelse give sin skriftlige accept, idet spilleren ikke må indgå reklamekontrakter med virksomheder, som er konkurrerende i forhold til klubbens hoved- eller eksklusivsponsorer. Klubben kan kun nægte at give accept til spillerens personlige reklamekontrakter, hvis disse efter deres indhold er konkurrerende i forhold til en af klubbens hoved- eller eksklusivsponsoraftaler, jf. litra c nedenfor. c. En sponsor anses for at være hovedsponsor, hvis det økonomiske mellemværende med klubben årligt udgør mindst: - Kr for en klub i Superligaen. - Kr for en klub i 1. division. - Kr for en klub i 2. division og i Kvinde-DM. En sponsor anses for at være eksklusivsponsor, hvis klubben har tilsagt sponsoren eneret som sponsor inden for et nærmere angivet forretningsområde. d. Klubben har pligt til før turneringsstarten i hver turneringshalvdel at meddele spilleren, hvilke hovedsponsorer og eksklusivsponsorer klubben har. 13A.4 Klubben og spilleren er derudover enige om at indskyde deres respektive rettigheder i de projekter, som etableres i et samarbejde mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen under forudsætning af, at sådanne projekter er godkendt af de pågældende foreningers kompetente organer. 13B Reklame- og sponsorkontrakter m.m. (Gælder, hvis kontraktforholdet ikke følger overenskomsten) 13B.1 Klubben har ret til uden særskilt betaling til spilleren at give klubbens sponsor(er) tilladelse til at benytte spillerens billede i reklameøjemed med eller uden navns nævnelse, og spilleren har pligt til i nærmere aftalt omfang at stille sig til rådighed for klubbens sponsor(er) alene mod dækning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Klubben har dog ikke ret til lade spilleren eller spillerens billede anvende således, at det strider mod den loyalitetsforpligtelse, spilleren måtte have over for en hovedarbejdsgiver. 13B.2 Spilleren har, medmindre andet er aftalt, ret til at indgå personlige reklamekontrakter, forudsat at disse respekterer klubbens rettigheder efter 13B.1. Klubben skal underrettes herom forud for sådanne kontrakters indgåelse. Spilleren må medmindre andet er aftalt ikke reklamere for firmaer, selskaber eller produkter og lignende, der er konkurrerende i forhold til klubbens hovedsponsor(er)

6 13B.3 En sponsor, hvis økonomiske mellemværende med klubben er mindst kr årligt, anses som hovedsponsor. Dette beløb kan reguleres af DBUs administration under hensyntagen til den almindelige prisudvikling. 13B.4 Klubben har pligt til før hver turneringsstart skriftligt at meddele spilleren, hvilke(n) sponsor(er) klubben har som hovedsponsor(er). Ligeledes har klubben pligt til skriftligt at meddele spilleren, når der sker tilgang/frafald af hovedsponsor(er)

7 14 Aflønning 3 Her anføres spillerens grundløn, eventuelle bonusmuligheder og øvrige goder. Eventuelle kollektive bonusordninger gældende for spilleren skal vedhæftes. Hvis nogen del af aflønningen er fastsat som en beregnet andel af beløb, der tilfalder klubben, sker beregningen uden moms, og der fratrækkes inden udbetalingen 11,11% (som senere afregnes til spilleren som feriegodtgørelse, se 15.5, jf. 15.7, litra c) Grundløn: 14.2 Bonus: 14.3 Personalegoder (fx fri bil, fri telefon, fri bolig o. lign.): 14.4 Andet: 3 Den overenskomstmæssige mindsteløn udgjorde pr. 14. oktober 2004 for: a) Bibeskæftigede... kr pr. måned b) Deltidsbeskæftigede...kr pr. måned c) Fuldtidsbeskæftigede...kr pr. måned Mindstelønnen for bibeskæftigede, deltidsbeskæftigede og fuldtidsbeskæftigede reguleres hver den 1. juli i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset fra den 14. oktober 2004 og til og med indeksets nærmeste offentliggjorte opgørelsesdag forud for reguleringen. Ved reguleringen rundes op til nærmeste 100 kr. Udviklingen i og de til en hver tid gældende mindstelønssatser fremgår af DBUs hjemmeside

8 15 Ferie 15.1 Spilleren er omfattet af ferieloven Hovedferien udgør for bibeskæftigede mindst 3 og for deltids- og fuldtidsbeskæftigede mindst 2 sammenhængende uger i perioden 1. maj 30. september. Klubben skal så vidt muligt varsle hovedferien over for spilleren senest 3 måneder før dens afholdelse. Var spilleren syg under hovedferien, kan erstatningsferie ikke kræves eller pålægges afholdt senere i ferieåret på et tidspunkt, hvor Herre-DM, henholdsvis Kvinde-DM afvikles, medmindre klubben og spilleren er enige om dette Restferien (normalt henholdsvis 2 uger for bibeskæftigede og 3 uger for deltids- og fuldtidsbeskæftigede), som ikke behøver være sammenhængende, skal i samråd med klubben og under hensyntagen til klubbens rimelige ønsker afholdes uden for perioden, hvor Herre-DM, henholdsvis Kvinde-DM afvikles Under ferie modtager spilleren grundløn som aftalt i 14.1 og eventuelle personalegoder som aftalt i Under ferie modtager spilleren desuden en feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen udgør 12½ % af den del af spillerens ferieberettigede løn fra klubben i optjeningsåret, som ikke var grundløn eller personalegoder Under ferie modtager spilleren herudover et ferietillæg. Ferietillægget udgør 1 % af spillerens ferieberettigede løn fra klubben i optjeningsåret Begrebet ferieberettiget løn, som er brugt ovenfor i 15.5 og 15.6, skal forstås i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser og den praksis, der findes i tilknytning hertil. Navnlig bør det fremhæves, at klubben ved opgørelsen af spillerens ferieberettigede løn for en given periode alene skal medtage de udbetalinger og personalegoder fra klubben, der er indkomstskattepligtige for spilleren, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen, jf. ferielovens 26. Under hensyn hertil og for i videst muligt omfang at undgå tvivl præciseres følgende: a. Aftalte præstations- og resultatafhængige bonusbetalinger fra klubben til spilleren er ferieberettiget løn. Bonus, gratiale o. lign. fra klubben til spilleren, hvis udbetaling udelukkende beror på klubbens forgodtbefindende, er ikke ferieberettiget løn. b. Aftalte sign on fees, stay on fees og sign off fees, hvorved forstås visse enkeltstående beløb, som parterne ved kontraktens indgåelse aftaler, at klubben skal betale til spilleren på et eller flere nærmere fastlagte tidspunkter, fx på tiltrædelsesdatoen, på bestemte tidspunkter senere i kontraktperioden og/ eller ved kontraktens udløb, er ferieberettiget løn (i det omfang, klubbens betalinger af sådanne beløb er skattepligtig indkomst for spilleren). c. Aftalte lønelementer, der beregnes som en andel af beløb, der tilfalder klubben (behørigt opgjort med fradrag af 11,11 % som angivet i 14), er ferieberettiget løn. 16 Obligatorisk pensionsordning (Gælder, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten) 16.1 Fra og med den 1. i måneden efter, at spilleren har været ansat i klubben i 2 måneder og er fyldt 20 år, indbetaler klubben et obligatorisk pensionsbidrag til en pensionsordning, der etableres i spillerens navn i et af Divisionsforeningen og Spillerforeningen i fællesskab valgt livsforsikringsselskab Pensionsbidraget udgør 4,8 % af spillerens grundløn og finansieres ved, at klubben betaler 2/3 og spilleren 1/3 af det samlede bidragsbeløb. 17 Frivillig opsparingsordning (Gælder, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten) 17.1 Er spillerens grundløn mere end kr. om måneden, kan spilleren vælge, om der skal indbetales bidrag til en særlig opsparing, der etableres i spillerens navn i henhold til Lov om opsparing for sportsudøvere i et af Divisionsforeningen og Spillerforeningen i fællesskab valgt livsforsikringsselskab Opsparingsbidraget udgør i givet fald 4,8 % af spillerens grundløn og finansieres ved, at klubben betaler 2/3 og spilleren 1/3 af det samlede bidragsbeløb Spilleren markerer ved afkrydsning, hvorvidt der skal indbetales bidrag til en sådan opsparingsordning: Ja, der skal indbetales bidrag til en opsparingsordning i henhold til Nej, der skal ikke indbetales bidrag til en opsparingsordning i henhold til

9 Afsnit 3 Klubskifte Parterne markerer ved afkrydsning, hvilket af nedenstående alternativer, der er gældende mellem dem, og udfylder i nødvendigt omfang det åbne punkt: Parterne har ikke truffet særlige aftaler vedrørende klubskifteforhold. Parterne har truffet følgende særlige aftaler vedrørende klubskifteforhold: - 9 -

10 Afsnit 4 Afsluttende bestemmelser 1 Ophør ved klubbens nedrykning fra Herre-DM eller Kvinde-DM 1.1 Denne kontrakt ophører uden ansvar for nogen af parterne, hvis klubbens 1. herreseniorhold af ordinære, sportslige grunde rykker ud af Herre-DM (gælder for mandlige spillere), eller hvis klubbens 1. kvindeseniorhold af ordinære, sportslige grunde rykker ud af Kvinde- DM (gælder for kvindelige spillere). 1.2 Ophøret sker i sådanne tilfælde med virkning fra udløbet af den måned, i hvilken klubbens 1. herreseniorhold, henholdsvis 1. kvindeseniorhold spillede sin sidste kamp i Herre-DM, henholdsvis i Kvinde-DM. 1.3 Efter et sådant ophør står parterne frit i enhver henseende. 2 Gæld til klubben eller moderklubben 2.1 Spilleren har ikke krav på at få udleveret sit spillercertifikat, før spilleren har afviklet samtlige økonomiske mellemværender ifølge denne kontrakt med klubben, herunder kontingent til moderklubben. 2.2 Kontingentrestance til moderklubben udover 6 måneder kan dog ikke begrunde en tilbageholdelse af certifikatet. 3A Disciplinærforhold og misligholdelse m.m. (Gælder, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten) 3A.1 Funktionærlovens regler om disciplinære forseelser, usaglig afskedigelse, misligholdelse og grov misligholdelse finder anvendelse på nærværende kontrakt. 3A.2 Overenskomstmæssig strejke og lockout og andre former for overenskomstmæssig arbejdsstandsning har ingen indflydelse på kontraktens gyldighed mellem spilleren og klubben. 3B Disciplinærforhold og misligholdelse m.m. (Gælder, hvis kontraktforholdet ikke følger overenskomsten) 3B.1 Hvis spilleren gør sig skyldig i dårlig opførsel eller overtræder nogen af klubbens træningsregler eller disciplinærbestemmelser eller nogen af bestemmelserne i denne kontrakt, kan klubben enten foretage et lønfradrag, der højst må svare til 2 ugers grundløn, eller bortvise spilleren fra klubben for et tidsrum af højst 14 dage. Klubben skal give spilleren en skriftlig begrundet meddelelse om afgørelsen. Spilleren kan inden 2 uger efter, at spilleren har modtaget den pågældende skriftlige meddelelse fra klubben, indbringe afgørelsen for Fodboldens Voldgiftsret. En rettidig indbringelse har opsættende virkning. 3B.2 Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig eller gentagen misligholdelse af denne kontrakt, er den anden part berettiget til straks at ophæve kontrakten og fremsætte krav om eventuel erstatning. 4 Tvister 4.1 Parterne kan indbringe enhver civilretlig tvist om forståelsen eller virkningen af denne kontrakt enten for de almindelige domstole eller for Fodboldens Voldgiftsret, idet dog behandling ved Fodboldens Voldgiftsret forudsætter begge parters udtrykkelige eller stiltiende indforståelse. De berørte parters valg i så henseende skal træffes ved sagens indledning. Parterne kan enten udtrykkeligt aftale, i hvilket system tvisten skal behandles, eller forholde sig som anført nedenfor. Når dette valg først er truffet, kan den civilretlige tvist kun flyttes fra domstolene til Fodboldens Voldgiftsret eller fra Fodboldens Voldgiftsret til domstolene, hvis parterne er enige herom, og der endnu ikke er truffet afgørelse. Er der ikke mellem parterne indgået nogen udtrykkelig aftale om hvilket tvistløsningssystem, der skal anvendes, og har en part indledt en retssag ved de almindelige domstole, er det dermed afgjort, at tvisten skal afgøres endeligt af domstolene, (medmindre parterne efter retssagens indledning, og inden domstolen i 1. instans har truffet sin afgørelse, i fællesskab beslutter at afslutte retssagen ved domstolene og i stedet at indbringe tvisten for fodboldens eget tvistløsningssystem med henblik på en endelig og bindende afgørelse i dette system). Er der ikke mellem parterne indgået nogen udtrykkelig aftale om hvilket tvistløsningssystem, der skal anvendes, og undlader en part, som er indklaget i en sag for fodboldens kompetente tvistløsningsorgan, senest i sit svarskrift at kræve tvisten afgjort ved de almindelige domstole, er det dermed ligeledes afgjort, at tvisten skal afgøres endeligt i Fodboldens Voldgiftsret. 4.2 Alle civilretlige tvister mellem parterne om forståelsen eller virkningen af denne kontrakt, som efter FIFAs til enhver tid gældende love og bestemmelser henhører under FIFAs kompetence, kan indbringes for FIFAs kom

11 petente tvistløsningsorganer som 1. instans med ankeadgang til Den Internationale Sportsdomstol (CAS) som 2. instans i overensstemmelse med de herom nærmere fastsatte regler i FIFAs og CAS til enhver tid gældende love og bestemmelser. 4.3 Bortset fra de i 4.2 nævnte tvister kan alle øvrige civilretlige tvister mellem parterne om forståelsen eller virkningen af denne kontrakt indbringes for Fodboldens Voldgiftsret i overensstemmelse med de herom nærmere fastsatte regler i DBUs til enhver tid gældende love og bestemmelser. 5 Godkendelse af kontrakten 5.1 Kontraktens gyldighed og ikrafttræden er betinget af DBUs administrations godkendelse. Administrationen skal i den forbindelse påse - at klubben har en gyldig kontraktfodboldtilladelse og ikke har mistet retten til at indgå spillerkontrakter, og - at de trykte bestemmelser ikke er fraveget på andre punkter end dem, hvor det udtrykkeligt er angivet, at andet kan aftales, jf. 6.1 nedenfor. 5.2 Det påhviler klubben at indsende kontrakten til godkendelse. Indsendelsen skal ske inden udløbet af en eventuelt på underskrivelsestidspunktet igangværende overgangsperiode og senest 7 dage efter kontraktens underskrivelse. Sker dette ikke, kan spilleren vælge at fragå kontrakten ved skriftlig meddelelse herom til klubben eller selv indsende den til godkendelse. 5.3 Fra underskrivelsen og indtil DBUs administrations godkendelse eller afvisning af kontrakten foreligger, dog maksimalt 4 uger fra underskrivelsen, er parterne bundet af deres underskrifter, medmindre spilleren forinden med rette har fragået den i medfør af Når der er taget endelig stilling til godkendelse eller afvisning af kontrakten, giver DBUs administration klubben og spilleren skriftlig meddelelse om afgørelsen. Hvis kontrakten afvises, anføres årsagen hertil i meddelelsen. En afvisning kan ankes til DBUs disciplinærudvalg i overensstemmelse med de herom nærmere fastsatte i DBUs til en hver tid gældende love og bestemmelser. 5.5 Ændringer og tillæg til kontrakten er først bindende, når de er nedskrevet, indsendt til og godkendt af DBUs administration i overensstemmelse med ovenstående regler. Det samme gælder et aftalt ophør af kontrakten. 6 Forudsætninger for godkendelse af kontrakten 6.1 Kontrakten vil blive afvist, hvis de trykte bestemmelser er fraveget på andre punkter end dem, hvor det udtrykkeligt er angivet, at andet kan aftales. 6.2 Hvis spilleren er under 15 år ved underskrivelsen, vil kontrakten blive afvist. Hvis spilleren ikke er fyldt 18 år ved underskrivelsen, vil kontrakten blive afvist, hvis den ikke er medunderskrevet af forældremyndighedens indehaver. 6.3 Hvis spilleren ikke er fyldt 18 år ved underskrivelsen, må kontraktperioden maksimalt være 3 år. Hvis spilleren er fyldt 18 år ved underskrivelsen, må kontraktperioden maksimalt være 5 år, jf. dog Kontraktperioden skal være angivet med en fast begyndelsesdato og en fast udløbsdato. Udløbsdatoen skal være en 30. juni eller en 31. december. Indeholder kontrakten forlængelses- eller forkortelsesoptioner eller lignende, vil den blive afvist. 6.5 Kontrakten er uopsigelig. Parterne har mulighed for på forhånd at aftale størrelsen af en erstatning for misligholdelse af kontrakten her: 6.6 (Gælder kun, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten) For bibeskæftigede spillere, der i et eller flere kontraktår oppebærer en løn på under kr. pr. måned 4, må kontraktperioden maksimalt være 3 år. For sådanne spillere må kontrakten og ansættelsesforholdet i øvrigt ikke på nogen måde gribe forstyrrende ind i spillerens uddannelse og/eller anden beskæftigelse. 4 Satsen reguleres hver den 1. juli i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset fra den 14. oktober 2004 og til og med indeksets nærmeste offentliggjorte opgørelsesdag forud for reguleringen. Ved reguleringen rundes op til nærmeste 100 kr

12 7 Handlingsplan for mindreårige spillere (Gælder kun, hvis kontraktforholdet følger overenskomsten) 7.1 Hvis spilleren er under 18 år ved kontraktens indgåelse, udarbejder klubben og spilleren i fællesskab en handlingsplan for spillerens videre uddannelses- og karriereforløb. Denne handlingsplan skal parterne i fællesskab revurdere mindst en gang årligt, indtil spilleren er fyldt 18 år

13 8 Spilleragentforhold Nedenstående afkrydses og udfyldes af parterne og eventuelle medvirkende spilleragenter, der samtidig hver for sig gennem deres underskrifter på kontrakten bekræfter, at de er bekendt med FIFAs og DBUs spilleragentregler og at de nedenfor givne oplysninger er rigtige: Der har ikke medvirket nogen autoriseret eller uautoriseret spilleragent under etableringen eller indgåelsen af denne kontrakt. Der har under etableringen eller indgåelsen af denne kontrakt medvirket følgende autoriserede spilleragent(er) 5 :.Som agent for klubben: Som agent for spilleren: Navn Navn Adresse Adresse Postnr./by Postnr./by Land Land Underskrift Underskrift 9 Underskrifter Dato Dato Klub Spiller Forældremyndighedens indehaver (Hvis spilleren er under 18 år) Godkendelsespåtegning Godkendt af DBUs administration Dato Dansk Boldspil-Union (Stempel og underskrift) 5 Med autoriserede spilleragenter sidestilles i denne forbindelse advokater, som optræder i henhold til de enhver tid gældende advokatetiske regler, samt tillidsvalgte eller ansatte i Spillerforeningen, der bistår en spiller i overensstemmelse med reglerne i DBUs til enhver tid gældende spilleragentregler

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (cvr. nr.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (cvr. nr. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 1 O V E R E N S K O M S T Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2. 1112 København K. (herefter benævnt SPF) (i det følgende benævnt

Læs mere

Spillerkontrakt. mellem. (i det følgende kaldet klubben ) (i det følgende kaldet spilleren ) for perioden. til (den 30. juni eller den 31. dec.

Spillerkontrakt. mellem. (i det følgende kaldet klubben ) (i det følgende kaldet spilleren ) for perioden. til (den 30. juni eller den 31. dec. Efter underskrivelsen: En original til klubben og en til spilleren. Klubben scanner originalen til DBU til godkendelse via spillerkontrakt@dbu.dk. Efter godkendelsen hos DBU: Kontrakten sendes retur til

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk ISHOCKEYSPILLER KONTRAKT Mellem undertegnede NN KLUB/A/S/ApS

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

ISHOCKEYSPILLER KONTRAKT

ISHOCKEYSPILLER KONTRAKT ISHOCKEYSPILLER KONTRAKT Mellem undertegnede og medundertegnede NN KLUB/A/S/ApS CVR-nr. [ ] [Gadenavn og nr.] [Postnr. og by] [e-mail] - i det følgende kaldet arbejdsgiver(en) Navn CPR nr. [Gadenavn og

Læs mere

Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter

Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter 1. Formål og anvendelse DBU s lejeaftale finder obligatorisk anvendelse ved indgåelsen af alle aftaler om leje af spillere mellem klubber

Læs mere

Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. Sal 1220 København K (herefter benævnt SPF)

Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. Sal 1220 København K (herefter benævnt SPF) Divisionsforeningen DBU Alle 1 2605 Brøndby (herefter benævnt DF) Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. Sal 1220 København K (herefter benævnt SPF) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål, samarbejde og kompetence...

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Danmarks Basketball Forbund

Danmarks Basketball Forbund Danmarks Basketball Forbund Kontrakt for basketballspiller version 2.11 Mellem undertegnede Klub, A/S eller ApS CVR-nr Gadenavn og nummer Postnummer og by i det følgende kaldet arbejdsgiver(en) Navn CPR

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Standard spillerkontrakt

Standard spillerkontrakt Standard spillerkontrakt Kontrakten består af En fast tekst En fast tekst med mulighed for tilvalg ved afkrydsning i Felter med afkrydsning i sammen med formulering af individuel aftale Kontraktens tekst

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til DBU s standardspillerkontrakt - til klubber, spillere og agenter

Vejledning til DBU s standardspillerkontrakt - til klubber, spillere og agenter Vejledning til DBU s standardspillerkontrakt - til klubber, spillere og agenter 1. Formål og anvendelse Spillerkontrakten finder obligatorisk anvendelse ved indgåelsen af alle professionelle kontrakter.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Spillerkontrakt. undertegnede spiller, cpr. nr.: -, statsborgerskab, boende på adressen, post nr. og by, mailadresse (skal udf.

Spillerkontrakt. undertegnede spiller, cpr. nr.: -, statsborgerskab, boende på adressen, post nr. og by, mailadresse (skal udf. Spillerkontrakt Kontraktparterne må alene redigere de felter, der er åbne for redigering, se nærmere forklaring i vejledningen til Spillerkontrakten. Der henvises hermed også til Dansk Håndbold Forbunds

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 107 (2017) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold 1. Fusion 1.1 En fusion er en fuldstændig sammenlægning

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 105 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter 1. Definition 1.1 Ved fodboldagent forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 93 (2015) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for mellemmænd 1. Definition 1.1 Ved mellemmand forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere