Kapitel 1: Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1: Indledning"

Transkript

1 Kapitel 1: Indledning 20 januar 2001 så danske Tv-seere det første interaktive danske tvprogram Rene ord for Lommepengene (ROFL). De af dem, som havde en set-topboks, kunne som de første i Danmark bruge fjernbetjeningen til at gætte med i quizzen, vælge mellem forskellige videospor og deltage i en undersøgelse af unges lommepenge. En revolution i dansk tv, der aldrig bliver det samme igen eller hvad? ROFL er lukket, og det er uvist, hvornår vi vil se den næste interaktive satsning fra danske kanaler. Det skorter imidlertid ikke med forsøg på at pege frem mod de kommende forandringer. En formelig eksplosion i konsulentbureauer med et bud på, hvor meget brugerne vil købe via fjernbetjeningen, hvad seerne gerne vil med deres TV, og hvor stor omsætningen for interaktivt TV vil være i Spådommene er mere eller mindre kvalificerede gæt, oftest desværre det sidste. Samtidig har man stort set ingen viden om, hvorvidt folk overhovedet har lyst til at interagere med deres TV. Mængden af rapporter og investeringer afspejler dog en ting. Uanset om seerne har lyst til at slippe kræfterne løs i deres TV, vil de få tilbuddet - igen og igen. I øjeblikket kanaliseres en del af de bristede (økonomiske) forhåbninger fra Internettet over i TV et, men digitalt interaktivt TV virker endnu meget langt fra den killer-applikation, som PC en har haft i skriveprogrammet og Internettet i en. Mens set-top-producenter og netværksoperatører skyder skylden på mangel på indhold, skyder indholdsproducenterne skylden netværksoperatørernes manglende vilje til investering. Skyttegravskrigen er til en vis grad forståelig, al den stund at såvel indhold som muligheder pt. er yderst begrænsede, og begge dele er rasende dyre i etableringsfasen, men samtidig har den skygget for forsøgene på at udvikle features og services, der reelt kan øge TV s værdi. Det er samtidig slående, at en forsvindende lille del af litteraturen om digitalt TV beskæftiger sig med de indholdsmæssige muligheder. Det er karakteristisk, at langt de fleste ideer om services enten er baseret på industriens forventninger om nye indtjeningsmuligheder eller ligger på metaniveau, dvs. den kontekst som Tv-programmerne indgår i. Der er en tendens til at glemme, at TV ikke først og fremmest er et funktionelt performativt objekt, men en leverandør af oplevelser; fakta, fiktion, virkelige såvel som fiktive personligheder og handlinger, der træder direkte ind i dagligstuen. Samtidig vil digitalt interaktivt TV i lande som Danmark, hvor udbredelsen af PC med Internetadgang allerede er relativt bred, ikke være det første digitale netværksmedie. Herhjemme har PC en indtil videre sat sig tungt på den funktionelle del af de digitale netværk, og spørgsmålet er, hvor meget TV kan ændre på dette. Dette speciale tager udgangspunkt i, at TV s killerapplikation er indhold og forsøger i loyalitet med TV at finde retninger for digitale interaktive Tv-programmer. Side 1 af 97

2 1.1 Specialets baggrund Samtidig viste det sig under arbejdet med specialet yderst vanskeligt overhovedet at finde en fornuftig tilgang til interaktivt digitalt TV, fordi det som digitalt konvergensmedie kun vanskeligt lader sig fange. En stor del af specialet er derfor blevet dedikeret til at finde en meningsfuld forståelse af såvel digitale medier som interaktivetetsbegrebet. Afsnit Klausuleret Side 2 af 97

3 1.2 Problemformulering Det endelige mål med dette speciale er at diskutere muligheder for interaktivitet på programniveau i digitalt TV. Både interaktivitet og digitalisering stiller imidlertid analysen af medier over for udfordringer, som de traditionelle tilgange ikke kan dække, og en stor del af specialet er derfor dedikeret til at finde et brugbart teoretisk standpunkt som ramme for analysen. Specialet tager derfor form som dels en teoretisk diskussion af digitale medier og interaktivitetsbegrebet og dels en analyse, der tager udgangspunkt i resultaterne af denne diskussion. Dermed falder specialets erkendelsesinteresser i to dele: A) Teoretisk vil jeg opbygge en forståelse for og et begrebsapparat til undersøgelsen af digitale og interaktive medier. Herunder: - Hvilke udfordringer stiller computeren som medie til medieanalysen: Er det muligt at finde stabile træk i digitale medier. - Kan interaktivitsbegrebet defineres som en betegnelse for en særlig omgang med medietekster og i så fald hvordan. B) Empirisk er målet med specialet at afprøve denne forståelse i en analyse af interaktivitet i forbindelse med digitalt TV. Herunder: - En kortlægning af centrale karakteristika ved analogt broadcast TV og en diskussion af disse i forhold til de muligheder, som åbner sig ved digitalt TV. - En diskussion af kombination af interaktivitet og TV på et generelt plan. - En diskussion af mulighederne for interaktivitet programniveau (herefter kaldet itv) ud fra 3 eksempler. 1.3 Specialets opbygning I dette speciale vil jeg diskutere blandingen mellem digitalt TV og interaktivitet, og som sådan forsøge at give et bud på en mulig udvikling af TV s former i den kommende tids digitalisering af mediet. Det ultimative mål er at pege på interaktivitetens rolle i fremtidens digitale Tv-programmer, men problemet er åbenlyst, at på det tidspunkt de interaktive muligheder realiseres, er også den referenceramme forandret, som nutidens programmer udgør,. I forsøget på at pege på interaktive muligheder har det derfor været nødvendigt at bygge en kontekst op omkring dem. Jeg har derfor lagt en stor vægt på diskussionen af, hvordan man kan (be-)gribe digitaliseringen af medier og hvilke holdepunkter, man kan finde i analysen af fremtidens medier. Specialets form er i kraft af fokuseringen på fremtiden diskuterende i højere grad end konkluderende, og det dobbelte fokus på opbygningen af forståelsesramme og anvendelse af denne gør den afsluttende analyse til i lige så høj grad et forsøg på at teste forståelsesrammen som et forsøg på at skue fremad. Opbygningen ser ud som følger: Side 3 af 97

4 Specialet falder i 5 hoveddele: 1) I første del vil jeg med udgangspunkt i den såkaldte medium theory diskutere de udfordringer, som digitalisering og konvergens stiller til den måde vi opfatter medier på. Denne del falder i to hovedafsnit, hvor jeg i første omgang vil diskutere medium theory (kapitel 2) i forhold til traditionelle medier og i anden omgang med udgangspunkt i Niels Ole Finnemann s opfattelse af computeren pege på de problemer, det giver at overføre medium theory til digitale medier (kapitel 3). Sluttelig vil jeg pege på konsekvenserne af dette og argumentere for, at en medieanalysens fremtid ligger i at fokusere på de symbolske udtryks karakteristika og omgangen med terminalen. 2) I specialets anden hoveddel vil jeg i kapitel 4 starte med at gå i dybden med selve interaktivitetsbegrebet. Jeg vil diskutere forskellige opfattelser af interaktivitet og med Espen Aarseth argumentere for, at interaktivitet er et begreb, som bedst kan forstås og anvendes i forholdet mellem bruger og tekst. På grundlag af diskussionerne i de to første dele vil jeg derefter i kapitel 5 beskrive den analytiske ramme, som resten af specialet vil udfolde sig indenfor. 3) I første del af den analyserende del af specialet bliver analogt broadcast TV i kapitel 6 diskuteret som den historiske refererenceramme, interaktivt digitalt TV vil udfolde sig i. Ud fra teknologisk baseret karakteristik af mediet, vil jeg fremhæve hovedtræk ved Tv-brug og -æstetik. 4) Anden del har karakter af en overgang, hvor jeg i kapitel 7 opridser og diskuterer udviklingen mod digitalt TV. Dette vil munde ud i en diskussion af de nye muligheder set i relation til de karakteristika ved traditionelt TV, som blev fremhævet i den foregående del. 5) Endelig vil 3. og sidste del af analysen gribe fat i kombinationen af TV og interaktivitet som en særlig mediegenre (fremover kaldet itv), der kombinerer interaktivitet med programmer. Denne del vil være delt i to hoveddele: a) I den første del vil jeg på et generelt plan diskutere interaktivitet overfor Tv-sening og pege på modsætninger og muligheder. (Kapitel 8) b) I anden del vil jeg anvende den tilgang, som er udledt af diskussionen om interaktivitet, og analysere et eksempel på hver af de tre former for interaktivitet. Dette vil i blive relateret til konkrete erfaringer med services. (Kapitel 9) Side 4 af 97

5 1.4 Specialets forudsætninger og begrænsninger Specialets centrum er forholdet mellem Tv-seer og itv-bruger i forhold til de digitale muligheder, men samtidig forsøger jeg i specialet at opbygge en realistisk kontekst omkring seeren og brugeren. Opbygningen af denne kontekst er naturligt begrænset af specialets omfang, og jeg har måttet foretage en række beskæringer i, hvad der behandles. Først og fremmest handler det om (i)tv. Jeg vil kun i meget begrænset omfang inddrage den konkurrence, som TV allerede på nuværende tidspunkt møder fra andre digitale medier. Mediemarkedet lades således generelt ude af betragtning. Det gælder også industriens incitament og indtjeningsmuligheder i interaktivt digitalt TV, som i hovedtræk skåret bort. Den del af udviklingen, som er drevet af industriens forventninger, er dækket ganske glimrende andre steder. Jeg har i relation til dette også fravalgt en diskussion af omkostningerne til programmering og drift af forskellige services. Jeg begrænser mig til at skelne på et overordnet plan mellem det økonomisk realistiske og det urealistiske. Dette fravalg skal ikke ses som en negligering af de økonomiske faktorers betydning, men ligger i tråd med specialets forsøg på at fokusere på modtageren og oplevelsen. Samtidig er specialets fokus på Tv-programmerne. Den digitale Tv-terminal vil sandsynligvis være centrum for en lang række forskellige services fra Internet surfing og 2. generations tekst-tv over home-banking 1 og t-shopping til en lang række forskellige spil. Grænserne mellem de forskellige services og tilbud vil ikke være statisk; ofte vil den være fuldstændig udefinerbar. Dette ligger i tråd med en anden af specialets begrænsninger. Selvom specialet sigter mod at pege på træk ved TV, der vil blive videreført i det digitale miljø, er udgangspunktet uundgåeligt TV, som vi kender det i dag. I sidste ende er det umuligt at sige, hvordan nye generationer opvokset med computeren vil nærme sig TV, ligesom ændringer i samfundets struktur på både mikro- og makro-niveau kan få stor betydning. En fokusering på Internettet eller computerspil ville sandsynligvis have givet et andet billede. Dette forbehold ligger dog i tæt forlængelse af specialets overordnede udgangspunkt. Erfaringerne hidtil har vist, at det er yderst vanskeligt at revolutionere folks Tv-vaner fra den ene dag til den anden, og interaktive services og indhold er derfor nødt til at tage udgangspunkt i det eksisterende univers. Stort set alle realiseringer af det fulde digitale bredbåndsunivers fra den ene dag til den anden har resulteret i fiasko (se eksempelvis Carey, 1999, for en oversigt), og grunden, til at Europa pt. er længere fremme i realiseringen af digitalt TV end USA, skal sandsynligvis findes i, at de europæiske spillere har valgt at lave mere glidende 1 Jeg beklager den omfattende brug af engelske udtryk som homebanking, communities, chat etc. i specialet. Diskursen om nye medier foregår ganske enkelt på engelsk, og der findes ikke tilsvarende ord på. Et forsøg på at oversætte dem ville være både menings- og læseforstyrrende. Side 5 af 97

6 overgange end deres amerikanske kolleger. Udgangspunktet er, at analogt broadcast TV har vist sig som en utrolig magtfuld medieform, og at det kan fungere som et pejlemærke for muligheder og succeser i fremtidens digitale TV. Det betyder ikke, at jeg ser itv som den centrale drivkraft i udbredelsen af digitalt TV; ikke engang i forhold til seernes motiver til at anskaffe sig de nødvendige set-top-bokse. Hvad der driver udviklingen er i denne sammenhæng mindre væsentligt end, hvordan den kan udnyttes. Fokuseringen i dette speciale er på et interessant hjørne af mulighederne; der er talrige andre. Endelig skal det nævnes, at specialets tidshorisont er begrænset, men i øvrigt ikke nærmere defineret. Det er ganske enkelt umuligt at forudsige udviklingens hastighed, fordi så mange faktorer spiller ind. 1.5 Empiriens rolle i specialet Afsnit Klasuleret Det empiriske grundlag Afsnit Klausuleret itv-undersøgelser Afsnit Klausuleret Materialet Afsnit Klasuleret Side 6 af 97

7 Kapitel 2: Medieanalysen 2.1 Introduktion: At definere et medie Joshua Meyrowitz opridser i artiklen 3 paradigmer i medieforskningen (Meyrowitz 1997) tre metaforer i diskussionen af medier: Kanalmetaforen, Sprogmetaforen og Miljømetaforen. I Kanalmetaforen opfattes medietypen som neutral og passiv og gennem metaforen fokuseres på det formidlede indhold, hvad der formidles, og hvordan det modtages. Metaforen er fremherskende i den populære debat om medier, og i sagens natur ligger fokus især omkring relationerne til den virkelige verden (ikke blot fakta, men også f.eks. fiktionens over- og misrepræsentationer af vold/kvinder/etniske grupper o.l.). Igennem sprogmetaforen undersøges mediets grammatiske struktur og konstruktion og fokuseringen ligger på (udnyttelsen af) de semantiske og syntaktiske muligheder, som ligger i mediet. Sprogmetaforen bruges ofte i relation til mediers muligheder for manipulation og fordrejning, men kan også fungere som neutral beskrivelse af mediers strukturering af indholdet, som i f.eks. produktionshåndbøger. I sagens natur knytter metaforen ofte an til afsenderleddet, fordi det er her, de grammatiske valg foretages. Hvor man inden for kanalmetaforen ofte vil gå på tværs af medier, behandles oftest et enkelt medie, når sprogmetaforen anvendes. Endelig ses med miljømetaforen på selve medietypen, de træk som adskiller det fra andre medier og konsekvenserne af disse strukturer. Her fokuseres på medierne hver for sig (eller evt. samspillet mellem medier), og analyseområdet er de rammer, som medietyper bærer i sig og skaber omkring sig. De tre metaforer bør ikke ses som gensidigt udelukkende tilgange, da det er oplagt, at en given kommunikationssituation både inkluderer mediets karakteristika samt grammatiske og indholdsmæssige valg. Meyrowitz formål med artiklen er da også at bygge bro mellem de forskellige tilgange, og han ser dem derfor netop som metaforer, der hver især bærer deres fokuseringer og blinde pletter. Ikke desto mindre er der en klar adskillelse mellem på den ene side kanal- og sprogmetaforen og på den anden side miljømetaforen. Til forskel fra de to øvrige metaforer fokuseres ved miljømetaforen ikke på de parametre, som er valgbare for aktørerne, (hvad der kommunikeres og hvordan), men i stedet på de faktorer, som ligger uden for aktørernes indflydelse. Meyrowitz kalder den sidste tilgang Medieanalyse (Oversættelsen er fra Meyrowitz Den engelske betegnelse er medium theroy med medium i ental fordi udgangspunktet er det enkelte medies karakteristika), og det vil også være Side 7 af 97

8 betegnelsen i dette speciale. Det centrale spørgsmål for medieanalyse ses af Meyrowitz som: What are the relatively fixed features of communicating and how do these features makes the medium physically, psychologically, and socially different from other media and from face-toface- interaction. Meyrowitz 1994, s. 51 Meyrowitz ser medieanalysens formål som rettet mod analyser af mediets effekt på samfundet som helhed (makroperspektiv) eller på specifikke interaktioner (mikroperspektiv). Harold Innis analyser papyrussens rolle i romerrigets administration (Innis,1975) er et eksempel på fokuseringen på mediernes rolle i samfundets organisering som helhed, mens Meyrowitz egen tilgang forsøger at dække begge områder ved at se på den daglige interaktion mellem mennesker som samfundets grundpille. 2.2 Medieanalysens forudsætninger Som ovenstående citat viser forudsætter medieanalyse to afgørende kriterier for at kunne fungere i praksis: Det skal være muligt at afgrænse medierne i forhold til hinanden for at kunne udskille det enkelte medies karakteristika; de rammer det bærer i sig og skaber omkring sig. Det skal være muligt at identificere (relativt) faste egenskaber ved medier, og dermed implicit skelne mellem hvilke egenskaber, der er stabile og hvilke der er variable. Disse stabile træk ligger således i hjertet af medieanalyse, og i forlængelse af ovenstående to kriterier melder to centrale spørgsmål sig: Hvordan defineres et medie og hvilke træk kan undersøges for at identificere de stabile træk? Hvordan er forholdet mellem de stabile træk og de valgbare parametre. (hvor determinerende er et medies teknologi og opbygning?) Teknologiens rolle Besvarelse af spørgsmålet om teknologi må siges at være en forudsætning for besvarelse af det andet, da det behandler spørgsmålet om de stabile træks karakter og betydning. Her ligger spørgsmålet om forholdet mellem teknologi/medie og aktør i centrum, fordi medieanalysen i sin fremhævning af mediers betydning i sig selv, tillægger selve mediet en agerende rolle, et perspektiv, der har dannet basis for en vedvarende kritik for teknologideterminisme. Meyrowitz indrømmer selv denne fare, og som modtræk peger han dels på, at egenskaberne kun betragtes som relatively fixed og dels på behovet for at kombinere medieanalyse med andre traditioner for at få et mere nuanceret billede. Men udover erkendelsen af, at området er Side 8 af 97

9 underbelyst i medieanalyse, kommer Meyrowitz ikke med et mere konkret bud på forholdet mellem aktør og teknologi Teknologiens kræfter Raymond Williams har i flere værker diskuteret spørgsmålet om teknologiens udvikling, og han berører det også i sit værk om TV, hvor han især kritiserer Marshall McLuhan s perspektiv 2. Han opridser en række forskellige opfattelser med den rene teknologideterminisme i den ene ende og en opfattelse af, at teknologien finder sin anvendelse symptomatisk, dvs. som et produkt af sociale processer, i den anden. Begge yderpunkter ser selve teknologien som selvgenererende, men hvor teknologideterminismen slår på, at sociale forandringer er et resultat af (selvgenereret) teknologisk udvikling, vil den symptomatiske opfattelse se brugen af teknologien som et resultat af samfundets behov. I sin kritik tager Williams afstand fra begge yderpositioner, fordi de ser teknologiudviklingen som agerende i sig selv, og i stedet vil han installere intentionen i forskning og udvikling. Williams underbygger dette med en redegørelse for udviklingen af broadcastmedierne og konkluderer: It is especially characteristic of the communications system that all were foreseen not in utopian ways, but in technical ways before the crucial components of the developed systems had been developed and refined. In no way is this a history of communications systems creating a new society or new social conditions. Williams 1979, s. 19 Williams går videre i sin analyse og placerer realiseringen af brugen af Tvteknologien (og andre massemedier som radio og aviser) som et resultat af sociale og politiske forandringer. Udviklingen af en centraliseret repræsentativ politisk magt gav behov for transmission af nyheder og baggrund; et behov, som de eksisterende institutioner (på den ene side det autoritære kommandosystem og på den anden side ideologibaserede institutioner som kirke og skole) ikke kunne opfylde. Samtidig skabte en øget (fysisk) mobilitet i samfundet et behov for kommunikation over afstand, som også drev udviklingen. Williams lokaliserer således årsagen til de moderne kommunikationsmidlers fremkomst og form i udviklingen af det moderne samfund. At Williams ser determination som en rent social proces betyder ikke, at han ser den som kontrolleret. De sociale kræfter set limits and exerts pressures (Williams 1979, s.130), men kan hverken fuldt kontrollere eller forudsige udfaldet. 2 Marshall McLuhan er da også den af medieanalytikerne, der er mest åben for angrebene om teknologideterminisme, hvad alene hans mest kendte frase; The medium is the message, antyder. Williams primære kritik retter sig dog mod, at McLuhan (især i sit introducerende afsnit) bruger begreberne medie og teknologi uden betydningsforskelle, og mod, at hans opfattelse af medier som forlængelse af sanserne ikke levner meget plads til intentionel brug af teknologi og medier. Side 9 af 97

10 Uanset om man accepterer Williams konklusioner eller ej, må man konstatere, at han blander grundene til mediets fremkomst med effekterne af dets eksistens. Det er klart, at selve udviklingen af Tv-systemet ikke viser effekterne af mediet, men det betyder ikke, at TV ikke har haft en effekt. Svaret på, hvilke konsekvenser et medie har haft, behøver ikke at have sammenhæng med de kræfter, som spillede en rolle i etableringen af det 3. I diskussionen om teknologiens rolle er det først og fremmest nødvendigt at skelne mellem udviklingen af teknologi og dens betydning, når den først er der 4. Williams opponerer samtidig primært mod McLuhan, fordi McLuhan ikke ser på de sociale praksisser forbundet med medier, men ophæver en æstetisk teori til en social forståelse 5. Denne fokusering på de sociale praksisser må ikke forveksles med Joshua Meyrowitz inddragelse af mikro-sociale forhold til forståelse af mediers betydning. Williams udgangspunkt er samfundet, og den idealistiske baggrund for hans projekt og kritik af McLuhan er først og fremmest orienteret mod samfundets kontrol og mulighed for at styre og påvirke medierne. Williams insisteren på de sociale kræfters betydning i skabelsen og udbredelsen af teknologi er en vigtig påmindelse om, at teknologi intet er i sig selv uden en social kontekst, og at den ikke opstår i et tomrum. Samtidig forhindrer hans konsekvente afvisning af teknologiens betydning i samfundsforandringer dog en nærmere forståelse af mediers (og anden teknologis) rolle i selvsamme samfund. Uanset at de moderne medier opstod og vandt udbredelse som en konsekvens af ændrede samfundsforhold, vil det være vanskeligt at fastholde, at medierne ikke har haft betydning i den videre etablering og udvikling af det moderne samfund. Samtidig undersøger Williams selv den æstetiske dimension i TV s former (i.e. forskellige genrer), men det er karakteristisk, (som blandt andet påpeget af Laing, 1991), at der ikke er megen forbindelse mellem de to dele af Williams analyse. Et udtryk for dette er hans kontrastering af det amerikanske og det engelske TVsystem, hvor han ikke peger på andet end gradsforskelle i TV s former på trods af hans fokusering på institutionelle faktorer. Disse gradsforskelle kan ikke siges at være forskellige fra Meyrowitz opfattelse af, at medier opfordrer ( encourage ) til bestemte reaktioner. 3 Medmindre man som f.eks. James R. Beniger ser en fælles kraft i udviklingen. Beniger analyserer de moderne kommunikationsmidler fra telegrafen til de moderne massemedier og argumenterer for at se udviklingen i kommunikationsteknologien som et symptom på et behov for kontrolmekanismer. (Beniger, 1976). En sådan findes dog ikke hos Raymond Williams. 4 Skillelinien mellem udvikling og effekt kan ikke siges at være helt ren, da teknologi til stadighed udvikles, modificeres og forfines, men den giver mening, så længe de to kriterier, som blev fastslået i afsnit 2.2, er opfyldt. 5 Williams anstødssten er her især den tidlige Mcluhans eksplicitte adoptering af æstetisk teori fra især de franske symbolister. Side 10 af 97

11 Netværk Bruno Latour har på mere sofistikeret vis udforsket området med udgangspunkt i et radikalt semiotisk perspektiv, hvor mennesker og maskiner kan skifte plads på samme måde som agenter i tekster (Johnson/ Latour 1988). Den proces, Latour beskriver, består i, at mennesker uddelegerer funktioner til maskiner med det formål at gøre en besværlig proces nemmere. Denne uddelegering forudsætter en forsimpling i form af en operationalisering og oversættelse af opgaven, så maskinen kan forstå den. Dette betegnes Translation. Konsekvensen af denne oversættelse er, at maskinens udførelse af opgaven virker tilbage på menneskets omgang med den. For at omgås maskiner er man nødt til at kende og indrette sig efter deres måde at fungere/opføre sig på (deres moral og etik ). Dette betegnes Prescription. For eksempel erstatter en telefon en rejse for at mødes face-to-face, men omkostningen er, at al kommunikation skal gøres auditiv. Latour s hovedpointe er, at både maskiner som mennesker sætter rammer for situationer, og det er nødvendigt at studere forholdet i de netværk, de indgår i. Man behøver ikke acceptere Latour s radikale perspektiv 6 for at anerkende værdien af hans mere nuancerede opfattelse af teknologiens placering. Jay David Bolter og Richard Grusin bruger også Latour s opfattelse som grundlag i deres bog om mediemekanismer (Bolter & Grusin, 1999). Udgangspunktet er Latour s kritik af det modernes forsøg på at adskille subjekt, objekt og sprog, (Latour, 1996) hvor han i stedet argumenterer for, at ingen af de tre dele er mere virkelig end de øvrige, men at det virkelige kun opstår i mødet mellem de tre (en hybrid ). Ifølge Latour er medier altså lige så virkelige, som de ting, de medierer, og herudfra argumenterer Grusin og Bolter for, at man ikke er tvunget til at tage afstand fra hverken Williams sociale determination eller McLuhan s elementer af teknologideterminisme. Parallelt med Latour argumenterer de for, at medier opstår i netværk bestående af sociale, kulturelle, lingvistiske, økonomiske og teknologiske faktorer, og at de skal studeres i sådanne. Skal man forstå medier, er man således nødt til ikke udelukkende at tage udgangspunkt i de sociale og økonomiske faktorer, som driver udviklingen og implementeringen, men også i de rammer og muligheder, som teknologiudviklinger bærer i sig. Mediet og dets anvendelse må betragtes under samme analytiske tag, men det betyder ikke, som i den yderste konsekvens af Latour s perspektiv, at de enkelte faktorer ikke kan adskilles; dette vil f.eks. gøre det umuligt at forklare forskellige anvendelser af den samme teknologi. 2.3 Medier i kontekst De forskellige udnyttelser af medier er netop Niels Ole Finnemann udgangspunkt i artiklen Kommunikative Rum, hvor han mere stringent end Meyrowitz forholder sig 6 Latours mål er at ophæve skellet mellem aktør og artefakt i et system af netværk og gensidig aktion. Efter min mening blokerer dette perspektiv imidlertid for en forståelse af såvel aktør og artefakt som det samspil de indgår i, da det umuliggør en nærmere analyse af teknologi/mediers stabile egenskaber og deres betydning. Side 11 af 97

12 til medieanalysens centrale problematikker. I stedet for miljømetaforen vælger Finnemann termen Kommunikative Rum som beskrivelse af de kommunikationsmuligheder, der knytter sig til et givent medie (eller en konstellation af medier). Finnemann bruger termen mediematrix som betegnelse for det univers af forskellige medier, der findes på et givent tidspunkt, og han inddeler kommunikationshistorien i 5 perioder, afhængigt af hvilke medier, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt. Således bestod 1900-tallets mediematrix af en kombination af tale, håndskrift, trykte medier samt analoge elektroniske medier, og vi må siges allerede at være i den 5. matrix bestående af talte, skrevne, trykte medier samt analoge og digitale elektroniske medier. Finnemann påpeger, at der i analysen af mediers effekter oftest fokuseres på brudfladerne i mediehistoriens udvikling. Overgangene fra rent orale samfund til skriftens fremkomst, fra håndskriften til trykpressen samt de elektroniske mediers fremvækst i det 20. århundrede er typiske analysefelter. Finnemann s pointe er her, at et medie kan have forskellige egenskaber inden for forskellige konstellationer, og dermed giver han et bud på en mere kompleks opfattelse af både det interne forhold mellem medier og deres effekt på det omkringliggende samfund. Han påpeger, at ved at se på den samlede mediematrix forskydes fokus delvist fra de teknisk invariante karakteristika for de enkelte medier til en undersøgelse af forholdet mellem medier og af mulighederne for at omgå mediets begrænsninger f.eks. ad organisatorisk vej. Medievidenskaben beskæftiger sig altså med fænomener, hvor forholdet mellem det invariante og det variable selv er variabelt, hvor de parametre, der er konstante rammebetingelser på et tidspunkt, forvandles til valgbare parametre på et andet tidspunkt. Finnemann, 1997, s.3 Finnemann s hovedpointe er, at for at forstå et givent medies funktion og rolle, er man nødt til at forholde sig til hvilke andre medier, der er til rådighed. Finnnemann fastholder medieanalysen som relevant, fordi den stiller vigtige spørgsmål, men med forsigtighed og forbehold, fordi en for striks kategorisering og opstilling af invariable parametre ikke er holdbar. Han peger her på det problem, at vi ikke med sikkerhed kan forudsige, hvilke invarianter, der vil blive variable ved tilkomsten af et nyt medie i matrixen. Han giver dog et bud på mekanismerne ved tilføjelsen af nye medier i matrixen, og her er det en væsentlig pointe, at ældre medier sjældent forsvinder, fordi der kommer nye til. Rygterne om skriftens død pga. af elektroniske medier må siges at være kraftigt overdrevne, og på samme måde forsvandt radioen ikke, fordi TV kom frem. I stedet kan man tale om en forskydning af forholdet mellem medierne og deres funktioner; et medie kan aflastes ved fremkomsten af et nyt. Det enkelte medies funktion og indholdsformer afhænger med andre ord af, hvilke andre Side 12 af 97

13 medier, der er til rådighed. Den indlysende pointe her er, at tilføjelsen af et nyt medie i matrixen ikke blot er kumulativ, men især transformativ. Hovedreglen i mediehistorien er altså den, at gamle medier består, men får ændret deres funktioner og anvendelse, når et nyt medie kommer til, fordi det nye medie aflaster det gamle, der derved bliver disponibelt for nye anvendelser. Finnemann, 1997, s. 8 Undtagelsen fra denne hovedregel er naturligvis, når et nyt medie overgår det gamle på alle punkter, et klassisk eksempel er skrivemaskinens nederlag til computeren. Denne undtagelse er imidlertid interessant i denne sammenhæng, fordi digitale elektroniske medier, som det vil fremgå, vil erstatte de analoge, og at overtagelsen ikke er værdineutral. Det er oplagt, at f.eks. den mere flydende grænse mellem skrivning og redigering har haft konsekvenser for vores måde at skrive på 7. Under alle omstændigheder er Finnemann s perspektiv på aflastningen af gamle medier ved nye mediers 8 tilkomst både relevant og givende, både for analyser af hvilke services og funktioner medier har i en given matrix, og for de mekanismer, der danner grundlag for ændringer. Men Finnemann er først og fremmest interesseret i det dynamiske udviklingsperspektiv og giver ingen bud på, hvilke træk, man kan inddrage for at forstå et medies betydning i et statisk perspektiv. 2.4 Mediers egenskaber Det gør imidlertid Niels Brügger, der i et arbejdspapir bygger videre på forholdet mellem et medies træk og dets konkrete form (Brügger 1999). Samtidig opstiller han et udkast til, hvilke områder man kan se på i karakteristikken af mediers egenskaber. Brügger s udgangspunkt er hans eget begreb mediatet, dvs. mediets måde at være medie på (sml. Brügger, 1999 s. 8). Her opererer han med en skelnen mellem mediets potentiale og dets aktualitet. Brügger sammenligner denne forskel med en volume-knap. Potentialet er knappen sat på fuld styrke med realiseringen af alle de muligheder, som mediets materiale åbner for. Aktualiteten er den form og funktion, hvor mediet reelt finder sin plads; den realisering af muligheder, der er i et fungerende medie. Brügger s skelnen ligger i samme spor som Finnemann s både i pointeringen af helhedsperspektivet og i opfattelsen af mediers relative stabilitet. Brügger s skelnen mellem potentiale og aktualitet implicerer nemlig en inddragelse 7 En interessant konsekvens kan måske ses i udviklingen i håndbøger til opgaveskrivning, hvor det processuelle perspektiv har fået mere vægt i de seneste år på bekostning af tidligere tiders fokusering på stringent planlægning inden skriveprocessen. Dette kan ses som en konsekvens af omskrivninger er mindre krævende i computere end i håndskrift/maskinskrift. 8 Anvendelsen af modstillingen mellem nye og gamle medier skal i denne sammenhæng ikke relateres til den ofte anvendte brug af kategoriseringerne som hhv. digitalt baserede medier og alle andre, men blot som et rent tidsmæssigt perspektiv, hvor nye medier er kommet til senere end gamle. Side 13 af 97

14 af de faktorer, som former mediet, og studiet af medier i netværk ligger således centralt i hans tilgang. Brügger s bud på, hvordan aktualiseringen kommer i stand i dette netværk er et dialektisk samspil mellem mediets muligheder og begrænsninger og de faktorer i konteksten 9, som har indflydelse på dette. Mediet sætter bestemte rammer for sin brug ( framesetting ), og det virker tilbage (konteksten har således en aktualiserende funktion). Det er dog her vigtigt at pointere, at hverken konteksten eller relationerne til mediet er ifølge Brügger en del af mediets mediatet. De har indflydelse på, hvordan mediateten kommer i stand, men denne lokaliserer Brügger udelukkende i selve mediet. Samtidig argumenterer Brügger s for at opfatte medierne ikke som entydige størrelser, men snarere som tilhørende mere eller mindre faste kategorier eller typer fastlagt efter fællestræk 10. Selve det, vi definerer som et givent medie, er en kompleks struktur af flere sammenhængende teknologier, og i forståelsen af dem er en vis åbenhed over for mulige forskelle og ændringer i de enkelte dele nødvendig. Brügger s fokusering på muligheder og begrænsninger i mediet er velegnet som grundlag for at forstå, hvad et givent medie tilbyder, og ikke mindst hvad det ikke kan, men hans fokusering på materialiteten er en følsom konstruktion, der viser, hvor vanskeligt det er at isolere generelle parametre for typologiseringen af medier. Dette ses af Brügger s forslag til områder, der skal undersøges i en søgen efter mediers mediatet. Brügger s forslag implicerer et meget stort antal analysefelter (i yderste konsekvens 96), der skal undersøges for at finde et medies mediatet, og hans kategorier fremstår endnu underdefinerede og foreløbige. Brügger s meget abstrakte tilgang viser sig således meget vanskelig at placere i forhold til konkrete medier, simpelthen fordi et konsistent indhold i hans kategorier først skal bygges op. I forhold til studiet af medier tilbyder han dog et nyttigt perspektiv igennem sin fokusering på dialektikken imellem de teknologiske muligheder og begrænsninger og det netværk, som aktualiserer anvendelsen. 9 Brügger opererer her med en model over medieuniverset med de forskellige instanser i medieuniverset, men detaljerne er ikke relevante her. Det centrale er mekanismerne mellem mediatet og kontekst. 10 Her ligger Brügger i tråd med Meyrowitz, som også påpeger, at medier er i konstant udvikling, og at deres karakteristika kan ændre sig. Således refererer de navne vi kalder forskellige medier, ofte til en klynge af lignende, men ikke identiske, underkontekster af kommunikation. (Meyrowitz, 1997, s. 69) Side 14 af 97

15 Kapitel 3: Nye medier og medieanalysen Den klassiske medieanalyse repræsenterer en tilgang til broadcast TV, som i kraft af mediets stabilitet kan give et mere eller mindre tidløst billede af mediet. Dette er dog kun et skridt i specialet, da det endelige mål med specialet ikke er at give en karakteristik af TV, men at bruge denne som grundlag for diskussion af digitalt, interaktivt TV. Som et digitalt medie stiller dette imidlertid medieanalysen over for en udfordring, da anvendelsen af medieanalysen problematiseres i digitale medier. Dette vil være omdrejningspunktet for dette kapitel, hvor jeg gennem en karakteristik af computeren vil diskutere medieanalysens anvendelse på de såkaldte nye medier og pege på en vej fremad. 3.1 Digitale medier Niels Ole Finnemann står for det hidtil mest elaborerede og anvendelige forsøg på at definere computeren som medie (Finnemann, 1999). Hans undersøgelse af computeren går dybt ned i den konkrete fysiske og matematiske opbygning, men denne redegørelse vil primært bevæge sig på et mere overordnet niveau og fokusere på Finnemann s konklusioner. Lad os starte med at tage forbehold for selve ordet computer, både i betydningen regnemaskine og i den alment brugte form med mus, tastatur og skærm. I mangel af bedre fastholder jeg ordet, men medmindre andet er angivet, henviser det til den digitale proces. Finnemann starter ved den binære 11 notation som omdrejningspunkt for den digitale proces og sammenligner den med alfabetet, der i princippet også kan siges at være digitalt. Alfabetet rummer et antal ikke-betydningsbærende elementer (bogstaverne og i princippet også sammensætningen af dem til stavelser), der kan kombineres i det uendelige til betydningsbærende enheder (ord, sætninger, skrifter etc.). Den binære notation går dog et skridt videre. Mens enhederne i alfabetet har en betydning i sig selv (her tænker jeg ikke på den onomatopoietiske betydning, men på forskellene mellem vokaler og konsonanter og det faktum, at nogle bogstaver kan have semantisk betydning i sig selv, f.eks. å og ø), er computerens bits blottet for kvaliteter og består af uinstantierede enheder, der udelukkende får betydning gennem deres relative position. Derfor skal betydningen kodes ind i dem, og her ligger samtidig grænsen for, hvad computeren kan repræsentere: Det skal kunne beskrives med et endeligt antal binære manifestationer. Det andet væsentlige punkt ligger logisk i den praktiske brug, som må siges at være gældende for alle medier. Computeren må manifestere sig for brugeren igennem et 11 I princippet behøver den digitale proces ikke at foregå ved binær notation, da antallet af enheder i notationen ikke er afgørende. Finnemann bruger generelt termen informationel notation for at indikere dette, men i praksis er det dog den standard, der i dag er valgt, og da den er bygget ind i computerens hardware, står den ikke til at ændre, når computeren først er bygget. Forskellen mellem informationel notation og binær notation er derfor ikke relevant i denne sammenhæng, og jeg skelner ikke mellem dem. Side 15 af 97

16 sansegenkendeligt symbol, ellers må den betragtes som uanvendelig. Det centrale ligger i, at den mekaniske binære proces i computeren er styret af en eller anden form for algoritmisk syntaks, der giver enhederne og deres placering betydning, så de omformes til sansegenkendeligt output. Som Finnemann påpeger, er en computer uden software til at styre processerne blot et varmeapparat. Opsummerende kan man altså sige, at computeren altid må have 3 træk: 1. Enhver proces skal repræsenteres af den mekaniske proces i det digitale alfabet. 2. Enhver proces skal styres af en form for algoritmisk syntaks. 3. Enhver proces er styret af et interface, som bestemmer det semantiske indhold af den syntaktiske proces. sml. Finnemann, 1999, 354 Den centrale forskel fra andre medier ligger i det andet punkt. I analoge elektroniske medier kan data kun fortolkes på en måde, når de først er indkodet, deres fortolkning er fastlagt i den funktionelle arkitektur 12, og de rummer således en klar invariant 13 adskillelse mellem mekanik og symbol. Det samme gælder ikke for computeren, her fastlægges det symbolske udtryk på det syntaktiske niveau. I daglig tale finder vi dette i forskellen mellem hardware og software, en skelnen, der ikke er relevant i elektroniske medier, fordi processen her er rent styret af hardwaren. En given streng af informationer kan altså fortolkes forskelligt; det klassiske eksempel er screen dumps af en tekst, hvor skriftenheder omformes til repræsentationer af pixels på en skærm. Det giver ikke blot mulighed for at få læst sine simple-tekst -dokumenter op, men giver også mulighed for at tilføje nye funktionaliteter og modificere de eksisterende uden at ændre på den funktionelle arkitektur. Computeren ophæver derved den tidligere invariante adskillelse mellem den materielle maskine og det materiale, der behandles. I traditionelle medier er forholdet mellem tegn og behandling af disse fast, men i computerens symbolske hierarki, som beskrevet ovenfor, er reglerne altid regulerbare, idet alle regler behandles på samme niveau som de data, de regulerer. It is therefore not possible - as is a precondition in mechanical theory - to define any invariant borderline between the machine and the material processed in the machine, between the rule and the regulated, between programme and data and between the knowledge implemented in the functional architecture of the machine and the knowledge processed in this architecture. 12 Det skal nævnes, at Finnemann s begreb om funktionel arkitektur betegner selve computerens opbygning og ikke de redskaber, der bruges i omgangen med den (f.eks. skærm, tastatur og mus i PC en). 13 Finnemann bruger begrebet invariant til at betegne mekanisk fastlagte grænser, og det minder således om Meyrwitz Meyrowitz stabile træk, men er mere konkret baseret på den teknologiske struktur. Side 16 af 97

17 Finnemann 1999b s.9 For at forstå konsekvenserne af dette kan man vende tilbage til opfattelsen af, at nye medier erstatter gamle, hvis de overgår dem på alle punkter. Man må gå ud fra, at analoge elektroniske medier vil forsvinde til fordel for digitale, da den digitale behandling af data er langt mere effektiv end den analoge. Kun nostalgi (som med vinylpladen nu hvor cd en er kommet til) kan begrunde analoge elektroniske mediers overlevelse i et digitalt miljø, da der ikke findes funktionaliteter, der ikke kan overtages af computeren. Det vil dog være forkert at se denne udvikling som blot en effektivisering og tilføjelse af nye services. I stedet er der tale om, at de analoge elektroniske medier erstattes med en simulation igennem computeren, da de mekaniske invariante træk, der kendetegner tv og radios struktur, i computeren bliver tekstualiserede og rent symbolsk definerede. Derved kan man pege på de to muligheder, som Finnemann ser som nyskabelser i computeren: Muligheden for at forandre, moderere, tilpasse og ændre på alle tidspunkter i processen. (dette er Finnemann s begrundelse for at kalde computeren interaktiv). Fjernelsen af den invariante forbindelse mellem symbolsk udtryk og funktionel arkitektur, og derigennem muligheder for at lave glidende overgange mellem udtryksformer. Det er denne sidste egenskab, der ligger til grund for, at computeren betegnes som et multimedie. Opfattelsen af computeren som et interaktivt multimedie hænger altså tæt sammen med et meget foranderligt medie, som muliggør en matrix af muligheder, som indbefatter en lang række af de egenskaber, vi normalt forbinder med adskilte medier. 3.2 Konvergens Sideløbende med computerens udvikling og fremvækst ligger desuden en anden udvikling, der er delvist betinget af digitaliseringen, men også rækker ud over denne. Det drejer sig om den udvikling, der kaldes konvergens. Som ordets betydning antyder (konvergens betegner to (eller i princippet flere) ting, der nærmer sig hinanden) ligger begrebets betydning i en udvikling mod sammensmeltning af medier eller dele af medier. Normalt tales om 4 dimensioner af konvergens: Netværkskonvergens, terminalkonvergens, tjenestekonvergens og markedskonvergens. 14 Men som det pointeres i den danske rapport om konvergens (IT & Forskningsministeriet, 2001), 14 Markedskonvergensen lader jeg dog ude af betragtning, da den falder uden for specialets fokus. Side 17 af 97

18 er det i stigende grad vanskeligt at skille de 4 dimensioner ad, især i forhold til hvad der er årsag, og hvad der er virkning. Det ligger imidlertid fast, at til grund for de 4 dimensioner ligger computerens egenskab af et interaktivt multimedie i ovenstående forstand, hvad Jens F. Jensen har betegnet teknologisk konvergens: At alle data repræsenteres i den binære notation 15. De 4 dimensioner af konvergensen er en række udviklinger, som i vid udstrækning kan ses som en konsekvens af digitaliseringen, men samtidig har deres egne forudsætninger og udviklinger. I den danske konvergensrapport illustreres dette ved at inddrage Internettet som en sideløbende udvikling (IT & Forskningsministeriet 2001, s. 19), men Internettet kan blot siges at være én slags manifestation af konvergensen. Internettet eksemplificerer imidlertid den anden centrale udvikling, der ligger til grund for konvergensen, nemlig udviklingen i infrastrukturen, det der normalt betegnes netværkskonvergensen. Netværkskonvergensen kan betegnes som muligheden for at levere de samme informationstyper og services over samme netværk. Hidtil har de forskellige former for kommunikativ infrastruktur været dedikeret til bestemte former for services; i.e. telenettet til telefoni, terrestrisk frekvensspektrum til TV & radio etc. Dette er i opbrud allerede i dag, hvor Internet, TV og radio i princippet kan leveres via både kabel, satellit, det terrestriske frekvensspektrum og telenettet. Den teknologiske konvergens i digitaliseringen betyder, at der principielt bliver mulighed for at bære alle slags data i alle slags kommunikative netværk. Med til dette hører dog samtidig en udbygning og/eller effektivisering af den kommunikative infrastruktur, idet forskellige services kræver forskellige ting af netværket i form af båndbredde og struktur. I forhold til netværkskonvergens kan man opsummere 2 væsentlige egenskaber ved karakteristikken af forskellige netværk: Netværkets kapacitet: Her lægger man normalt skillelinien ved det såkaldte bredbånd, som oftest defineres som forbindelser med en kapacitet på +2mbit/s. I en foreløbig delrapport af den danske konvergensrapport påpeges det dog, at for at levere TV i normal kvalitet kræves 5-6 Mbit/s og for at levere til full-service (direkte download eller 3-5 kanaler samtidig til flere terminaler kræves Mbit/s.) (IT & Forskningsministeriet 2000, s. 5) Netværkets struktur: Først og fremmest distributivt vs. kommunikativt, dvs. envejs vs. tovejs, men også netværkets generelle sammenbinding af enheder (eks. Internettet decentrale struktur over for broadcastings faste en-til-mange-struktur). 15 Man kan som en underkategori til datakonvergensen også tale om et software-aspekt i konvergensen, som betegner integrationen af behandlingen af forskellige data og programmeringsformer i fælles standarder. Side 18 af 97

19 Det fuldt konvergerede netværk kan betegnes som det mest fleksible netværk, hvilket vil sige decentrale kommunikative net med bredbåndskapacitet begge veje, men som det vil fremgå er der også fordele ved centraliserede netværksstrukturer, og det er sandsynligt, at der fortsat vil være flere veje til forbrugeren. Det centrale i forhold til netværkskonvergensen er imidlertid, at der åbnes mulighed for at levere samme tjenester og data ad forskellige veje. I centrum af konvergensudviklingen ligger dermed en langt større fleksibilitet og mobilitet i levering og brug af services på forskellige platforme. Dette implicerer en udvikling i terminalerne fra at være specialiserede til bestemte services til at være multi-funktionelle. Terminalkonvergensen betegner således ikke sammensmeltningen af alle tjenester i en enkelt terminal, men derimod den fleksibilitet og bevægelighed, som bliver mulig qua digitalisering, udviklingen i infrastrukturen og naturligvis en udbygning af terminalerne. Dette skaber mulighed for en lang række nye services, og det vil derfor være utilstrækkeligt at se konvergensen som en bevægelse mod samling af medier og services. Mens der kan være logiske grunde til at samle selve den bagvedliggende digitale teknologi (og netværket bag) i en enkelt enhed eller standard, er der stadig så væsentlige forskelle på for eksempel tekstproduktion og Tv-sening, at det ikke giver mening at forene computerskærmen og Tv-apparatet. Det centrale ligger i muligheden for at overføre egenskaber mellem tidligere adskilte medier, og derigennem moderere eksisterende services og skabe helt nye. Ligesom den digitale behandling af data, udvider konvergensen som helhed fleksibiliteten for medier og services og bidrager dermed til udviskningen af grænserne mellem hidtil adskilte medier. 3.3 Medienalysen på digitale medier i et konvergeret miljø Den stabilitet, som medieanalysen forudsætter, problematiseres selvsagt af digitalisering og konvergens på grund af den fleksibilitet, som de to ting tilsammen medfører. Vanskelighederne kommer tydeligt frem, hvis man betragter Internettet, da det i princippet rummer mulighederne for alle former for symbolske udtryk og alle former for distribution kun afhængigt af softwaren og de muligheder for output, som terminalerne giver 16. Det ses af Niels Brügger s indplacering af Internettet i forhold til hans mediatetsparametre, som afslører en implosion af parametrene, fordi computeren dækker hele spektret i alle parametre. Stig Hjarvard s summariske model over forskellige mediers muligheder viser samme karakteristika, og det samme gælder Meyrowitz forslag. Vi står altså her med et medie, som ikke umiddelbart kan indplaceres i forhold til de stabile parametre, som medieanalysen peger på, hvad også Finnemann s analyse af computeren peger på. Grænserne for 16 Der eksperimenteres løbende med at udvide de sanser som computeren kan håndtere. Virtual reality er et oplagt eksempel, men også f.eks. force feedback hvor kontrolenheder til spil afgiver følelige reaktioner til brugeren, og løbende eksperimenterer med duft (Se eksempelvis er eksempler på udvidelser af sansespektret. Side 19 af 97

20 mediets potentiale giver således ikke længere en brugbar ramme for analyse af mediets form eller funktion, udover i et aktuelt perspektiv, som fjernelsen af hidtidige begrænsninger for det enkelte medie. Det betyder ikke nødvendigvis, at medieanalysen bliver ubrugelig, men tilgangen må tage højde for den øgede foranderlighed og finde et mere dynamisk perspektiv. Som det blev fastslået i afsnittet om digitalisering kan man tale om, at det, vi i dag kalder TV, bliver erstattet af en simulation i computeren. Løsningen kan ligge i en omvending af forholdet mellem medier og deres anvendelse, dvs. at aktualiseringen bliver mere interessant end potentialet. Hvor medieanalysen generelt fokuserer på stabile træk i selve mediet, må man digitale mediers foranderlighed taget i betragtning søge stabiliteten i det netværk, de indgår i Regeldannende systemer Niels Ole Finnemann arbejder netop ud fra dette perspektiv i en diskussion af videnskabelige sandhedsparadigmer med computeren som baggrund (Finnemann, 1997). I sin tilgang til computeren placerer han den sammen med genrebegrebet (og andre systemer som eksempelvis sproget og lovgivningen) under, hvad han kalder regeldannende systemer. Finnemann lancerer regeldannende systemer som modstykke til regelbestemte systemer, dvs. systemer, hvori enkelteksempler er en konsekvens af systemets regler og undtagelser betragtes som støj eller systemets sammenbrud; matematikken er et eksempel. Han argumenterer for, at regeldannende systemer ikke skal opfattes som mindre objektive eller sande end regelbestemte, forskellen ligger i stabilitetsbetingelserne. Hvor regelbestemte systemer kan betragtes som stabile i sig selv, da betingelserne for reglerne er invariante, kan regeldannende systemers stabilitet ikke forstås udelukkende ud fra reglerne. Regeldannende systemer har således et andet forhold til undtagelsen, idet de er karakteriseret ved, at reglerne dannes gennem brugen, og at hændelser og nye regler kan opstå uden at være afledt af tidligere regler. Undtagelsen er således ikke en afkræftelse af reglen, da enhver hændelse ikke behøver være baseret på en eksisterende regel, men i stedet kan være afsæt for nye regler. Finnemann s eksempel er slangudtrykket børneren, der opstod i 70erne som et udtryk for børnehaven. Udtrykket dannede en generel regel for eren -endelsen i f.eks. fritteren, døgneren og fjerneren. Ud fra dette eksempel udleder Finnemann en generel mekanik for regeldannelse igennem første forekomst (en eller anden har brugt endelsen) til accept gennem gentagelse og derefter tilskrivning af betydning manifesteret i, at endelsen overføres til andre hændelser, og således skaber sproglige nydannelser. Finnemann s lokalisering af stabilitetsbetingelserne for disse systemer ligger i redundans-begrebet. Normalt opfattes redundans som overflødige gentagelser, men Finnemann peger på redundansens stabiliserende funktion netop gennem Side 20 af 97

Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV. Natascha Nawrocki IT Universitetet, København, 2007

Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV. Natascha Nawrocki IT Universitetet, København, 2007 Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV Natascha Nawrocki IT Universitetet, København, 2007 Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV Speciale af: Natascha Nawrocki Vejleder:

Læs mere

Kommunikation på websites

Kommunikation på websites Kommunikation på websites - Vejledning i et medierighedsperspektiv Speciale ved Udarbejdet af Vejleder Hans Elbeshausen Aflevering 30. Maj 2008 Abstract I dette speciale undersøges det, i et kommunikationsperspektiv

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Faglige Netværk. Samfund, medier og arbejdskultur

Faglige Netværk. Samfund, medier og arbejdskultur Faglige Netværk Samfund, medier og arbejdskultur Speciale af Nanna Berger Munk Københavns Universitet Institut for Film- og Medievidenskab Vejleder: Gitte Stald November 2003 Faglige netværk: Samfund,

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Personlige medier i hverdagslivet

Personlige medier i hverdagslivet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ph.d.-afhandling Rasmus Helles Personlige medier i hverdagslivet Rasmus Helles Personlige medier i hverdagslivet

Læs mere

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan Hvordan man sikrer, at virksomhedens skriftlige kommunikation understøtter virksomhedens brand og centrale værdier Cand.ling.merc.-speciale Handelshøjskolen i

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Metode...5 2.1 Opgavens opbygning... 5 2.2 Undersøgelsen...5 2.2.1 Afgrænsning og perspektiv... 5 2.2.2 Validitet...5 2.2.3 Etiske overvejelser...6 2.2.4 Præsentationer

Læs mere

Afsnit 1: Indholdsfortegnelse! 2! Indledning! 2! Antagelser og problemformulering! 3! Metodeovervejelser! 4! Teori! 4! Resumé! 4!

Afsnit 1: Indholdsfortegnelse! 2! Indledning! 2! Antagelser og problemformulering! 3! Metodeovervejelser! 4! Teori! 4! Resumé! 4! Afsnit 1: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Antagelser og problemformulering 3 Metodeovervejelser 4 Teori 4 Resumé 4 Afsnit 2: Begrebsafklaring 6 Nøglebegreber 6 Medialisering 6 Digital kompetence 6 Didaktik

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Projektrapporten indeholder 85 nummererede sider, samt et bilagshæfte. Der er 198.915 tegn i rapporten eksklusiv indholdsfortegnelse, ordliste,

Projektrapporten indeholder 85 nummererede sider, samt et bilagshæfte. Der er 198.915 tegn i rapporten eksklusiv indholdsfortegnelse, ordliste, Det er ikke milevidt fra sandheden, men bare pyntet lidt på. Jeg har da forsøgt at få den indre ko lidt frem i profilen, men det er som om hun ikke sælger skide godt (Julie) Projektrapporten indeholder

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD. 1 Indledning

JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD. 1 Indledning JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD 1 Indledning Denne bog sætter fokus på de nye kommunikationsformer og arenaer, de nye former for politisk deltagelse og de nye former for politisk styring, som er udviklet

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag

Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag 12-06-2008 (skemaet udfyldes elektronisk ved tryk på TAB) Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag Eksamenstermin: Vinter: 200 /200 Sommer: 2008 Fag Uddannelse Studieordning DRAM BA 1995

Læs mere

SKØNLITTERATURENS MANGFOLDIGHED - et speciale om videnspotentialer i skønlitteratur

SKØNLITTERATURENS MANGFOLDIGHED - et speciale om videnspotentialer i skønlitteratur SKØNLITTERATURENS MANGFOLDIGHED - et speciale om videnspotentialer i skønlitteratur Speciale udarbejdet af: Cæcilie Hjorth Pedersen Afleveret 01.07.2013 Vejleder: Rune Eriksson Antal ord: 27.978 Antal

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

1. DEL - INTRODUKTION...

1. DEL - INTRODUKTION... Indholdsfortegnelse 1. DEL - INTRODUKTION... 2 1.1. INDLEDNING... 2 1.2. PROBLEMFORMULERING... 2 1.3. EMNEAFGRÆNSNING... 3 1.4. LÆSEVEJLEDNING... 3 1.5. METODE VURDERING OG INTERVIEW... 4 Vurdering...

Læs mere

Danske kvinders oplevelse af balancen mellem karriere- og familieliv

Danske kvinders oplevelse af balancen mellem karriere- og familieliv Danske kvinders oplevelse af balancen mellem karriere- og familieliv Kandidatprojekt i psykologi, forår 2014 Vejleder: Arne Poulsen Cecilie Louise Ellegaard Petersen: 44849 Camilla Kofod Fuglstrøm: 42057

Læs mere

- en analyse af virksomheden Cordura I/S baseret på et eklektisk grundlag

- en analyse af virksomheden Cordura I/S baseret på et eklektisk grundlag ny kommunikation - en analyse af virksomheden Cordura I/S baseret på et eklektisk grundlag Eksamensopgave i IT-Medier og Kommunikation i Organisationer Institiut for Informations- og Medievidenskab Aarhus

Læs mere