HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 2 Kompetence 3 Rådgivningsvirksomhed 4 Turneringsplanlægningspolitik 5 Opgaver 6 2. Spille- og turneringsformer 3. Fælles bestemmelser og anbefalinger for turneringer Spilleformer Side 8 Turneringsformer 9 Slagspilturneringer 10 Hulspilsmatcher 11 Holdturneringer 13 Specialturneringer 14 Side 17 Inddeling af turneringer 18 Inddeling af deltagerne 20 Vigtige fællesbestemmelser Forberedelse og afvikling af en turnering Side 29 Forberedelse af en turnering 31 Afvikling af en turnering 46 Særligt om protester i hulspil 53 Særligt om DGU-turneringer Klubbens turneringsudvalg Side 59 Organisation 60 Målsætning 62 Hovedopgaver 63 Særlige opgaver Turneringsbetingelser for DGU turneringer Side 77 Danmarksturneringen 78 Danmarksmesterskaber 108 DGU Elite Tours 133 Senior Tour 164 Juniorturneringer 168 Synoptik Cup, præsenteret af HUGO BOSS 196 Generelle sanktionsbestemmelser Etisk Kodeks 199 Matchfixing Lokale regler Side 203 Fastsættelse af lokale regler 204 Lokale reglers indhold 204 Markeringer på banen 209 Ordensforskrifter Bestemmelser Amatørreglerne 218 Stipendier 221 Råd og hjælp til konfliktløsning Stikordsregister Side DANSK GOLF UNION ORGANISATION

2 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver 1

3 MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne DGU s formål er at arbejde for golfspillets udbredelse i Danmark, og med hensyn til turneringer samt golf-, handicap- og amatørregler er målsætningen formuleret således: DGU ønsker at fremme åben golf, dvs turneringer, hvor såvel amatører som professionelle kan deltage. DGU vil arbejde for et differentieret udbud af turneringer for både motionister og elitespillere. For motionister på klub-, regions- og landsplan og for elitespillere på regions-, lands- og internationalt plan. Konkurrencevirksomheden skal tilrettelægges under hensyntagen til de medlemmer i klubberne, der ikke er interesseret i at deltage i turneringer. DGU vil arbejde for, at der i samarbejde med de professionelles organisationer hvert år kan vises professionel golf på højt plan i Danmark. DGU skal arrangere danske mesterskaber for relevante spillergrupper og skal derudover arrangere de turneringer, som DGU finder behov for, og som ikke i forvejen arrangeres i klub- eller privat regi. DGU s udgifter i forbindelse med afvikling af turneringer kan dækkes af sponsorindtægter. DGU skal med jævne mellemrum påtage sig at arrangere nordiske og europæiske mesterskaber. Udgifterne hertil dækkes principielt af DGU s budget, men sponsordækning af udgifterne skal så vidt muligt opnås. DGU vil arbejde for, at alle golfspillere får et nødvendigt kendskab til golfreglerne, amatørreglerne, handicapsystemet, course rating med slope systemet samt etikettereglerne. Dette skal ske bl.a. ved hjælp af udgivelse af håndbøger og andre publikationer, artikler i blade, foredragsvirksomhed og anvendelse af DGU s dommere og turneringsledere. Internationalt vil DGU arbejde for en forenkling af golfreglerne samt en lempelse af amatørreglerne. 2

4 KOMPETENCE DGU s kompetence vedrørende turnerings-virksomheden i Danmark optræder i 3 former med varierende "retskraft": 1) ønsker, 2) anbefalinger, 3) bestemmelser. Ønsker - "kan" Anbefalinger - "bør" Ønsker eller forslag om en bestemt løsning eller fremgangsmåde, som Turnerings- og Regelkomitéen fremsætter, argumenterer for og håber på, at de involverede klubber eller andre turneringsarrangører vil følge. Eksempelvis ønsker DGU, at de større åbne turneringer fordeler sig jævnt over hele sæsonen og gør denne så lang som muligt. Anbefalinger af en bestemt løsning eller fremgangsmåde. Ofte i situationer med alternative løsninger. Anbefalinger vil være motiverede med, at den anbefalede løsning normalt er den bedste ud fra nærmere angivne kriterier, og/eller med hensynet til at ensartede problemer løses ens. Det vil ofte være afgørende for en DGU-godkendelse, at en anbefaling følges. Eksempelvis anbefaler DGU, at klubmesterskaber spilles uden aldersbegrænsninger. Bestemmelser - skal Regler, betingelser og bestemmelser, som ikke kan eller må fraviges, og dermed skal følges, f.eks. Golfregler fra Royal and Ancient. 3

5 RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED En af DGU s opgaver er rådgivning og information til klubber, andre turneringsarrangører og til spillere. Den almindelige rådgivning og information til klubbernes turneringsudvalg sker ved denne Håndbog For Turneringsledere, som løbende ajourføres, ved kurser for især nye turneringsledere og gennem udsendelser af KlubNyt til klubberne. Den individuelle rådgivning om konkrete problemer fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til DGU s sekretariat, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telf.: , hvor man enten straks kan svare eller i løbet af kort tid indhente svar fra DGU s Turnerings- og Regelkomité. For så vidt angår spillere, skal disse først forelægge problemet for den lokale turneringsledelse eller evt. en dommer. Afgørelser Hvis der i forbindelse med en turnering opstår regelproblemer (dette gælder både golfreglerne, turneringsbetingelserne, lokale regler mm.), som ikke kan afgøres af den tilstedeværende dommer eller turneringsledelse, skal problemet af turneringsledelsen forelægges DGU s Turnerings- og Regelkomité, som træffer en endelig og bindende afgørelse. Hvis DGU s Turnerings- og Regelkomité ikke kan træffe en afgørelse, skal problemet af DGU s Turnerings-/Regel-komité forelægges The Royal & Ancient's Rules Committee, som træffer en endelig og bindende afgørelse. Hvis den eller de involverede spillere ikke er enig i den afgørelse, som er blevet truffet af dommeren eller af turneringsledelsen, kan spillerne gennem klubbens Turneringskomité/- udvalg indsende, en af parterne i fællesskab udformet redegørelse, for problemet til DGU s Turnerings- og Regelkomité, og anmode om en udtalelse om rigtigheden af den trufne afgørelse. Men den af dommeren eller turneringsledelsen trufne afgørelse er endelig og bindende og kan ikke ændres (undtagen hvis dommeren eller turneringsledelsen selv ændrer opfattelse), uanset hvilken udtalelse en højere instans måtte fremkomme med. Turnerings-/Regel-komitéens udtalelse eller afgørelse gives kun, hvis turneringen er afviklet i overensstemmelse med golfreglerne. 4

6 PLANLÆGNINGSPOLITIK FOR TURNERINGER Hvert år udarbejder DGU en turneringsplan over samtlige DGU-turneringer. Denne turneringsplan forsøger derudover at medtage andre elitearrangementer, der kan have interesse for danske golfspillere, der spiller golf på højt niveau, hvad enten de er juniorer, elitespillere eller seniorer. Når turneringsplanen udarbejdes, sker det på baggrund af en planlægningspolitik, der forsøger at tilgodese alle de hensyn og interesser, der kan være til fremme af elitegolfen i Danmark. Som følge heraf må turneringspolitikken være dynamisk, hvorfor det er vigtigt konstant at få reaktioner fra både spillere og klubber. I DGU vil vi være lydhøre og om nødvendigt ændre vor planlægningspolitik, såfremt der viser sig behov herfor. Følgende principper ligger bag den aktuelle turneringsplanlægning: Sæsonen Spilledage Turneringslængde Banevalg Sammenfald af turneringer Klub-eliteturneringer Terminer Fra den sidste weekend i april til den sidste weekend i oktober. Sæsonen deles i tre perioder: foråret, sommeren og efteråret, således at turneringen så vidt muligt spredes ligeligt i de tre perioder. Hverdage vil (primært af hensyn til klubberne) gradvist forsøges inddraget, ikke mindst i skolernes sommerferie. Som hovedregel afvikles turneringer dog primært i weekends. Der opereres i slagspil primært med 54-hullers turneringer afviklet over to dage. Såfremt der ønskes afviklet 72-hullers turneringer, bør der afsættes tre dage hertil. DGU ønsker at sprede sine elitearrangementer blandt så mange klubber som muligt. Der stilles i øjeblikket ikke formelle krav til en banes standard, men en turnering skal kunne afvikles under sportsligt korrekte betingelser. Dette kan i praksis medføre en prioritering fra DGU s banekonsulenter. Da sæsonen i Danmark er kort, og listen over turneringer, der ønskes afviklet er lang, kan sammenfald i turneringsplanen ikke undgås. Såvel klubber som spillere må acceptere, at de ind imellem skal træffe et valg (og dermed også et fravalg). DGU er behjælpelig med at koordinere og indplacere disse turneringer, således at resultatet bliver bedst muligt for klubberne og spillerne. Men det er den enkelte klub, der suverænt er ansvarlig for alle forhold vedr. en klubeliteturnering. Det er DGU s målsætning, at DGU s turneringsplan skal udarbejdes inden 1. september for det efterfølgende år, således at klubberne kan tilrettelægge deres egen turneringsplan. 5

7 DGU s Turnerings- og Regelkomité s OPGAVER Turnerings- og Regelkomitéén er en af DGU s faste komitéer. Komitéen består af 5 medlemmer. Medlemmerne udpeges af DGU s bestyrelse, der ligeledes udpeger komitéens formand. Turneringskomitéen refererer til DGU s bestyrelse. Komitéen har 4 primære formål: At fungere som øverste instans for regelområdet i Danmark: Komitéen rådgiver overordnet om Golfreglerne, godkender lokale regler og følger golfreglernes udvikling i forhold til R&A og The United States Golf Association. I forbindelse med DGU turneringer at fungere som "Komitéen" i henhold til Golfreglernes regel 33 og 34. Herunder i samarbejde med DGU's sekretariat at udfærdige turneringsbetingelserne til samtlige DGU turneringer At højne kvaliteten af danske turneringer bl.a. ved på forespørgsel at udtale sig om rigtigheden af en truffet afgørelse. Sikre det faglige indhold af DGU's kurser på regel og turneringsområdet Komitéen kan træffe afgørelser om: Turnerings- og regeltvister som opstår i forbindelse med DGU turneringer uden en DGU turneringsleder Indsendte protester til behandling i henhold til golfreglerne Regelproblemer eller uoverensstemmelser som den lokale turneringsledelse ønsker hjælp til at få afgjort i henhold til regel 34-3, stk. 2 Hvorvidt en klubs lokale regler er ulovlige eller uhensigtsmæssige Straf for overtrædelse af kodeks for deltagelse i DGU turneringer På forespørgsel udtale sig om: Rigtigheden af uomstødelige afgørelser truffet af turneringskomitéen under turneringen. Rigtigheden af klubbernes fortolkninger af Golfreglerne 6

8 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Slagspil Specialturneringer Bermuda s. 8 Hulspil s. 14 Bisque Generelt Blind makker Spillerbetegnelser Cross country Turneringsformer s. 9 Slagspilturneringer s. 10 Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Four-ball Individuelt Foursome Greensome Four-ball Stableford Flagspil Par-turneringer Eclectic Derby Discard Four ball average Færrest putts Hallington Hidden hole Kicker Længste drive Miniatureturnering Mix turnering Nassau Nærmest hullet Points holdturnering Puttekonkurrence Round Robin Hulspilsturneringer s. 11 Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Best-ball Three-ball om point Four-ball Scotch el. Irish twosome Scramble Snoreturnering Solo-kølleturnering Sunningdale 3-kølleturnering Trøst-turnering Vinderturnering High and Low Four-ball aggregate Four-bold om 12 point Holdturneringer s. 13 7

9 SPILLEFORMER Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfkonkurrencer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller, (eller det par), der har anvendt det mindste antal slag for samtlige huller, er vinder. (Regel 3-1) Hulspil I hulspil spiller to modstandere mod hinanden om hvert enkelt hul af et fastsat antal, som regel 18 eller 36 huller. Den spiller, der har anvendt det mindste antal slag på et hul, vinder dette. Den spiller, der har vundet flest huller, er vinder. Hulspillet eller matchen slutter, når den ene part har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille. (Regel 2-3) Generelt Spiller-betegnelser Slagspil og hulspil har forskellig karakter, især derved, at i hulspil er resultatet kun af betydning for de to involverede modstandere, mens den enkelte spillers resultat i slagspil er af betydning for alle de andre deltagere i turneringen. Slagspil og hulspil spilles da også i visse henseender efter forskellige regler, hvor forskellen kort kan beskrives således, at spillerne i hulspil undertiden har nogle valgmuligheder, mens spillerne i slagspil ingen valgmuligheder har. Det vigtigste eksempel er, at man i slagspil skal spille bolden i hul, mens man i hulspil kan opgive et hul og kan give modstanderen et slag, som man ikke tror, at han kan kikse, f.eks. et kort put. (Regel 2-4). Disse forskelle medfører, at man ikke samtidig kan spille hul- og slagspil. (Regel 33-1). Det skal bemærkes, at man i "Par"- og Stableford-turneringer, som betragtes som slagspilturneringer, bør opgive et hul, når man ikke kan spille hullet i "par" eller opnå points. I hulspil taler man om modstandere; i slagspil om medslagspillere. I Foursome og Four-ball taler man om partnere, par eller sider. 8

10 TURNERINGSFORMER Golfkonkurrencer udkæmpes i forskellige spilleformer med to, tre eller fire spillere involveret, og resultatet kan beregnes på flere forskellige måder, dvs. i forskellige turneringsformer. Spilleformerne er: Single Threesome En konkurrence mellem to spillere. I slagspil bruger man også undertiden udtrykket single om to spillere, der spiller i én og samme gruppe. Det er dog her mere hensigtsmæssigt at bruge udtrykket to-bold. En turnering, hvor en spiller spiller mod to andre, der skiftes til at slå til én bold (som i foursome) (Regel 29, def.). Foursome En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra tee-stederne. (Regel 29, def.) Mixed foursome er en turnering, hvor hvert par består af en kvinde og en mand. Greensome Greensome er en variation af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome. Three-ball En turnering, hvor 3 spillere spiller hulspil mod hinanden med hver sin bold. Hver spiller deltager i 2 forskellige matcher. (Regel 30, def.) Udtrykket "tre-bold" bruges som betegnelse for tre spillere, som spiller i en gruppe i en slagspilturnering. Four-ball En turnering, hvor to spillere spiller mod 2 andre spillere, således at det er de 2 siders bedste bold, der tæller på hullet (Regel 30, def. hulspil, regel 31 def. slagspil). Udtrykket fire-bold bruges som betegnelse for 4 spillere, som spiller i en gruppe i en slagspilturnering. 9

11 SLAGSPILTURNERINGER Slagspil Individuelt Foursome Greensome Four-ball Stableford Alle deltagerne spiller det fastsatte antal huller, og den laveste score vinder. Kan spilles uden hensyn til handicap ( scratch ) eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra den samlede score (=bruttoscoren) for at få nettoscoren. I individuelle turneringer tildeles fuldt spillehandicap for hver 18-hullers runde. (1/2 spillehandicap for en 9-hullers runde). I Foursome tildeles parret halvdelen af deres samlede spillehandicap, som rundes op/ned. Slagspil: I greensome slagspil er parrets spillehandicap lig med: Laveste spillehandicap x 0,6 + højeste spillehandicap x 0,4. Der rundes op/ned. Eks.: Spiller 1: spillehandicap på 5 og spiller 2: spillehandicap på 16 Dvs. 5 x 0, x 0,4 = 9,4 som afrundes til 9. NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. I Four-ball tildeles hver spiller fuldt spillehandicap, og hver spillers handicapslag fordeles på hullerne efter handicapnøglen, således at parrets laveste nettoscore på hvert hul kan konstateres og tilsammen udgøre parrets 18 hullers score. I en Four-ball aggregate udgøres parrets resultat af spillernes sammenlagte score. Der tildeles hver spiller fuldt spillehandicap, som fordeles efter handicapnøglen. Alle deltagerne spiller det fastsatte antal huller. På hvert hul opnås points efter følgende skala: Nettoscore lig med par giver 2 points 1 slag over par giver 1 point mere end 1 slag over par giver 0 points 1 slag under par giver 3 points 2 slag under par giver 4 points 3 slag under par giver 5 points 4 slag under par giver 6 points NB: en bold, som ikke kan give point, bør samles op. Undladelse heraf kan af turneringsledelsen bedømmes som unødig forsinkelse af spillet (regel 6-7). Fuld tildeling af spillehandicap, idet disse fordeles efter banens handicapnøgle. Flagspil Par-turnering Eclectic Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hans bold ligger, når han har brugt så mange slag, som banens par + hans spillehandicap udgør. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsætter han på en ny runde, indtil slagene er brugt. Vinder er den spiller, som når længst. Hvis flere ligger tilsyneladende lige, skal der foretages opmåling af, hvem der ligger nærmest hullet. Fuld tildeling af spillehandicap. Benævntes tidligere Bogey-turnering. Der konkurreres mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en score bedre end par, får man et +. Opnås en score dårligere end par får man et -. Summen af + og - giver resultatet. Fuld tildeling af spillehandicap, idet disse fordeles efter banens handicapnøgle. Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil, Stableford eller parturnering. Det bedste resultat (point eller bruttoscore) på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers resultat. Handicap tildeles med ¾ af spillehandicap for hver runde. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slagspil. Handicapslagene fordeles efter banens handicapnøgle i Stableford eller parturnering, men fratrækkes eclectic- bruttoscoren ved slagspil. Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så fald tildeles ½ spillehandicap med afslutningsdagens handicap. 10

12 HULSPILSMATCHER Hulspil Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Best-ball En match (der består af en fastsat runde, medmindre komitéen har bestemt noget andet), vindes af den side, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille Et halveret hul er et hul, hvor ingen af spillerne/parterne vinder (hullet deles). En halveret match er en hulspilskonkurrence, som efter spil af den fastsatte runde ender uafgjort. Komitéen kan, for at få afgjort en halveret match, udstrække den fastsatte runde til så mange huller, der kræves, for at matchen kan vindes. (Regel 2-3) I single tildeles fuldt handicap på den måde, at spilleren med det højeste spillehandicap får slag svarende til forskellen mellem de 2 spilleres spillehandicap. Slagene fordeles efter banens handicapnøgle. En spiller spiller mod parret, bestående af de to andre spillere. Parret tildeles halvdelen af deres samlede spillehandicap. Siden med det højeste spillehandicap får forskellen mellem sidernes spillehandicap. Slagene fordeles efter handicapnøglen. Halve slag rundes op. Parret med det højeste samlede spillehandicap tildeles halvdelen af forskellen til det andet pars sammenlagte handicap. Halve slag rundes op. I Greensome tildeles siden (parret) slag således: Laveste spillehandicap x 0,6 + højeste spillehandicap x 0,4 = spillehandicap beregnet med decimal. Eksempel: Spiller 1: spillehandicap 5, spiller 2: spillehandicap 16, dvs. 5 x 0, x 0,4 = 9,4. Siden med højeste værdi tildeles et spillehandicap, som er lig med den afrundede forskel til den anden sides værdi, f.eks. 9,4-8,7 = 0,7, som afrundes til 1. Slagene fordeles efter handicapnøglen. NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun en spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. Hver af spillerne spiller mod de to andre samtidig. Fuld handicaptildeling som i single. Tildeling af slag foretages i overensstemmelse med handicapnøglen, efter at laveste spillehandicap er nulstillet, og øvrige spillehandicap er sat i relation hertil. Den ene spiller mod de to eller 3 andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i Three-ball. Three-ball om point Four-ball High and low Four-ball aggregate Også kaldet "Amerikaner" eller "Københavner". Hulspilmatch mellem 3 spillere, som deler 6 points pr. hul efter følgende regler: Bedste (netto)score får 4 points, næstbedste 2 og dårligste 0. Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1. Er to spillere bedst og lige gives 3,3. Er alle lige gives 2,2,2 Undertiden tilføjes den regel, at hvis den bedste score er 2 eller flere slag bedre end det næstbedste, får den bedste score alle 6 points. Handicaptildeling som i Three-ball. Kun sidernes bedste bolde (score) sættes op mod hinanden til afgørelse af, om hullet vindes, halveres eller tabes. Når en bold er uden chance for at konkurrere, bør den tages op. Spilles som Four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Hvert hul kan således vindes 2 up, 1 up eller halveres. Denne match er en udvidelse af Fourball, idet både den bedste bold vinder 1 point, og det bedste sammenlagte (aggregate) score vinder 1 point. 11

13 Four-ball om 12 point Handicaptildeling som i Four-ball. I denne hulspilsmatch deler de fire spillere 12 points pr. hul efter følgende regler: Bedste (netto) score får 6 points, næstbedste 4, tredjebedste 2 og sidste 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 6,3,3,0. Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 6,2,2,2. Er to spillere bedst og lige, gives 5,5 den tredje 2 og den sidste 0. Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0 Er alle lige, gives 3,3,3,3. Handicaptildeling som i Best-ball. Undertiden også kaldet "københavner" eller "amerikaner" 12

14 HOLDTURNERINGER I holdturneringer spiller 2 eller flere hold mod hinanden én eller flere gange. I sidstnævnte tilfælde taler man om en serieturnering. Holdturneringer er værdifulde og populære, da de bidrager til at øge sammenhold og holdånd og giver den enkelte spiller et ekstra incitament til at kæmpe. I det traditionelt stærkt individuelt prægede golfspil er dette ellers svagt repræsenterede egenskaber. Den sædvanlige form er en holdturnering, i hvilken holdenes spillere møder hinanden i hulspil i singler og Foursomes. Således spilles f.eks. europamesterskaberne og DGU s danmarksturnering og DGU s juniorholdturnering. Normalt spilles der 18 huller i den enkelte kamp, som kan halveres. Ved deltagelse af et stort antal hold, indledes ofte med en slagspilkvalifikation, hvorfra de bedste hold går videre til hulspilmatcher efter cup-system, ofte seedede efter resultaterne i slagspilkvalifikationen. Det bedst kendte og samtidig mest omfattende eksempel på en hulspil holdturnering er Ryder Cup, som spilles over 3 dage mellem to hold bestående af de 12 bedste professionelle i USA og i Europa. Der spilles både foursomes, four-ball og singles. Holdkamp afvikles (for at spare tid) ofte i form af slagspil Hver deltager spiller f.eks. 72 hullers slagspil, og spillernes sammenlagte scores udgør holdets resultat. Sådan spilles f.eks. verdensmesterskaber og nordiske mesterskaber. I mindre højtidelige holdturneringer, f.eks. venskabsturneringer mellem to klubber, spilles ofte Stableford, og ofte således, at et vist antal, f.eks. de 5 bedste scores, udgør holdets resultat. 13

15 SPECIALTURNERINGER Bermuda Bisque Blind makker Cross country Derby Discard Four ball average Færrest antal put Hallington Hidden hole Hulspilsmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicaptildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler. Hulspilsmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter nøglen, men kan tages på de huller, hvor spilleren ønsker det. Han kan også bruge flere slag på samme hul. Anvendelsen af handicapslaget skal besluttes, inden spilleren forlader green. Efter turneringen er begyndt, parrer turneringsledelsen ved lodtrækning spillerne. Partnernes sammenlagte nettoresultater udgør parrets resultat. Denne spilleform kan bruges i sammenhæng med de fleste turneringsformer og kan også indlægges som en ekstra turnering i turneringen. Slagspilturnering - velegnet til vinterspil - hvor hullerne ikke spilles i deres normale forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 huller "udlægges" af turneringsledelsen f.eks. således: 1. hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 13. green etc. I en variant finder turneringsledelsen et startsted et par kilometer fra banen, hvorfra alle spiller igennem terrænet til et bestemt hul på banen, f.eks. 18. hul. Bolden spilles overalt, som den ligger. Hvis en bold er tabt eller uspillelig, må en ny tees op nær det sted, hvor bolden formodes tabt eller er uspillelig, med tillæg af 2 straffeslag. En morskabsturnering for et begrænset antal spillere, 10-15, helst med nogenlunde samme spillehandicap eller fra scratch. Alle spiller 1. hul samtidig. De tre spillere med højeste scores udgår. Efter 2. hul udgår igen de tre højeste scores. På 3. hul elimineres 2 spillere. På 4. hul også 2 spillere. Fra 5. hul elimineres kun en spiller pr. hul, indtil vinderen er fundet. Ved lige scores om eliminationspladserne afholdes sudden death pitch-off, d.v.s. en indspilskonkurrence til flaget blandt de involverede. Spilleren længst fra hullet elimineres. En variant, som bedst indlægges i en anden turnering, går ud på, at den, der spiller flest huller i (netto) par eller bedre i træk, vinder. Ved lige points regnes der med bedste nettoscore. Hver spiller kan på 3 huller efter eget valg erstatte sin score med par. Fuld tildeling af slag. Parrets slagspilresultat udgøres af gennemsnittet af deres bruttoscore på hvert hul. Et halvt slag i resultatet rundes op til et helt slag. Halvdelen af partnernes sammenlagte spillehandicap fratrækkes. I en variant anvendes den bedste nettoscore på hvert hul. Indlagt konkurrence i slagspilturneringer, hvor spilleren med laveste antal puts (slag på green) er vinder. Stablefordvariant. Spiller man hullet i par, opnår man et antal points, som er lig med par. Spiller man hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, trækkes disse 1 eller 2 slag fra parværdien. Spiller man hullet under par, belønnes man med, at der lægges det antal slag, man går bedre end parværdien, til parværdien. Eks.: spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 5-2 = 3 points. Spilles derimod et par 5-hul i 4 slag, opnår man = 6 points. Forskellen i dygtighed udlignes ved, at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede points tillægger hver enkelt spillers spillehandicap. Spilleresultatet bliver således det opnåede antal points + spillehandicap. Efter en slagspilrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En forholdsmæssig del af spillehandicappet 14

16 fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering. Kicker Længste drive Miniature turnering Mixturnering I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sit handicap. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden. Slagspilregler. Konkurrencen afholdes på en bred og rimelig flad fairway. Hver deltager slår 3 bolde. Kun bolde, der ender på fairway, tæller. Gennemsnittet af de tællende slag udgør resultatet. Hvis deltagerne ikke har samme styrke, hvilket er bedst, kan "handicap" indregnes på den måde, at der tillægges et antal meter svarende til spillerens handicap. Konkurrencen kan indlægges i en turnering på den måde, at det længste drive på et bestemt angivet hul vinder. Den første spiller anbringer et skilt med plads til notering af sit navn, der hvor hans drive ender, (kun drives på fairway tæller). En spiller, der slår længere, flytter skiltet frem og noterer sit navn. 36-hullers turnering. Først spilles 9-hullers slagspilkvalifikation. På grundlag heraf deles spillerne i grupper med de 8 bedste nettoscores i første gruppe, de næste 8 scores i anden gruppe etc. I hver gruppe spilles herefter 3 hulspilrunder efter cup-system, hvorefter man har vinder og runner-up i hver gruppe. Sammensætningen til første hulspilrunde i grupperne sker ved seedning, laveste score mod højeste, næstlaveste mod næsthøjeste etc. En variant er at sætte 9 spillere i hver gruppe og spille Round Robin i Three-ball i hver gruppe. 18-hullers slagspilturnering, hvor scoren anvendes til at simulere en række forskellige turneringer, hvor spillerne på forhånd har tilmeldt sig til alle eller nogle. På grundlag af scoren kan der f.eks. "spilles" slagspil, Stableford parturnering, blind-makkerturnering, hidden hole. Endvidere kan indlægges f.eks. længste drive, nærmest flaget, færrest puts. Hvis spillerne skal betale separat indskud for hver konkurrence, de tilmelder sig, er turneringsformen velegnet til at rejse penge f.eks. til juniorafdelingen. Nassau Slagspilturnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 points. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point. Fuld tildeling af slag. Nærmest hullet Point-hold-turnering Indlagt konkurrence, hvor det teeslag, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres. Markering med skilt som angivet ovenfor under længste drive. Det er kun bolde på green, der tæller. 2 eller flere hold af en hvilken som helst størrelse spiller slagspil mod hinanden. Vinderholdet er det, som har opnået flest points efter følgende skala: nettoscores over 100 giver 2 points nettoscores fra 90 til 100 giver 5 points nettoscores fra 85 til 89 giver 10 points nettoscores fra 80 til 84 giver 15 points nettoscores fra 75 til 79 giver 25 points nettoscores fra 70 til 74 giver 25 points nettoscores under 70 giver 75 points Putteturnering Round Robin Scotch eller På puttinggreen kan afvikles en række af ovennævnte turneringer til stort fornøjelse og træning. Man kan også udmærket have en klubmester i putting. Pulje-turneringsform, hvor alle spiller mod alle i hulspilsmatcher. Den, der vinder flest matcher, er vinder. Walk-over tæller som sejr. Hvis kampen afvikles som three-balls, spares tid. Ved et større antal deltagere kan der spilles i flere puljer, idet puljevinderne mødes i en finalekamp eller finalepulje. Matchformen sikrer i modsætning til det sædvanlige cupsystem, at alle spillere får flere kampe, og at en enkelt dårlig runde ikke bliver altafgørende. Variant af greensome. Par-3 hullerne spilles som i greensome. 15

17 Irish twosome Scramble Snoreturnering Solo-kølle turnering Sunningdale 3-kølle turnering Trøst-turnering Vinderturnering På par-4 og par-5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold. Efter andetslaget vælges, hvilken bold man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul (handicap som i greensome). Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at spillehandicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle. Herefter vælger man det bedste drive, hvorfra alle så slår deres tredieslag og så fremdeles. Turneringen spilles efter slagspilregler. Det anbefales at tilføje den turneringsbetingelse, at alle spilleres drives skal vælges mindst 4 gange - 3 mandshold dog 5 gange og 2 mandshold 6 gange. I en variant forsynes hver spiller med en snor af samme længde, f.eks. 30 cm, og spilleren kan flytte sin bold snorens længde, så mange gange som spillehandicappet angiver. Turneringen spilles efter slagspilregler. Hvert hold består af 7 spillere, hvoraf en er kaptajn. Hver spiller får til opgave at spille med en og kun en kølle af følgende: driver, 3-wood, 3 jern, 5 jern, 7 jern, 9 jern eller putter. Holdet spiller en bold, og kaptajnen bestemmer, hvilken spiller (kølle), der skal slå. Hulspilsmatch, som spilles uden spillehandicap. I stedet skal en spiller, når han bliver 2 up, afgive slag på de følgende huller, så længe han er 2 (eller flere) up. Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3 stk. Der afholdes en sæsonafslutning for alle dem, som ikke er blevet placeret i sæsonens turneringer. Vinderne og runner-ups i alle sæsonens turneringer mødes i en sæsonfinale. 16

18 3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER Inddeling Åbne, lukkede, af turneringer private o Åb Å Åbne, lukkede, private og invitationsturneringer Scratch- og handicapturneringer s Internationale turneringer DGU-turneringer Større åbne scratchturneringer Professionelle turneringer Åbne klubturneringer Klubturneringer Handicaptællende turneringer Inddeling af deltagere s Amatører og professionelle Spillere med mistet amatørstatus Danske - udlændinge Hjemmeklub Gruppeinddeling Officielle aldersgrænser Anbefalede yderligere aldersgrænser Vigtige fællesbestemmelser s Turneringsbetingelser & invitation Tilmelding Afbud Udeblivelse Aflysning Deltagerbegrænsning Cut Spilleorden For sen ankomst til start Afbrydelse af turneringen Frit spil før turneringen Afgørelser ved lige resultater Maksimal spilletid Udfyldelse af scorekort Protester og afgørelser Regler Hole-in-one Banerekord Doping og medicin 17

19 INDDELING AF TURNERINGER Åbne, lukkede, private og invitations-turneringer Scratch- og handicapturneringer Internationale amatør turneringer DGU-turneringer Større åbne scratchturneringer Udbuddet af turneringer kan for overskuelighedens skyld inddeles i forskellige grupper på grundlag af, hvem der står som arrangør og hvem, der må deltage. Lukkede turneringer er turneringer forbeholdt en bestemt afgrænset gruppe deltagere, f.eks. en klubs medlemmer. Åbne turneringer burde så konsekvent være turneringer, hvor alle kan deltage. Imidlertid er man af praktiske grunde nødt til at begrænse deltagelsen i åbne turneringer f.eks. i henhold til alder, køn, handicap eller lignende. Lukket - åben refererer derfor til, om spillere fra kun en eller fra flere/alle klubber kan deltage. En mellemting er invitationsturneringer, som har deltagelse af spillere fra flere klubber, men kun de spillere, som arrangørerne personligt inviterer til at deltage. Private runder er alle de venskabelige dyster, som udkæmpes mellem de enkelte spillere, som ikke er arrangeret af noget organ, men af spillerne selv. Turneringer spilles enten med spillehandicap (netto) eller uden spillehandicap (brutto eller scratch). I handicapturneringer bør der også være en præmie til de(n) bedste scratchscore, mens der i scratchturneringer ikke bør være nogen handicappræmie. Brutto og netto bør ikke sammenblandes. F.eks. bør man ikke arrangere en X-pokal turnering, hvor der spilles i en scratchrække og en handicaprække, og hvor X-pokalen vindes af bedste scratchscore, mens andre præmier uddeles i handicaprækkerne. Der er reelt tale om to turneringer med forskellige deltagergrupper og forskellige præmier. Derfor bør der inviteres til og afvikles to selvstændige turneringer, som evt. kan spilles samtidigt, hvis det af andre grunde er ønskeligt. Disse er arrangeret af internationale organisationer i form af mesterskaber, f.eks. VM arrangeret af World Amateur Golf Council (WAGC), EM, arrangeret af European Golf Association (EGA), eller Nordiske Mesterskaber, arrangeret af Nordisk Golf Union (NGU). Invitationerne til disse mesterskaber tilgår DGU, som udtager de spillere/hold, som skal deltage som Danmarks repræsentanter. Til EM kan spillerne også tilmelde sig individuelt. Internationale turneringer arrangeres også af nationale unioner, som regel i form af åbne nationale mesterskaber. Også her tilgår invitationerne DGU, som udtager spillere til deltagelse. Til visse af disse mesterskaber kan der tillige ske individuel tilmelding. Turneringer med international deltagelse arrangeres endvidere af golfklubber med den nationale unions godkendelse. På samme måde skal de nationale unioner godkende de internationale turneringer, som i stigende omfang arrangeres af kommercielle sponsorer, som regel i det format, at vinderne af nationale kvalifikationsturneringer mødes i en international finale. DGU-turneringer er de turneringer, som DGU arrangerer og afvikler i samarbejde med de klubber, hvor turneringerne spilles. Det drejer sig fortrinsvis om Danmarksmesterskaber, Danmarksturneringen, DGU Elite Tour, DGU Challenger Tour, DGU Senior Tour, DGU Junior Tour samt DGU s Juniorholdturnering, Junior Cup og Sportsjournalisternes Juniorholdturnering. Se i øvrigt kapitel 4 om afvikling af DGU-turneringer og kapitel 6 om deres turneringsbetingelser. Dette er betegnelsen for de eliteturneringer, som klubberne arrangerer og som DGU udsender program over. Kriterierne for status som "større åben scratchturnering" er følgende: Turneringen skal arrangeres af eller i samarbejde med en klub med fuldt medlemskab af DGU eller tilsvarende nationalt forbund. Turneringen skal som udgangspunkt afvikles over min. 54 huller. Turneringen skal afvikles som scratchturnering. Turneringen skal afvikles efter de af Royal & Ancient sidst vedtagne golfregler og præmierne 18

20 skal overholde gældende Amatørregler. Turneringen skal være åben. Lukket/åben refererer udelukkende til, om spillere fra kun én eller flere/alle klubber kan deltage. Ved overtegning udgår spillere med højeste handicap, alternativt dårligste ranglisteplacering. Max. handicapgrænse: herrer hcp. 6,0 - damer hcp. 12,0 Antal af wild cards til arrangerende klub er max. 6 stk., som kun kan gives til spillere, der opfylder respektive handicapgrænser. Turneringen afvikles fra hvid/blå tee (eller tilsvarende), hvor disse forefindes. Turneringen skal være anmeldt til og efterfølgende godkendt af DGU. Resultatlister fra samtlige runder indsendes til DGU s sekretariat senest første hverdag efter turneringen. Listerne skal være påført deltagernes hjemmeklub. Scorekort fra samtlige runder skal fremsendes til respektive hjemmeklubber senest første hverdag efter turneringen, eller såfremt klubbens IT-system kan foretage elektronisk handicapregulering, kan klubben foretage registrering af scorekortet, og derefter overføre ændringen elektronisk til spillerens hjemmeklub. Scorekortet skal gemmes i klubben i 2 måneder eller fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning. DGU bestemmer ikke, hvor og hvornår den enkelte turnering skal spilles, men DGU søger at medvirke til, at kollisioner og overmætning af markedet så vidt muligt undgås ved at indsamle en oversigt over de turneringer af denne art, som klubberne planlægger i det kommende år, og ved at rådgive klubber, som påtænker at arrangere sådanne turneringer. Professionelle turneringer Åbne klubturneringer Klubturneringer Handicaptællende turneringer Det er en del af DGU s målsætning at søge indflydelse på alle golfaktiviteter i Danmark, herunder også turneringer for professionelle spillere. Endvidere forsøges de professionelle turneringer, der arrangeres i Danmark, koordineret med DGU s turneringsplan, så uheldige overlapninger undgås. Åbne klubturneringer er turneringer (scratch eller med handicap), som er åbne for spillere fra flere klubber. Klubturneringer (lukkede) er alle turneringer arrangeret af en klub og forbeholdt dennes medlemmer. En "tællende" turnering er en turnering, der kan anvendes til handicapregulering, når den er spillet under slagspilsbetingelser og er arrangeret af: 1) DGU. 2) Udenlandske unioner. 3) Klubber med fuldt medlemskab af DGU. 4) Klubber med fuldt medlemskab af udenlandske unioner. Jf. i øvrigt bestemmelserne om tællende scores i EGA Handicapsystemet 3.6. Handicapkomitéen eller turneringsledelsen for en tællende turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub kan, hvis den skønner, at spillerens spillehandicap er for højt, nedsætte hans spillehandicap, efter at han har haft lejlighed til at udtale sig. Denne nedsættelse gælder kun for den turnering, den blev foretaget i, jf. EGA Handicapsystemet

21 INDDELING AF DELTAGERE Amatører/ professionelle Turneringer her i landet, arrangeret af eller i samarbejde med DGU, er forbeholdt amatører, medmindre andet er bestemt af turneringsbetingelserne. Ligeledes er turneringer arrangeret af golfklubber, som er medlem af DGU, forbeholdt amatører, medmindre andet er bestemt af betingelserne. Note: Turneringsbetingelserne skal være i overensstemmelse med klubbens vedtægter og love. Eftersom både professionelle og spillere, der har mistet sin amatørstatus (se nedenstående), kan være medlemmer af danske golfklubber, anbefales det klubberne at sikre sig, at turneringsbetingelserne tager højde for, hvilke medlemskategorier der er berettiget til at deltage i de enkelte turneringer. Golfinstruktører i danske golfklubber og spillere, som lever af at spille golf, er professionelle golfspillere. De fleste er medlemmer af PGA of Denmark, som i samarbejde med golfklubber og evt. DGU arrangerer turneringer for sine spillere. Spillere, der har mistet sin amatørstatus Danske / udlændinge Hjemmeklub En tredje gruppe er spillere, som ved overtrædelse af amatørreglerne har mistet sin amatørstatus. Disse spillere bliver ikke professionelle og/eller medlemmer af PGA of Denmark. Hertil kræves visse spillermæssige kvalifikationer og et professionelt arbejde med golf, jf. PGA s vedtægter. Denne gruppe af spillere kaldes som oftest Non-amatører. Professionelle, som har ansøgt om generhvervelse af amatørrettigheder og som befinder sig i den af A&O fastsatte karantæneperiode, regnes teknisk som professionelle, indtil amatørstatus tildeles også selvom amatørreglerne bliver overholdt i karantæneperioden. Mellem de rene amatørturneringer og de rene pro-turneringer findes flere blandingsformer: Åben turnering, hvor pro'er og amatører spiller - som regel slagspil - med/mod hinanden. Hvis en amatør vinder, gælder amatørpræmieregulativet. Hvis en pro vinder, modtager han pengepræmien. Pro/am turnering, hvor én pro danner hold med som regel tre amatører. På de vindende hold modtager pro'en en pengepræmie og amatørerne præmier i henhold til turneringsbetingelserne og præmieregulativet. Som det fremgår af ovenstående kan klubberne afgøre, om spillere, der har mistet sin amatørstatus, og professionelle medlemmer af klubben (samt måske især klubbens egne instruktører uden at være medlemmer af klubben) kan deltage i såvel åbne som lukkede klubturneringer. Pro'en skal almindeligvis spille fra scratch, men har dog et officielt handicap, hvis klubben fører et handicapregister for ham. Spillere, der har mistet sin amatørstatus, kan spille med handicap, hvis klubben fører et handicapregister for spilleren. I lukkede klubturneringer kan alle klubbens medlemmer, hvad enten de er danske statsborgere eller ej, deltage, såfremt ikke andet udtrykkeligt fremgår af turneringsbetingelserne. DGU anbefaler, at udenlandske medlemmers turneringsrettigheder ikke begrænses. En undtagelse kan være klubmesterskaber, men dog ikke hvis det udenlandske medlem har valgt klubben som hjemmeklub. I åbne individuelle turneringer skal udenlandske spillere, hvad enten de er medlem af danske golfklubber eller ej, kunne deltage. Medlemskab af en anerkendt udenlandsk klub bør dog være en betingelse og eventuelt kræves dokumenteret sammen med handicap. I holdturneringer - jvf. turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen. I DGU turneringer vil det af turneringsbetingelserne fremgå, hvem der kan deltage. En spiller, der kun er medlem af én klub, har automatisk denne som hjemmeklub. En spiller, der er medlem af flere klubber, skal vælge én af disse som sin hjemmeklub og give meddelelse herom til alle andre klubber, han er medlem af. Spilleren kan skifte hjemmeklub ved skriftligt at meddele dette til de klubber, han er medlem af. Hjemmeklubben har betydning i følgende forhold: 20

22 1. hjemmeklubben er spillerens handicapmyndighed. 2. i DGU s holdturneringer kan spilleren kun repræsentere sin hjemmeklub. 3. DGU anbefaler, at spilleren kun kan deltage i klubmesterskaberne i sin hjemmeklub. 4. ved skift af hjemmeklub indtræder der en begrænsning, hvis spilleren har deltaget i en match i Danmarksturneringen. Se nærmere under kapitel 6 - Turneringsbetingelser for DGU-turneringer. Ifølge noten til EGA Handicapsystemet kan en spiller med bopæl i to lande, hvor opholdet i hvert land er på minimum 3 mdr., have hjemmeklub i begge lande og dermed blive handicapreguleret i begge lande. Gruppeinddeling Enkelte lukkede klubturneringer kan for selskabelighedens skyld spilles i én gruppe, uanset køn, alder og handicap, men de fleste og i hvert fald alle åbne turneringer skal både af praktiske og sportslige grunde inddeles i selvstændige grupper eller delturneringer efter et eller flere af følgende kriterier: køn, alder og handicap. Efter køn: Scratchturneringer skal spilles i en række for kvinder og en række for mænd. Større handicapturneringer bør også fortrinsvis opdeles i en dame- og en herrerække. Efter handicap: Scratchturneringer forbeholdes spillere under et vist handicap eller i en bestemt hcp-gruppe f.eks. eliteturneringer for spillere med max. hcp herrer 6,0 og damer 12,0 eller subeliteturneringer for spillere med hcp for herrer: min. 4.5 og max. 12,0 og for damer: min og max. 18,0. Åbne handicapturneringer bør som tidligere nævnt være rettet mod en eller flere bestemte grupper af spillere. Eksempelvis handicap I øvrigt bør handicapturneringer i klubregi inddeles i 3-4 grupper med nogenlunde lige mange deltagere i hver, f.eks. A-gruppen: 0-12,4 B-gruppen: 12,5-20,4 C-gruppen: 20,5-36,0 D-gruppen: 37 -? Hvis gruppegrænserne er fastlagt på forhånd, skal der i turneringsbetingelserne tages forbehold for, at en gruppe med for få deltagere lægges sammen med en anden gruppe. Hvis kun antallet af grupper er fastlagt på forhånd, kan man efter tilmeldingen sætte gruppegrænserne således, at grupperne bliver lige store, men styrkeforskellen inden for gruppen må ikke blive for stor. I øvrigt skal man være opmærksom på, at ordet handicapgrænse kan betyde to ting: 1. Normalt det højeste (laveste) handicap en spiller må have for at deltage i turneringen/gruppen. 2. Undertiden dog det højeste handicap en spiller må anvende ved resultatberegningen, idet spilleren gerne må deltage, selv om spillerens handicap er for højt. I nogle turneringer, især for juniorer og yngre spillere anbefales det, at man inddeler spillerne i mindre handicapgrupper med en spændvidde på f.eks. 6 slag, hvorefter der spilles scratch inden for den enkelte gruppe. Grupperne kan om nødvendigt konkurrere indbyrdes ved at tillægge gruppens spillere et fælles spillehandicap (sph). Eksempelvis: Gruppen 0-6 har sph. 3, gruppen 7-12 har sph. 9, gruppen har sph. 15, gruppen har sph. 21 etc. Efter alder: I overensstemmelse med den overvejende internationale praksis anvendes i Danmark kalenderårsprincippet for overgangen mellem aldersklasser, dvs. at aldersklassen begynder den 1. januar og slutter den 31. december i det pågældende år. F.eks: En spiller der fylder 18 år den 6. maj i et kalenderår er junior til og med udgangen af det pågældende kalenderår. 21

23 Det bemærkes, at man i enkelte udenlandske turneringer anvender et andet skæringstidspunkt, som regel turneringens afslutningsdag. Officielle aldersgrænser De gældende aldersgrænser i danske og i de fleste udenlandske turneringer er: Juniorer: til og med det år, spilleren fylder 18 år Damer og Herrer: fra og med det år, spilleren fylder 19 år Seniorer, damer: fra og med det år, spilleren fylder 50 år Seniorer, herrer: fra og med det år, spilleren fylder 55 år Mid-age, damer: fra og med det år, spilleren fylder 30 år Mid-age, herrer: fra og med det år, spilleren fylder 30 år Anbefalede yderligere aldersgrænser Ynglinge: Veteraner, damer: Veteraner, herrer: fra og med det år, spilleren fylder 19 år til og med det år, spilleren fylder 21 år fra og med det år, spilleren fylder 60 år fra og med det år, spilleren fylder 65 år DGU anbefaler, at det ikke tillades en spiller at deltage i flere Stableford/netto-turneringer samtidig. En juniorspiller må således vælge, om han vil deltage i juniorklassen eller dame/herreklassen, hvis turneringen spilles samtidig i begge klasser. I brutto-turneringer (uden HCP) anbefales det, at laveste score, spillet samme dag, fra samme teested/bane og over samme antal huller, vinder uanset hvilken række/klasse der er stillet op i. Dette princip gælder eks. til DM for seniorer og veteraner, hvor de veteraner, der klarer cuttet i seniormesterskabet, har mulighed for at vinde såvel senior, som veteranmesterskabet. For turneringer med såvel brutto, som netto-præmier, henvises der til Præmie-anbefaling i kapitel 4. For klubmesterskaber henvises der til anbefalet model i kapitel 5. 22

24 VIGTIGE FÆLLES TURNERINGSBESTEMMELSER Turneringsbetingelser & invitation Tilmelding Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af turneringsbetingelserne og invitationen: 1) turnerings- og spilleform 2) tid, sted, gebyr og tilmeldingsfrist 3) deltagerkvalifikationer, deltagerbegrænsning, mindste antal deltagere 4) afgørelsesmåde ved lige resultater 5) præmier 6) evt. afbud Herudover bør en række yderligere oplysninger fremgå af turneringsbetingelserne. Disse omtales i kapitel 4 sammen med praktiske eksempler. Tilmelding skal i alle åbne turneringer ske skriftligt, enten på en dertil opsat tilmeldingsliste, , direkte via klubbens IT-system I klubturneringer bør tilmelding også ske skriftligt på en tilmeldingsliste i klubhuset, eller direkte via klubbens IT-system. Afbud Udeblivelse Afbud skal meddeles så hurtigt som muligt og til det organ, som har modtaget tilmeldingen, eller direkte til turneringsledelsen, hvis afbud er nødvendigt lige inden start. Udeblivelse uden afbud, eller afbud uden rimelig grund bør medføre sanktioner f.eks. i form af karantæne fra en eller flere af de følgende turneringer. Ved åbne turneringer bør turneringsledelsen give en udebleven spillers hjemmeklub meddelelse om forseelsen. Aflysning Deltagerbegrænsning Cut En turnering kan kun aflyses, hvis det på forhånd fastsatte mindste antal deltagere ikke tilmelder sig, eller hvis turneringen på grund af banens tilstand eller vejret, ikke lader sig afvikle. Hvis der i mesterskaber kun tilmelder sig én spiller, er vedkommende mester. Turneringsledelsen skal give deltagerne besked om aflysningen og tilbagebetale indskud, men arrangørerne er ikke forpligtet til at godtgøre deltagerne udgifter, som de måtte have afholdt i anledning af turneringen. Ved for mange tilmeldte til en turnering anvendes i scratch-turneringer handicapprincippet, dvs. at de tilmeldte med laveste handicap har prioritet. Hvis der i turneringen ikke er plads til alle spillere med det højeste handicap, kan der enten trækkes lod blandt alle spillere med dette højeste handicap om de ledige pladser, eller højeste handicap udgår. I handicapturneringer anvendes ud over handicapprincippet også prioritetsprincippet; dvs. de først tilmeldte får pladserne. Dette forudsætter dog, at tilmeldingstidspunkterne kan konstateres. Hvis det er praktisk muligt og ønskeligt at indsætte erstatninger for spillere, der melder afbud, bør de spillere, der ikke er kommet med i turneringen, opstilles i en prioriteret rækkefølge. Spillerne på denne reserveliste tilbydes de ledige pladser efter tur i overensstemmelse med prioriteringen foretaget ved lodtrækning eller evt. i hcp-orden. En særlig form for begrænsning af deltagerantallet i - eller rettere under - en turnering er et cut, hvorved forstås, at man i slagspilsturneringer over flere runder skærer et vist antal af de dårligst placerede spillere fra, når en del, som regel halvdelen, af turneringen er spillet. Fordelene ved et cut er: 1) det er nemmere rent praktisk at afvikle runderne efter cuttet 2) turneringen kan afsluttes rimeligt tidligt på sidste dagen (ofte søndag) 3) publikum kan koncentrere sig om de bedste spillere 4) spillerne tvinges til en alvorlig indsats lige fra starten for at overleve cuttet 5) man undgår, at spillere helt uden placeringschance på sidste dagen scratcher eller spiller 23

25 uengageret Spilleorden Se herom i kapitel 4. 6) banen kan åbnes tidligere for almindeligt spil 7) man kan tillade sig en lang første spilledag og derved få plads til lidt flere spillere. Hvis man spiller 72 huller over 3 dage, kan man spille 18 huller hver af de to første dage med et stort deltagerantal. Derefter skæres ned til et mindre antal, som spiller 36 huller sidste dag. En 54-hullers turnering kan på denne måde afvikles på to dage med et stort startfelt. DGU anbefaler, at der i 72- og 54-hullers turneringer anvendes et cut efter følgende retningslinier: Efter 36 huller (18 huller i 54-hullers turnering) reduceres deltagerfeltet, således at kun den bedst placerede halvdel, dog maximalt 36 spillere (24 herrer/12 damer i en blandet turnering), fortsætter til de sidste 36 huller på afslutningsdagen. Hvis flere spillere har den højeste score, som klarer cuttet, fortsætter disse også, selv om antallet af spillere derved overstiger 36 (24/12). Alternativt kan det bestemmes, at alle de spillere, hvis score er 10 eller færre slag højere end den førende score, fortsætter, selv om antallet af spillere derved overstiger 36 (24/12). For sen ankomst til start Afbrydelse af turnering Frit spil før turneringen Afgørelser ved lige resultater Spillere skal starte i den gruppe og på den tid, som fremgår af den af Turneringsledelsen udarbejdede startliste. For sen ankomst til start medfører straf i henhold til Regel 6-3a, dvs. hvis spilleren er på teestedet og klar til at slå inden for 5 minutter efter hans starttid, tildeles han to straffeslag i slagspil, og i hulspil taber han første hul. Ved senere ankomst til teestedet diskvalificeres spilleren. Hvis turneringsledelsen skønner, at banen af en eller anden grund (f.eks. oversvømmelse efter regn) ikke er spilbar, eller der foreligger omstændigheder (f.eks. tordenvejr), som gør spil umuligt eller uforsvarligt, så kan den standse golfspillet og afbryde turneringen for en tid eller afslutte turneringen helt. Signalet til spillerne om at standse spillet kan gives på forskellig måde, f.eks. ved tågehorn, eller ved at sende officials rundt på banen. Ledelsen skal sikre sig - i turneringsbetingelserne, ved opslag i klubhus og/eller gennem starteren - at spillerne ved, hvorledes signalet til afbrydelse vil være og skal tilstræbe, at alle modtager signalet (beskeden) samtidigt. Når turneringen således bliver afbrudt, skal følgende videre fremgangsmåde anvendes: a) Hvis turneringsledelsen inden 1. start i runden skønner, at den ikke vil kunne færdigspilles af alle spillere af en eller anden grund, kan den beslutte at afkorte turneringen med et vist antal huller. b) Hvis runden er påbegyndt, må der ikke træffes beslutning om afkortning, og i stedet må hele runden annulleres, og hele turneringen afkortes dermed. For at turneringen kan være gyldig og gennemført på en retfærdig måde, bør den ikke afkortes med mere end halvdelen af hullerne. Afkortes turneringen til under 50 % af det planlagte antal huller, bør turneringen aflyses og eventuelt spilles på et senere tidspunkt. c) I hulspil, hvor en runde ikke kan annulleres, må de følgende runder afkortes, eller yderligere tid inddrages. Hvis dette ikke er muligt, må turneringen aflyses og eventuelt spillet på et senere tidspunkt. Greenfee-frit spil for deltagerne i en åben turnering bør tillades én runde enten dagen før første spilledag eller på en af de sidste 8 dage inden første spilledag. Vedrørende Danmarksturneringen, se kapitel 6. Afgørelsesmåden ved lige resultater skal fremgå af turneringsbetingelserne, og én af følgende fremgangsmåder bør anvendes, jf. Golfregel 33-6: 1) Hulspil: a. Omspil over en hel runde (18 huller) eller over et mindre antal huller f.eks. 3, som så udgør en "runde". Der er tale om en ny runde, således at der skal gives handicap på ny, og f.eks. spilleordenen i foursome kan ændres. 24

26 Hvis turneringen stadig er lige efter omspillet, kan man teoretisk iværksætte et nyt omspil, men det vil sjældent være praktisk muligt; i stedet vil man anvende metode b. sudden death i umiddelbar fortsættelse af omspillet. Afgørelsesmåden omspil anvendes sjældent, da den er tidskrævende. b. Den normale afgørelsesmåde er "sudden death play off". Spillerne, der er all square efter det fastsatte antal huller, fortsætter umiddelbart spillet hul for hul, indtil den ene spiller (eller side) har vundet et hul. Fortsættelsen skal ske fra det hul (som regel 1. hul), hvor den halverede runde startede. Sudden death play off er en forlængelse af den halverede runde i den forstand, at f.eks. honnøren og spilleordenen i foursome fortsætter uændret, men runden er ny i den forstand, at der i handicapturneringer gives slag igen på samme måde som i den halverede runde, og f.eks. i foursome kan spilleordenen ændres. c. I hulspilholdturneringer regner man normalt med halverede kampe. Hvis hele holdturneringen så ender uafgjort, kan flere afgørelsesmåder anvendes, afhængig af turneringens art, f.eks. antallet af "ups" og "downs", eller sudden death play off mellem en spiller fra hvert hold. 2) Slagspil: a. Omspil over en hel runde (18 huller) eller mere praktisk over en "runde" på f.eks. 3 huller. Omspillet er en ny runde, således skal der f.eks. i en handicapturnering anvendes spillehandicap igen. Hvis omspillet går over en mindre "runde" end 18 huller, anvendes en tilsvarende brøkdel af spillehandicap; f.eks. 1/6 spillehandicap ved omspil over 3 huller. Omspil kan anvendes både i scratchturneringer og i handicapturneringer, men er tidskrævende. b. I stedet for omspil, eller hvis omspillet ikke har givet en afgørelse, kan man anvende sudden death, spillet efter slagspilsregler. Når der spilles slagspil, kan denne fremgangsmåde - spil over ét hul - imidlertid kun anvendes for scratchturneringer. Omspil/sudden death, anvendes kun til at afgøre lige resultater på førstepladsen. Lige resultater på følgende placeringer (præmiepladser) afgøres efter den matematiske metode (c.). Er der dog tale om præmier (f.eks. gavekort), der umiddelbart lader sig opdele i to eller flere lige store dele, deles placeringen. Hvis der er lige scores blandt de uplacerede spillere, gives disse samme, delte placering. c. Den matematiske metode betyder, at den spiller, som har scoren bedst på den sidste halvdel af turneringens huller, bliver vinder; dvs. bedst på sidste 36, 18 eller 9 huller. Hvis det ikke giver en afgørelse, så bedst på sidste 6, 3, eller til nød sidste hul. I handicapturneringer bør denne metode være den normalt anvendte. For de sidste 9, 6, 3 og sidste hul fratrækkes henholdsvis 1/2, 1/3, 1/6 og 1/18 af handicappet og beregnet med en decimal. I Stablefordturneringer tælles points og i par-turneringer tælles + og -. I turneringer, hvor spillerne er startet fra forskellige teesteder, anbefaler Golfreglerne, at de "sidste ni huller", "sidste seks huller", osv. anses for at være hullerne 10-18, osv. Jf. Golfreglerne Tillæg I C-10 c. d. Lodtrækning bør undgås, men kan være praktisk nødvendigt som sidste udvej i mindre betydende handicapklubturneringer. Maksimal spilletid I alle større slagspilturneringer bør turneringsledelsen i betingelserne fastsætte en maksimal spilletid for en runde for at undgå langsomt spil. En 3-bold må på en bane af normal sværhedsgrad ikke anvende mere end 4 timer og 4 minutter for 18 huller baseret på følgende tidsforbrug: 25

27 4 par 3 huller á 10 minutter 40 minutter 10 par 4 huller á 14 minutter 2 t 20 minutter 4 par 5 huller á 16 minutter 1 t 04 minutter I alt 18 huller 4 t 04 minutter Det anbefales, at der udarbejdes et tidsskema for banen. Dette tidsskema ophænges i klubhuset, og der henvises samtidig til klubbens generelle betingelser omkring maximal spilletid. For en bane med nedenstående hulforløb kan skemaet se således ud, idet der ikke er taget hensyn til lokale forhold, som eventuelt kan være lang afstand mellem 2 eller flere huller. Hul 1 par 5 08:00 08:10 08:20 osv. Hul 2 par 4 08:16 08:26 08:36 Hul 3 par 4 08:30 08:40 08:50 Hul 4 par 3 08:44 08:54 09:04 Hul 5 par 4 08:54 09:04 09:14 Hul 6 par 3 09:08 09:18 09:28 Hul 7 par 4 09:18 09:28 09:38 Hul 8 par 5 09:32 09:42 09:52 Hul 9 par 4 09:48 09:58 10:08 Hul 10 par 4 10:02 10:12 10:22 osv. Hul 11 par 3 Hul 12 par 4 Hul 13 par 5 Hul 14 par 3 Hul 15 par 5 Hul 16 par 4 Hul 17 par 4 Hul 18 par 4 Færdig 10:16 10:26 10:40 10:56 11:06 11:22 11:36 11:50 12:04 10:26 10:36 10:50 11:06 11:16 11:32 11:46 12:00 12:14 10:36 10:46 11:00 11:16 11:26 11:42 11:56 12:10 12:24 Det er en logisk følge af tidsskemaet, at startintervallerne dårligt kan være under ti minutter, hvis f.eks. første hul er et par 3 hul. På andre baner kan det i praksis lade sig gøre med både 7, 8 og 9 minutters startintervaller afhængig af de første hullers længde og sværhedsgrad. Men som oftest vil et startinterval på 10 minutter give den bedste afvikling. Tidsforbruget skal løbende kontrolleres af turneringsledelsen over hele hulforløbet. Et hold skal holde sin position i forhold til det foranspillende hold, således at startintervallet mellem de enkelte grupper ude på banen ikke forøges væsentligt. Er en gruppe ude af position skrider Komitéen/dommeren ind og meddeler alle i gruppen, at de på de efterfølgende huller er sat på tid. I særlige tilfælde kan en enkelt spiller eller to sættes på tid i stedet for hele gruppen. Spilleren har derefter 40 sekunder til et slag. Der gives 10 sekunder ekstra til første spiller til at slå: et tee slag på et par 3 hul, et approach slag mod green og et chip eller put. Tidstagningen starter, når det er spillerens tur til at spille, og spilleren har mulighed for at spille. På green starter tidstagningen, når spilleren har haft fornøden tid til at løfte, rense og genplacere bolden, reparere nedslagsmærker samt fjerne løse naturgenstande fra puttelinjen. Tid brugt til at se på puttelinjen uanset hvorfra tæller med i den tilladte tid. På en runde omregnes tidsstraffe som følger: 1. bad time: - Advarsel om, at efterfølgende overskridelse vil medføre straffeslag. 2. bad time: - 1 straffeslag (hulspil: tab af hul) 3. bad time: - 2 straffeslag (hulspil: tab af hul) 4. bad time: - Diskvalifikation i både slagspil og hulspil. Gruppen ophører med at være sat på tid, når den er tilbage på tidsplanen og dette meddeles gruppen. Eventuelle bad times videreføres, hvis gruppen igen bliver sat på tid. Udfyldelse af scorekort Turneringskomitéens ansvar er: 1. at udlevere scorekortet med dato og spillerens navn. Som service, men uden ansvar for rigtigheden, kan komitéen yderligere anføre spillerens spillehandicap og den eventuelle fordeling på hullerne efter handicapnøglen. Ofte anfører komitéen også, men stadig som 26

28 service, turneringens navn, starttid og evt. startnummer. 2. at modtage scorekort og herefter beregne resultatet på hvert hul i Stableford, i parmatcher og i Four-ball Best Ball samt i slagspilturneringer at sammentælle de for hvert hul anførte scores. Endvidere skal komitéen kontrollere, om det anførte spillehandicap er korrekt og om scorekortet er underskrevet af både spiller og markør. 3. Komitéen skal ikke sammenholde scoren med spillerens eventuelle notering af sin egen markørscore. Et sådant skal ikke forefindes, og har ingen beviskraft. Spillerens og markørens underskrift er den eneste legitimation. 4. I åbne individuelle slagspilturneringer er Turneringskomitéen ansvarlig for, at resultaterne fremsendes via klubbens IT-system eller ved fremsendelse af scorekortene til handicapkomitéerne i spillernes respektive klubber til brug for handicapreguleringen, jf. ansnittet om Større åbne scratch-turneringer tidligere i dette kapitel. Markørens ansvar er: 1. efter hvert hul at fastslå scoren på hullet sammen med spilleren. 2. at notere på scorekortet bruttoscoren på hvert hul. Det kan ikke forlanges, at scoren skal noteres ned på kortet efter hvert hul, men det er det sikreste og bør anbefales spillerne. 3. efter runden at underskrive scorekortet og give det til spilleren. Spillerens ansvar er: 1. at sikre sig, at hans korrekte spillehandicap er anført på kortet. 2. at fastslå scoren på hvert hul sammen med markøren. 3. at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål med dommeren eller turneringskomitéen undervejs, eller efter runden er færdigspillet, og inden kortet underskrives og afleveres. 4. at kontrollere, at markøren har underskrevet kortet. 5. at påføre stableford points på scorekortet til handicap-regulering (har ingen betydning for turnerings afvikling, og spilleren kan/må ikke straffes i turneringen for manglende eller forkert udfyldelse/beregning af stableford points) 6. selv at underskrive og dermed godkende kortet. 7. at indlevere det til turneringskomitéen uden unødig forsinkelse. Protester og afgørelser Regler Hole-in-one Hvis spillerne under spillet kommer i tvivl eller i strid, angiver Golfreglerne i 2-5 og 3-3, hvorledes de skal forholde sig. I Golfregel 34 angives under hvilke betingelser og på hvilken måde en protest eller en strid skal løses. I større turneringer bør turneringsledelsen udpege en dommer (referee), som ude på banen alene og endeligt afgør alle spørgsmål om fakta og regler. Hvis der ikke er udpeget en dommer, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om regler og turneringsbetingelser, herunder forståelse og anvendelse af betingelserne. Med hensyn til fremgangsmåden, hvis en afgørelse ikke kan træffes på stedet, eller en udtalelse om en afgørelse ønskes fra DGU eller The Royal & Ancient, henvises til kapitel 1. Alle turneringer i Danmark skal spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte golfregler og de for banen gældende, af DGU godkendte, lokale regler. DGU anbefaler, at et hole-in-one kun anerkendes, når følgende betingelser er opfyldt: 1. HIO skal være udført på en bane, som længdemæssigt opfylder DGU s optagelseskriterier. HIO udført på udenlandske baner, som længdemæssigt opfylder kriterierne, kan også godkendes. 2. skal finde sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres 3. der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne 4. slaget skal være det første slag på hullet, Det vil sige, at hole in one med en ny, eller 27

29 provisorisk bold ikke anerkendes 5. slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge mindre end 80 meter fra green eller 90% af hullets ordinære længde for huller under 80 meter. 6. for runden (eller den spillede del af runden) skal et scorekort være korrekt udfyldt og underskrevet af spiller og markør eller påtegnet af vidnet Banerekord Doping og medicin DGU anbefaler, at en banerekord kun anerkendes, når følgende betingelser er opfyldt: Som banerekord regnes det bedste resultat fra backtee (hvis dette forefindes), opnået i en turnering med ordinære tees og greens i brug og uden anvendelse af lejeforbedring. Dopingtest: I alle DGU-turneringer er deltagerne forpligtet til at medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen - og brugen af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og karantæne i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks. Hvis en spiller nægter at medvirke i en dopingtest, udebliver eller forsøger på at manipulere testen, behandles sagen af Anti-Doping Danmark som en positiv prøve. Det er spillerens eget ansvar løbende at holde øje med den aktuelle liste over hhv. godkendte præparater, forbudte præparater og præparater, der kan dispenseres fra. Den aktuelle liste med forbudte stoffer og metoder findes på Anti-Doping Danmarks hjemmeside: Beta-blokkere: Brug af beta-blokkere anvendes inden for lægevidenskaben hovedsageligt til behandlingen af forhøjet blodtryk, hurtig hjerterytme og som forebyggende middel mod hjerteinfarkt. Beta-blokkere virker ved at blokere nogle specielle modtagere, beta-receptorer, der er med til at styre aktiviteten af flere af kroppens funktioner - specielt hjertets aktivitet. En blokering af betareceptorerne medfører en generel nedsat aktivitet i væv med disse receptorer fx i det centrale nervesystem (CNS) og muskler. Beta-blokkere er i henhold til WADAs liste ikke tilladt i golf men ved særlige og livstruende sygdomme som fx hjertesygdom er det muligt at ansøge om en dispensation fra Dopinglisten (TUE), således at deltagelse i idræt stadig er muligt. Beta-blokkere omfatter, men er ikke begrænset til: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. Alle elite spillere uanset alder, der deltager på højeste nationale niveau, dvs deltagelse i internationale scratchturneringer som f. eks. EM, Ecco Tour, Danish International Amateur Championship eller er udtaget til landsholdet, skal for forhånd (proaktivt) indhente dispensation fra Anti-Doping Danmark. Almindelige motionister og øvrige konkurrence spillere kan nøjes med i tilfælde af en dopingkontrol at meddele kontrollanten, hvilket præparat de konkret har fået ordineret og efterfølgende (reaktivt) indsende dokumentation fra deres læge til Anti-Doping Danmark. Anden medicin: For anden medicin, som der kan dispenseres for (eksempelvis astmamedicin), gælder samme regler. Spilleren skal kun søge dispensation proaktivt, såfremt man deltager i internationale scratchturneringer som eks. EM, Ecco Tour, Danish International Amateur Championship eller er udtaget til landsholdet. Dopinglisten, Præparatfortegnelse og blanketter til dispensationsansøgninger (TUE) m.m. findes her: 28

30 4. FORBEREDELSE OG AFVIKLING AF EN TURNERING Forberedelse af en turnering s Turneringsbetingelser Turneringskomité Invitation Program Tilmelding Deltagerkontrol Spilleorden, startliste Lodtrækning Handicaporden Resultatorden Alle-mod-alle Cupsystem Seedning Spilleorden i hulspil efter slagspilkvalifikation Fejl i spilleorden Starttider og - steder Klargøring af banen Banesætning Midlertidige lokale regler Teesteder Hulplacering Flagplaceringsskitse Baneskitse Afstandsmarkeringer Anden form for afstandsmarkering Forecaddies Træning på banen Lukning af banen Afvikling af en turnering s Starter Dommer Langsomt spil Maksimal spilletid Aflevering af scorekort Kontrol af scorekort Resultatopgørelse Resultatformidling Præmier Præmieoverrækkelse Restauration Indkvartering Caddies Publikum Pressekontakt Turneringsrapport Særligt om protester i hulspil s Særligt om DGU-turneringer s Under spillet Senere og efter spillet, men før bekendtgørelse Efter officiel bekendtgørelse Resultatet officielt bekendtgjort Særligt om holdmatcher DGU turneringer DGU er ansvarlig for Klubben er ansvarlig for Økonomi Generelle betingelser ved DGU-turneringer 29

31 30

32 FORBEREDELSE AF EN TURNERING I dette kapitel gennemgås, hvorledes en turnering i praksis forberedes og afvikles. Gennemgangen vil redegøre for alle de forhold, som typisk skal tages i betragtning af turneringskomitéen og indeholder derfor alternative løsninger og anbefalinger, som den enkelte turneringskomité må vælge imellem alt efter den forestående turnerings art og størrelse. For at gøre gennemgangen så udtømmende og dermed så anvendelig som muligt tages der udgangspunkt i en større eliteturnering, som er det mest omfattende arrangement i turneringssammenhæng. Langt de fleste turneringer er selvfølgelig almindelige klubturneringer, hvor mange af de behandlede spørgsmål slet ikke optræder, eller ligger i faste rammer fra turnering til turnering, og derfor ikke behøver overvejelse fra turneringskomitéens side. Selv når dette tages i betragtning, kan en del af det anførte måske alligevel virke unødvendigt eller omstændeligt, men en hvilken som helst turnering skal forberedes grundigt og afvikles seriøst. En turnering bliver ikke sjovere af at være nonchalant tilrettelagt og løst ledet, tværtimod skaber det utilfredshed hos deltagerne og unødvendigt besvær for turneringskomitéen. Enhver turnering bør være så velforberedt og veltilrettelagt, at der ikke opstår uforudsete problemer for turneringsledelsen, og spillerne får en god oplevelse. Følgende opgaver skal overvejes og udføres: Forberedelse af turneringen, bl.a.: 1) turneringsbetingelser 2) turneringskomité 3) invitation 4) program inkl. faciliteter på banen og deres åbningstider 5) tilmelding 6) deltagerkontrol 7) spilleorden og startliste 8) starttider og -steder 9) klargøring af banen 10) banesætning 11) midlertidige lokale regler 12) teesteder 13) hulplacering 14) flagplaceringsoversigt 15) baneskitse 16) afstandsmarkeringer 17) forecaddies 18) træning på banen 19) lukning af banen Afvikling af turneringen, bl.a.: 20) starter 21) dommer 22) maksimal spilletid 23) aflevering af scorekort 24) kontrol af scorekort 25) resultatopgørelse 26) resultatformidling, resultattavle, pressekontakt 27) præmier 28) præmieoverrækkelsen 29) restaurant 30) indkvartering/transportmidler 31) caddies 32) publikumsvejledning 33) pressekontakt 34) turneringsrapport Turneringsbetingelser Turneringens betingelser skal være skriftlige, klare og udtømmende. Både for turneringskomitéens og spillernes skyld skal mulige problemer forudses og løses i turneringsbetingelserne. Stort set alle problemer kan med erfaringens hjælp forudses. Turneringsrapporten (se senere i dette kapitel) er 31

33 Turneringskomité vigtig for evt. efterfølgende ændringer og forbedringer. Alle officials i turneringen skal have gjort sig bekendt med turneringsbetingelserne og være i besiddelse af, eller have nem adgang til, et eksemplar. Spillerne skal gøres bekendt med de væsentligste turneringsbetingelser, normalt i invitationen eller et eventuelt program (se nedenfor), og skal på anmodning have adgang til den fulde ordlyd af turneringsbetingelserne. Hvis det samme organ afholder en række turneringer for stort set den samme deltagerkreds kan en del af de turneringsbetingelser, som er fælles for alle turneringer publiceres separat som generelle turneringsbetingelser, hvortil der henvises i den enkelte turnerings betingelser. De generelle turneringsbetingelser vil blandt andet kunne indeholde en del af de bestemmelser, som er omtalt i kapitel 3. Et eksempel på en klubs almindelige turneringsbetingelser findes i kapitel 5. Turneringsbetingelserne bør bl.a. indeholde: 1) Turneringens navn 2) Tid og sted for turneringen 3) Turneringsform, spilleform og antal huller. Evt. start på flere huller. 4) Teested, hvorfra der skal spilles 5) Handicap/scratch 6) Åben/lukket 7) Gruppeinddeling: a. køn b. alder c. handicap 8) Deltagerbegrænsning: a. handicapgrænser b. max. deltagerantal c. bortskæringsprocedure ved overtegning d. cut 9) Afgørelse ved lige resultater 10) Turneringsindskud 11) Caddies 12) Persontransporterende køretøjer 13) Protester, indsigelsesfrist og dommer 14) Maksimal spilletid, kontrolform og sanktioner 15) Præmier: art, antal, tidspunkt og sted for præmieoverrækkelse. 16) Tilmeldingsform og -frist 17) Efteranmeldelse, reserver 18) Træning før turneringen, træningsbane og -bolde 19) Turneringskomité 20) Fremgangsmåden ved afbrydelse af turneringen 21) Servering, hotel, transport Om alle disse spørgsmål bør omtales i turneringsbetingelserne afhænger selvfølgelig af turneringens art og størrelse og af, om der i forvejen findes et sæt "generelle turneringsbetingelser". Arrangøren af turneringen, f.eks. klubben, nedsætter en turneringskomité, permanent eller for denne særlige turnering. Komitéen bestemmer turneringsbetingelserne og træffer med bindende virkning alle afgørelser i ethvert spørgsmål vedrørende turneringen (jf. Golfreglerne 33 og 34). Turneringskomitéen kan udpege en turneringsleder, som forestår og har ansvaret for den praktiske forberedelse og afvikling af turneringen. Med mindre der for turneringen specifikt er anført en Turneringskomité (med navngivne medlemmer), så udgør den udpegede turneringsleder komitéen under turneringen, og når der i golfreglerne henvises til Komitéen, en bemyndiget repræsentant eller en behørigt autoriseret repræsentant for Komitéen, er dette således ensbetydende med turneringslederen. Turneringslederen skal være en kompetent, regelkyndig person, som kan træffe afgørelser i alle spørgsmål vedrørende turneringen. Turneringskomitéen kan dog begrænse turneringslederens kompetence og beføjelser. Turneringskomitéen afgør alle uoverensstemmelser og tvivlsspørgsmål i relation til regler og turneringsbetingelser. Turneringskomitéens afgørelser er endelige og kan ikke ankes. Spillerne kan anmode om gennem turneringskomitéen at få efterprøvet turneringskomitéens afgørelse hos 32

34 DGU s regel- eller turneringskomité, der vil svare tilbage til turneringskomitéen. Turneringskomitéen kan tilknytte hjælpere, f.eks. startere og resultatberegnere, som kan være, men ikke behøver at være, medlemmer af turneringskomitéen. Disse hjælpere har ingen afgørelseskompetence. Når der i en turnering er udnævnt en eller flere dommere, indgår de som regelofficials i komitéen for den pågældende turnering og har som sådan kompetence til endeligt at afgøre spørgsmål om regler og fakta overalt på banen. De bevæger sig rundt for at assistere der, hvor der kan være behov, eller befinder sig et fast sted, hvor der erfaringsmæssigt kan være problemer. Turneringskomitéen kan udnævne en fast dommer (referee) til at følge en gruppe spillere gennem alle 18 huller i en runde, og vedkommende har alene kompetence til at følge denne gruppe spillere ude på banen og dømme i spørgsmål om regler og turneringsbetingelser under spillet. Turneringskomité medlemmer bør ikke selv deltage i turneringen, selv ikke i almindelige lukkede klubturneringer, da det er upraktisk med hensyn til start, modtagelse af scorekort og problemer under turneringen, og da det kan påvirke turneringskomitéens objektivitet. Invitation Oplysning om turneringens eksistens vil sædvanligvis fremgå af et sæsonturneringsprogram, men derudover bør der inviteres specielt til hver enkelt turnering. I lukkede klubturneringer inviteres i form af et opslag og en tilmeldingsliste, mens der i åbne turneringer udsendes en invitation og gerne tilmeldingsblanketter til de potentielle deltagere eller deres klubber/unioner. Invitationen skal dels "sælge" turneringen, dels indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at de potentielle deltagere kan afgøre, om turneringen er for dem. Hvis invitationen udsendes i form af en plakat, som man forventer opsat på opslagstavle i klubhus og lignende, bør den ikke være større end A 4. Turneringen kan herudover annonceres i klubbens golfblad og/eller på klubbens hjemmeside. Oplysninger kan her være endnu mere begrænsede, især hvis man henviser til telefon eller adresse, hvor nærmere oplysninger/papirer kan fås. Invitationen bør i internationale turneringer udsendes ved sæsonens start og i hvert fald 2-3 måneder før turneringen, i større åbne scratchturneringer 1-2 måneder før, i åbne handicapturneringer 1 måned før og i lukkede klubturneringer bør opslag og tegningsliste opsættes 2-3 uger før turneringen. Ved større turneringer kan man samtidigt med invitationen udsende en pressemeddelelse. Se herom i et senere afsnit af dette kapitel, Pressekontakt. Program Tilmelding Ved større turneringer, hvor der forventes publikum og pressebevågenhed, og hvor der eventuelt er sponsorer involveret, er det en god idé at lave et program, som udsendes til deltagerne, pressen og andre inden turneringen og som uddeles til publikum under turneringen. Programmet bør indeholde: omtale af turneringens/klubbens historie datoer og starttidspunkter de vigtigste turneringsbetingelser omtale af sponsorer/annoncører deltagerliste omtale af banen, gerne et kort eller bedre en tegning og beskrivelse af hvert enkelt hul vejledning for publikum praktiske oplysninger om parkering, servering, toiletter, gode udsynspladser etc. skema til notering af resultater. Tilmelding bør foregå ved notering på ophængt tilmeldingsliste i klubhuset eller elektronisk via klubbens hjemmeside og/eller IT-system. Hvis tilmeldingen er ulæselig eller der mangler nødvendige oplysninger, er tilmeldingen ikke gyldig, og turneringskomitéen har ikke pligt til at indhente de manglende oplysninger. Tilmeldingen skal slutte så tidligt, at turneringskomitéen kan udfærdige startliste og deltagerne 33

35 stifte bekendtskab med denne i god tid inden turneringen. Ved større åbne turneringer bør tilmeldingsfristen ligge ca. 10 dage før turneringen, ved klubturneringer 3-5 dage før. Deltagerkontrol Spilleorden/ startliste Lodtrækning Handicaporden Resultatorden Straks efter tilmeldingsfristens udløb kontrollerer turneringskomitéen, om de tilmeldte spillere opfylder deltagerbetingelserne. I tvivlstilfælde bør man kræve dokumentation for f.eks. alder, handicap, hjemmeklub. Herefter foretages bortskæring af eventuelt for mange tilmeldte efter det i turneringsbetingelserne fastsatte kriterium, se kapitel 3. Turneringskomitéen sammensætter spillerne i den foreskrevne spilleorden, og udskriver den tilsvarende startliste (i flere eksemplarer), offentliggør den på klubbens hjemmeside og/eller ITsystem. Ofte bliver starttiden formidlet individuelt direkte til deltagerne via mails eller sms`er. Samtidigt udskrives scorekort med spillerens navn og dato for turneringen, og som en service bliver spillehandicap, starttid, og turneringens navn og art også påført. Hvis turneringen går over flere runder kan man straks udskrive scorekort til alle runder. 1. Spilleorden i slagspilturneringer Spillerne startes i 2- eller 3-bolde. 4-bolde bør undgås, da de er for langsomme; 3-bolde giver normalt den hurtigste afvikling. Hvis deltagerantallet ikke er deleligt med 3, når 3-bolde anvendes, startes med én eller to 2-bolde. Hvis deltagerantallet ikke er deleligt med 2, når 2-bolde anvendes, afsluttes med en 3-bold til sidst. Eventuelt kan turneringskomitéen sætte markør på en enlig spiller, f.eks. i tilfælde af udeblivelse på det sidst startende hold. Markøren kan være spiller eller ikke-spiller. Holdene sammensættes enten efter lodtrækning, i handicaporden eller efter resultater. 2. Spilleorden i hulspilsturneringer For at finde vinderen i en individuel hulspilsturnering kan der spilles efter cupsystemet, eller alle-mod-alle, eller i en puljeturnering (Round Robin) eventuelt i Three-ball (se kapitel 2). Hvis spredning i styrke (handicap) er meget stor blandt de spillere, der skal sættes sammen efter lodtrækning, kan man, hvis det ønskes, opnå en vis jævnbyrdighed ved at opdele deltagerne i et par handicapgrupper, og så foretage lodtrækning inden for hver gruppe for sig. Denne fremgangsmåde vil dog ligesom spilleorden helt efter handicap, især i klubturneringer med nogenlunde samme deltagerskare fra turnering til turnering, give en tilbøjelighed til, at de samme spillere kommer til at spille sammen. Hvis der startes efter handicaporden, sættes de 3 spillere med laveste handicap på første hold og med den laveste som første startende, de 3 spillere med næstlaveste handicap på andet hold. Hvis der er flere spillere med samme handicap til én plads trækkes lod imellem dem. Det samme gælder om start-rækkefølgen inden for et hold, hvis der er spillere med det samme handicap på holdet. Spillerne kan også sættes sammen efter resultater opnået i en tidligere (kvalifikations) turnering eller i tidligere runde i turneringen. Denne spilleorden giver spillerne mulighed for at holde øje med hinanden, og den er publikumsvenlig. Hvis turneringen spilles over flere runder, kan man: anvende samme startorden i alle runder, f.eks. i 36 hullers turneringer afviklet over 1 dag, hvor der ikke er tid til at ændre startordenen, fordi de første spillere må starte på anden runde, inden de sidste spillere er færdige med første runde. lave ny startorden, efter lodtrækning som i første runde. Dette bør anvendes i holdturneringer. lave ny startliste, hvor spillerne sammensættes efter resultaterne i den foregående runde. Dette bør anvendes i større individuelle turneringer. I en 72-hullers individuel turnering bør spilleordenen være denne: Første runde sammensættes efter lodtrækning. Anden runde kan sammensættes efter 34

36 resultaterne i første runde. De bedst placerede sættes på samme hold og starter sidst. Hvis første og anden runde spilles samme dag, anvendes dog samme startorden i begge runder. Tredje runde sammensættes efter resultatet af de to første runder, og samme startorden anvendes også i fjerde runde, hvis tredje og fjerde runde spilles samme dag. Ellers sammensættes fjerde runde efter resultaterne af de tre første runder. De bedste starter sidst. Alle-mod-alle Cupsystem Alle-mod-alle turneringer er teoretisk set det mest retfærdige, men upraktisk, da det vil tage forfærdelig lang tid at afvikle en sådan turnering, hvis der er flere end blot nogle få deltagere. Det samme gælder i lidt mindre grad en puljeturnering. Individuelle hulspilturneringer er således i praksis identiske med cupsystemet; dvs. at vinderen af en match går videre til næste runde, mens taberen går ud. På den måde elimineres halvdelen af feltet for hver runde. Spilleordenen fastlægges ved lodtrækning med eller uden seedning. Hvis deltagerantallet i turneringen er mangefold af 2, dvs. 4, 8, 16, 32, 64 etc. er spilleplanen ligetil; spillerne udtrækkes to ad gangen og placeres på spilleplanen nedenunder hinanden som modstandere. Hvis deltagerantallet ikke er et mangefold af 2, skal der være så mange oversiddere til anden runde, at denne bliver et mangefold af 2, nemlig bestående af oversiddere og halvdelen af de spillere, som spiller første runde. I praksis findes antallet af oversiddere ved at finde differencen mellem turneringens deltagerantal f.eks. 25 og det nærmeste højere mangefold af 2, det vil i vort eksempel sige 32. Differencen, lig med oversiddere, er 7 spillere. Første runde spilles således af 18 spillere (25-7) og anden runde af 16 spillere (1/2 af ). Oversidderne fra første runde skal anbringes i anden runde med halvdelen på henholdsvis de øverste pladser og de nederste pladser spilleplanen. Ved ulige antal oversiddere anbringes én mere, dvs. i vort eksempel i alt 4, i den øverste halvdel. De 9 spillere fra første runde fordeles herefter med 4 i den øverste halvdel og 5 i den nederste halvdel, som også omfatter de 3 resterende oversiddere fra første runde. Hermed er samtlige 25 spillere placeret på spilleplanen, dels i første runde, dels som oversiddere i anden runde. Som kontrol af at spilleplanen er rigtigt lagt, kan man "gennemspille" planen. 35

37 1. runde 2. runde 3. runde semi- finale vinder x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X= en i lodtrækning udtrukket spiller efter ovenstående regler Når spilleplanen således er lagt ud, skal der navne på. Det sker ved lodtrækning. Først trækkes 7 navne til oversidderpladserne, navnene placeres oppe fra og ned med det først udtrukne øverst. Herefter trækkes de 18 navne på førsterundespillerne, som også placeres oppe fra og ned med den først udtrukne øverst. 36

38 Eksempel: DM i hulspil for damer START 1. runde 2. runde Lise Jacobsen, SGK 2. Christina Jensen, VKG 3. Pernille Hilt, MGK Susanne Blok. HGK K.M. Jørgensen, GGK 8.00 Vibeke Nielsen, KGK 5/4 5. Vibeke Nielsen, KGK Dorthe Jensen, SGK Kirsten Jørgensen, KGK 2/1 6. Kirsten Jørgensen, KGK Kirsten Mogensen, SGK 8.15 Mette Lassen, OGK 3/2 7. Mette Lassen, RGK Anne Rasmussen, HGK 1/ Dorthe Kristensen, KGK 8. Anne Rasmussen, HGK Trine Jensen, SGK 8.30 Jette Olsen, KGK 1/0 9. Jette Olsen, KGK Sanne Nielsen, SGM 4/ Ulla Madsen, AGK 10. Sanne Nielsen, SGM Tove Brinck, EGK 8.45 Vivi Sonne, BGK 3/2 11. Vivi Sonne, BGK Andrea Klausen, HGK 1/ Maren Sørensen, GGK 12. Andrea Klausen, HGK Annemarie Hansen, SGK 14. Lone Jepsen, RGK Jette Olsen, KGK 16. Inge Mortensen, SGK 37

39 Seedning I større scratch hulspilsturneringer bør der foretages seedning, som har til formål at forhindre, at de formodede bedste spillere møder hinanden for tidligt i turneringen. Udvælgelsen af de spillere, som skal seedes er turneringskomitéens opgave og kræver et godt kendskab til spillernes indbyrdes styrke. Hvis man ikke kender eller ikke kan graduere spillernes styrke, må man undlade seedning. Sidste års vinder af turneringen skal ikke automatisk seedes som nr. 1; kun hvis hans aktuelle styrke berettiger det. Det er nemmest, hvis antallet af seedede er et mangefold af 2, dvs. 2, 4 eller 8; kun sjældent bør der være mere end 8 seedede. De seedede rangordnes fra 1 til 8, idet nr. 1 og 2 seedede er de formodede stærkeste og derfor først "bør" mødes i finalen. Hvis der i spilleplanen er oversiddere bør de seedede være iblandt oversidderne; i hvert fald, hvis alle seedede kan være oversiddere. De seedede indplaceres i spilleplanen på følgende måde: a. Hvis 2 seedes: Nr. 1 placeres øverst på spilleplanen. Nr. 2 placeres nederst på spilleplanen. b. Hvis 4 seedes: Nr. 1 og 2 placeres som under a. Nr. 3 placeres nederst i 3. fjerdedel. Nr. 4 placeres øverst i 2. fjerdedel. c. Hvis 8 seedes: Nr. 1 til 4 placeres som under b. Nr. 5 placeres øverst i 4. ottendedel. Nr. 6 placeres nederst i 5. ottendedel. Nr. 7 placeres nederst i 7. ottendedel. Nr. 8 placeres øverst i 2. ottendedel X X X X I denne metode, hvor de seedede placeres i spilleplanen, bestemmer turneringskomitéen faktisk, hvilke spillere der kommer til at møde hinanden og sikrer den første seedede den nemmeste vej til finalen. Hvis man finder dette uheldigt, kan man anbringe de seedede ved lodtrækning på følgende måde: a. Hvis 2 seedes: Lodtrækning mellem de to spillere, der seedes som nr. 1 og 2. Den først udtrukne spiller placeres øverst på spilleplanen, den anden nederst. b. Hvis 4 seedes: Nr. 1 og 2 som ovenfor. Lodtrækning mellem de to spillere, der seedes som nr. 3 og 4. Den først udtrukne placeres øverst i 2. fjerdedel, den anden nederst i 3. fjerdedel. 38

40 Spilleorden i hulspil efter slagspilkvalifikation c. Hvis 8 seedes: De 4 første seedede som ovenfor. Lodtrækning mellem de der skal seedes som nr. 5, 6, 7 og 8. Den først udtrukne placeres øverst i 2. ottendedel, den næste øverst i 4. ottendedel, den tredje nederst i 5. ottendedel, den fjerde nederst i 7. ottendedel. For at begrænse deltagerantallet (tidsforbruget) i en hulspilturnering indleder man ofte med en slagspilkvalifikation over 18 eller 36 huller, hvorfra et bestemt antal spillere med de bedste scores går videre til hulspilsmatcherne i cupsystem. Af hensyn til spilleplanen bør antallet af kvalificerede sættes til et mangefold af 2: 4, 8, 16, 32 eller 64. Sammensætning af spillerne til hulspilsmatcherne kan ske på 4 forskellige måder: 1. Ved almindelig lodtrækning: spillerne udtrækkes to af gangen og placeres på spilleplanen neden under hinanden som modstandere, begyndende med den først udtrukne øverst. 2. Ved almindelig lodtrækning med seedning: det ønskede antal spillere af de kvalificerede seedes og anbringes på spilleplanen, som vist ovenfor, og de øvrige spillere fordeles derefter på spilleplanen efter lodtrækning Ved placering i overensstemmelse med resultaterne i kvalifikationen. DGU anbefaler denne metode. Spilleordenen bestemmes på følgende måde, idet tallet angiver placering i kvalifikationen: System A: System B: 32 kval. 16 kval. 8 kval. 4 kval kval. 16 kval. 8 kval. 4 kval

41 Begge systemer opfylder seedningens formål, at de formodet bedste spillere mødes så sent som muligt, men mens det først viste system giver de bedste spillere de nemmeste kampe og de mellemst placerede spillere jævnbyrdige kampe, giver det andet viste system samme styrkeforhold i alle kampene. DGU anbefaler, at system A anvendes. Hvis man ikke mener, at den seedning, som ligger i dette system er god nok, kan der inkorporeres almindelig seedning, idet de, der ønskes seedet, anbringes i spilleplanen først, og resten af de kvalificerede derefter i henhold til deres resultater. Fejl i spilleorden Hvis der er opstået fejl under udarbejdelsen af spilleplanen, f.eks. en spiller er blevet glemt eller forkert placeret, så skal spilleplanen laves om, hvis det endnu kan nås, ellers må spilleplanen fastholdes. I tilfælde af meget grove fejl, kan der blive tale om at udsætte starten for at få tid til at rette fejlen eller hvis turneringen er i gang, erklære den for ugyldig og annullere resultaterne, og starte forfra. Starttider og steder Holdene startes ud med 10 min. mellemrum, når det er 3-bolde, f.eks. kl. 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, dvs. 6 starter i timen i slagspil. Ved 2-bolde i hulspil singler kan der evt. startes med lidt kortere interval, f.eks. 6-8 min. mellerum. Hvis første hul er meget vanskeligt, f.eks. blindt, må længere tid afsættes mellem starterne. Det kan i øvrigt være praktisk, at placere en forecaddie på første hul for at undgå forsinkelse allerede fra starten på grund af søgning efter bolde. I klubturneringer og elite turneringer kan der, hvis der er mange deltagere, og hvis der spilles i flere rækker, startes fra første og tiende tee samtidig. I større åbne scratch turneringer og elite turneringer kan der med fordel indlægges et starters gab efter hver 9. start, dvs. starttiden er tom, og derved kan evt. akkumuleret forsinkelse på 1. tee blive elimineret. I enkelte klubturneringer af mere selskabelig karakter, hvor det er ønskværdigt, at alle begynder og især slutter samtidigt, kan der anvendes start fra samtlige teesteder samtidigt ( gunstart ), men det har den ulempe, at turneringsdeltagerne herved beslaglægger hele banen i hele spilletiden til gene for de ikke-turneringsspillende. Desuden skal hele banen være ryddet for ikke-turneringsspillere på starttidspunktet, hvilket kan betyde, at banen også skal lukkes op til 4-5 timer før turneringsstarten. Derfor bør gunstarter helst lægges tidligt på dagen, og hvis der ikke er fuldt felt, kan man med fordel vælge hullerne fra 18 og nedad. Derved bliver 1. tee kun lukket svarende til en turnering med løbende start. Klargøring af banen Ethvert baneudvalg og enhver greenkeeper sørger selvfølgelig for, at banen hele tiden er i spillemæssig korrekt stand, og derfor også anvendelig til sædvanlig turneringsbrug. Den daglige/ugentlige tilrettelæggelse af banearbejdet vil tage hensyn til, at banen er bedst på de tidspunkter, hvor de fleste spiller, som regel weekends, hvor også de fleste turneringer vil blive afholdt. Baneudvalget skal kende sæsonens turneringsprogram og tage hensyn hertil i tilrettelæggelsen af de større sæsonprægede arbejder, såsom topdressing og prikning og eventuelle reparationer. Banens normale spillemæssigt korrekte stand indebærer selvfølgelig også, at markeringer af hazards, out of bounds, areal under reparation og lignende er på plads og i orden, samt at placeringen af flag og teestedmarkeringer sikrer, at banens længde gennemsnitlig svarer til den opmålingslængde, som banens CR&S er baseret på. Placeringen skal også sikre, at banen har nogenlunde den samme sværhedsgrad bl.a. af hensyn til handicapfastsættelsen. Denne afbalancerede sværhedsgrad opnås ved at følge en turnus, der tager hensyn til, at 6 huller er svære, 6 huller middel og 6 huller lette. Hvis banen normalt har denne stand vil den også være parat til langt de fleste turneringer. Turneringskomitéen skal så blot inden turneringen sikre sig, at der ikke er unormale forhold, som skal tages i betragtning, såsom voldsom modvind på et hul, som gør det rimeligt at rykke teestedet frem, et stykke dårlig fairway, som bør markeres som areal under reparation, eller lignende. Ved større turneringer bør turneringskomitéen i samarbejde med baneudvalget gå lidt grundigere til værks, for at sikre at banen er i topform netop på turneringstidspunktet på en sådan måde, at den giver spillerne både en alvorlig men også en fair udfordring. 40

42 Banen skal være en fair udfordring. Det er helt forkert, hvis turneringskomitéen tænker, at når de gode spillere kommer, "så skal vi vise dem, hvor svær vores bane er", og så rykkes alle teestedmarkeringerne længst muligt bagud, flagene sættes to meter fra bunkerkanten, roughen får lov til at gro kæmpehøjt og fairway indsnævres med ti meter på hver side. Klippehøjde m.m Afhængig af banens alder, græstype og vejret kan følgende anbefales: Greens Anbefalet klippehøjde i klubregi Varierende efter græstype Anbefalet klippebredde i klubregi Forgreens mm 1-2 m bag green 1-10 m foran Anbefalet klippehøjde i international PGA-match Stimpmeter på min foot Anbefalet klippebredde i international PGA-match 6-8 mm 1-1½ m bag green 7-9 m foran Fairway mm m mm m Teesteder mm 6-8 mm Semirough mm 2½-5 m mm 2½-4 m Rough Uklippet Uklippet Klippehøjderne i klubregi forudsætter, at greens klippes mindst 5 gange ugentligt, og de øvrige arealer mindst 2 gange ugentligt. Ved betydende turneringer anbefales det, at de ønskede klippehøjder tages i brug mindst 8 dage før turneringen af hensyn til deltagernes eventuelle træning på banen før turneringen. Klippebredden bør være nået 2-3 uger inden turneringen. Der må ikke foretages dybdevertikalskæring 6-8 uger, prikning 2-4 uger eller topdressing 2 uger inden en betydende turnering begynder. Det anbefales, at greens ikke vandes under turneringen, kun hvis der er ekstra varmt/tørt og aldrig blot for at få stop på greenen. Under en betydende turnering skal greens klippes hver dag, og hvis turneringen strækker sig over mere end to dage, skal også teesteder og fairways klippes. Bunkers skal forinden en betydende turnering rettes af i kanterne, så der ingen tvivl er om, hvor grænserne går. Under turneringen skal bunkers rives hver dag. Banesætning Sætningen af banen til turneringen sker på forhånd i samarbejde mellem turneringskomitéen og baneudvalget/greenkeeperen. Som tidligere nævnt skal flag og teestedmarkeringer sættes således, at banen er i balance sværhedsmæssigt både for den enkelte runde - 6 svære, 6 middel og 6 nemme - og for hele turneringen. Denne fordeling gælder for alle dage, så banen skal altså ikke være sværere den sidste dag end den første. Hvis forholdene er usædvanlige, f.eks. meget tørt, således at banen er kort at spille, kan man fravige gennemsnittet og gøre hullerne længere ved at placere teestedmarkeringerne bagud. En afbalanceret banesætning indebærer også, at flagplaceringerne skal fordeles jævnt med for og bag placeringer, og højre og venstre placeringer. Selv om der spilles flere runder på en dag, er det ikke nødvendigt og sjældent overhovedet praktisk muligt at ændre flagplaceringerne mellem runderne. Hvis det alligevel gøres, skal spillerne naturligvis have besked herom. Det er praktisk, hvis der i turneringsudvalget og baneudvalget findes en permanent skitse over greens og teesteder med angivelse af mulige flag- og teestedsmarkeringer og deres sværhedsgrad, f.eks. således: 41

43 1. hul, par 4, 320/360/380/ rød tee Hvid tee Gul tee Når banen skal sættes til en betydende turnering, markerer turneringskomitéen med tal 1, 2, 3, og 4, placeringerne af flag og teesteder for hver dag i turneringen på samtlige huller. Efter dette skema kan greenkeeperen så sætte banen og turneringskomitéen lave en flagplaceringsoversigt til spillerne. Når den generelle flagplacering således er fastlagt, skal den kun ændres under turneringen, hvis kraftige vejrforandringer tilsiger det. Under en runde må hullerne ikke flyttes. I slagspil er det forbudt i henhold til Golfreglerne (jf. dog Undtagelse i Regel 33-2.b), og i hulspil må det kun gøres, hvis det ellers ikke er muligt at fortsætte spillet f.eks. på grund af en delvis oversvømmet green. Det er en selvfølge, at kun turneringskomitéen kan iværksætte ændringer af banen under turneringen. Midlertidige lokale regler Teesteder Hulplacering Under banegennemgangen registrerer turneringskomitéen banens beskaffenhed, herunder at banen er meget blød og/eller særlig våd i nogle områder nogle bunkere kan være vandfyldte der er vandskader på greens eller i bunkere der er væltede træer der er kommet skader på banen/greens i nattens løb Det kan derfor være nødvendigt på turneringsdagen at indføre nogle særlige midlertidige lokale regler, for at spillerne ikke bliver straffet unødigt på grund af særlige midlertidige forhold på banen. Det kan være, at der skal indføres lempelsesregler (areal under reparation) for nogle veldefinerede områder, indføres lejeforbedring på tætklippede områder, eller at ødelagte bunkere må markeres som AUR og defineres som Through the green, jf. i øvrigt kapitel 7. Iflg. Golfreglerne må en bold tees op inden for et område, der strækker sig i en linje mellem teestedmarkeringerne og 2 køllelængder bagud fra disses frontlinie. Det er naturligvis vigtigt, at der ikke er nogle forhindringer, som f.eks. reb, hegn, hække, reklameskilte o.l., der kan genere spilleren i hans sving inden for dette område, samt i øvrigt for hans spillelinje. Dette skal gælde både for højre- og venstrehåndsspillere. Andre teestedmarkeringer, end de der benyttes, bør fjernes i større og betydende turneringer. Teestedmarkeringer bør flyttes hver dag i en turnering for at undgå unødvendigt slid. Ved udvælgelsen af en god hulplacering skal der tages hensyn til mange forskellige forhold, herunder det vigtigste, at et godt slag til green bliver belønnet. Generelt bør følgende retningslinier overvejes nærmere: 42

44 1. Der skal tages hensyn til hullets design og den måde, som arkitekten har tænkt sig, at hullet skal spilles. Længden af indspillet til greenen har stor betydning, men også andre forhold f.eks. dagens vejrlig, turfens beskaffenhed og greenens evne til at "holde" bolden bør indgå i overvejelserne. 2. Der skal være tilstrækkelig greenoverflade mellem hullet og greenens forkant eller sider, så et godt slag kommer til sin ret. Det betyder bl.a., at hullet skal placeres længere inde på greenen - væk fra kanterne - når indspillet er langt, end når indspillet er et kort pitch-slag. Der skal som minimum være 3 meter mellem greenkant og hul. Denne afstand bør dog forøges, når der ligger en bunker tæt op ad greenkanten, eller når indspillet til greenen er mere end et pitch-slag. 3. Stedet, hvor hullet placeres, skal udvælges med omtanke. For at kunne bedømme greenens kurvaturer kan det være hensigtsmæssigt at anvende et bræt (ca. 1 meter langt) på højkant mod greenens overflade. Hulplaceringsområdet er en cirkel med brættets længde som diameter. Området bør være så plant som muligt og en mindre hældning af planet kan accepteres, men i så fald skal der være en rimelig mulighed for, at spilleren kan få standset sit nedadgående put. Det er ikke acceptabelt, at bolden efter hullet accelererer og ruller ned i en greenbunker. 4. Hullet skal skæres lodret og efter forskrifterne for hulskæring. Dvs. hullet må maximalt have en diameter på 108 mm og skal være mindst 101,6 mm dybt. Hvis der anvendes en foring, skal denne være nedsænket mindst 25,4 mm under hulkanten. Foringens ydre diameter må ikke overstige 108 mm 5. Græsset i hulskæringsområdet skal være i orden - uden ikke-helede mærker fra nedslagsmærker, tidligere hulplaceringer eller andre defekter. 6. Hvis det ser ud til regn under turneringen, bør man undgå at placere hullet på lavtliggende steder, hvor der er tendens til ansamling af vand. 7. For en turnering, der løber over flere dage, bør der ikke være store forskelle i sværhedsgraden mellem runderne, og stigende sværhed bør undgås. Ligeledes bør den daglige balance mellem hulplaceringerne altid være: 6 svære, 6 middel og 6 lette placeringer. 8. Ved valg af hulpositioner på dagene før turneringen, på træningsdagene og turneringsdagene bør indledende positioner vælges, som ikke giver stærk trafik over områder, der skal anvendes til senere hulpositioner. 9. Såfremt et hul under en turnering bliver beskadiget og indvirker på fair play, må det repareres, jf. Regel 33-2b, incl. undtagelse og note. I øvrigt henvises til Guidance on Running a Competition, afsnit 5.3, udgivet af R & A i St. Andrews 43

45 Flagplacerings-skitse I (større) åbne turneringer, hvor spillerne ikke formodes at kende banen så nøje, er det en service og befordrende for spillets hurtighed at forsyne spillerne med en oversigt over flagplaceringerne for hver runde. Det kan gøres ved at udlevere et A5 eller A6 ark, som kan se således ud: FLAGPLACERING Dato Klub Turneringsnavn Hul Fra forkant Fra side Hul Fra forkant Fra side Fra forkant: Antal skridt Fra side: Antal skridt og fra hvilken side (hhv. H og V). Er flaget placeret i Centrum skriv kun C En række i skemaet kunne således fx se således ud: Hul Fra forkant Fra side Hul Fra forkant Fra side V 10 5 C Baneskitse Hvis man har råd og lyst, kan man derudover forsyne hver spiller med en baneskitse eller baneguide, hvor hvert hul er tegnet ind. En sådan er normalt forsynet med opmålinger af relevans for spillet, men undertiden ses også skitser uden mål, beregnet til at spillerne selv kan indføje deres opmålinger: eller med angivelse af mål på en række afstande: 44

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016 Spilleformer Slagspil Specialturneringer Bermuda s. 8 Hulspil s. 14 Bisque Generelt Blind makker Spillerbetegnelser Cross country Turneringsformer s. 9 Slagspilturneringer

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2012

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2012 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en spiller

Læs mere

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer - 1 - Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en

Læs mere

3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER 2015

3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER 2015 3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER 2015 Inddeling Åbne, lukkede, af turneringer private o Åb Å Åbne, lukkede, private og invitationsturneringer Scratch- og handicapturneringer s. 2-3

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2015

SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2015 SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2015 SPILLEFORMER Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfkonkurrencer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER RANGLISTERNE 2016 28. april 2016 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedenfor listes de væsentligste ændringer til 2016 sæsonens ranglister: WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer. WAGR udvides

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser. DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR SENIORDAMER OG SENIORHERRER 2016 DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR VETERANDAMER OG VETERANHERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. GIRLS ONLY TOUR 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale MADE IN DENMARKs og SPORTSJOURNALISTERNEs JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 EMNER I PRÆSENTATIONEN DGU s virksomhedsplan DGU s Senior og Mid-age elitestrategi DGU Senior og Veteran Tour 2016 Nye Ranglister i 2016 DGU S VIRKSOMHEDSPLAN

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR PIGER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: AON JUNIOR CUP 2015 Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre.

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER 2017 HEDEMÆNDENE VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON NYE TILTAG I HEDEMÆNDENE. Bestyrelsen vil gerne byde alle gamle og nye Hedemænd velkommen til en frisk sæson. Her får

Læs mere

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Segaf Open Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts.

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts. GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR DGU JUNIOR CUP 2016 Turneringsbetingelserne er gældende for såvel klubkvalifikation, landsdelsfinaler, landsfinalen og landskampen. Deltagende spillere Spillerne kan

Læs mere

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 AMATØRREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 I henhold til Dansk Golf Union s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE2016 VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON ENDNU ET SPÆNDENDE PROGRAM I HEDEMÆNDENE. I denne sæson vil der være 4 rækker. A rækken spiller slagspil, B og C rækkerne

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F Indbydelse til DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F 2 0 1 6 Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 75269219 Kære golfspiller Esbjerg PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Udgave 4, 6. december 2016

Udgave 4, 6. december 2016 SENIORKLUBBEN Udgave 4, 6. december 2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Fredag den 19. juni 2009 ****

Fredag den 19. juni 2009 **** Marienlyst Cup Pro/Am 2009 Fredag den 19. juni 2009 **** Hotel & Casino Marienlyst A/S Ndr. Strandvej 2 DK 3000 Helsingør Tel.: +45 4921 4000 Fax: +45 4921 4900 E-mail: hotel@marienlyst.dk www.marienlyst.dk

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere