Grønlandsk Lovregister 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk Lovregister 2011"

Transkript

1 Grønlandsk Lovregister kvartal Statsministeriet ISSN

2

3 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1. maj 1979 indførtes hjemmestyre i Grønland (lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre), og den 21. juni 2009 afløstes hjemmestyreordningen af en selvstyreordning (lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre). Selvstyret har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder, og rigsmyndighederne har den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder, der fortsat er rigsanliggender. På Statsministeriets hjemmeside (www.stm.dk) kan findes en oversigt over, hvilke områder der er overtaget. Lovtidendeloven gælder også for Grønland. Rigslovgivning, der gælder for Grønland, skal også kundgøres i Lovtidende, og kundgørelsen er en forudsætning for ikrafttrædelse for Grønland. Indeholder lovgivning fra rigsmyndighederne ikke bestemmelser om det territoriale gyldighedsområde vedrørende Grønland, må spørgsmålet afgøres ved fortolkning. 2. Lovregistrets indhold. I lovregistret er optaget enkelte bestemmelser udstedt før Fra 1/1 1951: Love (undtagen bevillingslove), anordninger, bekendtgørelser samt legatfundatser. Landsråds- og kommunalvedtægter er optaget under stadfæstelsesdatoen. Fra 1/1 1972: Visse cirkulærer. Indholdet af disse cirkulærer må søges i de pågældende institutioners egne cirkulæresamlinger. Fra 1/5 1979: Landstingslove, landstingsforordninger og andre af Grønlands hjemmestyre udstedte bestemmelser. Vedtægter er optaget under stadfæstelsesdatoen. Fra 1/1 2005: Afsnit 25 om tjenestemænd, overenskomstlønnede m.fl. udgår som følge af nedlæggelse af Nalunaarutit C. Se endvidere forordets afsnit 3. 1

4 Fra 21/6 2009: Inatsisartutlove, bekendtgørelser og andre af selvstyrets bestemmelser. Vedtægter er optaget under stadfæstelsesdatoen. Lovregisteret indeholder kun gældende love m.v. Ophævede eller bortfaldne love, bestemmelser m.v. kan findes i lovregisterets tidligere udgaver. 3. Henvisninger. Lovregisteret henviser til retsforskrifterne nævnt under pkt. 2. Rigslove, bekendtgørelser m.v. fra statslige myndigheder kan findes i Lovtidende. Retsforskrifter gældende for Grønland vedtaget eller udstedt efter 1. januar 2008 kan findes i elektronisk Lovtidende på Inatsisartutlove, bekendtgørelser m.v. fra selvstyremyndigheder kan findes på Nalunaarutit (Grønlands Lovsamling) Efter 1958 blev gældende love m.v. optaget i Nalunaarutit in extenso eller med overskrift og henvisning til Lovtidende. Nalunaarutit er nu nedlagt, og sidste udgave er Nalunaarutit 2007 A og D. I Nalunaarutit A kan findes rigslove, bekendtgørelser m.v. frem til og med I Nalunaarutit B kan findes cirkulærer, kommunale vedtægter, legater og fonds. Statslige myndigheders forskrifter blev fra 2004 i stedet optaget i Nalunaarutit A. Grønlands hjemmestyres og de grønlandske kommuners forskrifter blev optaget i Nalunaarutit D. Nalunaarutit C blev nedlagt pr. 31. december For overenskomster for statsansatte efter 1. januar 2005 se Moderniseringsstyrelsen For Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut) og for de grønlandske kommuners tjenestemænd samt overenskomster for ansatte i Grønlands Selvstyre og kommunerne, se I Nalunaarutit D kan findes de af Grønlands hjemmestyre udstedte landstingslove, landstingsforordninger, bekendtgørelser, vedtægter m.v. frem til og med

5 Bestemmelser før 1958 er i et vist omfang optaget i Beretninger og Kundgørelser vedrørende styrelsen af Grønland. I tvivlstilfælde om loves gyldighed i Grønland henvises til at søge oplysning i Lovtidende. Redaktionen er taknemmelig for meddelelser om mulige fejl og mangler. Henvendelse herom kan ske til: Statsministeriet, Redaktionen af Grønlandsk Lovregister, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Tlf Redaktionen er sluttet 31. december ISSN

6 Forkortelser A: Anordning i Lovtidende A, dog er betegnelsen A anvendt for Aftale i afsnit 25. ASD: Arbejds- og socialdirektion B: Bekendtgørelse B & K: Beretninger og Kundgørelser BSU: Boligstøtteudvalg Grønlands hjemmestyres bekendtgørelse C: Cirkulære D: Nalunaarutit D ESU: Erhvervsstøtteudvalg GE: Grønlands Energiforsyning Grlhjs: Grønlands hjemmestyre If: Inatsisartutforordning Il: Inatsisartutlov kiip: Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke kud: Kultur- og undervisningsdirektionen sd: Socialdirektoratet skd: Skattedirektoratet DSMF: Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning GTO: Grønlands tekniske Organisation K: Kundgørelser vedrørende Grønland Kv: Kommunalvedtægt L: Lov i Lovtidende A Lb: Lovbekendtgørelse LTA: Lovtidende A LTB: Lovtidende B LTC:. Lovtidende C Ltfr: Landstingsforordning Ltl: Landstingslov Lado: Landsdommeren Lahø: Landshøvdingen Lalæ: Landslægen Lv: Landsrådsvedtægt MT: Ministerialtidende N: Nalunaarutit A 4

7 NB: Nalunaarutit B NC-I: Nalunaarutit C-I NC-II: Nalunaarutit C-II O: Overenskomst P: Protokollat Pol: Politimesteren R: Regulativ ROM: Rigsombudsmanden Sb Selvstyrets bekendtgørelse Skr: Skrivelse SHV: Sundhedsforvaltningen T: Bekendtgørelser i LTC (Traktater og konventioner) Tjm: Tjenestemeddelelser U.I: Uddannelsesinspektoratet 5

8 Afsnitsfortegnelse Afsnit Side 1. Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån, Bolig- og Erhvervsstøtte, Erstatning, Gæld, Valuta Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø, Arbejdsstridigheder Arv, Skifte, Borteblevne Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag, Museer, Radio Fjernsyn og teater Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder, Bygningsfredning, Fortidsminder, Areal-anvendelse Brandvæsen, Elektricitet, Sprængstoffer, Vandforsyning, Vandkraft, Vejvæsen, Atomenergi, Varmeforsyning Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Ejendom, Hævd, Leje, Lån, Pant, Servitut, Tinglysning, Matrikel, Ekspropriation, Stednavne Eneret, Forfatter- og kunstnerret, Industriel ejendomsret Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Forsvaret, Civilforsvar, Værnepligt Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed, Mineralske råstoffer, Beværtning, spiritus, KNI (Kalaallit Niuerfiat), Teknologi Jagt, Dyre- og naturbeskyttelse Kirken Konge, Stat, Folketing, Indfødsret, Flag, Offentliggørelse af love Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter, Skatter, Told, Folkeregister, Offentlige grønlandske kasser, Grønlands administrative forhold Mønt, Mål, Vægt, Tid Politi, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge Post, Teletjeneste, Radio, Telefon, Vejrtjeneste Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Skole- og undervisningsvæsen Sundheds- og medicinalvæsen Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Tjenestemænd, Overenskomstansatte m.v Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre Miljøbeskyttelse Alfabetisk emneregister

9 Afsnit 1 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån, Bolig- og Erhvervsstøtte, Erstatning, Gæld, Valuta /4: L 116 Danmarks Nationalbank i kraft L 67 15/3 67, N. 67 p. 34. B 284 9/ Under økonomiministeriet, LTA 61 p /5: L 143 Skibsfinansieringsinstitut /12: L 372 Valutaforhold i kraft A 149 5/5 67 (for visse paragraffer), N. 67 p. 83, Lb /4 88, LTA 88 p B / Valutaforhold, LTA 94 p /3: L 104 Ikrafttræden af visse formueretlige love, N. 65 p. 95. L / Forældelse af visse fordringer og bestemmelser i Danske Lov, N. 65 p. 95. Lado-C 5/ Forældelse af civile krav. 138 L 29 16/ Skyldneres ret til frigørelse ved deponering, N. 65 p. 95. L 68 23/ Veksellov, N. 65 p. 95, Lb /8 86, LTA 86 p L 69 23/ Checklov, N. 65 p. 95, Lb /8 86, LTA 86 p. 1839, A 75 6/2 91, LTA 91 p L / Mortifikation af værdipapirer, N. 65 p. 95, Lb /9 86, LTA 86 p L / Gældsbreve, i kraft med ændringer, L /3 60, N. 65 p. 95, Lb 74, N. 74 p. 69, ændret L /4 73 p. 3, L /6 75 (ophæver 8), N. 80 p. 125, og L /12 77 (ophæver 6 og 62) N. 80 p. 128, i kraft A /7 80, N. 80 p /6: L 370 Aktieselskaber, L /4 03 med ændringer, i kraft for Grønland 1/8 08 (jf. dog 162, stk. 4) v. A /

10 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 B / for Grønland om anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber. B / for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsog Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen). B / for Grønland om visse aktiebesiddelser i selkaber, som anvender reglerne for statslige aktieselskaber, og om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra sådanne selskaber. B / for Grønland om selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen. B / for Grønland om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud. B / for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (koncernrepræsentation). B / for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation). B / Henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsog Selskabsstyrelsen samt om klageadgang /12: L 638 Renter ved forsinket betaling m.v. (Morarenter) N. 80 p. 128 i kraft A /7 80, N. 80 p. 166, L /12 84 i kraft A /8 86, N.86 p. 184, Lb 583 1/9 86, N. 93 p. 1, A /10 11( 2). Lado-C 22/ Renter ved forsinket betaling. 186 C 12/ Morarenter ved forsinket betaling af løn, NC- I 2-6-1, C. 2/12 87, NC-I / Forhøjelse af renten, Lado-C /8 91 Nedsættelse af renten. Lado-C 205 B / Ændring af morarentesatsen i lov om rente m.v., N. 93 p. 5. 8

11 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit /2: L 54 Kongeriget Danmarks Fiskeribank, N. 78 p. 32, Lb 92 8/2 01, LTA 01 p. 462, L /12 05, LTA 05 p , B /9 06 (Afvikling og nedlæggelse), LTA 06 p /5: L 179 Værdipapircentralen, i kraft 23/3 89 v. A /3 89, N. 89 p. 27, Lb 807 6/10 93 p. 4440, L /12 95 ( 25, stk. 3), LTA 95 p. 5699, A /10 96 ophæver A /3 89 bortset fra 2-5, 17, kapitel 6 og 7 samt 26, stk. 3, N. 96 p. 450, 17 og kapitel 7 ophævet 1/4 97 v. A /3 97, N. 97 p. 41. B. 816 og / Lovændringer 1986 i kraft, LTA 86 p og B 66 22/ Arbejdstageres valg af bestyrelsesmedlemmer, LTA 84 p B / Beføjelser til Finanstilsynet, LTA 88 p B / Systemrevisionens gennemførelse, LTA 01 p /3: L 134 Støtte til erhverv i Grønland, N. 84 p. 108, ophævet 21/6 09 v. L /6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 134, indtil de ophæves af rette myndighed. Il 6 2/ Erhvervsfremme af landbrug. 12/ Erhvervsstøtte, D. 84 p ESU-C 17/ Registrering af skibspantebreve. 19 ESU-C 22/ Strafrenter for restancer. 25 ESU-C 7/ Vurdering af fiskerfartøjer. 26 ESU-C 7/ Godkendelse ved salg, pantsætning m.v. 12 ESU-C 1 27/ Kæmneres pligt til at påse misrøgt af panteobjekter. ESU-C 4/ Strafrenteberegning, ESU-C / ESU-C 11/ Annoncering af panteobjekter ved salg. 32 ESU-C 15/ Indtægts- og formueforhold ved ansøgninger. 9

12 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 34 Lahø-C 2-33 ESU-C 44 ESU-C 50 25/ Lempelige afdragsordninger ved restancer. 6/ Kombest. medvirken ved behandling af ansøgninger. 4/ Markedsrenten. Ltfr 10 20/ Erhvervsfremme af fiskeri og fangst, D. 06 p. 380, Ltfr 13 26/11 ( 6), D. 07 p. 486, Ltl 11 5/12 08 ( 1) /5: L 228 Erstatningsansvar, Lb 599 8/9 86, i kraft for Grønland v. A 796 1/10 93, N. 93 p. 296, A /6 96 ( 15, stk. 1), N. 96 p. 260, A /11 04 ( 2, nr og 17-20) i kraft Grønland 1/1 05, N. 04 p. 244, A /11 ( 3). B / Morarentesatsen, N. 93 p. 5. B / for Grønland om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. B / Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb /6: L 286 Erhvervsdrivende fonde, L /3 06 i kraft for Grønland 1/8 08 v. A /6 08. B / for Grønland om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde. B / for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen). B / for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsog Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) B / Henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsog Selskabsstyrelsen samt om klageadgang. 10

13 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit /12: L. 944 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v., N. 86 p Ltfr 11 19/ Støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. D 07 p BSU-C 5/ Inddrivelse af restancer. 27 Lahø-C 25/ Lempelige afdragsordninger ved restancer BSU-C 14/ Udleje af private huse med kap. II-lån. 1-1 BSU-C 22/ Ejerskifte af selvbyggerhuse. 6-2 BSU-C 20/ Udleje af BSU-huse med kap. IV-lån. 1-2 BSU-C 1/ Indberetning af boligsøgende. 1-3 BSU-C 12/ Overdragelse af huse med kap. IV-lån. 5-2 BSU-C 12/ Skifte ved låntagers død. 1-8 BSU-C 12/ Skifte efter hensidden i uskiftet bo. 1-9 BSU-C 17/ Udleje af huse med kap. II-lån BSU-C 6/ Vedrørende brandskader BSU-C 6/ Lån til forbedring af Kap. II-huse. 2-4 BSU-C 30/ Overtagelse af huse og lån. 3-9 BSU-C 19/ Lån til huse uden boligstøttelån. 5-4 BSU-C 5-5 BSU-C 4-3 BSU-C / Kap. IV lån til opførelse af enfamiliehuse, BSU-skr. 26/10 84 Lånegrænse. 22/ Kommunalt boligbyggeri. 13/ Overdragelse af Kap. II-huse. 11

14 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 BSU-C 13/ Opgørelse for tidligere ejere af Kap. II-huse BSU-C 27/ Bevilling af lån til BSU-finansieret bolig BSU-C 28/ Lukning af el ved restance BSU-C 15/ Opførelse af enfamiliehuse. 2-7 C 6/ Statens personaleboliger, NB. 85 p. 28. BSU-C 17/ Børnetilskud, Kap. II-lån. 2-8 BSU-C 10/ Lån til selvbyggerhuse. 6-6 GTO-C 17/ Vurdering Kap. II-huse 6 22/ Betingelser for opnåelse af støtte til enfamiliehuse, D. 94 p / Erhvervslokaler og erhvervsvirksomhed i boliger, D. 94 p / Udbetaling af støtte til boligbyggeri, D. 94 p / Forsikring af ejendomme, D. 94 p / Tilskud til kommunale udlejningsboliger, D. 94 p. 56, 46 16/12 94 ( 2), D. 94 p / Beregning og betaling af terminsydelser, D. 94 p. 61, 47 16/12 94 ( 2 og 3), D. 94 p / Boligbørnetilskuds indregning i opgørelser efter 17, D. 94 p / Udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4, D. 94 p. 63, 48 16/12 94 ( 5), D. 94 p / Ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld konvertering af lån samt omlægningslån, D. 06 p. 4. Ltfr 1 7/ Boligfinansiering, D. 07 p. 85, If 5 26/

15 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit /12: L 858 Erhvervsankenævn, LTA 87 p B / Erhvervsankenævn, LTA 94 p /6: L 371 Produktansvar, i kraft for Grønland 1/10 04 v. A /8 04, N. 04 p /5: L 321 Gevinstopsparing i kraft A 516 9/7 90, N. 90 p /10: Ltl 13 Optagelse af lån i udlandet, D. 93 p /5: L 378 Anpartsselskaber, L /4 03 med ændringer, i kraft for Grønland 1/8 08 v. A /6 08. B / for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsog Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen). B / for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (koncernrepræsentation). B / for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation) /6: L 415 Garantifond for indskydere og investorer, Lb /12 03 i kraft Grønland 1/4 05 v. A 137 9/3 05, N. 05 p (Nedennævnte adm. forskrifter i kraft med ændringer, jf. 25), A /9 10, A /9 10 ( 3).L /12 10 ( 19 nr. 2). B 92 19/ Samarbejdet mellem Finanstilsynet og en garantifond for indskydere og investorer, N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om afviklingsberedskab. B / Bekendtgørelse for Grønland om Garantifonden for indskydere og investorer /11: Ltl 14 Erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landba- 13

16 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 serede erhverv, D p. 322, Ltl 10 14/11 04, D. 04 p / Tilskud til produktudvikling samt konvertering af lån, D. 02 p /6: L 453 Finansiel virksomhed, L /12 03 i kraft Grønland 1/4 05 v. A /12 04, ( og 375 a, nr. 6 samt b) i kraft 1/1 05. ( h, j og b) ophævet 1/1 05. Se B /12 04, N. 04 p. 596, (Nedennævnte adm. forskrifter i kraft med ændringer, jf. 375.a.), N. 04 p. 600, A /9 10 ( 2). B 977 3/ Ansvarshavende aktuar, N. 04 p B 979 4/ Tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel i Danmark, N. 04 p B 984 5/ Hvilke andre instrumenter og kontrakter fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med udover de af lovens bilag 5 omfattede, N. 04 p B / Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner, N. 04 p B / Bekendtgørelse for Grønland om udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring, N. 04 p B 22/ Bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Finanstilsynet - ikke kundgjort i Lovtidende), N. 05 p. 1. B 22/ Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Finanstilsynet - ikke kundgjort i Lovtidende), N. 05 p. 1. B 46 17/ Bekendtgørelse for Grønland om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder, N. 05 p

17 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 B 47 17/ Bekendtgørelse for Grønland om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring, N p. 84. B 48 17/ Bekendtgørelse for Grønland om medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed, N. 05 p. 86. B 49 17/ Bekendtgørelse for Grønland om koncerninterne transaktioner, N. 05 p. 87. B 53 17/ Bekendtgørelse for Grønland om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper, N. 05 p B 54 17/ Bekendtgørelse for Grønland om overdragelse af grønlandske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, N. 05 p B 55 17/ Bekendtgørelse for Grønland om kongruens og lokalisering, N. 05 p B 56 17/ Bekendtgørelse for Grønland om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om information til forsikringstageren i tilfælde hvor en skadesforsikringsaftale tilbydes efter reglerne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser, N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om tilladelse til livsforsikringsselskaber, N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om tilladelse til skadesforsikringsselskaber. N. 05 p B 252 1/ Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder, N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber, N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et 15

18 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland m.v., N. 05 p B 434 3/ Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland m.v., N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om store engagementer, N. 05 p B / Bekendtgørelse for Grønland om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed, N. 06 p B / Bekendtgørelse for Grønland om registrering af aktiver i forsikringsselskaber m.v., N. 06 p B / Bekendtgørelse for Grønland om, hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udføre tjenesteydelser i.f.m. værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse, N. 06 p B / Bekendtgørelse for Grønland om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed, N. 07 p. 8. B / Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, N. 07 p. 10. B / Kontributionsprincippet, N. 07 p. 56. B / Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen). B / Bekendtgørelse for Grønland om afviklingsberedskab. Forskrifter i medfør af den ophævede L 199 (74) om banker og sparekasser: 16

19 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 B / Bekendtgørelse for Grønland om Erhvervsog Selskabsstyrelsens takster for anmeldelser m.v., N. 95 p B / Bekendtgørelse for Grønland om gebyrer for oplysninger og dokumenter, N. 95 p B / Bekendtgørelse for Grønland om Erhvervsog Selskabsstyrelsens EDB-system og om takster herfor, N. 95 p B / Bekendtgørelse for Grønland om Erhvervsog Selskabsstyrelsens offentliggørelse af registreringer m.v., N. 95 p B / Bekendtgørelse for Grønland om pengeinstitutters indberetning og månedsbalancer, N. 02 p /6: L 457 Garantifond for skadesforsikringsselskaber med ændringer, i kraft for Grønland 1/7 08 v. A /6 08. Forskrifter i medfør af den ophævede L 630 (80) om forsikringsvirksomhed: B / Gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikringer, N. 96 p B / Beføjelser til Finanstilsynet, N. 96 p B / Anmeldelse til registeret for gensidige forsikringsselskaber, N. 96 p B / Regnskab for forsikringer efter arbejdsskadeforsikringsloven, N. 96 p. 657, B. 40 1/2 93, N. 96 p B / Opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i børsnoterede selskaber, N. 96 p B 39 1/ Fællesordning (pool) for løntalsregulering af løbende ydelser, N. 96 p B / Fællesordning (pool) til overtagelse af erhvervssygdomsrisici, N. 96 p B / Systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler på forsikrings- og pensionsområdet, N. 99 p B / Indholdet i aktuarens beretning, N. 99 p

20 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1 B 72 11/ Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, N. 02 p /6: L 454 Realkreditlån og realkreditobligationer m.v., LTA 03 p. 2926, Lb 898 4/9 08, L /5 09 ( 8). B 825 7/ Realkreditforhold i Grønland, N. 03 p B / Opgørelse og indberetning største udlån og nedskrivninger, LTA 03 p B / Realkreditinstitutters obligationsudstedelse m.v., LTA 03 p B / Realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, LTA 05 p B / Realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v /11: Ltl 15 Fiskerifinansieringspulje, D. 06 p. 351, Ltl 11 5/12 08 ( 2), Il 13 2/12 09, Il 22 22/ /10: L 1003 Finansiel stabilitet L /6 09 ( 14), Lb /9 09, L /12 09 ( 3 og 7), L /12 09 ( 7), L /6 10 ( 1), L /12 ( 14) L /6 11 ( 2) ej ikraftsat. B 13 13/ Risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig. B / Ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, B /8 09, B /6 10. B 51 18/ Ikrafttræden af 3, nr. 2 og 7 og 9 i L / B / Ikrafttræden af 5, nr. 1-3 i L / /2: L 67 Statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (dog ikke 16-18), Lb /9 09, L /12 09 ( 3 og 9).. B / Ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti, B /

21 Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit /4: L 399 for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler /5: Il 3 Indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taleban /5: Il 4 Specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme /5: Il 5 Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte af finansiering af terrorisme. (Hvidvaskloven) /5: Il 6 Oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler /8: A for Grønland om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. 19

22 Afsnit 2 Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø, Arbejdsstridigheder Traktater: /3: T 12 Intern. arbejdsorganisation (ILO) statut 1946, T 75 27/11 56, T 23 9/3 65, T 84 24/7 75. T 1 17/ Konv. 119 Sikring af maskineri, LTC 91 p.1. T 81 8/ Konv om fælles nordisk arbejdsmarked inden for sundheds- og veterinærvæsenet, LTC 94 p. 313, T /6 01 (se note 1, sygeplejersker i Grønland), LTC 01 p /10: L 261 Lærlingeforhold, L /5 63 ( 34 stk. 2), N. 63 p. 117 i kraft. A /6 63, N. 63 p. 123, L /12 69 ( 23, stk. 1, 21 år), N. 71 p. 15 i kraft. A /2 71, N. 71 p. 14, L /6 76 ( 1, 3, 20) i kraft. A /10 76 (18 år), N. 76 p. 393 og 394, A /2 77 ( 1, 3, 5, 13, 20, 23, 24, 28), N. 77 p. 18, L /3 80 ( 11a, 20, 30), N. 80 p. 53. Lv 25/ Retsforhold mellem husbond og medhjælper, N. 59 p /11: L 580 Arbejds- og socialvæsenet, N. 78 p. 364, i kraft v. B /9 79, N. 79 p. 408, ophævet 21/6 09 v. L /6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 580, indtil de ophæves af rette myndighed. Ltfr 10 18/ Arbejdsformidling m.v., D. 03 p / Overgangsbestemmelser ved valg, D. 86 p / Kommunal arbejdsformidling, D. 90. p / Regulering af arbejdskrafttilgangen ( 8-18 i 40 18/9 90 ophævet), D. 93 p / Tilskud kommunale beskæftigelsesforanstaltninger, D. 94 p

23 Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø, Arbejdsstridigheder Afsnit / Evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse m.v., D. 07 p / Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedr. arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen til Grønland, D. 07 p / Mobilitetsfremmende ydelse /6: L 295 Arbejdsmiljø i Grønland N. 86 p. 106, Lb /10 05, N. 05 p B / Dampkedelanlæg, N. 72 p. 43. B / Transportable beholdere til luftarter, N. 72 p. 54. B / Opstilling af mekanisk drevne kraner, N. 72 p. 62. B / Trykbeholdere m.v. på landjorden, N. 72 p. 91. B 119 5/ Lægeundersøgelse af arbejdere, N. 74 p. 152 C / Samarbejde politi og arbejdstilsyn, NB. 74 p. 79. B / Arbejdets udførelse, N. 86 p B / Stoffer og materialer, N. 86 p B / Tekniske hjælpemidler, N. 86 p B / Arbejdsstedets indretning m.v., N. 86 p B / Anmeldelse af arbejdsskader, N. 86 p B / Statsligt tilskud til uddannelsen af sikkerhedsorganisationens medlemmer, N. 89 p B / Elevatorer, hejseværker, rulletrapper o.lign., N. 92 p. 16. B / Bygherrens pligter i Grønland, N. 05 p B / Forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd, N p. 394, B 365 6/4 10. B / Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland, N. 05 p. 398, B 364 6/4 10. B / Unges arbejde i Grønland N. 05 p

24 Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø, Arbejdsstridigheder Afsnit 2 B / Indretning af byggepladser og lignende i Grønland, N. 05 p B 32 23/ Hvileperiode og fridøgn i Grønland, N. 06 p. 1. B / Arbejdspladsvurdering i Grønland, N. 07 p. 25. B 133 5/ Asbest i Grønland. B 363 6/ Arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland Traktat: /9: B 93 (LTC) Nordisk konvention om arbejdsmiljø, LTC 90 p /10: Ltl 27 Regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, D. 92 p / Regulering af arbejdskrafttilgangen, D. 90 p / Regulering af arbejdskrafttilgangen ( 8-18 i /9 90 ophævet), D. 93 p /5: Ltl 5 Grønlands Ligestillingsråd, D. 98 p. 138, Ltl 8 11/4 03 ( 3 og 4), D. 03 p /4: Ltl 7 Ligestilling af kvinder og mænd, D. 03 p

25 Afsnit 3 Arv, Skifte, Borteblevne /7: L 397 Borteblevne, LTA 1946 p. 1382, Lb 587 1/9 86, LTA 86 p (ej i krafttrådt for Grønland, men reglerne gælder jf. Arvelovens 41, stk. 2) /5: L 154 Arvelov for Grønland, N. 64 p. 63, L /5 74 ( 42), LTA 74 p. 231, L /4 96 ( 7, stk. 4, nr. 2), N. 96 p L / ( 34) N. 71 p. 15, i kraft A 56 15/2 71 N. 71 p. 14. A 57 15/ ( 7, 34) N. 71 p. 18. A 58 15/ (Myndighedsalder) N. 71 p. 20. B 27 11/ ( 39) N. 74 p L / ( 42 a) N. 74 p A 35 3/ I kraft Nord- og Østgrønland, N. 66 p. 10. B / I kraft nordisk konvention 19/11 34 arv og dødsboskifte, ændret 9/12 75, N. 76 p. 359 og 361. B / I kraft Haager-konvention 5/10 61 Lovkonflikter testamentariske dispositioner og B 62 6/9 76, (LTC) N. 76 p. 383 og 384. Lado-C 8/ Arveafgiftspligt fast ejendom Danmark. 183 Lado-C 7/ Oprettelse bokonti i skiftesager. 218 Lado-C 30/ Beløbsgrænsen Lado-C 17/ Proklama i dødsboer. 223 Lado-C 17/ Ægtefælles skiftefordel (Arvelovens 38). 225 Lado-C / Stempelpligt ved ejendomsoverdragelse dødsbo. 23

26 Arv, Skifte, Bortblevne Afsnit /12: A 983 Konkurslov, i kraft for Grønland 1/1 98 (afsnit IV om gældssanering dog i kraft 1/6 98), N. 97 p. 612, 3 i L /6 98 i kraft for Grønland 1/7 99 v. A /6 99, N. 99 p B 589 8/ Tilsyn med konkursboer m.v., N. 83 p B / Indgivelse af begæring om gældssanering, N. 00 p

27 Afsnit 4 Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag, Museer, Radio, Fjernsyn og Teater K 2/ Arktisk Institut, K Lahø-C 2-17/ Kassation af arkivalier. 31 B 91 20/ Statsinstitutioners arkiver m.v., LTA 76 p C / Aflevering til rigsarkivet, MT. 76 p /11: L 589 Biblioteksvæsen, N. 78 p. 389, i kraft B /9 79, N. 79 p. 408, ophævet 21/6 09 v. L /6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 589, indtil de ophæves af rette myndighed. Ltfr 4 15/ Biblioteksvæsenet, N. 79 p. 419 og D. 79 p. 172, Ltfr 13 30/10 92 ( 12 a) D. 92 p. 397, Ltfr 5 12/5 05, D. 05 p Grlhjs. 24/ C 11/80 Folkebibliotekerne. kud.-c Grlhjs. 27/ C 20/80 Skolebiblioteker. kud.-c Grlhjs. 11/ C 11/81 Biblioteksplan. kud.-c 15 5/ Biblioteksvederlag, D. 99 p /12: L 610 Museumsvæsenet i Grønland, N. 80 p. 340, ophævet 21/6 09 v. L /6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 610, indtil de ophæves af rette myndighed. Ltfr 6 30/ Museumsvæsen, D. 98 p. 246, Ltfr 4 21/5 04, D. 04 p / Forretningsorden for Museums- og arkivnævnet, D. 96 p

28 Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag m.v. Afsnit / Valg af godkendte museers repræsentanter i Museums- og arkivnævnet, D. 96 p / Vedtægter for den selvejende institution Tusarliivik/Atuakkiorfik, NB. 87 p /10: Ltl. 12 Grønlands Sprognævn, D. 89 p. 189, Ltl /10 98 ( 2), D. 98 p Lv 14/ Ny retskrivning, N. 73 p Grlhjs. 1/ C 7/85 Sprognævnets virksomhed. kud.-c 23 15/ Grønlands Sprognævn, D. 90. p /12: L 815 Radio- og fjernsynsvirksomhed, i kraft B /8 90, N. 90 p. 55, ophævet 21/6 09 v. L /6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 815, indtil de ophæves af rette myndighed. Ltfr 6 14/ Radio- og TV-virksomhed, D. 04 p. 152, Ltfr. 4 1/6 06, D. 06 p. 53, If 3 19/ / Honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen i Kalaallit Nunaata Radioa (KNR), D. 98 p / Regler for sendetilladelser, D. 04 p / Tilskud til lokale radio- og TV-stationer mv., D. 04 p / Forretningsorden for Radio- og TV-nævnet, D. 05 p / Vedtægt for Grønlands Radio (KNR), D. 05 p / Reklame og sponsering i radio og TV, D. 06 p / Vedtægter for Sydgrønlands Bogtrykkeri, NB 90 p /10: Ltl 22 Arkivvæsen, D. 98 p

29 Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag m.v. Afsnit /5: L 439 Ansvarsforholdene på medieområdet, i kraft for Grønland 1/1 01, N. 00 p B / Forretningsorden for Det Grønlandske Pressenævn, N p /11: Ltl 17 Medieansvar, D. 07 p /11: Il 23 Teater. Sb 21 16/ Honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen for Grønlands Nationalteater. Sb 22 16/ Uddannelsesrådet for skuespilleruddannelsen ved Grønlands Nationalteater. Sb 11 14/ Skuespilleruddannelsen. 27

30 Afsnit 5 Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder, Bygningsfredning, Fortidsminder, Arealanvendelse (Boligstøtte, se afsnit 1) Fredning C 11/ Fredning af fortidsminder, K p. 73. C 20/ Fredlysning af Qaqortoq kirkeruin og Sigssardlugtog-ruinen, K p Skr 10/ Fredlyste lokaliteter, Nord- og Sydgrønland, K p Skr 10/ Fredlyste lokaliteter, Østgrønland, K p B 20/ Arealerne Ny Herrnhut, Godthåb, K Kv 15/ Tørvegravning, Umanak, NB. 61 p. 9. Kv 1/ Udgravning og udsprængning i terræn, Holsteinsborg, NB. 69 p. 7. Kv 13/ Området ved Geomagnetisk Observatorium, Godhavn, NB. 78 p /5: Il 11 Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Fredninger udstedt i medfør af den ophævede Ltl 5 (80) om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger: 19/ Fredning bygninger, Maniitsup kommunia, D. 82 p / Fredning bygninger, Maniitsup kommunia og Godthåb kommune, D. 83 p / Fredning bygninger, Lichtenau, Julianehåb, Holsteinsborg, Jakobshavn, Ritenbenk, Godthåb, Nanortalik, D. 83 p / Fredning bygninger i Sisimiut kommune, D. 84 p / Fredning af B-25 i Sisimiut kommune, D. 94 p / Fredningsbestemmelse nr. 1/98 af bygninger 28

31 Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder m.v. Afsnit 5 i Ammassalik og Qasigiannguit kommuner, NB. 98 p / Fredningsbestemmelse nr. 2/98 af bygninger i Ilulissat, Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Qeqertarsuaq, Upernavik samt Uummannaq kommuner, NB. 98 p / Fredningsbestemmelse nr. 3/98 af bygninger i Qaqortoq kommune, NB. 98 p / Fredningsbestemmelse nr. 4/98 af bygninger i Sisimiut kommune, NB. 98 p / Fredningsbestemmelse nr. 5/98 af bygninger i Upernavik kommune, NB. 98 p. 80. Byggeri /5: L 228 Statens byggevirksomhed, LTA 71 p. 575, L 484 9/6 04 ( 3), LTA 04 p. 3074, L 413 1/6 05, LTA 05 p C 49 23/ Hensyntagen til bevægelseshæmmede, MT 72 p B / Selektiv nedrivning af statsbygninger, LTA 97 p C 24 9/ Statsstyrelsernes arkivering af tegningsmateriale m.v., MT 98 p B / Kvalitetssikring af byggearbejder, LTA 04 p B / Nøgletal for statsbyggerier m.v., B /3 09. C 58 25/ Vejledning om ændrede regler, MT 00 p Lahø-C / Sanering ved nyanlæg /11: Ltl 9 Tilskud til etablering af servicehuse i bygder, D. 84 p / Tilskud til etablering, D. 85. p Kv 15/ Servicehus i Arsuk, NB. 86 p. 70. Kv 20/ Servicehuse i Ammassalik kommune, NB. 94 p

32 Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder m.v. Afsnit /12: Ltl 12 Anlæg af flyvepladser /12: Il 11 Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Il 4 15/4 11, Il 18 22/ Sb 10 12/ Lærlinge i bygge- og anlægsarbejder /5: Il 13 Byggeri / Bygningsmyndigheden, D. 06 p /11: Il 16 Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje /11: Il 17 Planlægning og arealanvendelse. 30

33 Afsnit 6 Brandvæsen, Elektricitet, Sprængstoffer, Vandforsyning, Vandkraft, Vejvæsen, Atomenergi, Varmeforsyning /12: L 943 El, vand, varme, brandvæsen m.v., N. 86 p. 233, L /12 93 ( 10), N. 93 p. 359, 6, 7, 8 og 13, stk. 1 ophæves 1/1 98 v. L /12 97, og i 9 og i 13, stk. 2 udgår og 8, N. 97 p. 710, ophævet 21/6 09 v. L /6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 943, indtil de ophæves af rette myndighed. Ltfr 8 19/ Vedrørende GTO, D. 86 p. 196, 2, stk. 1, nr. 6 og 8 ophævet 1/11 93 v. Ltfr 18 28/10 93, D. 93 p. 258, 2, stk. 1, nr. 1 f.s.v.a. el og varme, nr. 8 om vandkraftværker samt 3, stk. 4 om ændringer i takster f.s.v.a. el og varme ophæves 1/1 98 v. Ltfr 14 6/11 97, D. 97 p. 265, Ltfr 5 29/10 99, 3, stk. 4 om ændringer i takster for vand, D. 99 p. 181, 2, stk. 1, nr. 1 f.s.v.a. vandforsyning ophævet 1/1 08 v. Ltfr 10 19/11 07, D. 07 p Ltfr 2 31/ Tilslutningspligt til elektrokedler (Buksefjordens forsyningsområde), D. 91 p. 180, Ltfr. 3 16/5 08. Ltfr 12 3/ Elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, D. 94 p / Fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande, D. 96 p Energiforsyning /11: Ltfr 14 Energiforsyning, D. 97 p. 265, Ltfr 9 15/11 7, D 07 p / Fastlæggelse af principper for fordeling af 31

34 Brandvæsen, Elektricitet, Vandforsyning m.m. Afsnit 6 12 omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme, D. 06 p Vandkraft /12: L 1075 Vandkraftressourcer, N. 93 p /12: Il 12 Udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Vandforsyning /11: Ltfr 10 Vandforsyning, D. 07 p Kv 11/ Vand Arsuk, Frederikshåb, NB. 77 p. 52, ophævet v. Ltl 13 6/11 97, bortset fra 2, stk. 4. Kv 15/ Vand, Nuuk kommunes bygder, NB. 93 p. 89, ophævet v. Ltl 13 6/11 97, bortset fra 7. Elektricitet Kv 23/ Elforsyning, elværksdrift, Atangmik, NB. 79 p BSU-C / Lukning af el ved restancer /11: Ltl 13 Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning, D. 97 p. 246, 2 ophævet 1/1 08 v. Ltfr 10 19/11 07, D. 07 p Kv 4/ Elforsyning og elværksdrift i Kangerdluk, NB 87 p. 1, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 4. Kv 4/ Elforsyning og elværksdrift i Uummannaq kommunes bygder, NB 87 p. 41, ophævet v. Ltl 13 6/11 97, bortset fra 4. Kv 30/ Elforsyning og elværksdrift i Aasiaat kommunes bygder, NB. 93 p. 58, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 2. Kv 24/ Elforsyning og elværksdrift i Nanortalik 32

35 Brandvæsen, Elektricitet, Vandforsyning m.m. Afsnit 6 kommunes bygder, NB. 93 p. 105, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 2. Kv 24/ Elforsyning og elværksdrift i Qasigiannguit kommunes bygder, NB. 93 p. 96, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 2. Kv 4/ Elforsyning og elværksdrift i Narsaq kommunes bygder, NB. 94 p. 1, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 2. Kv 21/ Elforsyning og elværksdrift for bygderne i Ittoqqortoormiit kommune, NB. 94 p. 24, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 2. Kv 27/ Elforsyning og elværksdrift i bygderne Sermiligaaq, Tiniteqilaaq og Isortoq, Ammassalik kommune, NB. 94 p. 34, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 2. Kv 19/ Elforsyning og elværksdrift for bygderne i Nuuk kommune, NB. 94 p. 81, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra 2. Kv 4/ Elforsyning og elværksdrift for bygderne i Sisimiut kommune, NB. 94 p. 108, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra / Kommunernes bidrag i 1998, D. 97 p Brand /12: L 943 Brandvæsen m.v., N. 86 p. 233, L /12 93 ( 10), N. 93 p. 359, 6, 7, 8 og 13, stk. 1 ophæves 1/1 98 v. L /12 97, og i 9 og i 13, stk. 2, udgår og 8 (ej ændring vedr. brandvæsen), N. 97 p /5: Il 14 Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger. 31/ Instruks for brandinspektører, NB. 80 p. 16 Kv 20/ Godthåb, NB. 81 p. 1. Kv 20/ Thule, NB. 81 p. 5. B / Skorstensrensning m.m. N. 80 p Kv 5/ Jakobshavn, NB. 81 p. 53. Kv 5/ Upernavik, NB. 81 p

36 Brandvæsen, Elektricitet, Vandforsyning m.m. Afsnit 6 Kv 17/ Godhavn, NB. 84 p. 38. Kv 10/ Qasigiannguit, NB. 95 p. 1. Kv 11/ Sisimiut, NB. 95 p. 16. Kv 26/ Aasiaat, NB. 95 p / Brandfarlige væsker, D. 87 p / Opbevaring af fyrværkeri, D. 04 p / Eksplosive stoffer, D. 07 p Atomenergi /5: L 170 Nukleare anlæg, N. 62 p. 127, ophævet v. L /6 74 med undtagelse af 1, litra d, 2, 4-8, 9, 1. led, 37-39, N. 74 p B / Fredelig udnyttelse, LTA 72 p. 656, B. 98 5/3 74 ( 9 ophæves), N. 74 p /6: L 332 Erstatning atomskader (nucleare skader), N. 74 p. 274, L 732 7/12 88, LTA 88 p. 2720, L /5 94 ( 26 stk. 2) LTA 94 p B / Ikrafttrædelse af L 332/74, N. 74 p B / Undtagelser fra atomerstatningslovens bestemmelser, LTA 74 p B / Ikrafttrædelse af 1, nr. 11 i L. 732/88, LTA 94 p B / Erstatning atomskader, LTA 94 p T 34 24/ Konvention 29/7 60 Ansvar for trediemand, LTC 75 p. 101, T /2 75 Tillægskonvention 31/1 63, LTC 75 p. 13. T / Konvention 17/12 71 Civilretsligt ansvar ved søtransport, LTC 75 p T 70 16/ IAEA-konvention af 3/3 80 om fysisk beskyttelse af nukleare materialer, LTC 93 p /5: L 244 Sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg (ej i krafttrådt), N. 76 p

37 Afsnit 7 Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler (Får og landbrug, se afsnit 10) Hunde, katte m.v. B 14/ Forbud mod indførsel af katte, NB. 91 p. 1. B / Indførsel og transit af hunde og tamkatte, titelændring fra Grønland v. B /9 04, N. 04 p B 278 1/ Attestation af rabiesvaccination ved indførsel af hunde og tamkatte, titelændring»fra Grønland«v. B /9 04, N. 04 p B 279 1/ Indførsel til Danmark af hunde og tamkatte, N. 91, p /12: L 906 for Grønland om hunde og dyreværn, N. 98 p Ltl 18 30/ Slædehunde samt hunde- og kattehold, D. 98 p. 215, Il 28 18/11, Il 23 22/ / Kommunale hunde- og kattevedtægter, D. 03 p Kv 30/ Hunde- og kattehold, Qaqortoq, NB. 02 p. 22. Kv 17/ Hunde- og kattehold, Maniitsoq, D. 05 p Kv 4/ Hunde- og kattehold i Nanortalik kommune, D. 06 p Kv 13/ Hunde- og kattehold i Narsaq kommune /12: Ltl 25 Dyreværn, D. 03 p. 367 B / Indførsel af hundehvalpe og kattekillinger fra Grønland, N. 06 p Sb 11 16/ Beskyttelse og fangst af store hvaler. 35

38 Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Afsnit 7 Kødkontrol m.v /6: L 369 Sundhedsvæsenet i Grønland, N. 91 p. 43, L /4 05, N. 05 p Ltfr 17 28/ Kontrol med levnedsmidler og zoonoser, D. 93 p. 253, Ltfr. 7 2/5 96 ( 6, 10 og 15), D. 96 p. 144, Ltfr. 9 31/5 01, D. 01 p / Bekæmpelse af rabies (hundegalskab), D. 97 p / Levnedsmiddelvirksomheder, D. 98 p / Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg /7: L 471 Fødevarer m.m., L 351 2/6 99, L /4 01, i kraft for Grønland 25/6 04 v. A /6 04, N. 04 p. 49,. B / for Grønland om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, LTA 05 p B / Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser ( 16), LTA 05 p B / for Grønland om fødevarevirksomheder, N. 06 p. 62. B / for Grønland om den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, LTA 06 p. 4476, B /6 09. B / for Grønland om mærkning af fødevarer, N. 06 p B / for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer, N. 06 p B / for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, LTA 06 p B 83 13/ for Grønland om muslinger m.m. vildtfangede N. 08, B /6 11. B / for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter N. 08. B 476 6/ for Grønland om visse forureninger i fødevarer 36

39 Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Afsnit 7 B / Betaling for kontrol af fisk og fiskevarer m.v. i Grønland. Forskrifter i medfør af tidligere L 167 (65) om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer: B / Ikraftsætter div. bek. om kvalitetskontrol, K B / Rengøring fiskekasser, K , N. 81 p. 3. B 3 7/ Rengøring engrosemballage, N. 67 p. 9. B / Konserveringsmidler foderfisk, N. 67 p. 72. B 644 9/ Afgifter, LTA 82 p C 5/ Varebetegnelse visse sildeprodukter, NB. 86 p. 4. B / Ilandbringelse af fisk fra områder med kemisk krigsmateriel, LTA 86 p B 625 5/ Fremstilling foder til fisk, LTA 90 p B 840 7/ Fremstilling af fiskemel og fiskeolie, LTA 92 p B / Fremstilling af foder til fisk, LTA 93 p. 2657, B 460 9/6 95 (bilag 4), LTA 95 p B 971 1/ Tilsætningsstoffer til foder til fisk, LTA 94 p. 5543, B /6 96, LTA 96 p B / Indførsel af fisk og fiskevarer m.v. fra Albanien, LTA 95 p B 17 12/ Produktundtagelse fra loven, N. 99 p. 27. B 415 3/ Indførsel af fiskevarer fra Kenya, Kina, Malaysia, Tanzania, Tyrkiet og Uganda samt om tillægsattestation til sundhedscertifikatet for fiskevarer, der indføres fra Kenya og Mozambique, LTA 99 p B / Godkendelse af desinfektionsmidler og visse rengøringsmidler i fødevarevirksomheder m.v., (jf. 8, stk. 4 i Lb 649/93), LTA 99 p B / Opdræt af fisk og hygiejneforhold ved strygning af rogn til konsum, LTA 99 p

40 Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Afsnit 7 B / for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum, N. 07 p /6: L 351 Sygdomme og infektioner hos dyr, B /1 03, L 966 4/12 02, i kraft for Grønland 25/6 04 v. A 524 8/6 04, N. 04 p. 76. B / Ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, N p. 146, B /9 04, N. 04 p B / Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser, ( 16), LTA 05 p B / for Grønland om fødevarevirksomheder, N. 06 p. 62. B / for Grønland om den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, LTA 2006 p B / for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter N. 08. B / Betaling for kontrol af fisk og fiskevarer m.v. i Grønland. Forskrifter i medfør af tidligere L 814 (88) om husdyrsygdomme: B / Forbud mod stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning, LTA 89 p B / Udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme, N. 95 p. 154, B 817 3/11 99 ( 3), N. 99 p B / Anmeldelse af husdyrsygdomme, N. 95 p Dyrlægegerning /3: L 58 Dyrlægegerning m.v., Lb 43 23/1 03 i kraft for Grønland 25/6 04 v. A 525 8/6 04, N. 04 p. 99. B / Udøvelse af dyrlægegerning af personer, der ikke er uddannet som dyrlæge, N. 95 p B / Fødevareregionerne ( 14), LTA 99 p

Grønlandsk Lovregister 2012

Grønlandsk Lovregister 2012 Grønlandsk Lovregister 2012 Opdateret pr. 31. oktober 2012 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2013

Grønlandsk Lovregister 2013 Grønlandsk Lovregister 2013 Opdateret pr. 31. december 2013 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2010

Grønlandsk Lovregister 2010 Grønlandsk Lovregister 2010 2. kvartal Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1. maj 1979 indførtes

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2009

Grønlandsk Lovregister 2009 Grønlandsk Lovregister 2009 August Statsministeriet Forord 1. Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1. maj 1979 indførtes hjemmestyre

Læs mere

Lovregister for Færøerne 2015

Lovregister for Færøerne 2015 Lovregister for Færøerne 2015 Udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn 2015 Senest opdateret den 23. marts 2015 (Kunngerðablaðið A) Forord Lovregister for Færøerne er en

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Iw' rdi ~ nø(y. ~ i~~~aukitsoq fi

Iw' rdi ~ nø(y. ~ i~~~aukitsoq fi Anlngaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Inatsisartut -/ her AU: Medlem af Inatsisartut; Michael

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø *)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø *) Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø *) Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter Lovbekendtgørelse

Læs mere

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab 660 af 10/06 2009. Beredskabsloven Beredskabsloven Nr. 1054 af 23. december 1992 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX APPENDIX Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål... 4 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode)... 5 Appendix 3:

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 3 a. Bilag 1 4

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere