Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen"

Transkript

1 Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen 2016

2 Indhold 1. Professionens formål og uddannelsens formål Dimittendprofil Formål med uddannelsen Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning Oversigt over uddannelsens opbygning og indhold Uddannelsens temaer Uddannelsens fordeling af fagområder i ECTS Oversigt over prøver i uddannelsen 9 3 Uddannelsens semestre Uddannelsens 1. semester Indhold Læringsudbytter ECTS-omfang Prøver Forudsætningskrav for prøven Uddannelsens 2. semester Indhold Læringsudbytter ECTS-omfang Prøver Forudsætningskrav til prøven Uddannelsens 3. semester Indhold Læringsudbytter ECTS-omfang Prøver Forudsætningskrav til prøven Uddannelsens 4. semester Indhold Læringsudbytter ECTS-omfang Prøver Forudsætningskrav til prøven Uddannelsens 5. semester Indhold Læringsudbytter ECTS-omfang Prøver Forudsætningskrav til prøven Uddannelsens 6. semester Indhold Læringsudbytter ECTS-omfang Prøver Forudsætningskrav til prøven 21 2/51

3 3.7 Uddannelsens 7. semester Indhold Læringsudbytter ECTS-omfang Professionsbachelorprojektet i ergoterapeutuddannelsen Forudsætningskrav til prøven 22 4 Valgfrie uddannelseselementer Merit i valgfrie uddannelseselementer 23 5 Tværprofessionelle uddannelseselementer 23 6 Praktik (klinisk uddannelse) Deltagelses- og mødepligt Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og praktikinstitution Godkendelse af praktiksted Praktikstedets ansvar og rolle 26 7 Innovation 26 8 Forskning og udvikling 26 9 Undervisnings- og arbejdsformer i VIA Ergoterapeutuddannelsen Internationale uddannelsesmuligheder Udvekslingsaftaler og muligheder Læsning af tekster på engelsk Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen Særlige prøvevilkår Førsteårsprøven Eksamensbevis Syge- og omprøver Sygeprøver Omprøver Snyd, plagiering og forstyrrende adfærd ved prøver Snyd Plagiering Forstyrrende adfærd Skærpende omstændigheder Klager og anker over prøver Klage over forhold ved prøver Anke over forhold ved prøver Krav til skriftlige opgaver og projekter Formkrav hver uddannelse 33 3/51

4 16 Mødepligt, deltagelsespligt og studieaktivitet Mødepligt og deltagelsespligt Studieaktivitet Overflytning Orlov Barsel, adoption og værnepligt Ansøgning Merit Dispensation Ikrafttrædelse og overgangsordninger Ikrafttrædelse Overgangsordninger Hjemmel Bilag Bilag 1 Fællesdel (Uddannelsens første to år) Læringsudbytter, som afsluttes i uddannelsens første to år Temaer i uddannelsens første to år Fordeling af teori ECTS og praktik (klinik) ECTS i uddannelsens første to år Fordeling af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år Omfang af væsentligste fag inden for hvert fagområde i uddannelsens første to år Prøver, der tilrettelægges inden for uddannelsens første to år Krav til bachelorprojektet Bilag 2 Samlede mål for læringsudbytte i Ergoterapeutuddannelsen Bilag 3 Oversigt over fagområder, fag og semestre Bilag 4 Uddannelsens struktur for studerende på overgangsordning 41 4/51

5 Indledning Studieordningen for VIA Ergoterapeutuddannelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi af 30/05/2016 BEK nr. 501, Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af 30/06/2016 BEK nr samt øvrige bekendtgørelser nævnt i afsnit 22. Hjemmel. Studieordningen er udarbejdet af VIA Sundhed i et samarbejde med repræsentanter fra Region Midtjylland, Kommunernes Kontakt Råd, Sundhedskartellet og private organisationer. Studieordningen har været i høring i uddannelsens censorformandskab og uddannelsesudvalg og er endeligt godkendt af rektor for VIA University College. Studieordningen omfatter en beskrivelse af uddannelsens indhold og struktur samt de muligheder og forpligtelser, der er forbundet med at gennemføre uddannelsen ved VIA University College. Studieordningen udgør det juridiske grundlag for uddannelsen og definerer rammen for det samlede uddannelsesforløb, som det er tilrettelagt ved VIA University College. VIA Ergoterapeutuddannelsen udbydes på campus Holstebro og campus Aarhus N. 1. Professionens formål og uddannelsens formål 1.1 Dimittendprofil Formål med professionen er at understøtte og udvikle borgeres og patienters ressourcer og mestring af aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab. Ergoterapi er rettet mod borgere og patienter og grupper af disse i deres kontekst for hverdagslivet. Ergoterapeuten varetager sundhedsfremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende opgaver, herunder behandling, genoptræning og kompensatoriske tiltag i overensstemmelse med samfundets krav. Ergoterapeutens kernekompetencer er At identificere og analysere aktivitetsproblemer og ressourcer for at sikre relevant ergoterapeutisk intervention for borger og patient. At udvikle aktivitet og deltagelse i dialog med borger og patient eller grupper af disse. At iværksætte kompenserende tiltag i forhold til akutte og varige aktivitetsbegrænsninger ud fra borgerens og patientens ressourcer. At udvikle og implementere teknologier i samarbejde med borgere og patienter og øvrige relevante aktører. At udvikle og implementere kreative og innovative løsninger på borgeres og patienters aktivitetsproblemer, i samarbejde med borgeren og patienten og relevante netværk, og i en given hverdagskontekst. At varetage administrative, koordinerende og ledelsesmæssige opgaver. At medvirke til forsknings- og udviklingsarbejde, herunder kvalitetssikring. 5/51

6 Konteksten for en ergoterapeuts virke er offentlige og private virksomheder nationalt og internationalt. Ergoterapeuten indgår i mono- og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdsrelationer med en række forskellige ansvarsområder, fx som behandler, myndighedsperson, vejleder og rådgiver, projektleder, leder, koordinator og iværksætter. Effekten af ergoterapeutens virke ses ved At øge borgere og patienters funktionsevne (krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau) og styrke kontekstuelle faktorer (omgivelser og personlige forhold) At borgeres og patienters behov og ønsker om forandringer på de konkrete hverdagsfaktorer tilgodeses på relevant vis, og at borgere og patienter opnår øget livskvalitet Professionens udviklingsperspektiver omfatter udviklings- og forskningsbaseret professionsudvikling. Ergoterapeuten arbejder med afsæt i aktivitetsvidenskab med praksisudvikling inden for det konkrete beskæftigelsesområde. 1.2 Formål med uddannelsen Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne udøve, koordinere og lede ergoterapi med henblik på gennem evidensbaseret praksis at understøtte borgeres og patienters muligheder for at mestre aktivitetsproblemer i hverdagen. Den uddannede skal gennem uddannelsen opnå både teoretiske og kliniske kompetencer i relation til sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, habilitering og palliation og skal uddannes til at være refleksiv og kritisk. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1. Stk. 3. Uddannelsen er baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for ergoterapeutens fagområde og viden om praksis i den profession og de erhverv, som uddannelsen er rettet mod. 1.3 Titel og autorisation Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i ergoterapi. Den engelske titel er Bachelor of Occupational Therapy og uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor s Degree Programme of Occupational Therapy. Den uddannede kan autoriseres i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 2 Uddannelsens opbygning Uddannelsen er normeret til 3½ år og tilrettelagt over 7 sammenhængende semestre. Et semester har et omfang på 30 ECTS-point (herefter ECTS) og afsluttes med prøve. Uddannelsens samlede omfang er 210 ECTS. De er fordelt på en teoridel med et omfang af 168 ETCS og en praktikdel med et omfang af 42 ECTS. Jævnfør bekendtgørelse for Ergoterapeutuddannelsen nr. 501 /30/05/2016 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi opbygges uddannelsen med en fællesdel med et omfang af 120 ECTS og en institutionsdel på 90 ECTS. Aftaler i uddannelsens fælles del, bilag 1, er aftalt mellem alle udbydere af uddannelsen i Danmark. Institutionsdelens indhold bestemmes af VIA Ergoterapeutuddannelsen. 6/51

7 European Credit Transfer System (ECTS) er en måleenhed og et udtryk for den samlede arbejdsbelastning på en uddannelse. Et studenterårsværk er på 60 ECTS. Som fuldtidsstuderede indebærer dette en normtid med studieaktiviteter på ca. 40 timer/uge. Studieaktiviteter omfatter forberedelse, selvstudier, undervisning, praktik (klinisk uddannelse), efterbearbejdning, opgaver, projekter, eksamensdeltagelse mv. Se i øvrigt afsnit 9 om undervisnings- og arbejdsformer og afsnit 16.2 om studieaktivitet. 2.1 Oversigt over uddannelsens opbygning og indhold 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 7. sem. Overskrift Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Menneske, aktivitet og omgivelser Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse herunder tværprofessionelle kontekster Kvalitetsudvikling, ledelse, organisation og dokumentation Ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Teoretisk undervisning Praktik (klinisk uddannelse) Ud af semesterets 30 ECTS udgør Tværprofessionelle uddannelses- Valgfrie uddannelseselementeelementer 28½ ECTS 1½ ECTS 0 ECTS 0 ECTS 28½ ECTS 1½ ECTS 0 ECTS 0 ECTS 30 ECTS 0 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 5 ECTS 0 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 5 ECTS 0 ECTS 21 ECTS 9 ECTS 5 ECTS 0 ECTS 30 ECTS 0 ECTS 0 ECTS 10 ECTS 2.2 Uddannelsens temaer Ergoterapeutuddannelsen består af 7 temaer, som omfatter de overordnede fagområder. Den studerende skal opnå den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder og kompetencer, der kræves for at gennemføre Ergoterapeutuddannelsen. T 1 T 2 T 3 Uddannelsens temaer Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Temaet orienteres mod aktivitet og deltagelse i hverdagslivet med fokus på grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet. Aktivitetsanalyse anvendes som metode til at identificere aktiviteters terapeutiske potentiale. Der arbejdes med aktivitetsvidenskab, det ergoterapeutiske paradigme, professionsetik samt dannelse og ergoterapeutisk professionsidentitet. Temaet omfatter det ergoterapeutiske arbejds- og ansvarsområde. Vidensøgning og informationsteknologi anvendes på et grundlæggende niveau. Menneske, aktivitet og omgivelser Temaet orienteres mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med henblik på at optimere menneskets sundhed og livskvalitet. Der er fokus på aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutiske modeller, redskaber og metoder. Temaet omfatter sundhedsadfærd og sygdomsopfattelser med vægt på kroppens struktur og funktion samt menneskets fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forudsætninger og omgivelsernes betydning for aktivitet. Der arbejdes med borgerrettet kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Der anvendes grundlæggende videnskabelig metode. Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Temaet orienteres mod tværprofessionelle og helhedsorienterede indsatser i samarbejdet med borgere og patienter med aktivitetsproblemer. Der er fokus på ergoterapeutisk intervention med udgangspunkt i den ergoterapeutiske arbejdsproces. Der arbejdes med nationale og ECTS /51

8 T 4 internationale klassifikationer med fokus på borgeres og patienters fysiske, psykiske og sociale udvikling og sundhed. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på professionsidentitet, herunder ergoterapeuters roller i samarbejdsrelationer. Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i samarbejde med borgere og patienter på individ- og/eller gruppeniveau, herunder kommunikation og læring som en del af en helhedsorienteret indsats. Der er fokus på evidensbaserede interventionsmetoder rettet mod borgeres og patienters funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på relationelle og kommunikative færdigheder. Der arbejdes med fokus på udvikling af tværprofessionelle kompetencer med henblik på koordinerede og sammenhængende forløb. 30 Temaerne på de to første år af uddannelsen udgør T 5 T 6 T 7 Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse - herunder tværprofessionelle kontekster Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i en social-, samfunds- og sundhedsfaglig helhedsforståelse. Temaet rettes mod fremme af sundhed og forebyggelse som selvstændig indsats og/eller som et led i rehabiliteringsprocessen med fokus på mulighed for deltagelse i hverdagsliv. Der er herunder fokus på evidensbaseret praksis. Der er ligeledes fokus på tilgængelighed på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer i relation til kreativitet, innovation, og med fokus på vejleder, konsulent og ledelsesmæssige roller. Kvalitetsudvikling, ledelse, organisation og dokumentation Temaet orienteres mod kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og implementering, hvori videnskabelig teori og metode anvendes. Temaet omfatter ledelse af processer, projekter samt ledelse af praksis. Der er fokus på evidensbaseret praksis og på professionsudøvelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv, og der arbejdes med kreativitet, innovation og entreprenørskab i professionen og det tværprofessionelle samarbejde. Ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsarbejde. Bachelor projekt Semestret orienteres mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab. Temaet omfatter udvikling af det empiriske og teoretiske grundlag for evidensbaseret ergoterapeutisk praksis. Der er fokus på eksisterende national og international forskningsbaseret viden samt metoder til udvikling, forskning og kvalitetssikring. Udvikling af færdigheder i forsknings- og udviklingsarbejde sker igennem udarbejdelse af et bachelorprojekt, der relateres til ergoterapeutisk praksis Temaerne i uddannelsens sidste 1½ år udgør 90 I alt Uddannelsens fordeling af fagområder i ECTS Fag med et omfang på mindst 5 ECTS medtages. For yderligere information se bilag 3. Oversigt over fagområder, fag og semestre. Fagområder Antal ECTS Sundhedsvidenskabelige fag i alt 147 Ergoterapi 110 Aktivitetsvidenskab 10 Sygdomslære 16 Videnskabsteori og videnskabelig metode 11 1 Temaer for uddannelsens første to år fremgår af Fællesdelen for Ergoterapeutuddannelsen (bilag 1). 8/51

9 Naturvidenskabelige fag i alt 21 Anatomi 8,5 Fysiologi 8,5 Humanistiske fag i alt 21 Pædagogik 7,5 Psykologi 9 Samfundsvidenskabelige fag i alt 21 Sociologi 6 Videnskabsteori og videnskabelig metode 5 I alt Oversigt over prøver i uddannelsen 1. semester Prøveform Vurdering Censur ECTS Uddannelseselement Teoretisk/ praktisk (klinisk) Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe 7-trinsskala Intern/ ekstern Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (inkl. semestrets læringsudbytter) Teoretisk Mundtlig Individuel X Intern semester Prøveform Vurdering Censur ECTS Uddannelseselement Teoretisk/ praktisk (klinisk) Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe 7-trinsskala Intern/ ekstern Menneske, aktivitet og omgivelser (inkl. semestrets læringsudbytter) Teoretisk Mundtlig Individuel X Ekstern semester Uddannelseselement Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse (inkl. semestrets læringsudbytter) Prøveform Vurdering Censur ECTS Teoretisk/ praktisk (klinisk) Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe 7-trinsskala Intern/ ekstern Teoretisk Skriftlig Individuel X Intern semester Uddannelseselement Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer (inkl. semestrets læringsudbytter) Teoretisk/ /praktisk (klinisk) Teoretisk/ klinisk Prøveform Vurdering Censur ECTS Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe 7-trinsskala Intern/ ekstern Mundtlig Individuel X Intern semester Uddannelseselement Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse herunder tværprofessionelle kontekster (inkl. semestrets læringsudbytter) Prøveform Vurdering Censur ECTS Teoretisk/ praktisk (klinisk) Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe 7-trinsskala Intern/ ekstern Teoretisk/ klinisk Mundtlig Individuel X Ekstern 30 9/51

10 6. semester Uddannelseselement Kvalitetsudvikling, ledelse, organisation og dokumentation (inkl. semestrets læringsudbytter) Prøveform Vurdering Censur ECTS Teoretisk/ praktisk (klinisk) Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe 7-trinsskala Intern/ ekstern Teoretisk/ klinisk Skriftlig Individuel X Intern semester Uddannelseselement Ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsarbejde. Bachelorprojekt (inkl. semestrets læringsudbytter) Prøveform Vurdering Censur ECTS Teoretisk/ praktisk (klinisk) Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe 7-trinsskala Intern/ ekstern Teoretisk Mundtlig Individuel X Ekstern Prøver afvikles i henhold til gældende bekendtgørelser om ergoterapeutuddannelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Til alle prøver kan der indgå forudsætningskrav, som skal være gennemført i teori eller praktik (klinisk uddannelse) forud for prøven. Forudsætningskrav kan optage dele af semesterets 30 ECTS. Uddannelsens undervisere vurderer, om de opstillede forudsætningskrav er indfriede og om indholdet er fundet redeligt. På semestre, hvor der indgår praktik (klinisk uddannelse), vurderes dette i samarbejde med den kliniske underviser. I relation til praktik (klinisk uddannelse) kan forudsætningskravet være indfrielse af mødepligt. Læs om øvrige forhold vedrørende prøven i afsnit /51

11 3 Uddannelsens semestre Ergoterapeutuddannelsen er opbygget af 7 semestre á hver 30 ECTS. De udgør de obligatoriske uddannelseselementer, som en studerende skal gennemføre for at bestå Ergoterapeutuddannelsen. Progressionen i læringsudbytterne er opbygget efter SOLO taxonomien. 11/51

12 3.1 Uddannelsens 1. semester Indhold Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Temaet orienteres mod aktivitet og deltagelse i hverdagslivet med fokus på grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet. Aktivitetsanalyse anvendes som metode til at identificere aktiviteters terapeutiske potentiale. Der arbejdes med aktivitetsvidenskab, det ergoterapeutiske paradigme, professionsetik samt dannelse og ergoterapeutisk professionsidentitet. Temaet omfatter det ergoterapeutiske arbejds- og ansvarsområde. Vidensøgning og informationsteknologi anvendes på et grundlæggende niveau Læringsudbytter Viden Forklare betydningen af aktivitet og deltagelse i sammenhæng med livsvilkår og omgivelsernes indflydelse på menneskets sundhed og livskvalitet Beskrive kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og sygdom Forklare ergoterapeutiske analysemetoder Beskrive etiske problemstillinger Beskrive og forklare anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Beskrive egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder Beskrive videnskabsteori og forskningsmetoder Færdigheder Argumentere for samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet Redegøre for aktiviteters terapeutiske potentiale I samarbejde med borger og patient redegøre for aktivitetsbehov i relation til sundhed og livskvalitet Anvende professionsrelevant informationsteknologi Kan udvælge relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge empiri og teori Kompetencer Identificere egne læringsbehov ECTS-omfang Teoretiske perioder udgør 28½ ECTS af semesterets 30 ECTS. Kliniske/praktiske perioder udgør 1½ ECTS af semesterets 30 ECTS Prøver I semesteret afvikles en intern prøve. Uddybning findes i følgende afsnit: 2.4 Oversigt over uddannelsens prøver 11 Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen 12/51

13 3.1.5 Forudsætningskrav for prøven I løbet af semesteret vil der være 2 studieaktiviteter, hvor der er deltagelsespligt for den studerende og efterfølgende feedback. Deltagelsespligten i disse studieaktiviteter er forudsætningskrav for at kunne indstilles til den afsluttende semesterprøve. Hvis deltagelsespligten ikke overholdes, sidestilles det med udeblivelse, og der registreres et prøveforsøg. Forudsætningskravene skal under alle omstændigheder opfyldes for at kunne indstilles til prøve. Den studerende har mødepligt i praktik (klinisk uddannelse). 3.2 Uddannelsens 2. semester Indhold Menneske, aktivitet og omgivelser Temaet orienteres mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med henblik på at optimere menneskets sundhed og livskvalitet. Der er fokus på aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutiske modeller, redskaber og metoder. Temaet omfatter sundhedsadfærd og sygdomsopfattelser med vægt på kroppens struktur og funktion samt menneskets fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forudsætninger og omgivelsernes betydning for aktivitet. Der arbejdes med borgerrettet kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Der anvendes grundlæggende videnskabelig metode Læringsudbytter Viden Har viden om og kan reflektere over betydningen af aktivitet og deltagelse i sammenhæng med livsvilkår og omgivelsernes indflydelse på menneskets fysiske og mentale sundhed og livskvalitet Beskrive og forklare kulturens betydning for menneskers sundhedsadfærd og relaterede behov samt kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og sygdom Beskrive og give overblik over teknologi, der kan understøtte deltagelse i hverdagslivets aktiviteter Forklare ergoterapeutiske analysemetoder samt give overblik over og beskrive ergoterapeutiske undersøgelses- og interventionsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering Kan beskrive sundhedssystemer og forklare ergoterapeutens rolle, kommunikation og samarbejde Kan forklare og karakterisere borgerens og patientens mål Kan forklare etiske problemstillinger Kan beskrive kreativitet som metode til forandring Har viden om og kan reflektere over kommunikationsteorier og -metoder og forklare den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Kan forklare egen professionsudøvelse samt karakterisere egen professions opgaver og ansvarsområder Kan forklare videnskabsteori og forskningsmetode Færdigheder Kan vurdere samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet Kan redegøre for ergoterapeutiske indsatser og kombinere metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder forklare aktiviteters terapeutiske potentiale I samarbejde med borger og patient analysere og begrunde aktivitetsbehov i relation til sundhed og livskvalitet og forklare indsatser, der understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse 13/51

14 Kan udføre ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse, interventionsmetoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, habilitering, rehabilitering Kan udvælge relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og redegøre for empiri, teori og forskningsmetoder. Kompetencer Kan identificere ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse- og interventionsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering Identificere egne læringsbehov og formulere egen viden og færdigheder Kan identificere og kategorisere ergoterapifagligt og tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patients muligheder for aktivitet og deltagelse ECTS-omfang Teoretiske perioder udgør 28½ af semesterets 30 ECTS. Kliniske/praktiske perioder udgør 1½ ECTS af semesterets 30 ECTS Prøver I semesteret afvikles en ekstern prøve. Uddybning findes i følgende afsnit: 2.4 Oversigt over uddannelsens prøver 11 Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen Forudsætningskrav til prøven I løbet af semesteret vil der være 2 studieaktiviteter, hvor der er deltagelsespligt for den studerende og efterfølgende feedback. Deltagelsespligten i disse studieaktiviteter er forudsætningskrav for at kunne indstilles til den afsluttende semesterprøve. Hvis deltagelsespligten ikke overholdes, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Forudsætningskravene skal under alle omstændigheder opfyldes for at kunne indstilles til prøve. Den studerende har mødepligt i praktik (klinisk uddannelse). 3.3 Uddannelsens 3. semester Indhold Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Temaet orienteres mod tværprofessionelle og helhedsorienterede indsatser i samarbejdet med borgere og patienter med aktivitetsproblemer. Der er fokus på ergoterapeutisk intervention med udgangspunkt i den ergoterapeutiske arbejdsproces. Der arbejdes med nationale og internationale klassifikationer med fokus på borgeres og patienters fysiske, psykiske og sociale udvikling og sundhed. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på professionsidentitet, herunder ergoterapeuters roller i samarbejdsrelationer Læringsudbytter Viden 14/51

15 Kan forklare og sammenligne teknologi, der kan understøtte deltagelse i hverdagslivets aktiviteter og kan udlede og forklare teknologiens terapeutiske potentiale Forklare og sammenligne ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse- og interventionsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering Kan beskrive sundhedssystemer og teoretisere over ergoterapeutens rolle, kommunikation og samarbejde og det at skabe sammenhængende borger- og patientforløb Kan forklare borgerens og patientens mål Kan forklare kreativitet og innovation som metode til forandring af praksis Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Kan forklare egen professionsudøvelse og egen professions opgaver og ansvarsområder samt beskrive dette i et organisatorisk perspektiv i forhold til at være aktør i sundhedsvæsenet. Færdigheder Kan analysere og begrunde ergoterapeutiske indsatser og metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere og formidle aktiviteters terapeutiske potentiale Kan i samarbejde med borger og patient vurdere aktivitetsbehov i relation til sundhed og livskvalitet og begrunde indsatser, der understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse Kan udføre og redegøre for ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse, interventions og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering Kan definere og udføre tværprofessionelt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Kan redegøre for metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder. Kompetencer Inddrage ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering Identificere egne læringsbehov og omsætte egen viden og færdigheder Kan indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i projektarbejde af relevans for ergoterapi. Kan planlægge og gennemføre ergoterapifagligt og tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patienters muligheder for aktivitet og deltagelse ECTS-omfang Teoretiske perioder udgør 30 ECTS af semestrets 30 ECTS. Ud af semesterets 30 ECTS afvikles 5 ECTS tværprofessionelle uddannelseselementer og 10 ECTS valgfrie uddannelseselementer Prøver I semesteret afvikles en intern prøve. Uddybning findes i følgende afsnit: 2.4 Oversigt over uddannelsens prøver 11 Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen. 15/51

16 3.3.5 Forudsætningskrav til prøven I løbet af semesteret vil der være 2 studieaktiviteter, hvor der er deltagelsespligt for den studerende og efterfølgende feedback. Deltagelsespligten i disse studieaktiviteter er forudsætningskrav for at kunne indstilles til den afsluttende semesterprøve. Hvis deltagelsespligten ikke overholdes, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Forudsætningskravene skal under alle omstændigheder opfyldes for at indstilles til prøve. 3.4 Uddannelsens 4. semester Indhold Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i samarbejde med borgere og patienter på individ- og/eller gruppeniveau, herunder kommunikation og læring som en del af en helhedsorienteret indsats. Der er fokus på evidensbaserede interventionsmetoder rettet mod borgeres og patienters funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på relationelle og kommunikative færdigheder. Der arbejdes med fokus på udvikling af tværprofessionelle kompetencer med henblik på koordinerede og sammenhængende forløb Læringsudbytter Viden Har viden om og kan reflektere over ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Kan forklare sundhedssystemer og reflektere over ergoterapeutens rolle, kommunikation og samarbejde og det at skabe sammenhængende borger- og patientforløb Kan forklare og sammenfatte professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning Kan reflektere over borgerens og patientens mål Kan reflektere over etiske problemstillinger Kan forklare metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kan forklare deres anvendelse Kan forklare egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i sundhedsvæsenet Kan forklare videnskabsteori, forskningsmetode og beskrive kvalitetssikring. Færdigheder Vurdere og begrunde ergoterapeutiske indsatser og metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere og formidle aktiviteters terapeutiske potentiale Kan opsøge og udføre samarbejde og partnerskaber på individ- og gruppeniveau i relevante kontekster, og kan forklare betydningen af kulturelle overbevisninger, værdier og valg Kan definere og udføre vejledning og rådgivning i relevante kontekster I samarbejde med borger og patient vurdere aktivitetsbehov i relation til sundhed og livskvalitet og iværksætte indsatser, der understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse Kan begrunde ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation 16/51

17 Anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning om borger- og patientforløb inden for forberedelse, udførelse og efterbehandling i ergoterapeutisk praksis og i tværprofessionel praksis Udføre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Anvende professionsrelevant informationsteknologi og opsøge og udvælge kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer Anvende og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring. Kompetencer Kan gennemføre samarbejde og identificere ergoterapeutiske indsatser Planlægge og gennemføre ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventionsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Kan identificere udøvelsen af evidensbaseret praksis Kan identificere kreative og innovative løsninger på aktivitetsproblemer Kan identificere egne læringsbehov og kontinuerligt omsætte egen viden og færdigheder Kan strukturere og evaluere ergoterapifagligt og tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patienters muligheder for aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab Kan gennemføre kommunikation i forskellige kontekster, herunder gennemføre en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter Kan gennemføre et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb ECTS-omfang Teoretiske perioder udgør 15 ECTS af semesterets 30 ECTS Kliniske/praktiske perioder udgør 15 ECTS af semesterets 30 ECTS. Ud af semesterets 30 ECTS afvikles 5 ECTS tværprofessionelle uddannelseselementer Prøver I semesteret afvikles en intern prøve. Uddybning findes i følgende afsnit: 2.4 Oversigt over uddannelsens prøver 11 Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen Forudsætningskrav til prøven I løbet af semesteret vil der være 2 studieaktiviteter, hvor der er deltagelsespligt for den studerende og efterfølgende feedback. Deltagelsespligten i disse studieaktiviteter er forudsætningskrav for at kunne indstilles til den afsluttende semesterprøve. Hvis deltagelsespligten ikke overholdes, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Forudsætningskravene skal under alle omstændigheder opfyldes for at indstilles til prøve. Den studerende har mødepligt i praktik (klinisk uddannelse). 17/51

18 3.5 Uddannelsens 5. semester Indhold Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse - herunder tværprofessionelle kontekster Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i en social-, samfunds- og sundhedsfaglig helhedsforståelse. Temaet rettes mod fremme af sundhed og forebyggelse som selvstændig indsats og/eller som et led i rehabiliteringsprocessen med fokus på mulighed for deltagelse i hverdagsliv. Der er herunder fokus på evidensbaseret praksis. Der er ligeledes fokus på tilgængelighed på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer i relation til kreativitet, innovation, og med fokus på vejleder-, konsulent- og ledelsesmæssige roller Læringsudbytter Viden Kan forstå og reflektere over kulturens betydning for menneskers sundhedsadfærd og relaterede behov samt kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og sygdom Har viden om og kan reflektere over teknologi, der kan understøtte deltagelse i hverdagslivets aktiviteter og kan reflektere over teknologiens terapeutiske potentiale for relevante målgrupper Har viden om sundhedssystemer og kan reflektere over ergoterapeutens rolle, kommunikation og samarbejde og det at skabe sammenhængende borger- og patientforløb Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning Kan reflektere over kreativitet og kan forklare innovation som metode til forandring af praksis, og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Kan forklare prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet. Færdigheder Kan vurdere og begrunde ergoterapeutiske indsatser og metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere og formidle aktiviteters terapeutiske potentiale Kan udføre samarbejde og partnerskaber på individ- og gruppeniveau i relevante kontekster, og kan begrunde betydningen af kulturelle overbevisninger, værdier og valg Kan definere og udføre koordinering samt udføre vejledning og rådgivning i relevante kontekster Kan vurdere og begrunde ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Kan anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning om borger- og patientforløb inden for forberedelse, udførelse og efterbehandling i ergoterapeutisk praksis og i tværprofessionel praksis Kan vurdere tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Kan anvende professionsrelevant informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer. Kompetencer Kan selvstændigt gennemføre samarbejde og kan gennemføre vurdering og prioritering af ergoterapeutiske indsatser Kan gennemføre komplekse og udviklingsorienterede situationer i forskellige kontekster Kan selvstændigt håndtere og strukturere ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventionsog evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation 18/51

19 Kan planlægge udøvelsen af evidensbaseret praksis Kan gennemføre udvikling og implementering af kreative og innovative løsninger på aktivitetsproblemer Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder Kan identificere behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i projektarbejde af relevans for ergoterapi Kan selvstændigt indgå i ergoterapifagligt og tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patienters muligheder for aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab Kan gennemføre organisering og kvalitetsudvikling af ergoterapeutiske indsatser i en tværprofessionel kontekst Kan planlægge og evaluere kommunikation i forskellige kontekster, herunder gennemføre en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter Kan gennemføre et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan organisere og gennemføre anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informationsog kommunikationsteknologi i den relevante kontekst ECTS-omfang Teoretiske perioder udgør 15 ECTS af semesterets 30 ECTS. Kliniske/praktiske perioder udgør 15 ECTS af semesterets 30 ECTS. Ud af semesterets 30 ECTS afvikles 5 ECTS tværprofessionelle uddannelseselementer Prøver I semesteret afvikles en ekstern prøve. Uddybning findes i følgende afsnit: 2.4 Oversigt over uddannelsens prøver 11 Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen Forudsætningskrav til prøven I løbet af semesteret vil der være 2 studieaktiviteter, hvor der er deltagelsespligt for den studerende og efterfølgende feedback. Deltagelsespligten i disse studieaktiviteter er forudsætningskrav for at kunne indstilles til den afsluttende semesterprøve. Hvis deltagelsespligten ikke overholdes, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Forudsætningskravene skal under alle omstændigheder opfyldes for at indstilles til prøve. Den studerende har mødepligt i praktik (klinisk uddannelse). 3.6 Uddannelsens 6. semester Indhold Kvalitetsudvikling, ledelse, organisation og dokumentation Temaet orienteres mod kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og implementering, hvori videnskabelig teori og metode anvendes. Temaet omfatter ledelse af processer, projekter samt ledelse af praksis. Der er fokus på evidensbaseret praksis og på professionsudøvelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv, og der arbejdes med kreativitet, innovation og entreprenørskab i professionen og det tværprofessionelle samarbejde. 19/51

20 3.6.2 Læringsudbytter Viden Har viden om kreativitet og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis, og har kendskab til implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse Har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og udvikling. Færdigheder Kan vurdere, begrunde og mestre ergoterapeutiske indsatser og metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere og formidle aktiviteters terapeutiske potentiale Kan mestre samarbejde og partnerskaber på individ- og gruppeniveau i relevante kontekster, og kan vurdere betydningen af kulturelle overbevisninger, værdier og valg Kan mestre ledelse, koordinering, vejledning og rådgivning i relevante kontekster Kan mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Kan vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan vurdere relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations- og udviklingsarbejde. Kompetencer Kan selvstændigt indgå i samarbejde og kan påtage sig ansvar for vurdering og prioritering af ergoterapeutiske indsatser Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forskellige kontekster Kan strukturere udøvelsen af evidensbaseret praksis Kan organisere og gennemføre udvikling, implementering og formidling af nye teknologier i forskellige kontekster i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktører Kan strukturere udvikling og implementering af kreative og innovative løsninger på aktivitetsproblemer Kan identificere egne læringsbehov og kontinuerlig udvikle egen viden og færdigheder Kan identificere behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklings- og projektarbejde af relevans for ergoterapi Kan påtage sig ansvar for at lede, organisere og kvalitetsudvikle ergoterapeutiske indsatser i en tværprofessionel kontekst Kan håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter Kan selvstændigt håndtere at indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan håndtere og påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Kan håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. 20/51

21 3.6.3 ECTS-omfang Teoretiske perioder udgør 21 ECTS af semesterets 30 ECTS Kliniske/praktiske perioder udgør 9 ECTS af semesterets 30 ECTS. Ud af semesterets 30 ECTS afvikles 5 ECTS tværprofessionelle uddannelseselementer Prøver I semesteret afvikles en intern prøve. Uddybning findes i følgende afsnit: 2.4 Oversigt over uddannelsens prøver 11 Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen Forudsætningskrav til prøven I løbet af semesteret vil der være 2 studieaktiviteter, hvor der er deltagelsespligt for den studerende og efterfølgende feedback. Deltagelsespligten i disse studieaktiviteter er forudsætningskrav for at kunne indstilles til den afsluttende semesterprøve. Hvis deltagelsespligten ikke overholdes, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Forudsætningskravene skal under alle omstændigheder opfyldes for at indstilles til prøve. Den studerende har mødepligt i praktik (klinisk uddannelse). 3.7 Uddannelsens 7. semester Indhold Ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Semesteret orienteres mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab. Temaet omfatter udvikling af det empiriske og teoretiske grundlag for evidensbaseret ergoterapeutisk praksis. Der er fokus på eksisterende national og international forskningsbaseret viden samt metoder til udvikling, forskning og kvalitetssikring. Udvikling af færdigheder i forsknings- og udviklingsarbejde sker igennem udarbejdelse af et bachelorprojekt, der relateres til ergoterapeutisk praksis Læringsudbytter Viden Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder Kan anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer Kan håndtere udøvelsen af evidensbaseret praksis 21/51

22 Kan selvstændigt indgå i og kan håndtere udvikling, implementering og formidling af nye teknologier i forskellige kontekster i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktører Kan selvstændigt indgå i udvikling og implementering af kreative og innovative løsninger på aktivitetsproblemer Kan selvstændigt identificere behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklings- og projektarbejde af relevans for ergoterapi Kan udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov ECTS-omfang Teoretiske perioder udgør 30 ECTS af semesterets 30 ECTS Ud af semesterets 30 ECTS afvikles 10 ECTS valgfrie uddannelseselementer. 3.8 Professionsbachelorprojektet i ergoterapeutuddannelsen Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes evne til at arbejde med en faglig problemstilling med afsæt i praksis og inddragelse af relevant teori og metode. I bachelorprojektet skal den studerende demonstrere sin selvstændige anvendelse af professionens arbejdsformer og undersøgelsesmetoder og skal inddrage resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- og forskningsarbejde samt forskningsbaseret litteratur af relevans for problemstillingen. Bachelorprøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives en samlet karakter. Bachelorprojektet kan udarbejdes mono- eller tværprofessionelt. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen Forudsætningskrav til prøven I løbet af semesteret vil der være 2 studieaktiviteter, hvor der er deltagelsespligt for den studerende og efterfølgende feedback. Deltagelsespligten i disse studieaktiviteter er forudsætningskrav for at kunne indstilles til den afsluttende semesterprøve. Hvis deltagelsespligten ikke overholdes, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Forudsætningskravene skal under alle omstændigheder opfyldes for at indstilles til prøve. 4 Valgfrie uddannelseselementer Som en del af Ergoterapeutuddannelsen skal den studerende gennemføre 20 ECTS valgfrie uddannelseselementer. Den tidsmæssige placering i uddannelsen af valgfrie uddannelseselementer fremgår af afsnit 2.1 og afsnit 3. De valgfrie uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at fordybe sig i udvalgte temaer og herigennem skærpe og/eller udvide sin faglige profil. Dermed bliver den studerende medskaber af og medansvarlig for egen uddannelse inden for de gældende rammer. Der er placeret 10 ECTS valgfrie uddannelseselementer inden for uddannelsens første 2 år og 10 ECTS valgfrie uddannelseselementer inden for uddannelsens sidste 1½ år. De valgfrie uddannelseselementer, som afvikles i løbet af uddannelsens 2 første år, har et professionsfagligt fokus. Valgfrie uddannelseselementer, som afvikles i uddannelsens sidste 1½ år, placeres i begyndelsen af et semester og har et tværprofessionelt eller professionsfagligt indhold, som har bred appel og kan vælges på tværs af uddannelser. De valgfrie uddannelseselementer på uddannelsens sidste 1½ år kan desuden indeholde et selvdefineret indhold, som godkendes af uddannelsen. 22/51

23 Uddannelsesinstitutionens udbud af valgfrie uddannelseselementer udvikles løbende i overensstemmelse med centrale udviklingstendenser i samfundet og professionens virksomhedsfelt. Valgfrie uddannelseselementer kan afvikles lokalt, nationalt eller internationalt som teoretiske og/eller praktiske ECTS. De valgfrie uddannelseselementer bidrager til at skabe en smidig uddannelse, som tidligt kan opfange nyeste udvikling og tilbyde uddannelsesforløb baseret på den nyeste forskning og praksisudvikling inden for relevante faglige tematikker. Den studerende har gennem prioritering af ønsker til valgfrie uddannelseselementer indflydelse på egen faglige profil og mulighed for at afsøge forskellige job- og karrieremuligheder. Talentforløb kan medtænkes i valgfrie uddannelsesforløb. Ideer til temaer, form og indhold i de valgfrie uddannelseselementer udvikles i samarbejde med praksis, uddannelsesinstitutioner og studerende og drøftes i relevante samarbejdsfora. 4.1 Merit i valgfrie uddannelseselementer Beståede uddannelseselementer, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer på en anden institution, som udbyder uddannelsen i Danmark. Oplysningspligten og reglerne for automatisk ansøgning om merit for gennemførte og/eller beståede uddannelseselementer på mindst samme niveau (obligatorisk merit), som findes i adgangsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser gælder tilsvarende for valgfrie uddannelseselementer på VIA Ergoterapeutuddannelsen. Merit i valgfrie uddannelseselementer tilkendes efter en faglig vurdering af, hvorvidt gennemført uddannelse, for så vidt angår indhold og niveau, står mål med indhold og niveau på et eller flere valgfrie uddannelseselementer. 5 Tværprofessionelle uddannelseselementer Som en del af VIA Ergoterapeutuddannelsen skal den studerende gennemføre 20 ECTS tværprofessionelle uddannelseselementer. Den tidsmæssige placering i uddannelsen af tværprofessionelle uddannelseselementer fremgår af afsnit 2.1 og 3. Fokus i de tværprofessionelle uddannelseselementer er sammenhængende og meningsfulde borger- og patientforløb, hvor deltagernes professionsfaglige kompetencer udnyttes, og tværprofessionelle kompetencer udvikles med afsæt i borgerens og patientens forudsætninger, ressourcer og mål. De tværprofessionelle uddannelseselementer understøtter, at den studerende opnår kompetencer, som kvalificerer dimittenden til at indgå professionelt i og udvikle forskellige typer af tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejder. Der er placeret 10 ECTS tværprofessionelle uddannelseselementer inden for uddannelsens første 2 år og 10 ECTS tværprofessionelle uddannelseselementer inden for uddannelsens sidste 1½ år. I VIA udvikles og afvikles tværprofessionelle uddannelseselementer svarende til 5 af de 20 ECTS på tværs af uddannelserne i VIA. Uddannelsens tværprofessionelle uddannelseselementer og studieaktiviteter afspejler autentiske tværprofessionelle og tværsektorielle udfordringer og samarbejder. Forløbene tilrettelægges 23/51

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning VIA Ergoterapeut- uddannelsen

Studieordning VIA Ergoterapeut- uddannelsen Studieordning VIA Ergoterapeut- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 14. august 2018 og gælder fra 27. august 2018. Indhold 1 Professionens formål og uddannelsens formål 6 1.1 Dimittendprofil 6

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Temaer i praktikken: Den arbejdsproces, herunder evidensbaseret praksis Sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Tværprofessionelt

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.3 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Læringsudbytter 4. semester AUH Psykiatrien

Læringsudbytter 4. semester AUH Psykiatrien Læringsudbytter 4. semester AUH Psykiatrien Temaer i praktikken: Den ergoterapeutiske arbejdsproces, herunder evidensbaseret praksis Tværprofessionelt tværsektorielt samarbejde Samarbejde med borger/patienter

Læs mere

Studieordning 2016 Ergoterapeut

Studieordning 2016 Ergoterapeut Studieordning 2016 Ergoterapeut Godkendt i direktionen 1. december 2016 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.3 Overblik over

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Ergoterapi Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om ergoterapeutuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 5 Fordeling af ECTS

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2017

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2017 Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2017 Side 1 af 58 Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fælles del... 6 2. Fælles del af studieordningen... 6 3. Fordelingen af

Læs mere

Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen

Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

University College Lillebælt. Studieordning Ergoterapeutuddannelsen. 3. udkast Dato: Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt. Studieordning Ergoterapeutuddannelsen. 3. udkast Dato: Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen 3. udkast Dato: 30.06.2016 Ergoterapeutuddannelsen [Dobbeltklik > vælg logo eller slet] [Dobbeltklik > vælg logo eller slet] [Dobbeltklik

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol)

Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol) Studieordning for Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol) Seneste revideret 5. september 2018 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.0 Uddannelsens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole Studieordning for Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole Senest revideret 8. marts 2019 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Dimittendprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Ergoterapi

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Ergoterapi www.ucsj.dk STUDIEORDNING FOR UDDNNELSEN TIL PROFESSIONSCHELOR I Ergoterapi 2016 INDHOLD FORORD... 3 DEL 1 - FKT OM ERGOTERPEUTUDDNNELSEN... 4 1.1 Studieordning... 4 1.2 Oversigt over uddannelsen.... 5

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 7. semester Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Institut for sundhedsuddannelse 3 7. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 5. semester Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis og tværprofessionelle kontekster Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 5.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr 503 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret )

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret ) Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret 2016-2017) Side 1 af 29 Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fælles og institutionel del... 5 2.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

Studieordning VIA Psykomotorikuddannelsen

Studieordning VIA Psykomotorikuddannelsen Studieordning VIA Psykomotorikuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel 6 2 Uddannelsens opbygning 6 2.1 Oversigt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 10.04.2019 og gælder fra 1. september 2019. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 7 1.1 Dimittendprofil 7 1.2

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 5. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 3. april 2017 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Ledelse. dokumentation. kvalitetsudvikling af ergoterapi

Ledelse. dokumentation. kvalitetsudvikling af ergoterapi Møde med kliniske undervisere d. 7.04.2011 ERG508 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen.

Læs mere

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen 2016 INDHOLD 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 23. august 2017 og gælder fra 1. september 2017. Revideret 20/11-2017 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester

Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 6. semester 14.08.2018 1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS Semesterbeskrivelse 3.4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 636 af 29/06/2009 Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 150.54C.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 307 af 24/04/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 031.536.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere