Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

2 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske indsats i Roskilde Kommune i perioden Politikken tager afsæt i og underbygger byrådets Vision for Roskilde Kommune for på flere områder: Dels et stærkt fokus på uddannelse både i indsatsen for unge, der endnu ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men også for ledige få eller forældede kompetencer. Dels fokus på jobcentrets kerneservice: at så få borgere som muligt f forsørgelsesydelser, at forsørgelsesforløbene bliver så korte som muligt og at den indsats, der iværksættes, har så høj effekt som muligt mhp. selvforsørgelse. Dokumentet er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan for den tilsvarende periode og er derfor suppleret følgende bilag: Kort oversigt over de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde, Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper, Karakteristikker af de enkelte målgrupper, Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune (under udarbejdelse)og Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune En egentlig strategi for Jobcenter Roskildes samarbejde kommunens virksomheder udarbejdes og iværksættes sideløbende Politik for Beskæftigelsesindsatsen. På det administrative plan suppleres politikken ligt reviderede produktionsplaner, der beskriver de konkrete indsatser i jobcentret for at sikre målopfyldelsen og virkeliggørelsen af byrådets vision.

3 Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen: I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede arbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt f de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen: En god virksomhedsservice Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder. Hjælp til at blive selvforsørgende Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde arbejdsmarkedets parter i bred forstand: virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling, også for de mindst efterspurgte ledige. Helhedsorienteret indsats De ledige, der har specielle problemer at have tilknytning til arbejdsmarkedet, har jobcentret særligt fokus på. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer tilbyder jobcentret hjælp til selvhjælp og inddrager alle nødvendige parter, n det gælder sociale forhold, sundhed og uddannelse. Hvilke konkrete mål sætter byrådet fokus på de næste par : Beskæftigelsesindsats er en fælles opgave for borgere, virksomheder, a-kasser og jobcenter Den overordnede indsats - kerneservicen - i Jobcenter Roskilde skal sikre: 1. At antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt 2. At den periode, disse borgere modtager ydelse i, er så kort som muligt, og 3. at effekten af den indsats, der sker i jobcentret, er så høj som mulig mhp. at få borgerne i selvforsørgelse (igen). Både en kort ydelsesperiode og en effektiv indsats bidrager til, at der til enhver tid er så få borgere, der modtager ydelser som muligt, men herunder er de konkrete mål for

4 beskæftigelsesindsatsen opdelt efter disse tre overordnede pejlemærker. En mere specifik strategi for indsatsen for hver enkelt målgruppe er beskrevet i bilag 2 og udgangspunktet for målfastsættelsen er angivet i bilag 6 (Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune ): 1 Antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt: Kravet er, at alle borgere, der har mulighed for det, skal være selvforsørgende. De unge skal tage en uddannelse, sygemeldte skal, så vidt muligt, fastholdes i job. Nye borgere i Danmark, ikke-vestlig, skal sikres det bedste udgangspunkt for selvforsørgelse gennem sprogundervisning og job/uddannelse i de første 3 som borgere i Roskilde Kommune. Og endelig er en god og professionel virksomhedskontakt udgangspunktet for, at virksomhederne ser Roskilde Kommune som en attraktiv samarbejdspartner, der, bl.a. i samarbejde kommunens erhvervsafdeling, er på forkant og løbende afdækker virksomhedernes behov for arbejdskraft. Roskilde Kommune virker derudover til, at jobåbninger hurtigt besættes og at der skabes det rigtige match mellem borger og virksomhed for at sikre borgeren en langsigtet fastholdelse i job. En god virksomhedskontakt er også grundlaget for, at borgere andre problemer end ledighed, som fx borgere der er tilkendt retten til fleksjob, kommer i arbejde. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at så få borgere som muligt modtager forsørgelsesydelser: Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. 2 Borgerens ydelsesforløb skal være så kort som muligt: Hvis borgernes ydelsesforløb bliver så korte som muligt, vil det naturligvis også give færre ydelsesmodtagere. Dette sikres bl.a. ved at iværksætte en tidlig indsats for unge, sygedagpengemodtagere og personer i risiko for længerevarende forløb. For sygedagpengemodtagere er fokus rettet mod at bevare kontakten til arbejdspladsen mhp. hurtigst muligt at genoptaget arbejdet evt. delvist. Et særligt fokus er på de syge, der raskmeldes til ledighed. Endelig samarbejder jobcentret a-kasser, uddannelsesinstitutioner og andre jobcentre henblik på at forbedre de lediges mulighed for hurtigt at komme i job. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at borgerne har så kort et forløb på ydelse som muligt: Den andel, langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning, skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der

5 sammenlignes sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. 3 Effekten af den indsats, der iværksættes i jobcentret er så høj som muligt mhp. selvforsørgelse: Den effektive indsats sikrer ikke alene, at de ledige kommer ud af forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, men også at der er tale om en varig fastholdelse i job. Derfor prioriteres opkvalificering og uddannelse i tæt samarbejde virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og der iværksættes en tidlig, koordineret tværgående indsats. For de jobparate ledige gælder det umiddelbart om at komme i job. De unge skal have en indsats, som understøtter og fastholder dem frem mod en erhvervskompetencegivende uddannelse, og for borgere længere fra arbejdsmarkedet er den effektive indsats karakteriseret ved på samme tid at være individuel og virksomhedsrettet. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for maximal selvforsørgelseseffekt af den indsats borgerne modtager: Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger af uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 %

6 BILAG 1: De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer Roskilde kommune har: Indbyggere mellem 16 og Arbejdspladser Borgere i Beskæftigelse Indpendlere Udpendlere Kilde: Danmarks Statistik. Tal fra 2013 Roskilde Kommune har forholdsvis få borgere, der modtager offentlige ydelser. 86,5 % af kommunens borgere mellem var selvforsørgende i maj Dette tal er højt, både i sammenligning hele landet og Østdanmark. I sammenligning de 7 kommuner, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skønner har sammenlignelige rammevilk - klyngen - placerer andelen af selvforsørgende borgere i Roskilde Kommune os niveaumæssigt i midten. Gennem 2014 har Roskilde kommune haft en lille stigning på 1,7 % i beskæftigelsen, mens beskæftigelsen på landsplan er steget 0,6 %. Derimod er ledigheden faldet 1,7 % i Roskilde Kommune og 7,2 % i landet som helhed. Økonomi. Indenrigsministerie t forventer at beskæftigelsen fortsat vil stige frem mod slutningen af 2016,. (1,9 % på landsplan). 30% 25% 20% 15% 10% 5% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på alder (16-66 ) I Roskilde Kommune bor der flere unge under 0% 25 og flere i aldersgrupper end Kilde: Danmarks Statistik. Tal for juni 2015 der gør i det samlede Østdanmark. Derudover er uddannelsesniveauet i Roskilde Kommune højt og andelen af ufaglærte lavere end i Østdanmark som helhed. Roskilde Hovedstaden-Sjælland % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på uddannelsesniveau Roskilde Østdanmark Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere og en gennemgang af jobcentrets målgrupper primo 2015 viser, at Roskilde Kommunes særlige udfordringer ligger i: Antallet af borgere længerevarende kontanthjælpsforløb, både de jobparate og de aktivitetsparate. Antallet af ledige ikke vestlig Kilde: Danmarks Statistik Tal fra 2015 Uddannelse blandt ige

7 BILAG 2: Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper Sygedagpengemodtagere Strategi Sygedagpengemodtagerne f en tidlig og koordineret indsats efter en prioriteret målsætning: Genoptaget arbejdstid Aktivering på egen arbejdsplads mhp. Delvis/fuld raskmelding Øget brug af virksomhedspraktik Aktive tilbud til forbedring af arbejdsevnen. For de ansatte i Roskilde Kommune, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsfraværende, overvejes det, at etablere en endnu tidligere indsats: Fast track. Indsatsen best i opfølgningen allerede efter 14 dages sygemelding hos arbejdsgivere/institutionsledere råd og vejledning til både arbejdsgiver og ansatte, således at der i et samarbejde arbejdes målrettet og systematisk at få flest muligt fastholdt og tilbage i arbejde Tilbud Sygedagpengemodtagere risiko for længerevarende forløb visiteres til parallel indsats i det tværfaglige tilbud Fønix Fysisk træning i Træningsenheden (evt. parallelt). Sideløbende tilbud Mentorer for særligt udsatte psykiske vanskeligheder. Mestringstilbud i Sundhedscentret Forsikrede ledige Strategi Indledende screening for at identificere ledige i risiko for en længere ledighedsperiode. Disse ledige tilknyttes straks et aktivt tilbud. For øvrige ledige prioriteres indsatsen således: Jobformidling Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven (note) aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Tilbud Ledige i risiko for en længerevarende ledighedsperiode: Disse ledige tilknyttes hurtigst muligt tilbuddet Kom og se hvor god du er. Et tilbud fokus på egne kompetencer, muligheder på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse samt deres personlige jobmål og plan. Her kan der som noget nyt suppleres en opfølgende uge efter 6 måneders ledighed forgæves jobsøgning. Alternativt - hvis den ledige er under 30 - henvises til et nyt praktikrettet forløb, eventuelt i tilknytning til JUMP eller som tilkøb hos Anden Aktør.

8 Ledige en længere videregående uddannelse: Tilknyttes fortsat en Anden Aktør (p.t. Akademikernes A-kasse), der varetager den samlede indsats (samtaler og tilbud). Forvaltningen skønner, at dette er den bedste indsats for denne ret store og til tider ressourcekrævende målgruppe. Jobparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle straksaktiveres og aktiveres så vidt muligt kontinuerligt. Indsatsen prioriteres således Jobformidling, Nytteindsats og efter 13 ugers nytteindsats 2 uger Kom og se hvor god du er Opfølgning under den første periode nytteindsats det formål primært at formidle job, sekundært at iværksætte og motivere til uddannelse eller virksomhedspraktik /løntilskud. Kontanthjælpsmodtageren bekræfter at være til rådighed for arbejdsmarkedet gennem deltagelse i nyttejob/virksomhedspraktik/løntilskud. Manglende deltagelse sanktioneres. Med henblik på tilfælde af helbredsproblemer sikres tilbud, der tillader skånehensyn. Tilbud Nytteindsats på offentlige arbejdspladser, primært på hold tilknyttet fx Vej og Park, Center for Handicap, Naturstyrelsen eller lign. Sideløbende tilbud Andre relevante supplerende tilbud som f.eks VUC, korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Distriktpsykiatrien, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning kan indrages i indsatsen for den enkelte ledige. Derudover tilbud om frivillige tiltag som f.x.ledige Med Drive, Powerjobsøgerne og vikarbureauer, der giver mulighed for netværk og kontakter. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Ledige forudgående status som jobparate forelægges Tværfagligt Team det formål at sikre en tværfaglig vurdering og plan. Nyvisiterede sikres hurtig samtale sagsbehandler for grundig vurdering af kompetencer og udfordringer. Indsatsen følges løbende gennem progressionsmålinger udgangspunkt i opdeling i målgrupper ud fra kompetencer og udfordringer samt veldefinerede målsætninger for den enkelte gruppes progression. Tilbud En bred vifte af tilbud, der gør det muligt at iværksætte en indsats, der kan tilpasses den enkeltes kompetencer og udfordringer. Bl.a: Udpræget brug af pladser på virksomhedscentre og anden virksomhedspraktik Samarbejde og køb af pladser hos Socialøkonomiske Virksomheder Pulsen Mentor (På Sporet) Uddannelse (VUC, FVU, AOF m.v.) BOMI

9 Den Rummelige Virksomhedsuddannelse Unge under 30 Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle unge under 30, der søger uddannelses- eller kontanthjælp møder Jobcentret i ungeenheden, UngeGuiden, der er placeret midt i erhvervsskolemiljøet. Her møder de unge også ansatte fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, og UngeGuiden er kendetegnet ved at være afsøgende og innovativ i sit virke både overfor de unge, samarbejdspartnere og i forhold til at være en servicerende myndighed. Alle unge uden uddannelse f det lovpligtige uddannelsespålæg, herefter henvises de åbenlyst uddannelsesparate unge til nytteindsats. De uddannelsesparate unge, som kan begynde uddannelse indenfor 1, henvises til JUMP, hvor den unge er en aktiv del af indsatsen samt afprøver uddannelser i brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne. De aktivitetsparate henvises til PULSEN, hvor de unge screenes for at give dem den mest målrettede indsats i forhold til deres individuelle situation og der iværksættes en plan målrettet enten uddannelse eller job. Tilbud JUMP, PULSEN Sideløbende tilbud OPUS, distriktspsykiatri, STU, VUC, AOF, Korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning. FVU test og undervisning hos VUC eller AOF. Erhvervsmentor Tilbud for unge autisme/asperger m.m.

10 BILAG 3: Karakteristik af ydelsesmodtagerne fordelt på målgrupper ghgjhg Forsikrede ledige: 1550 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 1-2 3% 6 mdr % 0-3 mdr. 55% Mænd 49% Kvinder 51% 3-6 mdr 22% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 11% Personer vestlig 89%

11 Jobparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller uddannelse): 450 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % % 0-3 mdr. 31% Kvinder 37% 6 mdr % 3-6 mdr 23% Mænd 63% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 36% Personer vestlig 64%

12 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller uddannelse): 850 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 3-6 mdr 6% 6% % 6 mdr % Mænd 51% Kvinder 49% % Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 32% Personer vestlig 68%

13 Modtagere af uddannelseshjælp (under 30 ): 600 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 22% Kvinder 42% % 6 mdr % 3-6 mdr 14% Mænd 58% Aldersfordeling Herkomst % % % Personer ikkevestlig 12% Personer vestlig 88%

14 Sygedagpengemodtagere: 1550 personer februar 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 6 mdr % % 2 + 1% 0-3 mdr. 45% Mænd 40% Kvinder 60% 3-6 mdr 24% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 6% Personer vestlig 94%

15 Ledighedsydelsesmodtagere: 200 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % 0-3 mdr. 29% Mænd 30% % 6 mdr % 3-6 mdr 13% Kvinder 70% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 8% Personer vestlig 92%

16 BILAG 4: Beskæftigelsesministerens mål Indsættes uredigeret

17

18

19 BILAG 5 : Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Indsættes n værdierne er vedtaget.

20 BILAG 6: Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune Mål Seneste status Bemærkninger Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Maj2015: 86,5 % er selvforsørgende Dvs. ikke modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Den andel langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der sammenlignes sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. Andelen af selvforsørgende 52 Årgang 2013: 94,7 % svarende til det 15. højeste niveau blandt landets 98 kommuner Juni 2015: 0,44 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige forsikrede ledige. I a- dagpengeklyngen var det gennemsnitlige niveau 0,36 % og Roskilde Kommunes niveau var det 2. højeste af de 8 kommuner i klyngen 0,36 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen var 0,38 %, men dette dækker over en stor spredning blandt de 18 kommuner fra 0, 14 % til 0,60 %. Niveauet i Roskilde Kommune er det 7. laveste i klyngen. 3.kvt nåede 170 sager en varighed på 22 uger. Af disse var 60 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. DVS. 65 % var afsluttet inden 52 uger 4.kvt nåede 184 sager 22 uger. Af disse var 56 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. Dvs. 70 % var afsluttet inden 52 uger 59,1 % af de borgere, der afsluttede et forløb på a- Langtidsledige defineres som forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Selvforsørgelse/beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse

21 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger om uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 % dagpenge i 3. kvt var selvforsørgende 12 måneder efter. Den tilsvarende andel af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er 64,4 % 1. kvartal 2015: 29 % af de unge uddannelseshjælpsøgende er gengangere og anden selvforsørgelse også deltidsbeskæftigelse (min. 18½ t/uge), SU godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Supplerende mål: Mål Seneste status Bemærkninger Andelen af målgruppen åbenlyst uddannelsesparate unge, der har et forløb en varighed over 13 uger, må maksimalt udgøre 25 % På trods af den reducerede tilgang til Førtidspension skal antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forløb en varighed over 3 ligge på højst 300 borgere Andel på ledighedsydelse må højst udgøre 20 % af antal borgere visiteret til flexjob Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. Resultatet af denne måling varierer i forhold til de typiske tidspunkter for uddannelsesstart. Lavest i august og jan/februar. Måling maj 2014: 27 % af de åbentlyst uddannelsesparate unge har forløb en varighed over 13 uger. 311 aktivitetsparate borgere havde et uafbrudt forløb på kontanthjælp en varighed over 3 i maj (283 i maj 2014) Juni 2015: Antallet af borgere på ledighedsydelse udgør 22,5 % af det samlede antal borgere visiteret til flexjob. I juni 2014 var andelen 21,5 % Maj 2015: 15,4 % af forløbene på sygedagpenge var længere end 52 uger.

22 Mål fra Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi Mål Seneste status Bemærkninger Tilføjes n strategien er vedtaget Mål fra Roskilde Kommunes Integrationspolitik Mål Seneste status Bemærkninger Tilføjes n politikken er vedtaget

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og udvikling Sagsnr. 253140 Brevid. 1859641 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst 7 ud af 10 unge er på uddannelseshjælp = uden uddannelse Ydelsesmodtagere under 30 år i København A-dagpenge

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2. udgave 26. maj 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 (version 18. juni 2014 / 2. udgave) Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Beskæftigelsesministerens mål... 1 3 Arbejdsmarkedet i Hørsholm... 2 3.1 Borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 4. udgave 1. juli 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 1. UDKAST Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere