Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

2 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske indsats i Roskilde Kommune i perioden Politikken tager afsæt i og underbygger byrådets Vision for Roskilde Kommune for på flere områder: Dels et stærkt fokus på uddannelse både i indsatsen for unge, der endnu ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men også for ledige få eller forældede kompetencer. Dels fokus på jobcentrets kerneservice: at så få borgere som muligt f forsørgelsesydelser, at forsørgelsesforløbene bliver så korte som muligt og at den indsats, der iværksættes, har så høj effekt som muligt mhp. selvforsørgelse. Dokumentet er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan for den tilsvarende periode og er derfor suppleret følgende bilag: Kort oversigt over de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde, Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper, Karakteristikker af de enkelte målgrupper, Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune (under udarbejdelse)og Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune En egentlig strategi for Jobcenter Roskildes samarbejde kommunens virksomheder udarbejdes og iværksættes sideløbende Politik for Beskæftigelsesindsatsen. På det administrative plan suppleres politikken ligt reviderede produktionsplaner, der beskriver de konkrete indsatser i jobcentret for at sikre målopfyldelsen og virkeliggørelsen af byrådets vision.

3 Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen: I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede arbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt f de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen: En god virksomhedsservice Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder. Hjælp til at blive selvforsørgende Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde arbejdsmarkedets parter i bred forstand: virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling, også for de mindst efterspurgte ledige. Helhedsorienteret indsats De ledige, der har specielle problemer at have tilknytning til arbejdsmarkedet, har jobcentret særligt fokus på. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer tilbyder jobcentret hjælp til selvhjælp og inddrager alle nødvendige parter, n det gælder sociale forhold, sundhed og uddannelse. Hvilke konkrete mål sætter byrådet fokus på de næste par : Beskæftigelsesindsats er en fælles opgave for borgere, virksomheder, a-kasser og jobcenter Den overordnede indsats - kerneservicen - i Jobcenter Roskilde skal sikre: 1. At antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt 2. At den periode, disse borgere modtager ydelse i, er så kort som muligt, og 3. at effekten af den indsats, der sker i jobcentret, er så høj som mulig mhp. at få borgerne i selvforsørgelse (igen). Både en kort ydelsesperiode og en effektiv indsats bidrager til, at der til enhver tid er så få borgere, der modtager ydelser som muligt, men herunder er de konkrete mål for

4 beskæftigelsesindsatsen opdelt efter disse tre overordnede pejlemærker. En mere specifik strategi for indsatsen for hver enkelt målgruppe er beskrevet i bilag 2 og udgangspunktet for målfastsættelsen er angivet i bilag 6 (Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune ): 1 Antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt: Kravet er, at alle borgere, der har mulighed for det, skal være selvforsørgende. De unge skal tage en uddannelse, sygemeldte skal, så vidt muligt, fastholdes i job. Nye borgere i Danmark, ikke-vestlig, skal sikres det bedste udgangspunkt for selvforsørgelse gennem sprogundervisning og job/uddannelse i de første 3 som borgere i Roskilde Kommune. Og endelig er en god og professionel virksomhedskontakt udgangspunktet for, at virksomhederne ser Roskilde Kommune som en attraktiv samarbejdspartner, der, bl.a. i samarbejde kommunens erhvervsafdeling, er på forkant og løbende afdækker virksomhedernes behov for arbejdskraft. Roskilde Kommune virker derudover til, at jobåbninger hurtigt besættes og at der skabes det rigtige match mellem borger og virksomhed for at sikre borgeren en langsigtet fastholdelse i job. En god virksomhedskontakt er også grundlaget for, at borgere andre problemer end ledighed, som fx borgere der er tilkendt retten til fleksjob, kommer i arbejde. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at så få borgere som muligt modtager forsørgelsesydelser: Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. 2 Borgerens ydelsesforløb skal være så kort som muligt: Hvis borgernes ydelsesforløb bliver så korte som muligt, vil det naturligvis også give færre ydelsesmodtagere. Dette sikres bl.a. ved at iværksætte en tidlig indsats for unge, sygedagpengemodtagere og personer i risiko for længerevarende forløb. For sygedagpengemodtagere er fokus rettet mod at bevare kontakten til arbejdspladsen mhp. hurtigst muligt at genoptaget arbejdet evt. delvist. Et særligt fokus er på de syge, der raskmeldes til ledighed. Endelig samarbejder jobcentret a-kasser, uddannelsesinstitutioner og andre jobcentre henblik på at forbedre de lediges mulighed for hurtigt at komme i job. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at borgerne har så kort et forløb på ydelse som muligt: Den andel, langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning, skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der

5 sammenlignes sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. 3 Effekten af den indsats, der iværksættes i jobcentret er så høj som muligt mhp. selvforsørgelse: Den effektive indsats sikrer ikke alene, at de ledige kommer ud af forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, men også at der er tale om en varig fastholdelse i job. Derfor prioriteres opkvalificering og uddannelse i tæt samarbejde virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og der iværksættes en tidlig, koordineret tværgående indsats. For de jobparate ledige gælder det umiddelbart om at komme i job. De unge skal have en indsats, som understøtter og fastholder dem frem mod en erhvervskompetencegivende uddannelse, og for borgere længere fra arbejdsmarkedet er den effektive indsats karakteriseret ved på samme tid at være individuel og virksomhedsrettet. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for maximal selvforsørgelseseffekt af den indsats borgerne modtager: Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger af uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 %

6 BILAG 1: De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer Roskilde kommune har: Indbyggere mellem 16 og Arbejdspladser Borgere i Beskæftigelse Indpendlere Udpendlere Kilde: Danmarks Statistik. Tal fra 2013 Roskilde Kommune har forholdsvis få borgere, der modtager offentlige ydelser. 86,5 % af kommunens borgere mellem var selvforsørgende i maj Dette tal er højt, både i sammenligning hele landet og Østdanmark. I sammenligning de 7 kommuner, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skønner har sammenlignelige rammevilk - klyngen - placerer andelen af selvforsørgende borgere i Roskilde Kommune os niveaumæssigt i midten. Gennem 2014 har Roskilde kommune haft en lille stigning på 1,7 % i beskæftigelsen, mens beskæftigelsen på landsplan er steget 0,6 %. Derimod er ledigheden faldet 1,7 % i Roskilde Kommune og 7,2 % i landet som helhed. Økonomi. Indenrigsministerie t forventer at beskæftigelsen fortsat vil stige frem mod slutningen af 2016,. (1,9 % på landsplan). 30% 25% 20% 15% 10% 5% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på alder (16-66 ) I Roskilde Kommune bor der flere unge under 0% 25 og flere i aldersgrupper end Kilde: Danmarks Statistik. Tal for juni 2015 der gør i det samlede Østdanmark. Derudover er uddannelsesniveauet i Roskilde Kommune højt og andelen af ufaglærte lavere end i Østdanmark som helhed. Roskilde Hovedstaden-Sjælland % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på uddannelsesniveau Roskilde Østdanmark Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere og en gennemgang af jobcentrets målgrupper primo 2015 viser, at Roskilde Kommunes særlige udfordringer ligger i: Antallet af borgere længerevarende kontanthjælpsforløb, både de jobparate og de aktivitetsparate. Antallet af ledige ikke vestlig Kilde: Danmarks Statistik Tal fra 2015 Uddannelse blandt ige

7 BILAG 2: Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper Sygedagpengemodtagere Strategi Sygedagpengemodtagerne f en tidlig og koordineret indsats efter en prioriteret målsætning: Genoptaget arbejdstid Aktivering på egen arbejdsplads mhp. Delvis/fuld raskmelding Øget brug af virksomhedspraktik Aktive tilbud til forbedring af arbejdsevnen. For de ansatte i Roskilde Kommune, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsfraværende, overvejes det, at etablere en endnu tidligere indsats: Fast track. Indsatsen best i opfølgningen allerede efter 14 dages sygemelding hos arbejdsgivere/institutionsledere råd og vejledning til både arbejdsgiver og ansatte, således at der i et samarbejde arbejdes målrettet og systematisk at få flest muligt fastholdt og tilbage i arbejde Tilbud Sygedagpengemodtagere risiko for længerevarende forløb visiteres til parallel indsats i det tværfaglige tilbud Fønix Fysisk træning i Træningsenheden (evt. parallelt). Sideløbende tilbud Mentorer for særligt udsatte psykiske vanskeligheder. Mestringstilbud i Sundhedscentret Forsikrede ledige Strategi Indledende screening for at identificere ledige i risiko for en længere ledighedsperiode. Disse ledige tilknyttes straks et aktivt tilbud. For øvrige ledige prioriteres indsatsen således: Jobformidling Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven (note) aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Tilbud Ledige i risiko for en længerevarende ledighedsperiode: Disse ledige tilknyttes hurtigst muligt tilbuddet Kom og se hvor god du er. Et tilbud fokus på egne kompetencer, muligheder på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse samt deres personlige jobmål og plan. Her kan der som noget nyt suppleres en opfølgende uge efter 6 måneders ledighed forgæves jobsøgning. Alternativt - hvis den ledige er under 30 - henvises til et nyt praktikrettet forløb, eventuelt i tilknytning til JUMP eller som tilkøb hos Anden Aktør.

8 Ledige en længere videregående uddannelse: Tilknyttes fortsat en Anden Aktør (p.t. Akademikernes A-kasse), der varetager den samlede indsats (samtaler og tilbud). Forvaltningen skønner, at dette er den bedste indsats for denne ret store og til tider ressourcekrævende målgruppe. Jobparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle straksaktiveres og aktiveres så vidt muligt kontinuerligt. Indsatsen prioriteres således Jobformidling, Nytteindsats og efter 13 ugers nytteindsats 2 uger Kom og se hvor god du er Opfølgning under den første periode nytteindsats det formål primært at formidle job, sekundært at iværksætte og motivere til uddannelse eller virksomhedspraktik /løntilskud. Kontanthjælpsmodtageren bekræfter at være til rådighed for arbejdsmarkedet gennem deltagelse i nyttejob/virksomhedspraktik/løntilskud. Manglende deltagelse sanktioneres. Med henblik på tilfælde af helbredsproblemer sikres tilbud, der tillader skånehensyn. Tilbud Nytteindsats på offentlige arbejdspladser, primært på hold tilknyttet fx Vej og Park, Center for Handicap, Naturstyrelsen eller lign. Sideløbende tilbud Andre relevante supplerende tilbud som f.eks VUC, korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Distriktpsykiatrien, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning kan indrages i indsatsen for den enkelte ledige. Derudover tilbud om frivillige tiltag som f.x.ledige Med Drive, Powerjobsøgerne og vikarbureauer, der giver mulighed for netværk og kontakter. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Ledige forudgående status som jobparate forelægges Tværfagligt Team det formål at sikre en tværfaglig vurdering og plan. Nyvisiterede sikres hurtig samtale sagsbehandler for grundig vurdering af kompetencer og udfordringer. Indsatsen følges løbende gennem progressionsmålinger udgangspunkt i opdeling i målgrupper ud fra kompetencer og udfordringer samt veldefinerede målsætninger for den enkelte gruppes progression. Tilbud En bred vifte af tilbud, der gør det muligt at iværksætte en indsats, der kan tilpasses den enkeltes kompetencer og udfordringer. Bl.a: Udpræget brug af pladser på virksomhedscentre og anden virksomhedspraktik Samarbejde og køb af pladser hos Socialøkonomiske Virksomheder Pulsen Mentor (På Sporet) Uddannelse (VUC, FVU, AOF m.v.) BOMI

9 Den Rummelige Virksomhedsuddannelse Unge under 30 Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle unge under 30, der søger uddannelses- eller kontanthjælp møder Jobcentret i ungeenheden, UngeGuiden, der er placeret midt i erhvervsskolemiljøet. Her møder de unge også ansatte fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, og UngeGuiden er kendetegnet ved at være afsøgende og innovativ i sit virke både overfor de unge, samarbejdspartnere og i forhold til at være en servicerende myndighed. Alle unge uden uddannelse f det lovpligtige uddannelsespålæg, herefter henvises de åbenlyst uddannelsesparate unge til nytteindsats. De uddannelsesparate unge, som kan begynde uddannelse indenfor 1, henvises til JUMP, hvor den unge er en aktiv del af indsatsen samt afprøver uddannelser i brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne. De aktivitetsparate henvises til PULSEN, hvor de unge screenes for at give dem den mest målrettede indsats i forhold til deres individuelle situation og der iværksættes en plan målrettet enten uddannelse eller job. Tilbud JUMP, PULSEN Sideløbende tilbud OPUS, distriktspsykiatri, STU, VUC, AOF, Korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning. FVU test og undervisning hos VUC eller AOF. Erhvervsmentor Tilbud for unge autisme/asperger m.m.

10 BILAG 3: Karakteristik af ydelsesmodtagerne fordelt på målgrupper ghgjhg Forsikrede ledige: 1550 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 1-2 3% 6 mdr % 0-3 mdr. 55% Mænd 49% Kvinder 51% 3-6 mdr 22% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 11% Personer vestlig 89%

11 Jobparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller uddannelse): 450 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % % 0-3 mdr. 31% Kvinder 37% 6 mdr % 3-6 mdr 23% Mænd 63% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 36% Personer vestlig 64%

12 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller uddannelse): 850 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 3-6 mdr 6% 6% % 6 mdr % Mænd 51% Kvinder 49% % Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 32% Personer vestlig 68%

13 Modtagere af uddannelseshjælp (under 30 ): 600 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 22% Kvinder 42% % 6 mdr % 3-6 mdr 14% Mænd 58% Aldersfordeling Herkomst % % % Personer ikkevestlig 12% Personer vestlig 88%

14 Sygedagpengemodtagere: 1550 personer februar 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 6 mdr % % 2 + 1% 0-3 mdr. 45% Mænd 40% Kvinder 60% 3-6 mdr 24% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 6% Personer vestlig 94%

15 Ledighedsydelsesmodtagere: 200 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % 0-3 mdr. 29% Mænd 30% % 6 mdr % 3-6 mdr 13% Kvinder 70% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 8% Personer vestlig 92%

16 BILAG 4: Beskæftigelsesministerens mål Indsættes uredigeret

17

18

19 BILAG 5 : Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Indsættes n værdierne er vedtaget.

20 BILAG 6: Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune Mål Seneste status Bemærkninger Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Maj2015: 86,5 % er selvforsørgende Dvs. ikke modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Den andel langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der sammenlignes sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. Andelen af selvforsørgende 52 Årgang 2013: 94,7 % svarende til det 15. højeste niveau blandt landets 98 kommuner Juni 2015: 0,44 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige forsikrede ledige. I a- dagpengeklyngen var det gennemsnitlige niveau 0,36 % og Roskilde Kommunes niveau var det 2. højeste af de 8 kommuner i klyngen 0,36 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen var 0,38 %, men dette dækker over en stor spredning blandt de 18 kommuner fra 0, 14 % til 0,60 %. Niveauet i Roskilde Kommune er det 7. laveste i klyngen. 3.kvt nåede 170 sager en varighed på 22 uger. Af disse var 60 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. DVS. 65 % var afsluttet inden 52 uger 4.kvt nåede 184 sager 22 uger. Af disse var 56 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. Dvs. 70 % var afsluttet inden 52 uger 59,1 % af de borgere, der afsluttede et forløb på a- Langtidsledige defineres som forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Selvforsørgelse/beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse

21 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger om uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 % dagpenge i 3. kvt var selvforsørgende 12 måneder efter. Den tilsvarende andel af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er 64,4 % 1. kvartal 2015: 29 % af de unge uddannelseshjælpsøgende er gengangere og anden selvforsørgelse også deltidsbeskæftigelse (min. 18½ t/uge), SU godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Supplerende mål: Mål Seneste status Bemærkninger Andelen af målgruppen åbenlyst uddannelsesparate unge, der har et forløb en varighed over 13 uger, må maksimalt udgøre 25 % På trods af den reducerede tilgang til Førtidspension skal antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forløb en varighed over 3 ligge på højst 300 borgere Andel på ledighedsydelse må højst udgøre 20 % af antal borgere visiteret til flexjob Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. Resultatet af denne måling varierer i forhold til de typiske tidspunkter for uddannelsesstart. Lavest i august og jan/februar. Måling maj 2014: 27 % af de åbentlyst uddannelsesparate unge har forløb en varighed over 13 uger. 311 aktivitetsparate borgere havde et uafbrudt forløb på kontanthjælp en varighed over 3 i maj (283 i maj 2014) Juni 2015: Antallet af borgere på ledighedsydelse udgør 22,5 % af det samlede antal borgere visiteret til flexjob. I juni 2014 var andelen 21,5 % Maj 2015: 15,4 % af forløbene på sygedagpenge var længere end 52 uger.

22 Mål fra Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi Mål Seneste status Bemærkninger Tilføjes n strategien er vedtaget Mål fra Roskilde Kommunes Integrationspolitik Mål Seneste status Bemærkninger Tilføjes n politikken er vedtaget

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigelsesplan 2015 Arbejdsmarkedscenter Ringsted Byrådet den 6. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik 2013 2016 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere