Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

2 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske indsats i Roskilde Kommune i perioden Politikken tager afsæt i og underbygger byrådets Vision for Roskilde Kommune for på flere områder: Dels et stærkt fokus på uddannelse både i indsatsen for unge, der endnu ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men også for ledige få eller forældede kompetencer. Dels fokus på jobcentrets kerneservice: at så få borgere som muligt f forsørgelsesydelser, at forsørgelsesforløbene bliver så korte som muligt og at den indsats, der iværksættes, har så høj effekt som muligt mhp. selvforsørgelse. Dokumentet er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan for den tilsvarende periode og er derfor suppleret følgende bilag: Kort oversigt over de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde, Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper, Karakteristikker af de enkelte målgrupper, Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune (under udarbejdelse)og Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune En egentlig strategi for Jobcenter Roskildes samarbejde kommunens virksomheder udarbejdes og iværksættes sideløbende Politik for Beskæftigelsesindsatsen. På det administrative plan suppleres politikken ligt reviderede produktionsplaner, der beskriver de konkrete indsatser i jobcentret for at sikre målopfyldelsen og virkeliggørelsen af byrådets vision.

3 Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen: I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede arbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt f de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen: En god virksomhedsservice Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder. Hjælp til at blive selvforsørgende Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde arbejdsmarkedets parter i bred forstand: virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling, også for de mindst efterspurgte ledige. Helhedsorienteret indsats De ledige, der har specielle problemer at have tilknytning til arbejdsmarkedet, har jobcentret særligt fokus på. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer tilbyder jobcentret hjælp til selvhjælp og inddrager alle nødvendige parter, n det gælder sociale forhold, sundhed og uddannelse. Hvilke konkrete mål sætter byrådet fokus på de næste par : Beskæftigelsesindsats er en fælles opgave for borgere, virksomheder, a-kasser og jobcenter Den overordnede indsats - kerneservicen - i Jobcenter Roskilde skal sikre: 1. At antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt 2. At den periode, disse borgere modtager ydelse i, er så kort som muligt, og 3. at effekten af den indsats, der sker i jobcentret, er så høj som mulig mhp. at få borgerne i selvforsørgelse (igen). Både en kort ydelsesperiode og en effektiv indsats bidrager til, at der til enhver tid er så få borgere, der modtager ydelser som muligt, men herunder er de konkrete mål for

4 beskæftigelsesindsatsen opdelt efter disse tre overordnede pejlemærker. En mere specifik strategi for indsatsen for hver enkelt målgruppe er beskrevet i bilag 2 og udgangspunktet for målfastsættelsen er angivet i bilag 6 (Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune ): 1 Antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt: Kravet er, at alle borgere, der har mulighed for det, skal være selvforsørgende. De unge skal tage en uddannelse, sygemeldte skal, så vidt muligt, fastholdes i job. Nye borgere i Danmark, ikke-vestlig, skal sikres det bedste udgangspunkt for selvforsørgelse gennem sprogundervisning og job/uddannelse i de første 3 som borgere i Roskilde Kommune. Og endelig er en god og professionel virksomhedskontakt udgangspunktet for, at virksomhederne ser Roskilde Kommune som en attraktiv samarbejdspartner, der, bl.a. i samarbejde kommunens erhvervsafdeling, er på forkant og løbende afdækker virksomhedernes behov for arbejdskraft. Roskilde Kommune virker derudover til, at jobåbninger hurtigt besættes og at der skabes det rigtige match mellem borger og virksomhed for at sikre borgeren en langsigtet fastholdelse i job. En god virksomhedskontakt er også grundlaget for, at borgere andre problemer end ledighed, som fx borgere der er tilkendt retten til fleksjob, kommer i arbejde. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at så få borgere som muligt modtager forsørgelsesydelser: Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. 2 Borgerens ydelsesforløb skal være så kort som muligt: Hvis borgernes ydelsesforløb bliver så korte som muligt, vil det naturligvis også give færre ydelsesmodtagere. Dette sikres bl.a. ved at iværksætte en tidlig indsats for unge, sygedagpengemodtagere og personer i risiko for længerevarende forløb. For sygedagpengemodtagere er fokus rettet mod at bevare kontakten til arbejdspladsen mhp. hurtigst muligt at genoptaget arbejdet evt. delvist. Et særligt fokus er på de syge, der raskmeldes til ledighed. Endelig samarbejder jobcentret a-kasser, uddannelsesinstitutioner og andre jobcentre henblik på at forbedre de lediges mulighed for hurtigt at komme i job. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at borgerne har så kort et forløb på ydelse som muligt: Den andel, langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning, skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der

5 sammenlignes sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. 3 Effekten af den indsats, der iværksættes i jobcentret er så høj som muligt mhp. selvforsørgelse: Den effektive indsats sikrer ikke alene, at de ledige kommer ud af forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, men også at der er tale om en varig fastholdelse i job. Derfor prioriteres opkvalificering og uddannelse i tæt samarbejde virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og der iværksættes en tidlig, koordineret tværgående indsats. For de jobparate ledige gælder det umiddelbart om at komme i job. De unge skal have en indsats, som understøtter og fastholder dem frem mod en erhvervskompetencegivende uddannelse, og for borgere længere fra arbejdsmarkedet er den effektive indsats karakteriseret ved på samme tid at være individuel og virksomhedsrettet. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for maximal selvforsørgelseseffekt af den indsats borgerne modtager: Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger af uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 %

6 BILAG 1: De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer Roskilde kommune har: Indbyggere mellem 16 og Arbejdspladser Borgere i Beskæftigelse Indpendlere Udpendlere Kilde: Danmarks Statistik. Tal fra 2013 Roskilde Kommune har forholdsvis få borgere, der modtager offentlige ydelser. 86,5 % af kommunens borgere mellem var selvforsørgende i maj Dette tal er højt, både i sammenligning hele landet og Østdanmark. I sammenligning de 7 kommuner, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skønner har sammenlignelige rammevilk - klyngen - placerer andelen af selvforsørgende borgere i Roskilde Kommune os niveaumæssigt i midten. Gennem 2014 har Roskilde kommune haft en lille stigning på 1,7 % i beskæftigelsen, mens beskæftigelsen på landsplan er steget 0,6 %. Derimod er ledigheden faldet 1,7 % i Roskilde Kommune og 7,2 % i landet som helhed. Økonomi. Indenrigsministerie t forventer at beskæftigelsen fortsat vil stige frem mod slutningen af 2016,. (1,9 % på landsplan). 30% 25% 20% 15% 10% 5% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på alder (16-66 ) I Roskilde Kommune bor der flere unge under 0% 25 og flere i aldersgrupper end Kilde: Danmarks Statistik. Tal for juni 2015 der gør i det samlede Østdanmark. Derudover er uddannelsesniveauet i Roskilde Kommune højt og andelen af ufaglærte lavere end i Østdanmark som helhed. Roskilde Hovedstaden-Sjælland % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på uddannelsesniveau Roskilde Østdanmark Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere og en gennemgang af jobcentrets målgrupper primo 2015 viser, at Roskilde Kommunes særlige udfordringer ligger i: Antallet af borgere længerevarende kontanthjælpsforløb, både de jobparate og de aktivitetsparate. Antallet af ledige ikke vestlig Kilde: Danmarks Statistik Tal fra 2015 Uddannelse blandt ige

7 BILAG 2: Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper Sygedagpengemodtagere Strategi Sygedagpengemodtagerne f en tidlig og koordineret indsats efter en prioriteret målsætning: Genoptaget arbejdstid Aktivering på egen arbejdsplads mhp. Delvis/fuld raskmelding Øget brug af virksomhedspraktik Aktive tilbud til forbedring af arbejdsevnen. For de ansatte i Roskilde Kommune, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsfraværende, overvejes det, at etablere en endnu tidligere indsats: Fast track. Indsatsen best i opfølgningen allerede efter 14 dages sygemelding hos arbejdsgivere/institutionsledere råd og vejledning til både arbejdsgiver og ansatte, således at der i et samarbejde arbejdes målrettet og systematisk at få flest muligt fastholdt og tilbage i arbejde Tilbud Sygedagpengemodtagere risiko for længerevarende forløb visiteres til parallel indsats i det tværfaglige tilbud Fønix Fysisk træning i Træningsenheden (evt. parallelt). Sideløbende tilbud Mentorer for særligt udsatte psykiske vanskeligheder. Mestringstilbud i Sundhedscentret Forsikrede ledige Strategi Indledende screening for at identificere ledige i risiko for en længere ledighedsperiode. Disse ledige tilknyttes straks et aktivt tilbud. For øvrige ledige prioriteres indsatsen således: Jobformidling Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven (note) aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Tilbud Ledige i risiko for en længerevarende ledighedsperiode: Disse ledige tilknyttes hurtigst muligt tilbuddet Kom og se hvor god du er. Et tilbud fokus på egne kompetencer, muligheder på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse samt deres personlige jobmål og plan. Her kan der som noget nyt suppleres en opfølgende uge efter 6 måneders ledighed forgæves jobsøgning. Alternativt - hvis den ledige er under 30 - henvises til et nyt praktikrettet forløb, eventuelt i tilknytning til JUMP eller som tilkøb hos Anden Aktør.

8 Ledige en længere videregående uddannelse: Tilknyttes fortsat en Anden Aktør (p.t. Akademikernes A-kasse), der varetager den samlede indsats (samtaler og tilbud). Forvaltningen skønner, at dette er den bedste indsats for denne ret store og til tider ressourcekrævende målgruppe. Jobparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle straksaktiveres og aktiveres så vidt muligt kontinuerligt. Indsatsen prioriteres således Jobformidling, Nytteindsats og efter 13 ugers nytteindsats 2 uger Kom og se hvor god du er Opfølgning under den første periode nytteindsats det formål primært at formidle job, sekundært at iværksætte og motivere til uddannelse eller virksomhedspraktik /løntilskud. Kontanthjælpsmodtageren bekræfter at være til rådighed for arbejdsmarkedet gennem deltagelse i nyttejob/virksomhedspraktik/løntilskud. Manglende deltagelse sanktioneres. Med henblik på tilfælde af helbredsproblemer sikres tilbud, der tillader skånehensyn. Tilbud Nytteindsats på offentlige arbejdspladser, primært på hold tilknyttet fx Vej og Park, Center for Handicap, Naturstyrelsen eller lign. Sideløbende tilbud Andre relevante supplerende tilbud som f.eks VUC, korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Distriktpsykiatrien, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning kan indrages i indsatsen for den enkelte ledige. Derudover tilbud om frivillige tiltag som f.x.ledige Med Drive, Powerjobsøgerne og vikarbureauer, der giver mulighed for netværk og kontakter. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Ledige forudgående status som jobparate forelægges Tværfagligt Team det formål at sikre en tværfaglig vurdering og plan. Nyvisiterede sikres hurtig samtale sagsbehandler for grundig vurdering af kompetencer og udfordringer. Indsatsen følges løbende gennem progressionsmålinger udgangspunkt i opdeling i målgrupper ud fra kompetencer og udfordringer samt veldefinerede målsætninger for den enkelte gruppes progression. Tilbud En bred vifte af tilbud, der gør det muligt at iværksætte en indsats, der kan tilpasses den enkeltes kompetencer og udfordringer. Bl.a: Udpræget brug af pladser på virksomhedscentre og anden virksomhedspraktik Samarbejde og køb af pladser hos Socialøkonomiske Virksomheder Pulsen Mentor (På Sporet) Uddannelse (VUC, FVU, AOF m.v.) BOMI

9 Den Rummelige Virksomhedsuddannelse Unge under 30 Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle unge under 30, der søger uddannelses- eller kontanthjælp møder Jobcentret i ungeenheden, UngeGuiden, der er placeret midt i erhvervsskolemiljøet. Her møder de unge også ansatte fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, og UngeGuiden er kendetegnet ved at være afsøgende og innovativ i sit virke både overfor de unge, samarbejdspartnere og i forhold til at være en servicerende myndighed. Alle unge uden uddannelse f det lovpligtige uddannelsespålæg, herefter henvises de åbenlyst uddannelsesparate unge til nytteindsats. De uddannelsesparate unge, som kan begynde uddannelse indenfor 1, henvises til JUMP, hvor den unge er en aktiv del af indsatsen samt afprøver uddannelser i brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne. De aktivitetsparate henvises til PULSEN, hvor de unge screenes for at give dem den mest målrettede indsats i forhold til deres individuelle situation og der iværksættes en plan målrettet enten uddannelse eller job. Tilbud JUMP, PULSEN Sideløbende tilbud OPUS, distriktspsykiatri, STU, VUC, AOF, Korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning. FVU test og undervisning hos VUC eller AOF. Erhvervsmentor Tilbud for unge autisme/asperger m.m.

10 BILAG 3: Karakteristik af ydelsesmodtagerne fordelt på målgrupper ghgjhg Forsikrede ledige: 1550 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 1-2 3% 6 mdr % 0-3 mdr. 55% Mænd 49% Kvinder 51% 3-6 mdr 22% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 11% Personer vestlig 89%

11 Jobparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller uddannelse): 450 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % % 0-3 mdr. 31% Kvinder 37% 6 mdr % 3-6 mdr 23% Mænd 63% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 36% Personer vestlig 64%

12 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller uddannelse): 850 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 3-6 mdr 6% 6% % 6 mdr % Mænd 51% Kvinder 49% % Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 32% Personer vestlig 68%

13 Modtagere af uddannelseshjælp (under 30 ): 600 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 22% Kvinder 42% % 6 mdr % 3-6 mdr 14% Mænd 58% Aldersfordeling Herkomst % % % Personer ikkevestlig 12% Personer vestlig 88%

14 Sygedagpengemodtagere: 1550 personer februar 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 6 mdr % % 2 + 1% 0-3 mdr. 45% Mænd 40% Kvinder 60% 3-6 mdr 24% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 6% Personer vestlig 94%

15 Ledighedsydelsesmodtagere: 200 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % 0-3 mdr. 29% Mænd 30% % 6 mdr % 3-6 mdr 13% Kvinder 70% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer ikkevestlig 8% Personer vestlig 92%

16 BILAG 4: Beskæftigelsesministerens mål Indsættes uredigeret

17

18

19 BILAG 5 : Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Indsættes n værdierne er vedtaget.

20 BILAG 6: Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune Mål Seneste status Bemærkninger Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Maj2015: 86,5 % er selvforsørgende Dvs. ikke modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Den andel langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der sammenlignes sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. Andelen af selvforsørgende 52 Årgang 2013: 94,7 % svarende til det 15. højeste niveau blandt landets 98 kommuner Juni 2015: 0,44 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige forsikrede ledige. I a- dagpengeklyngen var det gennemsnitlige niveau 0,36 % og Roskilde Kommunes niveau var det 2. højeste af de 8 kommuner i klyngen 0,36 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen var 0,38 %, men dette dækker over en stor spredning blandt de 18 kommuner fra 0, 14 % til 0,60 %. Niveauet i Roskilde Kommune er det 7. laveste i klyngen. 3.kvt nåede 170 sager en varighed på 22 uger. Af disse var 60 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. DVS. 65 % var afsluttet inden 52 uger 4.kvt nåede 184 sager 22 uger. Af disse var 56 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. Dvs. 70 % var afsluttet inden 52 uger 59,1 % af de borgere, der afsluttede et forløb på a- Langtidsledige defineres som forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Selvforsørgelse/beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse

21 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger om uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 % dagpenge i 3. kvt var selvforsørgende 12 måneder efter. Den tilsvarende andel af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er 64,4 % 1. kvartal 2015: 29 % af de unge uddannelseshjælpsøgende er gengangere og anden selvforsørgelse også deltidsbeskæftigelse (min. 18½ t/uge), SU godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Supplerende mål: Mål Seneste status Bemærkninger Andelen af målgruppen åbenlyst uddannelsesparate unge, der har et forløb en varighed over 13 uger, må maksimalt udgøre 25 % På trods af den reducerede tilgang til Førtidspension skal antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forløb en varighed over 3 ligge på højst 300 borgere Andel på ledighedsydelse må højst udgøre 20 % af antal borgere visiteret til flexjob Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. Resultatet af denne måling varierer i forhold til de typiske tidspunkter for uddannelsesstart. Lavest i august og jan/februar. Måling maj 2014: 27 % af de åbentlyst uddannelsesparate unge har forløb en varighed over 13 uger. 311 aktivitetsparate borgere havde et uafbrudt forløb på kontanthjælp en varighed over 3 i maj (283 i maj 2014) Juni 2015: Antallet af borgere på ledighedsydelse udgør 22,5 % af det samlede antal borgere visiteret til flexjob. I juni 2014 var andelen 21,5 % Maj 2015: 15,4 % af forløbene på sygedagpenge var længere end 52 uger.

22 Mål fra Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi Mål Seneste status Bemærkninger Tilføjes n strategien er vedtaget Mål fra Roskilde Kommunes Integrationspolitik Mål Seneste status Bemærkninger Tilføjes n politikken er vedtaget

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og udvikling Sagsnr. 253140 Brevid. 1859641 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2017 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklings tendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser at arbejdsstyrken er faldende, samtidig med at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere