(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

2 Indhold INDLEDNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER RAMMEVILKÅR FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I LEJRE MÅLGRUPPER FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS UDFORDRINGERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET FOR LEJRE KOMMUNE FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE (STATUS) FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE (UDFORDRINGER) LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIGFORSØRGELSE SKAL HAVE EN TVÆRFAGLIG INDSATS, DER HAR SIGTE PÅ STØRRE TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET. (STATUS) LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE SKAL HAVE EN TVÆRFAGLIG INDSATS, DER HAR SIGTE PÅ STØRRE TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET. (UDFORDRINGER) LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES (STATUS) LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES (UDFORDRINGER) EN TÆTTERE OG STYRKET DIOLOG MED VIRKSOMHEDERNE (STATUS) EN TÆTTERE OG STYRKET DIOLOG MED VIRKSOMHEDERNE (UDFORDRINGER) BORGERRETTET INDSATS MÅL OG STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS MÅL OG STRATEGIER FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS SAMLET OVERSIGT OVER MÅLENE I BESKÆFTIGELSESPLAN BESKÆFTIGELSESRÅDETS PLAN FOR SÆRLIGE VIRKSOMHEDSRETTEDE AKTIVITETER I BUDGET FOR INDSATSEN BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

3 INDLEDNING Siden 2008 har ledigheden i Lejre Kommune været stigende på grund af den internationale recession. De aktuelle arbejdsmarkedspolitiske udfordringer er i høj grad stadig påvirket af denne situation. Først midt i 2013 var der tendenser til en faldende ledighed. Et fald i ledigheden, som forventes at fortsætte svagt i resten af 2014 og i Der forudses helt andre udfordringer i takt med faldende ledighed. Dette i form af specifikke rekrutteringsbehov på det lokale og regionale arbejdsmarked, som skal håndteres. Beskæftigelsesplan 2015 samler strategier og mål for, hvordan Lejre Kommune vil håndtere denne udvikling på arbejdsmarkedet, ikke kun i 2015 men også for de kommende år. Det er Jobcenter Lejre, som har hovedansvaret for at implementere beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen beskriver jobcentrets indsats i 2015 i forhold til modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse samt personer i fleksjob. Jobcentret forventes i 2015 løbende dvs. måned for måned - at skulle håndtere den beskæftigelsespolitiske indsats for ca borgere i ovennævnte målgrupper. På årsniveau vil jobcentret være i kontakt med ca borgere. Desuden indeholder beskæftigelsesplanen en beskrivelse af jobcentrets indsats i forhold til de beskæftigelsesrettede opgaver over for de ca virksomheder i Lejre Kommune. Lejre Kommune vil arbejde løbende på at forbedre beskæftigelsesindsatsen. Det skal bl.a. ske ved at have fokus på, om indsatsen over for de forskellige grupper af borgere medvirker til at bringe dem i job eller uddannelse. Lejre Kommune vil ligeledes fokusere på en beskæftigelsesindsats der dels har fokus på arbejdsmarkedet uden for Lejre Kommune, og dels har fokus på at understøtte Lejre Strategien på det erhvervspolitiske område. Endelig tænkes beskæftigelsesindsatsen også ind i Lejre Kommunes visioner på det økologiske område. Dette kan bl.a. ske ved løbende at afprøve nye metoder og tiltag, som f.eks. nye aktiveringstilbud der kan matche den økologiske tilgang og understøtte jobrotation på det økologiske område. Kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen skal sikres gennem et bæredygtigt, fagligt og professionelt miljø inden for jobcentret, og i tæt samarbejde med en lang række samarbejdsparter, herunder borgerne, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter, kommunens øvrige centre, uddannelsesinstitutioner, nabojobcentre, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, det lokale Beskæftigelsesråd m.fl. Formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Christian Plank. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 3

4 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Beskæftigelsesplan 2015 tager udgangspunkt i de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som landet som helhed og Lejre Kommune står over for i Konkret tager Beskæftigelsesplan 2015 udgangspunkt i følgende udfordringer: Arbejdsstyrken skal opretholdes og gerne øges Uddannelsesniveauet skal øges, især for de unge. Ungdomsarbejdsløsheden skal afskaffes Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have større tilknytning til arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden skal sænkes Virksomhedsindsatsen skal koordineres, og virksomhederne skal sikres kvalificeret arbejdskraft Ovennævnte udfordringer ligger fint i tråd med Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2015, som beskæftigelsesplanen også skal tage udgangspunkt i. Ministerens beskæftigelsespolitiske mål ser således ud: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentret skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så det sikres at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at kommunen understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Der skal prioriteres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet skal understøtte integrationsindsatsen. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Der skal fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årige dagpengeperiode. Jobcentret skal have fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige der er i risiko for at blive langtidsledige. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Der skal øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Der skal leveres proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere for eksempel i forbindelse med længerevarende sygemelding. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 4

5 Ministerens indsatsområde vedrørende mål 4 om en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder skal i høj grad medvirke til opfyldelsen af de øvrige 3 mål. 2. RAMMEVILKÅR FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I LEJRE Lejre kommune får samme rammevilkår for indsatsen i de kommende 2 år som i den foregående periode, hvor krisen satte ind. Det bedste scenario for udviklingen de kommende 2 år peger på uændret beskæftigelse blandt kommunens borgere, færre ledige, flere arbejdspladser i kommunen og færre personer uden for arbejdsstyrken. 1 Ledigheden har været faldende i Det fremgår af figur 01, der er Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands fremskrivning af udviklingen i beskæftigelse og ledighed frem til og med udgangen af Figur 01. Udviklingen i beskæftigelse og ledighed i Lejre (16-64 årige) Det er ikke en stigende beskæftigelse, der har medført denne gunstige ledighedsudvikling i 2013, men derimod at arbejdsstyrken af årige er blevet reduceret siden 2007 og at der er blevet flere udenfor arbejdsstyrken, hvilket er det modsatte af trenden hidtil. 1 Fremskrivningen bygger på en prognose fra Økonomi og Indenrigsministeriet fra december 2013, som Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse har fordelt på regioner og som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har fordelt på kommuner. Fremskrivningerne i denne arbejdskraftbalance er tilgængelig på BRHS hjemmeside, hvor der også linkes til et notat der beskriver metoden bag fremskrivningerne. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 5

6 Beskæftigelsesregionen har udarbejdet følgende scenario for udviklingen på arbejdsmarkedet i Lejre frem til ultimo Figur 02. Ændring i befolkningen fra ultimo 2013 til ultimo 2015 fordelt på socioøkonomiske grupper, antal årige i Lejre Kommune Som det vises i figur 02 forventes beskæftigelsen i Lejre at blive nogenlunde uændret fra slutningen af 2013 til slutningen af Af figur 03 fremgår det, at Lejre ikke forventes at få del i den beskæftigelsesstigning, der bliver i Østdanmark. Det skyldes, at Lejre siden krisen satte ind har fået en stadig mindre andel af beskæftigelsen i Østdanmark 2. Ledigheden forventes fortsat at falde i Lejre (figur 02) og hurtigere end i Østdanmark (figur 03), selv om beskæftigelsen ikke forventes at ændre sig. Det er en faldende befolkning og arbejdsstyrke, der trækker ledigheden ned. Et fald der er betinget af demografi (aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet) og flyttebevægelser, der er flere unge der unge ud af kommunen for at uddanne sig. Faldende arbejdsstyrke og befolkning forventes også at resultere i, at der bliver færre udenfor arbejdsstyrken i løbet af 2014 og Det er en ny tendens, idet der løbende er blevet flere udenfor arbejdsstyrken fra krisen satte ind til i slutningen af Arbejdskraftbalancen og metoden bag er tilgængelig på Beskæftigelsesregionens hjemmeside. Med mindre andet nævnes er beskæftigelsen lig med bopælsbeskæftigelsen. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 6

7 Figur 03. Ændring i befolkningen fra ultimo 2013 til ultimo 2015, fordelt på socioøkonomiske grupper, pct. udvikling for årige i Lejre Kommune og Østdanmark 3. MÅLGRUPPER FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS Udfordringerne på arbejdsmarkedet i Lejre Kommune tager udgangspunkt i antallet af personer på overførselsindkomst i kommunen, som fremgår af tabel 01: BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 7

8 Tabel 01. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Lejre Kommune opgjort efter ydelse Af tabel 1 fremgår det, at der i Lejre samlet på alle midlertidige ydelser er sket et fald på 5,4 pct. Et fald som er større end faldet i den sammenlignelige klynge, og Øst Danmark som helhed. Dette samlede fald i de midlertidige ydelser dækker over et samlet fald på a-kasse dagpenge, revalidender og for-revalidender. Af tabel 1 fremgår det ligeledes, at alle ydelsesgrupper i Lejre fylder mere end i klyngen. I Lejre er andelen på 14,7 pct. I klyngen er andelen på 14,4 pct. mens den i Øst Danmark er på 16,8 pct. Udfordringen i Lejre er derfor - ved brug af alle redskaber og indsatser - at reducere gruppen af borgere på offentlig forsørgelse. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 8

9 4. UDFORDRINGERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET FOR LEJRE KOMMUNE 4.1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE (STATUS) I februar 2014 var 11 pct. af de unge årige i Lejre på offentlig forsørgelse. Det er over niveauet i klyngen af sammenlignelige kommuner, hvor 8 pct. af de unge var på offentlig forsørgelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er fra februar 2013 til februar 2014 faldet med godt 3 pct. i Lejre. Der er blevet flere unge dagpengemodtagere, og der har været en forskydning af unge fra kontanthjælp til uddannelseshjælp. Det er også værd at bemærke, at der er blevet færre revalidender og sygedagpengemodtagere. Alt i alt er der blevet over 3 pct. færre på midlertidige ydelser. Det er et større fald end i klyngen, hvor der blev godt 2 pct. færre på midlertidig forsørgelse. Der er blevet 6 pct. færre modtagere af permanente ydelser, nogenlunde samme procentuelle fald som i klyngen af sammenlignelige kommuner. Faldet på godt 3 procent blandt unge på offentlig forsørgelse var større end i klyngen af sammenlignelige kommuner, hvor faldet var på godt 2 pct. mens faldet var næsten 7 pct. i Østdanmark. Sammenlignes udviklingen for hhv. de årige og de årige fremstår nogle forskelle: Blandt de årige faldt antallet på offentlig forsørgelse med næsten 5 pct., mens antallet af årige har været uændret fra februar 2013 til februar Andelen årige på offentlig forsørgelse (6 pct.) i Lejre er fortsat større end i klyngen af sammenlignelige kommuner (næsten 4 pct.). Andelen på offentlig forsørgelse er med næsten 5 pct. fortsat højere i Lejre end i klyngen (4 pct.). Analyser 3 gennemført af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at 5 procent af de unge i Lejre har en tidlig kontanthjælpsdebut (18 år). Det er en markant lavere andel end i Østdanmark (10 pct.), og mindre end de fleste af de kommuner, som Lejre indgår i et geografisk jobcenternetværk med, og ofte sammenligner sig med. 3 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcenternetværk 6, april 2014, side 9, 10, 11 og 12. Findes på Beskæftigelsesregionens Hovedstaden og Sjællands hjemmeside BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 9

10 I forbindelse med kontanthjælpsreformens ikrafttræden den 1. januar 2014 har Jobcenter Lejre vurderet, at 18 pct. af de unge på offentlig forsørgelse kan kategoriseres som uddannelsesparate (næsten 7 pct. er åbenlyst uddannelsesparate og godt 11 pct. er uddannelsesparate), Til sammenligning kan nævnes, at over 20 pct. af den unge i klyngen vurderes at være uddannelsesparate (heraf er 5 pct. åbenlyst uddannelsesparate). Opgørelser 4 viser desuden, at 19 procent af de unge ufaglærte i Lejre på kontanthjælp påbegyndte en uddannelse i Det svarer til niveauet i Østdanmark og de fleste kommuner i det geografiske jobcenternetværk, som Lejre deltager i. Af de unge ufaglærte på dagpenge påbegyndte 16 pct. en uddannelse i 2012, hvilket er en højere andel end i Østdanmark, hvor det var 12 pct.. Der er tegn på, at unge i Lejre, der starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse, er vanskeligere at fastholde i uddannelsen end unge i hele regionen. I Lejre falder 24 procent fra mod 18 procent i Østdanmark. 5 Det modsatte er imidlertid tilfældet blandt unge der starter på en forberedende uddannelse. Her falder kun 21 procent fra det første år, mod 43 procent i Østdanmark. 4.2 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE (UDFORDRINGER) Det er positivt, at der fortsat bliver færre unge på offentlig forsørgelse. Nedgangen er lidt større end i klyngen af sammenlignelige kommuner. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er dog fortsat relativt højt målt både i forhold til klyngen og Østdanmark. Det er særligt blandt de årige, at andelen på offentlig forsørgelse er relativt høj. Lejre har relativt mange der i 2012 påbegyndte en uddannelse, særligt blandt dagpengemodtagerene. Til gengæld er frafaldet især fra de erhvervskompetencegivende uddannelser - relativt stort. Det understreger behovet for fortsat at holde fokus på, at unge ledige både starter på- og gennemfører en uddannelse. I den forbindelse er et godt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledningen og uddannelsesinstitutionerne meget vigtig men også, at tværpolitisk arbejdes sammen med alle aktører, der er omkring de unge.. Lejre har, sammenlignet med Østdanmark, forholdsvis få, der debuterer tidligt (som 18 årige) på kontanthjælp. Det bør fortsat arbejdes på at holde unge ude af det offentlige forsørgelsessystem i så lang tid som muligt. Et middel her til er, at de kommunale forvaltninger/centre identificerer og møder gruppen af debutanter med en tværfaglig indsats, både før og efter at de er kommet ind i kontanthjælpssystemet. 4 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcenternetværk 6, april 2014, side 9, 10, 11 og Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcenternetværk 6, april 2014, side 11. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 10

11 4.4 LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIGFORSØRGELSE SKAL HAVE EN TVÆRFAGLIG INDSATS, DER HAR SIGTE PÅ STØRRE TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET. (STATUS) I Lejre Kommune var 5 pct. af befolkningen på førtidspension i marts 2014, hvilket svarer til niveauet i klyngen af sammenlignelige kommuner. Sammenlignet med klyngen har Lejre en stor andel af førtidspensionsmodtagere under 40 år, og en relativt lille andel af borgere på 40 år eller der over. Både Lejre Kommune og klyngen havde et fald på næsten 6 procent i antallet af førtidspensionister fra marts 2013 til marts 2014, et fald som både de under 40 år og de på 40 år eller derover fik del i. Det faldende antal borgere på førtidspension skyldes bl.a. at tilgangen til førtidspension er faldet med hele 87 procent fra marts 2012 til marts Til sammenligning kan nævnes, at faldet i tilgang var på 74 pct. i klyngen af sammenlignelige kommuner. Situationen er således pt, at tilgangen til førtidspension i Lejre Kommune nu er meget begrænset. Dertil kommer, at der endnu ikke oprettes mange ressourceforløb. Antallet af forløb blandt borgere, der vurderes at være i særlig risiko for at komme på førtidspension, dvs. personer på ledighedsydelse over 26 uger, langvarigt syge (over 26 uger) og ikkejobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen (over 52 uger) er samlet set steget med 15 pct. fra november 2012 til november 2013, og antallet af personer i disse risikogrupper er stagnerende. I Lejre Kommune er der det seneste år blevet flere borgere i alle de 3 grupper, der traditionelt fører frem til førtidspension,. Der skal derfor være fuld fokus på disse målgrupper, og indsatsen skal optimeres for ovennævnte forsørgelsesgrupper. 4.5 LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE SKAL HAVE EN TVÆRFAGLIG INDSATS, DER HAR SIGTE PÅ STØRRE TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET. (UDFORDRINGER) Der kan i Lejre Kommune registreres en relativ stor stigning i antallet af personer, der er langt fra arbejdsmarkedet. Eksempelvis personer på ledighedsydelse over 26 uger, langvarigt syge (over 26 uger) og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen (over 52 uger). Det er derfor vigtigt fortsat at øge den virksomhedsrettede aktivering, både omfanget og kvaliteten. Det er sammen med en øget koordinering i indsatsen med social- og sundhedsmyndigheder, vigtige elementer i indsatsen for at reducere antallet af personer langt fra arbejdsmarkedet. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 11

12 4.6 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES (STATUS) Andelen af arbejdsstyrken i Lejre Kommune, der er langtidsledige (1,8 pct.), er højere end i klyngen af sammenlignelige kommuner (1,4 pct.) og Østdanmark (1,6 pct.) I december 2013 var der 106 langtidsledige personer i Lejre Kommune, heraf 68 dagpengemodtagere og 38 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af langtidsledige er faldet med 30 pct. i Lejre fra december 2012 til december Denne udvikling dækker over et stort fald (-49 pct.) for dagpengemodtagere og en stor stigning blandt kontanthjælpsmodtagere (90 pct.). Samlet set er antallet af langtidsledige i klyngen af sammenlignelige kommuner faldet med 13. pct., altså mindre end i Lejre Kommune. For dagpengemodtagere har Lejre et aktiveringsomfang, der ligger under omfanget i klyngen og Østdanmark. For jobklare kontanthjælpsmodtagere har Lejre et aktiveringsomfang, der ligger klart over omfanget i klyngen og i Østdanmark, uanset om man måler på antal fuldtidsaktiverede eller aktiveringsberørte. Selvforsørgelsesgraden for dagpengemodtagerne 6 mdr. efter afsluttet forløb 6 er generelt højere (40 pct.) end i klyngen (34 pct.) og Østdanmark (36 pct.). 4.7 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES (UDFORDRINGER) Antallet af langtidsledige har udviklet sig positivt. Sammenlignet med klyngen af sammenlignelige kommuner er langtidsledigheden faldet mere i Lejre Kommune.. Aktiveringsomfanget er relativt højt og relativt stærkt stigende for jobklare kontanthjælpsmodtagere, men relativt lavt og faldende blandt dagpengemodtagere. Effekten af aktiveringen er fortsat relativ høj i Lejre Kommune sammenlignet med klyngen og Østdanmark. Det vurderes, at muligheden for at fastholde den positive udvikling i langtidsledigheden forbedres, hvis aktiveringen, særligt den virksomhedsrettede, øges. Og her især aktivering i private løntilskudsansættelser, som giver gode effekter. 6 I opgørelserne indgår udelukkende forløb af minimum 21 hverdages varighed, Dermed medregnes et fåtal af virksomhedspraktikforløb, som Lejre har relativt mange af. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 12

13 Fokus skal i den forbindelse være tæt og styrket dialog, og samarbejde med virksomhederne. 4.8 EN TÆTTERE OG STYRKET DIOLOG MED VIRKSOMHEDERNE (STATUS) Samarbejdsgraden i alt (jobcentrets eget samarbejde med kommunens virksomheder, og andre jobcentres samarbejde med kommunens virksomheder) i Lejre Kommune er på 34 pct. 7, hvilket er højere end i klyngen (31 pct.) og Østdanmark (32 pct.). Lejre Kommune har samtidig en mindre grad af synlighed i forhold til at opslå stillinger i Jobnet. dk. I Lejre udgør opslåede stillinger i Jobnet.dk 7 pct. af antal arbejdssteder i Lejre Kommune, hvilket er lavt sammenlignet med klyngen (14 pct.) og Østdanmark (14pct.). Antallet af stillinger opslået på Jobnet.dk har det seneste år været stigende, mere i Lejre Kommune end i klyngen af sammenlignelige kommuner og Østdanmark. 4.9 EN TÆTTERE OG STYRKET DIOLOG MED VIRKSOMHEDERNE (UDFORDRINGER) Jobcentret i Lejre Kommune har et niveau for samarbejdet med virksomhederne, der ligger lidt over niveauet for klyngen, og i Østdanmark. Fokus skal være at fortsætte det gode arbejde med at øge samarbejdet med de lokale virksomheder, og styrke arbejde med at synliggøre jobåbninger over for de ledige, vha. jobnet.dk. Et sådant fokus vil også påvirke aktiveringsniveauet og succesraten i aktiveringen i positiv retning. 5. BORGERRETTET INDSATS Med udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren centralt formulerede beskæftigelsespolitiske målsætninger og den gældende lovgivning, skal Jobcenter Lejre gennem sin indsats understøtte de politiske visioner og strategier, som Lejre Kommune har fastlagt. Den lokale arbejdsmarkedspolitik for Lejre Kommune understreger visionen om, at arbejde er vigtigt for menneskets identitet. Beskæftigelse er en væsentlig faktor for, at man som borger hører til, at man som borger kan forsørge sig selv og deltage i det samfund, man lever i. Derfor skal der være plads til alle på arbejdsmarkedet. Lejre Kommune er ved at fastlægge sin tværpolitiske ungestrategi for de kommende år. Hertil kommer Lejre Kommunes strategier for aktivering- og revalidering samt strategi for virksomhedsservice. Disse strategier vil forsat være omdrejningspunkt for Jobcenter Lejres beskæftigelsespolitiske indsats i Fra januar til december 2013 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 13

14 Et centralt fokus vil være, at samspillet mellem uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling sætter de økonomiske rammer for den velfærd, en kommune er i stand til at byde borgerne. Uddannelse i alle dens former, er i høj grad et tandhjul for udviklingen af samfundet. 5.1 MÅL OG STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS Den borgerrettede indsats vil på den ene side blive underlagt store forandringer som følge af reformer og ny lovgivning, og på den anden side stadig videreføre en række af de eksisterende mål og strategier. Nøgleord i indsatsen er (1) uddannelse, (2) tidlig og hurtig indsats samt (3) forebyggelse af permanent udstødning: Udgangspunktet for kontanthjælpsreformen er klar: Unge skal i uddannelse. Uddannelse er den mest sikre adgangsbillet til arbejdsmarkedet, som unge kan få. Afkortning af a-dagpengeperioden til 2 år og kommende krav om (ny sygedagpengereform), at der skal ske en hurtig afklaring af sygedagpengemodtagere, betyder et skærpet behov for en hurtig og målrettet tidlig indsats, så den reducerede ydelsesperiode kan udnyttes effektivt til at sikre fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet Førtidspensionsreformens krav om ressourceforløb og forpligtigende samarbejde om indsatsen på tværs af de relevante forvaltningsområder/centre om indsatsen, skal bidrage til at forebygge den permanente udstødning fra arbejdsmarked og selvforsørgelse Med det udgangspunkt, er det fortsat fokus og målet for den borgerrettede indsats i Jobcenter Lejre, at: Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesindsatsen tænkes gennemført individuelt og differentieret i forhold til den enkelte borger At give borgeren hjælp til selvhjælp til at blive selvforsørgende herunder tilbud om en række servicemuligheder og støtte, som borgeren kan anvende til at finde et job, komme i gang med en uddannelse etc. At opretholde et arbejdsmarkedsrettet perspektiv i indsatsen herunder fokus på korteste vej til job, men samtidig sikre en opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft/kvalifikationer Da borgerne er forskellige, er der behov for en bred vifte af aktiveringstilbud Der skal igangsættes en tidlig og aktiv indsats over for borgere, der risikerer at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet At modvirke den historiske tendens til, at en meget stor andel af borgerne udstødes fra tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem en aktiv bekæmpelse af langtidsledigheden. Der skal fokus på tværfaglig indsats for grupper med lang ledighede, langvarig kontanthjælp og sygedagpenge, så disse grupper ender på førtidspension. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 14

15 Der for borgere, der har særlige barrierer for at komme i job eller uddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at kombinere den beskæftigelsesrettede indsats med f.eks. social- og sundhedspolitiske elementer. 5.2 UNGE INDSATSEN Ungeindsatsen skal understøtte intentionerne om, at unge påbegynder og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse også for aktivitetsparate unge er målet uddannelse: Indsatsen skal: Sikre en hurtig og effektiv visitation af de unge, så uddannelsesparate a-dagpengemodtagere under 25 år og unge på uddannelseshjælp under 30 år gennem et uddannelsespålæg kommer i gang med og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse I tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sikrer udbud af uddannelsesafklarende og understøttende tilbud, som kan bidrage til, at den unge fokuserer på uddannelse og bliver rustet til at gennemføre uddannelsen fx brobygning, virksomhedspraktik m.v. Sikre et tværgående samarbejde om kommunens kommende tværpolitiske ungestrategi. En indsats i samarbejde med UU, lokale uddannelsesinstitutioner, andre relevante kommunale forvaltninger, virksomheder m.v. om indsatsen og konkrete initiativer. Sikre en tilpasning og revurdering af de kommunale beskæftigelsestilbud i forhold til intentionerne i kontanthjælpsreformen herunder strategi for nytteindsats, anvendelse af mentorer og andre støttepersoner. 5.3 TVÆRFAGLIG INDSAT FOR LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE Forebyggelse af behov for førtidspension vil i stort omfang rette sig mod initiativer, der kan ligge tidsmæssigt lang tid forud for selve tilkendelsen af førtidspension: Øget fokus på modtagere af sygedagpenge eller langvarig kontanthjælp, som er i risiko for at ende på førtidspension herunder optimere og omstrukturere indsatsen over for sygedagpengemodtagere i henhold til ny sygedagpengereform. Udbygge og styrke det igangværende tværfaglige samarbejde med andre kommunale forvaltninger/centre om indsatsen samarbejde i de tværfaglige rehabiliteringsteams - sikre fortsat udvikling af helhed og tværfaglighed i indsatsen Følge og vurdere de første erfaringer med ressourceforløb sikre at ressourceforløb i størst muligt omfang bliver et skridt på vej mod selvforsørgelse, løbende opfølgning på progression i indsats m.v. Gennem jobcenterets fleksjobambassadører styrke indsatsen for etablering af relevante fleksjob i virksomhederne. 5.4 FOREBYGGELSE AF LANGTIDSLEDIGHED Forebyggelse af langtidsledighed tager udgangspunkt i konsekvenserne af, at afkortning af dagpengeperioden til to år indebærer, at forebyggelse af langtidsledighed forudsætter effektiv udnyttelse af dagpengeperioden: BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 15

16 Udvikle metoder til en stringent visitering af jobklare ledige til en tidlig indsats med rette aktiveringsredskaber. I tæt samarbejde med a-kasser og virksomheder Styrke den ordinære jobformidling herunder etablering af rekrutteringsbank Øge uddannelseselementet i tilbud til ledige for at forebygge langtidsledighed herunder motivere ledige med læse-/regneproblemer om at tage imod tilbud om FVU-undervisning Særlig fokus på tilbud om efteruddannelse af ledige, som her forudsætninger og erhvervserfaring med relevans for de kommende job i forbindelse med de kommende års infrastrukturinvesteringer Øge anvendelse af virksomhedsrettede redskaber jobrotation, voksenlærlinge, løntilskud, virksomhedspraktik i forebyggelse af langtidsledighed. 6. MÅL OG STRATEGIER FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS Strategi for Jobcenter Lejres indsats i forhold til den virksomhedsrettede indsats og ministerens mål tager naturligt udgangspunkt i det eksisterende samarbejde med virksomhederne herunder en udbyggelse og styrkelse af samarbejdet mellem jobcenterets virksomhedskonsulenter og kommunens center for Erhvervsservice og Turisme. Samarbejdet skal være med til at sikre samspillet mellem den beskæftigelsesrettede og den erhvervsrettede virksomhedsservice i kommunen. Den virksomhedsrettede indsats er både den indsats som ydes af Jobcentrets virksomhedskonsulenter, som er særligt målrettet virksomhederne og den indsats som alle øvrige medarbejdere og aktører yder i deres arbejde med borgerne, Den aktive virksomhedsrettet indsats skal udføres i et godt og konstruktivt samarbejde med de faglige organisationer. Jobcenterets ambition er at udvide og udvikle den ledige arbejdsstyrke. Dette uden at forstyrre den frie konkurrence mellem virksomheder, eller skabe uhensigtsmæssige forhold for den beskæftigede arbejdsstyrke. Det virksomhedsvendte arbejde i Jobcenter Lejre vil bygge på fælles værdier for hele virksomhedskontakten i jobcentret. Virksomhedsindsatsen skal være: Professionel: En hurtig og smidig tilgang til jobcentret. Ensartet sagsbehandling med fokus på samarbejde Proaktiv: At være på forkant i forhold til at udvide indsatsen. Præget af samarbejde: Gennem et godt samarbejde med relevante interessenter oplever virksomheden og borgeren at der arbejdes seriøst med udplacering, rekruttering eller fastholdelse. Have en individuel tilgang: Udarbejde løsninger ud fra gældende love, der tilpasses såvel virksomhed som borgeren. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 16

17 De bærende værdier for virksomhedsindsatsen vil i høj grad være fokuseret på etablering og drift af virksomhedscentre, bindende partnerskabsaftaler, jobrotation og rekrutteringsprojekter med enkelte/grupper af virksomheder. Fokus på jobåbninger og samarbejde om rekruttering og opkvalificering af borgere til jobåbninger. Jobcentrets strategi er, at der gennem en målrettet virksomhedskontakt opnås kontakt til virksomheder, som har aktuelle jobåbninger, eller virksomheder i bestemte brancher, hvor der på sigt forventes mangel på arbejdskraft. Kontakten vil kunne etableres ved kontakt til enkelte virksomheder, men også via kontakt til brancheorganisationer/arbejdsgiverorganisationer og andre beskæftigelsespolitiske aktører. Uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer såvel lønmodtager- og arbejdsgiver organisationer er væsentlige samarbejdsparter i denne sammenhæng. Aktiveringsindsatsen for enkelte borgere/grupper via praktik/løntilskud og opkvalificering skal supplere/bidrage til denne strategi. Fokus på samarbejde med andre jobcentre om opkvalificerings- rekrutterings- og jobrotationsprojekter og kampagner. I erkendelse af, at Jobcenter Lejres dækning er begrænset i størrelse, og at mange af de virksomheder og borgere, der konkurrerer om henholdsvis at tilbyde job og udbyde sin arbejdskraft, hører til Lejres nabokommuner, vil et forstærket samarbejde i forhold til virksomhedsindsatsen med andre jobcentre blive prioriteret. Samarbejdet vil være rettet mod eksempelvis rekrutterings og jobrotationsprojekter samt opkvalificeringsforløb, hvor målgruppen er for snæver i det enkelte jobcenter. Jobcenter Lejre vil i 2015 og 2016 operere med en to-sidet strategi for virksomhedsindsatsen. 1) at jobcentret kan bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for. Dvs. at kende til, og gøre jobåbninger synlige på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. 2) at jobcentret kan sikre, at borgere i jobcentrets forskellige målgrupper kan komme i uddannelse, ordinær beskæftigelse, fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet. Dvs. fremskaffe det nødvendige og tilstrækkelige antal løntilskuds-, praktik-, revaliderings- og udviklingspladser for borgere uden beskæftigelse. De 2 vinkler i strategien er: Efterspørgselsorientering, hvor tilgangen og fokuseringen i virksomhedskontakten vil være opsøgende, dialogbaseret og afdækkende. Formålet med denne orientering er, at ved virksomhedskontakt og dialog med virksomhederne at få et indblik i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft og hvilke kvalifikationer, som efterspørges. Dette både på kort sigt og på længere sigt (halvt til helt år frem i tiden). Oplysninger BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 17

18 om virksomhedernes efterspørgsel registreres i Workbase og gøres tilgængelig for øvrige medarbejdere i jobcentret. Informationer kan bruges i den borgerrettede indsats og medvirke til etablering af aktiveringsforløb, der gør ledige klar til kommende jobåbninger. I den efterspørgselsorienterede tilgang vil partnerskabsaftaler være et centralt redskab. Partnerskabsaftaler vil indeholde elementer om: Jobrotation, rekrutterings-samarbejde, opkvalificeringsjob, løntilskud og praktikker eller aftaler, hvor virksomheden stiller virksomhedsnære aktiveringspladser til rådighed, som optræningskurser i virksomheden, jf. 81 A i LAB-loven. Udbudsorientering, hvor tilgangen og fokuseringen i virksomhedskontakten vil være individuel og fleksibel med borgeren i centrum. Formålet med denne orientering er ved virksomhedskontakt og dialog med virksomhederne at få placeret konkrete borgere i en relation til virksomheden. Det være sig i fleksjob, revalideringsforløb, udviklingsforløb, løntilskud eller praktik. I denne tilgang vil partnerskabsaftaler også være et centralt redskab. Hertil kommer yderlige aftaler om konkrete virksomhedscentre, hvor virksomhederne stiller et antal virksomhedsnære aktiveringspladser til rådighed for match 2 borgere, og hvor virksomheden kompenseres via mentortilskud. Aftaler mv. med virksomhederne registreres i Workbase og synliggøres og gøres tilgængelige for øvrige medarbejdere i jobcentret. Fokus i den tosidede strategi. Fokus i strategien vil være at Jobcenter Lejre: 1) Indretter sig efter virksomhedernes behov og ikke omvendt 2) Aftaler: En indgang med virksomhederne virksomhederne tilknyttes faste kontaktpersoner 3) Har en virksomhedsindsats som ikke stopper ved kommunegrænsen 4) Laver gode og holdbare match mellem virksomhed og ledig 5) Har fokus på virksomhedskonsulenternes kompetencer, netværk og baggrund. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 18

19 7. SAMLET OVERSIGT OVER MÅLENE I BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2015 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2015 De kvalitative/kvantitative ministermål og kommunalemål skal fastlægges i 2. halvår 2014 I lejre vil der blive kvantitative mål på Ministermålene. Herudover vil der blive fastlagt lokale mål på: Sygedagpengeområdet (varighed af sygedagpengeforløb) Rotationsprojekter (antal) Kampagnebesøg i virksomheder. (antal) 8. BESKÆFTIGELSESRÅDETS PLAN FOR SÆRLIGE VIRKSOMHEDSRETTEDE AKTIVITETER I 2015 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2015 Det lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i Besluttet på rådets møde den xx. Juni 2014 Staten stiller hvert år midler til rådighed til LBR til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Formålet med disse midler er at iværksætte lokale initiativer, som kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. at bidrage til, at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Det lokale Beskæftigelsesråd skal opstille en plan for den virksomhedsrettede indsats, herunder en beskrivelse af hvilke virksomhedsrettede aktiviteter LBR vil støtte med økonomiske midler.. LBR's plan for den virksomhedsrettede indsats skal indgå som tillæg til Beskæftigelsesplan BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 19

20 LBR prioriterer at LBR's bevilling i 2015 hvis den gives anvendes til følgende indsatser 1. Særlige indsatser/projekter med fokus på jobrotation 2. Særlige indsatser for at indsluse og fastholde unge i uddannelse 3. Samarbejder mellem organisationer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre rettet mod områder med jobåbninger. F.eks. de store anlægsopgaver på Sjælland. 4. Initiativer særligt med fokus på forebyggelse, nedbringelse af sygefravær samt fastholdelse af syge borgere i virksomheder. 5. Projekter der f.eks. gennem en koordineret faglig,- branche eller foreningsindsats arbejder med virksomhedernes sociale ansvar og fastholdelse af medarbejdere på det rummelige arbejdsmarked 6. Særlige indsatser for at integrere personer med ikke-vestlig herkomst på arbejdsmarkedet 7. Særlige initiativer med henblik på at inddrage foreninger og frivillige organisationer i beskæftigelsesindsatsen. LBR udarbejder - når statsbevilling til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer er givet - en endelig plan for aktiviteterne. Endelig plan offentliggøres som tillæg til Beskæftigelsesplanen ultimo januar Med venlig hilsen Christian Plank Formand for Det lokale Beskæftigelsesråd 9. BUDGET FOR INDSATSEN 2015 Tillæg nr.3 til beskæftigelsesplanen 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Side 20

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigelsesplan 2015 Arbejdsmarkedscenter Ringsted Byrådet den 6. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik 2013 2016 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere