Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. maj 2011 kl i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Morten Skovgaard (C) Susan Stauersbøl (F) Side 1 af 18

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 6 Opgørelse af over- og underskud 2010 Sag nr. 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Sag nr. 8 Sag nr. 9 Øget anvendelse af mentorer og etablering af nye aktive tilbud Øget rettidighed ved forsikrede lediges start i aktive tilbud Sag nr. 10 Tillægsplan til Beskæftigelsesplan 2011 Sag nr. 11 Sag nr. 12 Statistisk materiale til Beskæftigelsesudvalget Meddelelser Side 2 af 18

3 Sag nr. 6 Opgørelse af over- og underskud 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunens servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet. Overførsel af uforbrugte serviceudgifter mellem årene kan udgøre en særlig udfordring, idet overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budgettet. Set i lyset af de store økonomiske udfordringer, som Frederikssund og landets øvrige kommuner er underlagt, vurderes det nødvendigt, at der foretages en tilpasning af kommunens regelsæt omkring overførsler af serviceudgifter mellem årene, så risikoen for en eventuelt økonomisk sanktion minimeres. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet følgende forslag til nyt regelsæt: 1. Nettomindreforbrug overføres til 2012, hvor beløbene indarbejdes i vedtaget budget Herunder takstfinansierede områder, som skal hvile-i-sig-selv over en årrække. 2. Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til Nettomerforbrug for 2010 overføres til Det nye regelsæt forventes forelagt Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse på deres maj møder. Fagudvalgsbehandlingen omhandler derfor udelukkende opgørelse af de faktiske mer- og mindre forbrug i regnskab Opgørelserne vedrørende 2010 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografændringer, budgetfejl eller el. lign. Side 3 af 18

4 Beskæftigelsesudvalget søger i alt 0,581 mio. kr. overført. 0,184 mio. kr. overføres vedrørende særlige tilrettelagte projekter i kommunalt regi. Endvidere søges 0,398 mio. kr. overført vedrørende Cafe Danner. Bevilling: Bevillingens størrelse for så vidt angår budget 2011 afhænger af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det nye regelsæt for overførsler. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Budgetchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at det over for Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at der som følge af regnskab 2010 overføres: 1. I alt 0,581 mio. kr. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Side 4 af 18

5 Sag nr. 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse 40. Sagsfremstilling: I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er det aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunernes servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet. Fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen kræver derfor en skærpet opmærksom på budgetoverholdelse. Der skal lægges vægt på at finde kompenserende besparelser i forhold til de områder, som oplever et øget pres. Fagudvalg, der ikke i eget område har umiddelbare budgetudfordringer, bør overveje, hvorledes der kan bidrages til at lette presset på serviceudgifterne i Forslagene kan dels være af en sådan karakter, som kun realiseres i 2011 og dels muligt realiserbare i 2012 og frem. Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i to bevillingsniveauer, hvor den overvejende del af udgifterne er overførselsudgifter, som er dækket af budgetgarantien. Samlet for udvalgets område søges tillægsbevilling på 0,220 mio. kr., hvoraf 0,220 mio. kr. er serviceudgifter, der formindsker kassebeholdningen samt en bevilling på 50,807 mio. kr. som overføres fra øvrige udvalg. Den egentlige tillægsbevilling på 0,220 mio. kr. vedrører løntilskud til ledige ansat i kommunen, hvor refusionerne reguleres i overensstemmelse med ændringerne som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Overførsler på 50,807 mio. kr. mellem øvrige udvalg består af: 50,063 mio. kr. som følge af finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet. Tilsvarende indtægt budgetlægges under Økonomiudvalget som følge af kompensation vedrørende budgetgarantien 0,951 mio. kr. omplaceres fra konto 6, hvor de administrative udgifter vedrørende brug af andre aktører har været budgetlagt Side 5 af 18

6 for højt. Udgiften budgetlægges til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. 0,003 mio. kr. som er tildeling af budgetmidler til vikardækning fra Trepartsmidlerne i forbindelse med konferencen "Gå glad hjem fra arbejde". Midlerne overføres fra konto 6 under Økonomiudvalget. -0,211 mio. kr. mindreudgift vedrørende socialt bedrageri. Indtægten modsvares af tilsvarende udgift på konto 6 som følge af en opnormering til indsatsen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt 0,220 mio. kr. Tillægsbevillinger for i alt 0,220 mio. kr. for 2011, som formindsker kassebeholdningen. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. de egentlige tillægsbevillinger på i alt 0,220 mio. kr. godkendes. 2. omplaceringer fra andre udvalg på i alt 50,807 mio. kr. godkendes. 3. forslag til kompenserende besparelser drøftes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Udvalget anbefaler pkt. 1 og 2, men kan ikke udmiddelbart pege på kompenserende besparelser. Bilag: forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget Noter til forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget Side 6 af 18

7 Sag nr. 8 Øget anvendelse af mentorer og etablering af nye aktive tilbud Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 23. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesudvalget anmodede på udvalgets møde 22. marts 2011 Jobcentret om at inddrage revisionen i en vurdering af mulighederne for at nedbringe udgifterne til køb af pladser i Café Danner og i JobForm ved at reducere normeringen af projektmedarbejdere og i stedet anvende medarbejderressourcerne som mentorstøtte. På den baggrund har Jobcentret med inddragelse af Budget og Analyse holdt møde med revisionen. Af mødet fremgik, at det med de udvidede muligheder for at yde mentorstøtte efter beskæftigelseslovgivningens regler, er i overensstemmelse med gældende ret, at afholde den del af lønudgifterne i de aktive tilbud, der anvendes til personlig støtte, som mentorudgifter frem for som en driftsudgift ved tilbuddet. Det er en forudsætning herfor, at indholdet i mentoropgaverne og det dermed forbundne tidsforbrug kortlægges gennem en periode og beskrives, hvorfor der gennemføres en registrering i uge 18 og 19. Besparelsespotentialet ved at ændre konteringspraksis anslås fortsat til ca. 1,1 mio. kr. og fremkommer som følge af, at staten yder 50 % refusion af udgifter til mentorstøtte, mens en del af driftsudgifterne til aktive tilbud afholdes fuldt ud af kommunen. Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvorefter kommunen nu afholder en større del af forsørgelsesudgifterne til ledige, har sat fokus på de egentlige resultater i form af at borgerne hurtigst muligt opnår selvforsørgelse. En øgning af Jobcentrets virksomhedsindsats kan medvirke hertil. Udvalget anmodede derfor på det seneste møde om et oplæg med vurdering af potentialet ved en øget satsning på en aktiv virksomhedsindsats. I det tilknyttede bilag er der redegjort for beregninger af potentialet ved via en øget virksomhedsindsats at kunne tilbyde ledige ansættelse i ordinære job, i private løntilskudsjob frem for i offentlige løntilskudsjob eller i virksomhedspraktik. Beregninger der viser, at det via resultater, som skønnes opnåelige i lyset af det forventede opsving, er muligt at skabe besparelser ved en øget satsning på virksomhedsopsøgende arbejde og normering af personaleressourcer hertil. En satsning på beskæftigelsesområdet kan generelt forventes at give resultater i form af færre forsørgelsesudgifter. En sådan generel Side 7 af 18

8 satsning vanskeliggøres imidlertid af, at lønudgifter til ekstra personale skal afholdes indenfor servicedriftsrammen, mens besparelserne på forsørgelsesudgifterne ikke indgår i servicedriftsrammen. Af mødet med revisionen fremgik imidlertid, at det nu er i overensstemmelse med finansieringsreglerne, at afholde udgifter til jobkonsulenter, der arbejder med at skabe job- og praktikåbninger, som en del af driftsudgiften (dvs. på konto 5), såfremt arbejdet sker som led i et aktivt tilbud. Personaleudgifter i forbindelse med myndighedsopgaver skal fortsat afholdes på konto 6. Det foreslås derfor, at der etableres et aktivt tilbud i form af en jobcafé for ledige i match 1, og at der normeres et ekstra årsværk til at varetage arbejdet i forbindelse med jobcaféen og det virksomhedsopsøgende arbejde for at opsøge job- og praktikåbninger. Tilsvarende foreslås det, at normeringen i JobForm udvides med et årsværk til virksomhedsopsøgende arbejde for at tilvejebringe job- og praktikåbninger for ledige i match 2. Det nuværende arbejde med etablering og vedligeholdelse af praktikpladser i virksomhedscentre, som indtil udgangen af år 2011 varetages med støtte fra det Lokale Beskæftigelsesråd, kan ligeledes forankres i JobForm ved bevilling af et ekstra årsværk. Bevilling: Besparelsen ved ændret kontering af udgifter i de eksisterende tilbud anslås til kr. Udgifterne til drift af en ny jobklub for ledige i match 1 og til udvidelse af tilbuddet i JobForm, så der også arbejdes med at skabe åbninger på arbejdsmarkedet for ledige i match 2, udgør kr. (2 årsværk a kr.). Udgifterne kan dermed afholdes indenfor budgetrammen og med et forventet overskud på kr. alene via omlægningen af konteringspraksis. Der påregnes yderligere på sigt en besparelse som resultat af den øgede virksomhedsrettede indsats, på kr. Det foreslås, at ændringerne løbende indregnes i budgettet i forbindelse med budgetrevisioner. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller over for Beskæftigelsesudvalget, at: 1. Et antal stillinger i Café Danner og i JobForm ændres til mentorstillinger svarende til det omfang, som kortlægningen viser, at der ydes mentorstøtte. 2. Der oprettes et aktivt tilbud i form af en jobcafé for Side 8 af 18

9 ledige i match 1, og at der bevilges et årsværk til drift af tilbuddet inklusive virksomhedsopsøgende arbejde med tilvejebringelse af ordinære job, private løntilskudspladser og virksomhedspraktikpladser. 3. Normeringen i JobForm øges med et årsværk og tilbuddet udvides, så der også arbejdes med virksomhedsopsøgende arbejde for at vedligeholde og tilvejebringe pladser i virksomhedscentre og enkeltpladser i virksomhedspraktik for ledige i match De budgetmæssige konsekvenser ved ændringerne indregnes i budgettet i forbindelse med de løbende budgetrevisioner. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Godkendt. Bilag: Potentiale ved en øget virksomhedsindsats Side 9 af 18

10 Sag nr. 9 Øget rettidighed ved forsikrede lediges start i aktive tilbud Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 23. Sagsfremstilling: Med virkning fra 1. januar d.å. finansierer kommunen den fulde udgift til arbejdsløshedsdagpenge i perioder, hvor ledige har ret til et aktivt tilbud, men ikke deltager i et sådant. Det medfører en merudgift på 30 % af dagpengeudgiften, idet kommunen som hovedregel afholder 70 % af udgiften. Som følge heraf anmodede Beskæftigelsesudvalget på møde 22. marts 2011 om et oplæg med vurdering af potentialet ved at øge indsatsen for sikring af rettidighed i indsatsen for forsikrede ledige. Jf. nedenstående overslag vurderes der isoleret set, at kunne opnås en besparelse ved at øge personaleressourcerne til området og derved opnå øget rettidighed i indsatsen. Udgifterne til den øgede lønudgift påvirker imidlertid servicedriftsrammen, mens besparelserne på udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge ikke indgår i servicedriftsrammen. Såfremt lønudgiften ikke kan afholdes indenfor servicedriftsrammen, kan der kun opnås en besparelse, såfremt nedbringelsen af udgiften til arbejdsløshedsdagpenge både kan dække de øgede personaleudgifter og en nedsættelse af bloktilskuddet som følge af en overskridelse af servicedriftsrammen. Forslaget er derfor ikke realistisk at gennemføre i år 2011, men kan realiseres i år 2012, såfremt de samlede udgifter indenfor servicedriftsrammen muliggør det. Baseret på opkrævninger for årets første 3 måneder udgør den årlige bruttoudgift i forbindelse med manglende rettidighed ved forsikrede lediges start i aktive tilbud kr. Merudgiften udgør 30 % svarende til kr., da kommunen under alle omstændigheder skal afholde 70 % af udgiften til dagpenge. Starten i et aktivt tilbud var (i januar) gennemsnitligt forsinket i 2,2 uge. Udgiften til en medarbejder udgør kr. Såfremt den forsinkede start nedbringes med gennemsnitligt ½ uge medfører det en nedsættelse af nettoudgiften til kommunal finansiering grundet manglende rettidighed på kr. Dette scenarie vil medføre en besparelse på kr. Hvis den gennemsnitlige overskridelse af rettidigheden gennemsnitligt nedbringes med 1 uge, vil det medføre en nedbringelse af udgifterne Side 10 af 18

11 til kommunal finansiering med kr. og en egentlig besparelse på kr. Nedenstående oversigt over bevillingsmæssige konsekvenser tager udgangspunkt i en nedbringelse af den gennemsnitlige overskridelse af rettidigheden med 1 uge. Det nuværende niveau er til trods for det høje beløb, der opkræves på grund af manglende rettidighed relativt lavt set i sammenligning med forholdene såvel i regionen som på landsplan. Der offentliggøres ikke oversigter over de enkelte kommuners udgifter grundet manglende rettidighed i indsatsen, men der offentliggøres oversigter over hvor stor en andel af de ledige, der ikke har modtaget et aktivt tilbud rettidigt. Disse oversigter giver en indikation af størrelsen af kommunernes udgifter. Jf. den seneste oversigt for februar 2011 manglede Jobcenter Frederikssund rettidighed i 5,7 % af sagerne. Gennemsnittet for regionen lå på 9,5 % og på landsplan på 8,1 %. På baggrund af det nuværende niveau vurderes der ikke at være yderligere besparelsespotentiale ved opnormering med mere end et årsværk. Uanset om personalenormeringen øges betragteligt vil det ikke være muligt helt af undgå forsinkelser i forbindelse med lediges start i aktive tilbud. Det skyldes blandt andet at nogle nytilmeldte ledige er berettiget til straks at starte i et aktivt tilbud som følge af forudgående ledighedsperioder. Jobcentret er i den situation afhængig af en hurtig indberetning fra a-kasserne og rådighed over relevante aktive tilbud som straks kan påbegyndes, for at minimere perioden med manglende rettidighed. Ligeledes indebærer lediges flytninger mellem jobcentre og fejl i it-understøtningen problemer for overholdelse af rettidigheden. Bevilling: Lønbudgettet opskrives med kr. svarende til udgiften ved et årsværk Udgiftsbudgettet til arbejdsløshedsdagpenge ved manglende rettidighed nedskrives med kr. ( /30x100) Udgiftsbudgettet til arbejdsløshedsdagpenge i aktive timer opskrives med kr. ( /30x70) Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller over for Beskæftigelsesudvalget, at: 1. Udvalget i forbindelse med budget 2012 fremsætter forslag om at øge indsatsen for at opnå rettidighed ved forsikrede lediges start i aktive tilbud via opnormering af personaleressourcerne Side 11 af 18

12 til området med 1 årsværk med en forventet nettobesparelse på kr. til følge. Den beregnede besparelse har som forudsætning, at lønudgiften kan afholdes indenfor Servicedriftsrammen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Godkendt. Side 12 af 18

13 Sag nr. 10 Tillægsplan til Beskæftigelsesplan 2011 Journal nr.: Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 18/11/2010 Sagsfremstilling: Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed, blev det aftalt, at der for perioden afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Målgruppen for indsatsen er langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed. Jobcenteret skal udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplanen 2011 med mål for indsatsen og resultatkrav for den fireårige bevillingsperiode. Tillægget skal indsendes til Beskæftigelsesregionen som afgiver kommentarer (bilag). Efterfølgende skal tillægget godkendes politisk i kommunen. Mål og resultatkrav for bevillingsperioden kan justeres i forbindelse med udarbejdelse af efterfølgende beskæftigelsesplaner. Jobcenteret skal hvert år udarbejde en kort opfølgning på de årlige resultatkrav. Opfølgningen udarbejdes som en del af resultatrevisionen og følger samme procedure som denne. Bevillingen udmøntes som tilskud til alle jobcentre og fordeles på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontanthjælpsog starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Frederikssunds forventede tilskud i 1000 kr I alt Evt. uforbrugt tilskud kan videreføres fra et år til det efterfølgende år. Bevilling: Indtægt og udgift budgetlægges således, at forventet tilskud svarer til udgift. Økonomiske og personalemæssige Budget og Analyse har ikke yderligere kommentarer Side 13 af 18

14 bemærkninger: Indstilling: Jobcenterchefen indstiller over for Beskæftigelsesudvalget, at: 1. udvalget godkender tillægsplanen for Tidligere beslutninger: Beslutninger: Godkendt. Bilag: Version til politisk godkendelse tillæg til BP 2011 virksomhedsrettede tilbud Kvitt tillæg til BP2011 Side 14 af 18

15 Sag nr. 11 Statistisk materiale til Beskæftigelsesudvalget Journal nr.: Lovgrundlag: 731 af 15/ Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Sagsfremstilling: Udviklingen på beskæftigelsesområdet i Frederikssund Ledighed Ultimo februar 2011 var der 1201 ledige jobklare fuldtidspersoner i Frederikssund, hvilket svarer til en stigning på 2 % i forhold til samme tidspunkt året før. Af disse 1201 jobklare fuldtidspersoner var 893 på A-dagpenge og 308 på kontant- eller starthjælp. Udtrykt i mere absolutte termer havde Frederikssund ultimo februar 2011 en bruttoledighedsprocent på 5,3 % af arbejdsstyrken mod 5,0 % på samme tidspunkt året før altså en stigning på 0,3 procentpoint. Dermed ligger Frederikssund bedre til - målt på absolut ledighedsniveau i sammenligning med både Region Hovedstaden og Østdanmark, som begge har oplevet en stigning - fra 6,1 % til 6,4 % i Region Hovedstaden og fra 6,3 % til 6,5 % i Østdanmark i perioden februar 2010 til februar 2011, svarende til en stigning på henholdsvis 0,3 procentpoint og 0,2 procentpoint, hvilket indikerer, at Frederikssund med 0,3 % i stigning ligger på niveau med udviklingen i både Region Hovedstaden og Østdanmark. I såvel Frederikssund som Region Hovedstaden og Østdanmark er det især mænd, der er ramt af ledighed. Således var bruttoledighedsprocenten for mænd i Frederikssund 6,1 % ultimo februar 2011, mens den for kvinder var 4,4 %. Tilsvarende udgjorde bruttoledighedsprocenten 7,1 % for mænd og 5,7 % for kvinder i Region Hovedstaden respektivt 7,3 % for mænd og 5,7 % for kvinder i Østdanmark pr. ultimo februar Når man ser på ledigheden på a-kasseniveau, er der for Frederikssunds vedkommende især 5 a-kasser, som skiller sig ud med en særlig høj ledighed. Det drejer sig om hhv. Faglig Fælles a- kasse (3F), Byggefagenes a-kasse, Kristelig a-kasse, Metalarbejdere og Danske Lønmodtagere (DLA) som ultimo februar 2011 havde hhv. 261, 27, 157, 46 og 43 registrerede ledige personer svarende til en bruttoledighedsprocent på hhv. 13,6 %, 15,8 %, 9,0 %, 6,8 % og 6,7 %. Men generelt må det konstateres, at ledigheden er bredt funderet på alle a-kasser. Side 15 af 18

16 Arbejdskraftreserven Ultimo februar 2011 havde Frederikssund i alt 867 personer i arbejdskraftreserven, hvilket svarer til en stigning på 12 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Denne udvikling ligger over den gennemsnitlige udvikling hos klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund, idet disse jobcentre i samme periode har oplevet en gennemsnitlig stigning på 3 %. Af disse 867 personer var 641 på A-dagpenge og 226 på kontant- eller starthjælp. Udvikling i arbejdskraftreserven i Frederikssund dækker over to mere specifikke udviklinger for hhv. ledige på A-dagpenge og ledige på kontant- og starthjælp, idet antallet af ledige på A-dagpenge er steget med 24 % i Frederikssund, mens omvendt antallet af ledige på kontant- og starthjælp i Frederikssund er faldet med 12 % i perioden. Til sammenligning har klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund i samme periode oplevet en stigning på 5 % i antallet på A-dagpenge og et fald på 5 % i antallet af ledige på kontant- og starthjælp. Permanente forsørgelsesordninger Frederikssund havde ultimo februar 2011 i alt 2024 personer på permanente forsørgelsesordninger, hvilket svarer til et fald på 1 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Tilsvarende har klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund i samme periode oplevet en stigning på 1 % i gennemsnit. Målt på tilgang til de permanente forsørgelsesordninger har Frederikssund det sidste år haft en tilgang på i alt 84 personer, svarende til et fald på 26 % i forhold til året før, mens klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund i samme periode har haft et fald på 12 %. Unge under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser Antallet af unge under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Frederikssund udgjorde ultimo februar 2011 i alt 683 fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 1 % i forhold til samme tid året før. Denne udvikling ligger på linje med udvikling hos klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund, idet disse jobcentre ligeledes har oplevet en gennemsnitlig stigning på 1 % i perioden. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I Frederikssund udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser i alt 397 fuldtidspersoner pr. ultimo februar 2011, hvilket svarer til en stigning på 9 % i forhold til samme tidspunkt året før. Tilsvarende har klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund i samme periode oplevet en stigning på 2 % i gennemsnit. Langt størstedelen af Frederikssunds stigning på dette område kan henføres til en stigning i antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på A-dagpenge. Side 16 af 18

17 Sygedagpenge Udtrykt ved fuldtidspersoner havde Frederikssund i februar 2011 i alt 746 fuldtidspersoner på sygedagpenge, hvilket er et fald på 10 % i forhold til samme tid året før. Til sammenligning har klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund oplevet et gennemsnitligt fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge på 4 % i samme periode. Ultimo februar 2011 var der 304 sygedagpengeforløb over 26 uger i Frederikssund, hvilket svarer til en stigning/fald på 0 % i forhold til samme tidspunkt året før. Denne udvikling er stort set på linje med den gennemsnitlige udvikling hos klyngen af jobcentre med samme rammebetingelser som Frederikssund, idet disse jobcentre i samme periode har oplevet et gennemsnitligt fald på 1 %. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen. Jobcenterchefen indstiller over for Beskæftigelsesudvalget, at: 1. udvalget tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Ledighedstal Frederikssund februar 2011 Resultatoversigt Frederikssund Februar 2011 Side 17 af 18

18 Sag nr. 12 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Side 18 af 18

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 04. maj 2010 Kl. 15.00 i Jobform, Slangerup Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget le Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 7. september 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C)

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 18.05 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Møde nr.: 6 Mødedato: 20. september 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Per Løkken, Per Schmidt Andersen

Møde nr.: 6 Mødedato: 20. september 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Per Løkken, Per Schmidt Andersen REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-14.40 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Per Løkken, Per Schmidt Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Beskæftigelssplan

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 3. december 2013 kl. 16.00 i F 7 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V) Susan Stauersbøl

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 2 BE Opfølgning

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende:

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere