Benchmarking. Definitioner af benchmarking 2 konkrete eksempler på benchmarking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking. Definitioner af benchmarking 2 konkrete eksempler på benchmarking"

Transkript

1 Benchmarking Definitioner af benchmarking 2 konkrete eksempler på benchmarking

2 Oprindelse - benchmark Benchmark blev oprindeligt anvendt i tidevandsobservationer om de mærker, man sætter på faste objekter for derudfra at kunne foretage målinger af vandets bevægelser. (Askim, Båtsvik, Skattum, 2007) ØDFseminar Side 2

3 Senere brug af benchmark Bred definition Et referencepunkt eller en standard som en procedure, en ydelse eller et resultat kan vurderes i forhold til (DES*-håndbogen med henvisning til OECD) (*Dansk EvalueringsSelskab) Smallere definition The description of a best industry practice (Camp, 1989: 251) ØDFseminar Side 3

4 Definitioner - benchmarking Bred definition organisasjoners prestasjoner holdes opp mot (i)organisasjonens egne tidligere prestasjoner, (ii)en normativ standard og/eller (iii) andre organisasjoners prestasjoner (Askim, Båtsvik & Skattum, 2007). Smallere definition Benchmarking is a continuous, systematic process for evaluating the products, services, and work processes of organizations that are recognized as representing best practices for the purpose of organizational improvement (Spendolini, 1992) ØDFseminar Side 4

5 2 typer benchmarking Resultatbenchmarking Systematisk sammenligning af forskellige organisationers resultater på nogle foruddefinerede målepunkter Fokus på hvor der er potentiale for forbedring sjældent hvordan. Procesbenchmarking Kortlægge og sammenligne organisationers arbejdsprocesser for herigennem at finde de mest effektive. Fokus på hvor ens organisation underpræsterer og hvordan der kan opnås forbedring Lære af best practice (better practice) på området ØDFseminar Side 5

6 Benchmarking på resultater eller processer?.ikke kun skal evaluere på resultater, men også på processer Wulff Morgentaler ØDFseminar Side 6

7 Benchmarking og læring Benchmarking er ifølge Kommunernes Revision karakteriseret ved følgende fire elementer: en systematisk sammenligning, hvor præstationer måles på foruddefinerede målepunkter resultaterne anvendes til at udpege et forbillede, hvis erfaringer andre kan lære af. En afgørende pointe, når man arbejder med benchmarking, er forståelsen af læringselementet. Hensigten er at identificere problemområder og forbedringspotentialer og udveksle viden, der kan sikre en gensidig udvikling af organisationerne med forbedret effektivitet og kvalitet til følge (Kommunernes Revision, 2002) ØDFseminar Side 7

8 Kommunekompasset KREVI har gennemført pilottest i 5 danske kommuner (Ringkøbing-Skjern, Odder, Silkeborg, Sorø og Stevns Kommune) ØDFseminar d. 11. november 2009 v/eli Nørgaard

9 Hvad er Kommunekompasset? Kommunekompasset er et værktøj til benchmarking af kommunale processer med henblik på kommunal organisationsudvikling Kommunekompasset Input Proces Output Outcome Indsatser Det vi gør Resultater Det vi opnår Tværgående processer særligt fokus for kommunens topledelse ØDFseminar Side 9

10 KK anskuer kommunen ud fra fire systemer Kommunen som.. Kommunens evne til politisk organisation at understøtte demokrati og offentlighed borgernes mulighed for indblik og indflydelse samt politikernes mulighed for indblik og indflydelse virksomhed arbejdsplads nøgleaktør i lokalsamfundet at tilpasse sig indbyggernes krav og behov ud fra tilgængelige ressourcer at mobilisere de menneskelige ressourcer i arbejdssammenhæng at udvikle lokalsamfundet Helhedsorienteret syn på kommunen frem for fx. serviceproducerende virksomhed, sektortilgang, økonomisk tilgang ØDFseminar Side 10

11 Kommunekompassets 8 temaer 1. Offentlighed og demokratisk kontrol 2. Tilgængelighed og brugerorientering 3. Klarhed i samspillet mellem politikere og administration 4. Ledelse, decentralisering og delegering 5. Ledelsesinformation og rapportering 6. Personaleforvaltning 7. Fornyelses- og innovationspolitik 8. Lokalsamfundsudvikling ØDFseminar Side 11

12 Kommunekompasset i praksis Evalueringskriterier (standard) 155 målepunkter 100 mulige point pr. tema maksimum 800 point Dokumenteret praksis dokumenter og interviews Ekstern evaluatorer ØDFseminar Side 12

13 Kommunekompasmåling i praksis 1. Dag 2. Dag 3. Dag Studere kommunens dokumenter Intro til kommunen ved Kommunaldirektøren Interview overordnet perspektiv (KD, øk.chef, HR-chef, IT-chef, kvalitetschef.) Gruppeinterview politikere (Borgmester og andre ledende politikere inkl. oppositionen) Gruppeinterview direktionen 2-3 Gruppeinterview - fagchefer og decentrale ledere Gruppeinterview med Hovedsamarbejdsudvalget Evt. supplerende interview Kort mundtlig orientering af kommunaldirektør og kontaktpersoner om forløbet ØDFseminar Side 13

14 Kommunekompassets konkrete output Rapport Letlæselig og kort Beskrivelse af status på de 8 temaer, herunder udviklingsområder Sammenligning Sig selv (over tid) Andre kommuner Kommuner i andre lande Ideer til, hvor man kan finde inspiration ØDFseminar Side 14

15 Hvordan gik pilottesten? Kommunekompasset bestod Alle kommunaldirektørerne i pilotkommunerne kan anbefale Kommunekompasset Det (Kommunekompasset) er nok det bedste værktøj vi har, som er til rådighed p.t. i forhold til at få foretaget et slags helbredstjek. Derfor vil jeg også meget gerne prøve det igen om 1½ til 2 år. Kommunaldirektør ØDFseminar Side 15

16 Men, men træerne vokser ikke ind i himlen Én måde at måle kommuner Tværgående processer Indikatorerne er det for meget NPM? Ikke entydigt svar, men man kan blive bedømt på kriterier, som man ikke finder hensigtsmæssige Nogle indikatorer er forældede Fx pga. den IT-mæssige udvikling Flere konkrete eksempler til inspiration International (skandinavisk) læring ØDFseminar Side 16

17 Hvorfor anbefaler kommunaldirektørerne KK (1)? Godt og bedre overblik over niveau tværgående processer bedre dokumentation (understøttet fornemmelser) status implementering fx. MUS Større bevidsthed om til- og fravalg processen med Kommunekompasset refleksion over egen praksis Kort og intens proces Hurtig måling og let tilgængelige resultater Ny forståelsesramme helhedsorienteret tilgang (8 temaer) fx. stor fokus på interne processer, fremover mere fokus på borger rettede processer ØDFseminar Side 17

18 Hvorfor anbefaler kommunaldirektørerne KK (2)? Identificer mange potentielle indsatsområder fx. ledelsesinformation balanceret rapportering, operationalisering af mål vurdering af kommunens overordnede fremtidige kompetence- og rekrutteringsbehov Konkret inspiration til nye processer (mellem pilotkom.) fx. anvendelse af brugerundersøgelser trivselsundersøgelser for politikere opfølgning på udviklingsmål (trafiklys) arbejdsmiljøcertificering Godt grundlag for prioritering af konkrete projekter ØDFseminar Side 18

19 Kommunekompasset bestod Godt redskab kan ikke alt, men rigtig meget Indsatsen står mål med resultatet Men hensigtsmæssigt med en opdatering af indikatorerne Kommunekompasset fremadrettet Drift i Danmark KL/KLK Fælles skandinavisk opdateringsprojekt Rapporter mv kan ses på ØDFseminar Side 19

20 ØDFseminar Side 20

21 ØDFseminar Side 21

22 Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration Oplæg på økonomidirektørforeningens årsmøde November 2009

23 Formål Hvordan arbejder de kommuner, der har gode økonomiske resultater? Ambitionen er at give inspiration til, hvordan administrationen af sygedagpenge kan forbedres og udgifterne reduceres. I undersøgelsen ser vi på den administrative praksis og ikke på kvaliteten af de tilbud kommunerne benytter sig af i nogle sager ØDFseminar Side 23

24 Besparelser på sygedagpengeudgifter? De samlede offentlige udgifter til sygedagpenge i Danmark (faste priser): År Offentlige udgifter, faste priser (mio. kr.) Evt. besparelse som Norddjurs (mio. kr.) Norddjurs borgere ,5 8,4 Hele landet Kilde: jobindsats.dk , , ,9 957, ØDFseminar Side 24

25 Hvad har vi gjort? Resultatbenchmarking Resultatbenchmarking kommuner 98 Kvalitativ undersøgelse 6-12 kommuner Procesbenchmarking 6 kommuner Rangordne kommunerne ud fra output faktorer Ressourcer, organisering, ledelse, politisk kontekst Arbejdsgang /processer ØDFseminar Side 25

26 Hvad har vi gjort? Undersøgt alle 98 kommuner ift. hvor længe en sygedagpengemodtager i gennemsnit har modtaget ydelsen i år 2008 Udvalgt til procesbenchmarking (interviews): Tre kommuner med gode resultater (top 15) (Norddjurs, Nordfyns, Slagelse) Tre kommuner med gennemsnitlige resultater eller derunder (Glostrup, Ikast-Brande, Randers) ØDFseminar Side 26

27 Forklaring af kommunernes gennemsnitlige varighed vha. AKF/SFI s rammevilkår y = 0,1955x + 21,462 R² = 0, ØDFseminar Side 27

28 Resultater Ledelse Arbejdsgange/processer Organisering Ressourcer Politisk kontekst (med dog én betingelse) ØDFseminar Side 28

29 Resultater Faste principper og milepæle Fælles faglig linje Arbejdsdeling med fælles ansvar Fokus på arbejdsmarkedet God arbejdsgang ved åbning af sager Personlige samtaler tidligt Godt lægesamarbejde Aftaler med kendte private aktører Arbejdsro ØDFseminar Side 29

30 Lokale principper og milepæle Procedurer for ressourceprofil, inddragelse af læge, overdragelse mv. Strukturerer sagsarbejdet og sikrer fremdrift Fælles faglig linje Initiativer der sikrer ensartet tolkning af loven og vurdering af sager Kan medvirke til at løfte byrden ved at træffe svære beslutninger Vi er lidt forskellige i forhold til, hvor stramme vi er fx en sag, hvor borgeren har været sygemeldt i 134 uger, kan man raskmelde den til en A-kasse? det er jo en trossag. Ogsåen dokumentationssag, men det handler også om holdninger ØDFseminar Side 30

31 Arbejdsdeling med fælles ansvar Sager skifter hænder også sent i forløbet Lettere at se objektivt på sagerne og træffe svære beslutninger En ting er hjertet noget andet er lovgivningen. Og det er vi blevet bedre til, og det tror jeg ogsåer fordi opbakningen er blevet bedre man sidder ikke såalene med det ØDFseminar Side 31

32 Fokus på arbejdsmarkedet omskoling af medarbejdere fra socialforvaltninger undervisning i uarbejdsdygtighedsbegrebet og bred vurdering giver også borgeren det rigtige fokus Gode arbejdsgange fra starten ydelseskontoret åbner først for udbetaling efter godkendelse forhindrer åbning af forkerte sager og efterfølgende ekstraarbejde ØDFseminar Side 32

33 Personlige samtaler tidligt borgeren skal opleve, at der sker noget fælles information sikrer, at alle kender deres rettigheder og pligter Arbejdsro mulighed for at arbejde hjemme telefonpasning men telefonen besvares stadig ØDFseminar Side 33

34 Godt lægesamarbejde kontaktperson, konference, deltagelse i lægernes møder, månedligt møde letter arbejdsgangen ved indhentning af lægeligt Aftaler med kendte private aktører sparer medarbejderne for arbejde med at søge i markedet mindre risiko for at købe tilbud af dårlig kvalitet vi har prøvet rigtig mange forskellige aktører, og hvor er der meget lort, for at sige det lige ud, men vi har fundet dem, der kan finde ud af at gøre det påen ordentlig måde, så borgerne er tilfredse, og såvi er tilfredse ØDFseminar Side 34

35 Ikke kun mønsterkommuner har gode idéer Udarbejdelse af ressourceprofil som aktivering I Ikast-Brande udarbejder borgeres selv delvist ressourceprofilen i et ressourceafklaringsforløb. Fastholdelseskonsulenter I Ikast-Brande har man ansat to fastholdelseskonsulenter I Randers har man tre konsulenter til kommunens egne ansatte. Partnerskabsaftaler med virksomheder Slagelse har partnerskabsaftaler med mange virksomheder ØDFseminar Side 35

36 Oplæg i kommunen? helt gratis Thomas Nyholm Post ØDFseminar Side 36

37 Afslutning - opsamling Benchmarking er mangfoldigt Benchmarking er et fokusområde i krevi Deltagere til benchmarking er vigtige også selv om man ikke ligger i top 10 Forslag til benchmarking-emner? Ressourceoptimering Lån en gratis krevi-konsulent til at fortælle om undersøgelserne ØDFseminar Side 37

38 Spørgsmål Gode erfaringer med benchmarking? Anvendelighed af hitlister uden benchmark? Anvendelig af hitlister med benchmark? ØDFseminar Side 38

39 Pearsons korrelationer med andre eventuelle forklaringsvariable *Alle koefficienter mellem den udvalgte indikator og de øvrige er signifikante pået 95% signifikansniveau ØDFseminar Side 39

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Sorø Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Sorø Kommune. maj 2009 www.krevi.dk

Kommunekompasset. Evaluering af Sorø Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Sorø Kommune. maj 2009 www.krevi.dk Kommunekompasset Evaluering af Sorø Kommune KREVI Sorø Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres resultaterne i kommunekompas-målingen.

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Agenda Indhold Sidetal Sammenfattede observationer Kommenterede resultater for spørgeskemaundersøgelse for Anklagemyndigheden

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere