Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt"

Transkript

1 Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1

2 Indhold 1 Indledning Resultatoversigt Resultater Arbejdskraftreserven Sygedagpenge over 26 uger Unge under 30 år Forsørgelsesgrupper Jobklare fuldtidspersoner Indsatsklare ledige fuldtidspersoner Midlertidig passive, kontant- og starthjælp fuldtidspersoner Sygedagpenge fuldtidspersoner Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Indsatsen Aktiveringsgrad i alt Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale A-Dagpenge Sygedagpenge Scorecard, ministermål

3 1 Indledning Formålet med denne Resultatrevision, er at give et samlet overblik over indsatsen og udviklingen i Jobcenter Jammerbugt i det forløbne år. Derudover anvendes resultatrevisionen fremadrettet i forhold til prioriteringerne i Beskæftigelsesplanen for år 2012 og til at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Jammerbugt. Jobcentrets indsats og resultater i det foregående år, sammenholdes i resultatrevisionen med sammenlignelige jobcentre. Denne klynge af sammenlignelige jobcentre har til formål at tydeliggøre områder, hvor jobcentret kan opnå en bedre effektivitet, rettidighed, besparelser med videre. Jammerbugt er placeret i klynge med Assens, Billund, Nordfyns, Brønderslev, Halsnæs, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder og Vesthimmerlands kommuner. Datagrundlaget for Resultatrevisionen forefindes på og består af tre hoveddele: Resultatoversigt, som viser indsats, resultater og udvikling for alle forsørgelsesydelser. Besparelsespotentiale, baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser og viser hvilke potentielle besparelser jobcentret har, i forhold til de øvrige jobcentre i klyngen. Scorecard for ministerens mål, hvor jobcentres resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Det er hensigten, at jobcentret skal tage udgangspunkt i de tre ovenstående dele i udarbejdelsen af Resultatrevisionen. I gennemgangen heraf lægges der vægt på de områder, hvor Jobcenter Jammerbugts indsats har været positiv, eller negativ, i forhold til det foregående år. Desuden lægges der også vægt på årsager hertil. God læselyst Jobcenter Jammerbugt 3

4 2 Resultatoversigt Resultatoversigten viser Jobcenter Jammerbugts resultater, forsørgelsesgrupper, aktiveringsgrad samt rettidighed (benævnt opfyldelse af minimumskrav ). Resultaterne vises for den mest aktuelle, som desuden bliver sammenlignet med forrige, samt samme det foregående år. Herudover vises Jobcenter Jammerbugts resultat i forhold til klyngen af sammenlignelige jobcentre. I det følgende vil resultaterne blive gennemgået og kommenteret. Bemærk at Jammerbugt Kommune ikke er talt med i sammenligningsgrundlaget de to kolonner til højre i tabellen nedenfor. Derfor er det kun procentvise stigninger eller fald i klyngen af sammenlignelige kommuner som fremgår af de 2 kolonner. Som eksempel kan nævnes tilgang til permanente forsørgelsesydelser, hvor Jammerbugt kommune havde et fald på 26% fra januar 2010 til januar I samme periode var det største fald i klyngen på 24%. Det skal desuden pointeres, at opgørelserne ikke er baseret på samme er, hvilket betyder at tallene i enkelte tilfælde ikke er 100% sammenlignelige. Resultatoversigt - Jammerbugt Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme Ift. udvikling i Gnsn. udvikling i en klyngen ift. klyngen ift. før, Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. en før, Ift. samme Bedste udvikling i klyngen ift. Gnsn. udvikling i klyngen ift. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov forløb (26-52 uger) Nov forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec berørte personer Dec

5 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec berørte personer Dec forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme niveau i Gnsn. niveau i en Procent klyngen klyngen i samme før, i samme, point point, Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: let af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 2.1 Resultater I det følgende behandles Jobcenter Jammerbugts resultater i forhold til ministerens målsætninger, hvilket omfatter arbejdskraftreserven, antallet af sygedagpenge samt antal unge under 30 år Arbejdskraftreserven Den totale arbejdskraftreserve (a-dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, som har mere end 3 ers ledighed) udgjorde i december 2010, 437 fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 9% i forhold til december Blandt de sammenlignelige jobcentre var der en stigning i arbejdskraftreserven på 5%. I beskæftigelsesplan 2010, var det målet, at antallet af ledige i arbejdskraftreserven højst skulle tælle 358 personer. Jobcenter Jammerbugt er et af de jobcentre i Nordjylland, som har oplevet det største fald i ledigheden blandt forsikrede ledige. Umiddelbart kan der peges på to faktorer, som har haft indflydelse på dette. For det første, at arbejdsmarkedet i Jammerbugt er dynamisk, set ud fra den betragtning at arbejdsmarkedet hele tiden er i bevægelse, og at der løbende efterspørges arbejdskraft. For det andet var Jammerbugt en af de kommuner i regionen som blev hårdest ramt i starten af finanskrisen. De store fyringsrunder var massive over en kort periode, men efterfølgende har det dynamiske arbejdsmarked været i stand til at absorbere en god del af de ledige. 5

6 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger let af personer, som har været over 26 uger på sygedagpenge, er omtrent det samme i 2010 som i Totalt var der i november 2010, 276 fuldtidspersoner, som har modtaget sygedagpenge i over 26 uger. Dette er en stigning på 1% i forhold til samme i I den seneste, det vil sige fra oktober 2010 til november 2010, er antallet steget med 3%. I beskæftigelsesplan 2010, var målet at antallet af sygedagpengesager over 26 uger, skulle ende på 267 i december Unge under 30 år For ledige under 30 år, har der været en samlet stigning på 6% fra december 2009 til december 2010, således at der i december 2010 var 410 ledige unge. I gruppen af unge under 30 år, som modtager a-dagpenge har der været et fald på 15% til 148 fuldtidspersoner, mens unge som modtager kontanthjælp er steget med 22% til 262 fuldtidspersoner. De sammenlignelige kommuner har oplevet status quo for gruppen af unge under 30 år. Således var der hverken fald eller stigning for de unge, overordnet set. For unge a-dagpengemodtagere, var der et fald på 6%. For kontanthjælp var den der en stigning på 4%. Der viser sig en tydelig forskel på, om man som ung er forsikret i en a-kasse, eller ej. De forsikrede ledige oplever i langt højere grad at være efterspurgt på arbejdsmarkedet, end de ikke-forsikrede. Dette skyldes med overvejende sandsynlighed, at de forsikrede er bedre uddannede, er mere ressourcestærke og har mere joberfaring end de ikke-forsikrede. Det er dog også tydeligt, at mange af de ikke-forsikrede som havde et ufaglært arbejde, da arbejdsmarkedet peakede i , sidenhen er blevet afskediget, da mange virksomheder blev økonomisk pressede grundet finanskrisen. Jobcenter Jammerbugt deltager i øvrigt i projektet På rette vej i job, hvor ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere hyppigere modtager kontaktsamtaler og bliver virksomhedsaktiveret i langt højere grad end normalt. I alt deltager 40 kontanthjælpsmodtager i projektet, og det forventes at 20 af disse vil starte i ordinært job eller evt. uddannelse. 2.2 Forsørgelsesgrupper I denne del af resultatoversigten, opstilles de målgrupper som Jobcenter Jammerbugt har ansvaret for. Totalt set udgjorde de syv målgrupper ultimo 2010, fuldtidspersoner, hvilket er en fald på 2% i forhold til samme tidspunkt året før. I det følgende beskrives målgrupperne Jobklare fuldtidspersoner Det samlede antal af jobklare ledige i Jammerbugt, faldt gennem det forløbne år med 12% til i alt 1116 fuldtidspersoner. I klyngen af sammenlignelige kommuner var faldet dog på 16%. let af berørte personer på a-dagpenge fra december 2009 til december 2010 faldt med 15% til i alt berørte personer. I samme periode steg antallet af berørte jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med 4% til i alt 146 berørte personer. 6

7 2.2.2 Indsatsklare ledige fuldtidspersoner let af indsatsklare (ikke-arbejdsmarkedsparate ledige), steg fra december 2009 til december 2010 med 9% til 275 fuldtidspersoner. I klyngen af sammenlignelige kommuner, var der status quo hvilket betyder at Jammerbugt har en udfordring i, at få begrænset antallet af indsatsklare ledige. Det er især antallet af unge under 30 år, der er steget gennem det seneste år blandt de indsatsklare ledige. Som før nævnt, så hænger dette sammen med, at mange unge fik et ufaglært job i , men er sidenhen blevet afskediget som følge af finanskrisen. Dette problem er Jobcenter Jammerbugt meget opmærksomme på, og stigningen og antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, vil blive genstand for en nærmere undersøgelse i nær fremtid Midlertidig passive, kontant- og starthjælp fuldtidspersoner Denne målgruppe er ny i forhold til Resultatrevision Det skyldes, at der i marts 2010 blev indført nye match-kategorier for ledige. Personer som er vurderet midlertidig passive er ledige personer, som ikke vurderes at kunne deltage i aktive tilbud. Det er med andre ord, personer som har fysiske, psykiske eller eventuelt misbrugsmæssige problemer der gør, at de ikke kan aktiveres. Jobcenter Jammerbugt havde i december 2010 i alt 37 personer, som var matchet til at være midlertidig passive. I resultatoversigten kan det ses, at det er en stigning på ikke mindre end 181% i forhold til sidste år. Dette skyldes, at den nye matchmodel har bevirket at der er langt flere personer som nu bliver vurderet til ikke at kunne deltage i aktive tilbud, end tidligere. Udgangspunktet var også meget lavt, med andre ord havde Jammerbugt et meget lavt antal af kontanthjælpsmodtagere, som var matchet passive Sygedagpenge fuldtidspersoner For sygedagpengesager mellem 26 og 52 uger, ses det, at der var 134 fuldtidspersoner som havde sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag i november Dette svarer til en stigning på 7% i forhold til samme i Det gennemsnitlige fald i klyngen af sammenlignelige kommuner, har i samme tidsrum været på 5%. For sygedagpengesager over 52 uger, har der været en stigning i antallet af sager, fra december 2009 til december 2010 på 9%. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen var et fald på 8%. let af sager har været stabilt (omkring 115 sager) gennem det meste af Men i slutningen af 2010 steg antallet dog fra de ca. 115 til ca Samlet set var der 692 fuldtidspersoner som modtog sygedagpenge ultimo december I forhold til samme tidspunkt i 2009, er der tale om et fald på 7%. Det gennemsnitlige fald i klyngen har været på 5%. I Jammerbugt kommune har udviklingen således været lidt bedre end gennemsnittet og lidt lavere end det største fald som var på 12%. Da der har været en stigning i antallet af sager mellem 26 og 52 uger, samt sager over 52 uger, betyder det nødvendigvis, at det er antallet af sager under 26 uger, som er faldet gennem Jobcenter Jammerbugt har gennem de seneste år haft stor fokus på de længerevarende sygedagpengesager (over 52 uger), som for blot 4 år siden var oppe og runde 200 sager. Da antallet af sager over 52 uger igen er begyndt at stige, har Jobcenter Jammerbugt besluttet at tilføre flere ressourcer til området, for igen at få nedbragt antallet. Det er målet, at antallet skal ned på 100 sager over 52 uger. 7

8 2.2.5 Revalidering Ultimo december 2010 var der 103 borgere som havde revalideringsydelse som forsørgelsesgrundlag. En stigning på 11% i forhold til samme i Til sammenligning var der et gennemsnitligt fald i klyngen på 11%. I Beskæftigelsesplan 2010 var forventningen, at der var behov for igangsætning af minimum 100 revalideringsbevillinger Fleksjob Ved udgangen af december 2010 var der 458 borgere (fuldtidspersoner) som havde fleksjob som forsørgelsesgrundlag. En stigning på 5% i forhold til december Klyngen af sammenlignelige kommuner har hverken oplevet en stigning eller et fald. En stigning på 5% i en periode med vanskelige økonomiske forhold er et ganske tilfredsstillende resultat. En væsentlig årsag til stigningen af antal tildelte fleksjob skyldes, at alle personer som er visiteret til fleksjob bliver henvist til anden aktør som hjælper borgeren med at finde det rette fleksjob. Dette flow fra ledighedsydelse til fleksjob har vist sig at være ganske effektivt. Det skal også nævnes, at jobcenterets interne konsulenter også er meget opmærksomme på, når der opstår nye private og offentlige fleksjob Ledighedsydelse Ved udgangen af december 2010 var der 99 borgere (fuldtidspersoner) som havde ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag. Dette er et fald på 24% i forhold til december For klyngen som helhed har der været en stigning på gennemsnitligt 2%. let af forløb over 13 uger er faldet med 41% til 45 borgere i perioden fra november 2009 til november For fleksjob og ledighedsydelse samlet set, var forventningen at der var bevilget i alt 628 fleksjob ved udgangen af Forventningen var desuden at antallet af ledighedsydelsessager gennemsnitligt udgjorde maksimalt 90 (Beskæftigelsesplan 2010). Faldet i antallet af borgere på ledighedsydelse, skal ses i sammenhæng med, at antallet af borgere i fleksjob er steget. Der er kort og godt mange borgere som har været på ledighedsydelse, men som sidenhen er blevet ansat i et fleksjob. Det skal dog også med, at der er borgere som har modtaget ledighedsydelse i en længere periode, som har fået tilkendt førtidspension Førtidspension. Ved udgangen af januar 2011 var der borgere som havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag, en stigning på 2% i forhold til året før. I denne opgørelse er medtaget alle førtidspensionsmodtagere, som har fået tilkendt førtidspension efter gammel ordning med 50% statsrefusion, gammel ordning med 35% statsrefusion, samt efter ny ordning med 35% statsrefusion. Hvad angår tilkendelser af førtidspension i henhold til ny ordning, har udviklingen været fra i alt 746 borgere ved udgangen af januar 2010 til i alt 848 borgere ved udgangen af januar En stigning på godt 14%. 8

9 Der er tilkendt 13 førtidspensioner med virkning fra januar 2011 et fald på 24% i forhold til samme i 2010 og et fald på 41% i forhold til december I klyngen var der status quo fra januar 2010 til januar Det største fald var på 4% (bedste udvikling i klyngen ift. året før). Det er svært at pege på entydige forklaringer på, hvorfor antallet af førtidspensionister er steget i løbet af Faktum er dog, at antallet af førtidspensionister er generelt stigende, både regionalt og på landsplan. 41% af de nye førtidspensionister havde sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag, 23% havde kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, 23 % kom fra ledighedsydelse og 10% havde andre/ingen ydelser 2.3 Indsatsen Følgende del af resultatoversigten omhandler aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere. Herudover omhandler oversigten også rettidigheden vedrørende jobsamtaler, første aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud for a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere Aktiveringsgrad i alt Den samlede aktiveringsgrad i Jammerbugt var i december 2010 på 39%, hvilket den i øvrigt også var i samme året før. I forhold til klyngen, har Jammerbugt dog haft en overvejende højere aktiveringsgrad, da gennemsnittet i klyngen var 32%. Det er vigtigt at bemærke at aktiveringsgraden i denne opgørelse er opgjort ud fra en 37 timers aktiveringsuge. Det vil sige, at for at nå en aktiveringsgrad på 100%, skal de ledige som er omfattet af aktiveringspligt, aktiveres 37 ugentligt. Da flere af aktiveringsprojekterne i Jammerbugt kommune er mellem 20 og 30 ugentlige timer, vil det derfor være umuligt at nå op på 100% Opfyldelse af minimumskrav Opfyldelse af minimumskrav, også benævnt rettidighed, er i løbet af efteråret 2010 blevet ændret, således at opgørelsesmetoden nu fokuserer på de andele af de omfattede personer, som mangler en samtale eller et aktiveringstilbud. (førhen var fokus på, hvor stor andel der havde opnået en samtale eller aktivering). Generelt er Jammerbugt godt placeret i forhold til opfyldelse af minimumskrav/rettidighed i forhold til klyngen. Andelen der mangler samtale eller tilbud til tiden, er således højst 7% af de omfattede personer. Gennemsnittet i klyngen er til sammenligning mellem 9% og 16%, afhængig af målgruppe. Der har i 2010 været fokus på rettidigheden og som konsekvens af de nye refusionsregler bliver fokus og indsatsen naturligvis ikke mindre i Afsluttende kommentar Jobcenter Jammerbugt har i foråret 2011 sat fornyet fokus på, at nedbringe antallet af længerevarende sygedagpengesager, hvilket blandt andet er sket ved at der er tildelt flere ressourcer til området. Herudover vil Jobcenter Jammerbugt stadig have stort fokus på ungeledigheden og ikke 9

10 mindst unge på kontanthjælp. Endelig vil der stadig være fokus på de øvrige målgrupper og en formodning om, at det samlede antal kan nedbringes i løbet af Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Jammerbugt Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på ydelsen i på ydelsen i af befolkningen i af befolkningen i jobcentret klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 4,16 4, ,7 Kontant- og starthjælp 1,69 2, ,4 Introduktionsydelse 0,32 0, ,9 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,52 0, ,2 Sygedagpenge 2,70 2, ,8 Ledighedsydelse 0,41 0, ,9 Fleksjob 1,80 1,78 4 0,3 Førtidspension 7,24 7, ,4 I alt 18,84 20, ,9 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Ovenstående tabel viser hvor meget Jobcenter Jammerbugt kan spare i kr., hvis antallet af personer på forskellige ydelser nedbringes til det gennemsnitlige niveau for klyngen. Som eksempel kan nævnes at Jobcenter Jammerbugt samlet set har godt 20 flere fuldtidspersoner end gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner. Blev dette antal reduceret til 0, vil Jammerbugt kunne spare 4,9 mio. kr. 10

11 Ved de ydelser hvor der ikke er et besparelsespotentiale ligger Jammerbugt under gennemsnittet i klyngen. Som eksempel kan nævnes kontanthjælpsområdet, hvor Jammerbugt har 221 færre fuldtidspersoner på ydelsen, end gennemsnittet. De forsørgelsesområder hvor der ikke er et besparelsespotentiale tælles ikke med i det samlede besparelsespotentiale. 3.1 A-Dagpenge Som det kan ses i tabellen kan Jobcenter Jammerbugt opnå en besparelse på 0,7 mio. kr. i forhold til A-dagpenge. Kort sagt betyder dette, at der er 14 flere fuldtidspersoner i Jammerbugt Kommune, end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. 3.2 Sygedagpenge I tabellen ovenfor, fremgår det, at Jammerbugt Kommune kan opnå en besparelse på 1,8 millioner kr. på sygedagpenge-området, hvis antallet af fuldtidspersoner på denne ydelse nedbringes, til det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige jobcentre/kommuner. Helt konkret er der 21 flere fuldtidspersoner på sygedagpenge i Jammerbugt Kommune, end gennemsnittet i de sammenlignelige kommuner (december 2010). Det bevirker, alt andet lige, at Jammerbugt har mulighed for et besparelsespotentiale, hvis antallet af borgere med sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag nedbringes. Som nævnt ovenfor vil Jobcenter Jammerbugt, fortsat have fokus på at nedbringe antallet af især de længerevarende sygedagpengesager. 4 Scorecard, ministermål Følgende tabel viser ministerens mål for år 2010, og ikke mindst Jobcenter Jammerbugts placering i forhold til klyngen. Jobcenter Jammerbugt er placeret på en delt 5. Plads ud af de 11 kommuner, og er markeret med gråt. Data opdateret den 04/03/2011 Scorecard Jammerbugt Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jan 2011 Dec 2010 Jan 2011 Jobcenter personer Udvikling ift. samme forløb Udvikling ift. samme fuldtidspersoner Udvikling ift. samme Placering 11

12 Scorecard Jammerbugt Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jan 2011 Dec 2010 Jan 2011 Jobcenter personer Udvikling ift. samme forløb Udvikling ift. samme fuldtidspersoner Udvikling ift. samme Placering Billund , , ,7 1 Morsø , , ,8 2 Faaborg- Midtfyn 769 0, , ,7 3 Vesthimmerland 542-0, , ,4 3 Brønderslev 484-4, , ,9 4 Assens 784 7, , ,4 5 Jammerbugt , , ,3 5 Middelfart 432 1, , ,9 5 Tønder 537 0, , ,0 5 Kerteminde 372 0, , ,0 6 Halsnæs , , ,9 7 Nordfyns , , ,8 8 Hele klyngen , , ,0. Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Udviklingen i arbejdskraftreserven er for Jammerbugts vedkommende, faldet med 11,7% fra januar 2010 til januar 2011, hvilket er det næststørste fald i klyngen. Jammerbugt har fortsat fokus på, at begrænse tilstrømningen af forsikrede og ikke-forsikrede ledige. 12

13 For sygedagpenge over 26 uger, har Jammerbugt oplevet en mindre stigning på 1% fra december 2009 til december 2010, hvilket er næst dårligst i klyngen. Jobcenter Jammerbugt vil forsøge at ændre denne udvikling, så der i løbet af 2011 vil ske et fald i antallet af sager over 26 uger. Det skal dog også bemærkes, at antallet af sager over 26 uger faldt med 20% i 2009 og med 15,6% i For de unge under 30 år på offentlig forsørgelse, har Jammerbugt oplevet en stigning på 6,3% fra januar 2010 til januar 2011, hvilket placerer Jammerbugt 6. bedst af de 11 sammenlignelige kommuner. Det vil derfor fortsat være en udfordring, og en vigtig opgave, at begrænse tilstrømningen af unge, og således er der også særlig fokus på gruppen fremadrettet, også i forhold til Beskæftigelsesplanen for

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2009 1. Indledning Denne Resultatrevision 2009 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød i 2009.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007 Område: Nordfyns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 13.06.2012 kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 13.06.2012 Punkter på åbent møde: 38. Igangsættelse af Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision Odder

Resultatrevision Odder 1 Område: Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør Periode: 2007 Resultatrevision Odder Høringsproces

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted Resultatrevision 2008 Jobcenter Thisted Udarbejdet ultimo april 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2008 Side 5 Scorecard Ministermål - Bemærkninger Side

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevision. Udarbejdet marts/april 2013 Godkendt af Thisted Byråd den

Resultatrevision. Udarbejdet marts/april 2013 Godkendt af Thisted Byråd den Resultatrevision 2012 Udarbejdet marts/april 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Formål Side 3 Indhold og opbygning Side 3 Sammenligningsgrundlag Side 4 Metodevalg Side 5 Sammenfatning Side 5 Samlet

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR / X Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 16 1.0 Indhold Indhold 1.0 Indhold... 2 2.0 Indledning... 3 3.0 Konklusion... 4 4.0 Resultatopgørelse... 5 4.1 Ministermålene... 6 4.2

Læs mere

Resultatrevision 2007

Resultatrevision 2007 Resultatrevision 2007 Område: Syddjurs Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Sønderborg Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR / / Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen af de syv opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2010.

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen af de syv opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2010. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Status på Beskæftigelsesplan, 2. halvår Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen

Læs mere

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011.

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Den 21.2.2011 Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Ledigheden for de forsikrede ledige er steget meget fra december 2010 til januar 2011. Stigning er på 261 forsikrede ledige

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere