Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune."

Transkript

1 Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet er et distributionsselskab, som er andelshaver i Stenlien Vandværk A.M.B.A. 2 Formål Selskabets formål er i henhold til det for vandværket gældende regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelig henlæggelse til fornyelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning. 3 Medlemmer Selskabets medlemmer er grundejere, som har betalt anlægsbidrag i henhold til fællesregulativet, eller personer, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. 4 Medlemmernes rettigheder Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. 5 Medlemmernes forpligtelser For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer efter, at det har vist sig umuligt at opnå dækning hos interessentskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes solidarisk. Ethvert medlem, som har betalt anlægsbidrag, indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved indtræden i selskabet. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at selskabet får besked om det nye ejerforhold, hvorved den nye ejer

2 (skødeindehaver) indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration (tinglyst pantestiftelse) på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser. Dette kan også kræves i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. 6 Udtræden af selskabet Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller ud loddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet. 7 Levering til ikke-medlemmer (købere) Enkelte ejendomme eller institutioner, som iflg. deres natur eller iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og ledningsnettets kapacitet tillader det. Købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. 8 Forsyningsanlægget Selskabet, som er andelshaver i Stenlien Vandværk A.M.B.A, anlægger hovedog fordelingsledninger etc. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til skel, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. 9 Ledninger over privat grund Selskabet er berettiget til at føre forsyningsledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene.

3 Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter Skulle det vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin stikledning over en anden medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen. 10 Indskrænkninger i vandleverancen Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller køber, der aftager vand iflg. 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt, jf. regulativet. 11 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen. Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 21 dage forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden udgangen af januar måned. Sådanne forslag skal annonceres ved indkaldelsen. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.M.B.A. fremlægges 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes 6. Forslag til taksblad forelægges og godkendes 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4 8. Valg af revisor og suppleant 9. Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt Hvert år afgår en revisor. Revisorer og suppleant kan genvælges. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg til bestyrelsen eller som revisor, men et medlem kan fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor. Honorarer til bestyrelsen vedtages på den ordinære generalforsamling under dagsordens punkt 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal annonceres ved indkaldelsen. Der føres referat af generalforsamlingen som underskrives af dirigenten. 12 Stemmeret og afstemning Intet medlem har mere end en stemme.1 Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end i alt 2 stemmer.2 Ethvert medlem kan kræve hemmelig skriftlig afstemning. Købere i henhold til 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning af vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse betingelser er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt. 13 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt medlemmerne, for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling, afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælger ligeledes selv to repræsentanter til Stenlien Vandværk a.m.b.a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er det formandens, stemme der er afgørende. Honorering af bestyrelsen fastsættes i

5 forbindelse med behandling af budgettet. Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften opkræves i overensstemmelse med gældende takstblad, og kan for vandværkets regning antage lønnet personale i fornødent omfang (i eller uden for sin midte), samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til bogføring og ajourføring af ledningsplaner etc. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Det påhviler bestyrelsen at forelægge regulativ, vedtægter og takstblad samt eventuelle ændringsforslag, til godkendelse af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag, supplerer bestyrelsen sig selv. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. 14 Tegningsret Selskabet tegnes af formanden alene eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af et medlem af bestyrelsen. 15 Regnskabet Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne, med mindre selskabet opløses, jf. 16. Revision af regnskaberne foretages af to generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 16 Opløsning Interessentskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk, eller ved kommunalovertagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 17 Ikrafttræden

6 Interessentskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 15. juli 1903 og sidst ændret på generalforsamlingerne den 2. juni 1975 og den 28. maj 1984, 12. maj 1992 samt 24. april ) Bestyrelsen fortolker følgende, Intet medlem har mere end en stemme således: Hver ejendom uagtet ejerforholdet har 1 stemme*. *Dette gælder ikke hvor flere ejendomme er koblet til én måler, f.eks. andelsboliger, her er der 1 samlet stemme. 2) Bestyrelsen Fortolker følgende, Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt således: Såfremt et medlem ejer mere end 1 ejendom, kan der kun stemmes med max én fuldmagt. Dokument styring: vedtaegter net ver. 001 (DS001)

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere