Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004"

Transkript

1 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1

2 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b Afsnittet omfatter alene sommerhusejerforeningen 3. Medlemskreds 3.a 3.b Afsnittet omfatter alene sommerhusejerforeningen 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelse 6. Udtrædelse af selskabet 7. Selskabets drift 8. Anlæg 9. Stikledning (jordledninger) 10. Generalforsamling 11. Bestyrelsen 12. Tegningsret 13. Regnskab/ Valg af bilagskontrollanter Side 2

3 14. Budget/ Medlemsbidrag Afsnittet omfatter alene sommerhusejerforeningen 15. Ikrafttræden Side 3

4 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og værneting Vandforsyningsselskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet/foreningen er beliggende i Sønderborg kommune. Selskabets/foreningens navn er: Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Sønderborg Byret er værneting i retsanliggender, der vedrører selskabet, såvel mellem medlemmerne indbyrdes som mellem selskabet og grundejerne. Selskabet, ved dennes formand, er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i selskabets anliggender. Vandforsyningen administreres efter gældende fællesregulativ og denne vedtægt. Afgifter betales i henhold til takstblad. Gældende fællesregulativ er: Fællesregulativ gældende for Broager, Egernsund, Skodsbøl, Dynt-Gammelgab, Iller, Skelde Vandværker samt Vemmingbund Vandforsyningsselskab. Fællesregulativet er gældende fra 20. april 2005 og godkendt af Broager Byråd. 2. Formål a. Vandforsyningsselskabet Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor selskabets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Foreningen er ikke partipolitisk. b. Sommerhusejerforeningen Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse inden for miljøområdet i bred forstand samt i videst muligt omfang at varetage medlemmernes og områdets interesse overfor offentlige myndigheder og andre instanser. Foreningen er ikke partipolitisk. Medlemskabet af sommerhusejerforeningen er frivilligt. 3. Medlemskreds a. Vandforsyningsselskabet Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet (grundejere eller ejere af ejendomme på lejet grund) For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. b. Sommerhusejerforeningen) Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i Vemmingbundområdet (grundejere eller ejere af ejendomme på lejet grund, kan optages som medlemmer) Begæring om optagelse sker ved henvendelse til formanden. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden, og skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af kalenderåret. Stemmeret kan først udøves, når kontingentet er betalt. Ved ejerskifte kan den nye ejer først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet. Side 4

5 4. Medlemmers rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det, af tidligere Broager Kommune, fastsatte fællesregulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, fællesregulativ og gældende takstblad 5. Medlemmernes forpligtelse De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med fællesregulativet, vedtægterne og takstbladet. Såfremt selskabet optager lån, hæfter medlemmerne alene med deres indskud medmindre der på en ekstraordinær generalforsamling træffes anden bestemmelse. Samtlige udgifter til selskabets drift herunder forrentning og afdrag på eventuelle lån, administration, vedligeholdelsesudgifter og driftsudgifter af enhver art, pålignes af bestyrelsen i forhold til medlemmernes antal og på grundlag af det af bestyrelsen førte regnskab. Termin for opkrævning fremgår af takstblad. 6. Udtrædelse af selskabet Såfremt et medlem afgår ved døden, overgår dennes rettigheder og forpligtelse til de retmæssige arvinger. Ved ejerskifte har sælgeren pligt til at underrette selskabet om den nye ejers navn og adresse. Ved ejendomssalg skal sælgeren drage omsorg for, at rettigheder og forpligtelse over for selskabet overdrages køberen. Er dette ikke sket er selskabet berettiget til at forlange den sælgende husejers anpart i eventuelle lån indbetalt kontant alt efter bestyrelsens bestemmelse. Ved nedrivning af en ejendom eller flytning af samme træffes aftale med bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Ved ejerskifte og ejendomssalg skal selskabet underrettes samtidig med tinglysning af endeligt skøde. 7. Selskabets drift Samtlige udgifter til selskabets drift herunder forrentning og afdrag på eventuelle lån, administration, vedligeholdelsesudgifter og driftsudgifter af enhver art pålignes af bestyrelsen. Regler for opkrævningsterminer fastsættes ligeledes af bestyrelsen. Regler for opkrævningsterminer fremgår af takstblad. Er de forfaldne afgifter ikke betalt på forfaldsdage opkræves et yderligere gebyr, der fastsættes af bestyrelsen, jfr. Takstblad. 8. Anlæg Vandforsyningen til området leveres af Broager Vandværk. Distributionsnettet er anlagt og ejes af Vemmingbund Vandforsyningsselskab. Med hensyn til anlæggelse og vedligeholdelse af hovedledninger og stikledninger nedlagt i biveje m.v. henvises til gældende bestemmelser i Fællesregulativet. 9. Stikledninger (Jordledninger) Med hensyn til anlæggelse og vedligeholdelse af jordledninger, vandmålere samt installation i bygninger henvises til gældende bestemmelser i fællesregulativet. 10. Generalforsamling Selskabets/foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i juni/juli måned. På denne generalforsamling skal minimum følgende punkter behandles: a. Valg af dirigent b. Aflæggelse af beretning c. Aflæggelse af regnskab d. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal være tilgået formanden senest 8 dage inden generalforsamling. e. Valg af bestyrelse, jfr. punkt 11 f. Valg af bilagskontrollant, jfr. punkt 13 g. Valg af bilagskontrollantsuppleant, jfr. punkt 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder grund dertil eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse Side 5

6 til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved brev. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel med brev. Beslutninger på generalforsamling(er) afgøres ved almindelig stemmeflertal. Dog kan vedtægtsændringer kun finde sted, når mindst 3/4 af de mødte stemmer derfor. Beslutning om selskabets opløsning kan kun finde sted ved vedtagelse med den for vedtægtsændringer anførte majoritet, som skal opnås på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Så længe selskabet har forpligtelse over for optagne lån, kan opløsning ikke finde sted. 11. Bestyrelsen Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf mindst et skal være fastboende. Valget gælder for 2 år. Der afgår hvert år tre medlemmer, første gang efter lodtrækning. Der vælges hvert år 2 suppleanter, hvoraf den ene skal være fastboende. Bestyrelsen der selv konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og eventuel kasserer, varetager selskabets interesse i enhver henseende. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Såfremt stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og sekretæren fører mødeprotokol, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende fællesregulativ. Bestyrelsen kan på selskabets/foreningens regning antage lønnet hjælp til administration, vedligeholdelse og nyanlæg. Bestyrelsen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab. Bestyrelsen er pligtig til at anbringe selskabets/foreningens kapital til bedst mulig forrentning. Dog må der ikke foretages anbringelser i risikofyldte investeringer. Køb eller salg af obligationer kan kun finde sted ved formandens og 1 bestyrelsesmedlems underskrift. 12. Tegningsret Selskabet/foreningen tegnes af formanden/næstformanden sammen med den øvrige bestyrelse. Alle regninger skal forinden betalingen være attesteret af formanden eller et medlem af bestyrelsen. 13. Regnskab/valg af Bilagskontrollanter Regnskaberne revideres af valgte bilagskontrollanter. Bilagskontrollanterne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges en bilagskontrollantsuppleant for 2 år af gangen i de lige år. Selskabets regnskabsår følger kalenderår og løber fra den 1. januar til den 31.december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. 14. Budget og medlemsbidrag Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter og indtægter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Bestyrelsen sørger gennem kasserer for opkrævning af kontingentet. 15. Ikrafttræden Selskabets/foreningens vedtægter er sidst ændret på den ordinære generalforsamling i De nu ændrede vedtægter forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i Vedtægterne træder i kraft straks efter godkendelsen. Der er foretaget redaktionelle ændringer efter generalforsamlingen Side 6

7 Side 7

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere