Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt. Tinglyst den 12. februar 2013 lb.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt. Tinglyst den 12. februar 2013 lb.nr. 1004291668"

Transkript

1 Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt Tinglyst den 12. februar 2013 lb.nr

2

3 Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt 1. Navn Ejerlaugets navn er Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt. 2. Medlemmer Ejerlauget består af de til enhver tid værende ejere af de 5 atriumhuse: Matr. nr. 1 qq Strandvejen 415A, Matr. nr. 1 qp Strandvejen 415B, Matr. nr. 1 qo Strandvejen 415C, Matr. nr. 1 qn Strandvejen 415D og Matr. nr. 1 qm Strandvejen 415E af Christiansholm, Skovshoved Sogn. Enhver ejer af de pågældende atriumhuse er berettiget og forpligtet til at være medlem af Ejerlauget og under iagttagelse af nærværende vedtægter, der skal være gældende såvel for os som for efterfølgende ejere af atriumhusene. 3. Formål Ejerlaugets overordnede formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder: Stk. 1. At repræsentere ejerne af atriumhusene over for eksterne interessenter, herunder Ejerforeningen Ved Bellevue Bugt, Gentofte Kommune og Kulturstyrelsen. Stk. 2. At sikre atriumhusenes ensartede ydre fremtræden i overensstemmelse med de på husene hvilende fælles deklarationer. Stk. 3. At sikre en fælles økonomisk forsvarlig forsyning med varme og varmt vand, samt vedligeholdelse af de fælles kloakker. 4. Deklarationer På atriumhusene hviler følgende deklarationer tinglyst den om byggelinier mv., tinglyst den om bebyggelse, benyttelse m.v., tinglyst den om overkørsel, fælles ind- og udkørsel m.v., tinglyst den om forsynings-/afløbsledninger m.v., tinglyst den om bebyggelse, benyttelse, færdselsret m.v., tinglyst den om pligt til at modtage varme og varmt vand fra ejendommen Ved Bellevue Bugt m.v., tinglyst den om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning, lån i offentlige midler m.v., tinglyst den om bebyggelse, benyttelse m.v., tinglyst den om forsynings-/afløbsledninger m.v.,

4 tinglyst den om byggelinier m.v., tinglyst den om adgangsbegrænsning m.v., tinglyst den om fredningsbeslutning i henhold til 3 om bygningsfredning m.v., tinglyst den om fredningsbeslutning i henhold til 3 om bygningsfredning m.v., tillæg, tinglyst den om bevaringsdeklaration og tinglyst den Lokalplan Generalforsamlinger Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et medlem skriftlig meddeler formanden sit ønske herom. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom. Stk. 3. Generalforsamling afholdes efter formandens bestemmelse hos et af medlemmerne eller i et eksternt mødelokale. Generalforsamlinger skal ved formandens initiativ indkaldes med 14 dages varsel. Hvis et medlem ikke har bopæl på ejendommen, kan medlemmet indkaldes ved . Omkostningerne til afholdelse af generalforsamlinger afholdes af Ejerlauget. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden for denne. For så vidt angår den ordinære generalforsamling er henvisning til nærværende vedtægter dog tilstrækkelig. Stk. 4. Hvert atriumhus har én stemme og ét medlemskab uanset antallet af ejere. Ægtefæller/samlever, der ikke er medejer, kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret, men har ved ejerens forfald ret til uden fuldmagt at stemme på dennes vegne. Et mødeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges forinden generalforsamlingen påbegyndes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er mødt eller repræsenteret. Er der ikke mødt fire medlemmer indkaldes straks til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Bestemmelserne i stk. 3 får også anvendelse på den nye generalforsamling, der i øvrigt anses som en fortsættelse af den første, ikke beslutningsdygtige. Formanden kan for hvert enkelt møde træffe beslutning om, hvorvidt eventuelle lejere af atriumhusene uden stemmeret kan overvære mødet. Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Opnås der ikke fornødent flertal, anses eventuelle valg for genvalg, og tidligere beslutninger om fælles vedligeholdelse opretholdt, ligesom formanden er bemyndiget til at indkræve de nødvendige beløb til dækning af udgifterne til det tidligere besluttede vedligehold. Ændring af nærværende vedtægter kan dog kun ske med samtykke fra samtlige medlemmer. Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet på den ordnære generalforsamling, skal være indgivet med skriftlig motivering til formanden senest den 15. februar. Stk. 7. Dagsordenen på de ordinære generalforsamlinger er: a) Beretning om det forløbne år. b) Fremlæggelse til godkendelse af regnskabet for det forløbne år. c) Behandling af indkomne forslag. d) Budget for det løbende regnskabsår og i tilslutning hertil drøftelse og godkendelse af årets vedligeholdelsesarbejder.

5 e) Valg af formand. f) Valg af revisor. g) Eventuelt. 6. Ejerlaugets ledelse Stk. 1. Ejerlaugets ledes af en formand, der ordner alle løbende forretninger, og en revisor. Både formand og revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ingen er dog forpligtet til at være formand udover 3 år i træk. Stk. 2. Ejerlauget kan kun tegnes af generalforsamlingen. Dog kan formanden uden yderligere bemyndigelse træffe de dispositioner, der er nødvendige til gennemførelse af vedtagne beslutninger samt administrere ind- og udbetalinger. For så vidt angår honorering af vedligeholdelsesarbejder, bør betaling, selvom de pågældende arbejder udføres i henhold til generalforsamlingsbeslutning herom, i almindelighed dog ikke foretages, uden at de øvrige ejere er adviseret. Stk. 3. Formanden og revisoren er ulønnet. Stk. 4. Hvis formanden eller revisoren sælger deres ejendom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der foretages nyvalg til erstatning for den fratrædende. Valget er gældende for den/de fratrædendes resterende valgperiode. 7. Økonomi Stk. 1. På den ordinære generalforsamling forelægges et budget med forventede opkrævningstidspunkter i tilslutning til redegørelsen for de i budgetårets forløb påtænkte arbejder. Stk. 2. De beløb, der i medfør af stk. 8 skønnes nødvendige til at gennemføre de vedtagne dispositioner og til øvrige driftsudgifter, indbetales med 1/5 af hver ejendom senest 14 dage efter påkrav fra formanden. Såfremt indbetalingen ikke har fundet sted til tiden, opkræves de derved påførte omkostninger hos det pågældende medlem. Stk. 3. Til brug for udarbejdelse af regnskab til BYFO tilstiller formanden hvert af medlemmerne en erklæring om de i regnskabsåret afholdte udgifter til vedligeholdelse og administration af Ejerlauget i henhold til bestemmelserne om skattefradrag for fredede bygninger. Stk. 4. Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal foreligge så betids, at indrapportering til BYFO kan ske rettidigt. Stk. 5. Som en midlertidig bestemmelse opkræves ved den første udførelse af vedligeholdelsesarbejder et individuelt, ekstra bidrag svarende til merudgiften for de atriumhuse, hvor der skal afholdes ekstra udgifter for at bringe husets vedligeholdelse op til det niveau, der af Ejerlauget betragtes som standardvedligeholdelse. 8. Fælles ansvar Stk. 1. Ejerlauget forestår den fælles vedligeholdelse af atriumhusenes arealer mellem terrasserne og Strandvejen herunder hække og kampestensmur. Endvidere udføres vedligeholdelsen af grus belægningen på tagene, bevoksningen på murene i indkørslen og den udvendige maling af atriumhusene ved Ejerlaugets foranstaltning. Vedligeholdelse af atriumgården, blomstergården og terrassen påhviler den enkelte ejer.

6 Stk. 2. Ejerlauget kan ingensinde pålægge medlemmerne solidarisk ansvar for ejerlaugets forpligtelser. Ansvaret for udførelse af arbejdsopgaverne påhviler de enkelte medlemmer, der derfor individuelt skal forsikre sig mod ansvarspåførende hændelser, selvom vedligeholdelsesarbejderne gennemføres og kontrolleres af Ejerlauget. Ovenstående Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt begæres tinglyst servitutstiftende for nuværende og kommende ejere af atriumhusene 1 qq, 1 qp, 1 qo, 1 qn og 1 qm af Christiansholm, Skovshoved Sogn. Med hensyn til de på atriumhusene tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til tingbogen. Klampenborg den 3. juni Underskrevet af: Annette Linvald og Per Rasmussen, ejere af atriumhuset matr. Nr. 1 qq, Strandvejen 415A, Klampenborg Adda Fürstnow-Sørensen, ejer af atriumhuset matr. Nr. 1 qp, Strandvejen 415B, Klampenborg Jytte Bernhard, ejer af atriumhuset matr. Nr. 1 qo, Strandvejen 415C, Klampenborg Klaus Thuesen, ejer af atriumhuset matr. Nr. 1 qn, Strandvejen 415D, Klampenborg Marianne og Bent Grønbæk, ejere af atriumhuset matr. Nr. 1 qm, Strandvejen 415E, Klampenborg

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere