November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1"

Transkript

1 Blandet byområde Lokalplan November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse (grå sider) og lokalplanbestemmelserne (hvide sider) med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune, Magistratens 2. afdeling By- og Boligafdelingen, Vesterbro 14, Postboks Aalborg Telefon Lokalplanen er udarbejdet af Aalborg Kommunes By- og Boligafdeling i samarbejde med Sven Allan Jensens tegnestue.

3 Lokalplan Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund... side 3 Lokalplanområdets omgivelser... side 4 Lokalplanens mål... side 5 Nybyggeri... side 8 Byfornyelse... side 10 Bilag Kortbilag 1, lokalplangrænse... side 19 Kortbilag 2, anvendelse... side 20 Kortbilag 3, byggefelter... side 21 Bilag 4, erhvervskategorier... side 22 Anden planlægning... side 14 Lokalplanen Lokalplanens formål... side 15 Lokalplanens område og zonestatus... side 15 Områdets anvendelse... side 15 Bebyggelsens placering og omfang... side 15 Bevaring af bebyggelse... side 16 Bebyggelsens udseende... side 16 Ubebyggede arealer... side 16 Vej-, sti- og parkeringsforhold... side 16 Tekniske anlæg... side 17 Funderingsforhold... side 17 Grundejerforening... side 17 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse... side 17 Forhold til eksisterende lokalplaner... side 17 Retsvirkninger... side 18 Vedtagelsespåtegning... side 18 Vestergade Torvet Luftfoto af Nørresundby midtby, lokalplanområdet indrammet med lys streg November 1996 Aalborg Kommune side 1

4 Lokalplan Lokalplanens baggrund Redegørelse Områdets beliggenhed Lokalplanens område er den del af Nørresundby midtby, der ligger vest for Torvet området mellem Torvet, Vesterbrogade, Kirkegade og Garvergade. Syd for Vestergade er terrænet fladt ned mod havnen og fjorden, men nord for Vestergade, og især nord for Garvergade, rejser kridtbanken sig, og terrænet stiger kraftigt. Hvorfor en lokalplan Lokalplanen er udarbejdet for at sikre det byplanmæssige grundlag for en byfornyelse i området. Desuden skal lokalplanen sikre, at den fornyelse, der i øvrigtkommer til at ske i området, bl.a. i form af nybyggeri og renovering medvirker til at skabe et smukt og harmonisk købstadsmiljø. Lokalplanen er også en opfølgning af bykatalogets ændrede anvendelsesbestemmelser i Vestergade. Selve Torvet og Vestergade frem til Nygade skal fortsat være strøggader med Torvet LOKALPLANOMRÅDET Trafiksanering Nørresundby år 1812 butikker i stueetagen. I resten af Vestergade mellem Nygade og Kirkegade må der nu gerne være boliger i stueetagen. Områdets beliggenhed i Nørresundby. Mål 1:4000. November 1996 Aalborg Kommune side 3

5 Lokalplan Lokalplanområdets omgivelser Redegørelse Karakteristik af området Lokalplanområdet omfatter en central del af Nørresundbys gamle midtby. Gadenettet er stort set bevaret siden 1865, hvor Torvet blev anlagt. Vestergade er Nørresundby s gågade, der efterhånden er præget af en del tomme butikker. Delvis fritliggende småhusbebyggelse er karakteristisk for Garvergades sydside og de labyrintiske stræder mellem Vestergade og Garvergade. Syd og vest for lokalplanområdet løber Vesterbrogade, der netop er ombygget bl.a. med en rundkørsel ved slagteriet/ Kirkegade. Nord for området ligger kirken, øst for ligger Torvet, og mod syd/øst ligger et byfornyelsesområde, hvor der i øjeblikket foregår en del nybyggeri og -anlæg. Torvet, som netop har fået nye belægninger, skal sammenbinde strøgområderne i Skrågade og Vestergade. Karakteristiske træk i Nørresundby midtby (Bykatalog) Bebyggelsen Områdets bebyggelse er kontrastfuld og rummer lige fra små enfamiliehuse fra forrige århundrede og til bastant 1970 er byggeri. Der er en del store og meget markante bygninger:»folkets Hus«fra 1930 erne, Sparekassen Nordjylland, REMA 1000 og socialforvaltningen fra erne. De fleste af de øvrige, ældre, huse er meget stærkt ombyggede. Ikke mindst i forbindelse med etablering af gågaden og opsætningen af den gennemgående baldakin i 1. sals højde blev de fleste Vestergadehuse ombygget til ukendelighed. Alligevel er der et vist købstadspræg i området, og nogle af bygningerne har smukke proportioner og detaljer. Byen og vandet I lokalplanområdet findes nogle vigtige muligheder for kig til fjorden: Forlængelsen af Nygade og sigtelinjen fra kirken via Slagterivej. Disse er vigtige for den visuelle sammenhæng mellem fjord og by og bør fremover friholdes for bebyggelse og beplantning. Før århundredeskiftet havde byen en god visuel kontakt til fjorden gennem gader og stræder, der førte ned til fjorden. I dag er disse kig flere steder afbrudt af bl.a. bygninger. I forbindelse med den forestående omdannelse af området syd for Vesterbrogade vil den visuelle kontakt mellem Nørresundby Midtby og Limfjorden blive søgt forbedret. Trafik og parkering Vesterbrogade er byens indfalds- og udfaldsvej mod vest og meget trafikeret. Torvet og Tinghusgade er trafikfredeliggjort. Garvergade bruges som gennemfartsvej, og p-pladsen her er et yndet mål for besøgende. Foruden p-pladsen i Garvergades nordside er der en offentlig p-plads mellem Garvergade 10 og 14, hvor Garvergade Skole tidligere lå. Kantstensparkering i området findes kun på vestsiden af Nygade ud for Socialforvaltningen. Privat parkering findes i form af garager, som pladser i de private gårde, som p-plads tilhørende Rømers Have og som udlejede pladser, dels på Sparekassen Nordjyllands platform, dels i kælderen under REMA Kundeparkering findes ligeledes ved REMA 1000 og ovenpå Sparekassen Nordjylland. November 1996 Aalborg Kommune side 4

6 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Indholdet i lokalplanen Målet er at styrke områdets samlede kvalitet fra et nedslidt centerområde og boligkvarter til at blive et attraktivt blandet byområde med købstadspræg og et stort boligindslag. Med det nyrenoverede torv som omdrejningspunkt er det målet at forretningsstrøgeti Nørresundby kommer til at bestå af dels Skrågade og dels den østligedel af Vestergade frem til Nygade. Lokalplanområdets forretningsmiljø, som i dag strækker sig ud i hele Vestergade, men som halter slemt, skal forfines og koncentreres til den østlige del afvestergade. Området i dag. Flere steder er den karakteristiske sluttede bebyggelsesstruktur brudt. De fremtidige forhold. Nedrivninger, nybyggeri, friarealer og nye gadebelægninger vil forny området gennemgribende. Lokalplanen skal skabe mulighed for at gennemføre byfornyelse i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Det drejer sig først og fremmest om at nedrive en række utidssvarende og nedslidte bygninger, for at etablere grønne friarealer og give plads til nybyggeri. Der bliver også tale om at renovere en række bygninger, især med henblik på tag og facader mod Vestergade. Endvidere er det planen at forny gadebelægningerne i området samt fjerne baldakinerne i hele Vestergade. Formålet er at give hele Vestergadeområdet et løft. Lokalplanen skal danne grundlag for at gennemføre en del nybyggeri i området. Mod Kirkegade og den ny rundkørsel i områdets vestlige del er det tanken at afslutte kvarteret med en randbebyggelse. Parkeringspladsen på sydsiden af Garvergade indskrænkes en smule og der gives mulighed for nybyggeri for at skabe større bebyggelsesmæssig sammenhæng i denne del af området. Der gives også mulighed for at etablere et lille torv midt i Vestergades forretningsmiljø via en ny, tilbagetrukket bygning. Lokalplanen åbner mulighed for en ombygning af Sparekassens bygning, Torvet 6. Denne må ombygges til en randbebyggelse, der i form harmonerer med»folkets Hus«. Hermed er det hensigten at skabe en mere harmonisk og veldefineret afslutning af den vestlige byfront mod Torvet. Endelig er der mulighed for nybyggeri ved socialforvaltningen. Der lægges vægt på at bevare og styrke den eksisterende bystruktur nord for Vestergade med det krogede og labyrintiske forløb. Der etableres en ny sti, som delvis følger den historiske men for længe siden nedlagte sti gennem området op til kirken. Vestergade set fra sparekassens bygning. Området mod Vesterbrogade forbedres, idet parkeringen etableres nærmest Vesterbrogade for at skabe afstand mellem trafikken og de grønne opholdsarealer ved Rømers Have. De grønne opholdsarealer, som fremover får direkte tilknytning til boligerne i Rømers Have og Vestergade, indrettes til leg og ophold. November 1996 Aalborg Kommune side 5

7 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Anvendelse Det er intentionen at styrke Vestergadeområdet som et boligområde, samtidig med at området stadig fungerer som strøggade. Området må kun anvendes til blandede bymæssige formål i form af boliger, butikker, restauranter, privat og offentlig service og andre miljøvenlige erhverv. Anvendelsen er nærmere defineret i selve lokalplanbestemmelserne. For at fastholde de aktive forretningsstrøg langs Torvet og den østlige del af Vestergade hen til Nygade, må stueetagen langs disse strækninger kun anvendes til butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede anvendelser. Vinduer må ikke være blændede. Der må ikke etableres pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller andre funktioner, der bl.a. ved åbningstid eller vinduesudsmykning afviger fra almindelige butikker. Butiksarealet må ikke overstige 450 m2 pr. butik. Den store trafikmængde på Thistedvej/Vesterbrogade betyder at støjniveauet er omkring 70dB(A). Trafiksanering af Thistedvej/Vesterbrogade har ændret indtrykket af gaderummet radikalt. Garvergade er belastet med trafikstøj mellem 60 og 64 db(a). Lokalplanen opstiller retningslinjer for anvendelse af bygninger, der er støjbelastede og for placering af ny støjfølsom bebyggelse. Der lægges vægt på at tilføre flere boliger til kvarteret som helhed. Miljøvurdering af virksomheder Miljøvenlige erhverv er erhverv, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad og kan indpasses i boligområder. De omfatter en række erhverv i miljøklasse 1 og 2 (se bilag 4). Når Aalborg Kommune tillader nye virksomheder i området, sker det på grundlag af en miljøvurdering. Enhver virksomhedstype er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, røg, støv, lugt, rystelser og trafik. Der benyttes et klassificeringssystem med 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er den mindst belastende. Det skal understreges, at klasseficeringen i bilag 4 kun er vejledende. Der kan forekomme situationer, hvor en virksomhed kan placeres i en lavere eller højere miljøklasse. Indplaceringen sker ud fra en konkret miljømæssig vurdering af den enkelte virksomhed. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Miljøgodkendte virksomheder kan fortsætte, så længe miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Virksomheder, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelsespligt, kan ligeledes fortsætte den eksisterende drift, så længe det ikke medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når de udvides eller ændres væsentligt. Ansøges Aalborg Kommune om en større ombygning eller produktionsændring på en virksomhed, vil projektet derfor blive miljøvurderet. Bebyggelsens udformning Det er målet at skabe et attraktivt købstadsmiljø i området. Vestergade er»hovedgaden«gennem området, hvor målet er at opnå et købstadsmiljø med forretninger, service og boliger. Efter fjernelse af baldakinerne skal facaderne retableres, så de for hver bygning fremstår som en konstruktiv enhed fra terræn til tag. Hjørnet Vestergade/Kirkegade/Garvergade foreslås bebygget mod gaden. Bebyggelsen trækkes lidt tilbage for at sikre sigtelinjen mellem kirken og fjorden, og bygningshøjden trapper ned fra Vestergade til Garvergade. Garvergades sydside består af tæt småhusbebyggelse, hvor nogle huse er sammenbyggede og andre fritliggende. Der går en række stræder fra Garvergade mod syd ind i området. Målet er at bevare den karakteristiske bebyggelse og at skabe mulighed for en ny bebyggelse ved parkeringspladsen i Garvergade. Smedestræde, Nellikestræde og Bejlerstræde består af småhusbebyggelse. De krogede stræder med ret tæt bebyggelse er karakteristisk for området og skal bevares og forstærkes ved etablering af endnu en stiforbindelse gennem området. Ny bebyggelse langs stien skal tilpasses det særlige bygningsmiljø. I Garvergade og stræderne mellem Garvergade og Vestergade skal bebyggelse opføres i 1 1/2 etager. Vestergade og Torvegade skal bebygges med 2 1/2 etager, dog undtagen den vestlige ende af Vestergades nordside som skal bebygges med 3 1/2 etager. Torvet 6 må bebygges i 4 1/2 etage med en gesimshøjde på 13,00 meter og en samlet bygningshøjde til kip på 17,5 meter, målt fra terræn ved Vestergade. Denne November 1996 Aalborg Kommune side 6

8 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Vesterbrogade,Kirkegade,Garvergade,Torvet,TorvegadeogNygade Illustrationsplan for området. bygningshøjde sikrer at bygningen Torvet 6er tilpasset de omkringliggendebygninger,hvorderisær ertagethensyntil indtrykketafbyfronten/densamlede husrække som den opleves fratorvet.man ønskeratbygningerne på vestsidenaf Torvetfølgerenjævnt stigendeøvrehøjdegrænse, frasydtil nord, med»folkets Hus«som den højeste bygning. Ny bebyggelse ikirkegade aftrappes fra 31/2 etager ivestergadetil11/2etagerigarvergade.bygningshøjdenskalaltid tilpassesdetomkringliggendebyggeri.maksimalhusdybdei købstadsbebyggelsener10metermenskalaltidtilpassesdet omkringliggendebyggeri.bevaringsværdige bygningerskal som hovedregel bevares og ombygninger foretagesmed respekt for det oprindelige udtryk. Se kortbilag 3. Retningslinjerforbebyggelsensudformningermeredetaljeretbeskrevetidenvejledningiombygning,derfungerersom supplement tillokalplanen. Set fra Torvet mod vest. Bebyggelsesh jden ved Vestergade mod Torvet skal trappes ned fra ªFolkets Hus og mod syd, således ªFolkets Hus fremstår som den højeste bygning. November 1996 Aalborg Kommune side 7

9 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Materialer Der skal hovedsageligt vælges naturprodukter til både udendørs og indendørs anvendelse, og der bør vælges materialer som patinerer smukt. Det skal tilstræbes, at de pudsede huse kalkes. Lokalplanen henviser i øvrigt til»vejledning i ombygning«, der indeholder retningslinjer og eksempler på vedligeholdelse og renovering af de eksisterende bygninger med hensyn til udformning, materialevalg og farve. Nybyggeri I området er der adskillige muligheder for at opføre nybyggeri, der som erstatning for eksisterende bebyggelse og med en anden placering og udformning og et andet omfang kan ændre på områdets helhed. I forbindelse med udflytning af Rosenmeier og nedrivning af hele komplekset kan der opføres en boligbebyggelse på hjørnet af Vestergade-Kirkegade-Garvergade. Når de gamle garveribygninger øst herfor (tilhørendevestergade 23-25) samtidig nedrives, bliver der plads til et grønt område i gårdrummet. En ny bygning trukket tilbage fra Vestergade som erstatning for den nuværende Vestergade 5 og Smedegade 2 kan give plads til en lille plads midt i forretningsmiljøet. Ved den eksisterende Vestergade 14 kan der opføres en ny bygning i gadelinje, til erstatning for det nuværende. Forat give de bevaringsmæssige træer mere plads blliver den nye bygning lidt kortere end den nuværende, men kan til gengæld opføres i 2 1/2 etage. I Garvergade gives mulighed for nyt byggeri i bunden af den nuværende parkeringsplads mellem nr. 10 og 14. Der gives endvidere en mulighed for nyt byggeri i gadelinje og vinkelret herpå, istedet for den nuværende Garvergade 10. Dette er vist på illustrationsplanen. Endelig åbnes der mulighed for at socialforvaltningen kan forlænge den eksisterende bygning mod nord. Denne evt. forlængelse kommer til at ligge i sigtelinien fra Torvegade. Denne nye byggemulighed strammer op på facaderækken i Nygade. Den eksisterende stiforbindelsen til Rømers Have skal bibeholdes. Nybyggeriet ved Rosenmeier skal vær e en sluttet bebyggelse, der afr under bydelen mod vest. November 1996 Aalborg Kommune side 8

10 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Vesterbrogade,Kirkegade,Garvergade,Torvet,TorvegadeogNygade En ny bygning, hvor der idag ligger den»lilla grill«, trækkes tilbage fra Vestergade, så der opstår et lille torv. Der gives mulighed for at socialforvaltningen kan udvide langs Nygade. Der gives mulighed for nyt byggeri ved parkeringspladsen. Bygningerne tilpasses den eksisterende småhusbebyggelse. November 1996 Aalborg Kommune side 9

11 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse og Vesterbrogade. Byfornyelsesbeslutning for etape 1 forventes vedtaget samtidig med nærværende lokalplan, og gennemførelsen forventes at ske i Byfornyelsesbeslutninger for etape 2 og 3 forventes truffet i 1997 og 1998 og igangsat snarest derefter. Fælles friarealer Med gennemførelse af friarealforbedringerne er det hensigten at skabe gode og oplevelsesrige opholdsmuligheder for beboerne i området. Det labyrintiske miljø omkring stræderne skal fastholdes, og de fælles friarealer skal indrettes i mindre enklaver mellem bygningerne. Mellem Vestergade og Garvergade etableres et mindre grønt område mellem Smedestræde og Nellikestræde samt et større fællesareal mellem Nellikestræde, Vestergade, det ny byggeri ved parkeringspladsen og den eksisterende sti op til parkeringspladsen. Terrænet skråner nedad mod Vestergade. Mellem den nye stiforbindelse og bagskellene til Bejlerstræde- og Garvergadebebyggelsen kan der etableres et fælles grønt område. Generelt er der tale om betydelige terrænforskelle i området, dette er også tilfældet her ved Bejlerstræde- og Garvergade. Et kildevæld i undergrunden bag Vestergade 23 kan udnyttet som vandelement i friarealet, og løbe ned til det lavere areal ved Vestergade. Området mellem stien og evt nybyggeri i Kirkegade indrettes til ophold. Der etableres et sammenhængende fælles friareal i den vestlige del af området mellem Vestergade og Rømers Have. Parkeringen flyttes ud til Vesterbrogade, således at det grønne areal kan få en mere hensigtsmæssig beliggenhed og udformning. Den endelige udformning af friarealerne aftales i et samarbejde mellem ejere, lejere og Aalborg Kommune. De private fælles friarealers udstrækning er vist på kortbilag 2. Ideskitse for etape 1 syd for Vestergade - området mellem V estergade, Rømers Have og V esterbrogade. Parkeringen bliver en buffer mellem trafikken på V esterbrogade og det grønne område i tilknytning til boligerne. November 1996 Aalborg Kommune side 11

12 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Ideskitse for indretning af området ved Rosenmeier. Friarealet kan opdeles i mindr e dele, som knyttes til de enkelte ejendomme eller afsnit i nybyggeriet. Nor d for stien er vist et fælles grønt område. Ejerlav I forbindelse med de kommende byfornyelsesbeslutninger for området vil der blive stiftet ejerlav, der skal varetage drift, vedligeholdelse og renholdelse af de private fælles friarealer. Udgifterne til etablering af de fælles friarealer betales af stat og kommune. Alle ejendomme i et område, hvor der etableres private fælles friarealer, har pligt til at være medlem af ejerlavet. Gaderne og stierne Lokalplanområdets omgivende gader Vesterbrogade, Kirkegade og Garvergade er trafikgader. Torvet er efter renoveringen indrettet til beskeden biltrafik på de bløde trafikanters vilkår. Vestergade mellem Torvet og Nygade planlægges fastholdt som gågade. Generelt skal biltrafik i området afvikles på de bløde trafikanters vilkår. Rømers Have lukkes med en vendeplads bag Vestergade 14, så det ikke længere bliver muligt at køre i bil herfra til parkeringspladsen. Det er kommunens plan at forny Vestergades belægninger på hele strækningen, herunder indrette parkeringspladser på strækningen mellem Nygade og REMA Det er intentionen at få en ensartet belægning med en markering af køresporet, således at gaden kan bruges både som gågade og til kørende trafik. Det er intentionen at forny gadebelægningerne i stræderne. De eksisterende stiforbindelser i området skal fastholdes, og der etableres endnu en offentlig sti i den vestlige del af området. November 1996 Aalborg Kommune side 12

13 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Parkering Offentlige parkeringsmuligheder i området bliver følgende: Den sydlige side af Vestergade vest for Nygade, vestsiden af Nygade syd for Torvegade, P-plads i Garvergade samt Ppladser umiddelbart udenfor området. Hertil kommer offentlig tilgængelig kundeparkering, som forretninger og øvrige virksomheder i området stiller til rådighed. I forbindelse med nybyggeriet skal der etableres parkeringspladser svarende til en bås for hver bolig og en for hver 50 m2 erhvervsareal. I det omfang det ikke sker, skal der indbetales til den kommende kommunale P-fond. Region- og Kommuneplan Aalborg er i regionplanen udpeget som landsdels- og regioncenter for hele den nordjyske landsdel. I kommuneplanen er Aalborg underopdelt i et City-området og to aflastningscentre. Kommuneplanen opdeler tætbyområdet i bydele. Lokalplanområdet er beliggende i bydelen, Nørresundby midtby. Stræderne er karakteristiske for området. Renoveringen af stræderne har høj prioritet. Det er planen at der etabler es en ny belægning på alle stræderne i en høj kvalitet. Parkeringspladsen ved REMA 1000 skal lægges om. Rømers Have. Den nye parkeringsplads bliver en buffer mellem Vesterbrogade og det grønne opholdsar eal. November 1996 Aalborg Kommune side 13

14 Lokalplan Forhold til anden planlægning Redegørelse Bykatalog Aalborg Kommune har i 1993 godkendt et»bykatalog«, som opstiller en politik for byens udvikling med retningslinjer for de kommende år. Bykataloget indeholder byplanrammer, som udviklingen skal respektere. I den overordnede målsætning for Nørresundby midtby siger bykataloget bl.a., at de historiske træk skal bevares og styrkes, at handelslivets problemer skal løses, at midtbyen skal forbedres som boligområde, og at der skal ske huludfyldninger spredt i bykernen. Byplanrammer Byplanrammerne for området fastlægger, at hovedanvendelsen skal være blandet bymæssig anvendelse, boliger og erhverv. De primære strøggader, som stiller særlige krav til anvendelsen af stueetagerne, er indskrænket i forhold til tidligere planlægning, da den vestlige del af Vestergade er holdt ude af kategorien. Denne lokalplan er i overensstemmelse med bykatalogets angivelse. Illustrationsplanen hentet fra Bykataloget. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 130 for hele området, og randbebyggelse går forud for bagbebyggelse. Gesimshøjden må maksimalt være mellem 6 og 17 m og skal tilpasses gaden. Der må bygges i 2 til 5 1 / 2 etager, tilpassetdet omkringliggende, og husdybden må være op til 10 m tilpasset nabobygningerne. Minimumskrav til opholdsarealer er 50% af boligarealet og 20% af erhvervsarealet. Ny bebyggelse mellem Vestergade og Garvergade skal primært anvendes til boliger og udformes, så områdets købstadskarakter styrkes. Det er en forudsætning for områdets udbygning, at den middelalderlige gadestruktur med de smalle stræder bevares og styrkes. Der må ikke etableres bebyggelse, der kan forhindre udsynet fra Nørresundby Kirke mod fjorden. Tekniske anlæg Området er omfattet af kommunens spildevandsplan. Ny og ændret bebyggelse i området skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Affaldsdepoter Hjørnet ved Vestergade og Vesterbrogade samt Vestergade 14 er kortlagt som tidligere industrigrunde. Der er ikke registreret affaldsdepoter i området. Den middelalderlige gadestruktur med smalle og kr ogede stræder skal bevar es og styrkes. November 1996 Aalborg Kommune side 14

15 Blandet byområde Lokalplan Aalborg Kommune, lokalplan for et blandet byområde mellem Vesterbrogade, Kirkegade, Garvergade, Torvet, Torvegade og Nygade i Nørresundby. 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at sikre centerfunktionerne i den østlige del af området mellem Nygade og Torvet. Det er endvidere lokalplanens formål at fremme en boligorienteret udvikling i områdets vestlige del. Lokalplanen skal sikre det byplanmæssige grundlag for enkeltsagsbehandling og byfornyelse i området. Lokalplanen skal sikre, at nye og renoverede huse i området får et smukt og harmonisk fælles købstadspræg i overensstemmelse med de bygningsmæssige traditioner, bl.a. med hensyn til gesimshøjder, tagudformning og facadeproportioner. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre af Nørresundby bygrunde: 39, 40 ejerlejlighed 1-2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 a ejerlejlighed 1-3, 52 b, 54 a, 54 b, 55 a, 55 b, 56 a, 57, 58 a ejerlejlighed 1-5, 58 c, 59, 61, 62, 63, 64, 65 a, 65 b, 65 c, 66 g, 67 a, 68, 70 a, 70 b, 120 ejerlejlighed 1-4, 127 a, 128 a, 131 a, 132, 133 a, 134 ejerlejlighed 1-7, 135 a, 135 b ejerlejlighed 1-8, 135 c, 136 ejerlejlighed 1-8, offentligt vejareal litra "ac", "ae", del af litra "d" samt alle parceller der efter den 25/ udstykkes fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boliger, butikker, butikker med værksted, hotel/restauranter, klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner, rekreative formål og tekniske anlæg. Butiksarealet må ikke overstige 450 m 2 pr. butik. Miljøvenlige erhverv er virksomheder og anlæg, der kun påvirker omgivelserne i ubetydelig eller ringe grad, og som kan indplaceres i områder, hvor der også er boliger. Det gælder en række virksomheder indenfor miljøklasse 1 og 2. Anvendelsen er specificeret i bilag 4, erhvervskategorier. 3.2 Stueetagen langs Vestergade mellem Torvet og Nygade og langs Torvet må kun anvendes til butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede anvendelser. Vinduer må ikke være blændede. Der må ikke etableres pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller andre funktioner, der bl.a. ved åbningstid eller vinduesudsmykning afviger fra almindelige butikker. Se kortbilag Antallet af boliger må ikke reduceres og boliger må ikke omdannes til erhverv (kontorer, liberale erhverv, butikker o.l.). 3.4 På arealer der er belastet med vejstøj på mere end 55 db(a) kan der ikke etableres boliger og lignende, mere end 60 db(a) kan der ikke etableres liberale erhverv og lignende. Der kan dog indpasses boliger og lignende på arealer med mellem 55 og 65 db(a) såfremt mindst en facade er belastet med mindre end 55 db(a) og sove- og opholdsrum orienteres mod denne facade, det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a), de primære opholdsarealer maksimalt belastes med 55 db(a). 4. Bebyggelsens placering og omfang 4.1 Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter. Alle facadeændringer skal godkendes af Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes Bykatalog indeholder nærmere regler for bebyggelse, se side 1.5.C Bebyggelsen skal orientere sig mod gade eller sti og skal placeres med facaden i byggefeltets placeringslinje, som er vist på kortbilag Ny bebyggelse skal opføres med de på kortbilag 3 angivne etageantal. Gesimshøjder skal tilpasses gaden og de omkringliggende bygninger. Højdegrænsen gæl- November 1996 Aalborg Kommune side 15

16 Blandet byområde Lokalplan der ikke ventilationsskorstene, spir eller mindre bygningsfremspring. 4.4 På Torvet 6, må bygningen opføres i indtil 4 1/2 etage, med en gesimshøjde på 13,00 meter og en samlet bygningshøjde på 17,50 meter. Etageantallet er angivet som fx 2 1/2 etager. Herved forstås 2 etager med udnyttet tagetage. Bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering er fastlagt udfra en målsætning om at ny bebyggelse skal medvirke til at genskabe købstadsmiljøet i Nørresundbys centrale bydel dvs at gaderummene gøres harmoniske og attraktive samtidig med, at man tilgodeser behovet for gode lysforhold i boliger og gårdrum. 5. Bevaring af bebyggelse 5.1 Bebyggelsen i området må ikke ændres uden tilladelse fra Aalborg Kommune. Det gælder også ændringer udført i forbindelse med opsætning af skilte og almindelig vedligeholdelse som fx udskiftning af vinduer eller tagbeklædning. Som vinduer må kun anvendes vinduer af træ i oprindelig type, og maling skal være dækkende. 5.2 Bevaringsværdige bygninger, som er vist på kortbilag 3, skal som hovedregel bevares og ombygninger foretages med respekt for det oprindelige udtryk. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Ny bebyggelse skal opføres i materialer af en høj kvalitet. Der skal hovedsageligt vælges naturprodukter til udendørs og indendørs anvendelse, og der skal vælges materialer, der patinerer smukt. Nyt byggeri skal have en høj detaljeringsgrad og et højt kvalitetsniveau, ligesom det skal harmonere med det eksisterende byggeri. 6.2 Vinduesformaterne skal tilpasses traditionerne i området, og være af træ. Vinduer skal males med dækkende maling. 6.3 Tagene skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på 45 o. Undtaget herfor er dog Torvet 6 hvor tagformen skal have et modernistisk udtryk. Tage, der lægges på tværs af facadelinjen (gavlhuse) kan dog udføres med taghældning på o. Kviste skal udføres med respekt for den oprindelige håndværkstradition og følge den historiske byggeskik og stør- relse. Taghældningen på kviste skal være mellem 15 o og 45 o. Flunker skal fremtræde med glat overflade i zink eller sort eller grå eternitskifer. Nye kviste kan godkendes i zink som helhed. 6.4 Tagbeklædningen skal være tegl eller skifer. 6.5 Ydermure mod gaden skal opføres i mursten og stå som blank eller pudset mur. Ydermure mod gården skal opføres i mursten og stå som blank eller vandskuret mur eller som pudset mur. 6.6 Partier i facaden samt kviste kan opføres i glas/aluminium og lignenede, såfremt der kan opnås en god helhedsløsning i forhold til den øvrige bebyggelse. 6.7 Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. 6.8 Skiltning skal følge kommunens skiltevejledning "Din facade - byens ansigt, retningslinjer for forretningsfacader og skilte«, Aalborg Kommune Markiser skal mht konstruktion, størrelse, form og farve tilpasses bygningerne på en sådan måde at der opnås harmoni i gaderummet. Der er udarbejdet en vejledning i ombygning med retningslinjer for vedligeholdelse og ombygninger i området. Formålet er at bevare og forstærke karaktertrækkene i de enkelte gademiljøer. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Der udlægges private fælles friarealer af en udstrækning, der er vist på kortbilag Det grønne område, der omfatter matr. 61 nord for den udlagte offentlige sti, skal mod stien syd for området beplantes med træer for at fastholde stiens retning. 7.3 Arealer til ophold skal mindst udgøre 50% af boligarealet og 20% af erhvervsarealet. 7.4 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.5 Bevaringsværdige træer, vist på kortbilag 2, skal bevares. November 1996 Aalborg Kommune side 16

17 Blandet byområde Lokalplan eksisterende bebyggelse skal der udlægges areal til parkering svarende til mindst en parkeringsplads for hver bolig, én plads for hver 25 m2 salgsareal og én plads for hver 50 m2 erhvervsareal. Udlæg af areal til parkering skal ske under hensyntagen til afsnit Hvis der ikke kan etableres det fornødne antal parkeringspladser på egen grund, kan Aalborg Kommune dispensere på vilkår af, at der indbetales et beløb til den kommende kommunale parkeringsfond. Der gives mulighed for kantstensparkering langs Vestergades sydside og på vestsiden af Nygade syd for Torvegade. Desuden er der offentlig parkering på P-pladsen i Garvergade. 9. Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger og TV-kabler må kun fremføres under terræn. 9.2 Der må ikke fremføres eller opsættes installationsanlæg, TV-kabler, TV-antenner, herunder paraboler i alle størrelser, mv synligt på bebyggelsens gadefacade. Området mellem Nellikestræde og Smedegade 8. Vej-, sti- og parkeringsforhold 8.1 Vejadgang sker fra de eksisterende veje i og rundt om området. 8.2 Der etableres en vendeplads som udvidelse af Rømers Have bag Vestergade 14, og Rømers Have lukkes nord herfor som vist på kortbilag 2. Nedlæggelsen af en del af Rømers Have sker efter reglerne i vejlovgivningen. 8.3 Del af matr. nr. 42, vist på kortbilag nr 2 ændrer status fra privat vejareal til offentligt areal. 8.4 Der udlægges en ny offentlig sti gennem den vestlige del af området mellem Vestergade og Garvergade som vist på kortbilag De på kortbilag 2 med særlig signatur viste arealer rummer mulighed for offentlig parkering. 8.6 Ved ny bebyggelse eller forøgelse af etagearealet i 9.3 I lokalplanområdet kan der opføres mindre transformerstationer og lignende tekniske anlæg til kvarterets daglige forsyning, når disse ikke er til gene for beboere eller erhvervsdrivende. 10. Funderingsforhold 10.1 Valget af funderingsmetode skal godkendes af bygningsmyndigheden. 11. Grundejerforening 11.1 I forbindelse med kommende byfornyelsesbeslutninger i henhold til 7 i byfornyelsesloven skal der stiftes ejerlav, der skal varetage drift, vedligeholdelse og renholdelse af private fælles friarealer. 12. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny og ændret bebyggelse må ikke tages i brug før: Bebyggelsen er tilsluttet Nørresundby fjernvarmeforsyning, det ved lydmålinger og beregninger er dokumenteret, November 1996 Aalborg Kommune side 17

18 Blandet byområde Lokalplan at mindst én facade er belastet med mindre end 55 db(a) og det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a). Vedtagelsespåtegning Lokalplan er endeligt vedtaget afaalborg byråd, den Forhold til eksisterende lokalplaner 14.1 Lokalplan tinglyst d. 9. august 1982 ophæves i sin helhed Lokalplan tinglyst d. 16. oktober 1985 ophæves i sin helhed. Kaj Kjær Borgmester Jørgen Kvist Kommunaldir ektør Retsvirkninger Når lokalplanen erendeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort gælder følgende retsvirkninger: Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. Lovlig brug af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der strider mod planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væsentlig betydning for at gennemføre planen. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager ejendommen. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han kræve, at kommunen overtager ejendommen. November 1996 Aalborg Kommune side 18

19 Lokalplan Blandet byområde Bilag 1 Lp.grænse November 1996 Aalborg Kommune side 19

20 Lokalplan Blandet byområde Bilag 2 Anvendelse November 1996 Aalborg Kommune side 20

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere