November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1"

Transkript

1 Blandet byområde Lokalplan November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse (grå sider) og lokalplanbestemmelserne (hvide sider) med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune, Magistratens 2. afdeling By- og Boligafdelingen, Vesterbro 14, Postboks Aalborg Telefon Lokalplanen er udarbejdet af Aalborg Kommunes By- og Boligafdeling i samarbejde med Sven Allan Jensens tegnestue.

3 Lokalplan Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund... side 3 Lokalplanområdets omgivelser... side 4 Lokalplanens mål... side 5 Nybyggeri... side 8 Byfornyelse... side 10 Bilag Kortbilag 1, lokalplangrænse... side 19 Kortbilag 2, anvendelse... side 20 Kortbilag 3, byggefelter... side 21 Bilag 4, erhvervskategorier... side 22 Anden planlægning... side 14 Lokalplanen Lokalplanens formål... side 15 Lokalplanens område og zonestatus... side 15 Områdets anvendelse... side 15 Bebyggelsens placering og omfang... side 15 Bevaring af bebyggelse... side 16 Bebyggelsens udseende... side 16 Ubebyggede arealer... side 16 Vej-, sti- og parkeringsforhold... side 16 Tekniske anlæg... side 17 Funderingsforhold... side 17 Grundejerforening... side 17 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse... side 17 Forhold til eksisterende lokalplaner... side 17 Retsvirkninger... side 18 Vedtagelsespåtegning... side 18 Vestergade Torvet Luftfoto af Nørresundby midtby, lokalplanområdet indrammet med lys streg November 1996 Aalborg Kommune side 1

4 Lokalplan Lokalplanens baggrund Redegørelse Områdets beliggenhed Lokalplanens område er den del af Nørresundby midtby, der ligger vest for Torvet området mellem Torvet, Vesterbrogade, Kirkegade og Garvergade. Syd for Vestergade er terrænet fladt ned mod havnen og fjorden, men nord for Vestergade, og især nord for Garvergade, rejser kridtbanken sig, og terrænet stiger kraftigt. Hvorfor en lokalplan Lokalplanen er udarbejdet for at sikre det byplanmæssige grundlag for en byfornyelse i området. Desuden skal lokalplanen sikre, at den fornyelse, der i øvrigtkommer til at ske i området, bl.a. i form af nybyggeri og renovering medvirker til at skabe et smukt og harmonisk købstadsmiljø. Lokalplanen er også en opfølgning af bykatalogets ændrede anvendelsesbestemmelser i Vestergade. Selve Torvet og Vestergade frem til Nygade skal fortsat være strøggader med Torvet LOKALPLANOMRÅDET Trafiksanering Nørresundby år 1812 butikker i stueetagen. I resten af Vestergade mellem Nygade og Kirkegade må der nu gerne være boliger i stueetagen. Områdets beliggenhed i Nørresundby. Mål 1:4000. November 1996 Aalborg Kommune side 3

5 Lokalplan Lokalplanområdets omgivelser Redegørelse Karakteristik af området Lokalplanområdet omfatter en central del af Nørresundbys gamle midtby. Gadenettet er stort set bevaret siden 1865, hvor Torvet blev anlagt. Vestergade er Nørresundby s gågade, der efterhånden er præget af en del tomme butikker. Delvis fritliggende småhusbebyggelse er karakteristisk for Garvergades sydside og de labyrintiske stræder mellem Vestergade og Garvergade. Syd og vest for lokalplanområdet løber Vesterbrogade, der netop er ombygget bl.a. med en rundkørsel ved slagteriet/ Kirkegade. Nord for området ligger kirken, øst for ligger Torvet, og mod syd/øst ligger et byfornyelsesområde, hvor der i øjeblikket foregår en del nybyggeri og -anlæg. Torvet, som netop har fået nye belægninger, skal sammenbinde strøgområderne i Skrågade og Vestergade. Karakteristiske træk i Nørresundby midtby (Bykatalog) Bebyggelsen Områdets bebyggelse er kontrastfuld og rummer lige fra små enfamiliehuse fra forrige århundrede og til bastant 1970 er byggeri. Der er en del store og meget markante bygninger:»folkets Hus«fra 1930 erne, Sparekassen Nordjylland, REMA 1000 og socialforvaltningen fra erne. De fleste af de øvrige, ældre, huse er meget stærkt ombyggede. Ikke mindst i forbindelse med etablering af gågaden og opsætningen af den gennemgående baldakin i 1. sals højde blev de fleste Vestergadehuse ombygget til ukendelighed. Alligevel er der et vist købstadspræg i området, og nogle af bygningerne har smukke proportioner og detaljer. Byen og vandet I lokalplanområdet findes nogle vigtige muligheder for kig til fjorden: Forlængelsen af Nygade og sigtelinjen fra kirken via Slagterivej. Disse er vigtige for den visuelle sammenhæng mellem fjord og by og bør fremover friholdes for bebyggelse og beplantning. Før århundredeskiftet havde byen en god visuel kontakt til fjorden gennem gader og stræder, der førte ned til fjorden. I dag er disse kig flere steder afbrudt af bl.a. bygninger. I forbindelse med den forestående omdannelse af området syd for Vesterbrogade vil den visuelle kontakt mellem Nørresundby Midtby og Limfjorden blive søgt forbedret. Trafik og parkering Vesterbrogade er byens indfalds- og udfaldsvej mod vest og meget trafikeret. Torvet og Tinghusgade er trafikfredeliggjort. Garvergade bruges som gennemfartsvej, og p-pladsen her er et yndet mål for besøgende. Foruden p-pladsen i Garvergades nordside er der en offentlig p-plads mellem Garvergade 10 og 14, hvor Garvergade Skole tidligere lå. Kantstensparkering i området findes kun på vestsiden af Nygade ud for Socialforvaltningen. Privat parkering findes i form af garager, som pladser i de private gårde, som p-plads tilhørende Rømers Have og som udlejede pladser, dels på Sparekassen Nordjyllands platform, dels i kælderen under REMA Kundeparkering findes ligeledes ved REMA 1000 og ovenpå Sparekassen Nordjylland. November 1996 Aalborg Kommune side 4

6 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Indholdet i lokalplanen Målet er at styrke områdets samlede kvalitet fra et nedslidt centerområde og boligkvarter til at blive et attraktivt blandet byområde med købstadspræg og et stort boligindslag. Med det nyrenoverede torv som omdrejningspunkt er det målet at forretningsstrøgeti Nørresundby kommer til at bestå af dels Skrågade og dels den østligedel af Vestergade frem til Nygade. Lokalplanområdets forretningsmiljø, som i dag strækker sig ud i hele Vestergade, men som halter slemt, skal forfines og koncentreres til den østlige del afvestergade. Området i dag. Flere steder er den karakteristiske sluttede bebyggelsesstruktur brudt. De fremtidige forhold. Nedrivninger, nybyggeri, friarealer og nye gadebelægninger vil forny området gennemgribende. Lokalplanen skal skabe mulighed for at gennemføre byfornyelse i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Det drejer sig først og fremmest om at nedrive en række utidssvarende og nedslidte bygninger, for at etablere grønne friarealer og give plads til nybyggeri. Der bliver også tale om at renovere en række bygninger, især med henblik på tag og facader mod Vestergade. Endvidere er det planen at forny gadebelægningerne i området samt fjerne baldakinerne i hele Vestergade. Formålet er at give hele Vestergadeområdet et løft. Lokalplanen skal danne grundlag for at gennemføre en del nybyggeri i området. Mod Kirkegade og den ny rundkørsel i områdets vestlige del er det tanken at afslutte kvarteret med en randbebyggelse. Parkeringspladsen på sydsiden af Garvergade indskrænkes en smule og der gives mulighed for nybyggeri for at skabe større bebyggelsesmæssig sammenhæng i denne del af området. Der gives også mulighed for at etablere et lille torv midt i Vestergades forretningsmiljø via en ny, tilbagetrukket bygning. Lokalplanen åbner mulighed for en ombygning af Sparekassens bygning, Torvet 6. Denne må ombygges til en randbebyggelse, der i form harmonerer med»folkets Hus«. Hermed er det hensigten at skabe en mere harmonisk og veldefineret afslutning af den vestlige byfront mod Torvet. Endelig er der mulighed for nybyggeri ved socialforvaltningen. Der lægges vægt på at bevare og styrke den eksisterende bystruktur nord for Vestergade med det krogede og labyrintiske forløb. Der etableres en ny sti, som delvis følger den historiske men for længe siden nedlagte sti gennem området op til kirken. Vestergade set fra sparekassens bygning. Området mod Vesterbrogade forbedres, idet parkeringen etableres nærmest Vesterbrogade for at skabe afstand mellem trafikken og de grønne opholdsarealer ved Rømers Have. De grønne opholdsarealer, som fremover får direkte tilknytning til boligerne i Rømers Have og Vestergade, indrettes til leg og ophold. November 1996 Aalborg Kommune side 5

7 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Anvendelse Det er intentionen at styrke Vestergadeområdet som et boligområde, samtidig med at området stadig fungerer som strøggade. Området må kun anvendes til blandede bymæssige formål i form af boliger, butikker, restauranter, privat og offentlig service og andre miljøvenlige erhverv. Anvendelsen er nærmere defineret i selve lokalplanbestemmelserne. For at fastholde de aktive forretningsstrøg langs Torvet og den østlige del af Vestergade hen til Nygade, må stueetagen langs disse strækninger kun anvendes til butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede anvendelser. Vinduer må ikke være blændede. Der må ikke etableres pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller andre funktioner, der bl.a. ved åbningstid eller vinduesudsmykning afviger fra almindelige butikker. Butiksarealet må ikke overstige 450 m2 pr. butik. Den store trafikmængde på Thistedvej/Vesterbrogade betyder at støjniveauet er omkring 70dB(A). Trafiksanering af Thistedvej/Vesterbrogade har ændret indtrykket af gaderummet radikalt. Garvergade er belastet med trafikstøj mellem 60 og 64 db(a). Lokalplanen opstiller retningslinjer for anvendelse af bygninger, der er støjbelastede og for placering af ny støjfølsom bebyggelse. Der lægges vægt på at tilføre flere boliger til kvarteret som helhed. Miljøvurdering af virksomheder Miljøvenlige erhverv er erhverv, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad og kan indpasses i boligområder. De omfatter en række erhverv i miljøklasse 1 og 2 (se bilag 4). Når Aalborg Kommune tillader nye virksomheder i området, sker det på grundlag af en miljøvurdering. Enhver virksomhedstype er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, røg, støv, lugt, rystelser og trafik. Der benyttes et klassificeringssystem med 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er den mindst belastende. Det skal understreges, at klasseficeringen i bilag 4 kun er vejledende. Der kan forekomme situationer, hvor en virksomhed kan placeres i en lavere eller højere miljøklasse. Indplaceringen sker ud fra en konkret miljømæssig vurdering af den enkelte virksomhed. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Miljøgodkendte virksomheder kan fortsætte, så længe miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Virksomheder, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelsespligt, kan ligeledes fortsætte den eksisterende drift, så længe det ikke medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når de udvides eller ændres væsentligt. Ansøges Aalborg Kommune om en større ombygning eller produktionsændring på en virksomhed, vil projektet derfor blive miljøvurderet. Bebyggelsens udformning Det er målet at skabe et attraktivt købstadsmiljø i området. Vestergade er»hovedgaden«gennem området, hvor målet er at opnå et købstadsmiljø med forretninger, service og boliger. Efter fjernelse af baldakinerne skal facaderne retableres, så de for hver bygning fremstår som en konstruktiv enhed fra terræn til tag. Hjørnet Vestergade/Kirkegade/Garvergade foreslås bebygget mod gaden. Bebyggelsen trækkes lidt tilbage for at sikre sigtelinjen mellem kirken og fjorden, og bygningshøjden trapper ned fra Vestergade til Garvergade. Garvergades sydside består af tæt småhusbebyggelse, hvor nogle huse er sammenbyggede og andre fritliggende. Der går en række stræder fra Garvergade mod syd ind i området. Målet er at bevare den karakteristiske bebyggelse og at skabe mulighed for en ny bebyggelse ved parkeringspladsen i Garvergade. Smedestræde, Nellikestræde og Bejlerstræde består af småhusbebyggelse. De krogede stræder med ret tæt bebyggelse er karakteristisk for området og skal bevares og forstærkes ved etablering af endnu en stiforbindelse gennem området. Ny bebyggelse langs stien skal tilpasses det særlige bygningsmiljø. I Garvergade og stræderne mellem Garvergade og Vestergade skal bebyggelse opføres i 1 1/2 etager. Vestergade og Torvegade skal bebygges med 2 1/2 etager, dog undtagen den vestlige ende af Vestergades nordside som skal bebygges med 3 1/2 etager. Torvet 6 må bebygges i 4 1/2 etage med en gesimshøjde på 13,00 meter og en samlet bygningshøjde til kip på 17,5 meter, målt fra terræn ved Vestergade. Denne November 1996 Aalborg Kommune side 6

8 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Vesterbrogade,Kirkegade,Garvergade,Torvet,TorvegadeogNygade Illustrationsplan for området. bygningshøjde sikrer at bygningen Torvet 6er tilpasset de omkringliggendebygninger,hvorderisær ertagethensyntil indtrykketafbyfronten/densamlede husrække som den opleves fratorvet.man ønskeratbygningerne på vestsidenaf Torvetfølgerenjævnt stigendeøvrehøjdegrænse, frasydtil nord, med»folkets Hus«som den højeste bygning. Ny bebyggelse ikirkegade aftrappes fra 31/2 etager ivestergadetil11/2etagerigarvergade.bygningshøjdenskalaltid tilpassesdetomkringliggendebyggeri.maksimalhusdybdei købstadsbebyggelsener10metermenskalaltidtilpassesdet omkringliggendebyggeri.bevaringsværdige bygningerskal som hovedregel bevares og ombygninger foretagesmed respekt for det oprindelige udtryk. Se kortbilag 3. Retningslinjerforbebyggelsensudformningermeredetaljeretbeskrevetidenvejledningiombygning,derfungerersom supplement tillokalplanen. Set fra Torvet mod vest. Bebyggelsesh jden ved Vestergade mod Torvet skal trappes ned fra ªFolkets Hus og mod syd, således ªFolkets Hus fremstår som den højeste bygning. November 1996 Aalborg Kommune side 7

9 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Materialer Der skal hovedsageligt vælges naturprodukter til både udendørs og indendørs anvendelse, og der bør vælges materialer som patinerer smukt. Det skal tilstræbes, at de pudsede huse kalkes. Lokalplanen henviser i øvrigt til»vejledning i ombygning«, der indeholder retningslinjer og eksempler på vedligeholdelse og renovering af de eksisterende bygninger med hensyn til udformning, materialevalg og farve. Nybyggeri I området er der adskillige muligheder for at opføre nybyggeri, der som erstatning for eksisterende bebyggelse og med en anden placering og udformning og et andet omfang kan ændre på områdets helhed. I forbindelse med udflytning af Rosenmeier og nedrivning af hele komplekset kan der opføres en boligbebyggelse på hjørnet af Vestergade-Kirkegade-Garvergade. Når de gamle garveribygninger øst herfor (tilhørendevestergade 23-25) samtidig nedrives, bliver der plads til et grønt område i gårdrummet. En ny bygning trukket tilbage fra Vestergade som erstatning for den nuværende Vestergade 5 og Smedegade 2 kan give plads til en lille plads midt i forretningsmiljøet. Ved den eksisterende Vestergade 14 kan der opføres en ny bygning i gadelinje, til erstatning for det nuværende. Forat give de bevaringsmæssige træer mere plads blliver den nye bygning lidt kortere end den nuværende, men kan til gengæld opføres i 2 1/2 etage. I Garvergade gives mulighed for nyt byggeri i bunden af den nuværende parkeringsplads mellem nr. 10 og 14. Der gives endvidere en mulighed for nyt byggeri i gadelinje og vinkelret herpå, istedet for den nuværende Garvergade 10. Dette er vist på illustrationsplanen. Endelig åbnes der mulighed for at socialforvaltningen kan forlænge den eksisterende bygning mod nord. Denne evt. forlængelse kommer til at ligge i sigtelinien fra Torvegade. Denne nye byggemulighed strammer op på facaderækken i Nygade. Den eksisterende stiforbindelsen til Rømers Have skal bibeholdes. Nybyggeriet ved Rosenmeier skal vær e en sluttet bebyggelse, der afr under bydelen mod vest. November 1996 Aalborg Kommune side 8

10 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Vesterbrogade,Kirkegade,Garvergade,Torvet,TorvegadeogNygade En ny bygning, hvor der idag ligger den»lilla grill«, trækkes tilbage fra Vestergade, så der opstår et lille torv. Der gives mulighed for at socialforvaltningen kan udvide langs Nygade. Der gives mulighed for nyt byggeri ved parkeringspladsen. Bygningerne tilpasses den eksisterende småhusbebyggelse. November 1996 Aalborg Kommune side 9

11 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse og Vesterbrogade. Byfornyelsesbeslutning for etape 1 forventes vedtaget samtidig med nærværende lokalplan, og gennemførelsen forventes at ske i Byfornyelsesbeslutninger for etape 2 og 3 forventes truffet i 1997 og 1998 og igangsat snarest derefter. Fælles friarealer Med gennemførelse af friarealforbedringerne er det hensigten at skabe gode og oplevelsesrige opholdsmuligheder for beboerne i området. Det labyrintiske miljø omkring stræderne skal fastholdes, og de fælles friarealer skal indrettes i mindre enklaver mellem bygningerne. Mellem Vestergade og Garvergade etableres et mindre grønt område mellem Smedestræde og Nellikestræde samt et større fællesareal mellem Nellikestræde, Vestergade, det ny byggeri ved parkeringspladsen og den eksisterende sti op til parkeringspladsen. Terrænet skråner nedad mod Vestergade. Mellem den nye stiforbindelse og bagskellene til Bejlerstræde- og Garvergadebebyggelsen kan der etableres et fælles grønt område. Generelt er der tale om betydelige terrænforskelle i området, dette er også tilfældet her ved Bejlerstræde- og Garvergade. Et kildevæld i undergrunden bag Vestergade 23 kan udnyttet som vandelement i friarealet, og løbe ned til det lavere areal ved Vestergade. Området mellem stien og evt nybyggeri i Kirkegade indrettes til ophold. Der etableres et sammenhængende fælles friareal i den vestlige del af området mellem Vestergade og Rømers Have. Parkeringen flyttes ud til Vesterbrogade, således at det grønne areal kan få en mere hensigtsmæssig beliggenhed og udformning. Den endelige udformning af friarealerne aftales i et samarbejde mellem ejere, lejere og Aalborg Kommune. De private fælles friarealers udstrækning er vist på kortbilag 2. Ideskitse for etape 1 syd for Vestergade - området mellem V estergade, Rømers Have og V esterbrogade. Parkeringen bliver en buffer mellem trafikken på V esterbrogade og det grønne område i tilknytning til boligerne. November 1996 Aalborg Kommune side 11

12 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Ideskitse for indretning af området ved Rosenmeier. Friarealet kan opdeles i mindr e dele, som knyttes til de enkelte ejendomme eller afsnit i nybyggeriet. Nor d for stien er vist et fælles grønt område. Ejerlav I forbindelse med de kommende byfornyelsesbeslutninger for området vil der blive stiftet ejerlav, der skal varetage drift, vedligeholdelse og renholdelse af de private fælles friarealer. Udgifterne til etablering af de fælles friarealer betales af stat og kommune. Alle ejendomme i et område, hvor der etableres private fælles friarealer, har pligt til at være medlem af ejerlavet. Gaderne og stierne Lokalplanområdets omgivende gader Vesterbrogade, Kirkegade og Garvergade er trafikgader. Torvet er efter renoveringen indrettet til beskeden biltrafik på de bløde trafikanters vilkår. Vestergade mellem Torvet og Nygade planlægges fastholdt som gågade. Generelt skal biltrafik i området afvikles på de bløde trafikanters vilkår. Rømers Have lukkes med en vendeplads bag Vestergade 14, så det ikke længere bliver muligt at køre i bil herfra til parkeringspladsen. Det er kommunens plan at forny Vestergades belægninger på hele strækningen, herunder indrette parkeringspladser på strækningen mellem Nygade og REMA Det er intentionen at få en ensartet belægning med en markering af køresporet, således at gaden kan bruges både som gågade og til kørende trafik. Det er intentionen at forny gadebelægningerne i stræderne. De eksisterende stiforbindelser i området skal fastholdes, og der etableres endnu en offentlig sti i den vestlige del af området. November 1996 Aalborg Kommune side 12

13 Lokalplan Lokalplanens mål Redegørelse Parkering Offentlige parkeringsmuligheder i området bliver følgende: Den sydlige side af Vestergade vest for Nygade, vestsiden af Nygade syd for Torvegade, P-plads i Garvergade samt Ppladser umiddelbart udenfor området. Hertil kommer offentlig tilgængelig kundeparkering, som forretninger og øvrige virksomheder i området stiller til rådighed. I forbindelse med nybyggeriet skal der etableres parkeringspladser svarende til en bås for hver bolig og en for hver 50 m2 erhvervsareal. I det omfang det ikke sker, skal der indbetales til den kommende kommunale P-fond. Region- og Kommuneplan Aalborg er i regionplanen udpeget som landsdels- og regioncenter for hele den nordjyske landsdel. I kommuneplanen er Aalborg underopdelt i et City-området og to aflastningscentre. Kommuneplanen opdeler tætbyområdet i bydele. Lokalplanområdet er beliggende i bydelen, Nørresundby midtby. Stræderne er karakteristiske for området. Renoveringen af stræderne har høj prioritet. Det er planen at der etabler es en ny belægning på alle stræderne i en høj kvalitet. Parkeringspladsen ved REMA 1000 skal lægges om. Rømers Have. Den nye parkeringsplads bliver en buffer mellem Vesterbrogade og det grønne opholdsar eal. November 1996 Aalborg Kommune side 13

14 Lokalplan Forhold til anden planlægning Redegørelse Bykatalog Aalborg Kommune har i 1993 godkendt et»bykatalog«, som opstiller en politik for byens udvikling med retningslinjer for de kommende år. Bykataloget indeholder byplanrammer, som udviklingen skal respektere. I den overordnede målsætning for Nørresundby midtby siger bykataloget bl.a., at de historiske træk skal bevares og styrkes, at handelslivets problemer skal løses, at midtbyen skal forbedres som boligområde, og at der skal ske huludfyldninger spredt i bykernen. Byplanrammer Byplanrammerne for området fastlægger, at hovedanvendelsen skal være blandet bymæssig anvendelse, boliger og erhverv. De primære strøggader, som stiller særlige krav til anvendelsen af stueetagerne, er indskrænket i forhold til tidligere planlægning, da den vestlige del af Vestergade er holdt ude af kategorien. Denne lokalplan er i overensstemmelse med bykatalogets angivelse. Illustrationsplanen hentet fra Bykataloget. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 130 for hele området, og randbebyggelse går forud for bagbebyggelse. Gesimshøjden må maksimalt være mellem 6 og 17 m og skal tilpasses gaden. Der må bygges i 2 til 5 1 / 2 etager, tilpassetdet omkringliggende, og husdybden må være op til 10 m tilpasset nabobygningerne. Minimumskrav til opholdsarealer er 50% af boligarealet og 20% af erhvervsarealet. Ny bebyggelse mellem Vestergade og Garvergade skal primært anvendes til boliger og udformes, så områdets købstadskarakter styrkes. Det er en forudsætning for områdets udbygning, at den middelalderlige gadestruktur med de smalle stræder bevares og styrkes. Der må ikke etableres bebyggelse, der kan forhindre udsynet fra Nørresundby Kirke mod fjorden. Tekniske anlæg Området er omfattet af kommunens spildevandsplan. Ny og ændret bebyggelse i området skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Affaldsdepoter Hjørnet ved Vestergade og Vesterbrogade samt Vestergade 14 er kortlagt som tidligere industrigrunde. Der er ikke registreret affaldsdepoter i området. Den middelalderlige gadestruktur med smalle og kr ogede stræder skal bevar es og styrkes. November 1996 Aalborg Kommune side 14

15 Blandet byområde Lokalplan Aalborg Kommune, lokalplan for et blandet byområde mellem Vesterbrogade, Kirkegade, Garvergade, Torvet, Torvegade og Nygade i Nørresundby. 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at sikre centerfunktionerne i den østlige del af området mellem Nygade og Torvet. Det er endvidere lokalplanens formål at fremme en boligorienteret udvikling i områdets vestlige del. Lokalplanen skal sikre det byplanmæssige grundlag for enkeltsagsbehandling og byfornyelse i området. Lokalplanen skal sikre, at nye og renoverede huse i området får et smukt og harmonisk fælles købstadspræg i overensstemmelse med de bygningsmæssige traditioner, bl.a. med hensyn til gesimshøjder, tagudformning og facadeproportioner. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre af Nørresundby bygrunde: 39, 40 ejerlejlighed 1-2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 a ejerlejlighed 1-3, 52 b, 54 a, 54 b, 55 a, 55 b, 56 a, 57, 58 a ejerlejlighed 1-5, 58 c, 59, 61, 62, 63, 64, 65 a, 65 b, 65 c, 66 g, 67 a, 68, 70 a, 70 b, 120 ejerlejlighed 1-4, 127 a, 128 a, 131 a, 132, 133 a, 134 ejerlejlighed 1-7, 135 a, 135 b ejerlejlighed 1-8, 135 c, 136 ejerlejlighed 1-8, offentligt vejareal litra "ac", "ae", del af litra "d" samt alle parceller der efter den 25/ udstykkes fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boliger, butikker, butikker med værksted, hotel/restauranter, klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner, rekreative formål og tekniske anlæg. Butiksarealet må ikke overstige 450 m 2 pr. butik. Miljøvenlige erhverv er virksomheder og anlæg, der kun påvirker omgivelserne i ubetydelig eller ringe grad, og som kan indplaceres i områder, hvor der også er boliger. Det gælder en række virksomheder indenfor miljøklasse 1 og 2. Anvendelsen er specificeret i bilag 4, erhvervskategorier. 3.2 Stueetagen langs Vestergade mellem Torvet og Nygade og langs Torvet må kun anvendes til butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede anvendelser. Vinduer må ikke være blændede. Der må ikke etableres pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller andre funktioner, der bl.a. ved åbningstid eller vinduesudsmykning afviger fra almindelige butikker. Se kortbilag Antallet af boliger må ikke reduceres og boliger må ikke omdannes til erhverv (kontorer, liberale erhverv, butikker o.l.). 3.4 På arealer der er belastet med vejstøj på mere end 55 db(a) kan der ikke etableres boliger og lignende, mere end 60 db(a) kan der ikke etableres liberale erhverv og lignende. Der kan dog indpasses boliger og lignende på arealer med mellem 55 og 65 db(a) såfremt mindst en facade er belastet med mindre end 55 db(a) og sove- og opholdsrum orienteres mod denne facade, det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a), de primære opholdsarealer maksimalt belastes med 55 db(a). 4. Bebyggelsens placering og omfang 4.1 Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter. Alle facadeændringer skal godkendes af Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes Bykatalog indeholder nærmere regler for bebyggelse, se side 1.5.C Bebyggelsen skal orientere sig mod gade eller sti og skal placeres med facaden i byggefeltets placeringslinje, som er vist på kortbilag Ny bebyggelse skal opføres med de på kortbilag 3 angivne etageantal. Gesimshøjder skal tilpasses gaden og de omkringliggende bygninger. Højdegrænsen gæl- November 1996 Aalborg Kommune side 15

16 Blandet byområde Lokalplan der ikke ventilationsskorstene, spir eller mindre bygningsfremspring. 4.4 På Torvet 6, må bygningen opføres i indtil 4 1/2 etage, med en gesimshøjde på 13,00 meter og en samlet bygningshøjde på 17,50 meter. Etageantallet er angivet som fx 2 1/2 etager. Herved forstås 2 etager med udnyttet tagetage. Bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering er fastlagt udfra en målsætning om at ny bebyggelse skal medvirke til at genskabe købstadsmiljøet i Nørresundbys centrale bydel dvs at gaderummene gøres harmoniske og attraktive samtidig med, at man tilgodeser behovet for gode lysforhold i boliger og gårdrum. 5. Bevaring af bebyggelse 5.1 Bebyggelsen i området må ikke ændres uden tilladelse fra Aalborg Kommune. Det gælder også ændringer udført i forbindelse med opsætning af skilte og almindelig vedligeholdelse som fx udskiftning af vinduer eller tagbeklædning. Som vinduer må kun anvendes vinduer af træ i oprindelig type, og maling skal være dækkende. 5.2 Bevaringsværdige bygninger, som er vist på kortbilag 3, skal som hovedregel bevares og ombygninger foretages med respekt for det oprindelige udtryk. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Ny bebyggelse skal opføres i materialer af en høj kvalitet. Der skal hovedsageligt vælges naturprodukter til udendørs og indendørs anvendelse, og der skal vælges materialer, der patinerer smukt. Nyt byggeri skal have en høj detaljeringsgrad og et højt kvalitetsniveau, ligesom det skal harmonere med det eksisterende byggeri. 6.2 Vinduesformaterne skal tilpasses traditionerne i området, og være af træ. Vinduer skal males med dækkende maling. 6.3 Tagene skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på 45 o. Undtaget herfor er dog Torvet 6 hvor tagformen skal have et modernistisk udtryk. Tage, der lægges på tværs af facadelinjen (gavlhuse) kan dog udføres med taghældning på o. Kviste skal udføres med respekt for den oprindelige håndværkstradition og følge den historiske byggeskik og stør- relse. Taghældningen på kviste skal være mellem 15 o og 45 o. Flunker skal fremtræde med glat overflade i zink eller sort eller grå eternitskifer. Nye kviste kan godkendes i zink som helhed. 6.4 Tagbeklædningen skal være tegl eller skifer. 6.5 Ydermure mod gaden skal opføres i mursten og stå som blank eller pudset mur. Ydermure mod gården skal opføres i mursten og stå som blank eller vandskuret mur eller som pudset mur. 6.6 Partier i facaden samt kviste kan opføres i glas/aluminium og lignenede, såfremt der kan opnås en god helhedsløsning i forhold til den øvrige bebyggelse. 6.7 Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. 6.8 Skiltning skal følge kommunens skiltevejledning "Din facade - byens ansigt, retningslinjer for forretningsfacader og skilte«, Aalborg Kommune Markiser skal mht konstruktion, størrelse, form og farve tilpasses bygningerne på en sådan måde at der opnås harmoni i gaderummet. Der er udarbejdet en vejledning i ombygning med retningslinjer for vedligeholdelse og ombygninger i området. Formålet er at bevare og forstærke karaktertrækkene i de enkelte gademiljøer. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Der udlægges private fælles friarealer af en udstrækning, der er vist på kortbilag Det grønne område, der omfatter matr. 61 nord for den udlagte offentlige sti, skal mod stien syd for området beplantes med træer for at fastholde stiens retning. 7.3 Arealer til ophold skal mindst udgøre 50% af boligarealet og 20% af erhvervsarealet. 7.4 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.5 Bevaringsværdige træer, vist på kortbilag 2, skal bevares. November 1996 Aalborg Kommune side 16

17 Blandet byområde Lokalplan eksisterende bebyggelse skal der udlægges areal til parkering svarende til mindst en parkeringsplads for hver bolig, én plads for hver 25 m2 salgsareal og én plads for hver 50 m2 erhvervsareal. Udlæg af areal til parkering skal ske under hensyntagen til afsnit Hvis der ikke kan etableres det fornødne antal parkeringspladser på egen grund, kan Aalborg Kommune dispensere på vilkår af, at der indbetales et beløb til den kommende kommunale parkeringsfond. Der gives mulighed for kantstensparkering langs Vestergades sydside og på vestsiden af Nygade syd for Torvegade. Desuden er der offentlig parkering på P-pladsen i Garvergade. 9. Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger og TV-kabler må kun fremføres under terræn. 9.2 Der må ikke fremføres eller opsættes installationsanlæg, TV-kabler, TV-antenner, herunder paraboler i alle størrelser, mv synligt på bebyggelsens gadefacade. Området mellem Nellikestræde og Smedegade 8. Vej-, sti- og parkeringsforhold 8.1 Vejadgang sker fra de eksisterende veje i og rundt om området. 8.2 Der etableres en vendeplads som udvidelse af Rømers Have bag Vestergade 14, og Rømers Have lukkes nord herfor som vist på kortbilag 2. Nedlæggelsen af en del af Rømers Have sker efter reglerne i vejlovgivningen. 8.3 Del af matr. nr. 42, vist på kortbilag nr 2 ændrer status fra privat vejareal til offentligt areal. 8.4 Der udlægges en ny offentlig sti gennem den vestlige del af området mellem Vestergade og Garvergade som vist på kortbilag De på kortbilag 2 med særlig signatur viste arealer rummer mulighed for offentlig parkering. 8.6 Ved ny bebyggelse eller forøgelse af etagearealet i 9.3 I lokalplanområdet kan der opføres mindre transformerstationer og lignende tekniske anlæg til kvarterets daglige forsyning, når disse ikke er til gene for beboere eller erhvervsdrivende. 10. Funderingsforhold 10.1 Valget af funderingsmetode skal godkendes af bygningsmyndigheden. 11. Grundejerforening 11.1 I forbindelse med kommende byfornyelsesbeslutninger i henhold til 7 i byfornyelsesloven skal der stiftes ejerlav, der skal varetage drift, vedligeholdelse og renholdelse af private fælles friarealer. 12. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny og ændret bebyggelse må ikke tages i brug før: Bebyggelsen er tilsluttet Nørresundby fjernvarmeforsyning, det ved lydmålinger og beregninger er dokumenteret, November 1996 Aalborg Kommune side 17

18 Blandet byområde Lokalplan at mindst én facade er belastet med mindre end 55 db(a) og det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a). Vedtagelsespåtegning Lokalplan er endeligt vedtaget afaalborg byråd, den Forhold til eksisterende lokalplaner 14.1 Lokalplan tinglyst d. 9. august 1982 ophæves i sin helhed Lokalplan tinglyst d. 16. oktober 1985 ophæves i sin helhed. Kaj Kjær Borgmester Jørgen Kvist Kommunaldir ektør Retsvirkninger Når lokalplanen erendeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort gælder følgende retsvirkninger: Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. Lovlig brug af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der strider mod planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væsentlig betydning for at gennemføre planen. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager ejendommen. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han kræve, at kommunen overtager ejendommen. November 1996 Aalborg Kommune side 18

19 Lokalplan Blandet byområde Bilag 1 Lp.grænse November 1996 Aalborg Kommune side 19

20 Lokalplan Blandet byområde Bilag 2 Anvendelse November 1996 Aalborg Kommune side 20

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN LOKALPLAN 10-044 Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 AALBORG TÆTBYOMRÅDE HJULMAGERVEJ - KVARTERET BOLIGOMRÅDE, SOLVANGSVEJ OG SØNDERBRO MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fast.lagger, hvordan nye bygninger, gr~nne

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere