Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup"

Transkript

1 Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst otte uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Kultur Skovvej Hinnerup Dette forslag er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Kultur. Juni Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Indledning

3 Indhold Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse og bebyggelse 6 Ubebyggede arealer og beplantning 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Kommuneplanen 6 Anden planlægning 6 Landbrugsloven 7 Forsyning 8 Jordforurening 8 Museumsloven 8 Trafik og trafikstøj 9 Miljøvurdering 9 Tilladelser fra andre myndigheder 9 Servitutter 9 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 9 Favrskov Kommune, Forslag til lokalplan nr Lokalplanens formål 10 Lokalplanens område og zonestatus 10 Områdets anvendelse 10 Udstykning 11 Veje, stier og parkering 11 Tekniske anlæg 12 Bebyggelsens omfang og placering 12 Bebyggelsens udseende 13 Ubebyggede arealer og beplantning 14 Miljøforhold 14 Grundejerforening 14 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 15 Servitutter 15 Lokalplanens retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 1 - Matrikelkort 17 Kortbilag 2 - Lokalplankort 18 Kortbilag 3 - Vejledende illustrationsplan 19 Kortbilag 4 - Vejledende terrænreguleringsplan inden byggemodning 20 Bilag 5 - Servitutredegørelse 21 Bilag 6 - strategisk miljøvurdering 22 Bilag 7 - Planteliste 32 Bilag 8 - Inspiration til ny bebyggelse i landsbyerne 33 Indhold Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 3

4 Foto af områdets vestlige del. Bag ladebygningerne ses de eksisterende boliger som ligger ud til Elhøjvej. 4 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Redegørelse

5 Redegørelse Lokalplanområdet og dets omgivelser Denne lokalplan gælder for et nyt boligområde i den nordlige del af landsbyen Fajstrup, med tilkørsel fra Elhøjvej. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 5s og del af matr.nr. 5a og 5q Fajstrup By, Lading. I alt ca. 1,7 privatejede hektar. Arealerne er ved planens udarbejdelse beliggende i landzone og drives landbrugsmæssigt. Lokalplanområdet I den vestlige del at området imod Elhøjvej ligger en eksisterende landbrugsejendom, som afskærmes mod det åbne land af et beplantningsbælte. Det eksisterende stuehus bevares og de øvrige landbrugsbygninger fjernes i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. Det resterende areal henligger som mark, ubebygget og åbent. Vest for området findes boliger langs Elhøjvej og umiddelbart syd for området findes hovedlandevejen Viborgvej. Mellem lokalplanområdet og Viborgvej ligger tre boliger. Mod nord og øst grænser området op til åbent landbrugsland. Landskabet skråner mod sydøst ned mod Elhøj bæk, som er rørlagt. Omkring den eksisterende landbrugsejendom er landskabet bearbejdet en del. Foto fra lokalplanområdet mod øst Foto fra lokalplanområdet mod syd Der er udsigt til Lading Sø og boligbebyggelsen Møllebakken i Lading. Lokalplanområdet er inkluderet i landsbyafgrænsningen. Områdets beliggenhed og afgrænsning fremgår af matrikelkortet, kortbilag 1. Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udstykning af byggegrunde ved Elhøjvej i Fajstrup. Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 5

6 Formålet med lokalplanen er at sikre retningslinjer for en fremtidig udstykning som afrunding af den eksisterende landsby, således at Fajstrup også i fremtiden vil være et levende og velfungerende landsbymiljø, et attraktivt bosætningssted for såvel nye som gamle beboere og et alternativ til Favrskov Kommunes større byer. Området planlægges så det kan anvendes til boligformål med mulighed for udstykning af byggegrunde til åben-lav bebyggelse. Lokalplanens indhold Anvendelse og bebyggelse Lokalplanen disponerer området med en åben-lav boligbebyggelse, hvor der kan ske udstykning og opførelse af ca. 12 parcelhuse med en bebyggelsesprocent på højst 30. Ingen grund må ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel være mindre end 800 m². Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Ny bebyggelse skal tilpasses det eksisterende, skrånende terræn, og der er derfor indsat bestemmelser herom i lokalplanen, ligesom der er indsat bestemmelser om, at der i forbindelse med byggesagen/byggesagerne vil blive indlagt et niveauplan af bygningsmyndigheden. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgangen til området sker fra Elhøjvej og der etableres stiadgang fra lokalplanområdet til Viborgvej jf. kortbilag 2, Lokalplankort. Ubebyggede arealer og beplantning Centralt i området udlægges et fælles friareal, som kan beplantes med enkeltstående træer og buske. Der etableres ligeledes et grønt areal i lokalplanområdets sydlige del, hvor der skal etableres et nyt regnvandsbassin. I lokalplanens bestemmelser fastlægges endvidere, at der langs lokalplanens nord og østlige skel skal etableres levende hegn i form af egnstypiske træer. Se bilag 8, Planteliste. For at fastholde landsbykarakteren og en blød overgang mellem plejede haver og åben mark, skal træerne fremstå uklippede. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger i rammeområde 12.LB.5 i Kommuneplan 09. Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområdet. Anden planlægning Da lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplandet til en almen vand- 6 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Redegørelse

7 forsyning, og uden for OSD, vurderes der ikke at være nogen risiko forbundet med lokalplanen i forhold til grundvandet. Natur og landskab Inden for lokalplanområdet findes ingen bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven. Ligeledes findes der inden for lokalplanområdet ikke naturområder der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Ca. 220 m fra lokalplanområdet findes fredningen af Lading Sø. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke det fredede område. Der findes ingen fredede fortidsminder eller beskyttede diger inden for lokalplanområdet. I henhold til Kommuneplan 09 er dele af lokalplanområdet udlagt til potentiel natur og økologiske forbindelser (Retningslinje nr. 14). I henhold til kommuneplanen skal det så vidt muligt undgås at inddrage arealer i de potentielle naturområder til formål, der kan forringe naturindholdet. Det samme gælder formål, som kan vanskeliggøre, at landbrugsjord, udpeget som muligt naturområde, på et senere tidspunkt udgår af omdrift. De økologiske forbindelser skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvis anlæg af nye veje og andre infrastrukturanlæg skærer de økologiske forbindelser, skal der sikres faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Lokalplanen tager hensyn til retningslinjerne i kommuneplanen ved at udlægge delområde III til bynært naturområde med regnvandsbassin og beplantning, og ved at stille krav om etablering af levende hegn af egnstypiske træer. I øvrigt planlægges der for et åbent-lavt boligområde med store haver og et stort grønt fælles friareal. Hermed vurderes interesser omkring potentiel natur varetaget. Elhøj Bæk er rørlagt på strækningen øst for lokalplanområdet. I forslaget til Vandplan for Århus Bugt er det ikke en indsats at vandløbet skal åbnes i første planperiode. Det kan dog blive en indsats i næste planperiode. Hvis vandløbet bliver åbnet, vil der være en 10 meter randzone omkring vandløbet i henhold til randzoneloven. Det vurderes at lokalplanen ikke vil forringe mulighederne for at åbne vandløbet. Internationale naturbeskyttelsesområder Nærmeste Internationale Naturbeskyttelsesområde er habitatområde nr. 232 Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose. Området ligger ca. 9,2 km syd for lokalplanområdet. Det vurderes at lokalplanområdet ikke vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV-arter. Generel beskyttelse af visse arter Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har ikke kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke fundet potentielle levesteder for disse arter indenfor lokalplansområdet. På baggrund heraf vurderes det, at lokalplanen ikke får nogen indvirkning på beskyttelsen af disse arter og deres levesteder. Landbrugsloven Matr.nr. 5a Fajstrup By, Lading er omfattet af landbrugspligt. Landbrugsplig- Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 7

8 ten forudsættes ophævet på den del af matriklen, der ligger inden for lokalplanafgrænsningen inden realiseringen af lokalplanen. Forsyning Vandforsyning Området vandforsynes fra Lading Vandværk, Viborgvej 846A, 8471 Sabro Kloakforsyning Området separatkloakeres og regnvand ledes til nyt regnvandsbassin. Varmeforsyning Der er mulighed for kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Elvarme kan ikke tillades i henhold til Cirkulære om forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning af ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder. Håndhævelsen af dette cirkulære sker i forbindelse med byggetilladelsen. Serviceforsyning Lokalplanområdet hører under skoledistrikt for Søndervangskolen i Hammel. Der ligger en kombineret børnehave og SFO i Lading, og nærmeste dagligvarebutikker findes i Hammel og Sabro. Syd for lokalplanområdet ligger en tankstation med tilhørende kiosk. Kollektiv trafik Lokalplanområdet betjenes i dag via busruterne 114 og 914X, som kører på Viborgvej syd for området, mellem Aarhus, Hammel og Viborg, samt en skolebus (rute 9), der kører på strækningen mellem Lading og Hammel. Jordforurening I lokalplanområdet er der pr. 22. april 2013 ingen arealer, kortlagt i henhold til lov om forurenet jord. Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificeringen (arealer, der kan være lettere forurenede). Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes og arbejdet standses. Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten. Museumsloven Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden forudgående ori entering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museums loven. Området vil ikke være undersøgt af museums myn dig he derne inden lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanområdet omfatter en af de gamle gårdtofter i landsbyen. Landsbyen er formodentlig opstået som en udflytterbebyggelse fra Lading allerede i vikingetiden eller tidlig middelalder langs det gamle vejstrøg, som idag kendes som Viborglandevejen. På baggrund af denne vurdering kan det ikke udelukkes, at der vil være skjulte fortidsminder omfattet af Museumslovens 27, indenfor området. Moesgård Museum anbefaler en arkæologisk forundersøgelse af arealet i god tid inden jordarbejdet i forbindelse med byggemodningen går i gang. Udgifterne til en sådan forundersøgelse beløber sig til ca kr. pr. hektar 8 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Redegørelse

9 Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Lden 58 db Lden 63 db Lden 53 db e. moms. Udgifterne afholdes af bygherre, da arealet overstiger m 2. Trafik og trafikstøj Støj fra vejtrafik Det skal sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljø sty rel sens til enhver tid gældende grænseværdier for Støj fra veje (p.t. vej ledning nr. 4 / 2007). Lokalplanområdet ligger nord for Viborgvej rute 26, der er en statsvej, som forbinder Aarhus og Viborg. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet støjberegninger ift. støj fra Viborgvej, Ifølge støjberegningerne kan støj fra Viborgvej mindskes ved etablering af en støjvold/ støjskærm. Det vurderes dog at en støjvold/støjskærm vil have en minimal effekt, opvejet mod de gener bebyggelsen ved Viborgvej påføres ved opførelse af en sådan. På denne baggrund udlægges en byggelinje. Bebyggelse samt fælles friarealer skal placeres nord for denne byggelinje. Se kortbilag 2, Lokalplankort. Hvis der etableres motorvej mellem Hammel og Aarhus, vil trafikken på Viborgvej blive væsentlig reduceret. Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Der er foretaget en scree ning af lokalplanen efter lovens 3 bilag 2. På baggrund heraf vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser som følge af lokal planens gennemførelse er af sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. Tilladelser fra andre myndigheder Det er en forudsætning, at Natur Er hvervstyrelsen giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten på den del af matr.nr. 5a Fajstrup By, Lading, der ligger inden for lokalplanområdet. Servitutter Servitutredegørelse se bilag 5. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke ud nyt tes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi ste rende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst 1 år efter offent liggø relsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokal pla nens 14. Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 9

10 Favrskov Kommune, Forslag til lokalplan nr. 333 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at: - give mulighed for områdets anvendelse til en åben-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer - fastlægge en grøn struktur for området - sikre at udstykning og bebyggelse tilpasses det byggemodnede terræn og det eksisterende landsbymiljø. 2 Lokalplanens område og zonestatus Ad 2.5 Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen Lokalplanområdet er afgrænset, som vist på matrikelkortet kortbilag 1, og omfatter matr. 5s Fajstrup By, Lading og dele af matr. nr. 5a og 5q Lading by, Lading, samt alle parceller der efter den 24. april 2013 udstykkes herfra og som berøres af lokalplanen. 2.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 2, Lokalplankort. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive sådan. 2.4 I henhold til Planlovens 15 stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning dvs. at den erstatter de tilladelser efter 35 stk. 1 (landzonetilladelse) der er nødvendige for lokalplanens realisering. Bonusvirkningen omfatter udstykning, ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder efter bestemmelserne i denne lokalplan. 2.5 Der er landbrugspligt på matr. nr. 5a Fajstrup By, Lading. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanen opdeles i tre delområder: Delområde I. Åben-lav: Delområdet må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav boligbebyggelse. Delområde II. Fælles opholds- og friareal: Delområdet må kun anvendes til fælles opholds- og friareal. Delområde III. Grønt areal: Delområdet udlægges til bynært naturområde i landzone med regnvands- 10 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Bestemmelser

11 bassin og beplantning. Området skal fungere som bufferområde i forbindelse med støj fra Viborgvej. Ad 3.2. Her tænkes der på erhverv af typen frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje og lignende. 3.2 Indenfor lokalplanområdet kan der drives former for erhverv, som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig. Det er en forudsætning at: - virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom - virksomheden efter Favrskov Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes - virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende - virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan imødekommes på ejendommen - virksomheden ikke omfatter detailhandel, herunder salg af dagligvarer og udvalgsvarer. 3.3 Inden for området må der endvidere opføres mindre anlæg til områdets tekniske forsyning. 4 Udstykning 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den udstykningsplan, der er vist på kortbilag 2, Lokalplankort. 4.2 Grunde må ikke udstykkes mindre end 800 m 2. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier i princippet som vist på kortbilag 2, Lokalplankort. Stamvej A-A udlægges i 8 m bredde og anlægges med 5 m kørebane. Den resterende del af vejudlægget reserveres til gangsti og rabat. Stiforbindelse a-a udlægges i 3 m bredde og anlægges med minimum 1,50 m bred sti. 5.2 Til hver ejendom må der anlægges en overkørsel i en bredde af ma. 6 m. Overkørslen skal udføres i belægningssten af samme type som indkørslerne og skal udføres med samme hældning som rabatarealet. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 11

12 5.3 I forbindelse med anlæg af vejene anlægges skråningsanlæg jf. byggemodningsprojektet inde på den enkelte parcel. Ad 5.4 Oplysning om hældning og fremtidig vejkote kan fås hos Favrskov Kommune, Trafik og Anlæg. 5.4 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til to biler pr. bolig på den enkelte ejendom. 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle former for data- og el-ledninger, herunder til vej og stibelysning skal fremføres som jordkabler. Ad 6.6 Belysningsplanen kan findes på Favrskov Kommunes hjemmeside. Ad 7.1 Før man bygger på en grund der skråner, skal det vurderes hvordan man opnår den maksimale udnyttelse af grunden, så resultatet bliver både funktionelt og smukt.herudover skal der naturligvis også tages hensyn til solorientering og udsigtsforhold. 6.2 Områdets tekniske forsyning sker på de til enhver tid gældende leveringsbetingelser fra de pågældende selskaber. 6.3 Området separatkloakeres og regnvand ledes til nyt regnvandsbassin. 6.4 Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes udendørs antenner. Dog må eventuelle paraboler anbringes ma. 1 m over terræn. Se endvidere Der må ikke etableres tag- og minivindmøller. 6.6 Belysning på fordelingsvej, stamvej og boligveje samt stibelysning skal udføres i overensstemmelse med Favrskov Kommunes belysningsplan. 7 Bebyggelsens omfang og placering NIVEAUPLAN 7.1 Bebyggelse skal tilpasses terræn, således at terrænforskelle optages i bygningen/ bebyggelsen, jf Bebyggelse kan således udformes med kælder og/eller fritlagt underetage, forskudte etager eller niveauspring. 7.2 Favrskov Kommune fastlægger i forbindelse med byggetilladelse et niveauplan i forhold til det byggemodnede terræn. Niveauplanet fastlægges som udgangspunkt ved den byggemodnede terrænkote i diagonalskæringspunktet for linjerne mellem hushjørnerne. Ad 7.2 Principskitse for niveauplan. Niveauplanet fastlægges som udgangspunkt ved den byggemodnede terrænkote i diagonalskæringspunktet for linjerne mellem hushjørnerne. Ved større terrænforskelle mellem hushjørnerne fastlægges to eller flere niveauplaner. Niveauplanerne er gældende for det bebyggede areal. Ved øvrig terrænregulering af den enkelte grund henvises til 9.1. Forinden tilladelser til bebyggelse, vejanlæg eller andet kan udstedes, skal der foreligge en, af bygningsmyndigheden godkendt, terrænreguleringsplan for bebyggede og ubebyggede arealer. 12 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Bestemmelser

13 Ad 7.3 Vejskel er skellet mellem en enkelte matrikel og vejudlægget. Bebyggelse omfatter alle bygninger, herunder garager, carporte, udhuse og småbygninger - også under 10 m 2. Ad 7.5 En etage er en vandret afdeling i en bygning, afgrænset af gulv og loft. En etage med udnyttelig tagetage (1½ etage) betyder at hele eller dele af loftet er udnyttet. To etager: Med fladt tag, skråt tag og trempel over 1,20 m eller kælder med en fritliggende facade. 7.3 Langs vejen A-A pålægges en byggelinje på 1,5 m fra vejskel. Inden for byggelinjerne må der ikke placeres nogen form for bebyggelse. 7.4 De fælles friarealer, arealer til vej og stiudlæg samt arealer der er udlagt til beplantningsbælter, indgår ikke som en del af beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten. 7.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må opføres i ma. en etage med udnyttelig tagetage. Bebyggelse beliggende på stærkt skrånende terræn skal dog udnytte terrænforskellen til at opføre en del af boligen i to etager / forskudte etager. Grunde der er omfattet af 7.6 vil blive udpeget i forbindelse med godkendelse af terrænreguleringsplanen jf Al bebyggelse samt fælles friarealer skal placeres nord for den viste byggelinje på kortbilag 2, Lokalplankort. 8 Bebyggelsens udseende 8.1 Tage Tage skal udføres som saddeltage. Undtaget herfra er tage på småbygninger. Ad 8.1 Zink og kobber som erfaringsmæssigt patinerer indenfor en kort årrække, betragtes i denne sammmenhæng ikke som blanke. Anlæg til solenergi eller lignende kan tillades anbragt på tagfladen under forudsætning af, at anlægget følger tagets hældning. Ved opsætning af solenergianlæg på flade tage skal disse placeres mindst 1½ meter fra facaden og højst rage 1 meter over tagfladen. Solenergianlæg skal være udformet med anti-refleksbehandlet glas, og ejeren skal ved ansøgning om byggetilladelse dokumentere, at det påtænkte anlæg ikke vil være til gene for den omgivende bebyggelse i form af reflektioner. Nærmere beskrivelse af specifikationer for opsætning af solceller kan findes på favrskov.dk Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Tage skal være ensfarvede og dækkes med enten tegl- eller cementtagsten, sort tagpap, træspån eller naturskifer. Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygningen, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige facader. Ved opsætning af solenergianlæg på flade tage skal disse placeres mindst 1½ m fra facaden, og stativer skal afskærmes mod omgivelserne. 8.2 Facader Bygningsfacader skal fremstå i blank mur, beton, træ, glas eller som vandskurede eller pudsede overflader. Mindre bygningsdele kan udføres i eternit eller forpatineret metal. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal. Mindre bygninger, eksempelvis skure, carporte eller overdækkede arealer kan ligeledes udføres i træ, glas og forpatineret metal, eller med pladebeklædning samt tegl. 8.3 Der må ikke opføres bjælkehuse, huse med rundtømmerbeklædning eller beklædning med blokhusbrædder. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 13

14 Ad 8.2 Blank mur: Facaden fremstår i ubehandlet mursten. Træhuse: Hensigten med bestemmelsen om træhusenes udtryk er at sikre at træhusene tilpasses en modernistisk og bymæssig træarkitektur, der kan indpasses i et moderne boligområde. Træhuse, der har klare referencer til andre landes vildmarksarkitektur eller danske sommerhus- og naturområder, kommer bedst til sin ret i andre omgivelser end et landsbymæssigt boligområde. Ad 9.1 Som udgangspunkt, og efter en konkret vurdering i den enkelte sag, kan der meddeles dispensation til en terrasse med et areal på op til 20 m 2 i direkte tilknytning til boligen. Der skal søges om tilladelse, hvis terrassen er hævet mere end 30 cm over byggemodnet terræn. Ad 9.2 Etablering af nærlegeplads kræver en særskilt byggetilladelse Parabolantenner skal anbringes på jorden eller monteres på bygningen, så ingen del af antennen når en højde på mere end 3,5 meter over terræn. Højere placering kan accepteres, hvis parabolen holdes inden for bygningsprofilet. 8.5 Kommerciel skiltning i området må ikke finde sted. Hvis der er behov for skiltning til en virksomhed, som er lovlig jf. 3.2 kan der søges om dispensation. Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Der må ikke uden tilladelse fra Favrskov Kommune foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til det byggemodnede terræn, som vist på kortbilag 4, på den enkelte grund. Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. Terrænreguleringer skal så vidt muligt udformes som naturlige skråninger jf Delområde II udlægges til fælles lege- og opholdsareal som vist på kortbilag 2, Lokalplankort. Arealet anlægges med græs og beplantes med enkeltstående træer og buske. Her må der etableres nærlegeplads med bord, bænke og lignende 9.3 Langs lokalplanområdets nord- og østlige skel skal der etableres levende hegn. Træerne skal fremstå uklippede, men må gerne beskæres. 9.4 Delområde III udlægges til beplantningsbælte og grønt areal. Området beplantes med egnstypiske træer. Se beplantningsforslag bilag Inden for delområde III skal der etableres et regnvandsbassin som vist på kortbilag 2, lokalplankort. 9.6 Overfladevand fra delområde II og III må ikke afstrømme til naboarealer. Ad 10.1 Eksempel P.t. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr Grænseværdi for udendørs opholdsarealer: Lden 58 db. Favrskov Kommune vil sikre at der foretages en samlet beregning eller måling der viser støjbelastningen fra vejstøj, som en del af overvågningsprogrammet for lokalplanområdet Miljøforhold 10.1 Det skal sikres, at det udendørs støjniveau som vejstøj påfører boligbebyggelsen, ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra veje. Grundejerforening 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område. 14 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Bestemmelser

15 11.2 Grundejerforeningen skal stiftes senest, når Byrådet kræver det Grundejerforeningen har pligt til at modtage skøde på og vedligeholde de i området udlagte fælles friarealer med tilhørende anlæg, og vej- og stiarealer med tilhørende anlæg (jf. 5.1). Grundejerforeningen kan selv fastsætte nærmere regler for arealernes vedligeholdelse Vej A-A er klassificeret som privat fællesvej med pligt for de adgangsberettigede grundejerforeninger til at afholde udgifter til drift og vedligeholdelse. Omkostningerne til vedligeholdelse og drift fordeles efter antal boliger i grundejerforeningen Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningerne, har udstykker pligten til at vedligeholde. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Favrskov Kommune og udarbejdes på baggrund af Favrskov Kommunes standardvedtægt. Grundejerforeningen skal holde Favrskov Kommune underrettet om sin adresse. 12 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Inden realisering af lokalplanen forudsættes landbrugspligten ophævet på den del af matriklerne, der ligger inden for lokalplanafgrænsningen Veje, sti, fælles opholdsarealer og regnvandsbassin, skal være etableret før ibrugtagning af ny bebyggelse. 13 Servitutter 13.1 Oversigt over gældende servitutter fremgår af Bilag 5 Servitutredegørelse. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 15

16 14.2 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 15 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er i henhold til 24 i Lov om planlægning således foreløbig vedtaget af Farvskov Byråd den 25. juni Nils Borring borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør Forslag: Lokalplanen er offentliggjort som forslag i perioden fra den til den Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Bestemmelser

17 Viborgvej 19 14a Kortbilag 1 - Matrikelkort NORD 14d 14g 5q Elhøjvej 5p 5s 16d 5i 5h 5a 16a 10e 10g 10d Kortudsnit 1:1.000 (kilde Favrskov Kommune) Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 17

18 Kortbilag 2 - Lokalplankort NORD A A I a II a III A Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Delområde Matrikler Byggelinje Veje Grønne områder Regnvandsbassin Eksisterende bebyggelse Vejadgang Kortudsnit 1: Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Bilag

19 Kortbilag 3 - Vejledende illustrationsplan NORD Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Matrikler Veje Grønne områder Regnvandsbassin Eksisterende bebyggelse Fremtidig bebyggelse Beplantning Kortudsnit 1:1.000 Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup 19

20 Kortbilag 4 - Vejledende terrænreguleringsplan Inden byggemodning NORD Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Nutidige højdekurver Fremtidige højdekurver Veje Matrikler Kortudsnit 1: Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Bilag

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013 om spildevandsrensning i det åbne land Projektansvarlig: Natur v/henrik Thue Pedersen vurderingen er påbegyndt den: 27.

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry.

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. 11. januar 2005 INDLEDNING Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et afgrænset område

Læs mere

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 2008 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning nr. 358 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er

Læs mere