Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning"

Transkript

1 Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandforsyningens fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne, skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. 3. Medlemmer. Selskabets medlemmer er grundejere inden for værkets forsyningsområde som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet og takstbladet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 4. Medlemmernes rettigheder. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indtræden udleveres vedtægter, og gældende takstblad.

2 5. Medlemmernes forpligtelser. For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånernes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes solidarisk. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at meddele vandforsyningens formand eller vandforsyningspasseren, navn og adresse på den nye ejer, der herefter indtræder i medlemmets forpligtelser og rettigheder i selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandforsyningsselskabet er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen, sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. 6. Udtræden af selskabet. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o. l. forudsat at vandbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales. Ved udtræden, kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger ved udtrædelsen, afholdes af medlemmet. 7. Levering til ikke medlemmer (købere). Institutioner som ifølge deres natur eller ejere af enkelt ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandforsyningens regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

3 Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer. 8. Anlæg. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inklusive stikledning, indtil skel jf. det til enhver tid gældende regulativs bestemmelser herom, også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. Selskabet forpligter sig til så vidt muligt, at opretholde uforstyrret drift, men påtager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser. Selskabet kan lukke for vandtilførslen til en forbruger, såfremt denne ikke betaler sin vandafgift ved opkrævning eller senest en måned efter fastsat betalingsdato. 9. Ledninger over privat grund. Selskabet er berettiget til, at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art, forårsages påviselig skade, betaler selskabet, en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem, at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering, samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesserede regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

4 10. Indskrænkning i vandleverancen. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jævnfør i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt jævnfør regulativet. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en særafgift jvf. takstbladet. 11. Generalforsamling. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, kan ske enten ved annonce i lokal avis, eller ved direkte skrivelse til alle interessenter, senest tre uger før generalforsamlings afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde driftsbidragene fra bestyrelsens forslag til takstblad, og meddele at forslag fra interessenter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamling. Forslag som ikke er modtaget rettidigt, og sat på dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Beretning om det forløbne år. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges. Behandling af indkomne forslag. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Eventuelt.

5 Revisorer og suppleant kan genvælges. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for genvalg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25% af medlemmerne til bestyrelse fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Intet medlem har mere end en stemme. 12. Stemmeret og afstemninger. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Købere i henhold til 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden, af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken vedtagelse kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse, kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

6 13. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Der vælges desuden 2 revisorer, for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgår 1 revisor. Genvalg kan i begge tilfælde finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift, i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning, antage personale i fornødent omfang, samt afholde de, efter dens eget skøn, nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav. Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen, indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. 14. Tegningsret. Selskabet tegnes af formanden, i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dig hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisninger af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle udgifter skal inden udbetaling være attesteret af et medlem af bestyrelsen jvf. dennes forretningsorden.

7 15. Regnskabet. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 16. Opløsning. Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk/forsyning eller kommunal overtagelse, kan opløsningen besluttes efter de i 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 17. Ikrafttræden. Selskabets vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar Seneste vedtægtsændringer er godkendt på generalforsamlingen den 29. marts Dirigent Formand

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere