Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik"

Transkript

1 Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013

2 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Status for det danske rejsekortprojekt dec Projekt og systemlevering Udrulning Rejsekort i tal Presse og kundereaktione Hvis Midttrafik ikke indfører rejsekort De økonomiske konsekvenser ved tilslutning til rejsekortprojektet Forudsætninger Investeringsudgifter Aktiekapital... 9 Lånekapital Køb af rejsekortudstyr Odderbanen Udgifter til det interne projekt Driftsudgifter Udgifter til det centrale og det decentrale udstyr Øvrige faste udgifter som følge aff rejsekort Distributionsafgifter og distributionshonorar Mindre udgifter og nye opgaver Likviditetsbehov ved kontantfinansiering Likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering Rejsekortet og bybusserne i Aarhus Letbanens første etape Vurderinger af økonomien ved indførelse af rejsekort Rejsekort A/S vurderinger Andre vurderinger Usikkerheder ved business casen Øvrige punkter Finansiering af rejsekortet bestillerfordeling Forudsætninger Fordelingsmodel Bestillerfordelte udgifter til t rejsekort Kriterier for anbefaling af rejsekortudstyr Bilag A. Bestillerfordelte udgifter till rejsekortet ved delvis lånefinansiering Bilag B. Redegørelse fra Rejsekort A/S Rejsekortteknologi... Bilag C. Redegørelse: Rejsekort og alternative betalingssystemer, COWI Side 2

4 1. Indledning Rejsekortet er et fælles elektronisk billet og betalingskort til brug i tog og busser i hele landet. Rejsekortsystemet skal erstatte det nuværende billetsalgssystem baseret på klippekort og periodekort. Siden 2007 har rejsekortet flere gange været genstand for behandling i Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik. Bestyrelsen ser positivt på rejsekortet som reinvesteringsprojekt til erstatning for gammelt og nedslidt udstyr. Rejsekortet er relativt dyrt, og en endelig stillingtagen afventer en bred opbakning fra regionen og kommunerne, som i givet fald skal finansiere Midttrafiks merudgifter til investering, anlæg og drift. Rejsekortet er ved at blive indført mange steder i den kollektive trafik i Danmark. Det fremtidige takstsamarbejde vil blive videreført omkring rejsekortet. Hvis Midttrafik vælger ikke at indføre rejsekort, vil det betyde, at kunderne kun kan købe kontantbilletter til sammenhængende rejser med både bus og tog. Ligeledes borfalder det frie valg af transportmiddel på lokalrejser med tog eller bus på billetter og kort med rabat. Kunder, der ønsker at opnå rabat på togrejser skal anvende rejsekort, mens kunder i bustrafikken fortsat skal benytte klippekort eller periodekort. Rejsekortet har flere gange været i politisk høring blandt Region Midtjylland og 19 kommuner. I forbindelse med seneste høring i starten af 2012, sendte regionen og kommunerne en fælles henvendelse til Midttrafik, med følgende indstilling: At At Region og kommuner tilkendegiver, at parterne principielt er positive overfor Midttrafiks deltagelse i rejsekortprojektet, Midttrafik anmodes om at udarbejde en revideret business case, omfattende hele regionen, som forholder sig til: hvor stor skal stigningen i antal rejser være for at rejsekortet bliver udgifts neutral for bestillerne, konkret vurdering af de enkelte ruter om hvorvidt de bør omfattes af rejsekortet og hvilket udstyrsniveau, de fremadrettede udgifter til vedligeholdelse af det nuværende billetteringsudstyr og tabte indtægter i tilfælde af nedbrud, hvilke muligheder der er for en gradvis indfasning af rejsekortet i forhold til konsekvenserne for den øvrige kollektive trafik i Midtjylland, At At At Midttrafik anmodes om, at optage forhandlinger med Rejsekort a/s om reduktion af udgifterne, herunder til udstyr, drift m.v. Midttrafik anmodes om en redegørelse for rejsekortets teknologiske fremtidssikring og dets muligheder for fremadrettet at kunne anvende andre betalingsformer, såsom mobiltelefoner, smartphones, apps, selvbillettering m.m. Region og kommuner afventer de konkrete og praktiske erfaringer fra henholdsvis Nordjylland og Sjælland, med hensyn til passagerfremgang og øvrig drift inden endelig tilslutning til rejsekortprojektet. Der afholdes erfaringsopsamlingsmøde primo Side 3

5 Anbefalingerne fra regionen og kommunerne vil blive adresseret i denne business case, som er den tredje opdatering, efter den første blev udarbejdet i slutningen af Hvor de foregående business cases har behandlet baggrund, fordele/ulemper, projektbeskrivelse og økonomi, er fokus i denne udgave primært lagt på økonomien. I det følgende benævnes business casen BC2013, eller den foregående BC Status for det danske rejsekortprojekt dec Der foreligger endnu ingen rapporter eller opgørelser, om rejsekortet har medført flere rejser i den kollektive trafik på Sjælland eller i Nordjylland. Der er indtil videre udstedt 8 % ud af et forventet salg af 2 mio. kort. Ca. 2 % af rejserne i den kollektive trafik udføres i øjeblikket med rejsekort, og ca. 4 % af indtægterne kommer ind via rejsekortet. Det er de tilsluttede selskabers vurdering, at det er for tidligt at måle på antal rejser, om rejsekortet har haft en effekt. I det følgende gives der en status for rejsekortprojektet, afsluttende med resultatet af nogle af de kundeundersøgelser som er gennemført. 2.1 Projekt og systemlevering Den oprindelige aftale, om udvikling og levering af rejsekortsystemet, blev indgået mellem Rejsekort A/S og leverandørkonsortiet East West (EW) i Det var oprindelig planen, at rejsekortet skulle være fuldt udrullet i Projektet var i de første år præget af dårligt samarbejde og forsinkelser. Der er siden 2005 indgået 5 tillægsaftaler. Den seneste Tillægsaftale V, fra december 2010, har resulteret i en større reorganisering af projektet, bl.a. på baggrund af anbefalinger fra eksterne konsulenter. Hovedpunkter i aftalen var: Rejsekortet skulle være landsdækkende inden udgangen af 2012, dvs. udrullet i busser og tog i de tilsluttede områder, på togrejser i landet, og i prøvedrift i Sydtrafiks område Restleverancen er kendt og velbeskrevet Ny funktionalitet, bl.a. fastpriskoncept svarende til nuværende periodekort Trinvis systemlevering, som understøtter udrulningen. Den endelige version af rejsekortsystemet leveres med udgangen af 2013 Styrkelse af samarbejdet og mekanismer til minimering af risici I Rigsrevisionens beretning om Rejsekortprojektet fra juni 2011 blev der rejst en kritik af Rejsekort A/S risikostyring og håndtering af de manglende leverancer, men rapporten konkluderer også, at de seneste års reorganisering af projektet har forbedret samarbejdet med leverandøren, og at der med den seneste tillægsaftale er skabt et grundlag for at nå de ønskede mål. Det fremgår ligeledes af beretningen, at økonomien i rejsekortprojektet har udviklet sig tilfredsstillende, idet den oprindelige kontraktpris stort set er fastholdt. Der henvises til, at de interne udgifter til Rejsekort A/S er blevet væsentlig højere end forventet, bl.a. på grund af et behov for flere kompetencer, og som følge af, at projektet er blevet forsinket. Side 4

6 I den løbende orientering om rejsekortprojektet til bl.a. Folketingets Trafikudvalg fremgår det, at de aftalte milepæle i Tillægsaftale 5 stort set er overholdt og samarbejdet er godt. Forsinkelsen vurderes til 3 år. 2.2 Udrulning Det formulerede mål i Tillægsaftale V, om fuld udrulning i busser og tog i de tilsluttede områder, på landsdækkende tog og i prøvedrift i Sydtrafiks område inden udgangen af 2012, er nået. Fokus er nu flyttet fra at udrulle rejsekortet, til at håndtere mange nye kunder og til udfasning af de hidtidige billetprodukter. Udrulningen har konkret betydet, at det siden 1. juli i år har været muligt at benytte rejsekort i alle busser, tog og Metro på Sjælland. I Sydsjælland lukkede det gamle billetsystem samtidig med at rejsekortet blev taget i brug i okt. 2011, således at kunderne i dette område nu kun benytter rejsekort eller køber enkeltbillet. I Vestsjælland, kan klippekort ikke længere bruges efter 30. november I hovedstadsområdet er det besluttet at stoppe salget af klippekort 1. juli 2013, og stoppe for brug i Både i Vestsjælland og i hovedstadsområdet kan kunderne fortsat benytte de nuværende periodekort, indtil det besluttes at gå over på et fastprisrejsekort, som er rejsekortets pendlerprodukt. I Nordjylland er rejsekortet implementeret i lokalbanerne, i alle bybusser, regionale ruter og i nogle lokalruter. I starten af 2013 vil de sidste mindre lokalruter få installeret rejsekortudstyr. Det er besluttet at stoppe for salg af klippekort pr. 15. februar, men de kan bruges frem til juni Periodekort kan fortsat benyttes i Nordjylland, indtil det bliver muligt at overgå til rejsekortets fastpriskort. I Sydtrafik, er der i efteråret 2013 indledt prøvedrift i bybusserne i Esbjerg, Varde Ribe og Vejen og i enkelte regionale og lokale ruter. Det er planen at rejsekortet skal udrulles i Sydtrafik løbet af Siden juni 2012 har det været muligt at benytte rejsekort på rejser mellem alle DSB stationer, både lokalt, regionalt og landsdækkende. Fra 1. september 2012 er rejsekortet ligeledes indført på rejser med Arriva tog i Midt og Vestjylland. DSB og Arriva planlægger en udfasning af klippekort, men har ikke fremlagt en konkret tidplan, da den er afhængig af trafikselskabernes forskellige udfasningsstrategier. I de områder hvor rejsekortet er indført i bustrafikken, sælges kontantbilletter gennem rejsekortudstyret. 2.3 Rejsekort i tal Der er indtil videre udstedt rejsekort ca kunder benytter deres rejsekort mindst én gang om ugen Der er indtil videre gennemført 11 mio. rejser med rejsekort, heraf ca. 9 mio. i 2012 Ca rejsekortrejser om ugen Der foretages i øjeblikket ca rejser med rejsekort om ugen med udgangspunkt i det midtjyske område, heraf interne rejser Ca. 80 % af alle indbetalinger på rejsekortet sker via tank op aftale eller via selvbetjente kanaler. Øvrige indbetalinger sker ved personlig betjening på stationer eller rutebilstationer Side 5

7 Gennem rejsekortsystemets data, administration og økonomimoduler er der indtil videre i 2012 håndteret indtægter og optankninger for ca. 385 mio. kr. 2.4 Presse og kundereaktioner Der har med mellemrum været en kritisk pressedækning af rejsekortet, særligt i fagbladet Ingeniøren. Kritikken har overvejende omhandlet forsinkelser i rejsekortprojektet, spørgsmål om teknologi og priserne på rejsekort. Der har også været kritiske debatindlæg fra kunder, men det er relativt få i forhold til det faktiske antal rejser med rejsekort. Flere indlæg har omhandlet høje priser. Det har ikke i sig selv noget med rejsekortet at gøre, men skyldes trafikselskabernes takster. For at få et indtryk af kundernes vurdering om rejsekortet er der gennemført flere kundeundersøgelser. De 2 mest aktuelle undersøgelser tegner følgende billede: Undersøgelse fra hovedstaden (1091 svar fra rejsekortkunder, sept. 2012) 75 % oplever, at rejsekortet gør det nemmere at rejse med den kollektive trafik. 25 % ved ikke eller mener ikke det er tilfældet 38 % oplever, at rejser med rejsekortet er billigere. De øvrige ved ikke eller mener ikke det er blevet billigere 41 % oplever, at rejsekortet er medvirkende til at forbedre rejseoplevelsen 16 % siger, de har rejst mere 66 % siger de vil anbefale rejsekortet til andre Interviewundersøgelse blandt 555 kunder med rejsekort i hele landet (DSB/Epinon, sept. 2012) Høj eller meget høj tilfredshed i forhold til mulighederne for tank op, mulighederne for at købe rejsekort, og tilfredshed alt i alt Middel tilfredshed med information på nettet Meget lav eller lav tilfredshed med hensyn til information om rabatter og priser, muligheden på at få et overblik over prisen på forskellige rejser, og information og rådgivning om rejsekortet i billetsalg Størst enighed er der om, at rejsekortet er nemt at bruge, jeg er sikker på at jeg har valgt det rigtige rejsekort, Rejsekortet er nemt at forstå, foretrækker rejsekortet, og check ind og check ud uden problemer. Færre var enige om, at Stoler på, at jeg får den rigtige pris. Mindst enighed om, at jeg forstår, hvornår rejsekortet er billigere og jeg forstår, hvornår jeg får rabat Der var i undersøgelsen blandt de 555 kunder i landet ingen større udsving i vurderingerne i forhold alder, region eller korttype. Kundeundersøgelserne viser generelt, at et flertal af de adspurgte kunder alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med rejsekortet, men at der også er kunder som ikke mener rejsekortet giver dem fordele. Side 6

8 3. Hvis Midttrafik ikke indfører rejsekort Grundlaget for denne business om indførelse af rejsekortet er, at der er behov for en reinvestering i nyt billetteringssystem i Midttrafik, da den nuværende er gammelt og nedslidt. Hvis Midttrafik vælger ikke at indføre rejsekort i busser og lokalbaner, skal der på et tidspunkt investeres i noget andet billetteringssystem. Samtidig vil der være områder, hvor Midttrafik kan forvente indtægtstab eller merudgifter som følge af ikke at indføre rejsekortet. Tabel 1. Estimerede økonomiske effekter ved ikke at indføre rejsekortet Mio. kr. (2013 priser) Mindre indtægter vedr. omstigning bus/tog. "worst case senario" Mindre indtægter på grund af tekniske fejl Ekstraudgifter til nuværende billetsystem Nyt billetteringssystem. Investering og drift I alt Ændrede indtægter vedr. omstigning bus/tog. Der er i dag ca. 3 mio. rejser i Midttrafiks område om året, som består af delrejser med både bus og tog. Mange kunder har et kort eller en billet der giver gratis omstigning til bus. Midttrafik modtager over 25 mio. årligt fra togoperatørerne i kompensation for omstigningsrejserne til bus. Hvis Midttrafik vælger ikke at indføre rejsekort, vil de det nuværende Bus&Tog takstsamarbejde bortfalde, og som i dag er til gavn for kunder, som stiger om mellem bus og tog. Takstsamarbejdet vil i fremtiden kun blive videreført omkring rejsekortet og ved køb af en almindelig kontantbillet. Kunder som ønsker rabat, skal fremover benytte rejsekort i togene, og klippekort eller periodekort i busser og lokalbaner. Hvis 20 % af omstigningsrejserne til bus bortfalder på grund af det manglende takstsamarbejde, kan Midttrafiks indtægter falde med op til 5 mio. kr. om året. Hvis alle nuværende omstigere køber en ny billet til bussen efter en togrejse, kan det føre til øgede indtægter for Midttrafik. Det sidste er næppe tilfældet, fordi det vil betyde, at de skal betale mere meget mere end de gør i dag. Mindre indtægter på grund af tekniske fejl. Gammelt og nedslidt udstyr bryder oftere ned end nyt. Klippekortautomaterne er særligt udsatte for nedbrud. Når en automat er defekt, går der tid inden den bliver ombyttet med en anden. I den tid der går mellem ombytningerne, vil kunderne med klippekort normalt få lov til at rejse gratis med bussen. Midttrafik skønner, at stigende tilfælde af nedbrud på grund af slid vil medføre yderligere indtægtstab på 1 mio. kr. i gennemsnit om året i 10 år, indtil der sker en reinvestering i nyt billetteringssystem. Ekstraudgifter til nuværende billetsystem Midttrafik har i dag udgifter på ca. 4 mio. kr. årligt til reparation af det nuværende billetteringsudstyr. Indtil der foretages en reinvestering i nyt billetteringsudstyr, skønner Midttrafik de nuværende udgifter til driftog vedligeholdelse gradvist vil øges til 6 mil. kr. Merudgiften vil herved blive 2 mio. kr. Side 7

9 Nyt billetteringssystem Midttrafik vurderer, at levertiden for det nuværende billetteringsudstyr og de bagvedliggende programmer er maksimum 10 år. Det er risiko for, at der i årene fremover vil mangle firmaer, som vil reparerer og supporterer udstyret og programmerne. Det antages, at Midttrafik senest om 10 år skal indføre nyt billetteringssystem. I Tabel 1 er vist et eksempel, hvor det forudsættes, at Midttrafik investerer i nyt elektronisk billetteringssystem, med en samlet investerings og etableringsudgift på 150 mio. kr. og med årlige udgifter til drift og vedligeholdelse på 15 mio. svarende til 10 % af investeringssummen. Hvis eksemplerne i tabel 1 holder, vil effekten af ikke at indføre rejsekort være en merudgift på 334 mio. kr. for perioden Dette kan ses i sammenhæng med business casens beregning af de samlede udgifter til indførelse af rejsekortet, som ved delvis lånefinansiering udgør i alt 518 mio. kr. for hele projektperioden til og med De økonomiske konsekvenser ved tilslutning til rejsekortprojektet I de følgende afsnit belyses de økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning til Rejsekortprojektet. 4.1 Forudsætninger Beregningen af de økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning er gennemført med udgangspunkt i følgende hovedforudsætninger: Tilslutning til rejsekortkortet sker som aktionær med virkning i første halvdel af Rejsekortsystemet og installation overdrages som udgangspunkt til Midttrafik måneder efter tilslutning. For kunderne kan rejsekortet tages i brug i anden halvdel af Der er taget udgangspunkt i en udrulningsplan, der sikrer Midttrafik den økonomisk mest effektive implementering af rejsekortet. Business casen tager i modsætning til BS2011 højde for hidtil afholdte udgifter til rejsekortprojektet knyttet til VAT delen. Disse vil blive modregnet de respektive bestillere. Der er ikke indregnet en omsætningseffekt på grund af øget tilgængelighed og mindre snyd, eller på grund af driftsoptimering med indførelse af rejsekort. Der forudsættes fast monteret rejsekortudstyr i 629 busser og ca. 50 busser med Bus Light udstyr. Priser for udstyr og installation er indarbejdet med udgangspunkt i den aktuelle status for forhandlinger med Rejsekort og leverandøren. Der indgår ikke en rejsekortløsning på Lemvigbanen. Oplysninger om indskud af aktie og lånekapital, investering i udstyr, drifts og vedligeholdelsesudgifter til det centrale og decentrale udstyr er leveret af Rejsekort A/S. Oplysninger er et øjebliksbillede af Midttrafiks forventede udgifter til Rejsekort A/S. Side 8

10 En forpligtelse for Midttrafik på indskudd af egenkapital på ca. 255 mio. kr. vil ikke blive medregnet i business casen, da beløbet vil blive returneret til Midttrafik efter en årrække. Indskuddet vil blive finansieret af Midttrafik. Der er i business casen forudsat udgifter i budgetår Der err mulighed for, at investeringsudgif såle terne, som skal betales over et par år, delvist kan lånefinansieres. Lånene kan sammensættes, des at restbetalingen i 2013 for Midttrafik og bestillerne kan flyttes til 2014 eller senere. Midttrafik skal betale moms af udgifter til rejsekortudstyr i busser, garanger og på lokalbaner. Momsen kan ikke afløftes af kommunerne, idet der er tale om udstyr der bruges direkte i forbindelse med busdriften. Det er undersøgt i Økonomi og Indenrigsministeriet. Alle øvrige udgiftsområder er undtaget forr moms. Specifikke forudsætninger fremgår under de enkelte afsnit. De forskellige udgifts og økonomiområder er i det følgende grupperet i hhv. investering, drift og afledte mindre udgifter og nye opgaver. 4.2 Investeringsudgifter Aktiekapital Aktionærerne i Rejsekort A/S er forpligtet til at tilføre nødvendig arbejdskapital til selskabet i form af ind i aktio skud af aktiekapital og lånekapital. Størrelsen aff de enkelte aktionærers kapitalindskud er reguleret næroverenskomsten. I Tabel 2 fremgår en samlet udgift for Midttrafikk på 35,3 mio. kr. til indskud af aktiekapital ved fuld tilslutning. Tabel 2. Årsfordelt finansieringsbehov aktiekapital. Mio. kr. (2013 priser) Indskud af aktiekapital , I alt 35,3 BC ,,7 Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser Nov I forhold til BC2011 er der en væsentlig reduktion af denne udgiftspost. I foråret 2011 besluttede ejerkredaf ny aktie sen at tilføre ekstra egenkapital til Rejsekort A/S. Det har tidligere værett forudsat som tilførsel kapital, men fremstår nu som et lån. Midttrafikss andel er 25,9 mio. kr., som s betales tilbage i perioden 2023 til Midttrafik har valgt ikke at indregne dette beløb i business casen, men i stedet finansiere det via likviditet Midttrafik har stående øremærket til pensioner. I forhold til BC2011 betyder det en samlet årlig besparelse på 1 2 mio. kr. for bestillerne, ved enn delvis lånefinansiering af Midttrafiks kapitalbehov til inve det sidste stering. Midttrafiks pensionsformue skal ses helt adskilt fra overskydende midler påå driften, hvor tilbagebetales som hidtil til bestillerne. Det forudsættes i rejsekortsamarbejdet, at værdien af trafikselskabernes aktieandell ved afslutning af proer forudsat jektperioden i 2028, svarer til den indskudte kapital ved køb af aktierne.. Midttrafiks aktieandel til i 2028 at have en værdi på 36,8 mio. kr., idet der her indgår en mindre aktieandell overført fra det tidligere VAT. Der er i BC 2013 ikke taget stilling s til håndteringen af dette aktiv. Side 9

11 Mio. kr. (2013 priser) 2013 Indskud af ansvarlig lånekapital 58,7 Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser I alt BC ,7 56, Lånekapital Ved fuld tilslutning er Midttrafik forpligtet til at indskyde kapital i form af a ansvarlige lån til Rejsekort A/S på 58,7 mio. kr. Stigningenn på 2,2 mio. kr. i forhold til BC2011 skyldes, at VAT s hidtidigee andel nu er indregnet. De nærmere forhold omkring tilbagebetaling af de ansvarlige lån er ligeledes reguleret i aktionæroverens som for komsten. Som udgangspunkt vil lånene være tilbagebetalt 8 år efter endelig systemovertagelse, ventes af ske i Forrentningen sker på grundlag af en rentesats på 2 %. Tabel 3. Årsfordelt finansieringsbehov lånekapital Køb af rejsekortudstyr. I forbindelsee med tilslutning til rejsekortet, skal Midttrafik investere i forskelligt udstyr og installation af dette i busser, på garageanlæg og salgssteder, til kontrol og i administrationen. Mængden af udstyr har Midttrafik vurderet sammen med Rejsekort A/S. I efteråret 2012 har Midttrafik ligeledes været dialog med de bestillere om behovet for udstyr på de forskellige ruter og linjer. Tabel 4 viser et samlet finansieringsbehov på 92,1 mio. kr. til køb af rejsekort udstyrr til busser, i garager, på salgssteder mv. Der indgår ligeledess reservedelee og udgifter til at få udført installationen. I forhold til BC2011 er supplerende udstyr nu inkluderet i denne post. Det består bl.a. af håndterminaler til billet og trafikkontrollørerne til scanning af rejsekort. Tidligere var supplerende udstyr en del af det interne projekt. Midttrafik har på udstyr og installation indregnet en forventet udgiftsreduktion på 13,6 mio. kr. i forhold til BC2011. Reduktionen skyldes et forventet resultat af forhandlinger medd leverandøren, færre busser med fuldt rejsekortudstyr og at udgifter til t udstyr på Odderbanenn er flyttet til en særkilt udgiftspost. Tabel 4. Årsfordelt finansieringsbehov indkøb af rejsekortudstyr til Busser. Mio. kr. (2011 priser) 2013 Køb af rejsekortudstyr mm. 45,2 Kilde: Rejsekort A/S. Betalingsplan November I alt BC ,1 0 1,8 92,1 105,7 Betalingen af udstyr følger en betalingsprofil fastsat i kontrakten med leverandøren,, hvor ca. halvdelen af betalingen falder ved henholdsvis bestilling og ved levering/ /installation, mens et mindre beløb falder f ved ophør af garantiperiode. Side 10

12 4.2.4 Odderbanen I forbindelsee med tilslutning til Rejsekortet, skal Midttrafik investere i forskelligt udstyr til Odderbanen, som omfatter strækningen på Aarhus Nærbane mellem Aarhus H og Odder. Dette D omfatter udelukkende udstyr på stationernes perroner, og består af kortlæsere til check ind og check ud, automater til bl.a. overførsel af penge til kortet. Hertil vil der være noget teknik, som skal forbinde udstyret med dett centrale rejsekortsy indgår stem. I modsætning til busserne, er udstyret på stationerne on line og er e centralt overvåget. På Odderbanen forudsættes 13 standsningssteder, hvor der skal installereres rejsekortudstyr. Her Viby st. hvor der kun opsættes nye standere s med kortlæseree på den perron, der benyttes af Aarhus Nær Assendrup, Egelund, Vilhelmsborg og Kongsvang, hvor kundeunderlagett er for spinkelt. Antallet af kortlæsere på hver station afhængerr af antal rejsende og adgangsforholdene til perronerne. Hvis bane og skal tilsluttes den eksisterende rejsekortløsning, som er etableret for Arrivaa togrejser. Det forudsættes, at der ikke etableres rejsekortløsning på de 4 mindste nuværende standsningssteder: der kun er én adgangsvej til en perron, skal der som udgangspunkt kun opsættes o én kortlæser for check ind og én for check ud. Der er forudsat at der opstilles rejsekortautomater på p de fire største stationer. Tabel 5 viser et samlet finansieringsbehov på 7.22 mio. kr. til etablering af rejsekortett på Odderbanen. Der indgår ligeledes udgifter til reservedele. Finansieringsbehovet for Odderbanen er foreløbigt, i det der ikke er gennemført en detailprojektering som grundlag for endelig fastlæggelse af udgifterne. Midttrafik vurde Aarhus H og Odder st betales af Region Midtjylland, som er finansieringsmyndighed. Tabel 5. Finansieringsbehov for Odderbanen rer, at finansieringsbehovet i business casen er realistisk, ud fra de opstillede forudsætninger. Der forudsættes, at udgifterne til udstyr og installation på de stationer og o standsningssteder mellem Mio. kr. (2013 priser) Udgifter til installation og udstyr på Odderbanenn 13 stationer , I alt 7,2 En detaljeret strategi for installationn af udstyr påå lokalbanestationer, skal fastlæggess sammen med Region Midtjylland. I forbindelsee med planerne om en fremtidig elektrificering og indførelse af nye letbanetog, kan der opstå behov for perronændringer og eventuel flytningg af rejsekortudstyret. Udgifter hertill er ikke beregnet, idet omfanget af opgaven ikke er kendt. Side 111

13 4.2.5 Udgifter til det interne projekt Intern projektorganisering Planlægningg og implementering af et så stort ogg gennemgribende projekt som rejsekortet kan ikke genen 4 årig nemføres med Midttrafiks eksisterende organisering og ressourcer. Det forudsættes, at der for periode etableres en særskilt rejsekort projektorganisation. I de selskaber, hvor rejsekortet er blevet indført, er der etableret projektorganisationer, med et sekretariat. Eksempler på konkrete opgaver som forudsættes løst af rejsekortsekretariatet: Afdækning af behov og placering af rejsekortudstyr i Midttrafiks samlede område. Planlægningg og afvikling af udstyrsinstallation, test og godkendelse. Opfølgning og korrektion ved afvigelser. Driftsplanerr og løbendee driftsstatus. Håndtering af driftsproblemer. Driftsanalyser. Markedsføring og salgsstrategi. Afklare, beskrive og sikre implementering af alle relevante forretningsgange ved brug af rejse op kortet, bl.a.. i forbindelse med kortdistribution, information og kundesupport, kundeklager, gaver for busselskaberne, cash flow, debitor/kreditorstyringg etc. Levering af køreplan og takstdata. Koordinere og tilbyde uddannelse til chauffører, salgs og administrativtt personale. Sikre erfaringsopsamling og dokumentation. Sikre relevante koblinger mellem rejsekortsystemet og de eksisterende edb systemer, herun der økonomisystemerne. Deltage i relevante arbejdsgrupper på tværs af trafikselskab berne samt med Rejsekort A/S og Bus & Tog. Håndtering af kontraktmæssige spørgsmål mv. i forhold til Rejsekort R A/S. Task force i forhold til forventede massive kundehenvendelser i en opstartsperiode. Direktions og ledelsesbetjening. De nævnte opgaver vil som udgangspunkt ligge i eller blive koordineret af projektsekretariatet i Midttrafik. Der vil imidlertid være behov for et tæt samspil med den øvrige del af Midttrafiks M organisation, for f at sikre en nødvendig videns udveksling, overlevering aff opgaver og procedurebeskrivelser. I BC2011 havde Midttrafik afsat 13 mio. kr. til diverse opgaver. Midttrafik har efterfølgende nedsat beløbet til 6,9 mio. kr. i perioden , ved at lægge flere opgaver ud i linjeorganisationen, ved ansættelses af rejsekortopgaver og nedprioritering af andre opgaver i en periode. Midttrafiks bestyrelse har godkendt stop og hård styring af forbrug på alle poster. Besparelsen er midlertidigg og alene begrundet i opprioritering denne beslutning, men har understreget, at besparelsen kun skal gennemføres under forudsætning af, at rejsekortet indføres. Frikøb af busser ved installationn Ved indførelse af rejsekort, er det forudsat i Business casen, at ca. 629 busser b skal have installeret fast monteret rejsekortudstyr. Det er nødvendigt at tage disse busser ud af drift, d for at de kan få installeret Side 12

14 udstyret på særlige installationsgarager. I Midttrafiks kontrakter med busselskaberne fremgår det omkring et fremtidigt rejsekort, at busselskabernes dokumenterede meromkostninger afholdes af Midttrafik. Det omfatter frikøb af busser i forbindelse med installation, men også udgifter til erstatningsbusser og til kontrol og gennemgang af færdiginstallerede busser. Udgiften for Midttrafik er vurderet til 4,1 mio. kr. Dette er 2,1 mio. kr. mindre end forudsat BC2011. Hovedårsagen til det er, at der er indgået flere nye kontrakter, hvor der stilles krav om, at busselskaberne vederlagsfrit stiller deres busser til rådighed for installation af rejsekortudstyr. Uddannelse af chauffører, salgs og administrativt personale Til supplement af den uddannelse, som er en del af den samlede rejsekortpakke ( train the trainee ), er der behov for uddannelse og kursusvirksomhed i relation til et meget bredt udsnit af Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere. Det drejer sig blandt andet om kursusvirksomhed i forhold til chauffører, busselskaber, salgspersonale og i administrationen. Chaufføruddannelsen skønnes i et væsentligt omfang at kunne blive afholdt inden for de muligheder for efteruddannelse, som typisk ligger i kontrakterne med de enkelte vognmænd. Det skønnes, at der vil være udgifter på i alt 3 mio. kr. til uddannelse. Dette er en besparelse på 1 mio. kr. i forhold til den tidligere businesscase og skyldes at Midttrafik vil køre uddannelsen mere effektiv og fokusere på konceptet train the trainer. Tilretning af edb systemer, opkoblinger m.v. I forbindelse med rejsekortprojektet vil der være behov for tilretning af eksisterende edb systemer, og for nyetablering af systemer, programmer og adgang til brug af fællesprogrammer. Der berører bl.a. ændringer i det fælles planlægnings og administrationssystem (Trapeze), som foretager administration og planlægning vedrørende køreplaner og entreprenører for alle trafikselskaber. Der er tale om, nye moduler til udtræk af takst og køreplandata, og en udvidelse omkring busregistrering. Der vil ligeledes være udgifter til opkoblinger og indkøb af licenser, bl.a. til KMD/Rejsedata. De samlede merudgifter som engangsudgift til edb systemer m.v. skønnes at være i alt 3 mio. kr. Det er 2 mio. kr. mindre sammenlignet med BC2011. Rejsekortsystemet leverer en meget stor og detaljeret mængde data. Det har tidligere været afsat midler til egne programmer og værktøjer til efterbearbejdning af data, bl.a. økonomi, analyser, til optimeringer på drifts og køreplanområdet, til målrettet markedsføring mv. Der er nu etableret et fælles datawarehouse (Bus og Tog Rejsedata), som løser opgaverne i fællesskab for trafikselskaberne. Data til øvrige analyseformål, kan overføres til Midttrafik i excel, kommasepareret fil eller andet gængs format til efterbehandling. Information og markedsføring. Som et af de sidste områder, hvor rejsekortet tages i brug, kan Midttrafik drage fordel af den samlede markedsførings og informationsindsats som er gennemført i resten af landet. Det betyder, at når rejsekortet kommer til Midtjylland, vil der på det pågældende tidspunkt være et vist overordnet kendskab til produktet blandt Midttrafiks kunder. Der vil dog til stadighed være brug for en særlig indsats, som blandt andet orienterer kunderne om de særlige ændringer i forholdet mellem kunde og Midttrafik, som rejsekortet vil give anledning til, som f.eks. nye informationskanaler, ændrede forretningsgange med hensyn til anskaffelse og betaling af rejsehjemmel, overgangsbestemmelser mv. Der vil endvidere være behov for en særskilt infor Side 13

15 mationsindsats i forhold til busselskaber, chaufører og salgspersonale. Der D er skønnet en samlett merudgift til markedsføring på 2 mio. kr. I forhold til BC2011 er dette en besparelse på 1 mio. kr., som vil blive sparet på markedsføringen. Samlede projektudgifter Det fremgår af tabel 6, at der samlet set er et skønnet forbrug på 19 mio. kr. over enn fireårig periode til det interne projekt i Midttrafik med at indføre rejsekortet. Dette er en samlet besparelse på 19 mio. kr. i for til ufor hold til BC2011. Besparelserne skal alene ses i forhold til rejsekortopgaver. Der er ikke afsat penge udsete udgifter, som vil blive afholdt over Midttrafiks ordinære budget. Midttrafik bestyrelse har godkendt disse udgiftsreduktionerr og samtidigg tilkendegivet, at der ikke skal gen Tabel 6. Udgifter til internt nemføres yderligere besparelser i Midttrafik, hvis øvrige opgaver skal løses med en rimelig kvalitet. projekt Mio. kr. (2013 priser) Rejsekortsekretariat, task force mv. Frikøb af busser, kontrol af installation Uddannelse, chauffører, salgspers. mv. Tilretning af IT, opkobling mv. Information og markedsføring Diverse I alt for året , , 3 4, ,3 3, 0 1,5 1,0 4,0 0, 8 1, 0 11, 2 0,7 3, ,8 0,8 I alt ,9 4,1 4,0 3,0 2,0 0 19,0 BC ,0 4.3 Driftsudgifter Udgifter til det centrale og det decentrale udstyr Tabel 7 viser de samlede årsfordeltee drifts og vedligeholdelsesudgifter for f Midttrafik ved eventuel fuld tilslutning. I fuld drift skal der årligt overføres over 35,6 mio. kr. til rejsekortselskabet. Udgifterne er fordelt på rejseafgifter og omsætningsafgifter, genereret fra rejser med busser og lokalbaner, til at dække udgifter til det centrale datasystem og de opgaver som Rejsekort A/S løser, samtt udgifter til drift og vedligeholdelse af det decentrale rejsekortudstyr, dvs. det udstyr som benyttes i Midttrafiks område. Rejse og omsætningsafgifterne aftales mellem aktionærerne, og godkendes normalt i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder, at afgifterne kann blive ændret. Til grund for denne business case er der en rejseafgift på 43,8 øre pr. rejse samtt en omsætningsafgift på 1,35 %, somm forventes anvendt fra Udgifterne til drift og vedligehold af det centrale ogg decentralee udstyr er beregnet af Rejsekort A/S. Stigningen på 2 mio. kr. fra BC20111 skyldes primært ny lovgivning, som reducerer Rejsekort R A/S udnyttelsee af skattemæssigt underskud. Side 14

16 Tabel 7. Årsfordelt finansieringsbehov drifts og vedligeholdelsesudgifter. Mio. kr. (2013 priser) 2013 Det centrale udstyr: Rejseafgift 0,0 Omsætningsafgift 0,0 Det decentrale udstyr: Vedligeholdelse i garantiperioden 0,0 Vedligeholdelse efter garantiperioden I alt Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser Nov ,3 0,1 3,3 3, ,9 22,7 5,4 7,6 3,3 4,5 24,6 34,8 Gms. efter 2016 Gms. BC ,3 22,1 7,8 6,6 4,5 5,0 35,6 33, Øvrige faste udgifter som følge af rejsekort Som omtaltt ovenfor, er der etablere et fælles datawarehouse Bus & Tog T Rejsedata. I budget 2013 bidreefter 2013 ger Midttrafiks med kr. Med planer for udbygning af opgaverne, skønnet enn årlig udgift på 1,0 mio. kr. Tabel 8 Årsopdelt finansieringsbehov Bus &Tog Rejsedata Mio. kr. (2013 priser) Bus og Tog Rejsedata Kilde: Midttrafik , 6 1,0 1, ,0 Gms. efter ,0 Gms BC2011 1, Distributionsafgifter og distribution nshonorar. Rejsekort A/S opkræverr en betaling fra trafikselskaberne, som skal dække udgifternee til markedsføring, salg og distribution m.v. af det fælles rejsekort. Opkrævningen sker i form aff en distributionsafgift. Afgiften er fastsat til 2,,6 % af de enkelte trafikselskabers omsætning på rejsekortet. Den part som faktisk udfører arbejdet vedrørende markedsføring, salg og o distribution m.v. modtager mod svarende en honorering i form af ett distributionshonorar. Distributionshonoraret fastsættes i tilslutning ved saftalen, hvor der hidtil har været anvendt differentierede honorarsatse er den største procentandel betjent salg og mindste for selvbetjening over nettet. Det er meget vanskeligt at forudsige, hvad Midttrafik ved indførelse af rejsekort skal hhv. betalee og modta gennem ge omkring distribution. Det afhænger helt af parternes forventninger til salg af kortt og optankning forskellige typer salgskanaler. I BC2011 vurderede Midttrafik en nettoudgift påå 1 mio. kr. årligt efter I samarbejdet omkring Rejse salgsstrategi. Salgsarbejdet er den faktor, som har størst betydning for honorarerneh. Nogle senarier viser, at Midttrafik opnår et overskud på 1 2 mio. kr. om året og andre et underskud på 1 2 mio. kr. om året. På den kort A/S har der været udarbejdet prognoser, som har dækket en rækkee scenarier omkring selskabernes baggrund har Midttrafik valgt at forudsætte, at forholdet mellem afgifter og honorarer vil balancere. Side 15

17 4.4 Mindre udgifter og nye opgaver Ud over de direkte udgifter til indførelse af rejsekort som gennemgået ovenfor, vil der være en række afledte effekter f.eks. reducerede udgifter eller helt bortfald af opgaver som følge af indførelse af rejsekortet. Der vil også være nye opgaver, som skal løses. Tabel 9 viser det samlede årsfordelte finansieringsbehov vedrørende afledte mindre udgifter og nye opgaver. Tabel 9 Årsfordelt finansieringsbehov mindre udgifter og nye opgaver. Gms. efter 2016 Gms. BC2011 Mio. kr. (2013 priser) Driftsudgifter af eksisterende system 2,2 4,0 4,0 4,0 Kundeservice og betjent salg 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 Trafiktællinger og analyser 0,5 0,5 0,5 0,5 Klippekort og periodekort 0,4 0,7 1,0 1,0 1,0 Sparet salgsprovision 2,0 3,0 4,5 4,5 3,5 Ændrede forbrug i adm. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 0,0 3,4 8,4 12,0 12,0 10,0 Besparelser vedrørende det eksisterende system Når rejsekortet er fuldt indført i Midttrafik vil de eksisterende billetsalgssystemer blive udfaset. Det vil give en samlet driftsbesparelse på 4 mio. kr. årligt. Kundeservice og betjent salg Det indgår som en del af rejsekortkonceptet, at kunderne vil have mindre behov for service ved et betjent salgssted. Kunderne vil have mulighed for at være 100 % selvbetjente gennem internetservice, eller de kan kontakte et centralt rejsekortkundecenter på telefon. Det skønnes, at der ud fra en ny tilpasset salgsstrategi på sigt vil kunne opnås besparelser på 3 mio. kr. årligt i tilskud til drift af salgssteder. I en overgangsfase vil der til gengæld være et styrket behov for kundeservice som følge af det særlige informationsbehov, som kunderne vil opleve i forbindelse med overgangen til rejsekort. Af den grund ventes den fulde besparelseseffekt først at slå igennem fra Trafiktællinger og indtægtsfordeling. De data som registreres ved kundernes brug af rejsekortet vil overflødiggøre nuværende rejsehjemmel undersøgelser og på sigt de større påstigertællinger. På dette område kan der opnås en besparelse på årligt 0,5 mio. kr. fra og med Klippekort og periodekort. Ved overgangen til rejsekortet forventes klippekort og periodekort udfaset efter 3 måneder eller ½ år. Visse kort eksempelvis skolekort vil umiddelbart blive opretholdt. Samtidig med udfasningen af de eksisteren Side 16

18 de klippekort og periodekort, vil der være en mindre udgift til trykning, administration, distribution mv. Der forventes her en besparelse på 1 mio. kr. om året. Salgsprovision I Aarhus, men også Randers og Silkeborg er der et net af salgssteder som sælger klippekort og enkelte store steder også periodekort. Dette salg forventes at bortfalde, og det vil betyde en mindre udgift til salgsprovision på 4,5 mio. kr. året. Ændrede ressourceforbrug i administrationen Med indførelse af rejsekortet vil service og vedligeholdelse blive udført af dels busselskaberne og dels leverandøren af rejsekort. Det vil frigøre ressourcer blandt trafikkontrollørerne i Midttrafik, som i dag bruges til servicering af det nuværende udstyr, indsamling af data mv. Ligeledes vil opgaver omkring periode og klippekortadministration bortfalde. Med indførelse af rejsekortet vil der omvendt være behov for løse nye administrative opgaver. Det drejer sig om nye funktioner vedrørende; driftskoordinering, økonomi, data og analyse, samt omkring rejsekortets administrationssystem. Der skønnes et samlet netto udgift på 1 mio. kr. årligt til administration. Samlet set forventer Midttrafik at kunne øge de varige besparelser med 2 mio. kr. i forhold til BC2011, fra 10 til 12 mio. kr. Denne besparelse opnås også kun vedrørende indførelse af rejsekortet. 4.5 Likviditetsbehov ved kontantfinansiering Det samlede årsfordelt likviditetsbehov er angivet i tabel 10. De angivne beløb svarer til den udgift som ville være gældende i det enkelte år, hvis alle udgifter ved indførelse af rejsekort betales kontant. I forhold til BC2011 er likviditetsbehovet ved kontantfinansiering i BC2013 faldet med 114 mio. kr. svarende til 19,2 %. Side 17

19 Tabel 10. Likviditetsbehov for hele Midttrafik ved indførelse af rejsekort BC2013 BC2011 Forskel Mio. kr. (2013 priser) INVESTERINGER Årets investering aktier, ansvalige lån, udstyr Årets investering internt projekt Investeringer i alt FORRENTNING AF LÅN Forrentning af ansvarlig lånekapital Investeringer i alt DRIFTSUDGIFTER 0 0 Rejse og omsætningsafgifter Drift af lokalt udstyr Rejsedata Distribution netto Drift I alt ÆNDREDE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN 0 Drift af det nuværende billetsalgssystem Kundeservice og betjent salg Tællinger, analyser Periodekort, klippekort mv Sparet salgsprovision Ændret ressourceforbrug i administrationen Ændrede udgifter i alt NETTOUDGIFT I ALT Likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering Indenrigsministeriet har givet trafikselskaberne i rejsekortsamarbejdet dispensation i forhold til de almindelige kommunale lånebestemmelser. Dispensationen betyder, at trafikselskaberne må optage lån på op til 75 % af deres investeringsudgifter i forbindelse med rejsekortprojektet uden samtidig at skulle foretage deponering. Der kan optages lån til både system og udstyr, men også til selskabernes egne udgifter til projektorganisering, markedsføring, uddannelse mv. De resterende 25 % af investeringsomkostningerne skal betales kontant. I tabel 11 er der opstillet et eksempel på, hvad det vil koste Midttrafik, at tilslutte sig rejsekort, med delvis lånefinansiering. Konkret forudsættes det, at Midttrafik i 2013 kan lånefinansiere 75 % af indskud af aktieog lånekapital, køb af rejsekortudstyr samt udgifter til eget projekt, mens 25 % af investeringsudgifter, samt alle øvrige driftsudgifter forudsættes betalt kontant fra og med Der vil i praksis være mulig for, at indrette lånene på en anden måde, således at udgifterne i 2013 for Midttrafik og bestillerne flyttes til 2014 eller senere. I beregningerne indgår tilbagebetaling af ansvarlige lån, inkl. den forrentning af de ansvarlige lån som er aftalt i aktionæroverenskomsten. I forhold til BC2011 har Midttrafik opnået en samlet besparelse på 156 mio. kr. i hele projektperioden, svarende til ca. 23 %. Side 18

20 Tabel 11. Likviditetsbehov for hele Midttrafik ved indførelse af rejsekort ved delvis lånefinansiering. BC2013 BC2011 Forskel Mio. kr. (2013 priser) INVESTERINGER Årets investering aktier, ansvalige lån, udstyr (25%) Årets investering internt projekt (25%) Investeringer i alt LÅN OG FORRENTNING AF LÅN 0 0 Ydelser på lån. (75 % af rest invest.) Forrentning af ansvarlig lånekapital Investeringer i alt DRIFTSUDGIFTER 0 0 Rejse og omsætningsafgifter Drift af lokalt udstyr Rejsedata Distribution netto Drift I alt ÆNDREDE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN 0 0 Drift af det nuværende billetsalgssystem Kundeservice og betjent salg Tællinger, analyser Periodekort, klippekort mv Sparet salgsprovision Ændret ressourceforbrug i administrationen Ændrede udgifter i alt NETTOUDGIFT I ALT I Tabel 12 nedenfor er besparelserne opdelt i fire undergrupper: 1. Investering 2. Drift og vedligeholdelse eksterne 3. Besparelser i Midttrafiks interne driftsbudget 4. Likviditet ved delvis lånefinansiering På investeringer har Midttrafik samlet set opnået besparelser på 49,9 mio. kr. i de 4 første år af projektperioden. Disse er underopdelt på betaling til Rejsekort, hvor udgifterne er reduceret med 30,9 mio. kr. og til Midttrafiks interne projektudgifter, hvor der er reduceret med 19 mio. kr. Under drift og vedligeholdelse som indeholder betalinger til rejseafgift, omsætningsafgift, vedligeholdelsesafgifter, distributionsafgifter og honorarer er Midttrafiks årlige besparelse 0,4 mio. kr. årligt i forhold til BC2011. Internt i Midttrafik er besparelsen blevet øget med yderligere 1,9 mio. kr. årligt i forhold til BC2011. Ved delvis lånefinansiering betyder dette en årlig gennemsnitlig udgiftsreducering på 9,8 mio. kr., svarende til 156 mio. kr. i hele projektperioden Side 19

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere