Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik"

Transkript

1 Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013

2 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Status for det danske rejsekortprojekt dec Projekt og systemlevering Udrulning Rejsekort i tal Presse og kundereaktione Hvis Midttrafik ikke indfører rejsekort De økonomiske konsekvenser ved tilslutning til rejsekortprojektet Forudsætninger Investeringsudgifter Aktiekapital... 9 Lånekapital Køb af rejsekortudstyr Odderbanen Udgifter til det interne projekt Driftsudgifter Udgifter til det centrale og det decentrale udstyr Øvrige faste udgifter som følge aff rejsekort Distributionsafgifter og distributionshonorar Mindre udgifter og nye opgaver Likviditetsbehov ved kontantfinansiering Likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering Rejsekortet og bybusserne i Aarhus Letbanens første etape Vurderinger af økonomien ved indførelse af rejsekort Rejsekort A/S vurderinger Andre vurderinger Usikkerheder ved business casen Øvrige punkter Finansiering af rejsekortet bestillerfordeling Forudsætninger Fordelingsmodel Bestillerfordelte udgifter til t rejsekort Kriterier for anbefaling af rejsekortudstyr Bilag A. Bestillerfordelte udgifter till rejsekortet ved delvis lånefinansiering Bilag B. Redegørelse fra Rejsekort A/S Rejsekortteknologi... Bilag C. Redegørelse: Rejsekort og alternative betalingssystemer, COWI Side 2

4 1. Indledning Rejsekortet er et fælles elektronisk billet og betalingskort til brug i tog og busser i hele landet. Rejsekortsystemet skal erstatte det nuværende billetsalgssystem baseret på klippekort og periodekort. Siden 2007 har rejsekortet flere gange været genstand for behandling i Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik. Bestyrelsen ser positivt på rejsekortet som reinvesteringsprojekt til erstatning for gammelt og nedslidt udstyr. Rejsekortet er relativt dyrt, og en endelig stillingtagen afventer en bred opbakning fra regionen og kommunerne, som i givet fald skal finansiere Midttrafiks merudgifter til investering, anlæg og drift. Rejsekortet er ved at blive indført mange steder i den kollektive trafik i Danmark. Det fremtidige takstsamarbejde vil blive videreført omkring rejsekortet. Hvis Midttrafik vælger ikke at indføre rejsekort, vil det betyde, at kunderne kun kan købe kontantbilletter til sammenhængende rejser med både bus og tog. Ligeledes borfalder det frie valg af transportmiddel på lokalrejser med tog eller bus på billetter og kort med rabat. Kunder, der ønsker at opnå rabat på togrejser skal anvende rejsekort, mens kunder i bustrafikken fortsat skal benytte klippekort eller periodekort. Rejsekortet har flere gange været i politisk høring blandt Region Midtjylland og 19 kommuner. I forbindelse med seneste høring i starten af 2012, sendte regionen og kommunerne en fælles henvendelse til Midttrafik, med følgende indstilling: At At Region og kommuner tilkendegiver, at parterne principielt er positive overfor Midttrafiks deltagelse i rejsekortprojektet, Midttrafik anmodes om at udarbejde en revideret business case, omfattende hele regionen, som forholder sig til: hvor stor skal stigningen i antal rejser være for at rejsekortet bliver udgifts neutral for bestillerne, konkret vurdering af de enkelte ruter om hvorvidt de bør omfattes af rejsekortet og hvilket udstyrsniveau, de fremadrettede udgifter til vedligeholdelse af det nuværende billetteringsudstyr og tabte indtægter i tilfælde af nedbrud, hvilke muligheder der er for en gradvis indfasning af rejsekortet i forhold til konsekvenserne for den øvrige kollektive trafik i Midtjylland, At At At Midttrafik anmodes om, at optage forhandlinger med Rejsekort a/s om reduktion af udgifterne, herunder til udstyr, drift m.v. Midttrafik anmodes om en redegørelse for rejsekortets teknologiske fremtidssikring og dets muligheder for fremadrettet at kunne anvende andre betalingsformer, såsom mobiltelefoner, smartphones, apps, selvbillettering m.m. Region og kommuner afventer de konkrete og praktiske erfaringer fra henholdsvis Nordjylland og Sjælland, med hensyn til passagerfremgang og øvrig drift inden endelig tilslutning til rejsekortprojektet. Der afholdes erfaringsopsamlingsmøde primo Side 3

5 Anbefalingerne fra regionen og kommunerne vil blive adresseret i denne business case, som er den tredje opdatering, efter den første blev udarbejdet i slutningen af Hvor de foregående business cases har behandlet baggrund, fordele/ulemper, projektbeskrivelse og økonomi, er fokus i denne udgave primært lagt på økonomien. I det følgende benævnes business casen BC2013, eller den foregående BC Status for det danske rejsekortprojekt dec Der foreligger endnu ingen rapporter eller opgørelser, om rejsekortet har medført flere rejser i den kollektive trafik på Sjælland eller i Nordjylland. Der er indtil videre udstedt 8 % ud af et forventet salg af 2 mio. kort. Ca. 2 % af rejserne i den kollektive trafik udføres i øjeblikket med rejsekort, og ca. 4 % af indtægterne kommer ind via rejsekortet. Det er de tilsluttede selskabers vurdering, at det er for tidligt at måle på antal rejser, om rejsekortet har haft en effekt. I det følgende gives der en status for rejsekortprojektet, afsluttende med resultatet af nogle af de kundeundersøgelser som er gennemført. 2.1 Projekt og systemlevering Den oprindelige aftale, om udvikling og levering af rejsekortsystemet, blev indgået mellem Rejsekort A/S og leverandørkonsortiet East West (EW) i Det var oprindelig planen, at rejsekortet skulle være fuldt udrullet i Projektet var i de første år præget af dårligt samarbejde og forsinkelser. Der er siden 2005 indgået 5 tillægsaftaler. Den seneste Tillægsaftale V, fra december 2010, har resulteret i en større reorganisering af projektet, bl.a. på baggrund af anbefalinger fra eksterne konsulenter. Hovedpunkter i aftalen var: Rejsekortet skulle være landsdækkende inden udgangen af 2012, dvs. udrullet i busser og tog i de tilsluttede områder, på togrejser i landet, og i prøvedrift i Sydtrafiks område Restleverancen er kendt og velbeskrevet Ny funktionalitet, bl.a. fastpriskoncept svarende til nuværende periodekort Trinvis systemlevering, som understøtter udrulningen. Den endelige version af rejsekortsystemet leveres med udgangen af 2013 Styrkelse af samarbejdet og mekanismer til minimering af risici I Rigsrevisionens beretning om Rejsekortprojektet fra juni 2011 blev der rejst en kritik af Rejsekort A/S risikostyring og håndtering af de manglende leverancer, men rapporten konkluderer også, at de seneste års reorganisering af projektet har forbedret samarbejdet med leverandøren, og at der med den seneste tillægsaftale er skabt et grundlag for at nå de ønskede mål. Det fremgår ligeledes af beretningen, at økonomien i rejsekortprojektet har udviklet sig tilfredsstillende, idet den oprindelige kontraktpris stort set er fastholdt. Der henvises til, at de interne udgifter til Rejsekort A/S er blevet væsentlig højere end forventet, bl.a. på grund af et behov for flere kompetencer, og som følge af, at projektet er blevet forsinket. Side 4

6 I den løbende orientering om rejsekortprojektet til bl.a. Folketingets Trafikudvalg fremgår det, at de aftalte milepæle i Tillægsaftale 5 stort set er overholdt og samarbejdet er godt. Forsinkelsen vurderes til 3 år. 2.2 Udrulning Det formulerede mål i Tillægsaftale V, om fuld udrulning i busser og tog i de tilsluttede områder, på landsdækkende tog og i prøvedrift i Sydtrafiks område inden udgangen af 2012, er nået. Fokus er nu flyttet fra at udrulle rejsekortet, til at håndtere mange nye kunder og til udfasning af de hidtidige billetprodukter. Udrulningen har konkret betydet, at det siden 1. juli i år har været muligt at benytte rejsekort i alle busser, tog og Metro på Sjælland. I Sydsjælland lukkede det gamle billetsystem samtidig med at rejsekortet blev taget i brug i okt. 2011, således at kunderne i dette område nu kun benytter rejsekort eller køber enkeltbillet. I Vestsjælland, kan klippekort ikke længere bruges efter 30. november I hovedstadsområdet er det besluttet at stoppe salget af klippekort 1. juli 2013, og stoppe for brug i Både i Vestsjælland og i hovedstadsområdet kan kunderne fortsat benytte de nuværende periodekort, indtil det besluttes at gå over på et fastprisrejsekort, som er rejsekortets pendlerprodukt. I Nordjylland er rejsekortet implementeret i lokalbanerne, i alle bybusser, regionale ruter og i nogle lokalruter. I starten af 2013 vil de sidste mindre lokalruter få installeret rejsekortudstyr. Det er besluttet at stoppe for salg af klippekort pr. 15. februar, men de kan bruges frem til juni Periodekort kan fortsat benyttes i Nordjylland, indtil det bliver muligt at overgå til rejsekortets fastpriskort. I Sydtrafik, er der i efteråret 2013 indledt prøvedrift i bybusserne i Esbjerg, Varde Ribe og Vejen og i enkelte regionale og lokale ruter. Det er planen at rejsekortet skal udrulles i Sydtrafik løbet af Siden juni 2012 har det været muligt at benytte rejsekort på rejser mellem alle DSB stationer, både lokalt, regionalt og landsdækkende. Fra 1. september 2012 er rejsekortet ligeledes indført på rejser med Arriva tog i Midt og Vestjylland. DSB og Arriva planlægger en udfasning af klippekort, men har ikke fremlagt en konkret tidplan, da den er afhængig af trafikselskabernes forskellige udfasningsstrategier. I de områder hvor rejsekortet er indført i bustrafikken, sælges kontantbilletter gennem rejsekortudstyret. 2.3 Rejsekort i tal Der er indtil videre udstedt rejsekort ca kunder benytter deres rejsekort mindst én gang om ugen Der er indtil videre gennemført 11 mio. rejser med rejsekort, heraf ca. 9 mio. i 2012 Ca rejsekortrejser om ugen Der foretages i øjeblikket ca rejser med rejsekort om ugen med udgangspunkt i det midtjyske område, heraf interne rejser Ca. 80 % af alle indbetalinger på rejsekortet sker via tank op aftale eller via selvbetjente kanaler. Øvrige indbetalinger sker ved personlig betjening på stationer eller rutebilstationer Side 5

7 Gennem rejsekortsystemets data, administration og økonomimoduler er der indtil videre i 2012 håndteret indtægter og optankninger for ca. 385 mio. kr. 2.4 Presse og kundereaktioner Der har med mellemrum været en kritisk pressedækning af rejsekortet, særligt i fagbladet Ingeniøren. Kritikken har overvejende omhandlet forsinkelser i rejsekortprojektet, spørgsmål om teknologi og priserne på rejsekort. Der har også været kritiske debatindlæg fra kunder, men det er relativt få i forhold til det faktiske antal rejser med rejsekort. Flere indlæg har omhandlet høje priser. Det har ikke i sig selv noget med rejsekortet at gøre, men skyldes trafikselskabernes takster. For at få et indtryk af kundernes vurdering om rejsekortet er der gennemført flere kundeundersøgelser. De 2 mest aktuelle undersøgelser tegner følgende billede: Undersøgelse fra hovedstaden (1091 svar fra rejsekortkunder, sept. 2012) 75 % oplever, at rejsekortet gør det nemmere at rejse med den kollektive trafik. 25 % ved ikke eller mener ikke det er tilfældet 38 % oplever, at rejser med rejsekortet er billigere. De øvrige ved ikke eller mener ikke det er blevet billigere 41 % oplever, at rejsekortet er medvirkende til at forbedre rejseoplevelsen 16 % siger, de har rejst mere 66 % siger de vil anbefale rejsekortet til andre Interviewundersøgelse blandt 555 kunder med rejsekort i hele landet (DSB/Epinon, sept. 2012) Høj eller meget høj tilfredshed i forhold til mulighederne for tank op, mulighederne for at købe rejsekort, og tilfredshed alt i alt Middel tilfredshed med information på nettet Meget lav eller lav tilfredshed med hensyn til information om rabatter og priser, muligheden på at få et overblik over prisen på forskellige rejser, og information og rådgivning om rejsekortet i billetsalg Størst enighed er der om, at rejsekortet er nemt at bruge, jeg er sikker på at jeg har valgt det rigtige rejsekort, Rejsekortet er nemt at forstå, foretrækker rejsekortet, og check ind og check ud uden problemer. Færre var enige om, at Stoler på, at jeg får den rigtige pris. Mindst enighed om, at jeg forstår, hvornår rejsekortet er billigere og jeg forstår, hvornår jeg får rabat Der var i undersøgelsen blandt de 555 kunder i landet ingen større udsving i vurderingerne i forhold alder, region eller korttype. Kundeundersøgelserne viser generelt, at et flertal af de adspurgte kunder alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med rejsekortet, men at der også er kunder som ikke mener rejsekortet giver dem fordele. Side 6

8 3. Hvis Midttrafik ikke indfører rejsekort Grundlaget for denne business om indførelse af rejsekortet er, at der er behov for en reinvestering i nyt billetteringssystem i Midttrafik, da den nuværende er gammelt og nedslidt. Hvis Midttrafik vælger ikke at indføre rejsekort i busser og lokalbaner, skal der på et tidspunkt investeres i noget andet billetteringssystem. Samtidig vil der være områder, hvor Midttrafik kan forvente indtægtstab eller merudgifter som følge af ikke at indføre rejsekortet. Tabel 1. Estimerede økonomiske effekter ved ikke at indføre rejsekortet Mio. kr. (2013 priser) Mindre indtægter vedr. omstigning bus/tog. "worst case senario" Mindre indtægter på grund af tekniske fejl Ekstraudgifter til nuværende billetsystem Nyt billetteringssystem. Investering og drift I alt Ændrede indtægter vedr. omstigning bus/tog. Der er i dag ca. 3 mio. rejser i Midttrafiks område om året, som består af delrejser med både bus og tog. Mange kunder har et kort eller en billet der giver gratis omstigning til bus. Midttrafik modtager over 25 mio. årligt fra togoperatørerne i kompensation for omstigningsrejserne til bus. Hvis Midttrafik vælger ikke at indføre rejsekort, vil de det nuværende Bus&Tog takstsamarbejde bortfalde, og som i dag er til gavn for kunder, som stiger om mellem bus og tog. Takstsamarbejdet vil i fremtiden kun blive videreført omkring rejsekortet og ved køb af en almindelig kontantbillet. Kunder som ønsker rabat, skal fremover benytte rejsekort i togene, og klippekort eller periodekort i busser og lokalbaner. Hvis 20 % af omstigningsrejserne til bus bortfalder på grund af det manglende takstsamarbejde, kan Midttrafiks indtægter falde med op til 5 mio. kr. om året. Hvis alle nuværende omstigere køber en ny billet til bussen efter en togrejse, kan det føre til øgede indtægter for Midttrafik. Det sidste er næppe tilfældet, fordi det vil betyde, at de skal betale mere meget mere end de gør i dag. Mindre indtægter på grund af tekniske fejl. Gammelt og nedslidt udstyr bryder oftere ned end nyt. Klippekortautomaterne er særligt udsatte for nedbrud. Når en automat er defekt, går der tid inden den bliver ombyttet med en anden. I den tid der går mellem ombytningerne, vil kunderne med klippekort normalt få lov til at rejse gratis med bussen. Midttrafik skønner, at stigende tilfælde af nedbrud på grund af slid vil medføre yderligere indtægtstab på 1 mio. kr. i gennemsnit om året i 10 år, indtil der sker en reinvestering i nyt billetteringssystem. Ekstraudgifter til nuværende billetsystem Midttrafik har i dag udgifter på ca. 4 mio. kr. årligt til reparation af det nuværende billetteringsudstyr. Indtil der foretages en reinvestering i nyt billetteringsudstyr, skønner Midttrafik de nuværende udgifter til driftog vedligeholdelse gradvist vil øges til 6 mil. kr. Merudgiften vil herved blive 2 mio. kr. Side 7

9 Nyt billetteringssystem Midttrafik vurderer, at levertiden for det nuværende billetteringsudstyr og de bagvedliggende programmer er maksimum 10 år. Det er risiko for, at der i årene fremover vil mangle firmaer, som vil reparerer og supporterer udstyret og programmerne. Det antages, at Midttrafik senest om 10 år skal indføre nyt billetteringssystem. I Tabel 1 er vist et eksempel, hvor det forudsættes, at Midttrafik investerer i nyt elektronisk billetteringssystem, med en samlet investerings og etableringsudgift på 150 mio. kr. og med årlige udgifter til drift og vedligeholdelse på 15 mio. svarende til 10 % af investeringssummen. Hvis eksemplerne i tabel 1 holder, vil effekten af ikke at indføre rejsekort være en merudgift på 334 mio. kr. for perioden Dette kan ses i sammenhæng med business casens beregning af de samlede udgifter til indførelse af rejsekortet, som ved delvis lånefinansiering udgør i alt 518 mio. kr. for hele projektperioden til og med De økonomiske konsekvenser ved tilslutning til rejsekortprojektet I de følgende afsnit belyses de økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning til Rejsekortprojektet. 4.1 Forudsætninger Beregningen af de økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning er gennemført med udgangspunkt i følgende hovedforudsætninger: Tilslutning til rejsekortkortet sker som aktionær med virkning i første halvdel af Rejsekortsystemet og installation overdrages som udgangspunkt til Midttrafik måneder efter tilslutning. For kunderne kan rejsekortet tages i brug i anden halvdel af Der er taget udgangspunkt i en udrulningsplan, der sikrer Midttrafik den økonomisk mest effektive implementering af rejsekortet. Business casen tager i modsætning til BS2011 højde for hidtil afholdte udgifter til rejsekortprojektet knyttet til VAT delen. Disse vil blive modregnet de respektive bestillere. Der er ikke indregnet en omsætningseffekt på grund af øget tilgængelighed og mindre snyd, eller på grund af driftsoptimering med indførelse af rejsekort. Der forudsættes fast monteret rejsekortudstyr i 629 busser og ca. 50 busser med Bus Light udstyr. Priser for udstyr og installation er indarbejdet med udgangspunkt i den aktuelle status for forhandlinger med Rejsekort og leverandøren. Der indgår ikke en rejsekortløsning på Lemvigbanen. Oplysninger om indskud af aktie og lånekapital, investering i udstyr, drifts og vedligeholdelsesudgifter til det centrale og decentrale udstyr er leveret af Rejsekort A/S. Oplysninger er et øjebliksbillede af Midttrafiks forventede udgifter til Rejsekort A/S. Side 8

10 En forpligtelse for Midttrafik på indskudd af egenkapital på ca. 255 mio. kr. vil ikke blive medregnet i business casen, da beløbet vil blive returneret til Midttrafik efter en årrække. Indskuddet vil blive finansieret af Midttrafik. Der er i business casen forudsat udgifter i budgetår Der err mulighed for, at investeringsudgif såle terne, som skal betales over et par år, delvist kan lånefinansieres. Lånene kan sammensættes, des at restbetalingen i 2013 for Midttrafik og bestillerne kan flyttes til 2014 eller senere. Midttrafik skal betale moms af udgifter til rejsekortudstyr i busser, garanger og på lokalbaner. Momsen kan ikke afløftes af kommunerne, idet der er tale om udstyr der bruges direkte i forbindelse med busdriften. Det er undersøgt i Økonomi og Indenrigsministeriet. Alle øvrige udgiftsområder er undtaget forr moms. Specifikke forudsætninger fremgår under de enkelte afsnit. De forskellige udgifts og økonomiområder er i det følgende grupperet i hhv. investering, drift og afledte mindre udgifter og nye opgaver. 4.2 Investeringsudgifter Aktiekapital Aktionærerne i Rejsekort A/S er forpligtet til at tilføre nødvendig arbejdskapital til selskabet i form af ind i aktio skud af aktiekapital og lånekapital. Størrelsen aff de enkelte aktionærers kapitalindskud er reguleret næroverenskomsten. I Tabel 2 fremgår en samlet udgift for Midttrafikk på 35,3 mio. kr. til indskud af aktiekapital ved fuld tilslutning. Tabel 2. Årsfordelt finansieringsbehov aktiekapital. Mio. kr. (2013 priser) Indskud af aktiekapital , I alt 35,3 BC ,,7 Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser Nov I forhold til BC2011 er der en væsentlig reduktion af denne udgiftspost. I foråret 2011 besluttede ejerkredaf ny aktie sen at tilføre ekstra egenkapital til Rejsekort A/S. Det har tidligere værett forudsat som tilførsel kapital, men fremstår nu som et lån. Midttrafikss andel er 25,9 mio. kr., som s betales tilbage i perioden 2023 til Midttrafik har valgt ikke at indregne dette beløb i business casen, men i stedet finansiere det via likviditet Midttrafik har stående øremærket til pensioner. I forhold til BC2011 betyder det en samlet årlig besparelse på 1 2 mio. kr. for bestillerne, ved enn delvis lånefinansiering af Midttrafiks kapitalbehov til inve det sidste stering. Midttrafiks pensionsformue skal ses helt adskilt fra overskydende midler påå driften, hvor tilbagebetales som hidtil til bestillerne. Det forudsættes i rejsekortsamarbejdet, at værdien af trafikselskabernes aktieandell ved afslutning af proer forudsat jektperioden i 2028, svarer til den indskudte kapital ved køb af aktierne.. Midttrafiks aktieandel til i 2028 at have en værdi på 36,8 mio. kr., idet der her indgår en mindre aktieandell overført fra det tidligere VAT. Der er i BC 2013 ikke taget stilling s til håndteringen af dette aktiv. Side 9

11 Mio. kr. (2013 priser) 2013 Indskud af ansvarlig lånekapital 58,7 Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser I alt BC ,7 56, Lånekapital Ved fuld tilslutning er Midttrafik forpligtet til at indskyde kapital i form af a ansvarlige lån til Rejsekort A/S på 58,7 mio. kr. Stigningenn på 2,2 mio. kr. i forhold til BC2011 skyldes, at VAT s hidtidigee andel nu er indregnet. De nærmere forhold omkring tilbagebetaling af de ansvarlige lån er ligeledes reguleret i aktionæroverens som for komsten. Som udgangspunkt vil lånene være tilbagebetalt 8 år efter endelig systemovertagelse, ventes af ske i Forrentningen sker på grundlag af en rentesats på 2 %. Tabel 3. Årsfordelt finansieringsbehov lånekapital Køb af rejsekortudstyr. I forbindelsee med tilslutning til rejsekortet, skal Midttrafik investere i forskelligt udstyr og installation af dette i busser, på garageanlæg og salgssteder, til kontrol og i administrationen. Mængden af udstyr har Midttrafik vurderet sammen med Rejsekort A/S. I efteråret 2012 har Midttrafik ligeledes været dialog med de bestillere om behovet for udstyr på de forskellige ruter og linjer. Tabel 4 viser et samlet finansieringsbehov på 92,1 mio. kr. til køb af rejsekort udstyrr til busser, i garager, på salgssteder mv. Der indgår ligeledess reservedelee og udgifter til at få udført installationen. I forhold til BC2011 er supplerende udstyr nu inkluderet i denne post. Det består bl.a. af håndterminaler til billet og trafikkontrollørerne til scanning af rejsekort. Tidligere var supplerende udstyr en del af det interne projekt. Midttrafik har på udstyr og installation indregnet en forventet udgiftsreduktion på 13,6 mio. kr. i forhold til BC2011. Reduktionen skyldes et forventet resultat af forhandlinger medd leverandøren, færre busser med fuldt rejsekortudstyr og at udgifter til t udstyr på Odderbanenn er flyttet til en særkilt udgiftspost. Tabel 4. Årsfordelt finansieringsbehov indkøb af rejsekortudstyr til Busser. Mio. kr. (2011 priser) 2013 Køb af rejsekortudstyr mm. 45,2 Kilde: Rejsekort A/S. Betalingsplan November I alt BC ,1 0 1,8 92,1 105,7 Betalingen af udstyr følger en betalingsprofil fastsat i kontrakten med leverandøren,, hvor ca. halvdelen af betalingen falder ved henholdsvis bestilling og ved levering/ /installation, mens et mindre beløb falder f ved ophør af garantiperiode. Side 10

12 4.2.4 Odderbanen I forbindelsee med tilslutning til Rejsekortet, skal Midttrafik investere i forskelligt udstyr til Odderbanen, som omfatter strækningen på Aarhus Nærbane mellem Aarhus H og Odder. Dette D omfatter udelukkende udstyr på stationernes perroner, og består af kortlæsere til check ind og check ud, automater til bl.a. overførsel af penge til kortet. Hertil vil der være noget teknik, som skal forbinde udstyret med dett centrale rejsekortsy indgår stem. I modsætning til busserne, er udstyret på stationerne on line og er e centralt overvåget. På Odderbanen forudsættes 13 standsningssteder, hvor der skal installereres rejsekortudstyr. Her Viby st. hvor der kun opsættes nye standere s med kortlæseree på den perron, der benyttes af Aarhus Nær Assendrup, Egelund, Vilhelmsborg og Kongsvang, hvor kundeunderlagett er for spinkelt. Antallet af kortlæsere på hver station afhængerr af antal rejsende og adgangsforholdene til perronerne. Hvis bane og skal tilsluttes den eksisterende rejsekortløsning, som er etableret for Arrivaa togrejser. Det forudsættes, at der ikke etableres rejsekortløsning på de 4 mindste nuværende standsningssteder: der kun er én adgangsvej til en perron, skal der som udgangspunkt kun opsættes o én kortlæser for check ind og én for check ud. Der er forudsat at der opstilles rejsekortautomater på p de fire største stationer. Tabel 5 viser et samlet finansieringsbehov på 7.22 mio. kr. til etablering af rejsekortett på Odderbanen. Der indgår ligeledes udgifter til reservedele. Finansieringsbehovet for Odderbanen er foreløbigt, i det der ikke er gennemført en detailprojektering som grundlag for endelig fastlæggelse af udgifterne. Midttrafik vurde Aarhus H og Odder st betales af Region Midtjylland, som er finansieringsmyndighed. Tabel 5. Finansieringsbehov for Odderbanen rer, at finansieringsbehovet i business casen er realistisk, ud fra de opstillede forudsætninger. Der forudsættes, at udgifterne til udstyr og installation på de stationer og o standsningssteder mellem Mio. kr. (2013 priser) Udgifter til installation og udstyr på Odderbanenn 13 stationer , I alt 7,2 En detaljeret strategi for installationn af udstyr påå lokalbanestationer, skal fastlæggess sammen med Region Midtjylland. I forbindelsee med planerne om en fremtidig elektrificering og indførelse af nye letbanetog, kan der opstå behov for perronændringer og eventuel flytningg af rejsekortudstyret. Udgifter hertill er ikke beregnet, idet omfanget af opgaven ikke er kendt. Side 111

13 4.2.5 Udgifter til det interne projekt Intern projektorganisering Planlægningg og implementering af et så stort ogg gennemgribende projekt som rejsekortet kan ikke genen 4 årig nemføres med Midttrafiks eksisterende organisering og ressourcer. Det forudsættes, at der for periode etableres en særskilt rejsekort projektorganisation. I de selskaber, hvor rejsekortet er blevet indført, er der etableret projektorganisationer, med et sekretariat. Eksempler på konkrete opgaver som forudsættes løst af rejsekortsekretariatet: Afdækning af behov og placering af rejsekortudstyr i Midttrafiks samlede område. Planlægningg og afvikling af udstyrsinstallation, test og godkendelse. Opfølgning og korrektion ved afvigelser. Driftsplanerr og løbendee driftsstatus. Håndtering af driftsproblemer. Driftsanalyser. Markedsføring og salgsstrategi. Afklare, beskrive og sikre implementering af alle relevante forretningsgange ved brug af rejse op kortet, bl.a.. i forbindelse med kortdistribution, information og kundesupport, kundeklager, gaver for busselskaberne, cash flow, debitor/kreditorstyringg etc. Levering af køreplan og takstdata. Koordinere og tilbyde uddannelse til chauffører, salgs og administrativtt personale. Sikre erfaringsopsamling og dokumentation. Sikre relevante koblinger mellem rejsekortsystemet og de eksisterende edb systemer, herun der økonomisystemerne. Deltage i relevante arbejdsgrupper på tværs af trafikselskab berne samt med Rejsekort A/S og Bus & Tog. Håndtering af kontraktmæssige spørgsmål mv. i forhold til Rejsekort R A/S. Task force i forhold til forventede massive kundehenvendelser i en opstartsperiode. Direktions og ledelsesbetjening. De nævnte opgaver vil som udgangspunkt ligge i eller blive koordineret af projektsekretariatet i Midttrafik. Der vil imidlertid være behov for et tæt samspil med den øvrige del af Midttrafiks M organisation, for f at sikre en nødvendig videns udveksling, overlevering aff opgaver og procedurebeskrivelser. I BC2011 havde Midttrafik afsat 13 mio. kr. til diverse opgaver. Midttrafik har efterfølgende nedsat beløbet til 6,9 mio. kr. i perioden , ved at lægge flere opgaver ud i linjeorganisationen, ved ansættelses af rejsekortopgaver og nedprioritering af andre opgaver i en periode. Midttrafiks bestyrelse har godkendt stop og hård styring af forbrug på alle poster. Besparelsen er midlertidigg og alene begrundet i opprioritering denne beslutning, men har understreget, at besparelsen kun skal gennemføres under forudsætning af, at rejsekortet indføres. Frikøb af busser ved installationn Ved indførelse af rejsekort, er det forudsat i Business casen, at ca. 629 busser b skal have installeret fast monteret rejsekortudstyr. Det er nødvendigt at tage disse busser ud af drift, d for at de kan få installeret Side 12

14 udstyret på særlige installationsgarager. I Midttrafiks kontrakter med busselskaberne fremgår det omkring et fremtidigt rejsekort, at busselskabernes dokumenterede meromkostninger afholdes af Midttrafik. Det omfatter frikøb af busser i forbindelse med installation, men også udgifter til erstatningsbusser og til kontrol og gennemgang af færdiginstallerede busser. Udgiften for Midttrafik er vurderet til 4,1 mio. kr. Dette er 2,1 mio. kr. mindre end forudsat BC2011. Hovedårsagen til det er, at der er indgået flere nye kontrakter, hvor der stilles krav om, at busselskaberne vederlagsfrit stiller deres busser til rådighed for installation af rejsekortudstyr. Uddannelse af chauffører, salgs og administrativt personale Til supplement af den uddannelse, som er en del af den samlede rejsekortpakke ( train the trainee ), er der behov for uddannelse og kursusvirksomhed i relation til et meget bredt udsnit af Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere. Det drejer sig blandt andet om kursusvirksomhed i forhold til chauffører, busselskaber, salgspersonale og i administrationen. Chaufføruddannelsen skønnes i et væsentligt omfang at kunne blive afholdt inden for de muligheder for efteruddannelse, som typisk ligger i kontrakterne med de enkelte vognmænd. Det skønnes, at der vil være udgifter på i alt 3 mio. kr. til uddannelse. Dette er en besparelse på 1 mio. kr. i forhold til den tidligere businesscase og skyldes at Midttrafik vil køre uddannelsen mere effektiv og fokusere på konceptet train the trainer. Tilretning af edb systemer, opkoblinger m.v. I forbindelse med rejsekortprojektet vil der være behov for tilretning af eksisterende edb systemer, og for nyetablering af systemer, programmer og adgang til brug af fællesprogrammer. Der berører bl.a. ændringer i det fælles planlægnings og administrationssystem (Trapeze), som foretager administration og planlægning vedrørende køreplaner og entreprenører for alle trafikselskaber. Der er tale om, nye moduler til udtræk af takst og køreplandata, og en udvidelse omkring busregistrering. Der vil ligeledes være udgifter til opkoblinger og indkøb af licenser, bl.a. til KMD/Rejsedata. De samlede merudgifter som engangsudgift til edb systemer m.v. skønnes at være i alt 3 mio. kr. Det er 2 mio. kr. mindre sammenlignet med BC2011. Rejsekortsystemet leverer en meget stor og detaljeret mængde data. Det har tidligere været afsat midler til egne programmer og værktøjer til efterbearbejdning af data, bl.a. økonomi, analyser, til optimeringer på drifts og køreplanområdet, til målrettet markedsføring mv. Der er nu etableret et fælles datawarehouse (Bus og Tog Rejsedata), som løser opgaverne i fællesskab for trafikselskaberne. Data til øvrige analyseformål, kan overføres til Midttrafik i excel, kommasepareret fil eller andet gængs format til efterbehandling. Information og markedsføring. Som et af de sidste områder, hvor rejsekortet tages i brug, kan Midttrafik drage fordel af den samlede markedsførings og informationsindsats som er gennemført i resten af landet. Det betyder, at når rejsekortet kommer til Midtjylland, vil der på det pågældende tidspunkt være et vist overordnet kendskab til produktet blandt Midttrafiks kunder. Der vil dog til stadighed være brug for en særlig indsats, som blandt andet orienterer kunderne om de særlige ændringer i forholdet mellem kunde og Midttrafik, som rejsekortet vil give anledning til, som f.eks. nye informationskanaler, ændrede forretningsgange med hensyn til anskaffelse og betaling af rejsehjemmel, overgangsbestemmelser mv. Der vil endvidere være behov for en særskilt infor Side 13

15 mationsindsats i forhold til busselskaber, chaufører og salgspersonale. Der D er skønnet en samlett merudgift til markedsføring på 2 mio. kr. I forhold til BC2011 er dette en besparelse på 1 mio. kr., som vil blive sparet på markedsføringen. Samlede projektudgifter Det fremgår af tabel 6, at der samlet set er et skønnet forbrug på 19 mio. kr. over enn fireårig periode til det interne projekt i Midttrafik med at indføre rejsekortet. Dette er en samlet besparelse på 19 mio. kr. i for til ufor hold til BC2011. Besparelserne skal alene ses i forhold til rejsekortopgaver. Der er ikke afsat penge udsete udgifter, som vil blive afholdt over Midttrafiks ordinære budget. Midttrafik bestyrelse har godkendt disse udgiftsreduktionerr og samtidigg tilkendegivet, at der ikke skal gen Tabel 6. Udgifter til internt nemføres yderligere besparelser i Midttrafik, hvis øvrige opgaver skal løses med en rimelig kvalitet. projekt Mio. kr. (2013 priser) Rejsekortsekretariat, task force mv. Frikøb af busser, kontrol af installation Uddannelse, chauffører, salgspers. mv. Tilretning af IT, opkobling mv. Information og markedsføring Diverse I alt for året , , 3 4, ,3 3, 0 1,5 1,0 4,0 0, 8 1, 0 11, 2 0,7 3, ,8 0,8 I alt ,9 4,1 4,0 3,0 2,0 0 19,0 BC ,0 4.3 Driftsudgifter Udgifter til det centrale og det decentrale udstyr Tabel 7 viser de samlede årsfordeltee drifts og vedligeholdelsesudgifter for f Midttrafik ved eventuel fuld tilslutning. I fuld drift skal der årligt overføres over 35,6 mio. kr. til rejsekortselskabet. Udgifterne er fordelt på rejseafgifter og omsætningsafgifter, genereret fra rejser med busser og lokalbaner, til at dække udgifter til det centrale datasystem og de opgaver som Rejsekort A/S løser, samtt udgifter til drift og vedligeholdelse af det decentrale rejsekortudstyr, dvs. det udstyr som benyttes i Midttrafiks område. Rejse og omsætningsafgifterne aftales mellem aktionærerne, og godkendes normalt i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder, at afgifterne kann blive ændret. Til grund for denne business case er der en rejseafgift på 43,8 øre pr. rejse samtt en omsætningsafgift på 1,35 %, somm forventes anvendt fra Udgifterne til drift og vedligehold af det centrale ogg decentralee udstyr er beregnet af Rejsekort A/S. Stigningen på 2 mio. kr. fra BC20111 skyldes primært ny lovgivning, som reducerer Rejsekort R A/S udnyttelsee af skattemæssigt underskud. Side 14

16 Tabel 7. Årsfordelt finansieringsbehov drifts og vedligeholdelsesudgifter. Mio. kr. (2013 priser) 2013 Det centrale udstyr: Rejseafgift 0,0 Omsætningsafgift 0,0 Det decentrale udstyr: Vedligeholdelse i garantiperioden 0,0 Vedligeholdelse efter garantiperioden I alt Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser Nov ,3 0,1 3,3 3, ,9 22,7 5,4 7,6 3,3 4,5 24,6 34,8 Gms. efter 2016 Gms. BC ,3 22,1 7,8 6,6 4,5 5,0 35,6 33, Øvrige faste udgifter som følge af rejsekort Som omtaltt ovenfor, er der etablere et fælles datawarehouse Bus & Tog T Rejsedata. I budget 2013 bidreefter 2013 ger Midttrafiks med kr. Med planer for udbygning af opgaverne, skønnet enn årlig udgift på 1,0 mio. kr. Tabel 8 Årsopdelt finansieringsbehov Bus &Tog Rejsedata Mio. kr. (2013 priser) Bus og Tog Rejsedata Kilde: Midttrafik , 6 1,0 1, ,0 Gms. efter ,0 Gms BC2011 1, Distributionsafgifter og distribution nshonorar. Rejsekort A/S opkræverr en betaling fra trafikselskaberne, som skal dække udgifternee til markedsføring, salg og distribution m.v. af det fælles rejsekort. Opkrævningen sker i form aff en distributionsafgift. Afgiften er fastsat til 2,,6 % af de enkelte trafikselskabers omsætning på rejsekortet. Den part som faktisk udfører arbejdet vedrørende markedsføring, salg og o distribution m.v. modtager mod svarende en honorering i form af ett distributionshonorar. Distributionshonoraret fastsættes i tilslutning ved saftalen, hvor der hidtil har været anvendt differentierede honorarsatse er den største procentandel betjent salg og mindste for selvbetjening over nettet. Det er meget vanskeligt at forudsige, hvad Midttrafik ved indførelse af rejsekort skal hhv. betalee og modta gennem ge omkring distribution. Det afhænger helt af parternes forventninger til salg af kortt og optankning forskellige typer salgskanaler. I BC2011 vurderede Midttrafik en nettoudgift påå 1 mio. kr. årligt efter I samarbejdet omkring Rejse salgsstrategi. Salgsarbejdet er den faktor, som har størst betydning for honorarerneh. Nogle senarier viser, at Midttrafik opnår et overskud på 1 2 mio. kr. om året og andre et underskud på 1 2 mio. kr. om året. På den kort A/S har der været udarbejdet prognoser, som har dækket en rækkee scenarier omkring selskabernes baggrund har Midttrafik valgt at forudsætte, at forholdet mellem afgifter og honorarer vil balancere. Side 15

17 4.4 Mindre udgifter og nye opgaver Ud over de direkte udgifter til indførelse af rejsekort som gennemgået ovenfor, vil der være en række afledte effekter f.eks. reducerede udgifter eller helt bortfald af opgaver som følge af indførelse af rejsekortet. Der vil også være nye opgaver, som skal løses. Tabel 9 viser det samlede årsfordelte finansieringsbehov vedrørende afledte mindre udgifter og nye opgaver. Tabel 9 Årsfordelt finansieringsbehov mindre udgifter og nye opgaver. Gms. efter 2016 Gms. BC2011 Mio. kr. (2013 priser) Driftsudgifter af eksisterende system 2,2 4,0 4,0 4,0 Kundeservice og betjent salg 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 Trafiktællinger og analyser 0,5 0,5 0,5 0,5 Klippekort og periodekort 0,4 0,7 1,0 1,0 1,0 Sparet salgsprovision 2,0 3,0 4,5 4,5 3,5 Ændrede forbrug i adm. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 0,0 3,4 8,4 12,0 12,0 10,0 Besparelser vedrørende det eksisterende system Når rejsekortet er fuldt indført i Midttrafik vil de eksisterende billetsalgssystemer blive udfaset. Det vil give en samlet driftsbesparelse på 4 mio. kr. årligt. Kundeservice og betjent salg Det indgår som en del af rejsekortkonceptet, at kunderne vil have mindre behov for service ved et betjent salgssted. Kunderne vil have mulighed for at være 100 % selvbetjente gennem internetservice, eller de kan kontakte et centralt rejsekortkundecenter på telefon. Det skønnes, at der ud fra en ny tilpasset salgsstrategi på sigt vil kunne opnås besparelser på 3 mio. kr. årligt i tilskud til drift af salgssteder. I en overgangsfase vil der til gengæld være et styrket behov for kundeservice som følge af det særlige informationsbehov, som kunderne vil opleve i forbindelse med overgangen til rejsekort. Af den grund ventes den fulde besparelseseffekt først at slå igennem fra Trafiktællinger og indtægtsfordeling. De data som registreres ved kundernes brug af rejsekortet vil overflødiggøre nuværende rejsehjemmel undersøgelser og på sigt de større påstigertællinger. På dette område kan der opnås en besparelse på årligt 0,5 mio. kr. fra og med Klippekort og periodekort. Ved overgangen til rejsekortet forventes klippekort og periodekort udfaset efter 3 måneder eller ½ år. Visse kort eksempelvis skolekort vil umiddelbart blive opretholdt. Samtidig med udfasningen af de eksisteren Side 16

18 de klippekort og periodekort, vil der være en mindre udgift til trykning, administration, distribution mv. Der forventes her en besparelse på 1 mio. kr. om året. Salgsprovision I Aarhus, men også Randers og Silkeborg er der et net af salgssteder som sælger klippekort og enkelte store steder også periodekort. Dette salg forventes at bortfalde, og det vil betyde en mindre udgift til salgsprovision på 4,5 mio. kr. året. Ændrede ressourceforbrug i administrationen Med indførelse af rejsekortet vil service og vedligeholdelse blive udført af dels busselskaberne og dels leverandøren af rejsekort. Det vil frigøre ressourcer blandt trafikkontrollørerne i Midttrafik, som i dag bruges til servicering af det nuværende udstyr, indsamling af data mv. Ligeledes vil opgaver omkring periode og klippekortadministration bortfalde. Med indførelse af rejsekortet vil der omvendt være behov for løse nye administrative opgaver. Det drejer sig om nye funktioner vedrørende; driftskoordinering, økonomi, data og analyse, samt omkring rejsekortets administrationssystem. Der skønnes et samlet netto udgift på 1 mio. kr. årligt til administration. Samlet set forventer Midttrafik at kunne øge de varige besparelser med 2 mio. kr. i forhold til BC2011, fra 10 til 12 mio. kr. Denne besparelse opnås også kun vedrørende indførelse af rejsekortet. 4.5 Likviditetsbehov ved kontantfinansiering Det samlede årsfordelt likviditetsbehov er angivet i tabel 10. De angivne beløb svarer til den udgift som ville være gældende i det enkelte år, hvis alle udgifter ved indførelse af rejsekort betales kontant. I forhold til BC2011 er likviditetsbehovet ved kontantfinansiering i BC2013 faldet med 114 mio. kr. svarende til 19,2 %. Side 17

19 Tabel 10. Likviditetsbehov for hele Midttrafik ved indførelse af rejsekort BC2013 BC2011 Forskel Mio. kr. (2013 priser) INVESTERINGER Årets investering aktier, ansvalige lån, udstyr Årets investering internt projekt Investeringer i alt FORRENTNING AF LÅN Forrentning af ansvarlig lånekapital Investeringer i alt DRIFTSUDGIFTER 0 0 Rejse og omsætningsafgifter Drift af lokalt udstyr Rejsedata Distribution netto Drift I alt ÆNDREDE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN 0 Drift af det nuværende billetsalgssystem Kundeservice og betjent salg Tællinger, analyser Periodekort, klippekort mv Sparet salgsprovision Ændret ressourceforbrug i administrationen Ændrede udgifter i alt NETTOUDGIFT I ALT Likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering Indenrigsministeriet har givet trafikselskaberne i rejsekortsamarbejdet dispensation i forhold til de almindelige kommunale lånebestemmelser. Dispensationen betyder, at trafikselskaberne må optage lån på op til 75 % af deres investeringsudgifter i forbindelse med rejsekortprojektet uden samtidig at skulle foretage deponering. Der kan optages lån til både system og udstyr, men også til selskabernes egne udgifter til projektorganisering, markedsføring, uddannelse mv. De resterende 25 % af investeringsomkostningerne skal betales kontant. I tabel 11 er der opstillet et eksempel på, hvad det vil koste Midttrafik, at tilslutte sig rejsekort, med delvis lånefinansiering. Konkret forudsættes det, at Midttrafik i 2013 kan lånefinansiere 75 % af indskud af aktieog lånekapital, køb af rejsekortudstyr samt udgifter til eget projekt, mens 25 % af investeringsudgifter, samt alle øvrige driftsudgifter forudsættes betalt kontant fra og med Der vil i praksis være mulig for, at indrette lånene på en anden måde, således at udgifterne i 2013 for Midttrafik og bestillerne flyttes til 2014 eller senere. I beregningerne indgår tilbagebetaling af ansvarlige lån, inkl. den forrentning af de ansvarlige lån som er aftalt i aktionæroverenskomsten. I forhold til BC2011 har Midttrafik opnået en samlet besparelse på 156 mio. kr. i hele projektperioden, svarende til ca. 23 %. Side 18

20 Tabel 11. Likviditetsbehov for hele Midttrafik ved indførelse af rejsekort ved delvis lånefinansiering. BC2013 BC2011 Forskel Mio. kr. (2013 priser) INVESTERINGER Årets investering aktier, ansvalige lån, udstyr (25%) Årets investering internt projekt (25%) Investeringer i alt LÅN OG FORRENTNING AF LÅN 0 0 Ydelser på lån. (75 % af rest invest.) Forrentning af ansvarlig lånekapital Investeringer i alt DRIFTSUDGIFTER 0 0 Rejse og omsætningsafgifter Drift af lokalt udstyr Rejsedata Distribution netto Drift I alt ÆNDREDE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN 0 0 Drift af det nuværende billetsalgssystem Kundeservice og betjent salg Tællinger, analyser Periodekort, klippekort mv Sparet salgsprovision Ændret ressourceforbrug i administrationen Ændrede udgifter i alt NETTOUDGIFT I ALT I Tabel 12 nedenfor er besparelserne opdelt i fire undergrupper: 1. Investering 2. Drift og vedligeholdelse eksterne 3. Besparelser i Midttrafiks interne driftsbudget 4. Likviditet ved delvis lånefinansiering På investeringer har Midttrafik samlet set opnået besparelser på 49,9 mio. kr. i de 4 første år af projektperioden. Disse er underopdelt på betaling til Rejsekort, hvor udgifterne er reduceret med 30,9 mio. kr. og til Midttrafiks interne projektudgifter, hvor der er reduceret med 19 mio. kr. Under drift og vedligeholdelse som indeholder betalinger til rejseafgift, omsætningsafgift, vedligeholdelsesafgifter, distributionsafgifter og honorarer er Midttrafiks årlige besparelse 0,4 mio. kr. årligt i forhold til BC2011. Internt i Midttrafik er besparelsen blevet øget med yderligere 1,9 mio. kr. årligt i forhold til BC2011. Ved delvis lånefinansiering betyder dette en årlig gennemsnitlig udgiftsreducering på 9,8 mio. kr., svarende til 156 mio. kr. i hele projektperioden Side 19

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Spørgsmål G: Med henvisning til den seneste tids artikler i dagbladet

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet (Version 1)

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet (Version 1) FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet (Version 1) NOTAT Sammendrag Notatets hovedformål er, at beskrive de økonomiske konsekvenser for FynBus og ejerne ved delvis eller fuld tilslutning til Rejsekortet.

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016 Møde med IDA Rail 7. december 2016 Administrerende direktør Bjørn Wahlsten Status: Der er solgt over 2,4 mio rejsekort, heraf er næsten 2 mio rejsekort i brug Rejsekort systemet har 320 mio rejser på rejsekort

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet Bilag 2.1 FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet NOTAT 1 Baggrund Siden dannelsen i 2007 har FynBus flere gange drøftet spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet. Rejsekortet er et fælles elektronisk

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference f 2011 Status for rejsekort i Danmark Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference 5. maj 2011 Rejsekort er i drift Siden 1. februar 2011 har

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 14. december 2007 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 Business case - rejsekortet

Læs mere