Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961"

Transkript

1 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/

2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens formål er: At repræsentere og varetage medlemmernes interesse I alle fællesanliggender jf. vedtægterne for Kastaniehøj. Medlemmer 3. Enhver, der ved slutseddel eller skøde er eller bliver ejer af en eller flere grunde udstykket fra stamparcellerne matr.nr. 3a, 7b, 8a af Østrup by, er, når sådanne grunde hører under foreningens område, jævnfør skødet, pligtig at være medlem i nærværende grundejerforening og i medfør heraf straks underkastet foreningens vedtægter, således som de på lovlig måde er vedtaget. Lejere, der reelt på alle områder opfylder ejerens forpligtelser overfor grundejerforeningen, m.v. har stemmeret. Når et medlem sælger sin grund, ophører pågældende med at være medlem i foreningen. Et sådant medlem, eller andre i dettes sted, kan ikke gøre krav gældende over for foreningen, ej heller på andel i foreningens formue, forudbetalt kontingent, vejbidrag eller bidrag til andet af foreningen vedtaget. 4. Den nye ejer indtræder straks i den gamle ejers rettigheder og forpligtelser. Ved ejerskifte betales et indskud fastsat af generalforsamlingen p.t. kr. 500,- pr. grund, undtagen ved overdragelse til livsarving, samlever eller ægtefælle. Andre nye medlemmer (ved evt. udstykning) betaler en afgift, der skal dække vej og indskud. Afgifternes størrelse fastsættes af bestyrelsen. 5. Bestyrelsen 6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af formand, kasserer, sekretær, vandmand og vejmand. 7. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges formand, sekretær og vejmand. På ulige årstal vælges kasserer og vandmand. Hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for både grundejerforeningen og vandværket.

3 Alle valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal Bestyrelsen oppebærer et årligt vederlag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fordeles af bestyrelsen. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og besørger selv den daglige ledelse af foreningens anliggender i overensstemmelse med vedtagne vedtægter og beslutninger. Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Kassereren fører foreningens regnskaber, modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger. Bestyrelsen er pligtig til at påtale medlemmernes overtrædelse af vedtægterne. 10. Bestyrelsen vælger af sin midte en stedfortræder for formanden og kassereren ved deres frafald. 11. Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette hos formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende ved enhver afstemning. 12. Udebliver et medlem ved 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden anmeldt frafald, betragtes medlemmet som udtrådt af bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før funktionstidens ophør, indkaldes en suppleant indtil første ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen 13. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og hvor intet andet er bestemt i vedtægterne ( 21), afgør den ved almindeligt flertal de forelagte sager. 14. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. 15. Der indkaldes til ordinær generalforsamling senest 14 dage før dennes afholdelse. Dagsordenen, der skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen, skal mindst indeholde: Valg af dirigent Stemmeudvalg Beretning Regnskab Budget

4 Indkomne forslag Valg til bestyrelse og revisorer Desuden udsendes bestyrelsens egne forslag samt forslag fra medlemmerne. 16. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 31. januar. Forslagsstilleren må være til stede ved generalforsamlingen og motivere sit forslag. Er forslagstilleren ikke til stede, kan forslaget ikke behandles. 17. Hvert medlem har i tilfælde af sagers afgørelse ved afstemning kun 1 (én) stemme, uanset hvor mange grunde medlemmet måtte eje. Står et medlem i restance med betalingen til foreningen ud over sidste rettidige indbetalingsdato, mistes stemmeretten. Stemmeretten erhverves på ny, når restancen er afviklet. Et medlem kan afgive stemme ved skriftelig fuldmagt. 18. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 pct. af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. 19. De af generalforsamlingen tagne beslutninger samt referat af mødet indføres i foreningens forhandlingsprotokol. Den af generalforsamlingen valgte dirigent berigtiger ved sin underskrift det indførte, og protokollen har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende. Vedtægter og vedtægtsændringer 20. Vedtægter, eller tillæg til vedtægter, kan vedtages, ændres eller ophæves, når bestemmelserne i 21 iagttages. Dog kan vedtægterne ikke ændres eller ophæves uden kommunalbestyrelsens samtykke. 21. Vedtægter, eller tillæg til vedtægter, kan ikke vedtages, ændres eller ophæves, medmindre 2/3 af de afgivne stemmer er for en vedtagelse, ændring eller ophævelse. Opnås dette flertal ikke, kan der indkaldes til ny generalforsamling, hvor spørgsmålet da kan afgøres ved 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog kan 3 og 4 kun ændres efter samme regler som nævnt i 32. Den nye generalforsamling skal afholdes inden for 1 måned efter. Medlemmernes betaling til grundejerforeningen Kontingent 22. Der betales til foreningen for hver grund, medlemmet måtte eje, et samlet beløb, der opkræves 2 gange årligt. Beløbet forfalder til betaling i januar og juli måned, med sidste rettidige betalingsdage den 30. april og 31. august.

5 Beløbet, der skal dække såvel administration, som foreningens udgifter til veje m.v., pålignes medlemmerne med lige store andele pr. grund pr. år. Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, på grundlag af et budget udarbejdet af bestyrelsen. 23. De i 5 og 22 nævnte beløb anvendes til foreningens formål efter det på generalforsamlingen godkendte budget. 24. Kastaniehøj Vandværk er ejet 100 % af Kastaniehøj Grundejerforening. Er et medlem i restance til Kastaniehæj Vandværk ud over sidste rettidige indbetalingsdato, kan Vandværket afbryde vandforsyningen, samt inddrive beløbet ad rettens vej. Der gives forinden restanten skriftlig underretning herom ved en påmindelse om at afvikle restancen inden 8 dage. Vandforsyningen vil blive genoptaget så snart restance og udgifter til afbrydelse og genåbning af vandforsyningen er betalt. 25. Medlemmerne hæfter solidarisk for lån optaget til veje m.v. Lån kan kun optages efter annonceret på dagsordenen for generalforsamling og vedtaget af denne. Formanden og kassereren kan i forening tegne grundejerforeningen ved optagelse af lån. 26. Til sikkerhed for grundejerbidrag og ethvert krav, som foreningen iøvrigt måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse pantstiftende på hver enkelt ejendom for følgende beløb: På matrikelnumrene 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn,7bo, 7bp. for kr ,- og på matrikelnumrene 3bg, 3h, 3i, 3k, 3l, 3m, 3n, 7c, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, (7aa & 3o), 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8v, (8x & 3az), (8y & 3aæ), (8z & 3aø), (8æ & 3ba), 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar, 3as, 3at, 3au, 3av, 3ax, 8am, 8an, 8ao, 8aq, 8as, 8au, 8av, 8ax, 8ay, 8az, 8aæ, 8aø, 8ba, 8bb, 8bc, 8bd, 8be, 8bf, 8bg, 8bh, 9i, 9k, 9g, 9h, 9e, 9f, 9l, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3d. for kr ,- Forskellene i de tinglyste beløb beror på, at der på de ejendomme, hvor vedtægterne alene begæres tinglyst for kr ,- allerede er tinglyst deklaration pantstiftende for kr ,- til sikkerhed for den enkelte grundejers forpligtelse over for grundejerforeningen, mens der ikke er tinglyst pantsikkerhed i de øvrige matrikelnumre til sikkerhed for grundejerforeningens tilgodehavender. Pantretten respekterer foranstående pantehæftelser og rykker op efter disse for så vidt som de efter deres indhold afdrages og/eller til et forud angivet tidspunkt indfries Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

6 Almindelige bestemmelser 27. Medlemmerne er pligtige at anmelde bopælsforandring til foreningens formand eller kasserer senest 14 dage efter flytningen. 28. Enhver grundejer er pligtig at renholde fortov eller rabat og vej ud for sin grund indtil vejens midte. Enhver grundejer er pligtig at holde sin grund fri for ukrudt, at dette ikke kaster frø eller sætter rødder ind på nabogrund. Det påhviler således grundejeren at slå for ukrudt eller foranledige dette slået 2 gange årligt så grunden fremstår nyslået d. 15/6 og 15/8. Ligeledes påhviler det grundejeren at sørge for, at rabat mod vej ikke er bredere end tilladt, samt at træer og buske er skåret ind til skel i en højde af 2,75 meter over rabat og 4,00 meter over kørebane. 29. Misligholder et medlem sin pligt, hvad angår de i 28 og 30 stk. 2 & 3 nævnte forhold, foretages alt nødvendigt ved dette på det pågældende medlems regning, efter at der først er tilstillet medlemmet skriftlig meddelelse herom fra bestyrelsen. 30. Afbrænding af affald må ikke finde sted. Haveaffald skal bortskaffes via den kommunale storskraldsordning eller ved hjemmekompostering. Haveaffald kan dog også bortskaffes ved foranstalning til dertil godkendte komposteringsanlæg. Affald må ikke henkastes uden for grundene. Oplagring på vejarealet må kun foregå efter forudgående indhentet tilladelse fra vejmyndigheden dvs. Kastaniehøj Grundejerforening, som fastsætter bestemmelser om afmærkning o.l. 31. Medlemmer, der holder husdyr, skal drage omsorg for, at disse ikke volder andre ulempe eller forvolder skade. Hunde, som færdes på foreningens veje, skal føres i snor. Det er hundeejerens pligt at sørge for fjernelse af hundens efterladenskaber, når disse afleveres på veje og rabatter. Jvf. Politivedtægten. 32. Foreningen kan ikke opløses før vejanlæg er overtaget af kommunen, foreningens eventuelle lån er afviklet og mindst 75 pct. af medlemmerne stemmer herfor. Ved opløsning fordeles foreningens midler mellem medlemmerne. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab 33. Regnskabet udsendes sammen med indvarslingen til den ordinære generalforsamling. 34. Regnskabet revideres af 2 revisorer. Revisorerne er pligtige til kritisk at gennemgå regnskabet og sikre sig, at kontant pengebeholdning samt indesående på bank- og/eller girokonti eller andet af

7 generalforsamlingen vedtaget er til stede og overensstemmende med regnskabet. 35. Den kontante pengebeholdning må ikke overstige kr Yderligere beholdning skal indsættes på foreningens navn i en af bestyrelsen angivet bank- og/eller på en postgirokonto eller andet af generalforsamlingen vedtaget. Udtræk på de nævnte konti kan kun foretages af formand og kasserer i fællesskab. 36. De i 34 nævnte revisorer vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Den ene vælges samtidig med formanden, den anden med kassereren. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges ved almindeligt flertal. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. oktober 1961 med senere ændringer, senest d. 28/ P.B.V. Annette Kristensen

8

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere