Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 7 1. Vedtægter for medlemmer af ejerforeningen for matr. nr. 7eæ af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn. Navn: Foreningens navn er "EJERFORENINGEN LINDEVANG 7eæ". Hjemsted: Foreningens hjemsted er Lindevangshusene og Taastrup. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes ejerinteresse såvel indadtil som udadtil, herunder at påse overholdelse af de nedenfor opgivne regler om ejendommens administration m.v., herunder administration af ejendommens varmeregnskab. Foreningen har endvidere til opgave at administrere, renholde og vedligeholde alle fællesindretninger, rum og arealer samt forsvarligt vedligeholde bygningerne udvendig. Fællesrum i kælder, eksklusive de til de enkelte lejligheder hørende særligt afgrænsede rum, benyttes foreløbig som aftalt med de nuværende ejere. Fordelingen og benyttelsen af disse fællesrum skal kunne ændres efter beslutning af generalforsamling i ejerforeningen jfr. 4, dog skal det i fællesrum i kælderen etablerede vaskeri stedse kunne benyttes af ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 7ez og 7eø af Høje Taastrup by, hvilken med benyttelsesret ingensinde kan fratages disse ejerlejlighedsejere, jfr. deklaration herom tinglyst den De enkelte ejerlejligheders indehavere har fortsat dispositionsret over det pulterum i kælder, der på salgstidspunktet hører til lejligheden. Denne dispositionsret kan ingensinde fratages ejerlejlighedernes indehaver. 3. Medlemmer Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne i ejendommen og alene sådanne ejere kan være medlemmer. Samtlige lejlighedsejere er pligtige at være medlemmer af foreningen. Såfremt en lejlighed ejes af flere personer, udøver disse i forening de en enejer henholdsvis tilkommende og påhvilende rettigheder og forpligtelser. Når en ejer afhænder sin lejlighed, udtræder han pr. overtagelsesdagen som medlem af foreningen, og den nye ejer af lejligheden indtræder samtidig som medlem. Ved et sådant ejerskifte overgår alle den oprindelige ejer påhvilende forpligtelser og rettigheder, herunder også retten til anpart i en evt. foreningsformue eller driftsoverskud til den nye ejer. Den nye ejer hæfter for alle den tidligere ejer påhvilende forpligtelser overfor foreningen,herunder også for skyldige driftstilskud hidrørende fra tiden før hans overtagelse af ejerlejligheden. Overfor trediemand hæfter medlemmerne solidarisk for foreningens forpligtelser. Indbyrdes hæfter de efter fordelingstal. 4. Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens Øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om ændringer i denne vedtægt optagelse af nye fælles lån, hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af fællesgæld væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden for 4 uger. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 5. Dagsorden Hvert år afholdes inden udgangen af september måned ordinær generalforsamling.

2 Side 2 af 7 Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: l. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor samt fremlæggelse og godkendelse af budget over de anslåede driftsudgifter, som det skønnes påkrævet at pålægge ejerne af samtlige lejligheder at betale i driftsperioden fra den 1/7. til det følgende års 30/6. 3. Valg af formand for bestyrelsen forsåvidt han afgår 4. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen. 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen jfr Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 9. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når administrator begærer det. 6. Indkaldelse Generalforsamlingen indkaldes af administrator med mindst 8 dages varsel og for så vidt angår ekstraordinære generalforsamlinger senest 1 måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 7. Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæringen om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet senest den 15. august. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. Administrator er berettiget til at give møde på alle generalforsamlinger, og der tage ordet. Administrator har i denne egenskab ingen stemmeret. 8. Dirigent Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Er der ikke af generalforsamlingen valgt en formand, underskrives beretningen såvidt muligt af hele bestyrelsen, dog af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. 9. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Er det ikke muligt at få valgt en formand, skal der vælges minimum 3 medlemmer til bestyrelsen, hvorefter ejerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Desuden vælges l - 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens personlige medlemmer og deres ægtefæller. Er medlemmet en virksomhed, kan vælges én repræsentant for denne. Repræsentant er valgbar efter forevisning af gyldig dokumentation underskrevet af virksomhedens ledelse.

3 Side 3 af 7 Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Kan ny formand ikke udpeges, skal minimum 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Afgangsordenen bestemmes efter første generalforsamling ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge i hvilken, de er valgt. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Afgår formanden eller findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv. 10. Bestyrelsens anliggende Det påhviler bestyrelsen at overvåge god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer ( herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen påser forsvarlig regnskabsførelse over fællesskabets afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene fastsættes i det i 5 post 2 og 16 omtalte budget, og det fordeles mellem ejerne i forhold til fordelingstallene og opkræves månedsvis hver den l. i en måned. Bestyrelsen og administrator drager omsorg for opbevaring af foreningens midler på forsvarlig og rentabel måde. 11. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning eller af en af bestyrelsen udpeget ansvarlig, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen eller administrator begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, er bestyrelsen beslutningsdygtig ved mindst 3 mødende medlemmer. Beslutning træffes af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, træffes beslutning af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder beslutningsforslag. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i alle bestyrelsesmøder. 12. Hovedbestyrelse Da der mellem ejendommene matr. nr. 7 eæ, 7 eø og 7 ez af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn, på grund af deres samtidige opførelse og som følge af de på ejendommene tinglyste deklarationer, består et nært fællesskab, bestemmes det herved, at disse fællesanliggender bestyres af en hovedbestyrelse på 6 medlemmer, nemlig 2 fra hver ejerforening, valgte på foreningens ordinære generalforsamling, jfr. foran. Denne hovedbestyrelse varetager alle fælles anliggender for de 3 ejendomme, af hvad art nævnes kan. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. For hovedbestyrelsens funktioner skal det foran i 9, 10 og Il for ejerforeningens bestyrelse fastsatte tillige være gældende. 13. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden og 1 andet bestyrelsesmedlem i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, såfremt formand ikke er valgt. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. 14. Administration

4 Side 4 af 7 1. Foreningens administrator/forretningsfører sikrer varetagelsen af foreningens daglige fælles anliggender, herunder opkrævninger/betalinger, regnskabsførelse, indberetninger til offentlige myndigheder, samt opgaver forbundet med foreningens forbrugsregnskaber. Bestyrelsen præciserer nærmere omfanget af bistanden til ovenstående, samt evt. yderligere områder, der ønskes varetaget af administrator/forretningsfører. 2. Bestyrelsen kan inden for de af generalforsamlingen godkendte økonomiske rammer antage administrator/forretningsfører som intern medarbejder eller som ekstern leverandør. Antagelse af en administrator/forretningsfører foretages efter følgende retningslinjer: 1. Bestyrelsen kan udpege en administrator/forretningsfører fra egen midte til varetagelse af ejendommens drift. 2. Bestyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, antage en administrator/forretningsfører til varetagelsen af ejendommens drift. 3. Generalforsamlingen kan med tilslutning af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator/forretningsfører 4. Administrator antages for 1 år ad gangen til udløb sammenfaldende med foreningens årsregnskabsafslutning. Bestyrelsen foranlediger forlængelse eller ophør af kontrakt. Ved ophør af kontrakt sikrer bestyrelsen en rimelig og forsvarlig overdragelse. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator/forretningsfører i alle forhold, der vedrører den normale drift af ejendommen undtagen til: 1. ansatte, medlemmer eller foreningens revisor. 2. administrator/forretningsfører, der ikke kan stille behørig sikkerhed I disse tilfælde medunderskriver et udpeget bestyrelsesmedlem i hvert enkelt tilfælde. 4. Udgifter forbundet med administrator/forretningsfører fordeles således: 1. Udgifter forbundet med udarbejdelse af foreningens delregnskaber afregnes via disse 2. Udgifter forbundet med individuel servicering af enkeltmedlemmer pålignes disse alene efter satser accepteret af bestyrelsen 3. Øvrige udgifter fordeles efter fordelingstal 15. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er 1/7 til 30/6. Ejerforeningens årsregnskab opstilles af en godkendt revisor, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken type regnskabserklæring, der skal udarbejdes af revisor. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af års regnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges. På førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 16. Fællesudgifter Det i 5 post 2 og 10 stk. 2 omhandlede budget udarbejdes i udkast af revisor, og det skal indeholde alle påregnelige normale driftsudgifter for året fra den 1/7 til den 30/6, herunder udgifter til skatter, vicevært, ydelser til fælles prioriteter og sædvanlige vedligeholdelses- og renholdelsesudgifter m.v. Ved budgettets udfærdigelse vil der også være at afsætte sådanne ekstraordinære udgifter, som kan forudses at ville medgå til afholdelse af påkrævende ekstraordinære reparationer i det omfang, udgifterne ikke kan forventes dækket af den eventuelle grund fond jfr. 18, eller af et eventuelt driftsoverskud fra den foregående driftsperiode. Et sådant eventuelt driftsoverskud fra den foregående driftsperiode kan altid føres til indtægt for den følgende driftsperiode, således at budgettets udvisende for denne periode evt. formindskes. Bidrag til fællesudgifter opkræves månedlig. Bestyrelsen kan bestemme, at bidragene betales forud i et vist antal måneder, der skal være ens for samtlige medlemmer. Såfremt der i en driftsperiode opstår ekstraordinære udgifter, f.eks. til uforudseelige reparationer eller som følge af, at een eller flere af ejerne misligholder pligten til at betale de månedlige bidrag til dækning af fællesudgifterne, er administrator berettiget til at opkræve det nødvendige tilskud hos ejerne i forhold til de for hver ejer

5 Side 5 af 7 gældende fordelingstal. Sådanne tilskud kan indkræves med l måneds varsel. 17. Fjernvarme Forsyningen af varme sker fra Taastrup Varmeværk A.m.b.A., jfr. den på ejendommen den tinglyste overenskomst med senere tillægsoverenskomst. De ejendomme som andelshavere tilkommende rettigheder og påhvilende forpligtelser ophviler fremtidig den enkelte ejer, gyldig fra tillægsoverenskomstens ikrafttræden. Fordelingen af udgifterne til ejendommens forsyning med varme og varmt vand mellem lejlighedsejerne foretages efter samme principper som hidtil, og vil iøvrigt kun kunne ændres i overensstemmelse med lejelovgivningens regler herom, sålænge ikke alle nu udlejede lejligheder er solgte. Medlemmer af ejerlejlighedsforeningen er pligtige at respektere de til enhver tid gældende regler for forbrugere af varme og varmt vand fra Taastrup Varmeværk A.m.b.A. Alle udgifter til vedligeholdelse af det fælles fjernvarmeanlæg, bortset fra installationer i de enkelte ejerlejligheder, pålignes samtlige ejere gennem varmeregnskabet. 18. Grundfond Når det begæres af halvdelen af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil ejerne årlig fordelt efter fordelingstal skal bidrage med indtil 2 0/00 af ejendomsværdien for samtlige de i ejendommen værende ejerlejligheder. Når begæring een gang er fremsat som ovenfor anført, skal bidragene fortsat erlægges, indtil grundfonden ialt andrager een procent af den nævnte ejendomsværdi, med mindre det vedtages på en generalforsamling at indbetalingerne skal ophøre. 19. Forpligtigelser Ejerlejlighederne nr. 1 til 27 inel., 34 til 69 inel. og nr. 71 til 106 inel. må kun benyttes til beboelse og må kun tjene til beboelse for én familie, medens ejerlejlighederne nr. 28 til 33 inel., nr. 70 og nr. 107 til 112 inel. kun må benyttes til oplagsrum. Ejerlejlighederne må ikke opdeles yderligere. De enkelte ejeres forpligtelser ved benyttelse af deres lejlighed m.v. kan nærmere fastsættes ved en for ejendommen gældende husorden, hvis indhold derefter kun kan ændres ved beslutning af generalforsamlingen. Indtil en sådan er udfærdiget, gælder det til den af boligministeriet godkendte lejekontraktsformular A 2-9, 2. udgave hørende husreglement. Benyttelse skal udøves i overensstemmelse med de i lejeloven givne regler for lejemål. Såfremt en ejer overtræder husordenen eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser overfor foreningen af ejerlejlighedsejere eller dennes medlemmer, kan foreningen iværksætte sanktioner mod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at foreningen kan pålægge en ejer - eller evt. lejer - at fraflytte lejligheden med passende varsel, såfremt de gør sig skyldige i grov eller ofte gentagen misligholdelse af ejernes forpligtelser overfor foreningen eller dennes medlemmer. Såfremt ejernes evt. lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvenser, som om misligholdelse var udøvet af ejeren selv. Ejeren må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk, lade opsætte reklamer m.m. uden bestyrelsens tilladelse. 20. Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler foreningen. Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejers lejlighed påhviler ejeren, der er pligtig stedse at holde sin lejlighed vel vedligeholdt. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis han ikke efterkommer et ham givet pålæg indenfor en frist af 2 måneder. Indvendig vedligeholdelse omfatter udover maling, hvidtning og tapetsering, fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, varmeanlæg, varmeledninger, vandhaner og sanitære installationer, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens forsyningsledninger. Vedligeholdelse. af fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler foreningen.

6 Side 6 af Parkering Til bebyggelsen hører parkeringspladser for personautomobiler, der er forbeholdt ejerlejlighedsejerne og lejere af ejerlejlighederne. Besøgende har dog ret til at benytte parkeringspladserne til midlertidig parkering. Parkering af lastvogne, campingvogne og lignende er forbudt. 22. Misligholdelse Til en ejers væsentlige misligholdelse som omtalt i lov nr. 199 af 8/ om ejerlejligheder 8 henregnes specielt hans undladelse af rettidigt at betale det ham pålignede månedlige bidrag til dækning af fællesudgifter eller andel i de ekstraordinære tilskud i henhold til 16 samt udgifterne til varme i henhold til 17, herunder de månedlige a conto bidrag hertil samt eventuelle efterregninger i forbindelse med årsopgørelsen. Såfremt de først nævnte bidrag udebliver mere end 8 dage efter forfaldsdagen, kan og skal administrator straks kræve bidraget betalt ved anbefalet brev. Hvis pålægget ikke imødekommes senest 14 dage efter det anbefalede brevs afsendelse, kan den pågældende ejer forpligtes at fraflytte med 14 dages varsel. Administrator er derefter i medfør af nærværende bestemmelse uigenkaldeligt bemyndiget til at sælge ejerens lejlighed bedst muligt til anden side. Den ved salget indkomne udbetaling og sælgerpantebreve udbetales den misligholdende ejer, dog først efter, at alle skyldige bidrag med påløbne omkostninger er fradraget, og efter at sådanne særlige hæftelser, som indestår i den pågældende ejerlejlighed, og som ikke kan overtages eller ikke ønskes overtaget af den nye ejer, er dækkende. Såfremt det ikke er muligt for administrator at afhænde lejligheden for en købesum, der fuldt ud dækker såvel skyldige bidrag som de for denne lejlighed særlige hæftelser, påhviler det administrator, efter at have erhvervet dom ror den misligholdende ejers skyld til ejerforeningen, at foretage udlæg i ejerlejligheden såvidt gørligt indenfor den reserverede panteret og derpå uopholdeligt at iværksætte tvangsauktion over lejligheden. 23. Fællesarealer Al vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne påhviler ejerlejlighedsforeningen. Al brug og færdsel på fællesarealerne, bortset fra veje og stier, hvortil offentligheden har adgang, skal være forbeholdt foreningens medlemmer, deres familier og gæster, jfr. dog 21, men kan aldrig gøres til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse eller afhændelse. Friarealerne kan ikke inddrages til parkering. Den på parkeringspladsen opsatte belysning vedligeholdes af ejerlejlighedsforeningen, der også afholder udgifter til driften. I. Elledninger. 24. El- og antenneanlæg Udover, hvad NESA forlanger udstedt af deklarationer vedrørende hovedforsyningsledninger gælder der om det elektriske ledningsnet følgende: Hovedforsyningsledninger for strøm til ejerlejligheder m.m., som er anbragt i fællesarealer og i ejendommen indtil måler i den enkelte ejerlejlighed, tilhører ejerlejlighedsforeningen. Foreningen vedligeholder ledningerne og er som følge heraf berettiget til når som helst at skaffe sig adgang til at kontrollere og reparere ledningerne, uanset om dette sker i de enkelte lejligheder. Fra måler og fremefter tilhører installationen ejeren af den enkelte ejerlejlighed. Ejerlejlighedsforeningen er berettiget til når som helst at foretage kontrol eftersyn af anlægget, og ejeren er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger. II. Antenner: Der er for ejendommen etableret fællesantenneanlæg for radio og T.V. med forstærkeranlæg fælles med ejendommene matr. nr. 7 eø og 7 ez af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn. Antennemast og forstærker tilhører ejerlejlighedsforeningerne for disse ejendomme, ligesom de fra antenne til stikdåserne i de enkelte ejerlejligheder udlagte ledninger er foreningernes ejendom, hvorfor vedligeholdelse af antennen og fornævnte elledninger påhviler ejerlejlighedsforeningerne, der som følge heraf til enhver tid er berettiget til at i medlemmernes ejerlejligheder uden anden forpligtelse end i videst mulig omfang efter arbejdets

7 Side 7 af 7 udførelse at retablere tilstanden fra før. Vedligeholdelsespligten for så vidt angår ledningen til den enkelte ejerlejligheds installation påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer fra stikdåsen i hans ejerlejlighed. Lejlighedsejerne er - uanset om de benytter anlægget - uberettiget til selv eller ved anden tekniker, end en af ejerlejlighedsforeningerne autoriseret, at foretage nogen forandringer, fjernelse eller reparation af anlægget. Strømforbrug ved anlæggets drifts betales af ejerlejlighedsforeningerne. Udover nævnte fælles antenneanlæg må ikke opsættes udendørsantenner til radio, fjernsyn eller andet lignende. 25. Råderet Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed, ligesom han uden bestyrelsens samtykke kan udleje denne. Ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditorforfølgning. Tinglysning, ændringer og påtaleret m.v. 26. Tinglysning Nærværende deklaration vil være at tinglyse som byrde på hver ejerlejlighed forud for al pantegæld, men med respekt af alle ejendommen nu påhvilende byrder og servitutter, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Til sikkerhed for opfyldelsen af de ejerlejlighedsejerne ifølge foranstående påhvilende økonomiske forpligtelser begæres nærværende deklaration tinglyst pantstiftende i hver enkelt ejerlejlighed for et beløb stort kr ,00 forsåvidt angår ejerlejlighederne nr. l til 27 incl., 34 til 69 inel., 71 til 106 inel. og for et beløb stort kr ,00 for ejerlejlighederne 28 til 33 incl., nr. 70 og 107 til 112 incl., idet denne panteret i de enkelte ejerlejligheder respekterer til enhver tid lån af offentlige midler (alm. og særlig realkredit med forsikringsgaranti), reallånefonds- og sparekassemidler med forsikringsgaranti samt pantebreve udstedt til de nuværende ejere af ejendommen alt til forhøjet rente, uanset om de har pant i den enkelte eller samtlige ejerlejligheder. Af hensyn til stempelberegningen bemærkes, at deklarationen på denne måde lyses pantstiftende for et samlet beløb af kr ,00. Indtil ejerforeningen er stiftet, kan ændringer i øvrigt foretages af underskriveren. Ændringer kan efter ejerforeningens stiftelse kun foretages, når de er vedtaget af ejerforeningen på den foran foreskrevne måde og kun med samtykke af den nuværende ejer af ejendommen sålænge denne er ejer af lejligheder i ejendommen. Påtaleret i henhold til nærværende deklaration har underskriveren, indtil ejerforeningen er dannet, og derefter ejerforeningen. Taastrup, den 19 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn: Navn: Stilling: Stilling: Bopæl: Bopæl:

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen 1911

Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Retsafgift Registreringsafgift I alt Matr.nr. 4370, 4371 og 4372 Udenbys Klædebo Kvarter A/S Anmelder: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere