Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 7 1. Vedtægter for medlemmer af ejerforeningen for matr. nr. 7eæ af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn. Navn: Foreningens navn er "EJERFORENINGEN LINDEVANG 7eæ". Hjemsted: Foreningens hjemsted er Lindevangshusene og Taastrup. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes ejerinteresse såvel indadtil som udadtil, herunder at påse overholdelse af de nedenfor opgivne regler om ejendommens administration m.v., herunder administration af ejendommens varmeregnskab. Foreningen har endvidere til opgave at administrere, renholde og vedligeholde alle fællesindretninger, rum og arealer samt forsvarligt vedligeholde bygningerne udvendig. Fællesrum i kælder, eksklusive de til de enkelte lejligheder hørende særligt afgrænsede rum, benyttes foreløbig som aftalt med de nuværende ejere. Fordelingen og benyttelsen af disse fællesrum skal kunne ændres efter beslutning af generalforsamling i ejerforeningen jfr. 4, dog skal det i fællesrum i kælderen etablerede vaskeri stedse kunne benyttes af ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 7ez og 7eø af Høje Taastrup by, hvilken med benyttelsesret ingensinde kan fratages disse ejerlejlighedsejere, jfr. deklaration herom tinglyst den De enkelte ejerlejligheders indehavere har fortsat dispositionsret over det pulterum i kælder, der på salgstidspunktet hører til lejligheden. Denne dispositionsret kan ingensinde fratages ejerlejlighedernes indehaver. 3. Medlemmer Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne i ejendommen og alene sådanne ejere kan være medlemmer. Samtlige lejlighedsejere er pligtige at være medlemmer af foreningen. Såfremt en lejlighed ejes af flere personer, udøver disse i forening de en enejer henholdsvis tilkommende og påhvilende rettigheder og forpligtelser. Når en ejer afhænder sin lejlighed, udtræder han pr. overtagelsesdagen som medlem af foreningen, og den nye ejer af lejligheden indtræder samtidig som medlem. Ved et sådant ejerskifte overgår alle den oprindelige ejer påhvilende forpligtelser og rettigheder, herunder også retten til anpart i en evt. foreningsformue eller driftsoverskud til den nye ejer. Den nye ejer hæfter for alle den tidligere ejer påhvilende forpligtelser overfor foreningen,herunder også for skyldige driftstilskud hidrørende fra tiden før hans overtagelse af ejerlejligheden. Overfor trediemand hæfter medlemmerne solidarisk for foreningens forpligtelser. Indbyrdes hæfter de efter fordelingstal. 4. Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens Øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om ændringer i denne vedtægt optagelse af nye fælles lån, hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af fællesgæld væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden for 4 uger. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 5. Dagsorden Hvert år afholdes inden udgangen af september måned ordinær generalforsamling.

2 Side 2 af 7 Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: l. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor samt fremlæggelse og godkendelse af budget over de anslåede driftsudgifter, som det skønnes påkrævet at pålægge ejerne af samtlige lejligheder at betale i driftsperioden fra den 1/7. til det følgende års 30/6. 3. Valg af formand for bestyrelsen forsåvidt han afgår 4. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen. 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen jfr Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 9. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når administrator begærer det. 6. Indkaldelse Generalforsamlingen indkaldes af administrator med mindst 8 dages varsel og for så vidt angår ekstraordinære generalforsamlinger senest 1 måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 7. Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæringen om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet senest den 15. august. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. Administrator er berettiget til at give møde på alle generalforsamlinger, og der tage ordet. Administrator har i denne egenskab ingen stemmeret. 8. Dirigent Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Er der ikke af generalforsamlingen valgt en formand, underskrives beretningen såvidt muligt af hele bestyrelsen, dog af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. 9. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Er det ikke muligt at få valgt en formand, skal der vælges minimum 3 medlemmer til bestyrelsen, hvorefter ejerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Desuden vælges l - 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens personlige medlemmer og deres ægtefæller. Er medlemmet en virksomhed, kan vælges én repræsentant for denne. Repræsentant er valgbar efter forevisning af gyldig dokumentation underskrevet af virksomhedens ledelse.

3 Side 3 af 7 Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Kan ny formand ikke udpeges, skal minimum 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Afgangsordenen bestemmes efter første generalforsamling ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge i hvilken, de er valgt. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Afgår formanden eller findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv. 10. Bestyrelsens anliggende Det påhviler bestyrelsen at overvåge god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer ( herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen påser forsvarlig regnskabsførelse over fællesskabets afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene fastsættes i det i 5 post 2 og 16 omtalte budget, og det fordeles mellem ejerne i forhold til fordelingstallene og opkræves månedsvis hver den l. i en måned. Bestyrelsen og administrator drager omsorg for opbevaring af foreningens midler på forsvarlig og rentabel måde. 11. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning eller af en af bestyrelsen udpeget ansvarlig, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen eller administrator begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, er bestyrelsen beslutningsdygtig ved mindst 3 mødende medlemmer. Beslutning træffes af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, træffes beslutning af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder beslutningsforslag. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i alle bestyrelsesmøder. 12. Hovedbestyrelse Da der mellem ejendommene matr. nr. 7 eæ, 7 eø og 7 ez af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn, på grund af deres samtidige opførelse og som følge af de på ejendommene tinglyste deklarationer, består et nært fællesskab, bestemmes det herved, at disse fællesanliggender bestyres af en hovedbestyrelse på 6 medlemmer, nemlig 2 fra hver ejerforening, valgte på foreningens ordinære generalforsamling, jfr. foran. Denne hovedbestyrelse varetager alle fælles anliggender for de 3 ejendomme, af hvad art nævnes kan. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. For hovedbestyrelsens funktioner skal det foran i 9, 10 og Il for ejerforeningens bestyrelse fastsatte tillige være gældende. 13. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden og 1 andet bestyrelsesmedlem i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, såfremt formand ikke er valgt. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. 14. Administration

4 Side 4 af 7 1. Foreningens administrator/forretningsfører sikrer varetagelsen af foreningens daglige fælles anliggender, herunder opkrævninger/betalinger, regnskabsførelse, indberetninger til offentlige myndigheder, samt opgaver forbundet med foreningens forbrugsregnskaber. Bestyrelsen præciserer nærmere omfanget af bistanden til ovenstående, samt evt. yderligere områder, der ønskes varetaget af administrator/forretningsfører. 2. Bestyrelsen kan inden for de af generalforsamlingen godkendte økonomiske rammer antage administrator/forretningsfører som intern medarbejder eller som ekstern leverandør. Antagelse af en administrator/forretningsfører foretages efter følgende retningslinjer: 1. Bestyrelsen kan udpege en administrator/forretningsfører fra egen midte til varetagelse af ejendommens drift. 2. Bestyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, antage en administrator/forretningsfører til varetagelsen af ejendommens drift. 3. Generalforsamlingen kan med tilslutning af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator/forretningsfører 4. Administrator antages for 1 år ad gangen til udløb sammenfaldende med foreningens årsregnskabsafslutning. Bestyrelsen foranlediger forlængelse eller ophør af kontrakt. Ved ophør af kontrakt sikrer bestyrelsen en rimelig og forsvarlig overdragelse. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator/forretningsfører i alle forhold, der vedrører den normale drift af ejendommen undtagen til: 1. ansatte, medlemmer eller foreningens revisor. 2. administrator/forretningsfører, der ikke kan stille behørig sikkerhed I disse tilfælde medunderskriver et udpeget bestyrelsesmedlem i hvert enkelt tilfælde. 4. Udgifter forbundet med administrator/forretningsfører fordeles således: 1. Udgifter forbundet med udarbejdelse af foreningens delregnskaber afregnes via disse 2. Udgifter forbundet med individuel servicering af enkeltmedlemmer pålignes disse alene efter satser accepteret af bestyrelsen 3. Øvrige udgifter fordeles efter fordelingstal 15. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er 1/7 til 30/6. Ejerforeningens årsregnskab opstilles af en godkendt revisor, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken type regnskabserklæring, der skal udarbejdes af revisor. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af års regnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges. På førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 16. Fællesudgifter Det i 5 post 2 og 10 stk. 2 omhandlede budget udarbejdes i udkast af revisor, og det skal indeholde alle påregnelige normale driftsudgifter for året fra den 1/7 til den 30/6, herunder udgifter til skatter, vicevært, ydelser til fælles prioriteter og sædvanlige vedligeholdelses- og renholdelsesudgifter m.v. Ved budgettets udfærdigelse vil der også være at afsætte sådanne ekstraordinære udgifter, som kan forudses at ville medgå til afholdelse af påkrævende ekstraordinære reparationer i det omfang, udgifterne ikke kan forventes dækket af den eventuelle grund fond jfr. 18, eller af et eventuelt driftsoverskud fra den foregående driftsperiode. Et sådant eventuelt driftsoverskud fra den foregående driftsperiode kan altid føres til indtægt for den følgende driftsperiode, således at budgettets udvisende for denne periode evt. formindskes. Bidrag til fællesudgifter opkræves månedlig. Bestyrelsen kan bestemme, at bidragene betales forud i et vist antal måneder, der skal være ens for samtlige medlemmer. Såfremt der i en driftsperiode opstår ekstraordinære udgifter, f.eks. til uforudseelige reparationer eller som følge af, at een eller flere af ejerne misligholder pligten til at betale de månedlige bidrag til dækning af fællesudgifterne, er administrator berettiget til at opkræve det nødvendige tilskud hos ejerne i forhold til de for hver ejer

5 Side 5 af 7 gældende fordelingstal. Sådanne tilskud kan indkræves med l måneds varsel. 17. Fjernvarme Forsyningen af varme sker fra Taastrup Varmeværk A.m.b.A., jfr. den på ejendommen den tinglyste overenskomst med senere tillægsoverenskomst. De ejendomme som andelshavere tilkommende rettigheder og påhvilende forpligtelser ophviler fremtidig den enkelte ejer, gyldig fra tillægsoverenskomstens ikrafttræden. Fordelingen af udgifterne til ejendommens forsyning med varme og varmt vand mellem lejlighedsejerne foretages efter samme principper som hidtil, og vil iøvrigt kun kunne ændres i overensstemmelse med lejelovgivningens regler herom, sålænge ikke alle nu udlejede lejligheder er solgte. Medlemmer af ejerlejlighedsforeningen er pligtige at respektere de til enhver tid gældende regler for forbrugere af varme og varmt vand fra Taastrup Varmeværk A.m.b.A. Alle udgifter til vedligeholdelse af det fælles fjernvarmeanlæg, bortset fra installationer i de enkelte ejerlejligheder, pålignes samtlige ejere gennem varmeregnskabet. 18. Grundfond Når det begæres af halvdelen af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil ejerne årlig fordelt efter fordelingstal skal bidrage med indtil 2 0/00 af ejendomsværdien for samtlige de i ejendommen værende ejerlejligheder. Når begæring een gang er fremsat som ovenfor anført, skal bidragene fortsat erlægges, indtil grundfonden ialt andrager een procent af den nævnte ejendomsværdi, med mindre det vedtages på en generalforsamling at indbetalingerne skal ophøre. 19. Forpligtigelser Ejerlejlighederne nr. 1 til 27 inel., 34 til 69 inel. og nr. 71 til 106 inel. må kun benyttes til beboelse og må kun tjene til beboelse for én familie, medens ejerlejlighederne nr. 28 til 33 inel., nr. 70 og nr. 107 til 112 inel. kun må benyttes til oplagsrum. Ejerlejlighederne må ikke opdeles yderligere. De enkelte ejeres forpligtelser ved benyttelse af deres lejlighed m.v. kan nærmere fastsættes ved en for ejendommen gældende husorden, hvis indhold derefter kun kan ændres ved beslutning af generalforsamlingen. Indtil en sådan er udfærdiget, gælder det til den af boligministeriet godkendte lejekontraktsformular A 2-9, 2. udgave hørende husreglement. Benyttelse skal udøves i overensstemmelse med de i lejeloven givne regler for lejemål. Såfremt en ejer overtræder husordenen eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser overfor foreningen af ejerlejlighedsejere eller dennes medlemmer, kan foreningen iværksætte sanktioner mod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at foreningen kan pålægge en ejer - eller evt. lejer - at fraflytte lejligheden med passende varsel, såfremt de gør sig skyldige i grov eller ofte gentagen misligholdelse af ejernes forpligtelser overfor foreningen eller dennes medlemmer. Såfremt ejernes evt. lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvenser, som om misligholdelse var udøvet af ejeren selv. Ejeren må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk, lade opsætte reklamer m.m. uden bestyrelsens tilladelse. 20. Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler foreningen. Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejers lejlighed påhviler ejeren, der er pligtig stedse at holde sin lejlighed vel vedligeholdt. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis han ikke efterkommer et ham givet pålæg indenfor en frist af 2 måneder. Indvendig vedligeholdelse omfatter udover maling, hvidtning og tapetsering, fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, varmeanlæg, varmeledninger, vandhaner og sanitære installationer, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens forsyningsledninger. Vedligeholdelse. af fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler foreningen.

6 Side 6 af Parkering Til bebyggelsen hører parkeringspladser for personautomobiler, der er forbeholdt ejerlejlighedsejerne og lejere af ejerlejlighederne. Besøgende har dog ret til at benytte parkeringspladserne til midlertidig parkering. Parkering af lastvogne, campingvogne og lignende er forbudt. 22. Misligholdelse Til en ejers væsentlige misligholdelse som omtalt i lov nr. 199 af 8/ om ejerlejligheder 8 henregnes specielt hans undladelse af rettidigt at betale det ham pålignede månedlige bidrag til dækning af fællesudgifter eller andel i de ekstraordinære tilskud i henhold til 16 samt udgifterne til varme i henhold til 17, herunder de månedlige a conto bidrag hertil samt eventuelle efterregninger i forbindelse med årsopgørelsen. Såfremt de først nævnte bidrag udebliver mere end 8 dage efter forfaldsdagen, kan og skal administrator straks kræve bidraget betalt ved anbefalet brev. Hvis pålægget ikke imødekommes senest 14 dage efter det anbefalede brevs afsendelse, kan den pågældende ejer forpligtes at fraflytte med 14 dages varsel. Administrator er derefter i medfør af nærværende bestemmelse uigenkaldeligt bemyndiget til at sælge ejerens lejlighed bedst muligt til anden side. Den ved salget indkomne udbetaling og sælgerpantebreve udbetales den misligholdende ejer, dog først efter, at alle skyldige bidrag med påløbne omkostninger er fradraget, og efter at sådanne særlige hæftelser, som indestår i den pågældende ejerlejlighed, og som ikke kan overtages eller ikke ønskes overtaget af den nye ejer, er dækkende. Såfremt det ikke er muligt for administrator at afhænde lejligheden for en købesum, der fuldt ud dækker såvel skyldige bidrag som de for denne lejlighed særlige hæftelser, påhviler det administrator, efter at have erhvervet dom ror den misligholdende ejers skyld til ejerforeningen, at foretage udlæg i ejerlejligheden såvidt gørligt indenfor den reserverede panteret og derpå uopholdeligt at iværksætte tvangsauktion over lejligheden. 23. Fællesarealer Al vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne påhviler ejerlejlighedsforeningen. Al brug og færdsel på fællesarealerne, bortset fra veje og stier, hvortil offentligheden har adgang, skal være forbeholdt foreningens medlemmer, deres familier og gæster, jfr. dog 21, men kan aldrig gøres til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse eller afhændelse. Friarealerne kan ikke inddrages til parkering. Den på parkeringspladsen opsatte belysning vedligeholdes af ejerlejlighedsforeningen, der også afholder udgifter til driften. I. Elledninger. 24. El- og antenneanlæg Udover, hvad NESA forlanger udstedt af deklarationer vedrørende hovedforsyningsledninger gælder der om det elektriske ledningsnet følgende: Hovedforsyningsledninger for strøm til ejerlejligheder m.m., som er anbragt i fællesarealer og i ejendommen indtil måler i den enkelte ejerlejlighed, tilhører ejerlejlighedsforeningen. Foreningen vedligeholder ledningerne og er som følge heraf berettiget til når som helst at skaffe sig adgang til at kontrollere og reparere ledningerne, uanset om dette sker i de enkelte lejligheder. Fra måler og fremefter tilhører installationen ejeren af den enkelte ejerlejlighed. Ejerlejlighedsforeningen er berettiget til når som helst at foretage kontrol eftersyn af anlægget, og ejeren er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger. II. Antenner: Der er for ejendommen etableret fællesantenneanlæg for radio og T.V. med forstærkeranlæg fælles med ejendommene matr. nr. 7 eø og 7 ez af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn. Antennemast og forstærker tilhører ejerlejlighedsforeningerne for disse ejendomme, ligesom de fra antenne til stikdåserne i de enkelte ejerlejligheder udlagte ledninger er foreningernes ejendom, hvorfor vedligeholdelse af antennen og fornævnte elledninger påhviler ejerlejlighedsforeningerne, der som følge heraf til enhver tid er berettiget til at i medlemmernes ejerlejligheder uden anden forpligtelse end i videst mulig omfang efter arbejdets

7 Side 7 af 7 udførelse at retablere tilstanden fra før. Vedligeholdelsespligten for så vidt angår ledningen til den enkelte ejerlejligheds installation påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer fra stikdåsen i hans ejerlejlighed. Lejlighedsejerne er - uanset om de benytter anlægget - uberettiget til selv eller ved anden tekniker, end en af ejerlejlighedsforeningerne autoriseret, at foretage nogen forandringer, fjernelse eller reparation af anlægget. Strømforbrug ved anlæggets drifts betales af ejerlejlighedsforeningerne. Udover nævnte fælles antenneanlæg må ikke opsættes udendørsantenner til radio, fjernsyn eller andet lignende. 25. Råderet Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed, ligesom han uden bestyrelsens samtykke kan udleje denne. Ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditorforfølgning. Tinglysning, ændringer og påtaleret m.v. 26. Tinglysning Nærværende deklaration vil være at tinglyse som byrde på hver ejerlejlighed forud for al pantegæld, men med respekt af alle ejendommen nu påhvilende byrder og servitutter, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Til sikkerhed for opfyldelsen af de ejerlejlighedsejerne ifølge foranstående påhvilende økonomiske forpligtelser begæres nærværende deklaration tinglyst pantstiftende i hver enkelt ejerlejlighed for et beløb stort kr ,00 forsåvidt angår ejerlejlighederne nr. l til 27 incl., 34 til 69 inel., 71 til 106 inel. og for et beløb stort kr ,00 for ejerlejlighederne 28 til 33 incl., nr. 70 og 107 til 112 incl., idet denne panteret i de enkelte ejerlejligheder respekterer til enhver tid lån af offentlige midler (alm. og særlig realkredit med forsikringsgaranti), reallånefonds- og sparekassemidler med forsikringsgaranti samt pantebreve udstedt til de nuværende ejere af ejendommen alt til forhøjet rente, uanset om de har pant i den enkelte eller samtlige ejerlejligheder. Af hensyn til stempelberegningen bemærkes, at deklarationen på denne måde lyses pantstiftende for et samlet beløb af kr ,00. Indtil ejerforeningen er stiftet, kan ændringer i øvrigt foretages af underskriveren. Ændringer kan efter ejerforeningens stiftelse kun foretages, når de er vedtaget af ejerforeningen på den foran foreskrevne måde og kun med samtykke af den nuværende ejer af ejendommen sålænge denne er ejer af lejligheder i ejendommen. Påtaleret i henhold til nærværende deklaration har underskriveren, indtil ejerforeningen er dannet, og derefter ejerforeningen. Taastrup, den 19 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn: Navn: Stilling: Stilling: Bopæl: Bopæl:

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Godkendte ændringer af ejerforeningens vedtægter

Godkendte ændringer af ejerforeningens vedtægter Godkendte ændringer af ejerforeningens vedtægter Vedtægter for den i henhold til samtidig tinglyst særskilt ejerlejlighedsdeklaration om ejendommen, matr. nr. 2 ht, Islev by og sogns opdeling i ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ELLING ANTENNEFORENING

VEDTÆGTER FOR ELLING ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR ELLING ANTENNEFORENING På grund af de ringe modtageforhold for fjernsyn i Elling området, blev det ved møder i foråret 1971 af en kreds af beboere besluttet, at der måtte tages skridt til

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Vedtægter for Ejerforeningen Borggården Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7 Solrød. 1. Navn, hjemsted og formål.

VEDTÆGTER. Ejerforeningen matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7 Solrød. 1. Navn, hjemsted og formål. VEDTÆGTER Ejerforeningen matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7 Solrød. 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7, og dens hjemsted er Solrød Strand. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Dette er en læsevenlig version af foreningens vedtægter, genereret ud fra det skannede originaldokument og tilrettet, og derfor

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B Ejerlav: Vejlby By, Vejlby Anmelder: Matr.nr.: 17CR Advokatfirmaet Beliggende: Abel & Skovgård Larsen Skejbygårdsvej Sønder Allé 9 8240 Risskov 8000 Århus C. Tlf. 89 31 90 00 J.nr.51538-001 KJ/jab Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere