Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.) [af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)] 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. januar 2011 og var til 1. behandling den 10. februar Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 6. december 2010 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del bilag 78. Den 26. januar 2011 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra DANVA, som skatteministeren har kommenteret over for udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 3 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Udvalgets spørgsmål og skatteministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen. 3. Indstillinger Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget: Til 1 1) I den under nr. 7 foreslåede ændring af 5, stk. 2, indsættes efter det foreslåede 7. pkt.:»reglen i 1. pkt. kan ikke anvendes ved afløsning af et ejerpantebrev, der er opstået ved omdannelse af et pantebrev fra og med den 21. marts 2011.«[Værnsregel vedrørende overførsel af afgift fra pantebreve, der omdannes til ejerpantebreve] 2) I det under nr. 8 foreslåede 5, stk. 3, udgår 1. og 2. pkt., og i 3. pkt., der bliver 1. pkt., indsættes efter»ejerpantebrev«:»efter stk. 2«. [Fjernelse af en overflødig tekst, som allerede følger af ændringen i 5, stk. 2] 3) Efter nr. 10 indsættes som nyt nummer:»01. I 5, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres»gives påtegning«til:»afgives erklæring«.«[præcisering af, at det er en erklæring, der skal afgives] 4) I det under nr. 11 foreslåede 5, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres»stk. 2, 5. pkt.«til:»stk. 2, 6. pkt.«[glemt konsekvensrettelse fra tidligere lovændring] AX013076

2 2 5) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer:»02. I 5 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:»reglen i 1. pkt. kan ikke anvendes ved afløsning af et ejerpantebrev, der er opstået ved omdannelse af et pantebrev fra og med den 21. marts 2011.««[Værnsregel vedrørende overførsel af afgift fra pantebreve, der omdannes til ejerpantebreve] 6) I det under nr. 21 foreslåede 9, stk. 3, ændres»senest«til:»i perioden fra og med den 1. januar 2011 til og med«. [Fritagelse for variabel tinglysningsafgift foreslås at få virkning fra og med den 1. januar 2011] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 og 5 Efter lovforslaget vil der fremover kunne overføres afgift direkte fra et ejerpantebrev til et realkredit- eller realkreditlignende pantebrev. Imidlertid vil det være muligt at omdanne andre typer pantebreve, herunder private pantebreve, til ejerpantebreve. Herefter vil de nye regler medføre, at der kan overføres afgift fra sådanne pantebreve, idet de herved får karakter af ejerpantebreve. Dette har ikke været hensigten med lovforslaget. Derfor foreslås der indsat en værnsregel, hvorefter lovens regler om overførsel af afgift fra ejerpantebreve ikke vil kunne anvendes, hvis ejerpantebrevet er opstået ved omdannelse fra en anden pantebrevstype. Værnsreglen medfører ikke ændringer i de gældende regler, men fjerner en utilsigtet konsekvens af ændringen i loven vedrørende overførsel af afgift fra ejerpantebreve. For at undgå, at der spekuleres i at omdanne private pantebreve m.v. til ejerpantebreve inden lovens ikrafttræden, foreslås det, at begrænsningen i at anvende de nye regler kommer til at gælde for pantebreve, der omdannes til ejerpantebreve fra og med den dato, hvor ændringsforslaget oversendes til Folketinget (den 21. marts 2011). Til nr. 2 Betingelserne for overførsel af afgift fra ejerpantebreve følger allerede af forslaget til ændring af lovens 5, stk. 2. Det er derfor overflødigt at gentage disse betingelser i det foreslåede stk. 3. Det foreslås derfor at fjerne disse betingelser i stk. 3 og i stedet indsætte en henvisning til stk. 2. 6, 2. pkt. I stk. 6, 2. pkt., anvendes der imidlertid udtrykket»påtegning«. Begrebsmæssigt er der dog tale om at anvende en erklæring, hvilket præciseres med dette ændringsforslag. En sådan erklæring findes i det digitale tinglysningssystem. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensrettelse, som er glemt ved en tidligere lovændring. Til nr. 6 Efter det fremsatte lovforslag forlænges en midlertidig afgiftsfritagelse for variabel tinglysningsafgift på 0,6 pct. af ejerskiftesummen indtil udgangen af 2011, når kommuner overdrager fast ejendom til vandselskaber som led i vandsektorloven. Afgiftsfritagelsen blev indført for at neutralisere den afgiftsmæssige virkning af disse overdragelser. Fritagelsen gjaldt oprindelig kun indtil udgangen af 2010, men da overdragelserne viste at være mere omfattende end først antaget, medførte dette, at en række vandselskaber ikke kunne nå at tinglyse deres adkomst inden udgangen af Det fremsatte lovforslag indebærer, at der vil være en periode fra udgangen af 2010, hvor den hidtidige afgiftsfritagelse udløb, og indtil det fremsatte lovforslag træder i kraft, hvor der skal betales både variabel afgift på 0,6 pct. af ejerskiftesummen og fast tinglysningsafgift på kr. Da det ikke har været hensigten, at de pågældende overdragelser skulle belastes med variabel tinglysningsafgift, foreslås det, at bestemmelsens virkningstidspunkt ændres, således at afgiftsfritagelsen for den variable tinglysningsafgift kommer til at gælde for hele Det vil betyde, at de vandselskaber, som måtte have betalt variabel tinglysningsafgift i perioden fra den 1. januar 2011 og indtil loven træder i kraft, kan anmode SKAT om at få den variable tinglysningsafgift tilbagebetalt. Ændringsforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser, da det vurderes, at der kun vil være tale om få tilfælde, hvor der skal tilbagebetales variabel afgift for tinglysninger i den nævnte periode. Desuden skønnes ændringsforslaget kun at have ubetydelige provenumæssige konsekvenser for det offentlige. Ved ændringsforslaget er der alene tale om at give afkald på et utilsigtet merprovenu. Til nr. 3 Efter den nuværende 5, stk. 7, kan skatteministeren bl.a. fastsætte nærmere regler om afgivelse af erklæring efter stk. Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Charlotte Dyremose (KF) Anders Samuelsen (LA) nfmd. Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Jesper Petersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd. Frank Aaen (EL) Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

3 3 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 24 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Radikale Venstre (RV) 9 Enhedslisten (EL) 4 Liberal Alliance (LA) 3 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 123 Bilagsnr. Titel 1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 2 Henvendelse af 8/2-11 fra DANVA 3 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Ændringsforslag, fra skatteministeren 6 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/2-11 fra DAN- VA 7 1. udkast til betænkning 8 Ændringsforslag, fra skatteministeren 9 2. udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 123 Spm.nr. Titel 1 Spm. om at redegøre for, om der siden den digitale tinglysnings indførelse den 8. september 2009 og frem til i dag i praksis er blevet opkrævet afgift på et andet grundlag end det grundlag, der følger af gældende lovbestemmelser, til skatteministeren, kopi til justitsministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm., om de personer/virksomheder, der i perioden siden den digitale tinglysnings indførelse har betalt afgift af fejlagtige tinglysninger, vil få tilbagebetalt den for meget opkrævede afgift, til skatteministeren, kopi til justitsministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om redegørelse for, om lovforslaget medfører, at der er afgiftsfritagelse ved kommuners overdragelse af fast ejendom som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, når ejerskiftet og/eller tinglysningen heraf sker i perioden fra og med den 1. januar 2011 og frem til den 30. april 2011, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

5 5 Udvalgets spørgsmål til skatteministeren og dennes svar herpå Spørgsmål 1-3 og skatteministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra udvalget. Spørgsmål 1: Bilag 2 Ministeren bedes redegøre for om - og i givet fald på hvilke områder og i hvilket omfang - der siden den digitale tinglysnings indførelse 8. september 2009 og frem til i dag i praksis er blevet opkrævet afgift på et andet grundlag end det grundlag, der følger af gældende lovbestemmelser, eller om man har undladt at give afgiftsfritagelse på områder, hvor det følger af gældende lovbestemmelser, at der gælder afgiftsfritagelse. Det ønskes herunder specifikt oplyst, om myndighederne i denne periode ved ejendomshandler har foretaget afgiftsberegning på grundlag af den nominelle købesum eller på grundlag af den kontante købesum. Svar: Jeg vil starte med at sige, at der ikke er områder, hvor man i administrationen af den gældende tinglysningsafgift generelt har undladt at give afgiftsfritagelser, der følger af gældende lovbestemmelser. Det, som der lægges op til med lovforslaget, er at skabe yderligere muligheder for afgiftsfritagelser og mulighed for tilbagebetaling af afgift. Dette foreslås på områder, hvor de praktiske erfaringer med brugen af det digitale tinglysningssystem har vist, at der opstår et andet afgiftsmæssigt resultat, end dengang tinglysning foregik på papir. Det drejer sig om følgende: Tinglysning af påtegning med henblik på rådighedsbegrænsning over pantebreve mv. tilhørende umyndige, ikke-erhvervsdrivende fonde eller båndlagt arv og gave Tinglysning af respektpåtegning som følge af digitalisering af pantebreve Tinglysning af påtegning om ændring af påtaleberettigede Tinglysning på flere ejendomme i tingbogen Dispositionerne kunne i de ovennævnte situationer før indførelsen af det digitale tinglysningssystem i et vist omfang gennemføres uden tinglysning og dermed uden afgift. Med det nye system er der behov for tinglysning. Den afgift, der hermed udløses i overensstemmelse med loven forslås nu i det fremsatte lovforslag afskaffet i de pågældende situationer. Dernæst vil jeg i forhold til problemstillingen om, hvorvidt afgiftsberegningen er foretaget på grundlag af den nominelle købesum eller på grundlag af den kontante købesum, tilkendegive, at det har vist sig, at lovforslagets bemærkninger på dette punkt ikke er fuldt ud retvisende, hvilket jeg stærkt skal beklage. Når der tinglyses ejerskifte af fast ejendom, skal tinglysningsafgiften efter gældende regler beregnes af ejerskiftesummen som det samlede nominelle vederlag, eller ejendomsvurderingen, hvis den er højere. Med lovforslaget foreslås dette ændret, således at der tages udgangspunkt i den kontante købesum. Med kontant købesum forstås den pris i rede penge, der skal betales ved køb af en fast ejendom. Efter reglerne for ejendomshandler skal der som udgangspunkt altid beregnes og oplyses en kontant købesum. Langt den overvejende del af ejendomshandler foregår i dag kontant, dvs. sælgeren får et kontant beløb i hånden af køberen, når ejendommen sælges, fx ved at købers pengeinstitut stiller en bankgaranti overfor sælger. Det forekommer dog fortsat i begrænset omfang, at købet sker ved, at køberen overtager sælgerens lån i ejendommen. Den nominelle købesum er lig med den kontante købesum, når der er tale om kontanthandler. Den nominelle købesum er også lig med den kontante købesum, hvis køberen overtager sælgerens lån, og der er tale om kontantlån. Kun i de tilfælde, hvor køberen overtager et obligationslån, er den kontante købesum

6 6 ikke lig med den nominelle købesum. I de tilfælde skal obligationslånet medregnes med det beløb, obligationens restgæld lyder på (pålydende/nominel værdi), for at få den nominelle købesum. Til sammenligning bliver den kontante købesum i samme tilfælde opgjort ved at medregne obligationsrestgældens reelle størrelse (kursværdien). Eksempel: En køber overtager et hus ved samtidig at overtage sælgerens restgæld i huset, som er et obligationslån. Obligationslånets restgæld lyder på kr. Kursen på obligationslånet er 98 (dvs. den kurs, obligationerne kan indfries til) Nominel købesum er i eksemplet kr. Kontant købesum er i eksemplet kr. I eksemplet ovenfor skal afgiften efter gældende regler altså beregnes af kr. Hvis handlen er en kontanthandel, dvs. at der ikke overtages obligationslån, vil den kontante købesum på kr. være lig den nominelle købesum, og afgiften beregnes af kr. Det samme gælder, hvis det lån der overtages er et kontantlån. I det digitale tinglysningssystem foregår afgiftsberegning ved tinglysning af ejendomshandler i praksis samtidig med, at man indtaster ejerskiftet (skødet) i tinglysningssystemet. Man skal i den forbindelse indtaste en række oplysninger om ejendomshandelen, bl.a. skal man indtaste et beløb i rubrikken»kontant købesum«. På grundlag af dette beløb - eller ejendomsvurderingen, hvis den er højere - udregner systemet et afgiftsbeløb, som vises på skærmen, og samtidig vises det beløb, afgiften er beregnet af. Det fremgår på skærmen, at man kan ændre i det beregnede beløb, og i den forbindelse kan anføre bemærkninger i et særligt tekstfelt. Derefter skal anmelderen godkende afgiftsbeløbet. Det fremgår endvidere i dette skærmbillede, at man har mulighed for inden godkendelsen at gå til en side, hvor man kan udregne afgiften. På denne side fremgår det, at man skal indtaste ejerskiftesummen (eller ejendomsværdien). Herefter udregner systemet en vejledende afgift på grundlag af det indtastede tal. Samtidig vises et link, hvor man kan finde de gældende regler vedrørende tinglysningsafgift. Systemet udregner et forslag til afgiften, som anmelderen skal forholde sig til. I de få tilfælde, hvor den nominelle og kontante købesum ikke er ens (hvor køberen overtager obligationslån), vil anmelderen altså selv skulle angive ejerskiftesummen som den nominelle købesum. Da den overvejende del af ejendomshandler er kontanthandler, vil den kontante købesum være lig den nominelle købesum, og afgiftsberegningen vil basere sig på dette beløb. Da det er muligt både at indtaste den kontante købesum og den nominelle købesum i det digitale tinglysningssystem er lovforslagets bemærkninger om, at det kun er muligt at angive den kontante købesum ved tinglysning af skøder, ikke korrekte. Endvidere er det upræcist, når det anføres, at afgiften siden indførelsen af den digitale tingbog i praksis er beregnet på grundlag af kontantværdien. Som det fremgår ovenfor er systemet indrettet således, at afgiftsgrundlaget kan angives korrekt, med henblik på korrekt afgiftsberegning, også i de få tilfælde, hvor der overtages obligationslån. Tinglysningsretten oplyser, at hvis anmelderen ændrer i den tinglysningsafgift, som systemet automatisk beregner, skal der indtastes en begrundelse herfor. Begrundelsen prøves af Tinglysningsretten. Det følger af tinglysningsafgiftslovens 19, stk. 1, at hvis afgiftsbeløbet efter Tinglysningsrettens skøn ikke er beregnet korrekt, skal retten sende spørgsmålet om afgiftens beregning og betaling til SKAT, som skal træffe afgørelse vedrørende afgiften. SKAT har oplyst, at der ikke er modtaget sager af denne karakter efter indførelsen af den digitale tinglysning.

7 7 SKAT har med virkning fra den 7. september 2009 fejlagtigt ændret sin vejledning vedrørende tinglysningsafgift. Vejledningen har herefter alene beskrevet, at afgiften beregnes af den kontante købesum. Det har ikke samtidig fremgået af vejledningen, at man ved overtagelse af obligationslån skal regulere købesummen i forhold til obligationslånets nominelle størrelse. SKATs skriftlige vejledning vil blive korrigeret ved at udsende et såkaldt styresignal. Det er ikke muligt præcist at opgøre, i hvor mange tilfælde der er forskel mellem den kontante og den nominelle købesum. På baggrund af antallet af ejendomshandler i perioden 4. kvartal kvartal 2010 (et år) skønnes der at være tale om mellem 600 og 6000 handler. Da obligationskurserne typisk har været under 100, vil den enkelte køber således have fået en lille afgiftsbesparelse, som skønnes gennemsnitlig at ligge i størrelsesordenen 200 kr. Samlet set vurderes statens mindreprovenu at være i størrelsesordenen 0,1 1 mio. kr. i perioden. Ovennævnte skøn er dog behæftet med en betydelig usikkerhed. Som det fremgår, er der ikke uoverensstemmelse mellem tinglysningsafgiftsloven og det digitale tinglysningssystem, og tinglysningsafgiften er således ikke på grund af det digitale tinglysningssystem afregnet i strid med loven sådan som spørgeren måske har fået opfattelsen af ved læsning af lovforslagets bemærkninger. Jeg må dog erkende, at der er begået en fejl hos SKAT i 2009 ved ændring af vejledningen, som nu vil blive rettet op, men som jeg selvfølgelig som skatteminister tager ansvaret for og beklager. Skulle der være enkelte købere, der har betalt for meget i afgift, fordi de som følge af SKATs vejledning har anvendt kontantværdien og ikke den nominelle værdi, samtidig med at kursen har været over 100, vil de kunne anmode SKAT om godtgørelse af afgiften. SKAT har desværre ikke mulighed for selv at udsøge de konkrete sager. Spørgsmål 2: Vil de personer/virksomheder, der i perioden siden den digitale tinglysnings indførelse har betalt afgift af fejlagtige tinglysninger få tilbagebetalt den for meget opkrævede afgift, når den fejlagtige tinglysning beror på systemtekniske fejl, og hvor store beløb og antal personer drejer det sig om? Vil tilbagebetaling i givet fald ske automatisk fra myndighedernes side, eller skal den enkelte selv anmode herom? Hvis ikke der er hjemmel til en sådan bagudrettet tilbagebetaling, vil ministeren så stille ændringsforslag, der sikrer, at der kan ske tilbagebetaling af afgiftsbeløb betalt for fejlagtige tinglysninger tilbage i tiden fra den digitale tingslysnings indførelse og frem til nu? Svar: Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, har det med det digitale tinglysningssystem vist sig i praksis, at det kan ske, at tinglysningen oprettes dobbelt, f.eks. ved teknisk systemnedbrud. Landsskatteretten har i august 2010 afsagt en kendelse, hvoraf det fremgår, at der skal ske tilbagebetaling, når dobbelt oprettede dokumenter er opstået på baggrund af systemtekniske fejl. Herefter er der på grundlag af Landsskatterettens kendelse tilbagebetalt afgift i en række sager. Der er tale om ca. 20 sager, og afgiftsbeløbene i hver sag, hvor der er blevet tilbagebetalt, har været beskedne, men har dog i enkelte sager udgjort op til kr. Det er ikke muligt at identificere den enkelte sag, hvor der er sket fejloprettelse af en tinglysning, og derfor forudsætter tilbagebetaling af afgift, at man selv henvender sig til SKAT og anmoder om tilbagebetaling. I så fald vil der ske tilbagebetaling i overensstemmelse med Landsskatterettens kendelse også for perioden fra den digitale tingslysnings indførelse og frem til nu. I lovforslaget foreslås der som 22 i tinglysningsafgiftsloven indsat en konkret bestemmelse om tilbagebetaling af afgift, som er indbetalt fordi samme dokument fejlagtigt er tinglyst flere gange.

8 8 Det følger af denne bestemmelse, at der for denne type tilbagebetaling af afgift gælder samme procedurer som ved andre anmodninger om tilbagebetaling/godtgørelse. Anmodningen om tilbagebetaling skal således indsendes gennem Tinglysningsretten, der ved påtegning på anmodningen skal anføre størrelsen af det modtagne afgiftsbeløb og samtidig attestere, at tinglysningen er aflyst. SKAT skal træffe afgørelse om tilbagebetaling senest 14 dage efter modtagelse af anmodningen herom og tilbagebetale beløbet. Hvis SKAT ikke mener, at man kan træffe afgørelse på grundlag af den foreliggende dokumentation, kan SKAT anmode den, der har anmodet om tilbagebetaling, om at fremkomme med yderligere dokumentation. I dette tilfælde afbrydes afgørelsesfristen, indtil den fornødne dokumentation foreligger. SKAT skal herefter træffe afgørelse senest 14 dage efter modtagelsen af dokumentationen. Spørgsmål 3: Ministeren bedes redegøre for, om lovforslaget medfører, at der er afgiftsfritagelse ved kommuners overdragelse af fast ejendom som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, når ejerskiftet og/eller tinglysningen heraf sker i perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til 30. april 2011, jf. at den i lovforslaget foreslåede forlængelse af afgiftsfritagelsesperioden først træder i kraft 1. maj Hvis der ikke er afgiftsfritagelse i denne periode, vil ministeren så stille ændringsforslag, der sikrer at der også gælder afgiftsfritagelse i perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til 30. april 2011? Svar: Efter det fremsatte forslag forlænges en midlertidig afgiftsnedsættelse ved kommuners overdragelse af fast ejendom til vandselskaber som led i vandsektorloven. Forslaget går ud på, at vandselskaberne fritages for at betale den variable tinglysningsafgift på 0,6 pct. af ejerskiftesummen indtil udgangen af 2011, mens de fortsat skal betale den faste afgift på kr. Herved svarer afgiftsnedsættelsen til den hidtidige ordning, som udløb med udgangen af Forslaget indebærer imidlertid, at der vil være en periode fra udgangen af 2010, hvor den hidtidige afgiftsnedsættelse udløb, og indtil det fremsatte lovforslag træder i kraft, hvor der både skal betales variabel afgift og fast afgift. Miljøministeriet har oplyst, at Domstolsstyrelsen ikke er bekendt med vandselskaber, som har anmeldt dokumenter til tinglysning i den nævnte periode. Da det dog ikke kan udelukkes, at anmeldelse i enkelte tilfælde har fundet sted, vil jeg fremsætte et ændringsforslag om, at afgiftsnedsættelsen (fritagelsen for den variable afgift) får tilbagevirkende kraft, således at den kommer til at gælde for hele 2011.

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)).

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)). Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1 54. møde Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til finansministeren om EU-styring af økonomien.

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere