Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&"

Transkript

1 Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3 $* 6.:,&;*,&<..,&&)$. $." 1,&= 3$1,&.0 <.:3$>?9 " $! "!#,&9'$.0,&1.$/ $-,&-<..? " 6!1.0$3 3$.0,&%: $$$.!

2 Side 2 af 32,&.$.. $.0*,&=$* / * 3 A,&=$ * 3 9/$.$<.. " =,&&:* / * 3%/;.0,&:!$! ; 0$,,&:.$ 3.*,&9=$3 %4.1 6*. *! "!#,&2! $ *0 $?*4.6! ",&-<..$,&%1$0..",84.=,&1$0,&1$0,&2$0,&&6*!.. *,&+

3 Side 3 af 32! "!# (,%*- #%&&' () %&&*"%&++ Siden Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag 2008 den 19/6-0 har KL beregnet nye prisog lønskøn, og de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen er blevet udmøntet i lovog cirkulæreprogrammet samt reguleringen af de budgetgaranterede områder. Budgetoversigt Skattefinansieret område Nettotal - mio. kr. Budget 200 Budgetforslag 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg 2008-priser vedr. drift og anlæg 1 Driftsvirksomhed i alt 3.336, , , ,5 3.53,5 2 Ændret pris- og lønskøn 0,0-8,0-8,0-8,0-8,0 3 Lov- og cirkulæreprogram 0,0 12,4 13,4 13, 13, 4 Budgetgaranti 0,0-3,1-3,5-3,4-3,4 5 Sundhedsområdet 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 6 Sygedagpenge m.v. 0,0 35,8 35,8 35,8 35,8 Besluttede og nødvendige korrektioner (bilag 1) 0,0 10,8 8,8 9,3 10, 8 Pris- og lønregulering vedr. 9 drift 0,0 0,0 138,8 263,8 394,0 10 Renter,netto 18, 32,5 33,4 35,3 3,2 11 Afdrag på lån 89,3 63,0 65,0 66,9 66, 12 Grundbidrag 86,9 90,9 95,4 100,0 104,6 13 Udviklingsbidrag 8, 9,1 9,5 10,0 10,4 14 I alt 3.540,2 3.48, , , , 15 Finansiering: 16 Tilskud og udligning -901,4-953, , , ,0 1 Tilskud og udligning, reg. 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 18 Finansforskydninger 0,4-0,8-0,8-0,8-0,8 19 Skatter: 20 Kommunal indkomstskat , , ,2-2.8, ,5 21 Øvrige skatter -255,0-296,5-25,5-25,5-25,5 22 Kommunal indk.skat,eengangs 0,0 0,0 0,0-61,5 0,0 23 Øvrige skatter, eengangs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 I alt til finansiering -3.58, , , , ,8 25 Driftsoverskud før anlæg -3,9-53,9-44,1-9,5-119,1 26 Skattefinansierede anlæg (bilag 3) 310,2 11, 113,8 52,8 0,9 2 Pris- og lønregulering af anlæg 0,0 0,0 4,1 3,9,9 28 Optagelse af lån -148,2-50,0-45,0-45,0-45,0 29 Budgetteret kassetræk -124,1-6,9-28, 85,8 85,3

4 Side 4 af 32 Bemærkninger til ovennævnte oversigt: Skattefinansierede driftsudgifter, renter og afdrag mv. Oversigten viser budget 200, budgetforslag for 2008 og overslagsårene , som de foreligger efter udvalgenes behandling m.v. Den skattefinansierede driftsvirksomhed udgør i alt 3.488,9 mio. kr. i budgetforslag Dette beløb indeholder de tekniske tilretninger, som blev vedtaget i februar måned samt efterfølgende politiske beslutninger, der har virkninger ud over 200. Sundhedsområdet forhøjes med 16,5 mio. kr., således at områdets budget svarer til de forudsætninger, som ligger til grund for regeringsaftalen. Sygedagpenge m.v. forhøjes som følge af budgetopfølgningen pr. 30/4 200, der ved den efterfølgende genberegning viste merudgifter for ca. 36 mio. kr. Byrådsbeslutninger og nødvendige korrektioner, som har vist sig efter aflevering af udvalgenes budgetforslag er specificeret på medfølgende oversigt (bilag 1 Bilag 2 indeholder en række ønsker til budgettet. Disse er ikke indregnet i budgetoversigten. Bilag 6 indeholder Ældrerådets ønsker. Af budgetaftalen 200 fremgår, at der skal foreligge forslag til min. 2% effektivisering af administrationen. Bilag 5 indeholder forslag til effektivisering/besparelser på 5,8 mio. kr., som ikke er indregnet i budgetoversigten. Af Borgmesterens brev af 13. marts 200 til udvalgene kunne der fremsendes særskilt notat med stærkt presserende udgiftsbehov. Dette er opfattet forskelligt af udvalgene, idet nogle udvalg har fremsendt ønsker og andre ikke har. Der kan derfor være udvalg, som ikke har fremsendt ønsker, der kan sidestilles med ønskerne i bilag 2. Renter og afdrag er opgjort på baggrund af låneomlægningen, hvor lånenes løbetid er blevet forlænget og stående lån indeholdt i det nye lån med en afdragsperiode på 20 år. Indtægtsgrundlaget Tilskud og udligning er beregnet på baggrund af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for de kommunale indkomstskatter og de forventede befolkningstal iflg. befolkningsprognosen vedtaget i maj 200. Den kommunale indkomstskat er beregnet på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på ,3 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 25,2. Endvidere er der indregnet en forventet stigning i skatteyderne på ca. 800 pr. år som følge den forventede stigning i befolkningstallet jf. befolkningsprognosen. Øvrige skatter omfatter selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift Selskabsskatterne er afregning vedrørende 2005 og tidligere år og udgør ca. 91 mio. kr. I 2005 er der ekstraordinære store selskabsskatter, som ikke kan forventes i de efterfølgende år, hvorfor beløbet i overslagsårene er ca. 0 mio. kr. Ejendomsskatterne udgør i alt 205,5 mio. kr., hvoraf grundskylden udgør 145,3 mio. kr. Over-/underskud på den skattefinansierede drift I henhold til ovennævnte oversigt og uden indregning af ønsker er der i 2008 et forventet driftsoverskud før anlæg på 53,9 mio. kr. Skattefinansierede anlæg De skattefinansierede anlæg for 2008 (bilag 3) udgør i alt 11, mio. kr. i budgetoversigten. I beregningen indgår udelukkende de anlægsarbejder, som indgik i overslagsår 2008 ved sidste års budgetlægning. Stigningen fra 118,5 svarende til 53,2 mio. kr. - skyldes bl.a. en større udgift til

5 Side 5 af 32 Vestbyskolen end forudsat ved sidste års budgetlægning på 24,2 mio. kr. Ombygning af ældrecentre indgår med 2 mio. kr. mere end forudsat i sidste års budget, som følge af udskydelse af opførelse af ældrecenter i Gedved og ombygningen af Præsthøjgård. Økonomien i alle anlægsarbejder er i øvrigt revurderet bl.a. med baggrund i den kraftige stigning i byggeomkostningerne. Jordforsyningsbudgettet er under udarbejdelse, og der vil senere blive fremsendt revideret jordforsyningsbudget. Bilag 4 er oversigt over ønsker til anlæg. Disse er ikke indregnet i budgetoversigten. Lånoptagelse I budgetforslaget for 2008 er lånoptagelse opført med 50 mio. kr. og lidt lavere i de efterfølgende år. Lånoptagelsen er skønnet, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at få oplysninger om evt. dispensationer fra lånecirkulæret. Lånoptagelsen er skønnet under hensyntagen til, at det af økonomiaftalen mellem KL og regeringen fremgår, at lån til opførelse, ombygning og renovering af folkeskoler fortrinsvis retter sig mod kommuner, som ikke har deponeret likviditet. Frigivelse af deponeret likviditet Horsens Kommune har deponeret ca. 202 mio. kr. af sin samlede likviditet. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at deponeret likviditet vil blive frigivet i lige store rater over de kommende tre år. Overskridelse af serviceudgifterne Aftalen mellem KL og regeringen indebærer, at der ikke vil ske reduktion i bloktilskuddet for kommunerne, som følge af overskridelsen af serviceudgifterne fra , men den skønnede overskridelse skal deponeres. Gedved og Brædstrup kommuners overskridelse af serviceudgifterne fra 2006 til 200 på i alt ca. 26 mio. kr. giver anledning til, at der for Horsens Kommunes vedkommende skal deponeres ca. 6, mio. kr. i de kommende år. Takstfinansieret Nettotal - hele kr. Budget 200 Budgetforslag 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg 2008-priser vedr. drift og anlæg 30 Driftsvirksomhed: 31 Forsyningsvirksomheder -29, -41,6-41,9-41,6-42,0 32 Ændret pris- og lønskøn 0,0 1, 1, 1, 1, 33 Pris- og lønregulering vedr. 34 drift 0,0 0,0-2, -4,1-5,5 35 Anlægsvirksomhed 48,9 63,3 39,6 32,4 32,4 36 Pris- og lønregulering vedr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 anlægsvirksomhed 0,0 0,0 1,4 2,4 3,6 38 I alt 19,2 23,3-1,9-9,2-9,8 39 Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune -19,2-23,3 1,9 9,2 9,8 Det takstfinansieret område er opgjort i ovenstående tabel, og specifikation af anlægsudgifterne kan ses på sidste side i den medfølgende investeringsoversigt for 2008 og overslagsårene Forskydninger på mellemværendet med Horsens Kommune vil i de enkelte år enten opskrive eller reducere forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende ved Kommunen. I 2008 vil forsyningsvirksomhedernes tilgodehavender blive nedbragt med 23,3 mio. kr.

6 Side 6 af 32 Bilag: Bilag 1: Oversigt over byrådsbeslutninger og nødvendige korrektioner. Bilag 2: Ønsker til driftsbudgettet. Bilag 3: Investeringsoversigt Bilag 4: Ønsker til investeringsoversigt Bilag 5: Notat vedr. effektiviseringstiltag på det administrative område. Bilag 6: Ældrerådets ønsker. Indstilling: Direktionen indstiller, at ovenstående indgår i det videre budgetarbejde til budget 2008 og overslagsårene. $-B $ B..-/B C..-/B,. $../.&-? D $*$ ;.$.$$ </. #3$? ; 06/2. $ 8 $ #.?"/$ ; E $ (.$$ </. +2# 2 :2*# /2 0 1/ :$ </.*1/: #!'().. $ * 1 *!$9,. $. *.. 3$ $.3 * $. 3.. $0.$$ (,%*3 ) ()/(,-&,0%&&1 2(()) $#/!$ 0..*0$ >.0 *?..0..$3#!

7 Side af *! / 6 $* 1 ;.3**0 $.. &9 * $ $ $03. $.!.*0$..3..* $ +..$$ %%%-%%%%F#/!$ G$ $ *. $ $ #. +.. (,%*; $,(,&&,&+,&& %-: / 2(/(4) 5) 6 )8() 2( 4)2)))9()))808) : )2( " 1 * $ *3 ** ',45 43$.! $.3 $$116! * 3$.!*% $$$ : $116! *!$.3 * $$ 5".*. 5"!*!$ 3 $ * 3$. $ $/

8 Side 8 af 32 : $$! *. 5"!*.$* *!..* <$ 5" $ *$" " 1.$ : $116!0! *!.3* $ $$!. * 3 6? = ( $. * $.3 3 $! $$ $116!0! $" 1 * $6? * ** $*$.3 $.3! 116! " 1 $ *$*!*.',45! $43$..*!** $ =3$ 43$. * #. #.$-0 $1+ =3$ =3$3$. $ 6 3 (,%*= $,(,&&,&+,&& 3&+:%&&1,-1'-"& 2)9)< ) )2( 1$66 $.. &0 0 " 1 $1$6$

9 Side 9 af 32 $$ $! $.*. $ 1$6 (,%*1 $,(,&-,&%,&& &+:%&&1,-''&"& )< ) 2/) 2((6 >)02(><0) 2, '94(0)#2( )2( "3.0 #$ $ $*$ 0$0$- /-;$.0 )/E6-#3*$ $ $ $ $ $$ $ $? 2$ $.*$ *?&'* $ $. $$ $ 0 *.3 * 2$ $ 0$.3 0$$! *&$$ H $3 2$ $. 0$0"0 $ H$ %-8I9--8I. %8I" )$ 0*$* %-/%-$0-$ 9 *9I * 09I $$$0 $ )$- #3* 1 # #! - 9-

10 Side 10 af 32 * $ * $ *?&.0$0*H! $ (,%*' $,(,&-,&%,&& &+:%&&1,-'1*"& )< ) 2/) 2((6 >)02(><0) 2, -94(0)#2( )2( "3.0 #$ $ $*$ 0$0$& *.0/--#3* $ $ $ $ $$ $ $?2$ $.*$ *?'* $ $. $$ $ 0 *.3 * 2$ $ 0$.3 0$$! *&$$ H $3 2$ $. 0$0"0 $ -H$ 9-8I98I. -8I"0 8 )$ *$%$0*-9I * 09-I $$$0 $ )$& *.0 #3* 1 # #! 99

11 Side 11 af 32 9& * $ * $ *?.0$0*-H! $ (,%** $,(,'%,&%,&& &+:%&&1,-'&*"& )2( (<) 0 )2( $ $$ * E.4.0. $$= 0 4 " )860 $. *$$6 $$.4.0." *$= (4.0! (+6* )86$ 0. 0$ * * " 1 3 &$ 3" #! I $ " #! -I4 " )86$.3 $ ( $ 0 3. * $8I:.3 $0 &9 $4 " )862$! *$$*.. 2$$ 4 " )864 " )86..$ " 1 $$! * $* 99:3$2!!. 6$ 0 *. $. $ $6$. $3 $. 6$...

12 Side 12 af 32 $ $ $$6$. $ * &9 )$! $. * 4 " )86.$ 6 3 (,-&& $,(,%&,+& 3*:+**1,*&="& (4) 2< /6 6 (() ())>) )2( 6.:.($ $ $3 $ /$$ ** 6.: +!%%+ $3 " *!. 0 $$ $ $. 3 ** **.$ $ $.! /$$ $ $. 1 < /$$ $ + 3..!* $.! *. *3! $3.*

13 Side 13 af 32 (,-&+ ()/ )2( $.3$ 3$.. * $0$ *$ $... $ " $ $. 3 :$$ *.*0$ 6$> 2. *$.**$ 0$ ;3 *$*$$$!3 6 0*.3. * :* *.. ;!... 1 $ " $* ;. $.*3*&**8$ 1., 3.*3.$ *3J$?. 3. #! $$>. ** *. ;*.$..*. & *.$$. (/*0 * $*0.* #. ;* '... 1 *! 3 KK

14 Side 14 af 32 (,-&% $,(,%3,&&,&&?+;:%&&1,-;-*"& (> ())( )2( (! 90.*..*.....*.<... * & 2.. * <../!! A6.!.3*3 $! *3 *" " " 0!! * "... *$$... 0" :$" = $:')" $$&. * /!..$!. /...0. # / ".3. $$$. 0." $*0 0..$3 - C. *?." $$0!0 $ - '*. - $....$$$ $$.$ 8 $ *0 :') $ $LL.$... /$$. / 0 $6M!!**.!. * $"! #. 2.. '...

15 Side 15 af 32 (,-&- $,(,'3,&&,&& %=:%&&1,31'&"& 2 2 ()) )2( : $$. $. 1.! $ 1. = *? 2. # *. 3. =* " 1.&.4.1..#3*.9..&. )$.. * $.3 *., $. $.*3 3 $..!.3.!$. $. N.3!.3..! $$ *$* *. $.. $*** 0. *. *3 * *.$ ** )* # "0. *!.6 360&-.33 " ** %-.3 3:&&.3 3. :. 8;!.3 3,82 *.3 4. ; 8;3 &.336=.3

16 Side 16 af *9.33 8#3*-&& C4.". 6. )* # *..$.! $.....!.$.. $ $$.&* * 3..$<. )*& #. $ $** *.*3*3 *$ $3 #. ' $. KK $KK $3 #! (,-&3 $,(,%=++;;: ( )4) 2(<( )2( 1,).." 1 $ $ *.* O-L*. 3$ 0 3 L & $*..3 $$.. *.. 3 ( ;0 3** $ ;0" # /" #0 6 1 " (# 10103, *

17 Side 1 af 32 ) 3** **. $,). 3*$- # $$. 3.. # C..1,). 3. $$-. $ $0$$.$$ #. 6.1 = 3$? (,-&; ) 0 ) ) A %&&= )2( 1. *0$.?9$.0 <.:3$.. $ #.?9<.:3$

18 Side 18 af 32 " $! "!# (,-&= $,(,&;,&+,&%,&+:%&&1,;3*"& 2() 0)8 ()) )2( $ *0$ $.0 $0. *0. $ 0 *# $ 3. 0$.3! *.$$* #*.. $$ $.0 - % *0 0 3 $.. 3. * -& '$.0.*00 3 ;.0$.0 =0.08=.0 $=0.0 *!A ; /0. $K.. K KK!. #. $.0 './$/:E*$,$0.$.0?

19 Side 19 af 32 (,-&1 $,(,+-,&;,&& &+:%&&1,3&%*"& (2 " ><( 2() %&&' )2( $ $$- " $ " $* #$$- '*$. *0 ;$$- " $!* "?* 3 *.. :3 $ 3$$.$8$. * <. **-H $ )$. $$.3 $$$$$$. $$*.2;:" 1. && )?* )$.. *0* )/ $* 3 $.$- 6 $. $3 $" 1 *?&.$??* -* 3 $! " $0! $ #3*1. $** $ C#3*$*$ *0$ & $*. *03.$$.$ $3. *0(0 $.3* 6$ 3 *0*$.$6$ $$*?$-<. *0." 1 )A. & 3 N

20 Side 20 af 32 6 $*? *&H 3. $ $!*.=0)0 $." 1?H 3N/P =0)$'. $* * /P < " A'. $&!!* /* ** $ <. $$- $* 1! $*.$..?H $-.3.?* $-03. $$$$.&9 &-&9$ *&& $-.!9$$$ &3 $! $*$. *0* $ -.?$..3" 1 $. *0.$ $0* " 1 *..$ $$- $ $!* ; /0. $$*$. *0/.$-/. $ #. 1.$>$- 1.$>$*$. *0 1.$>$$- 1.$> $!* 1.$/$-? 1.$/!*? 1.$/. *0? 1.$/-? *3

21 Side 21 af 32 (,-&' $,(,&;,&+,&%?%&:%&&1,3;13"& (> ()A(())890)2(4) )4 2% ) 0 )2( " 1 &*?I <..? " 6!!$1.0. $. $3 1.0?. 3!.0!*?&?. 3. =0 $3*..0$!.0$ $.0 3!!. *? 2$ * &&%#! <..? " 6!6!$1.0 *$ $ &&& #! $..$.$-%&%. 3. $* &&&&-1.#! " 6!!$1.0 3* &&& ;.. $*=0.8$- $*6*..8$- ; /0. $ #. '..*$

22 Side 22 af 32 (,-&* $,(,&;,&&,&& &&:%&&1,3;=="& (( 2(22 (8) )2( ;$ $$$.!#.$. $ #*. 3$ *3.* $.3 =0* $=0*. $ $ $$3 3!( $.. 0$$ $. 3**$ $ $$.!* -&&& ; /0. $. 3. * -&&: $ $$.! (,-+& $,(,&;,&1,&%,?%3:%&&1,3=1="& 2( (>) (>) 2 09)( /)( )2( ; 0* $ 3 0!.$.. $.0*.!*$=0($... $.0*0 9( 3 $. $.$

23 Side 23 af 32 $3..0$& 3 $!...$ =.06! $ *$ 6! 3.. $*?03. ) 3 $&$ =.06! $ 96! 3.. $*-? 03. =.06! $ 9 6! 3...-?03. $ 3.. =.0&6! $ $ 09 6! 3 $ *..0//$! $ $-$ $* = 6! $ $ 09 6! 3 $ *..0//$! $ $-$ $*.$.. $.0* ; 0! $ 0 $. ; /0. $2.$. *?**3 $ A.$.?. *$.-. *$ (,-++ $,(,&+,&%,&; &%:%&&1,-'1+"&

24 Side 24 af 32 ) 2/ (,1"%&&1 /4 (,;"%&&1 B)#( (C )2( #!. 0 $. 3. * * 3 ; < 4 " = $.; Q0. 3 : $$ $% $* >$ * 3>. 3 $ $% ; /0. $ #. 3,$%; Q03 --? +* *$ (,-+% $,(,&+,&%,+;?+=:%&&1,%+;'"& ) 2/4 (,="%&&1 2( ) 2(> ()(6 ())) )2( #!. * $. 3. $ * 3 " # /" $. + C = $.; 0. 3 : $$ $%

25 Side 25 af 32 $ * 39>. 3 $ $% ; /0. $ " # /" $. #. 3,$%; /*$ 1* 9? 1 * 39/RR)*$ **.3*3*! 0 $ * 3 $$ " # /" $ (,-+- $,(,&+,&%,&;?+=:%&&1,-+%+"& () / ++"%&&1 /4 *"%&&19(9( 0 )2( 4 0 * $0* $! +* *;.0?&& * +* $ * <$3. $$0 * 33. $ ; /0.. 0 $.$*$0!*? #!*? $$? * ;.0 3 *!*.. 3 3* $* < $0$. $$

26 Side 26 af 32 * $ /$ * 3 %/. $ ; /0. 90 $ ;!+ E ": #. +* $ /$ * 3 %/ 9//*$ # + ' $ $ (,-+3 $,(,&+,++,&+ &+:%&&=,+%+'"& () 82(8))) ()0)92(( ( )2( :!$! $1.* $=. $$3$ ) $3**/*$0 $$$3 $!! <0..* $3$* $. :3 &%& "$ 3!$!>=! * "$$3 &.$. 3. &&< 3!$! $$ *-&%$ 3$!$!$ 2$ $3 $$ $ H$$ $!$!

27 Side 2 af 32 ; /0. $ $0?!* #. :!$! L; 0$,L R*R *$ # + ' $ $ (,-+; $,(,'%,%&,&&?%&:%&&1,-''-"& () 2(6>)<9(4,,/6 () )2( (.. $**&.$ 3 $?* (0$ $ 3. -%% # &* # + ' $ $ (,-+= $,(,&=,&&,&;?+;:%&&1,+-+;"& ) 24 (,+*, )/ )/

28 Side 28 af 32 )2( #!. 0$3 %6*. * $4. 1 %%%/-$0*?.1.08*.0.$S #!. $ $ ;! " # /" " * ; 0 3 $3 3$$ 3 %6*. * $4.1 %%%/-$0*?.1.08*.0.$S #! ; /0. $ :3 %/S R4.*$ # + ' $ $! "!# (,-+1 $,(,&&,&+,&& &&:%&&1,+*-1"& 8 2/0)2A(/6 )2( $ $ $.*.. $&! 33 * *0 :. $ $3** *0 3 $ *0 $ 3..$ * ". C 34.6$*?! 3$*. 3 *.*. 4.$ $! $! $ $6. 6.$ *4.6" $.!* *.$ ; *0 *. 3. * $*?

29 Side 29 af 32 &#.3.$ $ $. -/ (.$.!*. $$ $ 3. $? $.3 ; *0. $ $ *..$ 3 $#3*1 *0.$* $ $9 4.6*..$. $ * **...$.3 3$. * *0 $?$.$. 3. $4.6 * 3 $ $.$ 3$ 3. $4. 6 8! *&..$$9$#3*1! -&-&$! 9-&-A. 8!. C.#! ;,, # + ' $ $! " (,-+' (> () 2(

30 Side 30 af 32 (,-+* < 20 (> ()(6())(: ) (,-%& < 20 (,-%+ < 20 (,-%% 20 (,-%- /8>)><()( ) )/( (,-%3 < (<((

31 Side 31 af 32 3.

32 Side 32 af 32 ()(2(. ;0" # /" < ;6? + ' $ (6 ;6$ # #0 6

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Horsens Byråd. Dagsorden med beslutninger. Møde nr behandling af budget : Byrådssalen. Mødested

Horsens Byråd. Dagsorden med beslutninger. Møde nr behandling af budget : Byrådssalen. Mødested Horsens Byråd Dagsorden med beslutninger Mødested Møde nr. 10-2. behandling af budget 2009 : Byrådssalen Mødetidspunkt : tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 17:00 Fraværende : Jytte Holm INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. 0 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2009-2012 Indholdsfortegnelse. Indtægter... 1 Kvalitetsfondsmidler... 3 Sanktioner i finansloven som gælder for 2009... 4 Driftsudgifterne... 6 Tekniske korrektioner

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere