kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse"

Transkript

1 kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland 7 Kompetencefabrikkens formål 7 Kompetencefabrikkens målgruppe 9 Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse SITUATIONSANALYSE 12 De seks vækstdrivere 13 Ledelseskompetencer 14 Kvalificeret arbejdskraft 15 Kapitalfremskaffelse 16 Innovation 18 Internationalisering og salg 19 Lokale rammevilkår KOMPETENCEANALYSE 22 Uddannelse og erfaring 23 Arbejdsområder 24 Erhvervsfremmeaktørernes kontakt til virksomheder 25 Behovet for kompetenceudvikling i erhvervsfremmesystemet 26 Fremadrettede emner for kompetenceudvikling Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond og Væstforum Sjælland Udarbejdet af: Analysekonsulent Pernille Førby Middelboe og Analysechef Nina Groes, Væksthus Sjælland Layout: Grafiker Helle Hauskov, Væksthus Sjælland Foto: Colourbox Oplag: stk. September 2011 For yderligere information kontakt Analysekonsulent Pernille Førby Middelboe eller Projektleder Rikke Betak Lund, Væksthus Sjælland Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse kan med kildeangivelse frit citeres NETVÆRKSANALYSE 32 Udbredt ønske om tættere samarbejde 32 Kendskab til erhvervsfremmeaktørernes kernekompetencer 32 Samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne 33 Tendens til to parallelle erhvervsfremmesystemer 34 Samarbejde mest udbredt på direktørniveau 35 Henvisninger i erhvervsfremmesystemet KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 40 Konklusioner 42 Anbefalinger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

3 indledning Kompetencefabrikken har til formål at løfte kompetenceniveauet i det brede erhvervsfremmesystem og øge netværksdannelsen imellem erhvervsfremmeaktørerne. Det gøres med henblik på at styrke vækst og global konkurrenceevne i Region Sjællands virksomheder. Nulpunktsanalysen understøtter Kompetencefabrikkens formål ved at skabe et kon kret vi densgrundlag omkring kompetenceniveau og netværksdannelse i erhvervsfremmesystemet, og anvise indsatsområder og aktiviteter for Kompetencefabrikken fremadrettet. Nulpunktsanalysen bygger på et solidt fundament af regionale, nationale og internationale data, herunder en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews gennemført blandt erhvervsfremmeaktørerne. 4 5

4 indledning indledning Vækstudfordringen i Region Sjælland Region Sjælland står over for store udfordringer, som udgør en brænd ende platform for regionens fremtidige vækst, velstand og velfærd. Den økonomiske vækst er gået uden om Region Sjælland, som i perio den har haft en gennemsnitlig vækstrate på 0,5 % mod et landsgennemsnit på 1,3 %. Samtidig har virksomhederne i Region Sjælland den laveste værdiskabelse i sammenligning med virksomheder i tilsvarende brancher i resten af landet. Den lave værdiskabelse er bredt funderet i regionen og ses på tværs af alle erhverv og alle kommuner, med Kalundborg som den eneste positive undtagelse. Virksomhederne i Region Sjælland er altså generelt set ikke i stand til at skabe den samme værdi med de medarbejderressourcer, de beskæftiger. Det har konsekvenser for det generelle indkomstniveau i regionen, som er det laveste i forhold til Danmarks øvrige regioner. Region Sjællands lave vækstrate og værdiskabelse er udtryk for, at region en ikke i tilstrækkelig grad har formået at tiltrække virksomheder inden for videnstunge erhverv og højtkvalificeret arbejdskraft. De private virksomheder i Region Sjælland beskæftiger kun i ringe grad højtuddannet arbejdskraft, idet kun 9,1 % af de ansatte har en længerevarende uddannelse mod 14,5 % på landsplan. Det er problematisk, fordi den højtkvalificerede arbejdskraft, der ofte er ansat i videnstunge erhverv, bidrager mere til værdiskabelsen og dermed væksten i virksomheden. Dertil kommer, at den højtkvalificerede arbejdskraft typisk har en højere indkomst og dermed et højere skattegrundlag. Det er derfor afgørende for Region Sjællands fremtidige vækst, velstand og velfærd, at regionen er i stand til at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft. Region Sjællands vækstudfordring forværres af nye tal fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, som viser, at arbejdsstyrken i Region Sjælland nu er mindre end den gruppe af personer, der står uden for arbejdsstyrken. Fremskrivninger af udviklingen i befolkningssammensætningen viser, at halvdelen af befolkningen vil være enten under 19 år eller over 65 år i Det betyder, at mindretallet i arbejdsstyrken skal tjene stadigt flere penge for at kunne forsørge det stigende flertal udenfor arbejdsstyrken en tendens, som vil forstærkes i de kommende år på grund af den demografiske udvikling. Derfor er det nu endnu vigtigere end tidligere, at værdiskabelsen per medarbejder i arbejdsstyrken er så høj som muligt. Det gælder både i forhold til værdien af arbejdskraften såvel som værdien af de produkter, der bliver produceret. Udviklingen er ikke ensartet i regionen. Region Sjælland er karakteriseret ved en regional ubalance, der giver sig udslag i en markant forskel mellem de kommuner, der ligger tættere på hovedstadsområdet, og de kommuner, der ligger længere fra hovedstadsområdet. Generelt set er situationen sådan, at de kommuner, der ligger tættere på hovedstadsområdet har højere beskæftigelsesgrad, flere højtuddannede og en højere værdiskabelse sammenlignet med de kommuner, der ligger længere fra hovedstadsområdet. Den regionale ubalance er en udfordring både på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Hvis områderne uden for de større byer hægtes af den erhvervsmæssige udvikling i forhold til at skabe vækst, velstand og velfærd, vil de 2 mio. danskere, der bor i de større byer, ikke kunne skabe værdi nok til at dække de fælles udgifter og betale for Danmarks velfærdsmodel. Region Sjælland står således overfor en betydelig udfordring i forhold til at finansiere regionens fremtidige vækst, velstand og velfærd. Fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland Hvis Region Sjælland skal forbedre værdiskabelsen i virksomhederne og opnå varig økonomisk vækst, der hæver sig over landsgennemsnittet, kræver det en målrettet indsats. Her fremstår erhvervsområdet som en afgørende løftestang i forhold til at sikre fremtidig vækst, velstand og velfærd i Region Sjælland. Region Sjællands 17 kommuner er gået sammen med Vækstforum Sjælland om at skabe en Vision for fremtidens Erhvervsservice. Visionen opstiller fire målsætninger, som samlet set skal skabe et internationalt førende erhvervsfremmesystem, der: Sikrer virksomhederne den nødvendige vejledning om krav til drift af virksomhed, der er behov for i den globale konkurrence Over for brugerne udgør et sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og fleksibelt system, hvor det er nemt og hurtigt at få kontakt til den rette samarbejdspartner De parter, der er involveret i arbejdet med erhvervsservice, betragtes som ét sammenhængende netværk med optimale evner til tæt samarbejde Samlet set medvirker til højere overlevelsesrater for nye virksomheder end gennemsnittet i Danmark og til, at den økonomiske vækst i regionen ligger over landsgennemsnittet Kompetencefabrikken indgår i de 17 kommuners og Vækstforum Sjællands Vision for fremtidens Erhvervsservice, hvor Kompetencefabrikken er udpeget til at skulle løfte det brede erhvervsfremmesystems kompetencer og understøtte øget samspil mellem erhvervsfremmeaktørerne. Dermed skal Kompetencefabrikken ses som et fælles projekt for alle erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland. Visionen for fremtidens Erhvervsservice danner grundlag for Kompetencefabrikkens indsatsområder, som dermed understøtter visionens overordnede målsætning om at medvirke til at skabe økonomisk vækst. Kompetencefabrikkens formål Kompetencefabrikkens formål er at bidrage til kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører. For at sikre adgang til opdateret og brugbar viden om vækst og konkurrencemæssige genveje for virksomhederne, skal Kompetencefabrikken imødegå to af de centrale udfordringer, som erhvervsfremmesystemet i Region Sjælland står overfor i dag: At løfte kompetenceniveauet bredt i erhvervsfremmesystemet med henblik på vækst og global konkurrenceevne At styrke netværket og evnen til at samarbejde erhvervsfremme aktørerne imellem Det er afgørende for Kompetencefabrikkens succes, at alle erhvervsfremmeaktører støtter aktivt op omkring projektets aktiviteter for at løfte kompetenceniveauet og styrke nerværks samarbejdet. Kompetencefabrikkens målgruppe Kompetencefabrikkens målgruppe er det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Erhvervsfremmesystemet består af en række erhvervsfremmeaktører, som har dét til fælles, at de arbejder for at styrke Region Sjællands virksomheders vækstmuligheder og konkurrenceevne gennem forbedring og udbygning af rammevilkårene samt vejledning af virksomhederne. Aktørgrupperne, samt eksempler på enkeltaktører, er illustreret i figuren på side 7. Aktørgrupperne såvel som enkeltaktørerne er identificeret ud fra Kompetencefabrikkens opdrag. Aktøroversigten skal ses som en dynamisk oversigt. Det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland 6 7 Region Sjælland Kommuner Erhvervsråd Væksthus Sjælland Medarbejdere med erhvervsog virksomhedsrettede opgaver i Region Sjælland Medarbejdere med erhvervsog virksomhedsrettede opgaver i Kommunerne i Region Sjælland Medarbejdere i den lokale erhvervsservice i Region Sjælland Medarbejdere i den specialiserede erhvervsservice i Region Sjælland Øvrige erhvervsserviceaktører Femern Bælt Development, Vækst fonden, Grønt Center, EVV, CAT Science/CAT Invest, Copenhagen Capacity m.fl. GTS er Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Risø DTU, Selandia, University College Sjælland, EUC Sjælland m.fl. Arbejdsmarkeds- og brancheforeninger Dansk Industri, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Metal m.fl. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut

5 indledning indledning Situationsanalyse kompetenceanalyse netværksanalyse Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse Formålet med Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse er at understøtte Kompetencefabrikkens formål ved at skabe et konkret vidensgrundlag omkring kompetenceniveau og netværksdannelse i erhvervsfremmesystemet, som skal bidrage til den videre udfoldelse af projektet, samt skabe et nulpunkt for fremtidig evaluering. Nulpunktsanalysen består af tre del analyser situationsanalyse, kompetenceanalyse og netværksanalyse samt konklusioner og anbefalinger, som vil anvise indsatsområder og aktiviteter for Kompetencefabrikken fremadrettet. med arbejderne i erhvervsfremmesystemets arbejdsområde, uddannelse og kompetenceniveau, samt samarbejdet mellem erhvervsfremmeaktørerne målt på kendskab, henvisninger og samarbejde. Spørgeskemaet er distribueret til 249 medarbejdere i erhvervsfremmesystemet i Region Sjælland, som er identificeret gennem personlige møder, telefonsamtaler, hjemmesider mv. Der er lagt et stort arbejde i at indkredse målgruppen så præcist som muligt, således at den definerede målgruppe indbefatter alle relevante erhvervsfremmemedarbejdere i Region Sjælland. 37 % af målgruppen har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Analysen præsenterer seks vækstdrivere, som beviseligt skaber vækst, og undersøger Region Sjællands erhvervsmæssige niveau i forhold til disse vækstdrivere. Det gøres for at klarlægge det vækstmæssige forbedringspotentiale. Analysen afdækker erhvervsfremmeaktørernes komptenceniveau og behovet for kompetenceudvikling i forhold til at understøtte virksomhedernes muligheder for at skabe vækst. Analysen undersøger strukturen og samarbejdet mellem erhvervsfremmesystemets aktører med henblik på at identificere uudnyttede muligheder i forhold til henvisninger, netværksaktiviteter og samarbejde. Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse er baseret på et solidt fundament af regionale, nationale og internationale data kvantitative såvel som kvalitative. Situationsanalysen bygger på eksisterende data og analyser, der belyser de faktorer, som beviseligt skaber vækst de såkaldte vækstdrivere og Region Sjællands erhvervsmæssige niveau i forhold til disse faktorer. Kompetenceanalysen og netværksanalysen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, samt kvalitative interviews med et bredt udvalg af erhvervs fremmeaktørerne. Spørgeskemaundersøgelsen spørger ind til Hvad angår arbejdsområder fordeler besvarelserne sig således, at alle arbejdsområder er godt repræsenteret. Derimod ses der en skævvridning i forhold til antallet af besvarelser fra de forskellige aktørgrupper. Fra kommuner, erhvervsråd, Væksthus Sjælland, GTS er og øvrige erhvervsserviceaktører er der modtaget et stort antal besvarelser, som tilmed fordeler sig på tværs af næsten alle regionens kommuner. Tre undtagelser fra dette generelle billede er Region Sjælland, forsknings- og uddannelses institutioner, samt arbejdsmarkeds- og brancheforeninger. Derfor er spørgeskemaresultater fra disse tre aktørgrupper udeladt flere steder i nulpunktsanalysen, da besvarelserne ikke vil kunne anses som værende repræsentative for hele aktørgruppen. Konklusioner og anbefalinger Der udarbejdes konklusioner og fremadrettede anbefalinger på indsatsniveau. Anbefalingerne sigter på at løfte kompetenceniveauet i erhvervsfremmesystemet og understøtte netværksdannelse og sparring. Respondenter fordelt på arbejdsområde 21% 18% 10% Analyse Kommunal myndighedsbehandling Projektarbejde 39% 33% Politikudvikling og strategi Vejledning og rådgivning af virksomheder Øvrige 38% Respondenter fordelt på aktørgruppe 8 9 1% 2% 1% Region Sjælland 7% Kommune 12% 33% Erhvervsråd Væksthus Sjælland Øvrige erhvervsserviceaktører GTS'er 26% 18% Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Arbejdsmarkeds- og branceforeninger Kompetencefabrikkens spørgeskema er distribueret til 249 erhvervsfremmemedarbejdere, som er identificeret gennem personlige møder, telefonsamtaler, hjemmesider mv. Der er lagt et stort arbejde i at ind kredse målgruppen så præcist som muligt, så den indbefatter alle relevante medarbejdere.

6 SITUATIONSANALYSE På baggrund af national og international best practice identificerer situationsanalysen seks vækstdrivere. De seks vækstdrivere er ledelseskompetencer, kvalificeret arbejdskraft, kapitalfremskaffelse, innovation, internationalisering og salg, samt lokale rammevilkår. Situationsanalysen viser, at Region Sjælland halter bagud på samtlige vækstdrivere i sammenligning med landets øvrige regioner. Det gælder både i forhold til et lavt uddannelsesniveau blandt ledere og medarbejdere, dårlig udnyttelse af eksterne finansieringsmuligheder, lav prioritering af innovation, lav internationaliseringsgrad og lokale rammevilkår, som, for de fleste kommuners vedkommende, ligger under landsgennemsnittet

7 situationsanalyse situationsanalyse De seks vækstdrivere For at erhvervsfremmesystemet skal kunne understøtte Visionen for fremtidens Erhvervsservice og dennes overordnede målsætning om at medvirke til at skabe økonomisk vækst, er det nødvendigt, at erhvervsfremmesystemet fokuserer på de faktorer, der kan medvirke til at skabe økonomisk vækst i Region Sjælland de såkaldte vækstdrivere. Vækstdriverne er de faktorer, som beviseligt genererer vækst, og som skal danne grundlag for er hvervsfremmesystemets fremtidige indsats. De seks vækstdrivere udgør ikke et udtømmende billede, men er udvalgt på baggrund af undersøgelser af national og international best practice og prioriteret i forhold til Region Sjællands særlige erhvervsmæssige udfordringer. De seks vækstdrivere er: Ledelseskompetencer Kvalificeret arbejdskraft Kapitalfremskaffelse Innovation Internationalisering og salg Lokale rammevilkår Ledelseskompetencer 60% 76% af virksomhedslederne i de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har en videregående uddannelse af de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har en professionel bestyrelse, som bidrager med relevant viden og erfaring til udvikling af virksomheden Kilde: Ernest & Young 1 Ledelseskompetencerne i Region Sjælland er de laveste på landsplan. I Region Sjællands virksomheder har kun 22,8 % af toplederne en længere varende uddannelse, hvilket er 30 % færre end på landsplan, hvor 33,3 % af toplederne har en længerevarende uddannelse. Derimod har regionen en højere andel af topledere, hvis højest fuldførte uddannelse er grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse. Samlet set har Region Sjælland landets dårligst uddannede topledere. I Dansk Industris ledelsesundersøgelse 2005 konkluderes det, at en virksomheds omsætning og indtjening forbedres markant, når virksomhedens bestyrelse pofessionaliseres, hvilket vil sige, at bestyrelsen har eksterne medlemmer, der har de rette kompetencer og et effektivt samarbejde med direktionen. Den mest afgørende enkeltfaktor for, at virksomheden kan opnå en bedre omsætning og indtjening, er om der er eksterne medlemmer i bestyrelsen. Tal fra Dansk Industri påpeger imidlertid, at hovedparten af de mindre og mellemstore virksomheder har en såkaldt tantebestyrelse. Ligeledes viser en undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheder udarbejdet af Greens Analyseinstitut, at færre virksomheder i Region Sjælland har en professionel bestyrelse i sammenligning med landets øvrige regioner. Der er således et behov for at styrke ledelseskompetencerne i direktionen såvel som bestyrelsen i Region Sjællands virksomheder. Andel topledere med længerevarende uddannelser 44,3% Region Hovedstaden 33,3% Hele landet 29,0% Region Midtjylland 27,1% Region Syddanmark 23,5% Region Nordjylland 22,8% Region Sjælland Kilde: Danmarks Statistik og estatistik 12 Andel af professionelle bestyrelser i mindre og mellemstore 13 virksomheder Er der professionelle, aflønnede medlemmer i virksomhedens bestyrelse? Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Ja 26% 25% 25% 18% 24% Nej 73% 74% 70% 76% 72% Ved ikke / Vil ikke svare 1% 1% 5% 5% 4% Kilde: Greens Analyseinstitut Fodnote 1: Ernest & Youngs Nordic Entrepreneurship Survey 2010 er en undersøgelse af små- og mellemstore virksomheder i Danmark, Sverige og Norge. For de 10 % af virksomhederne, der klarer sig bedst på bl.a. vækst i indtjening og medarbejdere, kortlægger undersøgelsen karakteristika, som adskiller disse virksomheder fra de resterende 90 %.

8 situationsanalyse situationsanalyse Kvalificeret arbejdskraft Kapitalfremskaffelse 100% af de virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, ser tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft som den afgørende faktor for at opnå konkurrencefordele Kilde: Ernest & Young Kvalificeret arbejdskraft udpeges igen og igen som det vigtigste parameter for virksomheders succes, og samtidig har tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft stor betydning for værdiskabelsen i den enkelte virksomhed. En analyse udarbejdet af Copenhagen Business School viser, at en enkelt højtuddannet med samfundsvidenskabelig baggrund bidrager lige så meget til værdiskabelsen som mellem 1,7 og 3,2 medarbejdere uden en uddannelse. Derfor er det problematisk, at kun 9,1 % af medarbejderne i Region Sjællands virksomheder har en længerevarende uddannelse, hvorimod det på landsplan er 14,5 % af medarbejderne i virksomhederne, der har en længerevarende uddannelse. Det lave uddannelsesniveau smitter af på værdiskabelsen i regionen, idet værdiskabelsen i Region Sjællands virksomheder er kr. pr. fuldtidsstilling mod et landsgennemsnit på kr. pr. fuldtidsstilling. På regionalt niveau tegner der sig ligeledes udfordringer i forhold til kvali ficeret arbejdskraft: Mangel på kvalificeret arbejdskraft: Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er blandt de laveste i landet, og kun 16,7 % har en længerevarende uddannelse. Manglen på højtuddannet ar bejds kraft har konsekvenser for Region Sjællands værdiskabelse og dermed konkurrenceevne Få job inden for videnstunge erhverv: De videnstunge erhverv er kun i begrænset omfang til stede i Region Sjælland, og dermed er det svært at tiltrække og fastholde den højtuddannede arbejds kraft. Hver dag pendler til Region Hovedstaden for at arbejde Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er blandt de laveste på landsplan. Region Sjælland har en højere andel af personer, der står uden en kompetencegivende uddannelse, og en lavere andel af personer, der har en længerevarende uddannelse. Disse faktorer har alvorlige konsekvenser for virksomhedernes muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og dermed for regionens muligheder for at tiltrække og fastholde virksomheder, særligt inden for de videnstunge erhverv. Det lave uddannelsesniveau forstærker en negativ spiraleffekt, som i sidste ende har konsekvenser for værdiskabelsen og konkurrenceevnen i Region Sjælland. En undersøgelse af virksomhederne i Region Sjælland viser, at: 59 % har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med en længerevarende uddannelse 48 % har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse 39% har kun i mindre grad eller slet ikke sørget for at efteruddanne deres medarbejdere Kilde: Oxford Research Virksomhedernes adgang til kapital er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder Kilde: Finansrådet Under finanskrisen er det især iværksættere og små og mellemstore virksomheder, der har oplevet at blive begrænset i deres vækst på grund af manglende adgang til kapital Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitalfremskaffelse er en markant udfordring for virksomhederne, og 52 % af de sjællandske virksomheder tilkendegiver ifølge tal fra Oxford Research, at de kun i mindre grad eller slet ikke har adgang til tilstrækkelig ekstern kapital. Denne pointe understøttes af tal fra Vækst fonden. Tallene viser, at Region Sjælland er den region, hvor færrest virksomheder modtager kapital fra Vækstfonden i form af vækstkaution og kom-igang-lån. I 2010 modtog 16 virksomheder i Region Sjælland vækstkaution, hvorimod gennemsnittet for landets øvrige fire regioner var 44 virksomheder. Samme tendens ses, hvad angår kom-i-gang-lån. Her modtog 4 virksomheder i Region Sjælland kom-i-gang-lån, imens 25 virksomheder i gennemsnit modtog kom-i-gang-lån i hver af landets øvrige fire regioner. Det har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at investere i innovation og vækst. Hvis virksomhedernes adgang til kapital skal forbedres, handler det i høj grad om at udnytte de eksisterende muligheder for finansiering, idet mange virksomheder ikke har kendskab til eksterne finansieringsmuligheder. I en rundspørge blandt virksomhederne i Region Sjælland svarer 71 %, at de kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til offentligt støttede finansieringsmuligheder, og 84 % svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til det private marked for venture kapital. Ligeledes har omkring 70 % af virksomhederne slet ikke forsøgt at fremskaffe ny kapital. Det skyldes bl.a., at virksomhederne ofte er forbeholdne overfor inddragelse af eksterne investorer på grund af frygt for at miste indflydelse i virksomheden, og at de ikke har tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre en ansøgningsproces om ny kapital. Antal virksomheder, der har modtaget vækstkaution i 2010, fordelt på regioner Antal virksomheder, der har modtaget vækstkaution, fordelt på regioner Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Antal virksomheder, der har modtaget kom-i-ganglån i 2010, fordelt på regioner Antal virksomheder, der har modtaget kom-i-gang-lån, fordelt på regioner Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Kilde: Vækstfonden Kilde: Vækstfonden Befolkningens højeste fuldførte uddannelsesniveau 2010 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Grundskole 30,6% 25,7% 33,6% 33,6% 30,7% 34,2% Almengymnasiale uddannelser 6,1% 9,2% 4,0% 4,3% 6,0% 4,4% Erhvervsgymnasiale uddannelser 2,3% 2,2% 1,8% 2,2% 2,7% 2,4% Erhvervsuddannelser 31,8% 26,1% 36,7% 34,4% 32,6% 34,4% Korte videregående uddannelser 4,8% 4,5% 4,7% 5,1% 5,1% 4,6% Mellemlange videregående uddannelser 12,5% 12,9% 11,9% 12,5% 12,5% 11,5% Bachelor 1,7% 3,0% 0,7% 1,0% 1,6% 1,1% Lange videregående uddannelser 6,4% 10,9% 3,9% 3,8% 5,4% 4,1% Forskeruddannelser 0,4% 0,8% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% Kilde: Danmarks Statistik Region Sjællands virksomheders kendskab til eksterne finansieringsmuligheder Region Sjællands virksomheders kendskab til eksterne finansieringsmuligheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Vækstfonden Har din virksomhed kendskab til offentligt støttede finansieringsmuligheder? Har din virksomhed kendskab til det private marked for venturekapital?

9 situationsanalyse situationsanalyse INNOVATION 90% 9% af de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har gennemført inno vations aktiviteter, især produktinnovation, organisa torisk innovation og procesinnovation, inden for de seneste to år af omsætningen investerer de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, på forskning og udvikling af omsætningen investerer de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og 10-12% beskæftigelse, på afdækning af kundebehov. Det er dobbelt så meget som andre virksomheder Kilde: Ernest & Young Andel af innovative virksomheder opgjort i % ud af regionens virksomheder Den lukkede tilgang til innovation er en kedelig tendens. Åben innovation, hvor eksterne samarbejdspartnere involveres i innovationsprocessen, giver bedre resultater i forhold til at være på forkant med fremtidens vigtigste produkt- og serviceområder. Derudover har virksomheder, der 16 Produktinnovativ Region Hovedstaden samarbejder med offentlige forskningsinstitutioner om innovation, en % højere værdiskabelse per medarbejder end andre virksomheder. Region Sjælland Procesinnovativ Organisatorisk innovativ Globaliseringen betyder, at det sjællandske erhvervsliv skal konkurrere på viden og på evnen til at skabe nye produkter, produktions- og forretningsmetoder. Der tegner sig imidlertid et forstemmende billede af Region Sjællands innovationsevne set i forhold til landets øvrige regioner. Det til trods for, at det samlede innovationsniveau i Region Sjælland er steget kraftigt det seneste år, således at regionen nu placerer sig forrest i innovationsfeltet kun overgået af Region Midtjylland. Når der skelnes mellem forskellige innovationstyper, er den positive udvikling dog knapt så entydig. Hvad angår organisatorisk innovation, som dækker over nye eller væsentligt ændrede metoder til arbejdspladsens organisering, forretningsgange, vidensstyring eller eksterne relationer, ligger Region Sjælland markant foran de øvrige regioner, men på både produktinnovation, procesinnovation og markedsføringsinnovation ligger Region Sjælland sidst i feltet. I den globale konkurrence betyder det, at virksomhederne i Region Sjælland får sværere ved at klare sig, fordi ikke-innovative produkter kan efterlignes af konkurrenter, og konkurrencen på ikkeinnovative produkter og markeder i højere grad foregår på pris. Hér står virksomhederne i Region Sjælland overfor skarp konkurrence fra lavtlønsområder i bl.a. Østeuropa og Asien. Andel af innovative virksomheder opgjort i procent af regionens virksomheder Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Landsgennemsnit Det er tydeligt, at innovationsindsatsen i virksomhederne i Region Sjælland ikke prioriteres tilstrækkeligt højt. I 2008 investerede Region Sjællands virksomheder mindre end 1 % af deres omsætning på forskning og udvikling. Opgjort i kroner og øre blev der i 2009 investeret mio. kr. i forskning og udvikling, hvilket er det næstlaveste beløb i sammenligning med landets øvrige regioner. Til sammenligning investerer virksomhederne i Region Hovedstaden mere end 22 gange så meget i forskning og udvikling som virksomhederne i Region Sjælland. Dertil kommer at Region Sjælland som den eneste region har haft et samlet fald i udgifterne til forskning og udvikling på 6 % i perioden Til sammenligning har de øvrige regioner i samme periode oplevet en stigning i udgifterne til forskning og udvikling på mellem 16 % og 85 %. Det har betydelige konsekvenser for Region Sjællands konkurrenceevne, når virksomhederne undlader at investere i fremtidig vækst, og der er derfor et fortsat stort behov for at prioritere innovationsindsatsen højt. Traditionelt set benytter virksomhederne i Region Sjælland sig af en lukket tilgang til innovation, hvilket betyder, at virksomheden selv står for at gennemføre deres innovationsprocesser. Det skyldes bl.a., at mange virksomheder ikke føler sig rustede til at gennemføre systematiske videns søgnings- og innovationsprocesser i samarbejde med eksterne sam arbejdspartnere. I en rundspørge fra Oxford Research, svarer 9 % af virksomhederne i Region Sjælland, at de samarbejder med universiteter, 27 % samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og 22 % samarbejder med videns- og rådgivningsinstitutioner om bl.a. innovation. Derudover viser rundspørgen, at 38 % af virksomhederne samarbejder med andre virksomheder omkring forskning, innovation eller udvikling af nye produkter, ydelser og processer. Region Sjællands virksomheders samarbejde med eksterne Region Sjællands virksomheders samarbejde med eksterne samarbejdspartnere samarbejdspartnere A B C D A B C D Samarbejder din virksomhed med andre virksomheder omkring forskning, innovation eller udvikling af produkter, ydelser eller processer? Samarbejder din virksomhed med andre uddannelsesinstitutioner? Samarbejder din virksomhed med videns- og rådgivningsinstitutioner? Samarbejder din virksomhed med universiteter? Kilde: Oxford Research Nej Ja Markedsføringsinnovativ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kilde: Danmarks Statistik

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Indhold Konklusioner og fremadrettede anbefalinger... 2 Deltagertilslutning og de gennemførte aktiviteter... 2 Deltagernes

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere