kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse"

Transkript

1 kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland 7 Kompetencefabrikkens formål 7 Kompetencefabrikkens målgruppe 9 Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse SITUATIONSANALYSE 12 De seks vækstdrivere 13 Ledelseskompetencer 14 Kvalificeret arbejdskraft 15 Kapitalfremskaffelse 16 Innovation 18 Internationalisering og salg 19 Lokale rammevilkår KOMPETENCEANALYSE 22 Uddannelse og erfaring 23 Arbejdsområder 24 Erhvervsfremmeaktørernes kontakt til virksomheder 25 Behovet for kompetenceudvikling i erhvervsfremmesystemet 26 Fremadrettede emner for kompetenceudvikling Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond og Væstforum Sjælland Udarbejdet af: Analysekonsulent Pernille Førby Middelboe og Analysechef Nina Groes, Væksthus Sjælland Layout: Grafiker Helle Hauskov, Væksthus Sjælland Foto: Colourbox Oplag: stk. September 2011 For yderligere information kontakt Analysekonsulent Pernille Førby Middelboe eller Projektleder Rikke Betak Lund, Væksthus Sjælland Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse kan med kildeangivelse frit citeres NETVÆRKSANALYSE 32 Udbredt ønske om tættere samarbejde 32 Kendskab til erhvervsfremmeaktørernes kernekompetencer 32 Samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne 33 Tendens til to parallelle erhvervsfremmesystemer 34 Samarbejde mest udbredt på direktørniveau 35 Henvisninger i erhvervsfremmesystemet KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 40 Konklusioner 42 Anbefalinger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

3 indledning Kompetencefabrikken har til formål at løfte kompetenceniveauet i det brede erhvervsfremmesystem og øge netværksdannelsen imellem erhvervsfremmeaktørerne. Det gøres med henblik på at styrke vækst og global konkurrenceevne i Region Sjællands virksomheder. Nulpunktsanalysen understøtter Kompetencefabrikkens formål ved at skabe et kon kret vi densgrundlag omkring kompetenceniveau og netværksdannelse i erhvervsfremmesystemet, og anvise indsatsområder og aktiviteter for Kompetencefabrikken fremadrettet. Nulpunktsanalysen bygger på et solidt fundament af regionale, nationale og internationale data, herunder en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews gennemført blandt erhvervsfremmeaktørerne. 4 5

4 indledning indledning Vækstudfordringen i Region Sjælland Region Sjælland står over for store udfordringer, som udgør en brænd ende platform for regionens fremtidige vækst, velstand og velfærd. Den økonomiske vækst er gået uden om Region Sjælland, som i perio den har haft en gennemsnitlig vækstrate på 0,5 % mod et landsgennemsnit på 1,3 %. Samtidig har virksomhederne i Region Sjælland den laveste værdiskabelse i sammenligning med virksomheder i tilsvarende brancher i resten af landet. Den lave værdiskabelse er bredt funderet i regionen og ses på tværs af alle erhverv og alle kommuner, med Kalundborg som den eneste positive undtagelse. Virksomhederne i Region Sjælland er altså generelt set ikke i stand til at skabe den samme værdi med de medarbejderressourcer, de beskæftiger. Det har konsekvenser for det generelle indkomstniveau i regionen, som er det laveste i forhold til Danmarks øvrige regioner. Region Sjællands lave vækstrate og værdiskabelse er udtryk for, at region en ikke i tilstrækkelig grad har formået at tiltrække virksomheder inden for videnstunge erhverv og højtkvalificeret arbejdskraft. De private virksomheder i Region Sjælland beskæftiger kun i ringe grad højtuddannet arbejdskraft, idet kun 9,1 % af de ansatte har en længerevarende uddannelse mod 14,5 % på landsplan. Det er problematisk, fordi den højtkvalificerede arbejdskraft, der ofte er ansat i videnstunge erhverv, bidrager mere til værdiskabelsen og dermed væksten i virksomheden. Dertil kommer, at den højtkvalificerede arbejdskraft typisk har en højere indkomst og dermed et højere skattegrundlag. Det er derfor afgørende for Region Sjællands fremtidige vækst, velstand og velfærd, at regionen er i stand til at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft. Region Sjællands vækstudfordring forværres af nye tal fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, som viser, at arbejdsstyrken i Region Sjælland nu er mindre end den gruppe af personer, der står uden for arbejdsstyrken. Fremskrivninger af udviklingen i befolkningssammensætningen viser, at halvdelen af befolkningen vil være enten under 19 år eller over 65 år i Det betyder, at mindretallet i arbejdsstyrken skal tjene stadigt flere penge for at kunne forsørge det stigende flertal udenfor arbejdsstyrken en tendens, som vil forstærkes i de kommende år på grund af den demografiske udvikling. Derfor er det nu endnu vigtigere end tidligere, at værdiskabelsen per medarbejder i arbejdsstyrken er så høj som muligt. Det gælder både i forhold til værdien af arbejdskraften såvel som værdien af de produkter, der bliver produceret. Udviklingen er ikke ensartet i regionen. Region Sjælland er karakteriseret ved en regional ubalance, der giver sig udslag i en markant forskel mellem de kommuner, der ligger tættere på hovedstadsområdet, og de kommuner, der ligger længere fra hovedstadsområdet. Generelt set er situationen sådan, at de kommuner, der ligger tættere på hovedstadsområdet har højere beskæftigelsesgrad, flere højtuddannede og en højere værdiskabelse sammenlignet med de kommuner, der ligger længere fra hovedstadsområdet. Den regionale ubalance er en udfordring både på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Hvis områderne uden for de større byer hægtes af den erhvervsmæssige udvikling i forhold til at skabe vækst, velstand og velfærd, vil de 2 mio. danskere, der bor i de større byer, ikke kunne skabe værdi nok til at dække de fælles udgifter og betale for Danmarks velfærdsmodel. Region Sjælland står således overfor en betydelig udfordring i forhold til at finansiere regionens fremtidige vækst, velstand og velfærd. Fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland Hvis Region Sjælland skal forbedre værdiskabelsen i virksomhederne og opnå varig økonomisk vækst, der hæver sig over landsgennemsnittet, kræver det en målrettet indsats. Her fremstår erhvervsområdet som en afgørende løftestang i forhold til at sikre fremtidig vækst, velstand og velfærd i Region Sjælland. Region Sjællands 17 kommuner er gået sammen med Vækstforum Sjælland om at skabe en Vision for fremtidens Erhvervsservice. Visionen opstiller fire målsætninger, som samlet set skal skabe et internationalt førende erhvervsfremmesystem, der: Sikrer virksomhederne den nødvendige vejledning om krav til drift af virksomhed, der er behov for i den globale konkurrence Over for brugerne udgør et sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og fleksibelt system, hvor det er nemt og hurtigt at få kontakt til den rette samarbejdspartner De parter, der er involveret i arbejdet med erhvervsservice, betragtes som ét sammenhængende netværk med optimale evner til tæt samarbejde Samlet set medvirker til højere overlevelsesrater for nye virksomheder end gennemsnittet i Danmark og til, at den økonomiske vækst i regionen ligger over landsgennemsnittet Kompetencefabrikken indgår i de 17 kommuners og Vækstforum Sjællands Vision for fremtidens Erhvervsservice, hvor Kompetencefabrikken er udpeget til at skulle løfte det brede erhvervsfremmesystems kompetencer og understøtte øget samspil mellem erhvervsfremmeaktørerne. Dermed skal Kompetencefabrikken ses som et fælles projekt for alle erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland. Visionen for fremtidens Erhvervsservice danner grundlag for Kompetencefabrikkens indsatsområder, som dermed understøtter visionens overordnede målsætning om at medvirke til at skabe økonomisk vækst. Kompetencefabrikkens formål Kompetencefabrikkens formål er at bidrage til kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører. For at sikre adgang til opdateret og brugbar viden om vækst og konkurrencemæssige genveje for virksomhederne, skal Kompetencefabrikken imødegå to af de centrale udfordringer, som erhvervsfremmesystemet i Region Sjælland står overfor i dag: At løfte kompetenceniveauet bredt i erhvervsfremmesystemet med henblik på vækst og global konkurrenceevne At styrke netværket og evnen til at samarbejde erhvervsfremme aktørerne imellem Det er afgørende for Kompetencefabrikkens succes, at alle erhvervsfremmeaktører støtter aktivt op omkring projektets aktiviteter for at løfte kompetenceniveauet og styrke nerværks samarbejdet. Kompetencefabrikkens målgruppe Kompetencefabrikkens målgruppe er det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Erhvervsfremmesystemet består af en række erhvervsfremmeaktører, som har dét til fælles, at de arbejder for at styrke Region Sjællands virksomheders vækstmuligheder og konkurrenceevne gennem forbedring og udbygning af rammevilkårene samt vejledning af virksomhederne. Aktørgrupperne, samt eksempler på enkeltaktører, er illustreret i figuren på side 7. Aktørgrupperne såvel som enkeltaktørerne er identificeret ud fra Kompetencefabrikkens opdrag. Aktøroversigten skal ses som en dynamisk oversigt. Det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland 6 7 Region Sjælland Kommuner Erhvervsråd Væksthus Sjælland Medarbejdere med erhvervsog virksomhedsrettede opgaver i Region Sjælland Medarbejdere med erhvervsog virksomhedsrettede opgaver i Kommunerne i Region Sjælland Medarbejdere i den lokale erhvervsservice i Region Sjælland Medarbejdere i den specialiserede erhvervsservice i Region Sjælland Øvrige erhvervsserviceaktører Femern Bælt Development, Vækst fonden, Grønt Center, EVV, CAT Science/CAT Invest, Copenhagen Capacity m.fl. GTS er Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Risø DTU, Selandia, University College Sjælland, EUC Sjælland m.fl. Arbejdsmarkeds- og brancheforeninger Dansk Industri, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Metal m.fl. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut

5 indledning indledning Situationsanalyse kompetenceanalyse netværksanalyse Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse Formålet med Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse er at understøtte Kompetencefabrikkens formål ved at skabe et konkret vidensgrundlag omkring kompetenceniveau og netværksdannelse i erhvervsfremmesystemet, som skal bidrage til den videre udfoldelse af projektet, samt skabe et nulpunkt for fremtidig evaluering. Nulpunktsanalysen består af tre del analyser situationsanalyse, kompetenceanalyse og netværksanalyse samt konklusioner og anbefalinger, som vil anvise indsatsområder og aktiviteter for Kompetencefabrikken fremadrettet. med arbejderne i erhvervsfremmesystemets arbejdsområde, uddannelse og kompetenceniveau, samt samarbejdet mellem erhvervsfremmeaktørerne målt på kendskab, henvisninger og samarbejde. Spørgeskemaet er distribueret til 249 medarbejdere i erhvervsfremmesystemet i Region Sjælland, som er identificeret gennem personlige møder, telefonsamtaler, hjemmesider mv. Der er lagt et stort arbejde i at indkredse målgruppen så præcist som muligt, således at den definerede målgruppe indbefatter alle relevante erhvervsfremmemedarbejdere i Region Sjælland. 37 % af målgruppen har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Analysen præsenterer seks vækstdrivere, som beviseligt skaber vækst, og undersøger Region Sjællands erhvervsmæssige niveau i forhold til disse vækstdrivere. Det gøres for at klarlægge det vækstmæssige forbedringspotentiale. Analysen afdækker erhvervsfremmeaktørernes komptenceniveau og behovet for kompetenceudvikling i forhold til at understøtte virksomhedernes muligheder for at skabe vækst. Analysen undersøger strukturen og samarbejdet mellem erhvervsfremmesystemets aktører med henblik på at identificere uudnyttede muligheder i forhold til henvisninger, netværksaktiviteter og samarbejde. Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse er baseret på et solidt fundament af regionale, nationale og internationale data kvantitative såvel som kvalitative. Situationsanalysen bygger på eksisterende data og analyser, der belyser de faktorer, som beviseligt skaber vækst de såkaldte vækstdrivere og Region Sjællands erhvervsmæssige niveau i forhold til disse faktorer. Kompetenceanalysen og netværksanalysen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, samt kvalitative interviews med et bredt udvalg af erhvervs fremmeaktørerne. Spørgeskemaundersøgelsen spørger ind til Hvad angår arbejdsområder fordeler besvarelserne sig således, at alle arbejdsområder er godt repræsenteret. Derimod ses der en skævvridning i forhold til antallet af besvarelser fra de forskellige aktørgrupper. Fra kommuner, erhvervsråd, Væksthus Sjælland, GTS er og øvrige erhvervsserviceaktører er der modtaget et stort antal besvarelser, som tilmed fordeler sig på tværs af næsten alle regionens kommuner. Tre undtagelser fra dette generelle billede er Region Sjælland, forsknings- og uddannelses institutioner, samt arbejdsmarkeds- og brancheforeninger. Derfor er spørgeskemaresultater fra disse tre aktørgrupper udeladt flere steder i nulpunktsanalysen, da besvarelserne ikke vil kunne anses som værende repræsentative for hele aktørgruppen. Konklusioner og anbefalinger Der udarbejdes konklusioner og fremadrettede anbefalinger på indsatsniveau. Anbefalingerne sigter på at løfte kompetenceniveauet i erhvervsfremmesystemet og understøtte netværksdannelse og sparring. Respondenter fordelt på arbejdsområde 21% 18% 10% Analyse Kommunal myndighedsbehandling Projektarbejde 39% 33% Politikudvikling og strategi Vejledning og rådgivning af virksomheder Øvrige 38% Respondenter fordelt på aktørgruppe 8 9 1% 2% 1% Region Sjælland 7% Kommune 12% 33% Erhvervsråd Væksthus Sjælland Øvrige erhvervsserviceaktører GTS'er 26% 18% Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Arbejdsmarkeds- og branceforeninger Kompetencefabrikkens spørgeskema er distribueret til 249 erhvervsfremmemedarbejdere, som er identificeret gennem personlige møder, telefonsamtaler, hjemmesider mv. Der er lagt et stort arbejde i at ind kredse målgruppen så præcist som muligt, så den indbefatter alle relevante medarbejdere.

6 SITUATIONSANALYSE På baggrund af national og international best practice identificerer situationsanalysen seks vækstdrivere. De seks vækstdrivere er ledelseskompetencer, kvalificeret arbejdskraft, kapitalfremskaffelse, innovation, internationalisering og salg, samt lokale rammevilkår. Situationsanalysen viser, at Region Sjælland halter bagud på samtlige vækstdrivere i sammenligning med landets øvrige regioner. Det gælder både i forhold til et lavt uddannelsesniveau blandt ledere og medarbejdere, dårlig udnyttelse af eksterne finansieringsmuligheder, lav prioritering af innovation, lav internationaliseringsgrad og lokale rammevilkår, som, for de fleste kommuners vedkommende, ligger under landsgennemsnittet

7 situationsanalyse situationsanalyse De seks vækstdrivere For at erhvervsfremmesystemet skal kunne understøtte Visionen for fremtidens Erhvervsservice og dennes overordnede målsætning om at medvirke til at skabe økonomisk vækst, er det nødvendigt, at erhvervsfremmesystemet fokuserer på de faktorer, der kan medvirke til at skabe økonomisk vækst i Region Sjælland de såkaldte vækstdrivere. Vækstdriverne er de faktorer, som beviseligt genererer vækst, og som skal danne grundlag for er hvervsfremmesystemets fremtidige indsats. De seks vækstdrivere udgør ikke et udtømmende billede, men er udvalgt på baggrund af undersøgelser af national og international best practice og prioriteret i forhold til Region Sjællands særlige erhvervsmæssige udfordringer. De seks vækstdrivere er: Ledelseskompetencer Kvalificeret arbejdskraft Kapitalfremskaffelse Innovation Internationalisering og salg Lokale rammevilkår Ledelseskompetencer 60% 76% af virksomhedslederne i de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har en videregående uddannelse af de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har en professionel bestyrelse, som bidrager med relevant viden og erfaring til udvikling af virksomheden Kilde: Ernest & Young 1 Ledelseskompetencerne i Region Sjælland er de laveste på landsplan. I Region Sjællands virksomheder har kun 22,8 % af toplederne en længere varende uddannelse, hvilket er 30 % færre end på landsplan, hvor 33,3 % af toplederne har en længerevarende uddannelse. Derimod har regionen en højere andel af topledere, hvis højest fuldførte uddannelse er grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse. Samlet set har Region Sjælland landets dårligst uddannede topledere. I Dansk Industris ledelsesundersøgelse 2005 konkluderes det, at en virksomheds omsætning og indtjening forbedres markant, når virksomhedens bestyrelse pofessionaliseres, hvilket vil sige, at bestyrelsen har eksterne medlemmer, der har de rette kompetencer og et effektivt samarbejde med direktionen. Den mest afgørende enkeltfaktor for, at virksomheden kan opnå en bedre omsætning og indtjening, er om der er eksterne medlemmer i bestyrelsen. Tal fra Dansk Industri påpeger imidlertid, at hovedparten af de mindre og mellemstore virksomheder har en såkaldt tantebestyrelse. Ligeledes viser en undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheder udarbejdet af Greens Analyseinstitut, at færre virksomheder i Region Sjælland har en professionel bestyrelse i sammenligning med landets øvrige regioner. Der er således et behov for at styrke ledelseskompetencerne i direktionen såvel som bestyrelsen i Region Sjællands virksomheder. Andel topledere med længerevarende uddannelser 44,3% Region Hovedstaden 33,3% Hele landet 29,0% Region Midtjylland 27,1% Region Syddanmark 23,5% Region Nordjylland 22,8% Region Sjælland Kilde: Danmarks Statistik og estatistik 12 Andel af professionelle bestyrelser i mindre og mellemstore 13 virksomheder Er der professionelle, aflønnede medlemmer i virksomhedens bestyrelse? Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Ja 26% 25% 25% 18% 24% Nej 73% 74% 70% 76% 72% Ved ikke / Vil ikke svare 1% 1% 5% 5% 4% Kilde: Greens Analyseinstitut Fodnote 1: Ernest & Youngs Nordic Entrepreneurship Survey 2010 er en undersøgelse af små- og mellemstore virksomheder i Danmark, Sverige og Norge. For de 10 % af virksomhederne, der klarer sig bedst på bl.a. vækst i indtjening og medarbejdere, kortlægger undersøgelsen karakteristika, som adskiller disse virksomheder fra de resterende 90 %.

8 situationsanalyse situationsanalyse Kvalificeret arbejdskraft Kapitalfremskaffelse 100% af de virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, ser tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft som den afgørende faktor for at opnå konkurrencefordele Kilde: Ernest & Young Kvalificeret arbejdskraft udpeges igen og igen som det vigtigste parameter for virksomheders succes, og samtidig har tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft stor betydning for værdiskabelsen i den enkelte virksomhed. En analyse udarbejdet af Copenhagen Business School viser, at en enkelt højtuddannet med samfundsvidenskabelig baggrund bidrager lige så meget til værdiskabelsen som mellem 1,7 og 3,2 medarbejdere uden en uddannelse. Derfor er det problematisk, at kun 9,1 % af medarbejderne i Region Sjællands virksomheder har en længerevarende uddannelse, hvorimod det på landsplan er 14,5 % af medarbejderne i virksomhederne, der har en længerevarende uddannelse. Det lave uddannelsesniveau smitter af på værdiskabelsen i regionen, idet værdiskabelsen i Region Sjællands virksomheder er kr. pr. fuldtidsstilling mod et landsgennemsnit på kr. pr. fuldtidsstilling. På regionalt niveau tegner der sig ligeledes udfordringer i forhold til kvali ficeret arbejdskraft: Mangel på kvalificeret arbejdskraft: Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er blandt de laveste i landet, og kun 16,7 % har en længerevarende uddannelse. Manglen på højtuddannet ar bejds kraft har konsekvenser for Region Sjællands værdiskabelse og dermed konkurrenceevne Få job inden for videnstunge erhverv: De videnstunge erhverv er kun i begrænset omfang til stede i Region Sjælland, og dermed er det svært at tiltrække og fastholde den højtuddannede arbejds kraft. Hver dag pendler til Region Hovedstaden for at arbejde Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er blandt de laveste på landsplan. Region Sjælland har en højere andel af personer, der står uden en kompetencegivende uddannelse, og en lavere andel af personer, der har en længerevarende uddannelse. Disse faktorer har alvorlige konsekvenser for virksomhedernes muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og dermed for regionens muligheder for at tiltrække og fastholde virksomheder, særligt inden for de videnstunge erhverv. Det lave uddannelsesniveau forstærker en negativ spiraleffekt, som i sidste ende har konsekvenser for værdiskabelsen og konkurrenceevnen i Region Sjælland. En undersøgelse af virksomhederne i Region Sjælland viser, at: 59 % har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med en længerevarende uddannelse 48 % har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse 39% har kun i mindre grad eller slet ikke sørget for at efteruddanne deres medarbejdere Kilde: Oxford Research Virksomhedernes adgang til kapital er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder Kilde: Finansrådet Under finanskrisen er det især iværksættere og små og mellemstore virksomheder, der har oplevet at blive begrænset i deres vækst på grund af manglende adgang til kapital Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitalfremskaffelse er en markant udfordring for virksomhederne, og 52 % af de sjællandske virksomheder tilkendegiver ifølge tal fra Oxford Research, at de kun i mindre grad eller slet ikke har adgang til tilstrækkelig ekstern kapital. Denne pointe understøttes af tal fra Vækst fonden. Tallene viser, at Region Sjælland er den region, hvor færrest virksomheder modtager kapital fra Vækstfonden i form af vækstkaution og kom-igang-lån. I 2010 modtog 16 virksomheder i Region Sjælland vækstkaution, hvorimod gennemsnittet for landets øvrige fire regioner var 44 virksomheder. Samme tendens ses, hvad angår kom-i-gang-lån. Her modtog 4 virksomheder i Region Sjælland kom-i-gang-lån, imens 25 virksomheder i gennemsnit modtog kom-i-gang-lån i hver af landets øvrige fire regioner. Det har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at investere i innovation og vækst. Hvis virksomhedernes adgang til kapital skal forbedres, handler det i høj grad om at udnytte de eksisterende muligheder for finansiering, idet mange virksomheder ikke har kendskab til eksterne finansieringsmuligheder. I en rundspørge blandt virksomhederne i Region Sjælland svarer 71 %, at de kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til offentligt støttede finansieringsmuligheder, og 84 % svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til det private marked for venture kapital. Ligeledes har omkring 70 % af virksomhederne slet ikke forsøgt at fremskaffe ny kapital. Det skyldes bl.a., at virksomhederne ofte er forbeholdne overfor inddragelse af eksterne investorer på grund af frygt for at miste indflydelse i virksomheden, og at de ikke har tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre en ansøgningsproces om ny kapital. Antal virksomheder, der har modtaget vækstkaution i 2010, fordelt på regioner Antal virksomheder, der har modtaget vækstkaution, fordelt på regioner Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Antal virksomheder, der har modtaget kom-i-ganglån i 2010, fordelt på regioner Antal virksomheder, der har modtaget kom-i-gang-lån, fordelt på regioner Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Kilde: Vækstfonden Kilde: Vækstfonden Befolkningens højeste fuldførte uddannelsesniveau 2010 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Grundskole 30,6% 25,7% 33,6% 33,6% 30,7% 34,2% Almengymnasiale uddannelser 6,1% 9,2% 4,0% 4,3% 6,0% 4,4% Erhvervsgymnasiale uddannelser 2,3% 2,2% 1,8% 2,2% 2,7% 2,4% Erhvervsuddannelser 31,8% 26,1% 36,7% 34,4% 32,6% 34,4% Korte videregående uddannelser 4,8% 4,5% 4,7% 5,1% 5,1% 4,6% Mellemlange videregående uddannelser 12,5% 12,9% 11,9% 12,5% 12,5% 11,5% Bachelor 1,7% 3,0% 0,7% 1,0% 1,6% 1,1% Lange videregående uddannelser 6,4% 10,9% 3,9% 3,8% 5,4% 4,1% Forskeruddannelser 0,4% 0,8% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% Kilde: Danmarks Statistik Region Sjællands virksomheders kendskab til eksterne finansieringsmuligheder Region Sjællands virksomheders kendskab til eksterne finansieringsmuligheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Vækstfonden Har din virksomhed kendskab til offentligt støttede finansieringsmuligheder? Har din virksomhed kendskab til det private marked for venturekapital?

9 situationsanalyse situationsanalyse INNOVATION 90% 9% af de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har gennemført inno vations aktiviteter, især produktinnovation, organisa torisk innovation og procesinnovation, inden for de seneste to år af omsætningen investerer de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, på forskning og udvikling af omsætningen investerer de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og 10-12% beskæftigelse, på afdækning af kundebehov. Det er dobbelt så meget som andre virksomheder Kilde: Ernest & Young Andel af innovative virksomheder opgjort i % ud af regionens virksomheder Den lukkede tilgang til innovation er en kedelig tendens. Åben innovation, hvor eksterne samarbejdspartnere involveres i innovationsprocessen, giver bedre resultater i forhold til at være på forkant med fremtidens vigtigste produkt- og serviceområder. Derudover har virksomheder, der 16 Produktinnovativ Region Hovedstaden samarbejder med offentlige forskningsinstitutioner om innovation, en % højere værdiskabelse per medarbejder end andre virksomheder. Region Sjælland Procesinnovativ Organisatorisk innovativ Globaliseringen betyder, at det sjællandske erhvervsliv skal konkurrere på viden og på evnen til at skabe nye produkter, produktions- og forretningsmetoder. Der tegner sig imidlertid et forstemmende billede af Region Sjællands innovationsevne set i forhold til landets øvrige regioner. Det til trods for, at det samlede innovationsniveau i Region Sjælland er steget kraftigt det seneste år, således at regionen nu placerer sig forrest i innovationsfeltet kun overgået af Region Midtjylland. Når der skelnes mellem forskellige innovationstyper, er den positive udvikling dog knapt så entydig. Hvad angår organisatorisk innovation, som dækker over nye eller væsentligt ændrede metoder til arbejdspladsens organisering, forretningsgange, vidensstyring eller eksterne relationer, ligger Region Sjælland markant foran de øvrige regioner, men på både produktinnovation, procesinnovation og markedsføringsinnovation ligger Region Sjælland sidst i feltet. I den globale konkurrence betyder det, at virksomhederne i Region Sjælland får sværere ved at klare sig, fordi ikke-innovative produkter kan efterlignes af konkurrenter, og konkurrencen på ikkeinnovative produkter og markeder i højere grad foregår på pris. Hér står virksomhederne i Region Sjælland overfor skarp konkurrence fra lavtlønsområder i bl.a. Østeuropa og Asien. Andel af innovative virksomheder opgjort i procent af regionens virksomheder Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Landsgennemsnit Det er tydeligt, at innovationsindsatsen i virksomhederne i Region Sjælland ikke prioriteres tilstrækkeligt højt. I 2008 investerede Region Sjællands virksomheder mindre end 1 % af deres omsætning på forskning og udvikling. Opgjort i kroner og øre blev der i 2009 investeret mio. kr. i forskning og udvikling, hvilket er det næstlaveste beløb i sammenligning med landets øvrige regioner. Til sammenligning investerer virksomhederne i Region Hovedstaden mere end 22 gange så meget i forskning og udvikling som virksomhederne i Region Sjælland. Dertil kommer at Region Sjælland som den eneste region har haft et samlet fald i udgifterne til forskning og udvikling på 6 % i perioden Til sammenligning har de øvrige regioner i samme periode oplevet en stigning i udgifterne til forskning og udvikling på mellem 16 % og 85 %. Det har betydelige konsekvenser for Region Sjællands konkurrenceevne, når virksomhederne undlader at investere i fremtidig vækst, og der er derfor et fortsat stort behov for at prioritere innovationsindsatsen højt. Traditionelt set benytter virksomhederne i Region Sjælland sig af en lukket tilgang til innovation, hvilket betyder, at virksomheden selv står for at gennemføre deres innovationsprocesser. Det skyldes bl.a., at mange virksomheder ikke føler sig rustede til at gennemføre systematiske videns søgnings- og innovationsprocesser i samarbejde med eksterne sam arbejdspartnere. I en rundspørge fra Oxford Research, svarer 9 % af virksomhederne i Region Sjælland, at de samarbejder med universiteter, 27 % samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og 22 % samarbejder med videns- og rådgivningsinstitutioner om bl.a. innovation. Derudover viser rundspørgen, at 38 % af virksomhederne samarbejder med andre virksomheder omkring forskning, innovation eller udvikling af nye produkter, ydelser og processer. Region Sjællands virksomheders samarbejde med eksterne Region Sjællands virksomheders samarbejde med eksterne samarbejdspartnere samarbejdspartnere A B C D A B C D Samarbejder din virksomhed med andre virksomheder omkring forskning, innovation eller udvikling af produkter, ydelser eller processer? Samarbejder din virksomhed med andre uddannelsesinstitutioner? Samarbejder din virksomhed med videns- og rådgivningsinstitutioner? Samarbejder din virksomhed med universiteter? Kilde: Oxford Research Nej Ja Markedsføringsinnovativ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kilde: Danmarks Statistik

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Vækstiværksættere. med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Vækstiværksættere. med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Vækstiværksættere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Januar 2017 Sammenfatning Vækstiværksættere er en vigtig del af en effektiv markedsøkonomi. De udfordrer eksisterende virksomheder med nye produkter

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere