kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse"

Transkript

1 kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland 7 Kompetencefabrikkens formål 7 Kompetencefabrikkens målgruppe 9 Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse SITUATIONSANALYSE 12 De seks vækstdrivere 13 Ledelseskompetencer 14 Kvalificeret arbejdskraft 15 Kapitalfremskaffelse 16 Innovation 18 Internationalisering og salg 19 Lokale rammevilkår KOMPETENCEANALYSE 22 Uddannelse og erfaring 23 Arbejdsområder 24 Erhvervsfremmeaktørernes kontakt til virksomheder 25 Behovet for kompetenceudvikling i erhvervsfremmesystemet 26 Fremadrettede emner for kompetenceudvikling Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond og Væstforum Sjælland Udarbejdet af: Analysekonsulent Pernille Førby Middelboe og Analysechef Nina Groes, Væksthus Sjælland Layout: Grafiker Helle Hauskov, Væksthus Sjælland Foto: Colourbox Oplag: stk. September 2011 For yderligere information kontakt Analysekonsulent Pernille Førby Middelboe eller Projektleder Rikke Betak Lund, Væksthus Sjælland Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse kan med kildeangivelse frit citeres NETVÆRKSANALYSE 32 Udbredt ønske om tættere samarbejde 32 Kendskab til erhvervsfremmeaktørernes kernekompetencer 32 Samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne 33 Tendens til to parallelle erhvervsfremmesystemer 34 Samarbejde mest udbredt på direktørniveau 35 Henvisninger i erhvervsfremmesystemet KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 40 Konklusioner 42 Anbefalinger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

3 indledning Kompetencefabrikken har til formål at løfte kompetenceniveauet i det brede erhvervsfremmesystem og øge netværksdannelsen imellem erhvervsfremmeaktørerne. Det gøres med henblik på at styrke vækst og global konkurrenceevne i Region Sjællands virksomheder. Nulpunktsanalysen understøtter Kompetencefabrikkens formål ved at skabe et kon kret vi densgrundlag omkring kompetenceniveau og netværksdannelse i erhvervsfremmesystemet, og anvise indsatsområder og aktiviteter for Kompetencefabrikken fremadrettet. Nulpunktsanalysen bygger på et solidt fundament af regionale, nationale og internationale data, herunder en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews gennemført blandt erhvervsfremmeaktørerne. 4 5

4 indledning indledning Vækstudfordringen i Region Sjælland Region Sjælland står over for store udfordringer, som udgør en brænd ende platform for regionens fremtidige vækst, velstand og velfærd. Den økonomiske vækst er gået uden om Region Sjælland, som i perio den har haft en gennemsnitlig vækstrate på 0,5 % mod et landsgennemsnit på 1,3 %. Samtidig har virksomhederne i Region Sjælland den laveste værdiskabelse i sammenligning med virksomheder i tilsvarende brancher i resten af landet. Den lave værdiskabelse er bredt funderet i regionen og ses på tværs af alle erhverv og alle kommuner, med Kalundborg som den eneste positive undtagelse. Virksomhederne i Region Sjælland er altså generelt set ikke i stand til at skabe den samme værdi med de medarbejderressourcer, de beskæftiger. Det har konsekvenser for det generelle indkomstniveau i regionen, som er det laveste i forhold til Danmarks øvrige regioner. Region Sjællands lave vækstrate og værdiskabelse er udtryk for, at region en ikke i tilstrækkelig grad har formået at tiltrække virksomheder inden for videnstunge erhverv og højtkvalificeret arbejdskraft. De private virksomheder i Region Sjælland beskæftiger kun i ringe grad højtuddannet arbejdskraft, idet kun 9,1 % af de ansatte har en længerevarende uddannelse mod 14,5 % på landsplan. Det er problematisk, fordi den højtkvalificerede arbejdskraft, der ofte er ansat i videnstunge erhverv, bidrager mere til værdiskabelsen og dermed væksten i virksomheden. Dertil kommer, at den højtkvalificerede arbejdskraft typisk har en højere indkomst og dermed et højere skattegrundlag. Det er derfor afgørende for Region Sjællands fremtidige vækst, velstand og velfærd, at regionen er i stand til at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft. Region Sjællands vækstudfordring forværres af nye tal fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, som viser, at arbejdsstyrken i Region Sjælland nu er mindre end den gruppe af personer, der står uden for arbejdsstyrken. Fremskrivninger af udviklingen i befolkningssammensætningen viser, at halvdelen af befolkningen vil være enten under 19 år eller over 65 år i Det betyder, at mindretallet i arbejdsstyrken skal tjene stadigt flere penge for at kunne forsørge det stigende flertal udenfor arbejdsstyrken en tendens, som vil forstærkes i de kommende år på grund af den demografiske udvikling. Derfor er det nu endnu vigtigere end tidligere, at værdiskabelsen per medarbejder i arbejdsstyrken er så høj som muligt. Det gælder både i forhold til værdien af arbejdskraften såvel som værdien af de produkter, der bliver produceret. Udviklingen er ikke ensartet i regionen. Region Sjælland er karakteriseret ved en regional ubalance, der giver sig udslag i en markant forskel mellem de kommuner, der ligger tættere på hovedstadsområdet, og de kommuner, der ligger længere fra hovedstadsområdet. Generelt set er situationen sådan, at de kommuner, der ligger tættere på hovedstadsområdet har højere beskæftigelsesgrad, flere højtuddannede og en højere værdiskabelse sammenlignet med de kommuner, der ligger længere fra hovedstadsområdet. Den regionale ubalance er en udfordring både på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Hvis områderne uden for de større byer hægtes af den erhvervsmæssige udvikling i forhold til at skabe vækst, velstand og velfærd, vil de 2 mio. danskere, der bor i de større byer, ikke kunne skabe værdi nok til at dække de fælles udgifter og betale for Danmarks velfærdsmodel. Region Sjælland står således overfor en betydelig udfordring i forhold til at finansiere regionens fremtidige vækst, velstand og velfærd. Fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland Hvis Region Sjælland skal forbedre værdiskabelsen i virksomhederne og opnå varig økonomisk vækst, der hæver sig over landsgennemsnittet, kræver det en målrettet indsats. Her fremstår erhvervsområdet som en afgørende løftestang i forhold til at sikre fremtidig vækst, velstand og velfærd i Region Sjælland. Region Sjællands 17 kommuner er gået sammen med Vækstforum Sjælland om at skabe en Vision for fremtidens Erhvervsservice. Visionen opstiller fire målsætninger, som samlet set skal skabe et internationalt førende erhvervsfremmesystem, der: Sikrer virksomhederne den nødvendige vejledning om krav til drift af virksomhed, der er behov for i den globale konkurrence Over for brugerne udgør et sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og fleksibelt system, hvor det er nemt og hurtigt at få kontakt til den rette samarbejdspartner De parter, der er involveret i arbejdet med erhvervsservice, betragtes som ét sammenhængende netværk med optimale evner til tæt samarbejde Samlet set medvirker til højere overlevelsesrater for nye virksomheder end gennemsnittet i Danmark og til, at den økonomiske vækst i regionen ligger over landsgennemsnittet Kompetencefabrikken indgår i de 17 kommuners og Vækstforum Sjællands Vision for fremtidens Erhvervsservice, hvor Kompetencefabrikken er udpeget til at skulle løfte det brede erhvervsfremmesystems kompetencer og understøtte øget samspil mellem erhvervsfremmeaktørerne. Dermed skal Kompetencefabrikken ses som et fælles projekt for alle erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland. Visionen for fremtidens Erhvervsservice danner grundlag for Kompetencefabrikkens indsatsområder, som dermed understøtter visionens overordnede målsætning om at medvirke til at skabe økonomisk vækst. Kompetencefabrikkens formål Kompetencefabrikkens formål er at bidrage til kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører. For at sikre adgang til opdateret og brugbar viden om vækst og konkurrencemæssige genveje for virksomhederne, skal Kompetencefabrikken imødegå to af de centrale udfordringer, som erhvervsfremmesystemet i Region Sjælland står overfor i dag: At løfte kompetenceniveauet bredt i erhvervsfremmesystemet med henblik på vækst og global konkurrenceevne At styrke netværket og evnen til at samarbejde erhvervsfremme aktørerne imellem Det er afgørende for Kompetencefabrikkens succes, at alle erhvervsfremmeaktører støtter aktivt op omkring projektets aktiviteter for at løfte kompetenceniveauet og styrke nerværks samarbejdet. Kompetencefabrikkens målgruppe Kompetencefabrikkens målgruppe er det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Erhvervsfremmesystemet består af en række erhvervsfremmeaktører, som har dét til fælles, at de arbejder for at styrke Region Sjællands virksomheders vækstmuligheder og konkurrenceevne gennem forbedring og udbygning af rammevilkårene samt vejledning af virksomhederne. Aktørgrupperne, samt eksempler på enkeltaktører, er illustreret i figuren på side 7. Aktørgrupperne såvel som enkeltaktørerne er identificeret ud fra Kompetencefabrikkens opdrag. Aktøroversigten skal ses som en dynamisk oversigt. Det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland 6 7 Region Sjælland Kommuner Erhvervsråd Væksthus Sjælland Medarbejdere med erhvervsog virksomhedsrettede opgaver i Region Sjælland Medarbejdere med erhvervsog virksomhedsrettede opgaver i Kommunerne i Region Sjælland Medarbejdere i den lokale erhvervsservice i Region Sjælland Medarbejdere i den specialiserede erhvervsservice i Region Sjælland Øvrige erhvervsserviceaktører Femern Bælt Development, Vækst fonden, Grønt Center, EVV, CAT Science/CAT Invest, Copenhagen Capacity m.fl. GTS er Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Risø DTU, Selandia, University College Sjælland, EUC Sjælland m.fl. Arbejdsmarkeds- og brancheforeninger Dansk Industri, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Metal m.fl. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut

5 indledning indledning Situationsanalyse kompetenceanalyse netværksanalyse Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse Formålet med Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse er at understøtte Kompetencefabrikkens formål ved at skabe et konkret vidensgrundlag omkring kompetenceniveau og netværksdannelse i erhvervsfremmesystemet, som skal bidrage til den videre udfoldelse af projektet, samt skabe et nulpunkt for fremtidig evaluering. Nulpunktsanalysen består af tre del analyser situationsanalyse, kompetenceanalyse og netværksanalyse samt konklusioner og anbefalinger, som vil anvise indsatsområder og aktiviteter for Kompetencefabrikken fremadrettet. med arbejderne i erhvervsfremmesystemets arbejdsområde, uddannelse og kompetenceniveau, samt samarbejdet mellem erhvervsfremmeaktørerne målt på kendskab, henvisninger og samarbejde. Spørgeskemaet er distribueret til 249 medarbejdere i erhvervsfremmesystemet i Region Sjælland, som er identificeret gennem personlige møder, telefonsamtaler, hjemmesider mv. Der er lagt et stort arbejde i at indkredse målgruppen så præcist som muligt, således at den definerede målgruppe indbefatter alle relevante erhvervsfremmemedarbejdere i Region Sjælland. 37 % af målgruppen har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Analysen præsenterer seks vækstdrivere, som beviseligt skaber vækst, og undersøger Region Sjællands erhvervsmæssige niveau i forhold til disse vækstdrivere. Det gøres for at klarlægge det vækstmæssige forbedringspotentiale. Analysen afdækker erhvervsfremmeaktørernes komptenceniveau og behovet for kompetenceudvikling i forhold til at understøtte virksomhedernes muligheder for at skabe vækst. Analysen undersøger strukturen og samarbejdet mellem erhvervsfremmesystemets aktører med henblik på at identificere uudnyttede muligheder i forhold til henvisninger, netværksaktiviteter og samarbejde. Kompetencefabrikkens nulpunktsanalyse er baseret på et solidt fundament af regionale, nationale og internationale data kvantitative såvel som kvalitative. Situationsanalysen bygger på eksisterende data og analyser, der belyser de faktorer, som beviseligt skaber vækst de såkaldte vækstdrivere og Region Sjællands erhvervsmæssige niveau i forhold til disse faktorer. Kompetenceanalysen og netværksanalysen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, samt kvalitative interviews med et bredt udvalg af erhvervs fremmeaktørerne. Spørgeskemaundersøgelsen spørger ind til Hvad angår arbejdsområder fordeler besvarelserne sig således, at alle arbejdsområder er godt repræsenteret. Derimod ses der en skævvridning i forhold til antallet af besvarelser fra de forskellige aktørgrupper. Fra kommuner, erhvervsråd, Væksthus Sjælland, GTS er og øvrige erhvervsserviceaktører er der modtaget et stort antal besvarelser, som tilmed fordeler sig på tværs af næsten alle regionens kommuner. Tre undtagelser fra dette generelle billede er Region Sjælland, forsknings- og uddannelses institutioner, samt arbejdsmarkeds- og brancheforeninger. Derfor er spørgeskemaresultater fra disse tre aktørgrupper udeladt flere steder i nulpunktsanalysen, da besvarelserne ikke vil kunne anses som værende repræsentative for hele aktørgruppen. Konklusioner og anbefalinger Der udarbejdes konklusioner og fremadrettede anbefalinger på indsatsniveau. Anbefalingerne sigter på at løfte kompetenceniveauet i erhvervsfremmesystemet og understøtte netværksdannelse og sparring. Respondenter fordelt på arbejdsområde 21% 18% 10% Analyse Kommunal myndighedsbehandling Projektarbejde 39% 33% Politikudvikling og strategi Vejledning og rådgivning af virksomheder Øvrige 38% Respondenter fordelt på aktørgruppe 8 9 1% 2% 1% Region Sjælland 7% Kommune 12% 33% Erhvervsråd Væksthus Sjælland Øvrige erhvervsserviceaktører GTS'er 26% 18% Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Arbejdsmarkeds- og branceforeninger Kompetencefabrikkens spørgeskema er distribueret til 249 erhvervsfremmemedarbejdere, som er identificeret gennem personlige møder, telefonsamtaler, hjemmesider mv. Der er lagt et stort arbejde i at ind kredse målgruppen så præcist som muligt, så den indbefatter alle relevante medarbejdere.

6 SITUATIONSANALYSE På baggrund af national og international best practice identificerer situationsanalysen seks vækstdrivere. De seks vækstdrivere er ledelseskompetencer, kvalificeret arbejdskraft, kapitalfremskaffelse, innovation, internationalisering og salg, samt lokale rammevilkår. Situationsanalysen viser, at Region Sjælland halter bagud på samtlige vækstdrivere i sammenligning med landets øvrige regioner. Det gælder både i forhold til et lavt uddannelsesniveau blandt ledere og medarbejdere, dårlig udnyttelse af eksterne finansieringsmuligheder, lav prioritering af innovation, lav internationaliseringsgrad og lokale rammevilkår, som, for de fleste kommuners vedkommende, ligger under landsgennemsnittet

7 situationsanalyse situationsanalyse De seks vækstdrivere For at erhvervsfremmesystemet skal kunne understøtte Visionen for fremtidens Erhvervsservice og dennes overordnede målsætning om at medvirke til at skabe økonomisk vækst, er det nødvendigt, at erhvervsfremmesystemet fokuserer på de faktorer, der kan medvirke til at skabe økonomisk vækst i Region Sjælland de såkaldte vækstdrivere. Vækstdriverne er de faktorer, som beviseligt genererer vækst, og som skal danne grundlag for er hvervsfremmesystemets fremtidige indsats. De seks vækstdrivere udgør ikke et udtømmende billede, men er udvalgt på baggrund af undersøgelser af national og international best practice og prioriteret i forhold til Region Sjællands særlige erhvervsmæssige udfordringer. De seks vækstdrivere er: Ledelseskompetencer Kvalificeret arbejdskraft Kapitalfremskaffelse Innovation Internationalisering og salg Lokale rammevilkår Ledelseskompetencer 60% 76% af virksomhedslederne i de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har en videregående uddannelse af de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har en professionel bestyrelse, som bidrager med relevant viden og erfaring til udvikling af virksomheden Kilde: Ernest & Young 1 Ledelseskompetencerne i Region Sjælland er de laveste på landsplan. I Region Sjællands virksomheder har kun 22,8 % af toplederne en længere varende uddannelse, hvilket er 30 % færre end på landsplan, hvor 33,3 % af toplederne har en længerevarende uddannelse. Derimod har regionen en højere andel af topledere, hvis højest fuldførte uddannelse er grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse. Samlet set har Region Sjælland landets dårligst uddannede topledere. I Dansk Industris ledelsesundersøgelse 2005 konkluderes det, at en virksomheds omsætning og indtjening forbedres markant, når virksomhedens bestyrelse pofessionaliseres, hvilket vil sige, at bestyrelsen har eksterne medlemmer, der har de rette kompetencer og et effektivt samarbejde med direktionen. Den mest afgørende enkeltfaktor for, at virksomheden kan opnå en bedre omsætning og indtjening, er om der er eksterne medlemmer i bestyrelsen. Tal fra Dansk Industri påpeger imidlertid, at hovedparten af de mindre og mellemstore virksomheder har en såkaldt tantebestyrelse. Ligeledes viser en undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheder udarbejdet af Greens Analyseinstitut, at færre virksomheder i Region Sjælland har en professionel bestyrelse i sammenligning med landets øvrige regioner. Der er således et behov for at styrke ledelseskompetencerne i direktionen såvel som bestyrelsen i Region Sjællands virksomheder. Andel topledere med længerevarende uddannelser 44,3% Region Hovedstaden 33,3% Hele landet 29,0% Region Midtjylland 27,1% Region Syddanmark 23,5% Region Nordjylland 22,8% Region Sjælland Kilde: Danmarks Statistik og estatistik 12 Andel af professionelle bestyrelser i mindre og mellemstore 13 virksomheder Er der professionelle, aflønnede medlemmer i virksomhedens bestyrelse? Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Ja 26% 25% 25% 18% 24% Nej 73% 74% 70% 76% 72% Ved ikke / Vil ikke svare 1% 1% 5% 5% 4% Kilde: Greens Analyseinstitut Fodnote 1: Ernest & Youngs Nordic Entrepreneurship Survey 2010 er en undersøgelse af små- og mellemstore virksomheder i Danmark, Sverige og Norge. For de 10 % af virksomhederne, der klarer sig bedst på bl.a. vækst i indtjening og medarbejdere, kortlægger undersøgelsen karakteristika, som adskiller disse virksomheder fra de resterende 90 %.

8 situationsanalyse situationsanalyse Kvalificeret arbejdskraft Kapitalfremskaffelse 100% af de virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, ser tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft som den afgørende faktor for at opnå konkurrencefordele Kilde: Ernest & Young Kvalificeret arbejdskraft udpeges igen og igen som det vigtigste parameter for virksomheders succes, og samtidig har tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft stor betydning for værdiskabelsen i den enkelte virksomhed. En analyse udarbejdet af Copenhagen Business School viser, at en enkelt højtuddannet med samfundsvidenskabelig baggrund bidrager lige så meget til værdiskabelsen som mellem 1,7 og 3,2 medarbejdere uden en uddannelse. Derfor er det problematisk, at kun 9,1 % af medarbejderne i Region Sjællands virksomheder har en længerevarende uddannelse, hvorimod det på landsplan er 14,5 % af medarbejderne i virksomhederne, der har en længerevarende uddannelse. Det lave uddannelsesniveau smitter af på værdiskabelsen i regionen, idet værdiskabelsen i Region Sjællands virksomheder er kr. pr. fuldtidsstilling mod et landsgennemsnit på kr. pr. fuldtidsstilling. På regionalt niveau tegner der sig ligeledes udfordringer i forhold til kvali ficeret arbejdskraft: Mangel på kvalificeret arbejdskraft: Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er blandt de laveste i landet, og kun 16,7 % har en længerevarende uddannelse. Manglen på højtuddannet ar bejds kraft har konsekvenser for Region Sjællands værdiskabelse og dermed konkurrenceevne Få job inden for videnstunge erhverv: De videnstunge erhverv er kun i begrænset omfang til stede i Region Sjælland, og dermed er det svært at tiltrække og fastholde den højtuddannede arbejds kraft. Hver dag pendler til Region Hovedstaden for at arbejde Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er blandt de laveste på landsplan. Region Sjælland har en højere andel af personer, der står uden en kompetencegivende uddannelse, og en lavere andel af personer, der har en længerevarende uddannelse. Disse faktorer har alvorlige konsekvenser for virksomhedernes muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og dermed for regionens muligheder for at tiltrække og fastholde virksomheder, særligt inden for de videnstunge erhverv. Det lave uddannelsesniveau forstærker en negativ spiraleffekt, som i sidste ende har konsekvenser for værdiskabelsen og konkurrenceevnen i Region Sjælland. En undersøgelse af virksomhederne i Region Sjælland viser, at: 59 % har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med en længerevarende uddannelse 48 % har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse 39% har kun i mindre grad eller slet ikke sørget for at efteruddanne deres medarbejdere Kilde: Oxford Research Virksomhedernes adgang til kapital er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder Kilde: Finansrådet Under finanskrisen er det især iværksættere og små og mellemstore virksomheder, der har oplevet at blive begrænset i deres vækst på grund af manglende adgang til kapital Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitalfremskaffelse er en markant udfordring for virksomhederne, og 52 % af de sjællandske virksomheder tilkendegiver ifølge tal fra Oxford Research, at de kun i mindre grad eller slet ikke har adgang til tilstrækkelig ekstern kapital. Denne pointe understøttes af tal fra Vækst fonden. Tallene viser, at Region Sjælland er den region, hvor færrest virksomheder modtager kapital fra Vækstfonden i form af vækstkaution og kom-igang-lån. I 2010 modtog 16 virksomheder i Region Sjælland vækstkaution, hvorimod gennemsnittet for landets øvrige fire regioner var 44 virksomheder. Samme tendens ses, hvad angår kom-i-gang-lån. Her modtog 4 virksomheder i Region Sjælland kom-i-gang-lån, imens 25 virksomheder i gennemsnit modtog kom-i-gang-lån i hver af landets øvrige fire regioner. Det har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at investere i innovation og vækst. Hvis virksomhedernes adgang til kapital skal forbedres, handler det i høj grad om at udnytte de eksisterende muligheder for finansiering, idet mange virksomheder ikke har kendskab til eksterne finansieringsmuligheder. I en rundspørge blandt virksomhederne i Region Sjælland svarer 71 %, at de kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til offentligt støttede finansieringsmuligheder, og 84 % svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til det private marked for venture kapital. Ligeledes har omkring 70 % af virksomhederne slet ikke forsøgt at fremskaffe ny kapital. Det skyldes bl.a., at virksomhederne ofte er forbeholdne overfor inddragelse af eksterne investorer på grund af frygt for at miste indflydelse i virksomheden, og at de ikke har tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre en ansøgningsproces om ny kapital. Antal virksomheder, der har modtaget vækstkaution i 2010, fordelt på regioner Antal virksomheder, der har modtaget vækstkaution, fordelt på regioner Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Antal virksomheder, der har modtaget kom-i-ganglån i 2010, fordelt på regioner Antal virksomheder, der har modtaget kom-i-gang-lån, fordelt på regioner Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Kilde: Vækstfonden Kilde: Vækstfonden Befolkningens højeste fuldførte uddannelsesniveau 2010 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Grundskole 30,6% 25,7% 33,6% 33,6% 30,7% 34,2% Almengymnasiale uddannelser 6,1% 9,2% 4,0% 4,3% 6,0% 4,4% Erhvervsgymnasiale uddannelser 2,3% 2,2% 1,8% 2,2% 2,7% 2,4% Erhvervsuddannelser 31,8% 26,1% 36,7% 34,4% 32,6% 34,4% Korte videregående uddannelser 4,8% 4,5% 4,7% 5,1% 5,1% 4,6% Mellemlange videregående uddannelser 12,5% 12,9% 11,9% 12,5% 12,5% 11,5% Bachelor 1,7% 3,0% 0,7% 1,0% 1,6% 1,1% Lange videregående uddannelser 6,4% 10,9% 3,9% 3,8% 5,4% 4,1% Forskeruddannelser 0,4% 0,8% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% Kilde: Danmarks Statistik Region Sjællands virksomheders kendskab til eksterne finansieringsmuligheder Region Sjællands virksomheders kendskab til eksterne finansieringsmuligheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Vækstfonden Har din virksomhed kendskab til offentligt støttede finansieringsmuligheder? Har din virksomhed kendskab til det private marked for venturekapital?

9 situationsanalyse situationsanalyse INNOVATION 90% 9% af de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, har gennemført inno vations aktiviteter, især produktinnovation, organisa torisk innovation og procesinnovation, inden for de seneste to år af omsætningen investerer de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og beskæftigelse, på forskning og udvikling af omsætningen investerer de nordiske virksomheder, der klarer sig bedst på vækst i indtjening og 10-12% beskæftigelse, på afdækning af kundebehov. Det er dobbelt så meget som andre virksomheder Kilde: Ernest & Young Andel af innovative virksomheder opgjort i % ud af regionens virksomheder Den lukkede tilgang til innovation er en kedelig tendens. Åben innovation, hvor eksterne samarbejdspartnere involveres i innovationsprocessen, giver bedre resultater i forhold til at være på forkant med fremtidens vigtigste produkt- og serviceområder. Derudover har virksomheder, der 16 Produktinnovativ Region Hovedstaden samarbejder med offentlige forskningsinstitutioner om innovation, en % højere værdiskabelse per medarbejder end andre virksomheder. Region Sjælland Procesinnovativ Organisatorisk innovativ Globaliseringen betyder, at det sjællandske erhvervsliv skal konkurrere på viden og på evnen til at skabe nye produkter, produktions- og forretningsmetoder. Der tegner sig imidlertid et forstemmende billede af Region Sjællands innovationsevne set i forhold til landets øvrige regioner. Det til trods for, at det samlede innovationsniveau i Region Sjælland er steget kraftigt det seneste år, således at regionen nu placerer sig forrest i innovationsfeltet kun overgået af Region Midtjylland. Når der skelnes mellem forskellige innovationstyper, er den positive udvikling dog knapt så entydig. Hvad angår organisatorisk innovation, som dækker over nye eller væsentligt ændrede metoder til arbejdspladsens organisering, forretningsgange, vidensstyring eller eksterne relationer, ligger Region Sjælland markant foran de øvrige regioner, men på både produktinnovation, procesinnovation og markedsføringsinnovation ligger Region Sjælland sidst i feltet. I den globale konkurrence betyder det, at virksomhederne i Region Sjælland får sværere ved at klare sig, fordi ikke-innovative produkter kan efterlignes af konkurrenter, og konkurrencen på ikkeinnovative produkter og markeder i højere grad foregår på pris. Hér står virksomhederne i Region Sjælland overfor skarp konkurrence fra lavtlønsområder i bl.a. Østeuropa og Asien. Andel af innovative virksomheder opgjort i procent af regionens virksomheder Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Landsgennemsnit Det er tydeligt, at innovationsindsatsen i virksomhederne i Region Sjælland ikke prioriteres tilstrækkeligt højt. I 2008 investerede Region Sjællands virksomheder mindre end 1 % af deres omsætning på forskning og udvikling. Opgjort i kroner og øre blev der i 2009 investeret mio. kr. i forskning og udvikling, hvilket er det næstlaveste beløb i sammenligning med landets øvrige regioner. Til sammenligning investerer virksomhederne i Region Hovedstaden mere end 22 gange så meget i forskning og udvikling som virksomhederne i Region Sjælland. Dertil kommer at Region Sjælland som den eneste region har haft et samlet fald i udgifterne til forskning og udvikling på 6 % i perioden Til sammenligning har de øvrige regioner i samme periode oplevet en stigning i udgifterne til forskning og udvikling på mellem 16 % og 85 %. Det har betydelige konsekvenser for Region Sjællands konkurrenceevne, når virksomhederne undlader at investere i fremtidig vækst, og der er derfor et fortsat stort behov for at prioritere innovationsindsatsen højt. Traditionelt set benytter virksomhederne i Region Sjælland sig af en lukket tilgang til innovation, hvilket betyder, at virksomheden selv står for at gennemføre deres innovationsprocesser. Det skyldes bl.a., at mange virksomheder ikke føler sig rustede til at gennemføre systematiske videns søgnings- og innovationsprocesser i samarbejde med eksterne sam arbejdspartnere. I en rundspørge fra Oxford Research, svarer 9 % af virksomhederne i Region Sjælland, at de samarbejder med universiteter, 27 % samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og 22 % samarbejder med videns- og rådgivningsinstitutioner om bl.a. innovation. Derudover viser rundspørgen, at 38 % af virksomhederne samarbejder med andre virksomheder omkring forskning, innovation eller udvikling af nye produkter, ydelser og processer. Region Sjællands virksomheders samarbejde med eksterne Region Sjællands virksomheders samarbejde med eksterne samarbejdspartnere samarbejdspartnere A B C D A B C D Samarbejder din virksomhed med andre virksomheder omkring forskning, innovation eller udvikling af produkter, ydelser eller processer? Samarbejder din virksomhed med andre uddannelsesinstitutioner? Samarbejder din virksomhed med videns- og rådgivningsinstitutioner? Samarbejder din virksomhed med universiteter? Kilde: Oxford Research Nej Ja Markedsføringsinnovativ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kilde: Danmarks Statistik

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 01/10/13 Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2 KOMPETENCEMÅLING PÅ FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEKERNE DAMVAD.COM

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere