INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M 850002426858 FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR"

Transkript

1 DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET INDKOMSTSTATISTIK 1968 DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK M STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN 1968 Atejtfe- Og sotiaknmisöriemes fcirösisfc

2 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd i efteråret 1962 har formandskabet i henhold til 3 i lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning offentliggjort følgende redegørelser: 1. Redegørelse til regeringen vedrørende det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk-politiske afgørelser. 18. december Stencileret. 2. Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper Redegørelse afgivet til statsministeren 25. februar Trykt. 2,50 kr. 3. Redegørelse til regeringen vedrørende den økonomiske situation. 16. september Stencileret. 4. Strukturproblemer i dansk landbrug. En redegørelse til regeringen med særligt henblik på udformningen af en langsigtet landbrugspolitik. Maj Trykt. 4 kr. 5. Indkomstramme og indkomststatistik. En redegørelse til regeringen med særligt henblik på udformningen af en indkomstpolitik i den aktuelle situation. November Trykt. 4 kr. 6. Bygge- og boligpolitikken og dens sammenhæng med den økonomiske politik i øvrigt. Redegørelse afgivet til regeringen. Juni Trykt. 4,50 kr. 7. Den økonomiske udvikling i En redegørelse til regeringen med særligt henblik på indkomstudviklingen og mulighederne for at føre indkomstpolitik. Oktober Fotografisk trykt. 5 kr. 8. Bidrag til belysning af formueudviklingen i Danmark i de senere år. August Trykt. 8,50 kr. 9. Konjunktursituation, indkomstpolitik og indkomststatistik. Redegørelser afgivet til regeringen september og december Trykt. 8,50 kr. 10. Konjunktursituationen i efteråret Redegørelse afgivet til regeringen september Trykt. 8 kr. 11. Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser. November Trykt. 8,50 kr. 12. Dansk økonomi i efteråret (Herunder en særlig landbrugsredegørelse). September Fotografisk trykt. 9 kr. 13. Indkomststatistik December Trykt. 9 kr. De trykte redegørelser kan fås i boghandelen, de stencilerede ved henvendelse til Det økonomiske Råds sekretariat, Nørre Voldgade 68, 1358 København K. Distribution til boghandelen gennem Danske Boghandleres Kommissionsanstalt.

3 Indkomststatistik 1968 Arbejde- ogsociaiministsridmas bibliotek

4

5 Til regeringen I medfølgende redegørelse, der har været behandlet på 33 ømnlfitiii Råds møde den 29. november 1968, har formandskibet samm sg tææfcpel da væsentligste åll af det statistiske materiale, der foreligger til belysning af indkomstudviklingenfor deførskeuige befolkningsgrupper. Til rwlegøbgken skal der knyttes følgende bemærknifger i for de selvstændige viser materialet, at der fra 1966 til 1967 har vgpet betydelige forskelle i indtægtsudviklingen ikke-blot mellem landbrug og byerhverv, men ftp inden for byerhvervene. Indsat ibc JljmAserwm haf bruttoindtjeningen været faldende for visse industri^ M pg (jern- og metalindustri, fodtøjs- og beklædningsindustri, træ- og møbelindustri, sten-, Jer- og glasindustri), enkelte håndværksfag, visse brancher i Hf«groshandelen (særlig atitomobilbefflshen) amt for i bredt uafcril af detailhandelen, jfalden$$ggpf i de ftflte tilfælde på omkrift^ ilv snes procent, i enkelttilfælde på tyve procent søg derover. På andre områder, nem%; for bsnksami dele rf industrien - s &rli næringsmiddelindustrien - de større by Jfi- Of anlægsfirmaer og de fleste engroshandelsbrancher er der tal om stigninger af tilsvireis i HÉUelse. For industrien tæller områderne med stigninger stæiiæe end områderne med fald, således at der for den, samlede industri kan j^gpbiis«en ffeittgpbg i b $ Xiindtje Ép, på 9 procent, hvilket omtrent svarer til stigningen i omsætningen. Som fremhævet i cedlgøiiisilt er en fiskkti åf indkomstopgørelserne for de selvsflgdip lnmiiltitf endnu kun foreløbige, således at det er uvist, i hvor høj grad tallene afspejler den generelle udvikling i de pågældende erhverv. Inden for industrien forekommer det sandsynligt at talten owwritør stignings» i ind Jeningeii ifrl, 1966 til 1967, medens det for detailhandelen må antages, at faldet i indtjeningen er OvgffBt#«i'#!: i tallene. Landbrugets samlede indkomster har været stagnerende siden 1964/65, men da IBSfglJit af landbrugsejendomme har været falftedéfs». har der dog været en vis stigning i gennemsnitsindkomsten pr. ejendom. Når henses til de stedfundne udvidelser af ^ M h e ^ de øfei kapitalværdier i øvrigt samt stigningen i renteniveauet og lønniveauet, dækker tallene imidlertid over en tiltagende undenafl#nniaf af lanlsoæn- jggpegrøsn arbejdskraft- øg kapitalindsats. Arbejtte- og socialministeriamn bibliotflk f

6 Forskellene i indkomstudviklingen for selvstændige samt selskaber i de forskellige erhverv hænger bl.a. sammen med forskelle i ertoervenes ekspansionsmuligheder søm følge aj at M&omststigning og befolkningstilvækst ikke fører til samme ifcæt* ningsforøgelse for alle erhverv, og med forskelle i produktivitetsudviklingen og i kantøfencemikftr i ind" sg Ildlandet. Statistiktesa illustrerer herved de betydelige tilpisnin^røblimer, både selvstændige og lønmodtagere stilles overfor som følge af, M visse brancher og erhverv, visse virksomhedstyper m.v, undejf de Sti(Ii skijflendb efterspørgsels- og produktionsforhold får mindre gunstige eksistensvilkår. Konkurrencevilkårenes betydning fremgår bl. a. af, at jern- og metalindustrien samt fodtøjs- og beklædningsindustrien, der begge er udpræget konkurrenceudsatte områder, som nsevnt har haft faldende bruttbind^enittg i de sene åf. Når den foreløbige regnskabsstatistik for industrien viser en stigning i bruttoindtjeningen på pst fra 1966 til 1967 for de undersøgte virksomheder tilommens sswlds ilt isåren gunstig indkomstudvikling inden te nærifi^micmelindustrien, som er mindre udsat for international konkurrence. Betydningen af forskelle i konkuriencefituati<mieii illustrers for de rent hj Etim»- markedsorienterede erhverv bl.a. af forskellen mellem indtægtsudviklingen i hhv. bygge- og anlægssektoren og detailhandelssektoren. Af redegørelsen for Imudviklingen fremgår det, at der fra 1960 til Iff? er sket in fordobling af lainivsæøsf. for arbs dere i industri og håndværk. Den procentvise llbstlgning har i denne perirøiie været lidt større for iaviretøniysfie end for højtehb«lønnede. Dette må imidlertid ses på baggrund af, at faglærtes timefortjeneste i 1960 li særlig højt i fbrhssm til ikke-faglærtes. Der kan Étteåii ikke iagttages nogen klar tinétna til inåsm8?rin af de relatlw laafomfeille. For kvindelige arbejdere har der dog som i tidligere perioder været tale om væsentlig større stigninger end for mandlige arbejdere. For funktionær 1 og tjenestemænd foreligger lier kun ^gpitlig lønstatistik for ticjgj dier 1965, j^ipfctiw Lønstigningerne har i denne periode andraget 8-10 pet. pr. år, hvilket stort set svarer til stigningerne i årsindkomsterne fer arbejdere. Bedømt ud fra udviklingen i de fastsatte lønsatser har funktionærer og tjenestemænd også set over en længere periode haft en lønstigning på linie med arbejdernes. Både to Efteejde» og te funktionærer og tjenestemænd gives dej: i det til reds* gøreisen hørende tabelbilag en udførlig belysning af lønstrukturen i 1967 og dermed en belysning af de geografiske og fag lige lønforskelle* Lønniteæoet i howdsfitden ligger for arbejdere og funktionærer gennemgiendi MMSS pet. over n!veau«t i pat* vinsen; for bygningshåndværkere er der dog tale om lønforskelle pi op til pst 4

7 I redegørelsen har man søgt at sammenfatte oplysningpas om indkomstudviklingei te hfcv. tabaodtagrø Og selvstændige på grundlag af oplyxnfaypir fri. nationalisgnskabsstatistikkisi. De tal, der kan tesgnes for <3tea samlede nationalindkomst, m> når de opgøres brutto - d. v.s. uden fradrag for de beløb, ^ræféjpår til reparation qig vedligeholdelse samt afskrivninger - godt og vel firdoblet i perioden lisø-l S7, miclens stipflngpn er Båt mindre, når tallene ø pæsé netto, d. væ efter fradrag af de naarnti p«lfr. I samme periode er de samlede lønindkomster vnfcfet med op imod 120 pet., således at lønindfcttnstirnif andel af nationalindkomsten - lonkvoten - er forøget. De væsentligste faktorer bag denlf udvikling Jlar været forskydningen i fitning af færre selvrådige og flere liffllmodiagpre* fonitydningef i produktionens sammeniætn ^ over imod områder, hvor en relativt stor andel sf de ved produktionen skabte indkomster med r til ailbning af arbejdskraften (den offentlige sektor og strvicferhverv m. v.) samt endelig, at lønkvoten inden for de enkelte erhverv kun har list mindr SEndrin^f i dsn fceir^tide periode*. Ds da: har været en betydelig større tilvækst i kapitalapparatet end i arbejdsstyrken, er der dog indtruffet en forskydning i afliiæin i&rtoldtaqfi for henholdsvis kapital- ogarbejdiindiits. De foretagne bøfqjf ninpst: vis.er iålefem væsentlig svagere stigning i aflønningen»pr. i i fcipitalenhei«end»pr ifbsldaénhed^ Udtrykt i procent tf de anslåede kapitalværdier tyder beregningerne på faldende rentabilitet gennitti halvtredserne, m opgang fra lfs til 1S60 Cg éireatl igen en faldende tendens i forrentningsprocenten. Det må dog fremhæves, ff der knytter sig en række vanskeligheder til befiegnig tr af denne art -øg til fortolkningen af befi^gningsrfiultaterne. Særlig stal bemærk, at cl r ikke er taget h syn til de ændringfir i den akonommfe&léeling^iom opstår gennem kapitalgevinster og kapitaltab, I redegørelse har man endelig forettqjit en sammenlifning wbem de nominelle indkomststigninger og stigningerne i disponibel realindkomst,,i indkomst rfter skat og terrijppgi: for stigningen i forbrugerpriserne. Disse beregninger lækker perioden Arbejdere har i dsnrrø periode haft en gennemsnitlig løsstteiinæpå ca. 5»! woeent, hvoraf der efter korrektion for skatte- og afgiftsstigninger og prisstigninger i øvrigt "blim omkring isa hséf snes jprqiiiit tilbage i disponibel rtsaliaé* komststigning. For befolkningen #«ar helhed kan åen pn8æsnitllgp stigning i 4 n disponible fgalinækomst aiflås til si* i pet. Forskellen skyldes bl.a., at grupper med høffele indkomster - som følgpaf progressionen i biljcatji»n gbn - ved samme procent^ vfei^aageilidkomststigning som for arbejdere har opnået en lavere procentvis stigning i dtn disponible realindkomst. Såvel i 1967 som i 1968 er der for de fiesti befolkningsgrupper sket et fald i den disponible realindkomst. S

8 Od over drøftelsen af det indkomststatistiske materiale fandt der på rådsmødet en drøftelse sted af udsigterne for den danske økonomi i På grundlag tf en bedømmelse af den internationale konjunkturudvikling er det temaixd^wbitf ajrfkttiises, at dia hidtidig tjkpfcstærtesti^ainpiskt 1 vor industrieksport næppe kan forventes opretholdt i På baggrund af dit høje niveau, industrieksporten Br nået op på, må der imidlertid selv med en vis afsvækkelse af dem fremtidige stigningstakt te denne eksport forudses m opgang i de erhvervsmæssige investeringer, specielt for så vidt angår erhvervsbyggeriet, der har vfet «1 sfæfikt fald i Samtidig forekommer det sandsynligt, at der i 1969 vil ske en vis forøgelse af boligbyggeriet. Denne bedømmelse var der i det store og hele tilslutning til på rådsmødet. Ved uændret konjunkturpåvirkning fra de offentlige finanser må de her nævnte tindifflssr antages ai bliv# ledsaget af en moderat opgang i det private forbrug. Alt i alt skulle der således vseøé udsigt til en noget stærkere forøgelse af di. samlede efterspørgsel og produktion! 1969 end i 1968 og dermed til et lidt lavere ledighedsniveau. En sådan udvikling, hvorunder der skulle være muli^ted fer en produktionsstipjin på omkring fire procent og en nedbringelse af ledigheden med godt én protet, vil, så vidt det i øjeblikket kan bedømmes, være forenelig med et nogenlunde uændret betalingsbalanceunderskud. Mulighederne for på lidt længere sigt at opnå en yderligere forøgelse af produktion og beskæftigelse og en samtidig forbedring af betalingsbalancen afhænger som tidligere fremhævet af, om stigningen i det danske omkostningsniveau kan bringes ned under stigningen i udlandet. København, den 6. december Carl Iversen N. V. Skak-Nielsen J. Vibe-Pedersen Formand 6

9 BET ØKONOMISKE RÅD FO R MAN D S K ABET INDKOMSTSTATISTIK 1968 ITATBNi TRYKNINGSKONTOR MBEW.lCA.fS 1968

10

11 Indhold I«Indledning 11 II. Udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold 11 Inåaitrlifi 13 Jfcjgge- og anlægsvirksomhed 18 Landbrug, gartneri og fiskeri 11 Engmåhåftdel 26 IMafihaffl&l - W Banker og forsikringsselskaber «,,,, «, ««-- 31 III. Indkomstudviklingen for forskellige grupper af lønmodtagere 37 Indledning i? L»Bldviklinffl?n før, arbejdere i industri og håndværk m. v 3$ Lønudviklingen for privatansatte funktionærer 41 Lønudviklingen for statsansatte 45 IV. Udviklingen i de samlede indkomster og deres fordeling belyst ud fra nationalregnskabsstatistikken.»..»,,,,«. J, i Si «ii ii ix ms u ms. il >s 51 V. Udviklingen i den personlige indkomstfordeling samt beregninger over forholdet mellem stigning i bruttoindkomst og stigning i disponibel realindkomst,, _,,,,,. 60 Jditen»iionligfe indfeimflstfiædelin 60 Beregninger fcrholdet mellem pengeindkomststigning og stigning i disponibel realindkomst Titbélbilag 6f

12

13 I. Indledning SMen formandskabet i efteråret 1966 udarbejdede en redegørelse for indkomstudviklingen for de forskellige samfundsgrupper * tr (fer sket en væsentlig udbygning il* indkomststatistikken. Dels er nye områder inddraget under statistikken, hviltet jpeldfir med hensyn til lønstatistik for statsansatte samt regnskabsstatistik for engrosog detailhandel, dels er den eksisterende statistik blevet udbygget gennem tilvejebringelse af mere ini Iénde regnskabsmæssige oplysninger, hvilkel imet gælder industrien. Samtidig dukke den af "Dansk Arbejdsgiverforening etablerede funktfpiiløt* lønsitistli nu Irene 1965, 1966 og Medens en belysning af lønudvikling hidtil først Og; ifimmest har måttet ske på basis if libitatistikken fdf arbejfleri samt udviklingen i lønsatser, men ikke faktisk indtjening for funktionærer og tjenestesiend, 4r det nu muligt at tely«udvikling iindtjeningsforijoldiieior et stort antal grupper ved hjælp af en egentlig; indtægtsstaiistik. Den steduffidne udbygning if statistikken gpr det endvidere muligt at give in mus omfattende belysning end tidligpi af tenstrukturen, d. v.s, si ritlilpnerne mellem lønningerne for forskellige gruppér tf lønmodtagere. Af områder, der endnu ikke hpr kunnet indlrgaps under indksinsiilatistikfcén, skal nævnes de liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder, en fiekke 6erviiefa sifflt transporterhvervene. Det må i denne forbindelse fremhæves, at en forøgelse af indkomititlifetikki» dækningsgrad nødvendigvis er an me get tidkrpvi&de proces, både fordi statistikken inden for de enfetjte iaråder ml tilpasses efter særlige brancheferhold og anvendte regnskabsprincipper, og fordi udvidelser af indkomststatistikken i mange tilfmde indeføærer s at åer må indhentes primærstatistigfe oplysninger hos virksomheder og organisationer m s fl # #fr jkjkf tidlijire regelmæssigt har afgivet statistiske oplysninger om erhvervsøkonomiske forhold. En udvidelse af indkomst* statistikken i Éreoe frerøvir er imidlertid planlagt eller forudset for visse grupper tf selvstændige i transport- og serviceerhvervene., l jésgm regnskabsstatistikken fer bygge- og anlægsfirmaer vil bhve løgt udvidet til spå&t om&tti de mindre virksom? heder i branchen. På lønstatistikkens område er der iværksat s, pmdvis udbygning siledes flåder i løéel af få år vil blive tilvejebragt lønstatistik også fftf alle kommunalt ansatte. Det skal samtidig nævnei, at ophævelsen af skattefradragsreglen sammen itted de ændringer i skalteløtgivningen, der gennemføres ved kildeskattens indførelse, 11

14 hefånder overgangen til selvstændig indkomstansættelse for hustruindkomster, og de tekniske ændringer i forbindelse med anvenåissn af databehandling ved skatteopkrævningen, vil medføre en væsentlig forbedring af mulighederne for at uddrage relevante indkomststatistiske oplysninger af sfeatiianiættelieffil. Et særligt problem ved belysningen af indkomstudviklingen for de selvstændige er, at der i mange tilfælde er tale om såkaldt kombinerede virksomheder d.v.s. firmaer eller Jtarøscnes med aktivitet; inden for flere produktionsområder eller inden for både produktfon, engros- og detailhandel eventuelt i flere forskellige brancher og på ffitt flerhed af bedrifter, hvor regnskabsresultaterne kun vanskeligt kan deles op på de forskellige bedrifter og/eller aktiviteter. Tilvejebringelse af et regnskabsmateriale, der kan anvendes til indkomststatistiske formål, forudsætter for sådanne virksomheder detailletédl oplysninger om hver enkelt virksomheds eller koncerns opbygning og struktur samt en tidkrævende revision af de indhentede oplysninger og de anvendte tæflingsenhjgåer» Srfv om de heraf følgende problemer er ved at være løst, kan en regnskabsstatistik for dl kombinerede virksomheder af de her nævnte grunde ikke udarbejdes så hurtigt som en statistik, der aleafe 'b&iffies på de ikke-kombinerede virksomheder. Den fttdtil ffti offentliggjorte regnskabsstatistik omfatter derfor kun den sidstnævnte type af virksomheder ig er sliidis af foreløbig karakt«. I hvor høj grad indtægtsudviklingen i de pågældende virksomheder er repræsentativ også for udviklingen i ~ strukturelt afvigende - kombinerede virksomheder, vil ftfrst kunne "bfrdøffifflas, når 1 der foreligger endelige opgørelser for åg forskellige Éiktoser. I det følgende vil dii* i afsnit II Mtvi redegjort for udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold, i afsnit III for lønudviklingen og Udviklingen i Jfnstrlktui^n. I afsnit IV sammenfattes oplysningerne om bevægelserne i henholdsvis lønindkomster og restindkomster ved hjælp af oplysningerne i nationalregnskabsstatistikken. Herudover vil der i afsnit V blffs gilif en belysning af udviklingen 1 den personlige indkomstfordeling på phttdlagaf»plysrfnpaae i skattestatistikken, ligesom åer vil l>live gjort ride for ter^ningei over forholdet melfim stigninger i hhv. bmttoindfcoiist og disponibel realindkomst (d. v. s. bruttoindkomststigningen korrigeret for stigning i skatter og afgifter samt for prisstigning) fil* indkomster af forskellig stptfelsft, Tallene belyser som hovsdrigé Indkomstudiiklingin fra til Det foreliggende talmateriale har dog ikke i allé tilfælde gjort det muligt at belyse udviklingen i hele perioden. Da der er tale om et temmelig omfattende materiale, har man søgt at skille de mere delaillereds oversigter ud i et særligt tabelbilag. I selve redegørelsen vil cte der«for kun blive givet sammendrag af de foreliggende indkamitstirttttijsfa oplysninger» 12

15 II. Udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold 1. Industrien Udviklingen i industriens indtjeningsforhold «il for årene blive belyst på jfgundlafj af føi Industrielle produktionsstatistik og nationalregnskabsstatistikken. For 1966 og 1967 belyses udviklingen på grundlag af DanroKiks Statistiks føielnbip regnskabsstatistik for industrien. Endvidere vil det blive givet en supplerende belysning på basis af regnskabsmateriale fra rtaaniirih Sinstituttit for Industri fiftftd- VJBÉi Tabel 1 givsr en øffersigt over udviklingen i industrien samlede vnrditil\^ st, lønudgift og restsum Værditilvæksten fremkommer sø ni differensen mellem deil samlede prøduktlonswstdl ég furdiftn af anvendte råstoffer os halvfabrikata, brændsel, kraft m. v. niodta^t fra andre Hfhverc lirditilf# s 6n omfatter således principielt Éftinnfngen til de produktionsfaktorer, der arbejder inden for industrien, Bfifflalig lønudgift til arbejdere og funktioswer og brutt&mtkrøing til kapitalen i jferm af forpintninp, afskrivning og enrskud. Mvasrditilvæksteri er dog ikke udskilt visse udgifter til udefra indkøbst ydelser^ nemlig forsikring, reklame samt reparation og vedligeholdelse. Udgifterne hertil s 1 iferfor opå indeholdt i restsummsrrie, der tillige cimffctter arbejdsgiverbidrag til social sikring og visse andre former for indirekte personaleomkostninger. De sidstnævnte lidg^ft^osier, åer aaarere burfs hen- Tabel 1. Hovedtal til belysning af industriens indtjeningsforhold Værditilvækst ^ Løigj^riW Wjll, kr. 4.1, Rjggtgum I. Anslået på basis af natiqhsf^^^te^is ; ^ 13

16 Tabel 2. Relative forskydninger i industriens værditilvækst, lønudgift og restsum Samlet Værditilvækst Lønudgift... JtøsÉSum... pw. 12,0 3,0 12,0 12,6 C? 12, ,7 11,6 pet. 8,6 7 8,6 u 65 regnes til lønudgifter er blå. i kraft af ATP-ordningen voksende, men udgør dog endnu kun#i mindre del af de i tabellens sidste kolonne viste resiteeliib, øg ferhsétet spiller isfiaf ikke nogen større rolle ved en Ipelfsniftg af udviklingen i industri^ii bruttoindtjening. Værditilvæksten er i den betragtede periode steget med 76 pet., teffldjjiften mei 85 pet. og restsummen med 65 pi De prøientvisi itipingsr indsø for dilpirioier m belyst i tabel 2. Bortset fra har de forskelhge dele af den samlede produktionsfaktoraflønning bevæget sig nogenlunde parallelt i il ørketøs ferioder. Under k#ry unktufopbremsningen i 1963 skete der en stærkere afsvækkelse af stigningstakten i værditilvæksten end i lønudgiften, hvilket iflsdfkrttléfakf! rtsisummen* K>r perioden under ét viser restsummen en væsentlig svagere stigning end lønsummen, Samtidig har der i denne periode været en stærk vækst i industriens kapitalapparat. Den foreløbige regnskabsstatistik for industrien 1966 og 1967 er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra 1500 ikke-kombinerede industrivirksomheder, fra hvilke der på opgpørelsestidspunktet forelå sammenligaelig oplysninger for såvel 1966 lom Da opgørelsen således ikke er baseret på et repræsentativt udsnit, er det uvist, hvor hej grad tallene afspejler udviklingen inden for den samlede industri. Det er fliks, muligt, at dg virksomheder, der tidligst l%iver indberetninger om deres isspi* skabsresultater til Danmarks Statistik^ ase de bedst organiserede, hvilket kan bevirke, at de har bedre regnskabsresultater end industrivirksomhederne som helhed. Dtetikal i åemis forbindelag nigvnes, at de 1500 virksomheder, der beskæftiger godt en fjerdedel af det samlede Ental arbejdere, der er ansat i industrien, og har joåtlopigt. af industri«f ns samlede omsætning, har haft stiirr cimiætningrfremgén &a 1966 til 1967 éfid isft samlede industri, nemlig godt 8 pet. mod godt 4 pet. Særlig inden for hovedbranchegrupperne nærings- og nydelsesmiddelindustri og jern- og metalindustri har omsætningsfremgangen været større for de virtorøtacler,, der indgår i din fortiwfelge opgørelse, end for de pépsldeade haveæbcrochepppjer undirå 14

17 Tabel 3. Regnskabsoplysninger for 1500 industrifirmaer for årene 1966 og mill. te. Stigning Værditilvækst ,6 Lønudgift... ^ i. j assfs ,8 Restsum f 12,1 Heraf: Andre driftsudgifter.» ,5 Bruttoindtjening., ^ 9,0 pet. Tifeef 1 giver si sammendrag af regn skahsoplysniflj^rne f«de 1501} virksomheder. Det Äai bemærkes, at indirekte personaleudgifter og arbejdsgiverbidrag til Sdfftial sikring i (fenne tabel i modsætning til tabel 1 og 2 er iiidrfgijfj, i lønudgiften, e at restsummen derfor er et»renere«indkomstbegreb end i disse tabeller. Tilrettetagelien af in egpntli;g regnskabsstatistik har endvidere gjort det muligt it foretage opgørelser af en række andre driftsudgifter end lønudgiften, Såsom repsration og vedligeholdelse, administration!^ salgs- og reklameomkostniöger samt tcanspimudgifter m. v. Kår Äsie udgifter, der tilsammen beløber ilg til omkring haltdelefl af rest indkomsten, ftiadragü i denne* Éaakømmer et bruttoindtjeningsbeløb, som viser, hvad der er til riiig!! til afskrivning og forrentning af kapitalen, betaling af selskabsskatter m. v. amt Kt>ejdsf derli til indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Ettntuelle huslejeudgifter skal ligeledes dæktes af "Iruttoindtjeningsbelølsefc Som ovenfor nævnt har industriens kapitalapparat været ate&t vofeeitde* hvorfor #ftf sjsdslf stigende beløb til afskrivning og forrentning. Dit-» af tabel J^ ItiteprcÄffiiiie Stigning i værditilvæksten for de undiriitjje virksomheder fra 1966 til 1967, i modsætning til hvad de - gåimef for jjfågå samledi industri for de tidligere år, har været noget større end stigningen i den samlede Ionudgift incl. indirekte personaleomkostninger fiöihg 9,6 pet. mod 7,8 pat. Rest sum» beløbet viser følgelig en forholdsmæssigt endnu stærkere stigning: 12,1 ftt. jdft der imidlertid har % rsi msærlig stærk; stigning i p«sfcen andre driftsudgifter (15,5 pet.), Viier bruttoindtjeningen kun en stigning på 9 pet. Tabel 4 viser bruttoindtjeningen i mill. kr. og den procenttale Ptjgpftiftg 1P6( h 7 i vagpiitilvælsst, lønudpft m. v., instsim «g'feæuttoindt^ning far de 1500 virksomheder opdelt på hovedindustrigrupper. Til flytning f hvor stor en del f de enkelt industrigrupper, der ømfattii af den foreløbige regnskabsstatistik, if endvidere anfort den andel «f indätr^uppernfis samlede arbejdertal i 1966, der var beskiefllpt hos de virksomheder, som indgår i opgørelsen. IS

18 Tabel 4. Indtægtsudviklingen inden for industriens hovedgrupper Andel ac industrigruppens samlede arbejdertal Bru t toindtjening Stigning ifaecm^ vækst Restsum Løn, gager samt indirekte personaleudg. Bruttoindtjening jpt mill kr. pet. Næringsmiddelindustri ,0 292,8 11,2 5,1 17,0 24,6 Tekstilindustri 14 17,9 20,3 6,4 8,7 2,3 13,4 Fodtøjs- og beklædningsindustri ,7 6,5 9,7 0,5-11,0 Træ- og ispmindusttt 17 35,2 34,6 5,9 6,9 4,3-0,7 Papir- og grafisk industri ,0 132,4 10,2 8,4 10,5 16,1 Kemisk industri ,1 196,9 13,6 6,7 19,6 11,2 Sten-, ler- og glasindustri ,3 16,5 5,9 13,5-3,6-18,7 Jern- og metalindustri ,0 205,7 7,5 9,4 4,2-9,0 Transportmiddelindustri ,0 33,0 9,6 6,0 28,0 106,0 Ånden indusfii m 63,6 ff»6 6,1 10,6 6,3 I alt, jvf. tabel ,6 1014,5 9,6 7,8 12,1 Bfl Det set tf dsrøs tafel, it åen ætailvt psnstip indtægtsudvikling fra 1966 til 1967, som tabel 3 viser for de undersøgte virksomheder under ét, dækker over betydelige iforskelle i udviklingen for de elrftelia ho e4gruj}pir. Fodtøjs- og beklædningsindustrien, træ«og møtøinåuitri«, sten-, fap* og glasindustrien samt jern- og metalindustrien læ hall forholdsvis begrænsede stigninger i furditilvaséslen åelxfis iset kraftige fald i bruttoindtjeningen. Forøgelsen af toitloindtjinin^in fer de undersøgte virksomheder tilsammen er først og fremmist en fmge af en gunstig indtægts* udvikling feff vlasamhed ri»inden for næringsmiddelindustri m.v., papir- og grafisk indussri of åen kemiske industri. Ir#sn ior tr&nsportmiddelindustrien er der sket en sfordobling af de undersøgte virksomhedeis brutloindtjening. Dette bidrager imidlertid kun lidt til den siraifedi sijgmb g, idet bruttoindtjeningen inden for trrøs^ørtmidåiliniustrien, både absolut og set i relation til omsætning, tsøsiititøækst eller lønudpft, udg^r p beslasdsit beløb. M lignende grunde har den jrrøcsntfis ret store stigning i fiiitilindustrfeøs bruttoindtjenii^ kun bidraget forholdsvis li<lt til den samlede stigning på 9 pet. i de undersøgte virksomheders bruttoindtægt. Specielt med hensyn til transportmiddelindustrien skal endvidere bemærkes, at i brancher med liøf og svingende lagee: og en tilsvarende stor og varierendefeestwrad jf ^gørjgh værende arbejder vil det enkelte års indtjening i væsentlig grad være påvirket af tidspunktet for færdiggørelsen af større ordrer og værdiansættelsen for lagerbeholdninger og ikke afsluttede arbejder, lé

19 Dfegt skal tilfiljes, at de liyikli pitendi«ser, den foreløbige regnskabsstatistik viser fra 1966 til 1967, for bl.a. fodtap^og beklædningsindustri, papir-og grafisk industri, kemisk industri samt jern- og metalindustri betegner en fortsættelse eller forstærkelse af de tendenser, som Ififi udledes af produmtelsstiustikken fer de tidligen år. For næringsmiddelindustrier! ttef K^sWtataafcistikken gjsrimod en vsstntlig gunstigere og for træ«og mdfehnåustrlssn amt sten-, ler- og glasindustrien en væsentlig mindre gunstig udvikling éhd I de tidligere år. Taget under ét er dit lom ovenfor omtalt sand^nlijl, at den foreløbige regnskabsstatistik i nogen grad overvurderer stigningen i industriens indtjfflitt fra 1166 til 1967 Til supplfrinf! af den her gttne bélgpaé^ fm rømt tle et regnskabsmateriale frsl Fifflffisieringsinstituttet for Induftri og Håndværk, der for iffine 1964 til 1967 sammenstiller regnskabsresultater for i ilt 570 af de fsrksomheder,, der har fået bevilget lån af instituttet. De féjpeidende virksomheder havde i 1967 tilsammen en eaieætnin g ivarende til 14,7 pet. af den samlede industris omsætning af egne vaftr. Omsætninpfmmfanpn fra 1966 til 1967 androg 10,2 p?t rr«! 4,2 pst. for hele indusfliii 8,2 pet. for de foran omtalte 1500 virksomheder. Også for det her betrajféide udsnit er det således tvivliamt, i hvor høj grad det viste forløb kan tages røn udtryk for din ginetille udviklit g l industriens indtjenlngi&rhialåffluv, Bl.a. må defc tape i betragtning, at df fåpeldende virksmnheåir i ål første år tf lift belyste periode har haft en relativt star andel af de samlede industriinvikteitijpr, hvilket, set over en længere periode, normalt vil modsvares af m særlig stærk, stigning i bruttoindtjeningen. Tabel 5. Regnskabsresultater for 570 industrinrksomheder ifolge Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk ISÜ 1967 t!gnfis f3 forhold til ffecsgllsiidfeltr å?' Bruttofortjeneste, ,0 5,4 13,9 Rest efter fradrag af indirekte produktionsomkostn i nger, administrations- og salgsomkostninger 39S m 412 4S4 t%4-6,2 17,4 Overskud til forrentning 1., fls %4-11,5 31,4 -pet. Overskud i pet. if bogførte aktiver..»»** 9,1 B,4 6, Fremkommer ved i det anførte restbeløb at fradrage skattemæssig afskrivninger på faste antag samt Élrtgrtit løn til inipjirø? uf psmhilige lirkjftmhefe«i 17

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1973. Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1973. Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI foråret 1973 Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN, MAJ 1973 Siden oprettelsen af Det økonomiske

Læs mere

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne,

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Side 27 Tabel 12,sidste linie: 117 skal være 119. 30 1. linie f.o.: 3 mill. skal være 2 1/3 mill. 33 midt afsn.,1.linie:side 13 skal

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE GRØNLANDS ØKONOMI DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND Juni 2008 Indhold: Den økonomiske situation Finanspolitikken Bolig- og byggeforhold Det demografiske udgiftspres Det

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere