INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M 850002426858 FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR"

Transkript

1 DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET INDKOMSTSTATISTIK 1968 DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK M STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN 1968 Atejtfe- Og sotiaknmisöriemes fcirösisfc

2 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd i efteråret 1962 har formandskabet i henhold til 3 i lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning offentliggjort følgende redegørelser: 1. Redegørelse til regeringen vedrørende det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk-politiske afgørelser. 18. december Stencileret. 2. Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper Redegørelse afgivet til statsministeren 25. februar Trykt. 2,50 kr. 3. Redegørelse til regeringen vedrørende den økonomiske situation. 16. september Stencileret. 4. Strukturproblemer i dansk landbrug. En redegørelse til regeringen med særligt henblik på udformningen af en langsigtet landbrugspolitik. Maj Trykt. 4 kr. 5. Indkomstramme og indkomststatistik. En redegørelse til regeringen med særligt henblik på udformningen af en indkomstpolitik i den aktuelle situation. November Trykt. 4 kr. 6. Bygge- og boligpolitikken og dens sammenhæng med den økonomiske politik i øvrigt. Redegørelse afgivet til regeringen. Juni Trykt. 4,50 kr. 7. Den økonomiske udvikling i En redegørelse til regeringen med særligt henblik på indkomstudviklingen og mulighederne for at føre indkomstpolitik. Oktober Fotografisk trykt. 5 kr. 8. Bidrag til belysning af formueudviklingen i Danmark i de senere år. August Trykt. 8,50 kr. 9. Konjunktursituation, indkomstpolitik og indkomststatistik. Redegørelser afgivet til regeringen september og december Trykt. 8,50 kr. 10. Konjunktursituationen i efteråret Redegørelse afgivet til regeringen september Trykt. 8 kr. 11. Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser. November Trykt. 8,50 kr. 12. Dansk økonomi i efteråret (Herunder en særlig landbrugsredegørelse). September Fotografisk trykt. 9 kr. 13. Indkomststatistik December Trykt. 9 kr. De trykte redegørelser kan fås i boghandelen, de stencilerede ved henvendelse til Det økonomiske Råds sekretariat, Nørre Voldgade 68, 1358 København K. Distribution til boghandelen gennem Danske Boghandleres Kommissionsanstalt.

3 Indkomststatistik 1968 Arbejde- ogsociaiministsridmas bibliotek

4

5 Til regeringen I medfølgende redegørelse, der har været behandlet på 33 ømnlfitiii Råds møde den 29. november 1968, har formandskibet samm sg tææfcpel da væsentligste åll af det statistiske materiale, der foreligger til belysning af indkomstudviklingenfor deførskeuige befolkningsgrupper. Til rwlegøbgken skal der knyttes følgende bemærknifger i for de selvstændige viser materialet, at der fra 1966 til 1967 har vgpet betydelige forskelle i indtægtsudviklingen ikke-blot mellem landbrug og byerhverv, men ftp inden for byerhvervene. Indsat ibc JljmAserwm haf bruttoindtjeningen været faldende for visse industri^ M pg (jern- og metalindustri, fodtøjs- og beklædningsindustri, træ- og møbelindustri, sten-, Jer- og glasindustri), enkelte håndværksfag, visse brancher i Hf«groshandelen (særlig atitomobilbefflshen) amt for i bredt uafcril af detailhandelen, jfalden$$ggpf i de ftflte tilfælde på omkrift^ ilv snes procent, i enkelttilfælde på tyve procent søg derover. På andre områder, nem%; for bsnksami dele rf industrien - s &rli næringsmiddelindustrien - de større by Jfi- Of anlægsfirmaer og de fleste engroshandelsbrancher er der tal om stigninger af tilsvireis i HÉUelse. For industrien tæller områderne med stigninger stæiiæe end områderne med fald, således at der for den, samlede industri kan j^gpbiis«en ffeittgpbg i b $ Xiindtje Ép, på 9 procent, hvilket omtrent svarer til stigningen i omsætningen. Som fremhævet i cedlgøiiisilt er en fiskkti åf indkomstopgørelserne for de selvsflgdip lnmiiltitf endnu kun foreløbige, således at det er uvist, i hvor høj grad tallene afspejler den generelle udvikling i de pågældende erhverv. Inden for industrien forekommer det sandsynligt at talten owwritør stignings» i ind Jeningeii ifrl, 1966 til 1967, medens det for detailhandelen må antages, at faldet i indtjeningen er OvgffBt#«i'#!: i tallene. Landbrugets samlede indkomster har været stagnerende siden 1964/65, men da IBSfglJit af landbrugsejendomme har været falftedéfs». har der dog været en vis stigning i gennemsnitsindkomsten pr. ejendom. Når henses til de stedfundne udvidelser af ^ M h e ^ de øfei kapitalværdier i øvrigt samt stigningen i renteniveauet og lønniveauet, dækker tallene imidlertid over en tiltagende undenafl#nniaf af lanlsoæn- jggpegrøsn arbejdskraft- øg kapitalindsats. Arbejtte- og socialministeriamn bibliotflk f

6 Forskellene i indkomstudviklingen for selvstændige samt selskaber i de forskellige erhverv hænger bl.a. sammen med forskelle i ertoervenes ekspansionsmuligheder søm følge aj at M&omststigning og befolkningstilvækst ikke fører til samme ifcæt* ningsforøgelse for alle erhverv, og med forskelle i produktivitetsudviklingen og i kantøfencemikftr i ind" sg Ildlandet. Statistiktesa illustrerer herved de betydelige tilpisnin^røblimer, både selvstændige og lønmodtagere stilles overfor som følge af, M visse brancher og erhverv, visse virksomhedstyper m.v, undejf de Sti(Ii skijflendb efterspørgsels- og produktionsforhold får mindre gunstige eksistensvilkår. Konkurrencevilkårenes betydning fremgår bl. a. af, at jern- og metalindustrien samt fodtøjs- og beklædningsindustrien, der begge er udpræget konkurrenceudsatte områder, som nsevnt har haft faldende bruttbind^enittg i de sene åf. Når den foreløbige regnskabsstatistik for industrien viser en stigning i bruttoindtjeningen på pst fra 1966 til 1967 for de undersøgte virksomheder tilommens sswlds ilt isåren gunstig indkomstudvikling inden te nærifi^micmelindustrien, som er mindre udsat for international konkurrence. Betydningen af forskelle i konkuriencefituati<mieii illustrers for de rent hj Etim»- markedsorienterede erhverv bl.a. af forskellen mellem indtægtsudviklingen i hhv. bygge- og anlægssektoren og detailhandelssektoren. Af redegørelsen for Imudviklingen fremgår det, at der fra 1960 til Iff? er sket in fordobling af lainivsæøsf. for arbs dere i industri og håndværk. Den procentvise llbstlgning har i denne perirøiie været lidt større for iaviretøniysfie end for højtehb«lønnede. Dette må imidlertid ses på baggrund af, at faglærtes timefortjeneste i 1960 li særlig højt i fbrhssm til ikke-faglærtes. Der kan Étteåii ikke iagttages nogen klar tinétna til inåsm8?rin af de relatlw laafomfeille. For kvindelige arbejdere har der dog som i tidligere perioder været tale om væsentlig større stigninger end for mandlige arbejdere. For funktionær 1 og tjenestemænd foreligger lier kun ^gpitlig lønstatistik for ticjgj dier 1965, j^ipfctiw Lønstigningerne har i denne periode andraget 8-10 pet. pr. år, hvilket stort set svarer til stigningerne i årsindkomsterne fer arbejdere. Bedømt ud fra udviklingen i de fastsatte lønsatser har funktionærer og tjenestemænd også set over en længere periode haft en lønstigning på linie med arbejdernes. Både to Efteejde» og te funktionærer og tjenestemænd gives dej: i det til reds* gøreisen hørende tabelbilag en udførlig belysning af lønstrukturen i 1967 og dermed en belysning af de geografiske og fag lige lønforskelle* Lønniteæoet i howdsfitden ligger for arbejdere og funktionærer gennemgiendi MMSS pet. over n!veau«t i pat* vinsen; for bygningshåndværkere er der dog tale om lønforskelle pi op til pst 4

7 I redegørelsen har man søgt at sammenfatte oplysningpas om indkomstudviklingei te hfcv. tabaodtagrø Og selvstændige på grundlag af oplyxnfaypir fri. nationalisgnskabsstatistikkisi. De tal, der kan tesgnes for <3tea samlede nationalindkomst, m> når de opgøres brutto - d. v.s. uden fradrag for de beløb, ^ræféjpår til reparation qig vedligeholdelse samt afskrivninger - godt og vel firdoblet i perioden lisø-l S7, miclens stipflngpn er Båt mindre, når tallene ø pæsé netto, d. væ efter fradrag af de naarnti p«lfr. I samme periode er de samlede lønindkomster vnfcfet med op imod 120 pet., således at lønindfcttnstirnif andel af nationalindkomsten - lonkvoten - er forøget. De væsentligste faktorer bag denlf udvikling Jlar været forskydningen i fitning af færre selvrådige og flere liffllmodiagpre* fonitydningef i produktionens sammeniætn ^ over imod områder, hvor en relativt stor andel sf de ved produktionen skabte indkomster med r til ailbning af arbejdskraften (den offentlige sektor og strvicferhverv m. v.) samt endelig, at lønkvoten inden for de enkelte erhverv kun har list mindr SEndrin^f i dsn fceir^tide periode*. Ds da: har været en betydelig større tilvækst i kapitalapparatet end i arbejdsstyrken, er der dog indtruffet en forskydning i afliiæin i&rtoldtaqfi for henholdsvis kapital- ogarbejdiindiits. De foretagne bøfqjf ninpst: vis.er iålefem væsentlig svagere stigning i aflønningen»pr. i i fcipitalenhei«end»pr ifbsldaénhed^ Udtrykt i procent tf de anslåede kapitalværdier tyder beregningerne på faldende rentabilitet gennitti halvtredserne, m opgang fra lfs til 1S60 Cg éireatl igen en faldende tendens i forrentningsprocenten. Det må dog fremhæves, ff der knytter sig en række vanskeligheder til befiegnig tr af denne art -øg til fortolkningen af befi^gningsrfiultaterne. Særlig stal bemærk, at cl r ikke er taget h syn til de ændringfir i den akonommfe&léeling^iom opstår gennem kapitalgevinster og kapitaltab, I redegørelse har man endelig forettqjit en sammenlifning wbem de nominelle indkomststigninger og stigningerne i disponibel realindkomst,,i indkomst rfter skat og terrijppgi: for stigningen i forbrugerpriserne. Disse beregninger lækker perioden Arbejdere har i dsnrrø periode haft en gennemsnitlig løsstteiinæpå ca. 5»! woeent, hvoraf der efter korrektion for skatte- og afgiftsstigninger og prisstigninger i øvrigt "blim omkring isa hséf snes jprqiiiit tilbage i disponibel rtsaliaé* komststigning. For befolkningen #«ar helhed kan åen pn8æsnitllgp stigning i 4 n disponible fgalinækomst aiflås til si* i pet. Forskellen skyldes bl.a., at grupper med høffele indkomster - som følgpaf progressionen i biljcatji»n gbn - ved samme procent^ vfei^aageilidkomststigning som for arbejdere har opnået en lavere procentvis stigning i dtn disponible realindkomst. Såvel i 1967 som i 1968 er der for de fiesti befolkningsgrupper sket et fald i den disponible realindkomst. S

8 Od over drøftelsen af det indkomststatistiske materiale fandt der på rådsmødet en drøftelse sted af udsigterne for den danske økonomi i På grundlag tf en bedømmelse af den internationale konjunkturudvikling er det temaixd^wbitf ajrfkttiises, at dia hidtidig tjkpfcstærtesti^ainpiskt 1 vor industrieksport næppe kan forventes opretholdt i På baggrund af dit høje niveau, industrieksporten Br nået op på, må der imidlertid selv med en vis afsvækkelse af dem fremtidige stigningstakt te denne eksport forudses m opgang i de erhvervsmæssige investeringer, specielt for så vidt angår erhvervsbyggeriet, der har vfet «1 sfæfikt fald i Samtidig forekommer det sandsynligt, at der i 1969 vil ske en vis forøgelse af boligbyggeriet. Denne bedømmelse var der i det store og hele tilslutning til på rådsmødet. Ved uændret konjunkturpåvirkning fra de offentlige finanser må de her nævnte tindifflssr antages ai bliv# ledsaget af en moderat opgang i det private forbrug. Alt i alt skulle der således vseøé udsigt til en noget stærkere forøgelse af di. samlede efterspørgsel og produktion! 1969 end i 1968 og dermed til et lidt lavere ledighedsniveau. En sådan udvikling, hvorunder der skulle være muli^ted fer en produktionsstipjin på omkring fire procent og en nedbringelse af ledigheden med godt én protet, vil, så vidt det i øjeblikket kan bedømmes, være forenelig med et nogenlunde uændret betalingsbalanceunderskud. Mulighederne for på lidt længere sigt at opnå en yderligere forøgelse af produktion og beskæftigelse og en samtidig forbedring af betalingsbalancen afhænger som tidligere fremhævet af, om stigningen i det danske omkostningsniveau kan bringes ned under stigningen i udlandet. København, den 6. december Carl Iversen N. V. Skak-Nielsen J. Vibe-Pedersen Formand 6

9 BET ØKONOMISKE RÅD FO R MAN D S K ABET INDKOMSTSTATISTIK 1968 ITATBNi TRYKNINGSKONTOR MBEW.lCA.fS 1968

10

11 Indhold I«Indledning 11 II. Udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold 11 Inåaitrlifi 13 Jfcjgge- og anlægsvirksomhed 18 Landbrug, gartneri og fiskeri 11 Engmåhåftdel 26 IMafihaffl&l - W Banker og forsikringsselskaber «,,,, «, ««-- 31 III. Indkomstudviklingen for forskellige grupper af lønmodtagere 37 Indledning i? L»Bldviklinffl?n før, arbejdere i industri og håndværk m. v 3$ Lønudviklingen for privatansatte funktionærer 41 Lønudviklingen for statsansatte 45 IV. Udviklingen i de samlede indkomster og deres fordeling belyst ud fra nationalregnskabsstatistikken.»..»,,,,«. J, i Si «ii ii ix ms u ms. il >s 51 V. Udviklingen i den personlige indkomstfordeling samt beregninger over forholdet mellem stigning i bruttoindkomst og stigning i disponibel realindkomst,, _,,,,,. 60 Jditen»iionligfe indfeimflstfiædelin 60 Beregninger fcrholdet mellem pengeindkomststigning og stigning i disponibel realindkomst Titbélbilag 6f

12

13 I. Indledning SMen formandskabet i efteråret 1966 udarbejdede en redegørelse for indkomstudviklingen for de forskellige samfundsgrupper * tr (fer sket en væsentlig udbygning il* indkomststatistikken. Dels er nye områder inddraget under statistikken, hviltet jpeldfir med hensyn til lønstatistik for statsansatte samt regnskabsstatistik for engrosog detailhandel, dels er den eksisterende statistik blevet udbygget gennem tilvejebringelse af mere ini Iénde regnskabsmæssige oplysninger, hvilkel imet gælder industrien. Samtidig dukke den af "Dansk Arbejdsgiverforening etablerede funktfpiiløt* lønsitistli nu Irene 1965, 1966 og Medens en belysning af lønudvikling hidtil først Og; ifimmest har måttet ske på basis if libitatistikken fdf arbejfleri samt udviklingen i lønsatser, men ikke faktisk indtjening for funktionærer og tjenestesiend, 4r det nu muligt at tely«udvikling iindtjeningsforijoldiieior et stort antal grupper ved hjælp af en egentlig; indtægtsstaiistik. Den steduffidne udbygning if statistikken gpr det endvidere muligt at give in mus omfattende belysning end tidligpi af tenstrukturen, d. v.s, si ritlilpnerne mellem lønningerne for forskellige gruppér tf lønmodtagere. Af områder, der endnu ikke hpr kunnet indlrgaps under indksinsiilatistikfcén, skal nævnes de liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder, en fiekke 6erviiefa sifflt transporterhvervene. Det må i denne forbindelse fremhæves, at en forøgelse af indkomititlifetikki» dækningsgrad nødvendigvis er an me get tidkrpvi&de proces, både fordi statistikken inden for de enfetjte iaråder ml tilpasses efter særlige brancheferhold og anvendte regnskabsprincipper, og fordi udvidelser af indkomststatistikken i mange tilfmde indeføærer s at åer må indhentes primærstatistigfe oplysninger hos virksomheder og organisationer m s fl # #fr jkjkf tidlijire regelmæssigt har afgivet statistiske oplysninger om erhvervsøkonomiske forhold. En udvidelse af indkomst* statistikken i Éreoe frerøvir er imidlertid planlagt eller forudset for visse grupper tf selvstændige i transport- og serviceerhvervene., l jésgm regnskabsstatistikken fer bygge- og anlægsfirmaer vil bhve løgt udvidet til spå&t om&tti de mindre virksom? heder i branchen. På lønstatistikkens område er der iværksat s, pmdvis udbygning siledes flåder i løéel af få år vil blive tilvejebragt lønstatistik også fftf alle kommunalt ansatte. Det skal samtidig nævnei, at ophævelsen af skattefradragsreglen sammen itted de ændringer i skalteløtgivningen, der gennemføres ved kildeskattens indførelse, 11

14 hefånder overgangen til selvstændig indkomstansættelse for hustruindkomster, og de tekniske ændringer i forbindelse med anvenåissn af databehandling ved skatteopkrævningen, vil medføre en væsentlig forbedring af mulighederne for at uddrage relevante indkomststatistiske oplysninger af sfeatiianiættelieffil. Et særligt problem ved belysningen af indkomstudviklingen for de selvstændige er, at der i mange tilfælde er tale om såkaldt kombinerede virksomheder d.v.s. firmaer eller Jtarøscnes med aktivitet; inden for flere produktionsområder eller inden for både produktfon, engros- og detailhandel eventuelt i flere forskellige brancher og på ffitt flerhed af bedrifter, hvor regnskabsresultaterne kun vanskeligt kan deles op på de forskellige bedrifter og/eller aktiviteter. Tilvejebringelse af et regnskabsmateriale, der kan anvendes til indkomststatistiske formål, forudsætter for sådanne virksomheder detailletédl oplysninger om hver enkelt virksomheds eller koncerns opbygning og struktur samt en tidkrævende revision af de indhentede oplysninger og de anvendte tæflingsenhjgåer» Srfv om de heraf følgende problemer er ved at være løst, kan en regnskabsstatistik for dl kombinerede virksomheder af de her nævnte grunde ikke udarbejdes så hurtigt som en statistik, der aleafe 'b&iffies på de ikke-kombinerede virksomheder. Den fttdtil ffti offentliggjorte regnskabsstatistik omfatter derfor kun den sidstnævnte type af virksomheder ig er sliidis af foreløbig karakt«. I hvor høj grad indtægtsudviklingen i de pågældende virksomheder er repræsentativ også for udviklingen i ~ strukturelt afvigende - kombinerede virksomheder, vil ftfrst kunne "bfrdøffifflas, når 1 der foreligger endelige opgørelser for åg forskellige Éiktoser. I det følgende vil dii* i afsnit II Mtvi redegjort for udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold, i afsnit III for lønudviklingen og Udviklingen i Jfnstrlktui^n. I afsnit IV sammenfattes oplysningerne om bevægelserne i henholdsvis lønindkomster og restindkomster ved hjælp af oplysningerne i nationalregnskabsstatistikken. Herudover vil der i afsnit V blffs gilif en belysning af udviklingen 1 den personlige indkomstfordeling på phttdlagaf»plysrfnpaae i skattestatistikken, ligesom åer vil l>live gjort ride for ter^ningei over forholdet melfim stigninger i hhv. bmttoindfcoiist og disponibel realindkomst (d. v. s. bruttoindkomststigningen korrigeret for stigning i skatter og afgifter samt for prisstigning) fil* indkomster af forskellig stptfelsft, Tallene belyser som hovsdrigé Indkomstudiiklingin fra til Det foreliggende talmateriale har dog ikke i allé tilfælde gjort det muligt at belyse udviklingen i hele perioden. Da der er tale om et temmelig omfattende materiale, har man søgt at skille de mere delaillereds oversigter ud i et særligt tabelbilag. I selve redegørelsen vil cte der«for kun blive givet sammendrag af de foreliggende indkamitstirttttijsfa oplysninger» 12

15 II. Udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold 1. Industrien Udviklingen i industriens indtjeningsforhold «il for årene blive belyst på jfgundlafj af føi Industrielle produktionsstatistik og nationalregnskabsstatistikken. For 1966 og 1967 belyses udviklingen på grundlag af DanroKiks Statistiks føielnbip regnskabsstatistik for industrien. Endvidere vil det blive givet en supplerende belysning på basis af regnskabsmateriale fra rtaaniirih Sinstituttit for Industri fiftftd- VJBÉi Tabel 1 givsr en øffersigt over udviklingen i industrien samlede vnrditil\^ st, lønudgift og restsum Værditilvæksten fremkommer sø ni differensen mellem deil samlede prøduktlonswstdl ég furdiftn af anvendte råstoffer os halvfabrikata, brændsel, kraft m. v. niodta^t fra andre Hfhverc lirditilf# s 6n omfatter således principielt Éftinnfngen til de produktionsfaktorer, der arbejder inden for industrien, Bfifflalig lønudgift til arbejdere og funktioswer og brutt&mtkrøing til kapitalen i jferm af forpintninp, afskrivning og enrskud. Mvasrditilvæksteri er dog ikke udskilt visse udgifter til udefra indkøbst ydelser^ nemlig forsikring, reklame samt reparation og vedligeholdelse. Udgifterne hertil s 1 iferfor opå indeholdt i restsummsrrie, der tillige cimffctter arbejdsgiverbidrag til social sikring og visse andre former for indirekte personaleomkostninger. De sidstnævnte lidg^ft^osier, åer aaarere burfs hen- Tabel 1. Hovedtal til belysning af industriens indtjeningsforhold Værditilvækst ^ Løigj^riW Wjll, kr. 4.1, Rjggtgum I. Anslået på basis af natiqhsf^^^te^is ; ^ 13

16 Tabel 2. Relative forskydninger i industriens værditilvækst, lønudgift og restsum Samlet Værditilvækst Lønudgift... JtøsÉSum... pw. 12,0 3,0 12,0 12,6 C? 12, ,7 11,6 pet. 8,6 7 8,6 u 65 regnes til lønudgifter er blå. i kraft af ATP-ordningen voksende, men udgør dog endnu kun#i mindre del af de i tabellens sidste kolonne viste resiteeliib, øg ferhsétet spiller isfiaf ikke nogen større rolle ved en Ipelfsniftg af udviklingen i industri^ii bruttoindtjening. Værditilvæksten er i den betragtede periode steget med 76 pet., teffldjjiften mei 85 pet. og restsummen med 65 pi De prøientvisi itipingsr indsø for dilpirioier m belyst i tabel 2. Bortset fra har de forskelhge dele af den samlede produktionsfaktoraflønning bevæget sig nogenlunde parallelt i il ørketøs ferioder. Under k#ry unktufopbremsningen i 1963 skete der en stærkere afsvækkelse af stigningstakten i værditilvæksten end i lønudgiften, hvilket iflsdfkrttléfakf! rtsisummen* K>r perioden under ét viser restsummen en væsentlig svagere stigning end lønsummen, Samtidig har der i denne periode været en stærk vækst i industriens kapitalapparat. Den foreløbige regnskabsstatistik for industrien 1966 og 1967 er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra 1500 ikke-kombinerede industrivirksomheder, fra hvilke der på opgpørelsestidspunktet forelå sammenligaelig oplysninger for såvel 1966 lom Da opgørelsen således ikke er baseret på et repræsentativt udsnit, er det uvist, hvor hej grad tallene afspejler udviklingen inden for den samlede industri. Det er fliks, muligt, at dg virksomheder, der tidligst l%iver indberetninger om deres isspi* skabsresultater til Danmarks Statistik^ ase de bedst organiserede, hvilket kan bevirke, at de har bedre regnskabsresultater end industrivirksomhederne som helhed. Dtetikal i åemis forbindelag nigvnes, at de 1500 virksomheder, der beskæftiger godt en fjerdedel af det samlede Ental arbejdere, der er ansat i industrien, og har joåtlopigt. af industri«f ns samlede omsætning, har haft stiirr cimiætningrfremgén &a 1966 til 1967 éfid isft samlede industri, nemlig godt 8 pet. mod godt 4 pet. Særlig inden for hovedbranchegrupperne nærings- og nydelsesmiddelindustri og jern- og metalindustri har omsætningsfremgangen været større for de virtorøtacler,, der indgår i din fortiwfelge opgørelse, end for de pépsldeade haveæbcrochepppjer undirå 14

17 Tabel 3. Regnskabsoplysninger for 1500 industrifirmaer for årene 1966 og mill. te. Stigning Værditilvækst ,6 Lønudgift... ^ i. j assfs ,8 Restsum f 12,1 Heraf: Andre driftsudgifter.» ,5 Bruttoindtjening., ^ 9,0 pet. Tifeef 1 giver si sammendrag af regn skahsoplysniflj^rne f«de 1501} virksomheder. Det Äai bemærkes, at indirekte personaleudgifter og arbejdsgiverbidrag til Sdfftial sikring i (fenne tabel i modsætning til tabel 1 og 2 er iiidrfgijfj, i lønudgiften, e at restsummen derfor er et»renere«indkomstbegreb end i disse tabeller. Tilrettetagelien af in egpntli;g regnskabsstatistik har endvidere gjort det muligt it foretage opgørelser af en række andre driftsudgifter end lønudgiften, Såsom repsration og vedligeholdelse, administration!^ salgs- og reklameomkostniöger samt tcanspimudgifter m. v. Kår Äsie udgifter, der tilsammen beløber ilg til omkring haltdelefl af rest indkomsten, ftiadragü i denne* Éaakømmer et bruttoindtjeningsbeløb, som viser, hvad der er til riiig!! til afskrivning og forrentning af kapitalen, betaling af selskabsskatter m. v. amt Kt>ejdsf derli til indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Ettntuelle huslejeudgifter skal ligeledes dæktes af "Iruttoindtjeningsbelølsefc Som ovenfor nævnt har industriens kapitalapparat været ate&t vofeeitde* hvorfor #ftf sjsdslf stigende beløb til afskrivning og forrentning. Dit-» af tabel J^ ItiteprcÄffiiiie Stigning i værditilvæksten for de undiriitjje virksomheder fra 1966 til 1967, i modsætning til hvad de - gåimef for jjfågå samledi industri for de tidligere år, har været noget større end stigningen i den samlede Ionudgift incl. indirekte personaleomkostninger fiöihg 9,6 pet. mod 7,8 pat. Rest sum» beløbet viser følgelig en forholdsmæssigt endnu stærkere stigning: 12,1 ftt. jdft der imidlertid har % rsi msærlig stærk; stigning i p«sfcen andre driftsudgifter (15,5 pet.), Viier bruttoindtjeningen kun en stigning på 9 pet. Tabel 4 viser bruttoindtjeningen i mill. kr. og den procenttale Ptjgpftiftg 1P6( h 7 i vagpiitilvælsst, lønudpft m. v., instsim «g'feæuttoindt^ning far de 1500 virksomheder opdelt på hovedindustrigrupper. Til flytning f hvor stor en del f de enkelt industrigrupper, der ømfattii af den foreløbige regnskabsstatistik, if endvidere anfort den andel «f indätr^uppernfis samlede arbejdertal i 1966, der var beskiefllpt hos de virksomheder, som indgår i opgørelsen. IS

18 Tabel 4. Indtægtsudviklingen inden for industriens hovedgrupper Andel ac industrigruppens samlede arbejdertal Bru t toindtjening Stigning ifaecm^ vækst Restsum Løn, gager samt indirekte personaleudg. Bruttoindtjening jpt mill kr. pet. Næringsmiddelindustri ,0 292,8 11,2 5,1 17,0 24,6 Tekstilindustri 14 17,9 20,3 6,4 8,7 2,3 13,4 Fodtøjs- og beklædningsindustri ,7 6,5 9,7 0,5-11,0 Træ- og ispmindusttt 17 35,2 34,6 5,9 6,9 4,3-0,7 Papir- og grafisk industri ,0 132,4 10,2 8,4 10,5 16,1 Kemisk industri ,1 196,9 13,6 6,7 19,6 11,2 Sten-, ler- og glasindustri ,3 16,5 5,9 13,5-3,6-18,7 Jern- og metalindustri ,0 205,7 7,5 9,4 4,2-9,0 Transportmiddelindustri ,0 33,0 9,6 6,0 28,0 106,0 Ånden indusfii m 63,6 ff»6 6,1 10,6 6,3 I alt, jvf. tabel ,6 1014,5 9,6 7,8 12,1 Bfl Det set tf dsrøs tafel, it åen ætailvt psnstip indtægtsudvikling fra 1966 til 1967, som tabel 3 viser for de undersøgte virksomheder under ét, dækker over betydelige iforskelle i udviklingen for de elrftelia ho e4gruj}pir. Fodtøjs- og beklædningsindustrien, træ«og møtøinåuitri«, sten-, fap* og glasindustrien samt jern- og metalindustrien læ hall forholdsvis begrænsede stigninger i furditilvaséslen åelxfis iset kraftige fald i bruttoindtjeningen. Forøgelsen af toitloindtjinin^in fer de undersøgte virksomheder tilsammen er først og fremmist en fmge af en gunstig indtægts* udvikling feff vlasamhed ri»inden for næringsmiddelindustri m.v., papir- og grafisk indussri of åen kemiske industri. Ir#sn ior tr&nsportmiddelindustrien er der sket en sfordobling af de undersøgte virksomhedeis brutloindtjening. Dette bidrager imidlertid kun lidt til den siraifedi sijgmb g, idet bruttoindtjeningen inden for trrøs^ørtmidåiliniustrien, både absolut og set i relation til omsætning, tsøsiititøækst eller lønudpft, udg^r p beslasdsit beløb. M lignende grunde har den jrrøcsntfis ret store stigning i fiiitilindustrfeøs bruttoindtjenii^ kun bidraget forholdsvis li<lt til den samlede stigning på 9 pet. i de undersøgte virksomheders bruttoindtægt. Specielt med hensyn til transportmiddelindustrien skal endvidere bemærkes, at i brancher med liøf og svingende lagee: og en tilsvarende stor og varierendefeestwrad jf ^gørjgh værende arbejder vil det enkelte års indtjening i væsentlig grad være påvirket af tidspunktet for færdiggørelsen af større ordrer og værdiansættelsen for lagerbeholdninger og ikke afsluttede arbejder, lé

19 Dfegt skal tilfiljes, at de liyikli pitendi«ser, den foreløbige regnskabsstatistik viser fra 1966 til 1967, for bl.a. fodtap^og beklædningsindustri, papir-og grafisk industri, kemisk industri samt jern- og metalindustri betegner en fortsættelse eller forstærkelse af de tendenser, som Ififi udledes af produmtelsstiustikken fer de tidligen år. For næringsmiddelindustrier! ttef K^sWtataafcistikken gjsrimod en vsstntlig gunstigere og for træ«og mdfehnåustrlssn amt sten-, ler- og glasindustrien en væsentlig mindre gunstig udvikling éhd I de tidligere år. Taget under ét er dit lom ovenfor omtalt sand^nlijl, at den foreløbige regnskabsstatistik i nogen grad overvurderer stigningen i industriens indtjfflitt fra 1166 til 1967 Til supplfrinf! af den her gttne bélgpaé^ fm rømt tle et regnskabsmateriale frsl Fifflffisieringsinstituttet for Induftri og Håndværk, der for iffine 1964 til 1967 sammenstiller regnskabsresultater for i ilt 570 af de fsrksomheder,, der har fået bevilget lån af instituttet. De féjpeidende virksomheder havde i 1967 tilsammen en eaieætnin g ivarende til 14,7 pet. af den samlede industris omsætning af egne vaftr. Omsætninpfmmfanpn fra 1966 til 1967 androg 10,2 p?t rr«! 4,2 pst. for hele indusfliii 8,2 pet. for de foran omtalte 1500 virksomheder. Også for det her betrajféide udsnit er det således tvivliamt, i hvor høj grad det viste forløb kan tages røn udtryk for din ginetille udviklit g l industriens indtjenlngi&rhialåffluv, Bl.a. må defc tape i betragtning, at df fåpeldende virksmnheåir i ål første år tf lift belyste periode har haft en relativt star andel af de samlede industriinvikteitijpr, hvilket, set over en længere periode, normalt vil modsvares af m særlig stærk, stigning i bruttoindtjeningen. Tabel 5. Regnskabsresultater for 570 industrinrksomheder ifolge Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk ISÜ 1967 t!gnfis f3 forhold til ffecsgllsiidfeltr å?' Bruttofortjeneste, ,0 5,4 13,9 Rest efter fradrag af indirekte produktionsomkostn i nger, administrations- og salgsomkostninger 39S m 412 4S4 t%4-6,2 17,4 Overskud til forrentning 1., fls %4-11,5 31,4 -pet. Overskud i pet. if bogførte aktiver..»»** 9,1 B,4 6, Fremkommer ved i det anførte restbeløb at fradrage skattemæssig afskrivninger på faste antag samt Élrtgrtit løn til inipjirø? uf psmhilige lirkjftmhefe«i 17

20 Tabel 5 giver et sammendrag af det nævnte regnskabsmateriale,, medens der i tabelbilaget er givet en mere specificeret oversigt over materialet. Tallene er af finansieringsinstituttet korrigeret for variationer i lagerreserver m.v. samt investeringsfonds-«henlæggelser og forskudsafskrivninger, og de viste beløb udtrykker således de faktiske regnskabsresultater før eventuelle ændringer i sådanne reserver, Fif 1565 til 1966 viser tabellen en væsentlig afsvækkelse af stigningen i beløbet for bruttofortjenesten og en nedgang i de to andre udiryk fer indtjeningen. Denné udvikling kan bl.a. have sammenhæng med indkøringsvanskeligheder m.v. i forbindelse med de i 1964/65 foretagne, relativt betydelige investeringer, jfr. herom ovenfor har indtjeningsniveauet i de pågældende virksomheder under ét påny vist betydelig fremgang. Målt i pet. af aktivernes bogførte værdi lå det beløb, der efter fradrag af skattemæssige afskrivninger var til rådighed til forrentning, imidlertid en procentenhed lavere i 1967 end i 19» Af åen gp;cificerede oversigt over det omhandlede regnskabsmateriale i tabelbilaget fremgår bl,*, at virksomhederne inden for jern- og metalindustri og fodtøjs- og beklædningsindustri har haft den svageste indtægtstdfikling, medens det er virksomheder i tekstilindustri og kemisk indrøtri m. m., der har haff størst fremgang. Tallen«før kemisk industri er imidlertid stærkt påvirtoie af tajtae for en enkelt stor virteomiæd. 2. Bygge- og anlægsvirksomhed I tabel 6 og 7 cr der givet en oversigt over de af Danmarks Statistik offentliggjorte regnskabsresultater for bygge- og anlægsfirmaer. Statistikken, der blev etableret i efteråret 1966, dækker irene efter 1964, og omfatter alle dg firmaer inden for bygge- Of anlægsfagene, der beskæftiger 20 arbejdere eller derover. I det her meddelte sammendrag har man for at kunne belyse udviklingen kun medtaget oplysninger for de firmaer, der dækkes af statistikken i mindst to på hinanden følgende år. For 1966 og 1967 drejer det sig om 828 firmaer, der tilsammen beskæftigede tæt ved halvdelen af dfif iamlede antal bygge- og anlægsarbejdere. Under rådets drøftelser blev der af Håndværksrådets repræsentant givet udtryk for, at dl; mindre håndværksvirksomheder har haft en væsentlig svagere indtægtsudvikling, end det fremgår af den her ffete statistik. Som nævnt i indledningen vil regnskabsstatistikken for bygge- og anlægsfirmaer blive søgt udvidet til også at omfatte de mindre firmaer. Tabellerne viser ret store udsving fra år til år i firmaernes bruttoindtjening d. v. s. omsætningen med fradrag af materialeforbrug, lønninger og andre personaleudgifter, kontorholds- og salgsudgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse m.v., men uden fradrag af husleje, renter, afskrivninger og skatter. Af de 7 brancher, der indgår i statistikken, er entreprenørbranchen den største med omkring 60 pet. såvel af de undersøgte firmaers samlede omsætning som af den IS

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere