INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M 850002426858 FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR"

Transkript

1 DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET INDKOMSTSTATISTIK 1968 DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK M STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN 1968 Atejtfe- Og sotiaknmisöriemes fcirösisfc

2 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd i efteråret 1962 har formandskabet i henhold til 3 i lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning offentliggjort følgende redegørelser: 1. Redegørelse til regeringen vedrørende det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk-politiske afgørelser. 18. december Stencileret. 2. Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper Redegørelse afgivet til statsministeren 25. februar Trykt. 2,50 kr. 3. Redegørelse til regeringen vedrørende den økonomiske situation. 16. september Stencileret. 4. Strukturproblemer i dansk landbrug. En redegørelse til regeringen med særligt henblik på udformningen af en langsigtet landbrugspolitik. Maj Trykt. 4 kr. 5. Indkomstramme og indkomststatistik. En redegørelse til regeringen med særligt henblik på udformningen af en indkomstpolitik i den aktuelle situation. November Trykt. 4 kr. 6. Bygge- og boligpolitikken og dens sammenhæng med den økonomiske politik i øvrigt. Redegørelse afgivet til regeringen. Juni Trykt. 4,50 kr. 7. Den økonomiske udvikling i En redegørelse til regeringen med særligt henblik på indkomstudviklingen og mulighederne for at føre indkomstpolitik. Oktober Fotografisk trykt. 5 kr. 8. Bidrag til belysning af formueudviklingen i Danmark i de senere år. August Trykt. 8,50 kr. 9. Konjunktursituation, indkomstpolitik og indkomststatistik. Redegørelser afgivet til regeringen september og december Trykt. 8,50 kr. 10. Konjunktursituationen i efteråret Redegørelse afgivet til regeringen september Trykt. 8 kr. 11. Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser. November Trykt. 8,50 kr. 12. Dansk økonomi i efteråret (Herunder en særlig landbrugsredegørelse). September Fotografisk trykt. 9 kr. 13. Indkomststatistik December Trykt. 9 kr. De trykte redegørelser kan fås i boghandelen, de stencilerede ved henvendelse til Det økonomiske Råds sekretariat, Nørre Voldgade 68, 1358 København K. Distribution til boghandelen gennem Danske Boghandleres Kommissionsanstalt.

3 Indkomststatistik 1968 Arbejde- ogsociaiministsridmas bibliotek

4

5 Til regeringen I medfølgende redegørelse, der har været behandlet på 33 ømnlfitiii Råds møde den 29. november 1968, har formandskibet samm sg tææfcpel da væsentligste åll af det statistiske materiale, der foreligger til belysning af indkomstudviklingenfor deførskeuige befolkningsgrupper. Til rwlegøbgken skal der knyttes følgende bemærknifger i for de selvstændige viser materialet, at der fra 1966 til 1967 har vgpet betydelige forskelle i indtægtsudviklingen ikke-blot mellem landbrug og byerhverv, men ftp inden for byerhvervene. Indsat ibc JljmAserwm haf bruttoindtjeningen været faldende for visse industri^ M pg (jern- og metalindustri, fodtøjs- og beklædningsindustri, træ- og møbelindustri, sten-, Jer- og glasindustri), enkelte håndværksfag, visse brancher i Hf«groshandelen (særlig atitomobilbefflshen) amt for i bredt uafcril af detailhandelen, jfalden$$ggpf i de ftflte tilfælde på omkrift^ ilv snes procent, i enkelttilfælde på tyve procent søg derover. På andre områder, nem%; for bsnksami dele rf industrien - s &rli næringsmiddelindustrien - de større by Jfi- Of anlægsfirmaer og de fleste engroshandelsbrancher er der tal om stigninger af tilsvireis i HÉUelse. For industrien tæller områderne med stigninger stæiiæe end områderne med fald, således at der for den, samlede industri kan j^gpbiis«en ffeittgpbg i b $ Xiindtje Ép, på 9 procent, hvilket omtrent svarer til stigningen i omsætningen. Som fremhævet i cedlgøiiisilt er en fiskkti åf indkomstopgørelserne for de selvsflgdip lnmiiltitf endnu kun foreløbige, således at det er uvist, i hvor høj grad tallene afspejler den generelle udvikling i de pågældende erhverv. Inden for industrien forekommer det sandsynligt at talten owwritør stignings» i ind Jeningeii ifrl, 1966 til 1967, medens det for detailhandelen må antages, at faldet i indtjeningen er OvgffBt#«i'#!: i tallene. Landbrugets samlede indkomster har været stagnerende siden 1964/65, men da IBSfglJit af landbrugsejendomme har været falftedéfs». har der dog været en vis stigning i gennemsnitsindkomsten pr. ejendom. Når henses til de stedfundne udvidelser af ^ M h e ^ de øfei kapitalværdier i øvrigt samt stigningen i renteniveauet og lønniveauet, dækker tallene imidlertid over en tiltagende undenafl#nniaf af lanlsoæn- jggpegrøsn arbejdskraft- øg kapitalindsats. Arbejtte- og socialministeriamn bibliotflk f

6 Forskellene i indkomstudviklingen for selvstændige samt selskaber i de forskellige erhverv hænger bl.a. sammen med forskelle i ertoervenes ekspansionsmuligheder søm følge aj at M&omststigning og befolkningstilvækst ikke fører til samme ifcæt* ningsforøgelse for alle erhverv, og med forskelle i produktivitetsudviklingen og i kantøfencemikftr i ind" sg Ildlandet. Statistiktesa illustrerer herved de betydelige tilpisnin^røblimer, både selvstændige og lønmodtagere stilles overfor som følge af, M visse brancher og erhverv, visse virksomhedstyper m.v, undejf de Sti(Ii skijflendb efterspørgsels- og produktionsforhold får mindre gunstige eksistensvilkår. Konkurrencevilkårenes betydning fremgår bl. a. af, at jern- og metalindustrien samt fodtøjs- og beklædningsindustrien, der begge er udpræget konkurrenceudsatte områder, som nsevnt har haft faldende bruttbind^enittg i de sene åf. Når den foreløbige regnskabsstatistik for industrien viser en stigning i bruttoindtjeningen på pst fra 1966 til 1967 for de undersøgte virksomheder tilommens sswlds ilt isåren gunstig indkomstudvikling inden te nærifi^micmelindustrien, som er mindre udsat for international konkurrence. Betydningen af forskelle i konkuriencefituati<mieii illustrers for de rent hj Etim»- markedsorienterede erhverv bl.a. af forskellen mellem indtægtsudviklingen i hhv. bygge- og anlægssektoren og detailhandelssektoren. Af redegørelsen for Imudviklingen fremgår det, at der fra 1960 til Iff? er sket in fordobling af lainivsæøsf. for arbs dere i industri og håndværk. Den procentvise llbstlgning har i denne perirøiie været lidt større for iaviretøniysfie end for højtehb«lønnede. Dette må imidlertid ses på baggrund af, at faglærtes timefortjeneste i 1960 li særlig højt i fbrhssm til ikke-faglærtes. Der kan Étteåii ikke iagttages nogen klar tinétna til inåsm8?rin af de relatlw laafomfeille. For kvindelige arbejdere har der dog som i tidligere perioder været tale om væsentlig større stigninger end for mandlige arbejdere. For funktionær 1 og tjenestemænd foreligger lier kun ^gpitlig lønstatistik for ticjgj dier 1965, j^ipfctiw Lønstigningerne har i denne periode andraget 8-10 pet. pr. år, hvilket stort set svarer til stigningerne i årsindkomsterne fer arbejdere. Bedømt ud fra udviklingen i de fastsatte lønsatser har funktionærer og tjenestemænd også set over en længere periode haft en lønstigning på linie med arbejdernes. Både to Efteejde» og te funktionærer og tjenestemænd gives dej: i det til reds* gøreisen hørende tabelbilag en udførlig belysning af lønstrukturen i 1967 og dermed en belysning af de geografiske og fag lige lønforskelle* Lønniteæoet i howdsfitden ligger for arbejdere og funktionærer gennemgiendi MMSS pet. over n!veau«t i pat* vinsen; for bygningshåndværkere er der dog tale om lønforskelle pi op til pst 4

7 I redegørelsen har man søgt at sammenfatte oplysningpas om indkomstudviklingei te hfcv. tabaodtagrø Og selvstændige på grundlag af oplyxnfaypir fri. nationalisgnskabsstatistikkisi. De tal, der kan tesgnes for <3tea samlede nationalindkomst, m> når de opgøres brutto - d. v.s. uden fradrag for de beløb, ^ræféjpår til reparation qig vedligeholdelse samt afskrivninger - godt og vel firdoblet i perioden lisø-l S7, miclens stipflngpn er Båt mindre, når tallene ø pæsé netto, d. væ efter fradrag af de naarnti p«lfr. I samme periode er de samlede lønindkomster vnfcfet med op imod 120 pet., således at lønindfcttnstirnif andel af nationalindkomsten - lonkvoten - er forøget. De væsentligste faktorer bag denlf udvikling Jlar været forskydningen i fitning af færre selvrådige og flere liffllmodiagpre* fonitydningef i produktionens sammeniætn ^ over imod områder, hvor en relativt stor andel sf de ved produktionen skabte indkomster med r til ailbning af arbejdskraften (den offentlige sektor og strvicferhverv m. v.) samt endelig, at lønkvoten inden for de enkelte erhverv kun har list mindr SEndrin^f i dsn fceir^tide periode*. Ds da: har været en betydelig større tilvækst i kapitalapparatet end i arbejdsstyrken, er der dog indtruffet en forskydning i afliiæin i&rtoldtaqfi for henholdsvis kapital- ogarbejdiindiits. De foretagne bøfqjf ninpst: vis.er iålefem væsentlig svagere stigning i aflønningen»pr. i i fcipitalenhei«end»pr ifbsldaénhed^ Udtrykt i procent tf de anslåede kapitalværdier tyder beregningerne på faldende rentabilitet gennitti halvtredserne, m opgang fra lfs til 1S60 Cg éireatl igen en faldende tendens i forrentningsprocenten. Det må dog fremhæves, ff der knytter sig en række vanskeligheder til befiegnig tr af denne art -øg til fortolkningen af befi^gningsrfiultaterne. Særlig stal bemærk, at cl r ikke er taget h syn til de ændringfir i den akonommfe&léeling^iom opstår gennem kapitalgevinster og kapitaltab, I redegørelse har man endelig forettqjit en sammenlifning wbem de nominelle indkomststigninger og stigningerne i disponibel realindkomst,,i indkomst rfter skat og terrijppgi: for stigningen i forbrugerpriserne. Disse beregninger lækker perioden Arbejdere har i dsnrrø periode haft en gennemsnitlig løsstteiinæpå ca. 5»! woeent, hvoraf der efter korrektion for skatte- og afgiftsstigninger og prisstigninger i øvrigt "blim omkring isa hséf snes jprqiiiit tilbage i disponibel rtsaliaé* komststigning. For befolkningen #«ar helhed kan åen pn8æsnitllgp stigning i 4 n disponible fgalinækomst aiflås til si* i pet. Forskellen skyldes bl.a., at grupper med høffele indkomster - som følgpaf progressionen i biljcatji»n gbn - ved samme procent^ vfei^aageilidkomststigning som for arbejdere har opnået en lavere procentvis stigning i dtn disponible realindkomst. Såvel i 1967 som i 1968 er der for de fiesti befolkningsgrupper sket et fald i den disponible realindkomst. S

8 Od over drøftelsen af det indkomststatistiske materiale fandt der på rådsmødet en drøftelse sted af udsigterne for den danske økonomi i På grundlag tf en bedømmelse af den internationale konjunkturudvikling er det temaixd^wbitf ajrfkttiises, at dia hidtidig tjkpfcstærtesti^ainpiskt 1 vor industrieksport næppe kan forventes opretholdt i På baggrund af dit høje niveau, industrieksporten Br nået op på, må der imidlertid selv med en vis afsvækkelse af dem fremtidige stigningstakt te denne eksport forudses m opgang i de erhvervsmæssige investeringer, specielt for så vidt angår erhvervsbyggeriet, der har vfet «1 sfæfikt fald i Samtidig forekommer det sandsynligt, at der i 1969 vil ske en vis forøgelse af boligbyggeriet. Denne bedømmelse var der i det store og hele tilslutning til på rådsmødet. Ved uændret konjunkturpåvirkning fra de offentlige finanser må de her nævnte tindifflssr antages ai bliv# ledsaget af en moderat opgang i det private forbrug. Alt i alt skulle der således vseøé udsigt til en noget stærkere forøgelse af di. samlede efterspørgsel og produktion! 1969 end i 1968 og dermed til et lidt lavere ledighedsniveau. En sådan udvikling, hvorunder der skulle være muli^ted fer en produktionsstipjin på omkring fire procent og en nedbringelse af ledigheden med godt én protet, vil, så vidt det i øjeblikket kan bedømmes, være forenelig med et nogenlunde uændret betalingsbalanceunderskud. Mulighederne for på lidt længere sigt at opnå en yderligere forøgelse af produktion og beskæftigelse og en samtidig forbedring af betalingsbalancen afhænger som tidligere fremhævet af, om stigningen i det danske omkostningsniveau kan bringes ned under stigningen i udlandet. København, den 6. december Carl Iversen N. V. Skak-Nielsen J. Vibe-Pedersen Formand 6

9 BET ØKONOMISKE RÅD FO R MAN D S K ABET INDKOMSTSTATISTIK 1968 ITATBNi TRYKNINGSKONTOR MBEW.lCA.fS 1968

10

11 Indhold I«Indledning 11 II. Udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold 11 Inåaitrlifi 13 Jfcjgge- og anlægsvirksomhed 18 Landbrug, gartneri og fiskeri 11 Engmåhåftdel 26 IMafihaffl&l - W Banker og forsikringsselskaber «,,,, «, ««-- 31 III. Indkomstudviklingen for forskellige grupper af lønmodtagere 37 Indledning i? L»Bldviklinffl?n før, arbejdere i industri og håndværk m. v 3$ Lønudviklingen for privatansatte funktionærer 41 Lønudviklingen for statsansatte 45 IV. Udviklingen i de samlede indkomster og deres fordeling belyst ud fra nationalregnskabsstatistikken.»..»,,,,«. J, i Si «ii ii ix ms u ms. il >s 51 V. Udviklingen i den personlige indkomstfordeling samt beregninger over forholdet mellem stigning i bruttoindkomst og stigning i disponibel realindkomst,, _,,,,,. 60 Jditen»iionligfe indfeimflstfiædelin 60 Beregninger fcrholdet mellem pengeindkomststigning og stigning i disponibel realindkomst Titbélbilag 6f

12

13 I. Indledning SMen formandskabet i efteråret 1966 udarbejdede en redegørelse for indkomstudviklingen for de forskellige samfundsgrupper * tr (fer sket en væsentlig udbygning il* indkomststatistikken. Dels er nye områder inddraget under statistikken, hviltet jpeldfir med hensyn til lønstatistik for statsansatte samt regnskabsstatistik for engrosog detailhandel, dels er den eksisterende statistik blevet udbygget gennem tilvejebringelse af mere ini Iénde regnskabsmæssige oplysninger, hvilkel imet gælder industrien. Samtidig dukke den af "Dansk Arbejdsgiverforening etablerede funktfpiiløt* lønsitistli nu Irene 1965, 1966 og Medens en belysning af lønudvikling hidtil først Og; ifimmest har måttet ske på basis if libitatistikken fdf arbejfleri samt udviklingen i lønsatser, men ikke faktisk indtjening for funktionærer og tjenestesiend, 4r det nu muligt at tely«udvikling iindtjeningsforijoldiieior et stort antal grupper ved hjælp af en egentlig; indtægtsstaiistik. Den steduffidne udbygning if statistikken gpr det endvidere muligt at give in mus omfattende belysning end tidligpi af tenstrukturen, d. v.s, si ritlilpnerne mellem lønningerne for forskellige gruppér tf lønmodtagere. Af områder, der endnu ikke hpr kunnet indlrgaps under indksinsiilatistikfcén, skal nævnes de liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder, en fiekke 6erviiefa sifflt transporterhvervene. Det må i denne forbindelse fremhæves, at en forøgelse af indkomititlifetikki» dækningsgrad nødvendigvis er an me get tidkrpvi&de proces, både fordi statistikken inden for de enfetjte iaråder ml tilpasses efter særlige brancheferhold og anvendte regnskabsprincipper, og fordi udvidelser af indkomststatistikken i mange tilfmde indeføærer s at åer må indhentes primærstatistigfe oplysninger hos virksomheder og organisationer m s fl # #fr jkjkf tidlijire regelmæssigt har afgivet statistiske oplysninger om erhvervsøkonomiske forhold. En udvidelse af indkomst* statistikken i Éreoe frerøvir er imidlertid planlagt eller forudset for visse grupper tf selvstændige i transport- og serviceerhvervene., l jésgm regnskabsstatistikken fer bygge- og anlægsfirmaer vil bhve løgt udvidet til spå&t om&tti de mindre virksom? heder i branchen. På lønstatistikkens område er der iværksat s, pmdvis udbygning siledes flåder i løéel af få år vil blive tilvejebragt lønstatistik også fftf alle kommunalt ansatte. Det skal samtidig nævnei, at ophævelsen af skattefradragsreglen sammen itted de ændringer i skalteløtgivningen, der gennemføres ved kildeskattens indførelse, 11

14 hefånder overgangen til selvstændig indkomstansættelse for hustruindkomster, og de tekniske ændringer i forbindelse med anvenåissn af databehandling ved skatteopkrævningen, vil medføre en væsentlig forbedring af mulighederne for at uddrage relevante indkomststatistiske oplysninger af sfeatiianiættelieffil. Et særligt problem ved belysningen af indkomstudviklingen for de selvstændige er, at der i mange tilfælde er tale om såkaldt kombinerede virksomheder d.v.s. firmaer eller Jtarøscnes med aktivitet; inden for flere produktionsområder eller inden for både produktfon, engros- og detailhandel eventuelt i flere forskellige brancher og på ffitt flerhed af bedrifter, hvor regnskabsresultaterne kun vanskeligt kan deles op på de forskellige bedrifter og/eller aktiviteter. Tilvejebringelse af et regnskabsmateriale, der kan anvendes til indkomststatistiske formål, forudsætter for sådanne virksomheder detailletédl oplysninger om hver enkelt virksomheds eller koncerns opbygning og struktur samt en tidkrævende revision af de indhentede oplysninger og de anvendte tæflingsenhjgåer» Srfv om de heraf følgende problemer er ved at være løst, kan en regnskabsstatistik for dl kombinerede virksomheder af de her nævnte grunde ikke udarbejdes så hurtigt som en statistik, der aleafe 'b&iffies på de ikke-kombinerede virksomheder. Den fttdtil ffti offentliggjorte regnskabsstatistik omfatter derfor kun den sidstnævnte type af virksomheder ig er sliidis af foreløbig karakt«. I hvor høj grad indtægtsudviklingen i de pågældende virksomheder er repræsentativ også for udviklingen i ~ strukturelt afvigende - kombinerede virksomheder, vil ftfrst kunne "bfrdøffifflas, når 1 der foreligger endelige opgørelser for åg forskellige Éiktoser. I det følgende vil dii* i afsnit II Mtvi redegjort for udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold, i afsnit III for lønudviklingen og Udviklingen i Jfnstrlktui^n. I afsnit IV sammenfattes oplysningerne om bevægelserne i henholdsvis lønindkomster og restindkomster ved hjælp af oplysningerne i nationalregnskabsstatistikken. Herudover vil der i afsnit V blffs gilif en belysning af udviklingen 1 den personlige indkomstfordeling på phttdlagaf»plysrfnpaae i skattestatistikken, ligesom åer vil l>live gjort ride for ter^ningei over forholdet melfim stigninger i hhv. bmttoindfcoiist og disponibel realindkomst (d. v. s. bruttoindkomststigningen korrigeret for stigning i skatter og afgifter samt for prisstigning) fil* indkomster af forskellig stptfelsft, Tallene belyser som hovsdrigé Indkomstudiiklingin fra til Det foreliggende talmateriale har dog ikke i allé tilfælde gjort det muligt at belyse udviklingen i hele perioden. Da der er tale om et temmelig omfattende materiale, har man søgt at skille de mere delaillereds oversigter ud i et særligt tabelbilag. I selve redegørelsen vil cte der«for kun blive givet sammendrag af de foreliggende indkamitstirttttijsfa oplysninger» 12

15 II. Udviklingen i erhvervenes indtjeningsforhold 1. Industrien Udviklingen i industriens indtjeningsforhold «il for årene blive belyst på jfgundlafj af føi Industrielle produktionsstatistik og nationalregnskabsstatistikken. For 1966 og 1967 belyses udviklingen på grundlag af DanroKiks Statistiks føielnbip regnskabsstatistik for industrien. Endvidere vil det blive givet en supplerende belysning på basis af regnskabsmateriale fra rtaaniirih Sinstituttit for Industri fiftftd- VJBÉi Tabel 1 givsr en øffersigt over udviklingen i industrien samlede vnrditil\^ st, lønudgift og restsum Værditilvæksten fremkommer sø ni differensen mellem deil samlede prøduktlonswstdl ég furdiftn af anvendte råstoffer os halvfabrikata, brændsel, kraft m. v. niodta^t fra andre Hfhverc lirditilf# s 6n omfatter således principielt Éftinnfngen til de produktionsfaktorer, der arbejder inden for industrien, Bfifflalig lønudgift til arbejdere og funktioswer og brutt&mtkrøing til kapitalen i jferm af forpintninp, afskrivning og enrskud. Mvasrditilvæksteri er dog ikke udskilt visse udgifter til udefra indkøbst ydelser^ nemlig forsikring, reklame samt reparation og vedligeholdelse. Udgifterne hertil s 1 iferfor opå indeholdt i restsummsrrie, der tillige cimffctter arbejdsgiverbidrag til social sikring og visse andre former for indirekte personaleomkostninger. De sidstnævnte lidg^ft^osier, åer aaarere burfs hen- Tabel 1. Hovedtal til belysning af industriens indtjeningsforhold Værditilvækst ^ Løigj^riW Wjll, kr. 4.1, Rjggtgum I. Anslået på basis af natiqhsf^^^te^is ; ^ 13

16 Tabel 2. Relative forskydninger i industriens værditilvækst, lønudgift og restsum Samlet Værditilvækst Lønudgift... JtøsÉSum... pw. 12,0 3,0 12,0 12,6 C? 12, ,7 11,6 pet. 8,6 7 8,6 u 65 regnes til lønudgifter er blå. i kraft af ATP-ordningen voksende, men udgør dog endnu kun#i mindre del af de i tabellens sidste kolonne viste resiteeliib, øg ferhsétet spiller isfiaf ikke nogen større rolle ved en Ipelfsniftg af udviklingen i industri^ii bruttoindtjening. Værditilvæksten er i den betragtede periode steget med 76 pet., teffldjjiften mei 85 pet. og restsummen med 65 pi De prøientvisi itipingsr indsø for dilpirioier m belyst i tabel 2. Bortset fra har de forskelhge dele af den samlede produktionsfaktoraflønning bevæget sig nogenlunde parallelt i il ørketøs ferioder. Under k#ry unktufopbremsningen i 1963 skete der en stærkere afsvækkelse af stigningstakten i værditilvæksten end i lønudgiften, hvilket iflsdfkrttléfakf! rtsisummen* K>r perioden under ét viser restsummen en væsentlig svagere stigning end lønsummen, Samtidig har der i denne periode været en stærk vækst i industriens kapitalapparat. Den foreløbige regnskabsstatistik for industrien 1966 og 1967 er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra 1500 ikke-kombinerede industrivirksomheder, fra hvilke der på opgpørelsestidspunktet forelå sammenligaelig oplysninger for såvel 1966 lom Da opgørelsen således ikke er baseret på et repræsentativt udsnit, er det uvist, hvor hej grad tallene afspejler udviklingen inden for den samlede industri. Det er fliks, muligt, at dg virksomheder, der tidligst l%iver indberetninger om deres isspi* skabsresultater til Danmarks Statistik^ ase de bedst organiserede, hvilket kan bevirke, at de har bedre regnskabsresultater end industrivirksomhederne som helhed. Dtetikal i åemis forbindelag nigvnes, at de 1500 virksomheder, der beskæftiger godt en fjerdedel af det samlede Ental arbejdere, der er ansat i industrien, og har joåtlopigt. af industri«f ns samlede omsætning, har haft stiirr cimiætningrfremgén &a 1966 til 1967 éfid isft samlede industri, nemlig godt 8 pet. mod godt 4 pet. Særlig inden for hovedbranchegrupperne nærings- og nydelsesmiddelindustri og jern- og metalindustri har omsætningsfremgangen været større for de virtorøtacler,, der indgår i din fortiwfelge opgørelse, end for de pépsldeade haveæbcrochepppjer undirå 14

17 Tabel 3. Regnskabsoplysninger for 1500 industrifirmaer for årene 1966 og mill. te. Stigning Værditilvækst ,6 Lønudgift... ^ i. j assfs ,8 Restsum f 12,1 Heraf: Andre driftsudgifter.» ,5 Bruttoindtjening., ^ 9,0 pet. Tifeef 1 giver si sammendrag af regn skahsoplysniflj^rne f«de 1501} virksomheder. Det Äai bemærkes, at indirekte personaleudgifter og arbejdsgiverbidrag til Sdfftial sikring i (fenne tabel i modsætning til tabel 1 og 2 er iiidrfgijfj, i lønudgiften, e at restsummen derfor er et»renere«indkomstbegreb end i disse tabeller. Tilrettetagelien af in egpntli;g regnskabsstatistik har endvidere gjort det muligt it foretage opgørelser af en række andre driftsudgifter end lønudgiften, Såsom repsration og vedligeholdelse, administration!^ salgs- og reklameomkostniöger samt tcanspimudgifter m. v. Kår Äsie udgifter, der tilsammen beløber ilg til omkring haltdelefl af rest indkomsten, ftiadragü i denne* Éaakømmer et bruttoindtjeningsbeløb, som viser, hvad der er til riiig!! til afskrivning og forrentning af kapitalen, betaling af selskabsskatter m. v. amt Kt>ejdsf derli til indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Ettntuelle huslejeudgifter skal ligeledes dæktes af "Iruttoindtjeningsbelølsefc Som ovenfor nævnt har industriens kapitalapparat været ate&t vofeeitde* hvorfor #ftf sjsdslf stigende beløb til afskrivning og forrentning. Dit-» af tabel J^ ItiteprcÄffiiiie Stigning i værditilvæksten for de undiriitjje virksomheder fra 1966 til 1967, i modsætning til hvad de - gåimef for jjfågå samledi industri for de tidligere år, har været noget større end stigningen i den samlede Ionudgift incl. indirekte personaleomkostninger fiöihg 9,6 pet. mod 7,8 pat. Rest sum» beløbet viser følgelig en forholdsmæssigt endnu stærkere stigning: 12,1 ftt. jdft der imidlertid har % rsi msærlig stærk; stigning i p«sfcen andre driftsudgifter (15,5 pet.), Viier bruttoindtjeningen kun en stigning på 9 pet. Tabel 4 viser bruttoindtjeningen i mill. kr. og den procenttale Ptjgpftiftg 1P6( h 7 i vagpiitilvælsst, lønudpft m. v., instsim «g'feæuttoindt^ning far de 1500 virksomheder opdelt på hovedindustrigrupper. Til flytning f hvor stor en del f de enkelt industrigrupper, der ømfattii af den foreløbige regnskabsstatistik, if endvidere anfort den andel «f indätr^uppernfis samlede arbejdertal i 1966, der var beskiefllpt hos de virksomheder, som indgår i opgørelsen. IS

18 Tabel 4. Indtægtsudviklingen inden for industriens hovedgrupper Andel ac industrigruppens samlede arbejdertal Bru t toindtjening Stigning ifaecm^ vækst Restsum Løn, gager samt indirekte personaleudg. Bruttoindtjening jpt mill kr. pet. Næringsmiddelindustri ,0 292,8 11,2 5,1 17,0 24,6 Tekstilindustri 14 17,9 20,3 6,4 8,7 2,3 13,4 Fodtøjs- og beklædningsindustri ,7 6,5 9,7 0,5-11,0 Træ- og ispmindusttt 17 35,2 34,6 5,9 6,9 4,3-0,7 Papir- og grafisk industri ,0 132,4 10,2 8,4 10,5 16,1 Kemisk industri ,1 196,9 13,6 6,7 19,6 11,2 Sten-, ler- og glasindustri ,3 16,5 5,9 13,5-3,6-18,7 Jern- og metalindustri ,0 205,7 7,5 9,4 4,2-9,0 Transportmiddelindustri ,0 33,0 9,6 6,0 28,0 106,0 Ånden indusfii m 63,6 ff»6 6,1 10,6 6,3 I alt, jvf. tabel ,6 1014,5 9,6 7,8 12,1 Bfl Det set tf dsrøs tafel, it åen ætailvt psnstip indtægtsudvikling fra 1966 til 1967, som tabel 3 viser for de undersøgte virksomheder under ét, dækker over betydelige iforskelle i udviklingen for de elrftelia ho e4gruj}pir. Fodtøjs- og beklædningsindustrien, træ«og møtøinåuitri«, sten-, fap* og glasindustrien samt jern- og metalindustrien læ hall forholdsvis begrænsede stigninger i furditilvaséslen åelxfis iset kraftige fald i bruttoindtjeningen. Forøgelsen af toitloindtjinin^in fer de undersøgte virksomheder tilsammen er først og fremmist en fmge af en gunstig indtægts* udvikling feff vlasamhed ri»inden for næringsmiddelindustri m.v., papir- og grafisk indussri of åen kemiske industri. Ir#sn ior tr&nsportmiddelindustrien er der sket en sfordobling af de undersøgte virksomhedeis brutloindtjening. Dette bidrager imidlertid kun lidt til den siraifedi sijgmb g, idet bruttoindtjeningen inden for trrøs^ørtmidåiliniustrien, både absolut og set i relation til omsætning, tsøsiititøækst eller lønudpft, udg^r p beslasdsit beløb. M lignende grunde har den jrrøcsntfis ret store stigning i fiiitilindustrfeøs bruttoindtjenii^ kun bidraget forholdsvis li<lt til den samlede stigning på 9 pet. i de undersøgte virksomheders bruttoindtægt. Specielt med hensyn til transportmiddelindustrien skal endvidere bemærkes, at i brancher med liøf og svingende lagee: og en tilsvarende stor og varierendefeestwrad jf ^gørjgh værende arbejder vil det enkelte års indtjening i væsentlig grad være påvirket af tidspunktet for færdiggørelsen af større ordrer og værdiansættelsen for lagerbeholdninger og ikke afsluttede arbejder, lé

19 Dfegt skal tilfiljes, at de liyikli pitendi«ser, den foreløbige regnskabsstatistik viser fra 1966 til 1967, for bl.a. fodtap^og beklædningsindustri, papir-og grafisk industri, kemisk industri samt jern- og metalindustri betegner en fortsættelse eller forstærkelse af de tendenser, som Ififi udledes af produmtelsstiustikken fer de tidligen år. For næringsmiddelindustrier! ttef K^sWtataafcistikken gjsrimod en vsstntlig gunstigere og for træ«og mdfehnåustrlssn amt sten-, ler- og glasindustrien en væsentlig mindre gunstig udvikling éhd I de tidligere år. Taget under ét er dit lom ovenfor omtalt sand^nlijl, at den foreløbige regnskabsstatistik i nogen grad overvurderer stigningen i industriens indtjfflitt fra 1166 til 1967 Til supplfrinf! af den her gttne bélgpaé^ fm rømt tle et regnskabsmateriale frsl Fifflffisieringsinstituttet for Induftri og Håndværk, der for iffine 1964 til 1967 sammenstiller regnskabsresultater for i ilt 570 af de fsrksomheder,, der har fået bevilget lån af instituttet. De féjpeidende virksomheder havde i 1967 tilsammen en eaieætnin g ivarende til 14,7 pet. af den samlede industris omsætning af egne vaftr. Omsætninpfmmfanpn fra 1966 til 1967 androg 10,2 p?t rr«! 4,2 pst. for hele indusfliii 8,2 pet. for de foran omtalte 1500 virksomheder. Også for det her betrajféide udsnit er det således tvivliamt, i hvor høj grad det viste forløb kan tages røn udtryk for din ginetille udviklit g l industriens indtjenlngi&rhialåffluv, Bl.a. må defc tape i betragtning, at df fåpeldende virksmnheåir i ål første år tf lift belyste periode har haft en relativt star andel af de samlede industriinvikteitijpr, hvilket, set over en længere periode, normalt vil modsvares af m særlig stærk, stigning i bruttoindtjeningen. Tabel 5. Regnskabsresultater for 570 industrinrksomheder ifolge Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk ISÜ 1967 t!gnfis f3 forhold til ffecsgllsiidfeltr å?' Bruttofortjeneste, ,0 5,4 13,9 Rest efter fradrag af indirekte produktionsomkostn i nger, administrations- og salgsomkostninger 39S m 412 4S4 t%4-6,2 17,4 Overskud til forrentning 1., fls %4-11,5 31,4 -pet. Overskud i pet. if bogførte aktiver..»»** 9,1 B,4 6, Fremkommer ved i det anførte restbeløb at fradrage skattemæssig afskrivninger på faste antag samt Élrtgrtit løn til inipjirø? uf psmhilige lirkjftmhefe«i 17

20 Tabel 5 giver et sammendrag af det nævnte regnskabsmateriale,, medens der i tabelbilaget er givet en mere specificeret oversigt over materialet. Tallene er af finansieringsinstituttet korrigeret for variationer i lagerreserver m.v. samt investeringsfonds-«henlæggelser og forskudsafskrivninger, og de viste beløb udtrykker således de faktiske regnskabsresultater før eventuelle ændringer i sådanne reserver, Fif 1565 til 1966 viser tabellen en væsentlig afsvækkelse af stigningen i beløbet for bruttofortjenesten og en nedgang i de to andre udiryk fer indtjeningen. Denné udvikling kan bl.a. have sammenhæng med indkøringsvanskeligheder m.v. i forbindelse med de i 1964/65 foretagne, relativt betydelige investeringer, jfr. herom ovenfor har indtjeningsniveauet i de pågældende virksomheder under ét påny vist betydelig fremgang. Målt i pet. af aktivernes bogførte værdi lå det beløb, der efter fradrag af skattemæssige afskrivninger var til rådighed til forrentning, imidlertid en procentenhed lavere i 1967 end i 19» Af åen gp;cificerede oversigt over det omhandlede regnskabsmateriale i tabelbilaget fremgår bl,*, at virksomhederne inden for jern- og metalindustri og fodtøjs- og beklædningsindustri har haft den svageste indtægtstdfikling, medens det er virksomheder i tekstilindustri og kemisk indrøtri m. m., der har haff størst fremgang. Tallen«før kemisk industri er imidlertid stærkt påvirtoie af tajtae for en enkelt stor virteomiæd. 2. Bygge- og anlægsvirksomhed I tabel 6 og 7 cr der givet en oversigt over de af Danmarks Statistik offentliggjorte regnskabsresultater for bygge- og anlægsfirmaer. Statistikken, der blev etableret i efteråret 1966, dækker irene efter 1964, og omfatter alle dg firmaer inden for bygge- Of anlægsfagene, der beskæftiger 20 arbejdere eller derover. I det her meddelte sammendrag har man for at kunne belyse udviklingen kun medtaget oplysninger for de firmaer, der dækkes af statistikken i mindst to på hinanden følgende år. For 1966 og 1967 drejer det sig om 828 firmaer, der tilsammen beskæftigede tæt ved halvdelen af dfif iamlede antal bygge- og anlægsarbejdere. Under rådets drøftelser blev der af Håndværksrådets repræsentant givet udtryk for, at dl; mindre håndværksvirksomheder har haft en væsentlig svagere indtægtsudvikling, end det fremgår af den her ffete statistik. Som nævnt i indledningen vil regnskabsstatistikken for bygge- og anlægsfirmaer blive søgt udvidet til også at omfatte de mindre firmaer. Tabellerne viser ret store udsving fra år til år i firmaernes bruttoindtjening d. v. s. omsætningen med fradrag af materialeforbrug, lønninger og andre personaleudgifter, kontorholds- og salgsudgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse m.v., men uden fradrag af husleje, renter, afskrivninger og skatter. Af de 7 brancher, der indgår i statistikken, er entreprenørbranchen den største med omkring 60 pet. såvel af de undersøgte firmaers samlede omsætning som af den IS

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper 1955-1962

Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper 1955-1962 DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper 1955-1962 Redegørelse afgivet til 25. februar 1963 statsministeren STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser

Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN 1967 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd i efteråret

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Reallønsfald for stort set alle

Reallønsfald for stort set alle 10-0719 - poul - 04.03.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reallønsfald for stort set alle Med tallene for lønudviklingen for 4. kvartal 2010 er der nu reallønsfald for alle sektorer

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere