Standardmodel for OPP. Eksempel på en betalingsmekanisme fra Slots- og Ejendomsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardmodel for OPP. Eksempel på en betalingsmekanisme fra Slots- og Ejendomsstyrelsen"

Transkript

1 Standardmodel for OPP Eksempel på en betalingsmekanisme fra Slots- og Ejendomsstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Introduktion 2 2 Funktionsdygtighed 4 3 Serviceydelser 9 4 Forsyning 12 5 Beregning af Enhedsbetaling 14 6 Eksempel på beregning af Enhedsbetaling 18 7 Overordnede principper for nedslag 19 8 Monitorering 20 9 Ophævelse af kontrakt Prioritering af rum og serviceydelser Refinansiering og deling af gevinster heraf Betalingsanmodninger 26

3 1 Introduktion 1.1 Introduktion Til inspiration indeholder standardmodellen dette eksempel på en betalingsmekanisme, der er udarbejdet af den tidligere Slots- og Ejendomsstyrelse. Der er tilknyttet en vejledning, der tager udgangspunkt i eksemplet. Det skal bemærkes, at denne betalingsmekanisme tager udgangspunkt i en anden betalingsmodel, end den der anvendes i standardkontrakten. Betalingsmekanismerne er bl.a. forskellige fra hinanden for så vidt angår den måde betalingen er struktureret på. Formlerne i betalingsmekanismen kan derfor ikke anvendes direkte, men kan bruges som inspiration til, hvordan en betalingsmekanisme kan indrettes. Nærværende bilag til OPP-kontrakten beskriver, hvorledes Enhedsbetalingen reguleres for så vidt angår manglende levering af ydelser, som defineret i bilag 1 til OPP-kontrakten; Funktionsbaserede krav, indeksering, regulering for enhedspriser og refinansiering. Bilaget benævnes i det følgende som Betalingsmekanismen. For definition af anvendte termer henvises til OPPkontrakten. Betalingsmekanismens formål er at sikre, at OPP-leverandøren har økonomiske incitamenter til at levere den aftalte ydelse, jf. de funktionsbaserede krav. Det er ikke betalingsmekanismens hensigt, at enhver mangel skal medføre nedslag i OPP-ydelsen, idet der til de enkelte funktionskrav og serviceydelser er tilknyttet rimelige udbedringsfrister. Desuden er det Bestillers forventning, at den aftalte ydelse leveres uden mangler, hvorfor betalingsmekanismen alene skal ses som et objektivt regelsæt til løsning af eventuelle problemstillinger for henholdsvis leveringen af den aftalte ydelse og betalingerne herfor. Den specifikke Betalingsmekanisme træder i kraft på Ibrugtagningstidspunktet og anvendes i Driftsfasen, som ifølge OPP-aftalen er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til aftalens ophør. I overensstemmelse med OPP-kontrakten 28 betaler SES en kvartårlig betaling for de leverede ydelser - Basisbetalingen. Basisbetalingen udgør én samlet betaling, som reguleres for følgende: Indeksering Regulering ved mangler i funktionsdygtighed Regulering ved mangler i serviceydelser Regulering for enhedspriser relateret til forsyning (el og varme) Basisbetalingen reguleret for ovennævnte punkter udgør Enhedsbetalingen, medmindre andet specifikt fremgår af OPP-kontrakten. Betalingsmekanisme 2

4 1.2 Struktur Betalingsmekanismen indledes med definition af funktionsdygtighed og serviceydelser i afsnit 2 og 3, som er relateret til bilag 1 til OPP-kontrakten; Funktionsbaserede krav. I afsnit 4 beskrives, hvorledes betaling for forsyning (el og varme) foretages, mens afsnit 5 definerer, hvorledes Enhedsbetalingen opgøres. Afsnit 6 indeholder eksempler på beregning af Enhedsbetalingen. Afsnit 7 vedrører procedure for meddelelse om reguleringer ved mangler i funktionsdygtighed. Afsnit 8 beskriver, hvorledes monitorering af funktionsdygtighed foretages. Afsnit 9 beskriver, hvorledes point for fejl i funktionsdygtighed opgøres i relation til OPPkontrakten ophævelse. I afsnit 10 er anført et eksempel på, hvorledes prioritering af rum er foretaget. Afsnit 11 omhandler refinansiering og deling af gevinster heraf. Det bemærkes, at afsnit 10 vil skulle opdateres på baggrund af den vindende OPP-leverandørs projekt. Til støtte for forståelsen af Betalingsmekanismen vedlægges en Excel-model med et illustrativt eksempel af Betalingsmekanismens virkning jf. nedslagene relaterede til de funktionsbaserede krav og en anden Excel-model til støtte for beregningen af energiprisreguleringen og indekseringen af enhedsbetalingen. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Betalingsmekanismen og Excelmodellerne, har Betalingsmekanismen forrang for Excel-modellerne. Betalingsmekanisme 3

5 2 Funktionsdygtighed 2.1 Indledning Funktionsdygtighed vedrører den primære brug og funktion af rum i Byggeriet. Funktionsdygtighed måles for hvert enkelt rum eller område som beskrevet i Funktionsbaserede krav, bilag 1, kap OPP-selskabet har ansvaret for, at den tilbudte drifts- og vedligeholdsstrategi overholdes, og at Den Tilbudte Anlægsløsnings vedligeholdsmæssige stand er tilstrækkelig til at opfylde de funktionsbaserede krav. Rummene er i Betalingsmekanismen opdelt i to kategorier inddelt efter det enkelte rums betydning for den samlede drift af bygningen: 1: Rum, der har begrænset betydning for brugernes brug af bygningen m.v. 2: Rum, der har betydning for brugernes brug af bygningen m.v. Ved beregning af regulering for mangler i funktionsdygtighed kan 80 % af Enhedsbetalingen henføres til ydelser, der er beskrevet som værende afhængige af funktionsdygtighed, jf. Funktionsbaserede krav. Såfremt reguleringer som følge af mangler i funktionsdygtighed overstiger den samlede betaling for funktionsdygtighed i det pågældende kvartal (dvs. 80 % af Enhedsbetalingen for det pågældende kvartal) kan nedslag udgøre et større beløb, dog maksimalt op til 100 % af Enhedsbetalingen. 2.2 Prioritering Det enkelte rum er prioriteret efter sin betydning for understøttelse af den daglige brug af bygningen samt rummets størrelse opgjort i kvadratmeter. Prioritering af rummets betydning for understøttelse af den daglige drift er defineret ved, at kategori 1 rum har prioritet 1 og kategori 2 rum har prioritet 2, hvor prioritet 2 vægtes højest. Henholdsvis rummets prioritering og rummets størrelse i kvadratmeter er vægtet med 50 procent. Prioriteringen af rummene og rummenes størrelser anvendes til at opgøre størrelsen på nedslag for fejl i funktionsdygtighed for de enkelte rum. I afsnit 10 er Bestillers prioritering synliggjort i form af en rumliste, baseret på Funktionsbaserede krav. Ved indgåelse af OPP-kontrakten vil Tilbudsgivers rumliste skulle indarbejdes i Betalingsmekanismen baseret på ovennævnte principper. Hvert rum forsynes med et unikt nummer til brug for senere opfølgning. Betalingsmekanisme 4

6 2.3 Definition af fejl i funktionsdygtighed Fejl i funktionsdygtighed er forhold, som ikke lever op til bilag 1, Funktionsbaserede krav, for det givne rum eller Bygningen som helhed. For det tilfælde, at det er det samme rum, som ikke er funktionsdygtigt jf. definition af funktionsdygtighed, vil der blive beregnet forøget nedslag med en gentagelsesfaktor. Gentagelsesfaktoren beregnes på basis af antal fejl: 1-5 fejl 100 % 6-10 fejl 150 % > 10 fejl 200 % Eksempel: Et venteværelse (prioritet 2) har påvist fejl 12 gange indenfor et kvartal. Det vil medføre, at de første 5 fejl tæller for 5 og de 5 fejl op til 10 fejl tæller halvanden gang - 7,5 fejl, mens de resterende 2 fejl op til 12 tæller dobbelt - 4 fejl, i alt 16,5 fejl. Ret til at foretage nedslag Såfremt et rum ikke er funktionsdygtigt, har Bestiller ret, men ikke pligt til at foretage et nedslag i Enhedsbetalingen for den givne periode, rummet ikke er funktionsdygtigt, i overensstemmelse med OPP-kontrakten og nærværende dokument. Rapportering af manglende funktionsdygtighed Rapportering af manglende funktionsdygtighed skal indeholde følgende information: Angivelse af hvilke(t) rum, der anses for værende ikke funktionsdygtigt Angivelse af hvilke(t) kriterier i definition af funktionsdygtighed, der anses for ikke opfyldt Mangler i funktionsdygtighed, der ikke er udbedret indenfor den gældende frist, skal ikke rapporteres igen, men indgår desuagtet i opgørelsen af nedslag. OPP-leverandøren skal meddele Bestillers repræsentant, når en mangel anses for udbedret. Gentagne mangler i funktionsdygtighed medfører forøgede nedslag, som specificeret i kapitel 5. Gentagne mangler opstår for hver løbende 24 timer, hvis en mangel ikke er udbedret midlertidigt indenfor 24 timer efter den midlertidige udbedringsfrist på henholdsvis 72 timer for kategori 1 og 24 timer for kategori 2. Såfremt manglen bliver udbedret midlertidigt, men ikke permanent vil det være samme frister, som er gældende for opgørelsen af gentagne mangler. Såfremt der er tale om specifikke funktionskrav jf. skemaet i punkt 2.5, så reduceres førnævnte frister for gentagne mangler til de aktuelle frister for den pågældende bygningsdel. Weekenden indgår ikke i opgørelsen af gentagne mangler og generel fristoverholdelse. Weekenden er defineret som perioden mellem fredag kl. 15 og mandag morgen kl Frist for udbedring af mangler markeret med * i afsnit 2.5 gælder hele døgnet inklusiv weekenden. Betalingsmekanisme 5

7 2.4 Undtagelser for nedslag i funktionsdygtighed Frist for udbedring af manglende funktionsdygtighed For alle krav til funktionsdygtighed gælder, at såfremt eventuelle fejl er udbedret inden Frist for udbedring, og Bestillers repræsentant godkender udbedringen, medfører hændelsen ikke et nedslag i Enhedsbetalingen. Uanset, at manglende funktionsdygtighed udbedres inden Frist for udbedring og ikke medfører et nedslag, medfører den manglende funktionsdygtighed Nedslagspoint, jf. afsnit 9. Som udgangspunkt gælder nedenstående udbedringsfrister, idet der for skemaet i pkt. 2.5 gælder specifikke udbedringsfrister: Midlertidig udbedring: Permanent udbedring: Kategori 1: 72 timer 168 timer Kategori 2: 24 timer 120 timer Frist for udbedring måles fra tidspunktet for rapportering af fejl eller mangler til OPP-selskabets . OPP-leverandøren skal rapportere via til Bestillers repræsentant, når en fejl anses for udbedret. Bestiller og OPP-selskabet kan i specifikke situationer aftale længere udbedringsfrister, såfremt omstændigheder taler herfor og Bestiller finder dette hensigtsmæssigt. Eksempel: Såfremt et kategori 2 rum rapporteres ikke funktionsdygtigt fredag kl. 11 og fejlen ikke er omfattet af særlige udbedringsfrister jf. afsnit 2.5, har OPP-selskabet frist indtil tirsdag kl til at udbedre manglen midlertidigt. Såfremt manglen udbedres midlertidigt inden for denne frist, medfører det ikke nedslag i Enhedsbetalingen, men alene Nedslagspoint, jf. afsnit 9. Hvis den midlertidige udbedring ikke er erstattet af en permanent udbedring inden mandag kl. 20 ti dage senere, medfører det dog nedslag uanset den midlertidige udbedring. Andre undtagelser for nedslag i funktionsdygtighed Såfremt det kan dokumenteres, at en fejl eller mangel i funktionsdygtighed alene skyldes brugers abnorme handlinger i forbindelse med anvendelse af bygningen, herunder ved indflytningen, medfører den givne hændelse ikke nedslag. Sådanne fejl og mangler medfører heller ikke Nedslagspoint, jf. afsnit 9. I forbindelse med vurdering af brugers abnorme handlinger forbeholder Bruger sig ret til at indkalde ekstern rådgiver for vurdering af forholdet. Brugeradfærd anses for abnorme handlinger, såfremt den pågældende adfærd: - Strider mod Aftalens 1.3, eller - Strider mod vejledning fra OPP-selskabet i det omfang, at vejledningens udtrykkelige formål er at forhindre denne type fejl eller mangel i funktionsdygtighed, som er sket, og overholdelse af vejledningen ikke kan forventes at påføre SES eller Brugeren urimelige forpligtelser eller økonomiske byrder. Betalingsmekanisme 6

8 2.5 Skema Når OPP-leverandøren udfører planlagt vedligehold samt almindelige driftsrutiner, der medfører, at et rum ikke er funktionsdygtigt ifølge ovenstående definition, medfører dette ikke nedslag i Enhedsbetalingen eller nedslagspoint, såfremt perioden, hvor rummet ikke er funktionsdygtigt, ikke overstiger den planlagte gennemførelsestid. Fejl i funktionsdygtighed foreligger, hvis et eller flere af følgende forhold indtræffer. 1 (i) et område lever ikke op til gældende lovpligtige krav for det givne område; (ii) brugerne kan ikke forsvarligt bruge området uden rimelig risikofrihed for helbred og sikkerhed; eller (iii) OPP-selskabet gør sig skyldig i handlinger eller undladelser i modstrid med OPP-kontrakten, der på anden måde end i det nedenstående angivet medfører væsentlige begrænsninger i anvendelsen af et område som angivet i Funktionsbaserede krav. Det betegnes også som svigt, hvis der konstateres skadedyrsangreb. Rummets vægge og gulve fremstår ikke i generel god stand, uden større synlige huller og generel tilsmudsning. Midl. udb. Timer Perm. udb. Timer Det atmosfæriske og termiske indeklima lever ikke op til de stillede krav Det akustiske klima lever ikke op til de stillede krav Belysning lever ikke op til normkrav Svigt i det automatiske indbrudsalarmeringsanlæg (AIA-Anlæg), eksempelvis i transmissionsudstyr, sensorer eller lign. 6 Svigt i det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-Anlæg), eksempelvis i den centrale rapporteringsenhed, censorer eller lign Svigt i det automatiske branddørslukningsanlæg (ABDL-Anlæg) Svigt i adgangskontrolanlægget (ADK-Anlæg), hvor dette medfører risiko for uautoriseret adgang samt svigt i kortlæsere eller lign Svigt i Energiforsyning til opvarmning, el, vand samt renovation Rummet er som følge af mangelfuld rengøring i en sådan hygiejne- og renlighedsmæssigt stand, at det i sin væsentlighed ikke kan anvendes til det forudsatte brug Svigt i vinduespolering samt renhold af terræn Såfremt én evt. elevator ikke er funktionsdygtig jf. funktionsbaserede krav, medfører dette et nedslag på kr. per dag, såfremt eventuelle fejl/mangler ikke er påbegyndt udbedret inden udbedringsfristen jf. ovenfor. 2.6 Indeksering 22 % af Basisbetalingen (ekskl. betaling for forsyning) henføres til ydelser, hvor omkostningerne forbundet hermed skønnes påvirket af prisudviklingen i Driftsfasen. Denne andel af Basisbetalingen vil derfor blive reguleret for prisudvikling én gang årligt. Indeksering sker uden hensyntagen til den faktiske prisudvikling på OPP-selskabets omkostninger. Betalingsmekanisme 7

9 De 22 % beregnes af Basisbetalingen ekskl. betaling for bygningens energiforbrug. jf. afsnit % af det beløb, som indekseres, skønnes at være henført til drift og indekseringen for denne del vil ske med udgangspunkt i Lønindeks for den private sektor, ILON2 (total erhverv i alt og ikke sæsonkorrigeret), opgjort af Danmarks Statistik. 30 % af indekseringen skønnes at være henført til vedligehold og indekseringen af denne del vil ske med udgangspunkt Byggeomkostningsindeks for boliger, BYG4 (byggeomkostningsindeks i alt og den totale art), opgjort af Danmarks Statistik. Såfremt de nævnte indeks ophører med at blive udregnet, anvendes andre indeks, der i størst mulig grad svarer til de anvendte indeks. Indekseringen af Basisbetalingen vil derfor tage udgangspunkt i det sammenvægtede prisindeks af henholdsvis ILON2 (70 %) og BYG4 (30 %). Eksempel: ILON2 indeks 3.kvartal ,8 ILON2 indeks 3.kvartal ,5 Reguleringssats: (119,5-116,8)/116,8 x 100=2,31 % Herefter reguleres 70 % af 22 % af basisbetalingen ekskl. forsyning med 2,31 %. BYG4 indeks 3. kvartal ,1 BYG4 indeks 3. kvartal ,9 Reguleringssats: (121,9-120,1)/120,1 x 100=1,50 % Herefter reguleres 30 % af 22 % af basisbetalingen ekskl. forsyning med 1,50 %. Første indeksering for prisudvikling sker ved førstkommende 1. januar efter Ibrugtagningstidspunktet. Herefter sker den årlige regulering hver den 1. januar. Indekseringen pr. 1. januar i de givne år vil ske på basis af det ovenfor beskrevne vægtede prisindeks, og opgøres som ændringen i indekset for tredje kvartal året forinden og de 12 forudgående måneder. Nedslag som følge af fejl i funktionsdygtighed vil blive opgjort efter samme metode som indeksering af Basisbetalingen, dog kun med 50 % af den beregnede ændring i det vægtede prisindeks. Værdi af point for nedslag vil blive forøget med det vægtede indeks. Såfremt det nævnte indeks ophører med at blive udregnet, anvendes andre indeks, der i størst mulig grad svarer til det anvendte indeks. Betalingsmekanisme 8

10 3 Serviceydelser 3.1 Indledning Krav til serviceydelser fremgår af Funktionsbaserede krav og OPP-selskabets rengøringsprogram, som indgår i henholdsvis bilag 1 og bilag 6 til OPP-kontrakten. Rengøringsprogram omfatter primært ydelser i forbindelse med renhold og bør som minimum indeholde følgende kategorier: Renhold terræn Renhold udvendig bygning Renhold indvendig bygning Vinduespolering Vask og rensning Vintervedligehold iht. politivedtægten Nedslag som følge af fejl i serviceydelser kan ikke overstige 20 % af Enhedsbetalingen for et givent kvartal. Værdi af nedslag pr. fejl takseres til 500 kroner før indeksering. 3.2 Prioritering I det følgende er angivet Bestillers oplæg til serviceydelser baseret på Funktionsbaserede krav. Ved indgåelse af OPP-kontrakten vil Tilbudsgivers rengøringsprogram samt beskrivelse af andre serviceydelser skulle indarbejdes i nærværende bilag. Tilbudsgivers rengøringsprogram er således en del af tilbuddet. De enkelte serviceydelser er prioriteret efter betydningen for understøttelsen af den daglige brug af retsbygningen samt opfyldelse af eventuelle lovkrav. Serviceydelser med: Prioritet 1 er af mindre kritisk betydning for den daglige brug af retsbygningen samt overholdelse af eventuelle lovkrav. Prioritet 2 er af kritisk betydning for den daglige brug af retsbygningen. Prioritet 3 er af kritisk betydning for den daglige brug af retsbygningen samt overholdelse af eventuelle lovkrav. Serviceydelsernes prioriteter anvendes til at opgøre størrelsen af nedslag for fejl i levering af serviceydelser. Det vil sige, at nedslaget beregnes som antallet af fejl (herunder eventuelt gentagelsesfaktoren) multipliceret med serviceydelsens prioritet multipliceret med 500 kroner. Betalingsmekanisme 9

11 I afsnit 10 er Bestillers prioritering synliggjort i form af en liste over serviceydelser, baseret på Funktionsbaserede krav. 3.3 Definition af fejl eller mangler i serviceydelser Serviceydelser vil blive registreret som værende ikke leverede, såfremt nedenstående hændelser indtræffer: 1. Vinterforanstaltninger, som specificeret i de Funktionsbaserede krav afsnit , er ikke udført i overensstemmelse med politivedtægten eller som specificeret i drifts- og vedligeholdelsesplanen for vinterforanstaltninger; 2. Serviceydelser relateret til udendørs arealer, som specificeret i de Funktionsbaserede krav afsnit , er ikke udført i overensstemmelse med Funktionsbaserede krav; 3. Serviceydelser relateret til bygninger udvendigt, som specificeret i Funktionsbaserede krav afsnit , er ikke udført i overensstemmelse med Funktionsbaserede krav; 4. Serviceydelser relateret til bygninger indvendigt, rengøring, vinduespolering mm., som specificeret i Funktionsbaserede krav afsnit , er ikke udført/leveret i overensstemmelse med Funktionsbaserede krav. 3.4 Nedslag i betaling for serviceydelser Såfremt en serviceydelse bliver registreret som ikke leveret, medfører det nedslag i form af antal fejl indenfor det givne kvartal, som defineret i nedenstående afsnit 5. Jo højere prioritet og jo højere antal ikke leverede ydelser inden for et givent kvartal desto flere antal fejl. Hver fejl udgør et nedslag på 500 kroner. For det tilfælde, at det er den samme ydelse, som ikke bliver leveret jf. definition af serviceydelser, vil der blive beregnet forøget nedslag med en gentagelsesfaktor. Gentagelsesfaktoren beregnes på basis af antal fejl: 1-8 fejl 100 % 9-16 fejl 200 % < 16 fejl 300 % Eksempel: Renhold af et toilet (prioritet 2) har påvist fejl 10 gange indenfor et kvartal og er ikke udbedret indenfor frist for udbedring. Det medfører, at de første 8 fejl tæller for 8 og de 2 fejl op til 10 fejl tæller dobbelt, i alt 12 fejl, da serviceydelsen har prioritet 2 bliver det beregnede antal fejl multipliceret med 2 og nedslaget bliver beregnet på basis af 24 fejl. Rapportering af mangler i serviceydelser Rapportering af fejl skal indeholde følgende information: Angivelse af hvilken ydelse og i hvilket rum denne ikke anses for værende leveret. Angivelse af hvilke(t) kriterier i definition af serviceydelser, der anses for ikke opfyldt. Betalingsmekanisme 10

12 Mangler i serviceydelser måles fra tidspunktet for rapportering af fejl til OPP-leverandørens e- mailadresse. En repræsentant fra brugeren skal rapportere eventuelle fejl i funktionalitet og service samt mangler ved renhold og vedligehold til OPP-leverandøren. Rapportering, som skønnes at resultere i et efterfølgende nedslag i enhedsbetalingen, skal ske via og altid med kopi til den offentlige myndighed. en skal beskrive, hvad fejlen er og hvilke(t) rum, der er tale om, jf. rum- og servicebeskrivelserne i kapitel 10. OPP-leverandøren skal efterfølgende via meddele brugers repræsentant og den offentlige myndighed tidspunktet for hhv. den midlertidige og permanente udbedring af fejlen/manglen i forhold til tidspunktet for fejlmeldingen. I en skal endvidere oplyse, hvorvidt OPP-leverandøren vurderer, at fejlen giver anledning til nedslag. Frist for udbedring af mangler i serviceydelser Såfremt mangler er udbedret inden Frist for udbedring, medfører hændelsen ikke et nedslag i Enhedsbetalingen. Frist for udbedring for serviceydelser er 24 timer, målt fra rapportering af fejl til OPP-leverandøren. Gentagne mangler i serviceydelsen opstår hver løbende 24 timer, hvis en mangel ikke er udbedret indenfor fristen for udbedring. Weekenden indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen af gentagne mangler og generel fristoverholdelse, men fejl rapporteret inden fredag kl. 10 skal være udbedret inden mandag kl. 7.30, hvis fristen for udbedring skal overholdelses. Weekenden er defineret som perioden mellem fredag kl til mandag morgen kl Ovenstående gælder dog ikke vinterforanstaltninger, der skal være udbedret 1 time efter rapportering af fejl til OPP-leverandøren. Undtagelser for nedslag i betaling Hvis det samlede antal fejl i serviceydelser (justeret for gentagelsesfaktor) overstiger 40 inden for et kvartal, beregnes nedslag og der indregnes nedslagspoint for alle fejl, jf. afsnit 9. Såfremt det samlede antal fejl i serviceydelser inden for de enkelte serviceydelseskategorier ikke overstiger 40 fejl inden for et kvartal, medfører fejlene ikke nedslag, men nedslagspointene indgår som Nedslagspoint, jf. afsnit Indeksering Værdi af nedslag som følge af fejl i serviceydelser vil blive forøget med samme indeks, som angivet under afsnit 2.6. Såfremt de nævnte indeks ophører med at blive udregnet, anvendes andre indeks, der i størst mulig grad svarer til de anvendte indeks. Betalingsmekanisme 11

13 4 Forsyning Energiforsyningen til ejendommene er delt på to forbrugskilder: Bygningens energiforbrug: Det bygningsbestemte elforbrug og det totale varmeforbrug betales via Enhedsbetalingen. Mængderne af el og varme, der betales for, er lagt fast i kontrakten, mens enhedsprisen fastsættes efter de aktuelle el- og varmepriser. Størrelsen af betalingen vil derfor afhænge af udviklingen i energipriserne. Brugerbestemt elforbrug: Udgiften betales separat af Brugeren og er derfor ikke en del af Enhedsbetalingen. Dette sikrer, at Brugeren har incitament til at spare på energien og gennemføre energibesparende tiltag. Bygningens energiforbrug OPP-leverandøren skal afholde afgifter og omkostninger i forbindelse med modtagelse af el og varme. Bestiller betaler OPP-leverandøren for det bygningsbestemte forbrug af elektricitet og varme efter budgetteret forbrug og den faktiske enhedspris. Regulering af Enhedsbetalingen for forbrug (varme og el) vil således alene vedrøre ændringer i enhedsprisen for varme og el. Beregningerne er illustreret nedenfor: Varme: (Realiseret enhedspris - udmeldt enhedspris) * realiseret forbrug El: (Realiseret enhedspris - udmeldt enhedspris) * realiseret forbrug OPP-leverandøren skal årligt opgøre og meddele Bestiller den realiserede vægtede gennemsnitlige enhedspris for varme og el opgjort pr Det årlige forbrug skal være opgjort senest to måneder herefter. Reguleringen for udviklingen i energipriserne finder sted ved opkrævning for 3. kvartal i et kalenderår. Den første regulering for energiprisudviklingen sker for energiforbruget i perioden mellem Ibrugtagningstidspunktet og 31. december og efterfølgende reguleringer sker for hele kalender år. A conto betaling for første periode beregnes som de udmeldte energipriser multipliceret med tilbudsgiverens budgetterede forbrug af henholdsvis varme og el. A conto betalinger for efterfølgende perioder beregnes som de realiserede vægtede gennemsnitlige energipriser for seneste reguleringsperiode multipliceret med tilbudsgiverens budgetterede forbrug af henholdsvis varme og el. Reguleringen af a conto betalingerne sker samtidig med reguleringen for energiprisudviklingen. Beregningsmetode for reguleringen i henhold til energiprisudviklingen og a conto betalingerne ses i vedlagt bilag 3.3. Betalingsmekanisme 12

14 Tilbudsgiverne skal derfor i Tilbudsmodellen inkludere budgetteret årligt forbrug af elektricitet og varme opgjort til en af Bestiller udmeldt enhedspris. Efter ibrugtagning opdateres den udmeldte enhedspris én gang årligt til den realiserede vægtede gennemsnitlige enhedspris opgjort for året før jf. ovenstående tidsfrister. Illustrativt eksempel: Realiseret varmeforbrug: 100 MWh Udmeldt enhedspris for varme: 200 kr./mwh Realiseret vægtet gennemsnitlig enhedspris for varme: 300 kr. /MWh Regulering varme: (300kr./MWh - 200kr./MWh) * 100MWh = kr. (forøget betaling) Realiseret elforbrug: 100 MWh Udmeldt enhedspris for el: 200 kr./mwh Realiseret vægtede gennemsnitlig enhedspris for el: 100 kr. /MWh Regulering el: (100kr./MWh - 200kr./MWh) * 100MWh = kr. (reduceret betaling) Manglende opfyldelse af krav om energiforbrug Ét år efter ibrugtagning skal OPP-leverandøren opgøre den pågældende bygnings energiforbrug. Afrapportering af energiforbruget sker i 2. kvartalsrapport det følgende år. Hvis det faktiske energiforbrug overstiger 20 procent af grænsen for energiforbrug for en ejendom i den energiklasse byggetilladelsen er givet på baggrund af, skal OPP-leverandøren betale en bod. Boden opgøres som en reduktion af den del af Enhedsbetalingen i det følgende år, der henføres til det bygningsbestemte energiforbrug, i ét år med den procent, som energiforbruget overstiger grænsen for energiforbrug for en ejendom i den energiklasse, som byggetilladelsen er givet på baggrund af. Efter ét år foretages en ny opgørelse om opfyldelse af krav til energiklasse. Hvis energikravet er opfyldt, normaliseres Enhedsbetalingen. Hvis kravet ikke er opfyldt, fastsættes en ny bod, jf. ovenstående. Hvis energiforbruget overstiger energiforbrug for en ejendom i den energiklasse, som byggetilladelsen er givet på baggrund af med f.eks. 22 procent, skal den del af Enhedsbetalingen, der henfører til det bygningsbestemte energiforbrug, reduceres med 22 procent. Da mængderne af el og varme er lagt fast i kontrakten, vil OPP-leverandøren ikke blive kompenseret for et eventuelt merforbrug. Udover bodskravet skal OPP-leverandøren senest 3 måneder efter, at manglen vedr. opfyldelse af energiklasse er konstateret, have udbedret denne. Regulering for usædvanligt kolde eller varme vintre OPP-leverandøren vil en gang om året kunne blive kompenseret for graddage, dvs. usædvanligt kolde vintre, som medfører, at OPP-leverandøren har haft et større varmeforbrug end forventet. Det samme gælder en kompensation til Bestiller, hvis OPP-leverandøren har haft et lavere varmeforbrug grundet usædvanligt milde vintre. Betalingsmekanisme 13

15 5 Beregning af Enhedsbetaling a. Overordnet formel Enhedsbetaling for en given Kvartal K, kan beregnes efter følgende formler: 1. EBK = KEBK - NFDK - NSYK + (RGD Y - REKY + RVEY)* ÅRO Hvor EBK Enhedsbetaling for Kvartal K KEBK Kvartalsvis Enhedsbetaling for kvartal K NFDK Nedslag for fejl i funktionsdygtighed i Kvartal K NSY K Nedslag for fejl i serviceydelser i kvartal K RGD Y Regulering for graddage. jf. afsnit 4 i år Y REK Y Regulering for manglende opfyldelse af krav om energiforbrug, jf. afsnit 4 i år Y RVEY Regulering for ændringer i enhedspris for varme og el i år Y ÅRO Binær variabel lig; 0 hvis kvartalsopgørelse og 1 hvis Årsopgørelse De ovenstående delelementer er beskrevet og defineret i nedenstående afsnit. b. Delformler 2. KEBK = AEBY * (1/4) Hvor KEBK AEBY Kvartalsvis Enhedsbetaling for kvartal K Den årlige Enhedsbetaling for år Y, undtagen betaling for varme og el 3. AEBY = BEB0 * IA * IIY + BEB0 * (1- IA) Hvor AEBY Den årlige Enhedsbetaling for år Y BEB0 Basis Enhedsbetaling på tidspunkt 0 IA Inflationsandel på 22 % (fast igennem hele projektets løbetid) IIY Inflationsindeks akkumuleret frem til og med år Y opgjort akkumuleret af tidligere års inflationsindekstilskrivninger (Inflationsindekset er lig 1,00, på tidspunktet for første indeksering) c. Formler for nedslag, funktionsdygtighed 4. NFDK = RNFDRK Hvor Betalingsmekanisme 14

16 NFDK RNFDRK Nedslag for fejl i funktionsdygtighed i kvartal K Nedslag for fejl i funktionsdygtighed i rum R i kvartal K justeret for gentagelsesfaktor 5. RNFDRK = (AMFDRK1 * NFG 1 + AMFDRK2 * NFG2 + AMFDRK3* NFG3) * NFDRK Hvor RNFDRK Nedslag for fejl i funktionsdygtighed i rum R i Kvartal K justeret for gentagelsesfaktor AMFDRK1 Antal fejl i funktionsdygtighed i rum R i kvartal K for interval 1 AMFDRK2 Antal fejl i funktionsdygtighed i rum R i kvartal K for interval 2 AMFDRK3 Antal fejl i funktionsdygtighed i rum R i kvartal K for interval 3 NFG1 Nedslag, funktionsdygtighed Gentagelsesfaktor 1 for interval 1 NFG2 Nedslag, funktionsdygtighed Gentagelsesfaktor 1,5 for interval 2 NFG3 Nedslag, funktionsdygtighed Gentagelsesfaktor 2 for interval 3 NFDRK Størrelse på nedslag for fejl i funktionsdygtighed i rum R i kvartal K Interval 1 Fejl i funktionsdygtighed 1-5 gange Interval 2 Fejl i funktionsdygtighed 6-10 gange Interval 3 Fejl i funktionsdygtighed 11- gange 6. NFDRK = (KEBK / DageK) * VPF R * MOF * FDA * HII Y Hvor NFDRK Størrelse på nedslag for fejl i funktionsdygtighed i rum R i kvartal K, rundet ned til nærmeste hele krone KEBK Kvartalsvis Enhedsbetaling for kvartal K DageK 365/4 VPF R Vægtet prioriteringsfaktor for rum R MOF Minimums omkostningsfaktor = 4 FDA Andel af betaling der vedrører funktionsdygtighed, 80 % HIIY Inflationsindeks akkumuleret frem til og med år Y opgjort akkumuleret af tidligere års inflationsindekstilskrivninger delt med 2 (Inflationsindekset er lig 1,00,på tidspunktet for første indeksering) 7. VPFR = KVMR / KVMR * KVMV + PRIR / PRIR * PRIV Hvor VPFR KVMR KVMV PRIR PRIV Vægtet prioriteringsfaktor for rum R, se afsnit 10 for eksempel Kvadratmeter i rum R Vægtning af kvadratmeter Prioritet for rum R, se afsnit 10 for eksempel Vægtning af prioritet Betalingsmekanisme 15

17 d. Formler for nedslag i serviceydelser 8. NSY K = NSYP EK * SYT Hvor NSY K NSYP EK SYT Nedslag for fejl i serviceydelser i kvartal K Nedslag for fejl i serviceydelse E i kvartal K justeret for gentagelsesfaktor Serviceydelse tærskelfaktor 9. NSYP EK = ANSYPD EK * PF E * VNSYP * HII Y Hvor: NSYP EK Nedslag for fejl i serviceydelse E i kvartal K justeret for gentagelsesfaktor ANSYPD EK Antal fejl i serviceydelse E i kvartal K justeret for gentagelsesfaktor PF E Prioriteringsfaktor for serviceydelse E VNSYP Værdi af Nedslag per fejl = 500 kroner HIIY Inflationsindeks akkumuleret frem til og med år Y opgjort akkumuleret af tidligere års inflationsindekstilskrivninger (Inflationsindekset er lig 1,00 på tidspunktet for første indeksering) 10. ANSYPD EK = AN EK1 * NSYG 1 + AN EK2 * NSYG 2 + AN EK3 * NSYG 3 Hvor: ANSYPD EK Antal fejl i serviceydelse E i kvartal K justeret for gentagelsesfaktor AN EK1 Antal fejl i serviceydelse E i kvartal K for interval 1 AN EK2 Antal fejl i serviceydelse E i kvartal K for interval 2 AN EK3 Antal fejl i serviceydelse E i kvartal K for interval 3 NSYG 1 Nedslag, serviceydelse Gentagelsesfaktor 1 for interval 1 NSYG 2 Nedslag, serviceydelse Gentagelsesfaktor 2 for interval 2 NSYG 3 Nedslag, serviceydelse Gentagelsesfaktor 3 for interval 3 Interval 1 Fejl i serviceydelse 1-8 gange Interval 2 Fejl i serviceydelse 9-16 gange Interval 3 Fejl i serviceydelse 17- gange 11. SYT = ANSYPD EK * PF E > 40 = 1; SYT = ANSYPD EK * PF E <= 40 = 0 Hvor: SYT Serviceydelse tærskelfaktor ANSYPD EK Antal fejl i serviceydelse E i kvartal K justeret for gentagelsesfaktor PF E Prioriteringsfaktor for serviceydelse E Betalingsmekanisme 16

18 e. Formler for regulering af ændring i enhedspris for varme og el (bygningsenergi) 12. RVE Y = ((RVY - PVY) * MVY) + ((REY -PEY) * MEY) Hvor: RVEY PVY RVY MVY PEY REY MEY Regulering for ændringer i enhedspris for varme og el i år Y Udmeldt enhedspris for varme i år Y Realiseret enhedspris i år Y for varme Mængde anvendt af varme i år Y Udmeldt enhedspris for el i år Y Realiseret enhedspris i år Y for el Mængde anvendt af bygningsel i år Y f. Regulering for manglende opfyldelse af krav til energiforbrug 13. REK Y = KEBY * EFAY * REEY * IEKOY Hvor: REKY Regulering af Enhedsbetaling for manglende opfyldelse af krav om energiforbrug i år Y KEBY Kvartalsvis Enhedsbetaling for år Y EFAY Energiforbrugsandel i år Y REEY Reguleringsprocent i år Y for manglende opfyldelse af krav om energiforbrug IEKO Hvis REEY > 20 % = 1, hvis REEY < 20 % = REE Y = (REF Y - EF) / EF Hvor: REEY REFY EF Reguleringsprocent i år Y for manglende opfyldelse af krav om energiforbrug Realiseret energiforbrug i år Y Energiforbrug loft Betalingsmekanisme 17

19 6 Eksempel på beregning af Enhedsbetaling Opgørelse af Enhedsbetalingen er illustreret nedenfor. Illustrationen er alene et vejledende eksempel, hvorfor anvendte tal ikke udtrykker Bestillers forventninger eller krav. Eksempel på beregning af elementer i Enhedsbetaling Enhedsbetaling er illustrativt opgjort for et uspecificeret kvartal i 20XX. Forudsætninger: Antal dage: 365 Årlig basisenhedsbetaling BEB: millioner kroner Inflationsindeksering akkumuleret frem til år 20XX, II20XX: 1,031 Inflationsindeksering for år 20XX: 2,50 % Inflationsindeksering akkumuleret frem til og med år 20XX+1, II20XX+1: 1,057 Andel, der inflationsindekseres, IA: 22 % Beregning af kvartalsvis basis Enhedsbetaling, KEB: Formel 3: AEB20XX = * 22 % * 1, * (1-22 %) = kroner Formel 2: KEB = * (1/4) = kroner Nedslag for 15 tilfælde af fejl i funktionsdygtighed for rum i venteværelser: Formel 6: NFD= ( / (365 / 4) ) * 2,75% * 4 * 62% * 1,0285 = 972 kroner Formel 5: RNFD = (5* * 1,5 + 5 * 2) * 972 = kroner Nedslag for 27 tilfælde af fejl i serviceydelsen, Renhold af toiletter: Formel 10: ANSYPD = 8 * * * 3 = 57 Formel 11: SYT: 57 * 2 = 114 > 40 = 1 Formel 9: NSYP: 57 * 2 * 500 * 1,057 = Formel 8: NSY = * 1 = Samlet Enhedsbetaling: Formel 1: EB = = kroner Betalingsmekanisme 18

20 7 Overordnede principper for nedslag Såfremt der i henhold til afsnit 2-5 opgøres en regulering som følge af mangler i funktionskrav eller serviceydelser, opgør OPP-leverandøren reguleringen efter bestemmelsen i pkt Nedslag i Enhedsbetalingen skal ske senest to kvartaler efter fremsendelsen af den kvartalsvise kontrol- og dokumentationsrapport, hvoraf fejlen fremgår, jf. Bilag 4 Samarbejdsmodellen. Den kvartalsvise kontrol- og dokumentationsrapport skal endvidere vise, hvilke nedslag OPP-leverandøren vil foretage med dokumentation herfor i form af den benyttede beregningsmodel. Det samlede nedslag for et kvartal kan ikke overstige Enhedsbetalingen for det kvartal, nedslaget angår. Betalingsmekanisme 19

21 8 Monitorering Monitorering af funktionsdygtighed og serviceydelser Der henvises generelt til bilag 4 til OPP-kontrakten Samarbejdsmodellen for information om monitorering af funktionsdygtighed og serviceydelser. Bygningens termiske indeklima overvåges og logges løbende via bygningsautomatikken jævnfør Funktionsbaserede krav afsnit 7.5. Bruger skal have adgang til rapportering fra OPPleverandøren. Bruger skal endvidere have adgang til data for energiforbruget. Betalingsmekanisme 20

22 9 Ophævelse af kontrakt For hvert tilfælde af mangel i funktionsdygtighed af rum, justeret for gentagelsesfaktor, gives 2 nedslagspoint, mens mangler i serviceydelser, justeret for gentagelsesfaktor takseres med 1 nedslagspoint. Såfremt OPP-selskabet modtager nedslagspoint for fejl i funktionsdygtighed og/eller fejl i serviceydelse inden for 24 på hinanden følgende måneder, er Bestiller berettiget til at ophæve kontrakten i overensstemmelse med betingelserne i OPP-kontrakten. Betalingsmekanisme 21

23 10 Prioritering af rum og serviceydelser Nedenstående skema tilpasses efter kontraktindgåelse med OPP-leverandør. Reference Rumbetegnelse Prioritet Ydre zone 1,01 Hovedindgang/forhal 2 1,02 Information med vagt 2 1,03 Venteområder 2 1,04 Venteværelser 2 1,05 Venteområde for indsatte/anholdte 2 1,06 Celler for arrestanter 2 1,07 Advokatværelse 2 1,08 Retsale 2 1,09 Lytterum 2 1,10 Detektorsluse 2 1,11 Retsmægling 2 1,12 Rengøringsrum 2 1,13 Print-/kopirum 2 1,14 Toiletter (ydre zone) 2 Samlet kontorer 28 Indre zone 2,01 Voteringslokaler 2 2,02 Toiletter, nævninge 1 2,03 Frokoststue, nævninge 1 2,04 Domsmandsværelse/Frokoststue 1 2,05 Fælleskontorer 2 2,06 Enkeltmandskontorer 2 2,07 Nærarkiv 1 2,08 Stillerum 1 2,09 Uformelle møderum 1 2,10 Kantine 1 2,11 Kantinekøkken 1 2,12 Mødelokaler 2 2,13 Postrum 1 2,14 Dueslag med læseområde 1 2,15 Depoter 1 2,16 Bibliotek med læsesal 1 2,17 Undervisningslokale 1 2,18 Garderober 1 2,19 Omklædning og bad 1 2,20 Massagerum 1 2,21 Rengøringsrum 1 2,22 Toiletter 1 2,23 Print-/kopirum 1 2,24 Lager 1 2,25 Arkiv (kompaktreoler) 1 2,26 Pedel / værksted 1 2,27 Magasiner 1 2,28 Server- og telefonrum 2 2,29 Teknikrum 2 2,30 Terræn 1 Samlet øvrige rum 36 Total 64 0,01 Elevator (evt.) Prioritet 1 og 2 rum fremgår af skema med liste over rum i byggeriet Betalingsmekanisme 22

24 Service nr. Servicebetegnelsebetegnelse Prioritet Terræn 1,1 Løbende vedligehold af grønne arealer 1 1,2 Løbende vedligehold af andre udearealer 1 1,3 Græsslåning 2 1,4 Renholdelse af udenomsarealer 2 1,5 Glatførebekæmpelse parkeringsplads 3 1,6 Glatførebekæmpelse øvrige gangarealer 3 1,7 Fejl i alt Service nr. Servicebetegnelsebetegnelse Prioritet Bygninger udvendigt 2,1 Renhold af vinduer 1 2,2 Løbende vedligehold af afvandingssystemer 2 2,3 Løbede vedligehold af bygning i øvrigt 1 2,4 Renhold af klimaskærm 2 2,5 Renhold af tagnedløb, tagrender og nedløbsbrønde 3 2,6 Renhold af regnvands-, spildevands, og drænledninger, brønde 3 Fejl i alt Service nr. Servicebetegnelsebetegnelse Prioritet Bygninger indvendigt 3,1 Renhold af måtter, gardiner og møbler 1 3,2 Løbende vedligehold af bygning 1 3,3 Renhold af proritet 1 rum 1 3,4 Renhold af proritet 2 rum 2 Fejl i alt Betalingsmekanisme 23

25 11 Refinansiering og deling af gevinster heraf Indledning Nærværende afsnit redegør for vilkår for refinansiering af OPP-selskabet, herunder fordeling af gevinster fra refinansiering. En refinansiering forventes at opstå, såfremt OPP-selskabet i Byggefasen eller Driftsfasen kan opnå gevinst ved refinansiering i forhold til den finansiering, som indgår i Tilbudsmodellen. Refinansiering omfatter blandt andet følgende ændringer i OPP-selskabets kapitalgrundlag (ikke udtømmende liste): Lavere rentemarginaler Lavere eller frigivne reserver Omklassificering af kapital Forlængelse af løbetid på gæld Forøget gældsoptagelse (opgjort i absolutte termer) Andre typer af refinansiering, der vedrører handel med rettigheder til OPP-selskabets aktiver, pengestrømme, kontrakter eller lignende. Deling af refinansieringsgevinster Såfremt OPP-selskabet efter underskrivelse af OPP-kontrakten refinansieres til vilkår, der er mere fordelagtige end vilkårene ved underskrivelse af OPP-kontrakten, har Bestiller, jf. OPPkontrakten 30, krav på at modtage 50 % af alle nettoprovenuer ved de forbedrede refinansieringsvilkår ( Refinansieringsgevinsten ) Refinansieringsgevinsten opgøres ved brug af bilag 7 til OPP-kontrakten. Bestiller modtager sin andel af Refinansieringsgevinsten enten som en fast reduktion af Enhedsbetalingen fremadrettet fordelt over OPP-kontraktens restløbetid eller som en kontant betaling. Bestiller skal modtage al relevant information vedrørende planlagte refinansieringer 1 måned, inden refinansieringen planlægges gennemført. Dette omfatter beskrivelse af den påtænkte refinansiering og udkast til Tilbudsmodel med angivelse af forventede konsekvenser af refinansieringen og efter refinansieringen inklusiv underliggende dokumentation. Bestillers ret til at anmode om refinansiering Såfremt Bestiller vurderer, at de finansieringsvilkår, som generelt er til rådighed, er mere fordelagtige end de eksisterende vilkår i OPP-aftalen, kan Bestiller ved skriftlig henvendelse til OPPselskabet påkræve, at OPP-selskabet anmoder eventuel financier om at fremlægge betingelserne for en potentiel refinansiering. Den skriftlige henvendelse skal i rimeligt omfang beskrive, hvorfor Bestiller tror, at mere fordelagtige finansieringsvilkår eksisterer. Bestiller og OPP-selskabet skal mødes for at drøfte den skriftlige henvendelse indenfor 30 dage. Mødet vil klarlægge eventuelt belæg for begge parter for, at finansie- Betalingsmekanisme 24

26 ringsvilkårene for en refinansiering er til stede. Bestiller har ret til at tilbagekalde den skriftlige henvendelse før, på og op til 10 dage efter mødet. Såfremt henvendelsen ikke tilbagekaldes, skal OPP-selskabet rettidigt og med rette omhu behandle anmodningen. OPP-selskabet skal benytte alle rimelige ressourcer for at opnå de mest fordelagtige finansieringsvilkår fra eksisterende eller nye financiers til brug for den potentielle refinansiering. For det tilfælde, at OPP-selskabet ikke kan tilvejebringe finansiering på vilkår mere fordelagtige end de allerede eksisterende, skal dette dokumenteres overfor Bestiller. Opnås fordelagtige vilkår og OPP-selskabet kan foretage refinansiering, skal OPP-selskabet overfor Bestiller demonstrere, at den valgte refinansieringsmodel er den mest fordelagtige. Når der er opnået enighed om, at en evt. refinansiering skal gennemføres, skal OPP-selskabet benytte alle rimelige ressourcer på, at refinansieringen bliver gennemført rettidigt. I det tilfælde, at Bestiller beder OPP-selskabet om at stoppe en igangsat refinansiering, skal Bestiller godtgøre alle rimelige og professionelle omkostninger, som OPP-selskabet måtte have realiseret i forbindelse med den potentielle refinansiering. Bestiller har ret til at fremsende skriftlig henvendelse om refinansiering på ethvert tidspunkt, men kun 1 gang indenfor hver 4 års periode. Beregning af nettoprovenu af refinansiering Beregning af gevinst af refinansiering foretages ved at sammenligne residualafkast (afkast til egenkapital, ansvarlig lånekapital og andet egenkapitallignende indskud) for den resterende kontraktperiode (efter refinansiering) før og efter refinansiering. Residualafkast i Tilbudsmodellen opgøres umiddelbart efter refinansiering. Ved efterfølgende refinansiering tages udgangspunkt i Tilbudsmodel som anvendt ved forudgående refinansiering. Ændringer i residualafkast tilbagediskonteres til tidspunktet for refinansiering. Den tilbagediskonterede værdi af ændringerne udgør den beregnede refinansieringsgevinst, hvorfra omkostninger i forbindelse med refinansiering skal fragå, jf. nedenfor. Ændringerne skal tilbagediskonteres med det oprindeligt forventede, vægtede egenkapitalafkast (afkast til egenkapital, ansvarlig lånekapital og andet egenkapitallignende indskud) i Tilbudsmodellen på tidspunktet for underskrivelse af OPP-kontrakten. Fra den beregnede refinansieringsgevinst trækkes OPP-selskabets rimelige transaktionsomkostninger i forbindelse med refinansieringen. Betalingsmekanisme 25

27 12 Betalingsanmodninger Indledning OPP-selskabet skal fremsende betalingsanmodningen til: Den offentlige myndigheds betalingsoplysninger med anførsel af kontraktens adresse samt den offentlige myndigheds ref. nr. (oplyses i hvert enkelt tilfælde) Eventuelle reguleringer bedes dokumenteret i særskilt bilag til betalingsanmodningen. Fakturaen bedes opdelt på følgende måde: Basisbetaling eks. forsyning Forsyning varme Forsyning el I alt basisbetaling for perioden dd.mm.år - dd.mm.år Evt. regulering af varme for perioden dd.mm.år - dd.mm.år Evt. regulering af el perioden for perioden dd.mm.år - dd.mm.år Evt. afregning af varme for perioden dd.mm.år - dd.mm.år Evt. afregning af el for perioden dd.mm.år - dd.mm.år Evt. regulering for mangler i funktionsdygtighed, jfr. Bilag Evt. regulering for mangler i serviceydelser, jfr. Bilag Evt. regulering for energiklasse Evt. regulering for graddage Enhedsbetaling for perioden dd.mm.år - dd.mm.år eks. moms Evt. moms Enhedsbetaling for perioden dd.mm.år - dd.mm.år inkl. moms Betalingsbetingelser iht. Beløbet bedes indsat på.. Betalingsmekanisme 26

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3 // Betalingsmekanisme

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3 // Betalingsmekanisme Bilag 3 // Betalingsmekanisme Indholdsfortegnelse Side 1 Introduktion 2 2 Funktionsdygtighed 4 3 Serviceydelser 9 4 Forsyning 11 5 Beregning af Enhedsbetaling 134 6 Eksempel på beregning af Enhedsbetaling

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.2 // Eksempler på opgørelsen af nedslag. i henhold til betalingsmekanisme

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.2 // Eksempler på opgørelsen af nedslag. i henhold til betalingsmekanisme OPP Kalvebod Brygge Bilag 3.2 // Eksempler på opgørelsen af nedslag i henhold til betalingsmekanisme Indledning Baggrund Nærværende notat er udarbejdet for at illustrere de økonomiske konsekvenser af og

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Generelt 2. 2 Slots- og Ejendomsstyrelsens forventninger 2. 4 Organisation 4. 5 Samarbejdsform 5. 6 Krav til dokumentation 9

Indholdsfortegnelse. 1 Generelt 2. 2 Slots- og Ejendomsstyrelsens forventninger 2. 4 Organisation 4. 5 Samarbejdsform 5. 6 Krav til dokumentation 9 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Slots- og Ejendomsstyrelsens forventninger 2 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 9 1 Generelt Nærværende dokument beskriver de overordnede forventninger

Læs mere

Appendiks 3.01. Beregningsformler. Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Region Hovedstaden

Appendiks 3.01. Beregningsformler. Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nyt køle- og el-nødforsyningsanlæg på Glostrup Hospital Appendiks 3.01 Beregningsformler Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Advisory OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Personligt og fortroligt Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Leje af grund 3 2 Ophævelse af kontrakt - Bestiller 4 3

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. REFERAT OPP Kalvebod Brygge 4. juli 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. Mødedeltagere Signe Primdal Kæregaard

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 2.01 Afleveringskrav til tilbudsmodel Indholdsfortegnelse 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel...

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 3

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 3 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 3 25. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 3... 3 1.1 Rettelse til Bilag 1 punkt 2 Tekniske funktionskrav...

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Appendiks 1 Krav til tilbudsmodel [18. november 2015] Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Introduktion... 4 2. Tilbudsarket...

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 5

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 5 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 5 22. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 5... 3 1.1 Rettelse til Bilag 3 Betalingsmekanisme, punkt

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10 Afgjort den 3. juni 2010 138 Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet FORELØBIG 6. AUGUST 2015 INDHOLD 1 Definitioner

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel 7517711 JBH/KRM/CHMJ Bilag [nr.] Samarbejdsmodel København Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Aarhus Åboulevarden 49, 1. DK-8000 Aarhus Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61 15 www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg. BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet 18.

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg. BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet 18. OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet 18. NOVEMBER 2015 INDHOLD 1 Definitioner 4 2 Baggrund 5 2.1 og OPS-selskabet

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 NOTAT OPP Kalvebod Brygge 22. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Spørgsmål-svar 22.08.13 Generelle spørgsmål Spørgsmål 1: Vil Bestiller gennemføre udbuddet med to tilbudsgivere? Det er Bestillers

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle i OPP

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle i OPP Ny psykiatrisk afdeling i Vejle i OPP Informationsmøde om prækvalifikation, 7. januar 2013 Side 1 Dagsorden 1. Projektet overordnet v/rsd 2. OPP-kontrakten v/rsd og LETT 3. Økonomi og finansiering v/pwc

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen

Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen P-Hus Randers Regionshospital Hobro Tinglysningsret Ørstedskolen Rudkøbing Frederikshavn Byskole Frederikshavn Byskole Vildbjerg Skole Erfaring

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 4. Partnerskabsaftale

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 4. Partnerskabsaftale Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 4 Partnerskabsaftale Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. Generelt... 2 1.1 Forventninger til samarbejdet...

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel J.nr.: 7504132 JBH/HAR/KRM Vejledning i brug af standardevalueringsmodel til OPP-projekter 1. INDLEDNING Inden udbuddet offentliggøres skal Bestiller fastlægge de kriterier, som de indgivne tilbud vil

Læs mere