Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012"

Transkript

1 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Dokumentnr Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 pålagt forvaltningerne senest i marts 2014, og herefter en gang årligt, at afrapportere statistik for klagesagsregistrering i borgersager samt afrapportere status om allerede indmeldte og eventuelt justerede fokuspunkter for forbedret sagsbehandling og borgerbetjening til Borgerrepræsentationen. Socialforvaltningen fremsender på baggrund af ovenstående hermed status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager, idet det bemærkes, at fokuspunkter for forbedret sagsbehandling og borgerbetjening fremsendes i et selvstændigt brev. Status for statistik for Socialforvaltningens klagesagsregistrering Socialudvalget har i møder den 5. december 2012 og 6. februar 2013 godkendt henholdsvis forvaltningens model for klagesagsregistrering i borgersager og forvaltningens oversendelse til Økonomiudvalget af opgørelse over antal klagesager i 2012, herunder for månederne september-december Det bemærkes, at 1. september 2012 er den dato fra hvilken forvaltningerne blev pålagt at registrere klager i borgersager i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning den 20. juni 2012 om opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for Registrering af klager i borgersager I Socialforvaltningen registreres borgerklager over afgørelsernes materielle indhold (realitetsklager) og over den formelle del af sagsbehandlingen (formalitetsklager) i forvaltningens elektroniske Erindringssystem. Registreringen af klager i Erindringssystemet omfatter fra 2013 alle dele af forvaltningen bortset fra forvaltningens døgn- eller dagtilbud. Disse vil først indgå i klagestatistikken, når der etableres en elektronisk platform for registrering af klagesager på døgn- og dagområdet i det udførersystem (CSC Social Udfører), som forvaltningen anvender på tilbuddene. Antal realitets- og formalitetsklager i 2012 For hele året 2012 udgjorde antallet af realitetsklager i Erindringssystemet 2.960, heraf var realitetsklager registreret i Direktionen Bernstorffsgade 17, København V. Telefon Direkte telefon Telefax

2 månederne september-december 2012, det vil sige fra startdatoen for klagesagsregistrering i henhold til BR-beslutningen af 20. juni Antallet af formalitetsklager udgjorde for hele året 2012 i Erindringssystemet 624, heraf var 158 formalitetsklager registreret i månederne september-december 2012, det vil sige fra startdatoen for klagesagsregistrering i henhold til BR-beslutningen af 20. juni Socialudvalget har den 5. december 2012 godkendt, at der som følge af BR- beslutningen den 20. juni 2012 fastsættes et mål om procentvis nedbringelse af antal realitetsklager med 3 pct. og antal formalitetsklager med 10 pct. i 2013 i forhold til Økonomiudvalget har den 9. april 2013 taget de stående udvalg og forvaltningernes, herunder Socialforvaltningens, status for klagesagsregistrering i borgersager til efterretning. Behov for udvikling af Erindringssystemet En gennemgang af forvaltningens Erindringssystem viste, at der var behov for opdatering og yderligere udspecificering af klagesagssystemets sagstyper for at kunne trække data helt ned på paragrafniveau og for samtidig at kunne udtrække data vedrørende følgende: Antal realitetsklager Antal formalitetsklager Myndighedscenter, der er klaget over Hvem der er klaget til, herunder Borgerrådgiver, Borgmester, Direktør, Folketingets Ombudsmand, Det Sociale Nævn, Myndighedscentret, Andre Hvilket lovområde og paragraf klagen vedrører Forhold i sagsbehandlingen, der er klaget over (formalitetsklager), f.eks. sagsbehandlingstiden, betjening af borgeren, koordineret indsats, de forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier som partshøring, notatpligt m.v. Klagens udfald, herunder helt eller delvist medhold eller ikkemedhold i klagen. Det har været et meget omfattende arbejde at opdatere og udvide Erindringssystemet med de mange sagstyper på forvaltningens ydelsesområder indenfor, aktivloven og pensionsloven helt ned på paragrafniveau, hvorfor der først fra august 2013 har været detaildata i Erindringssystemet vedrørende oplysninger om, hvem der klages til, hvilken paragraf, der klages over, hvilke forhold, der klages over og om klagens udfald. Antal realitets- og formalitetsklager i 2013 sammenholdt med 2012 Side 2 af 6

3 I tabellen nedenfor er antal klagesager i Erindringssystemet for hele 2013 sammenholdt med hele 2012: Klagetype Antal klager i Antal klager i Procentvis hele 2012 hele 2013 stigning (+) hhv. fald (-) i antal klager i 2013 ift Realitetsklager *) ,5 pct. Formalitetsklager **) ,9 pct. *) klage over selve afgørelsens indhold, f.eks. afslag på en ydelse eller kun delvis bevilling af en ydelse **) klage over den formelle del af sagsbehandlingen, f.eks. sagsbehandlingstiden, partshøring, betjening af borgeren, vejledning, journalisering, notatpligten m.v. Det kan konstateres, at det fastsatte mål for procentvis nedbringelse af antal realitetsklager på 3 pct. i forhold til 2012 er nået. Det fastsatte mål på nedbringelse af formalitetsklager på 10 pct. i forhold til 2012 er derimod ikke nået. Den negative udvikling i antal formalitetsklager er ikke tilfredsstillende, men vurderes at have sammenhæng med forvaltningens fortsatte udfordringer omkring overholdelse af de fastsatte sagsbehandlingsfrister for de sagstyper, som klagesagerne vedrører. Der henvises i den forbindelse til den seneste sagstidsmåling for juni 2012 juni 2013, som viser en overholdelsesprocent på sagsbehandlingsfristerne på 59 pct. Der henvises også til forvaltningens initiativer for at forbedre overholdelsesprocenten, som fremgår af status på Socialforvaltningens fokuspunkter for forbedret sagsbehandling og borgerbetjening, jf. brevet sendt til BR- Sekretariatet vedrørende Borgerrepræsentationens beslutning den 19. juni 2013 om opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for Borgerrådgiveren har i anden sammenhæng anbefalet at udvise varsomhed med at lægge overdreven vægt på antallet af klager som målestok for kvaliteten af sagsbehandlingen. Antallet af klager er derimod mere velegnede som indikator for borgernes tilfredshed med samarbejdet med kommunen og i denne forbindelse med den del af den bagvedliggende sagsbehandling, som borgeren har indsigt i. Det kan i den forbindelse bemærkes, at ca. hvert tredje af de påklagede forhold til Borgerrådgiveren drejer sig om sagsbehandlingstiden og manglende svar. Socialforvaltningens myndighedscentre har deltaget i det tværkommunale projekt Styrket Borgerkontakt, der er startet op i Projektet har som overordnet formål at forebygge, at borgernes utilfredshed resulterer i skriftlige klager, og i de tilfælde, hvor der er indgivet en klage, at sikre en mere effektiv og dialogorienteret behandling af klagen og dermed reducere den tid, der bruges til Side 3 af 6

4 klagesagsbehandling. Projektets delmål er større borgertilfredshed, styrket kvalitet i sagsbehandlingen og bedre arbejdsmiljø. Status for forvaltningen er, at metoden i projektet Styrket borgerkontakt på grund af de få kursuspladser, som Socialforvaltningen har været tildelt i 2013 (40 pladser), langt fra er færdigimplementeret i forvaltningen. Enkelte sagsbehandlere er trænet i at kunne anvende metoden i den indledende kontakt med borgere. Det er primært sket i forbindelse med formalitetsklager. Forventningen er, at der vil kunne trænes betydeligt flere sagsbehandlere i metoden når forvaltningen har fået uddannet egne undervisere med deraf følgende løft i kvaliteten i mødet med borgeren. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at metoden ikke kan benyttes ukritisk overfor alle borgere. Der foretages en individuel og konkret vurdering om, hvorvidt metoden er relevant at anvende i de enkelte tilfælde. Når metoden er anvendt, er det vurderingen, at borgeren i langt højere grad føler sig hørt og anerkendt af forvaltningen som myndighed. Socialforvaltningen forventer, at samspillet mellem de initiativer, der er taget for at forbedre overholdelsesprocenten for sagsbehandlingsfristerne sammenholdt med den yderligere implementering af styrket borgerkontakt i forvaltningens myndighedscentre vil have en positiv effekt på antallet af formalitetsklager i nedadgående retning. Forvaltningen arbejder derfor videre med det fastsatte mål for nedbringelse af formalitetsklager i 2014, samtidig med at målet for nedbringelse af realitetsklager fastholdes i Øvrige statistiske oplysninger om klagesager for august-december 2013 Som det fremgår ovenfor har der først fra august 2013 været detaildata i Erindringssystemet på paragrafniveau. De nedenstående data for perioden august-december 2013 skal derfor tages med et vist forbehold, da der i opstartsfasen kan være oplevet nogen usikkerhed omkring forståelsen af de felter, som oplysningerne skal indberettes i. Forvaltningen vurderer dog fortsat, at de nedenstående registrerede data giver et rimeligt retvisende billede af status for klagesagsbehandlingen i perioden august december Det er derimod endnu ikke muligt at give et billede af udfaldet af realitets- og formalitetsklagerne efter forvaltningens og klageinstansernes behandling af klagerne, da der ikke på nuværende tidspunkt foreligget et tilstrækkelig og validt datagrundlag vedrørende disse oplysninger. Forvaltningen forventer, når klagestatistikken for året 2014 opgøres, at der er et tilstrækkeligt validt datagrundlag vedrørende disse oplysninger, da der på dette tidspunkt er opnået fortrolighed med indberetning af de nye oplysninger i systemet. Side 4 af 6

5 Procentvis fordeling ift. hvem der er klaget til i perioden augustdecember 2013 Klagetype Realitetsklager *) Formalitetsklager **) Borgmester 0,8 pct. 28,4 pct. Direktør 0,2 pct. 2,4 pct. Borgerrådgiver 0,5 pct. 23,2 pct. Myndighedscentre 94,3 pct.***) 44,0 pct. Andre 4,2 pct. 2,0 pct. I alt 100 pct. 100 pct. *) klage over selve afgørelsens indhold, f.eks. afslag på en ydelse eller kun delvis bevilling af en ydelse **) klage over den formelle del af sagsbehandlingen, f.eks. sagsbehandlingstiden, partshøring, betjening af borgeren, vejledning, journalisering, notatpligten m.v. ***) Borgeren kan klage over myndighedscentrets afgørelse til Ankestyrelsen. Klagen skal indgives til myndighedscentret, som efter genvurdering af sagen skal oversende klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen, hvis myndighedscentret fastholder sin afgørelse. Som det fremgår af tabellen ovenfor sker hovedparten af realitetsklagerne til myndighedscentrene, hvilket hænger naturligt sammen med, at der for langt den største del af de afgørelser, som forvaltningen træffer, er klageadgang til Ankestyrelsen, og borgeren skal indgive klagen til forvaltningen (myndighedscentret), som skal genvurdere afgørelsen inden den sendes videre til Ankestyrelsen, hvis forvaltningen fastholder afgørelsen. For så vidt angår formalitetsklagerne fordeler klagerne sig mellem borgmester, borgerrådgiver og myndighedscentrene, idet en stor del af klagerne rettes direkte til myndighedscentrene, som også er de direkte udfører af den borgerrettede betjening. Procentvis fordeling ift. hvilke sagsområder, der er klaget over i perioden august-december 2013: Sagsområder Realitetsklager *) Formalitetsklager **) Enkeltydelser m.v. efter 29,2 pct. 24,1 pct. aktivloven Personligt tillæg m.v. efter pensionslovgivningen 1,5 pct. 2,1 pct. Social pension efter 15,8 pct. 9,0 pct. pensionsloven Hjælp til handicappede børn efter 22,2 pct. 37,5 pct. Hjælpemidler efter 9,2 pct. 3,5 pct. Botilbud m.v. efter 1,7 pct. 2,2 pct. Personlig hjælp, 1,9 pct. 4,3 pct. omsorg og støtte efter Behandling efter 0,6 pct. 0,9 pct. Anden hjælp efter 10,1 pct. 3,5 pct. Hjælp til børn og unge efter 6,3 pct. 4,7 pct. Side 5 af 6

6 Andet 1,5 pct. 8,2 pct. I alt 100 pct. 100 pct. *) klage over selve afgørelsens indhold, f.eks. afslag på en ydelse eller kun delvis bevilling af en ydelse **) klage over den formelle del af sagsbehandlingen, f.eks. sagsbehandlingstiden, partshøring, betjening af borgeren, vejledning, journalisering, notatpligten m.v. Som det fremgår af tabellen ovenfor vedrører hovedparten af realitetsog formalitetsklagerne enkeltydelser m.v. efter aktivloven, hjælp til handicappede børn efter og social pension efter pensionsloven. Det er imidlertid ikke overraskende, da der er tale om komplicerede lovregler samt ydelser, der har afgørende betydning for borgerens økonomiske og sociale forhold. Venlig hilsen Anette Laigaard Side 6 af 6

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

KLAGESAGSREGISTRERING

KLAGESAGSREGISTRERING Statusrapportering til Borgerrepræsentationen på Borgerrådgiverens Beretning 2012 KLAGESAGSREGISTRERING - FOR ØKONOMIUDVALGET OG DE FORVALTNINGERS OMRÅDER Borgerrepræsentationen besluttede den 19. juni

Læs mere

Socialforvaltningen Direktionen Sagsnr

Socialforvaltningen Direktionen Sagsnr Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: SOFSekretariatet@sof.kk.dk SOF.Faellespost@sof.kk.dk G234@sof.kk.dk SK36@sof.kk.dk 20-12-2012 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2012-1017588

Læs mere

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Att: Borgerrådgiver Johan Busse Vester Voldgade 2 A 1552 København V 14. december 2012 Sagsnr. 2012-172057 Dokumentnr. 2012-1002790 Status på Socialforvaltningens

Læs mere

KLAGESAGSREGISTRERING

KLAGESAGSREGISTRERING STATUS FOR KLAGESAGSREGISTRERING (2013-42189) KLAGESAGSREGISTRERING -FOR ØKONOMIUDVALGETS OG DE STÅENDE UDVALGS OMRÅDER Borgerrepræsentationen har den 20. juni 2012 i forbindelse med behandling af Borgerrådgiverens

Læs mere

KLAGESAGSREGISTRERING

KLAGESAGSREGISTRERING Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering KLAGESAGSREGISTRERING - FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN OG DE ØVRIGE FORVALTNINGERS OMRÅDER Borgerrepræsentationen besluttede

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: klvoll@kff.kk.dk Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

KLAGESAGSREGISTERING 2015

KLAGESAGSREGISTERING 2015 KLAGESAGSREGISTERING 2015 - Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for klagesagsregistering i Økonomiforvaltningen og de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen besluttede

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 13-08-2012 Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår 2012 Kort beskrivelse af ledelsesinformationssystemet Socialforvaltningen har

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Borger- rådgiver Årsberetning 2017

Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Årsberetning Årsberetningen sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer og giver et overblik over, hvilke henvendelser borgerrådgiveren har behandlet i 2017. Beretningen

Læs mere

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Socialforvaltningen har i perioden gennemført målinger af overholdelse sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Målingen

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: suf@suf.kk.dk DH55@suf.kk.dk ST53@suf.kk.dk 24-01-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-34677 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen.

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset 1599 København V 06-05-2009 30-09-2010 Sagsnr. 2009-57887 Sendt pr. e-mail: Anette.Laigaard@sof.kk.dk Sof_juridisk_enhed@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området.

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området. Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Socialforvaltningens udtalelse i forbindelse med Borgerrådgiverens nye undersøgelse af kommunens personrettede tilsyn

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 11-04-2018 19:00 Side 1 BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over s afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 15/4894 Resumé: Sagen præsenterer en oversigt over

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 4. april 2018 Til Finn Rudaizky, MB Sagsnr. 2018-0095357 Dokumentnr. 2018-0095357-7 Kære Finn Rudaizky Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor

Læs mere

Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering

Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering FOKUSPUNKTER - FOR ØKONOMIUDFORVALTNINGEN OG DE ØVRIGE FORVALTNINGERS OMRÅDER Borgerrepræsentationen besluttede

Læs mere

Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet

Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet Notat 13. maj 2013 Sagsbeh: leem02/clja01 Dok.nr.: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet 1. Baggrund Sundheds-

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018 Borgerrådgiverens beretning 2018 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag.

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag. Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Vedrørende Borgerrådgiverens foreløbige rapport om Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. februar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. februar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør Caroline Stage, MB 14. februar 2018 Sagsnr. 2018-0053577 Kære Caroline Stage Dokumentnr. 2018-0053577-7 Tak for din henvendelse af 5. februar 2018,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Sagsnr. 15.00.00-G01-409-18 Notatet gennemgår reglerne vedr. borgerens mulighed for at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet og belyser status

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering... 3 Hvad kan borgerrådgiveren... 4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Ressourceforbrug... 5 Hvordan

Læs mere

Bilag 1. Status på Borgercenter Handicaps udviklingsplan

Bilag 1. Status på Borgercenter Handicaps udviklingsplan KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. juni 2019 Bilag 1. Status på Borgercenter Handicaps udviklingsplan I dette bilag præsenteres Borgercenter Handicaps

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

FOKUSPUNKTER TIL OPFØLGNING PÅ BORGERRÅDGIVERENS KONSTATERINGER ( ) FOKUSPUNKTER

FOKUSPUNKTER TIL OPFØLGNING PÅ BORGERRÅDGIVERENS KONSTATERINGER ( ) FOKUSPUNKTER FOKUSPUNKTER TIL OPFØLGNING PÅ BORGERRÅDGIVERENS KONSTATERINGER (2013-42189) FOKUSPUNKTER -FOR ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALGS OMRÅDER Borgerrepræsentationen har den 20. juni 2012 pålagt de stående

Læs mere

Side 1 af 6 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den for mødet den 17.12.2014 [Til bilagsfortegnelse] 4 UDSAT: Revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen (2014-0206289) Socialudvalget

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Dato: 06-10-2006 Sagsnr.: 296894 Dok.nr.: 1964043 Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse: 1. Borgerrepræsentationens beslutning om

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Tak for jeres henvendelse af 14. marts 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for jeres henvendelse af 14. marts 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Bente Møller og Anne Mette Omø Carlsen (Ø) 23. marts 2017 Sagsnr. 2017-0123418 Kære Bente Møller og Anne Mette Omø Carlsen Dokumentnr. 2017-0123418-6 Tak for jeres henvendelse

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt med e-mail 03-01-2019 Sagsnr. 2019-0006301 Dokumentnr. 2019-0006301-2 Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Sagsnr Sendt via /jbu

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Sagsnr Sendt via  /jbu Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 04-11-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-70237 Sendt via e-mail til:bif@bif.kk.dk /jbu Vedrørende konkret egen drift undersøgelse af praksis for

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 14 Svar på 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (Enhedslisten) vedr. økonomi, ansøgningssager, målgruppeafklaring og klagesager på Handicapcentret for Børn Byrådsmedlem Keld Hvalsø (Enhedslisten)

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Kvalitetsindikatorer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 27. AUGUST 2018

Kvalitetsindikatorer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 27. AUGUST 2018 Kvalitetsindikatorer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 27. AUGUST 2018 KVALITETSINDIKATORER I BIF INFORMATION OM KVALITETEN I SAGSBEHANDLINGEN OG BORGER/VIRKSOMHEDSBETJENINGEN Resultatstatus

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER

Læs mere

Ankestatistik 2015 og 2016

Ankestatistik 2015 og 2016 Ankestatistik 2015 og 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet overblik I 2016 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet haft 402 ankesager mod 499 i 2015 og 708 i 2014. Generelt set

Læs mere

Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset. Sagsnr København V

Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 29-01-2009 Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149435 Sendt pr. e-mail: SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk Anette.Laigaard@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Ankestyrelsens. statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl. i September 2018

Ankestyrelsens. statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl. i September 2018 Ankestyrelsens September 2018 statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2017 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 ALLE SAGSOMRÅDER 5 KAPITEL 3 KOMMUNALE SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESSAGER

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 25-11-2016 Sagsnr. 2016-0415706 Dokumentnr. 2016-0415706-1 Kære Ulrik Kohl

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Kommunaludvalget KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt

Kommunaludvalget KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Kommunaludvalget Christiansborg 1240 København K Kommunaludvalget har i brev af 7. marts 2012 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

Bilag 2. Skema over høringssvar

Bilag 2. Skema over høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 18. april 2018 Sagsnr. 2017-0412891 Dokumentnr. 2017-0412891-8 Bilag 2. Skema over høringssvar Bilag 1. Skema over høringssvar Høringspart

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Borgerrådgiveren modtager skriftlige, personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne i Københavns Kommune og er dagligt i kontakt med forvaltningernes medarbejdere

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Ansøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum

Ansøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum Socialforvaltningen Adm. Direktør Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse primsund@sum.dk lpe@sum.dk Ansøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2017 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse Borgerrådgiverens funktion...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Hjælpe og vejlede borgerne der

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere