Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund"

Transkript

1 KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T Sagsnr jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund Det fremgår af regeringens lovprogram for folketingsåret , at der i februar 2014 vil blive fremsat lovforslag, der vil indebære en modernisering af affaldsforbrændingssektoren. Det er forventningen, at dette vil medføre en i hvert fald delvis liberalisering af det forbrændingsegnede affald, og at der indføres krav om selskabsgørelse af forbrændingsanlæg. Der er endnu ikke indgået en politisk aftale om moderniseringen, ligesom et udkast til lovforslag endnu ikke har været i høring, hvorfor det præcise indhold endnu er ukendt. Vi forventer dog, at moderniseringen vil medføre væsentlige ændringer af rammebetingelserne for kommunale fællesskaber i affaldsforbrændingssektoren. KARA/Noveren I/S ("KARA/Noveren") har bedt os om, med udgangspunkt i det nuværende aftalegrundlag for KARA/Noveren (vedtægterne), at redegøre for behovet, og i givet fald mulighederne, for en tilpasning af aftalegrundlaget for KARA/Noveren til moderniseringen, herunder interessentkommunernes tilknytning, finansiering, opgaveområde og kapitalforhold. 2. Kommunernes tilknytning til KARA/Noveren Kommunernes tilknytning til KARA/Noveren er reguleret i vedtægterne, der udgør det kontraktuelle grundlag for interessentkommunernes samarbejde om ejerskabet. Tilknytningen er navnlig udmøntet i interessentkommunernes pligt til at levere affald og i interessentkommunernes mulighed for at udtræde af KARA/Noveren. København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/7 2.1 Afleveringspligten Det følger af punkt 3.3 i vedtægterne, at interessentkommunerne udarbejder affaldsregulativer, hvoraf fremgår, at interessentkommunerne har pligt til at levere og fællesskabet har pligt til og eneret på at behandle og deponere affald, der som ifølge vedtægterne anses som fællesskabets grundydelser. Fællesskabets grundydelser er blandt andet forbrænding af affald. Vi forventer endvidere, at moderniseringen af affaldsforbrændingssektoren medfører en delvis liberalisering af det forbrændingsegnede affald. I rapporten om affaldsforbrænding (december 2010) er der lagt op til, at det forbrændingsegnede erhvervsaffald skal liberaliseres, men at det forbrændingsegnede husholdningsaffald fortsat skal være kommunernes ansvar, dog muligvis med en pligt for kommunerne til at udbyde affaldsbehandlingen. Med hensyn til det forbrændingsegnede erhvervsaffald vil en liberalisering muligvis medføre, at dette ikke længere vil være omfattet af afleveringspligten efter vedtægternes punkt 3.3, da virksomhederne selv vil være ansvarlige for afleveringen. I det omfang det forbrændingsegnede husholdningsaffald ikke vil skulle udbydes, kan dette fortsat være omfattet af afleveringspligten. Moderniseringen vil derfor indebære en større usikkerhed om udnyttelsen af kapaciteten på forbrændingsanlægget, da dette i vidt omfang vil afhænge af forbrændingsselskabets konkurrenceevne. Udover det forbrændingsegnede affald er det ikke forventningen, at andre affaldsformer vil blive liberaliserede (foruden det kildesorterede erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, som allerede er liberaliseret). Det betyder blandt andet, at deponeringsegnet affald fortsat vil være omfattet af afleveringspligten. 2.2 Udtræden Afleveringspligten er efter vedtægterne tidsmæssigt afgrænset af interessentkommunernes forpligtelse til at forblive i interessentskabet (mulighed for at udtræde). Efter vedtægterne kan udtræden af fællesskabet ske med 1 års skriftligt varsel til en 1. januar. Ved udtræden har den udtrædende interessentkommune forlods krav på sin andel af interessentkapitalen. Den udtrædende interessentkommune har udover andelen af interessentkapitalen krav på en andel af fællesskabets positive nettoformue eller forpligtelse til dækning af en andel af en negativ nettoformue - begge i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Der vil således skulle ske et økonomisk opgør ved en kommunes udtræden af fællesskabet. Dette økonomiske opgør vil skulle foretages på grundlag af en værdiansættelse af fællesskabets aktiver og efter en opgørelse af egenkapitalen. Ved værdiansættelsen af anlæg vil der skulle foretages beregninger af de tilbageværende kommuners muligheder for at ud-

3 3/7 nytte kapaciteten. Hvis en kommunes udtræden indebærer, at anlæggenes kapacitet ikke længere kan udnyttes helt eller delvist, skal der tages højde for dette ved værdiansættelsen og det økonomiske opgør. Den udtrædende interessentkommune skal erstatte de dokumenterede direkte og indirekte tab, som fællesskabet lider som følge af interessentkommunens udtræden. I forhold til de aktiviteter, der vil forblive i interessentskabets regi, vil en interessentkommunes udtræden medføre dels en forringelse af mulighederne for udnyttelse af kapaciteten på anlæggene, dels en forøgelse af de resterende interessentkommuners hæftelsesandel. Med hensyn til udnyttelsen af kapaciteten kan der efter bestemmelsen om erstatning kræves kompensation herfor. Moderniseringen vil formentlig betyde væsentlige omvæltninger i sektoren, og det vil være af væsentlig betydning for KARA/Noveren, at risikoen for pludselig udtræden ikke skaber usikkerhed om samarbejdet og mulighederne for at gennemføre strategier i et konkurrenceudsat marked. I forbindelse med en selskabsgørelse af forbrændingsaktiviteterne vil interessentkommunernes tilknytning til disse aktiviteter blive ændret. På grund af selskabsformen vil interessentkommunerne fremover som udgangspunkt ikke hæfte ubegrænset for forbrændingsaktiviteterne. En sådan (direkte eller indirekte) hæftelse vil således fremover forudsætte, at interessentkommunerne eller interessentskabet stiller garanti for forbrændingsselskabet. I tilfælde af en liberalisering, der også indebærer tvangsudbud af det forbrændingsegnede husholdningsaffald, vil en interessentkommunes udtræden derfor som udgangspunkt have mindre betydning for forbrændingsselskabets økonomi, medmindre den udtrædende interessentkommune eller interessentskabet har garanteret for forbrændingsselskabets låntagning. I begge tilfælde vil det afhænge af vilkårene for finansieringen (og garantistillelsen), om den enkelte kommunes udtræden vil medføre krav om refinansiering (muligvis) med heraf følgende højere finansieringsomkostninger. Vi bemærker, at det endnu er usikkert, om kravet om selskabsgørelse tillige vil medføre krav om, at gælden vedrørende forbrændingsaktiviteterne overgår til forbrændingsselskabet, jf. afsnit 3. Kan gælden vedrørende forbrændingsaktiviteterne forblive i KARA/Noveren efter en selskabsgørelse af forbrændingsaktiviteterne, vil en interessentkommunes udtræden få større betydning også for forbrændingsselskabet. 2.3 Anbefaling Det optimale for KARA/Noveren og for klarheden om kommunernes indbyrdes forpligtelser vil være, hvis der i vedtægterne kan sikres større sammenhæng mellem betingelserne for udtræden og KARA/Noverens anlægsgæld. Vi anbefaler derfor, at der under alle omstæn-

4 4/7 digheder foretages en ændring af udtrædelsesbestemmelsen i vedtægterne, således at udtræden tidligt kan ske, når anlægsgælden er afviklet, medmindre kommunerne er enige, eller Statsforvaltningen tillader førtidig udtræden. Endvidere anbefaler vi, at afleveringspligten i vedtægterne justeres, således at den i forhold til det forbrændingsegnede affald alene omfatter affald, som efter lovgivningen kan være omfattet af afleveringspligten. Desuden bør der i bestemmelsen tages højde for, at affaldet, i det omfang forbrændingsegnet affald er omfattet af afleveringspligten, skal tilgå det selskabsgjorte forbrændingsselskab. 3. Finansiering Efter kommunekreditloven kan KARA/Noveren, som et kommunalt fællesskab godkendt efter kommunestyrelseslovens 60, finansiere sine aktiviteter gennem KommuneKredit. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse af 4. juni 2013 anført, at det må antages, at KommuneKredit ikke kan yde lån til konkurrenceudsatte aktiviteter. Ministeriets grundlag for denne antagelse er uklart. Medfører moderniseringen krav om, at gælden vedrørende forbrændingsaktiviteterne ved en selskabsgørelse skal overgå til forbrændingsselskabet (selskab med begrænset hæftelse), vil dette formentlig medføre, at der skal ske en refinansiering af lån og finansielle instrumenter i tilknytning hertil. I forhold til finansielle instrumenter kan det betyde, at en eventuel negativ værdi ved refinansieringen skal realiseres. Efter låneaftalen med KommuneKredit hæfter den enkelte interessentkommune for lånet, selv om kommunen udtræder af KARA/Noveren. Denne binding vil som udgangspunkt ophøre i forbindelse med en refinansiering, medmindre kommunerne accepterer lignende forpligtelser efter refinansieringen. Det følger af kommunekreditloven, at KommuneKredit alene kan yde lån til et kapitalselskab, hvis én eller flere kommuner stiller garanti for (hele) lånebeløbet. Ordlyden af bestemmelsen tyder på, at garantien ikke vil kunne stilles af et kommunalt fællesskab. Forbrændingsselskabet vil skulle betale markedsprisen for garantistillelsen (garantiprovision). Det er endnu uklart, i hvilket omfang lovgivningen vedrørende moderniseringen vil indeholde overgangsbestemmelser i forhold til finansiering af forbrændingsaktiviteter, herunder om allerede optagne lån vedrørende forbrændingsaktiviteter kan forblive i det kommunale fællesskab. I hvilket omfang kommuner (og kommunale fællesskaber) vil kunne yde garanti for 100 procent af det enkelte lån til forbrændingsaktiviteter (el, affald og varme) vil afhænge af en konkret vurdering af aktiviteten og/eller finansieringen. I det omfang det ikke er muligt for

5 5/7 kommuner at meddele garanti for hele beløbet på det enkelte lån, vil en refinansiering ikke kunne foretages i KommuneKredit. 3.1 Anbefaling Nødvendiggør en selskabsgørelse refinansiering, bør det sikres, at interessentkommunerne stiller garanti for forbrændingsselskabets gæld, eller at KARA/Noveren kan stille denne garanti. Vi anbefaler, at dette reguleres i vedtægterne for KARA/Noveren. 4. KARA/Noverens opgaver 4.1 KARA/Noverens og forbrændingsselskabets opgaver KARA/Noveren kan som et kommunalt fællesskab ( 60-selskab) efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis alene varetage opgaver, som ligger inden for rammerne af formålsbestemmelsen i vedtægterne. Efter vedtægternes punkt 3.4 er fællesskabets grundydelser kompostering af haveaffald, genanvendelse af papir, pap og plast, håndtering af farligt affald samt forbrænding og deponering af affald. Efter punkt 3.5 kan interessentkommunerne tilvælge en række ydelser, der alle vedrører affaldsopgaver. Efter den nuværende formålsbestemmelse vil KA- RA/Noveren ikke kunne beskæftige sig med andre kommunale forsyningsaktiviteter, som eksempelvis andre varmeaktiviteter end biproduktionen på forbrændingsanlægget eller biogas. Ved en konkurrenceudsættelse af KARA/Noverens opgaver vil det være af væsentlig betydning, at KARA/Noveren i vedtægterne har mulighed for at tilrettelægge sin strategi i forhold til muligheder og begrænsninger i markedet. Efter vores opfattelse bør der derfor i vedtægterne tilvejebringes mulighed for, at KARA/Noveren kan varetage andre opgaver end opgaver vedrørende affaldsbehandling. En udvidelse af opgaveområderne vil kræve en vedtægtsændring, der efter vedtægternes punkt 6.9, jf. punkt 6.8 (1), skal godkendes af interessentkommunerne. Vedtægtsændringer vil endvidere skulle godkendes af Statsforvaltningen, jf. kommunestyrelseslovens 60, stk. 1. Påbegyndes nye aktiviteter (i interessentskabet eller datterselskaber), der ikke er omfattet af forsyningslovene (el, varme, naturgas, affald mv.), skal interessentkommunerne søge om tilladelse til bevarelse af deres ejerandele, jf. elforsyningslovens 37a. Det må forventes, at moderniseringen, udover aktiviteter vedrørende forbrænding af affald, ikke vil indebære ændringer af, hvilke opgaver det tilbageværende interessentskab kan varetage. Deponier vil fortsat alene kunne varetages i regi af enten en kommune eller et kommunalt fællesskab, medmindre de blev taget i brug før 1. januar 1992.

6 6/7 KARA/Noverens datterselskaber vil alene kunne varetage sådanne lovlige kommunale opgaver, som ligger inden for rammerne af KARA/Noverens formålsbestemmelse. 4.2 Anbefaling Det vil ved en konkurrenceudsættelse af KARA/Noverens opgaver være af væsentlig betydning, at KARA/Noveren i vedtægterne har mulighed for at tilrettelægge sin strategi i forhold til muligheder og begrænsninger i markedet. Efter vores opfattelse bør der derfor i vedtægterne tilvejebringes mulighed for, at KARA/Noveren kan varetage andre opgaver end opgaver vedrørende affaldsbehandling. Vi anbefaler på den baggrund, at der allerede nu forberedes et udkast til ændring af formålsbestemmelsen i KARA/Noverens vedtægter, som kan behandles i bestyrelsen og siden forhåndsgodkendes af Statsforvaltningen. Formålsbestemmelsen kan enten formuleres som en præcis angivelse af opgaverne eller som en bredere formulering om, at fællesskabet kan varetage andre kommunale forsyningsopgaver end opgaver inden for affaldsbehandling. Statsforvaltningen har i den seneste praksis accepteret bredere formålsbestemmelser, forudsat at påtagelse af sådanne opgaver forudsætter en særlig vedtagelsesproces i bestyrelsen. Endvidere anbefaler vi, at der i formålsbestemmelsen tages højde for, at lovgivningen fremadrettet forventeligt vil indeholde krav om, at forbrændingsaktiviteter varetages i et kapitalselskab (datterselskab) og i hvert fald delvist vil blive liberaliseret. Når vedtægtsudkastet er behandlet i bestyrelsen, kan den formelle godkendelsesprocedure iværksættes, herunder med to beslutninger i bestyrelsen, interessentkommunernes godkendelse og endelig med indhentelse af Statsforvaltnings samtykke. 5. Kapitalforhold 5.1 Opgørelse af egenkapitalen Affaldslovgivningen indeholder ikke en nærmere regulering af kapitalforholdene i affaldssektoren, herunder opdeling af kapitalen i en eventuel fri og en bunden del. På varmesiden er det i Energitilsynets praksis antaget, at der sondres mellem fri og bunden kapital. Fri kapital består af indskudskapitalen, egenkapital i virksomheden ved indførelsen af prisregulering for affaldsvarme i lovgivningen samt godkendt forrentning af indskudskapitalen.

7 7/7 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat fra maj 2011 fastslår, at overskud, der ifølge lovgivningen skal tilbagebetales til forbrugerne via priserne, ikke er egenkapital men skal fremgå af balancen som en forpligtelse. Der er endnu ikke i affaldssektoren foretaget en endelig fastlæggelse af kapitalens opdeling, hvorfor størrelsen af den egentlige egenkapital er forbundet med nogen usikkerhed. Selskabsgørelse af forbrændingsanlæg, herunder udarbejdelse af åbningsbalance, vil aktualisere behovet for, at den egentlige egenkapital opgøres. 5.2 Anbefaling Vi anbefaler, at spørgsmålet om kapitalforholdene afklares og håndteres i forbindelse med forberedelsen til en selskabsgørelse af affaldsforbrændingsaktiviteterne, og at arbejdet så vidt muligt tilrettelægges således, at egenkapital kan opgøres i regnskabet for *****

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet. Bilag 5.1 07.10.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 290133-DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 10. februar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 10. februar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 10. februar 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S (advokat

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession 2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession Rådsmødet den 25. oktober 2006 Journal nr. 4/0102-0400-0017/ISA/ULS Resumé 1. Renholdningsselskabet af 1898 (herefter R98) samt Københavns

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere