En kritisk betragtning. af en fast forbindelse over. Femer Bælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kritisk betragtning. af en fast forbindelse over. Femer Bælt"

Transkript

1 En kritisk betragtning af en fast forbindelse over Femer Bælt

2 Indholdsfortegnelse Odense Storebælt Forord side 01 Infrastruktur og trafik side Omkostninger og refinansiering side Arbejdspladser side 09 Turismen på Femern side Miljø og natur side Rødby Femer Bælt Femern Politiske vurderinger og rammebetingelser side 17 Kiel Vurdering af statskontrakten side Aktionsforbundet mod en fast forbindelse over Femer Bælt side 21 Rostock Lübeck Hamborg

3 Forord Trafikpolitiske, økonomiske og økologiske konsekvenser af den planlagte faste forbindelse over Femer Bælt. Denne brochure sammenstiller afgørende argumenter mod en fast forbindelse over Femer Bælt og kaster desuden et kritisk blik på baggrunden. Danmark planlægger at bygge en afgiftsfinansieret fast forbindelse fra Rødby til Puttgarden på den tyske ø Femern fra Går det, som den danske regering vil, skal projektet stå færdigt i 2018 med fire kørebaner og to jernbanespor. Det 19 kilometer brede Femer Bælt, der er et stærkt befærdet og særligt beskyttet internationalt havområde, skal således enten krydses af en bro eller en tunnel. Der foreligger ingen væsentlige ekspertvurderinger, realistiske omkostningsestimater fra tysk side, ligesom der heller ikke fra projektets planlæggere findes nogen nyere vurdering af den samlede økonomi, der kan fungere som beslutningsgrundlag. Med ratificeringen af statskontrakten afgiver Tyskland de facto sit ansvar og sine muligheder for at påvirke projektets fremtidige planlægning og risiko, også på den tyske side. Alligevel bærer Tyskland, f.eks. i tilfælde af et skibshavari, halvdelen eller ligefrem alle udgifter for de økologiske risici og omkostninger. Ifølge Aktionsforbundet mod en fast forbindelse over Femer Bælt taler mange tungtvejende grunde mod et af de største europæiske infrastrukturprojekter. Aktionsforbundet mod en fast forbindelse over Femer Bælt står gerne til rådighed for spørgsmål. 1

4 Infrastruktur og trafik Trafikstrømmene forskydes fra en nord-syd- til en øst-vest-akse. Udvidelsen af EU fører til en øget efterspørgsel i Øst- og Sydøsteuropa. Dér vil der opstå øget trafik. Derimod forventer mange trafikeksperter ingen vækst på nord-syd-aksen i fremtiden, bortset fra Østersøens såkaldte midterkorridor (Rostock/ Sassnitz). Vestkorridorens (Femer Bælt) betydning med retning mod Syd- og Vesteuropa vil derimod aftage. rådighed for en udbygning af A 7, A 20 eller en vestlig eller en ekstra østlig omfartsvej omkring Hamborg inden for en overskuelig fremtid. Man må regne med betydelige samfundsøkonomiske tab som følge trafikmæssige forhindringer i dette område. 2 En fast forbindelse over Femer Bælt kan ikke skabe ekstra trafik. Omsætningen i havnene i Lübeck og Kiel ville lide under den og blive reduceret. Sassnitz-Mukran (på Rügen) er sammen med Rostock i de seneste år vokset stærkt som havne med trafik til Skandinavien, de baltiske stater og Rusland. Heroverfor står desuden, at Hamborg som trafikknudepunkt allerede i dag er stoppet til. Og der vil ikke stå tilstrækkelige midler til Færgeruten Rødby-Puttgarden kører med en gennemsnitlig belægning på under 40% og sejler i næsten al slags vejr. I 2008 havde Scandlines-færgerne som følge af finanskrisen for første gang et tydeligt minus på 4,5% i transporttallene.

5 Konkurrence fra færgeruten: Efter salget af rederiet Scandlines til en privat investeringsfond i 2007 har virksomheden taget stilling mod en fast forbindelse. Den vil Scandlines erklære krig med en beskåret, men mere økonomisk fordelagtig færgedrift. Alligevel forventes flere hundrede arbejdspladser at forsvinde. tillægger den i lyset af de lave trafikprognoser ingen prioritet. Den fredede bro kan ikke gøres bredere. Speditioner: Oven i broafgiften kommer der 20 kilometer ekstra at køre, slid på bilerne og yderligere udstødning. Der er ingen indlagt hviletid ombord på færgen, men på parkeringspladser før eller efter den faste forbindelse. For de fleste lastbiler vil der ikke være nogen tidsbesparelse. Tosporet trafikflaskehals ved Femersund-broen: Med en firesporet motorvej før og efter den tosporede bro over Femersund opstår der en trafikmæssig flaskehals. Der er ikke afset midler (skønsvis 300 millioner euro) til en udvidelse af sundbroen. Det tyske trafikministerium Manglende bidrag til udbygning af det transeuropæiske netværk TEN-V: I EU s retningslinier for programmet TEN-V kategoriseres Femer Bælt-aksen (Hamborg-Malmø) som et konventionelt jernbaneprojekt. Da togdriften kun vil yde et ringe bidrag til refinansieringen af den faste forbindelse, må Danmark gribe til en maksimering af vejtrafikken, særlig inden 3

6 4 for godstrafikken. Heller ikke Deutsche Bahn tillægger udbygningen af strækningen nogen prioritet. Omkostningsrammen for en tosporet udbygning med elektrificering af jernbanen fra Bad Schwartau til Puttgarden er angivet til 840 millioner euro (uden Femersund-broen). Efter flere trafikeksperters vurdering er det alt for lidt til at rette sporene ud for at opnå højere hastigheder (160 km/t for person- og 120 km/t for godstog), til at udvide flaskehalsen ved Lübeck og skabe mindre larmende omkørsler af f.eks. badebyerne ved Lübeck Bugt samt byerne Lensahn, Oldenburg eller Großenbrode. Det tyske trafikministerium står over for andre vigtige tyske infrastrukturprojekter og vil ikke skyde flere penge til end de lovede 840 millioner euro. Der vil måske blive tale om en firesporet udbygning af vejforbindelsen og en relativt langsom, først ensporet og senere tosporet jernbane. Det er som følge af manglende behov tvivlsomt, om det andet spor overhovedet vil blive bygget inden år Hverken den underudviklede og meget tøvende udbygning af jernbaneforbindelsen eller favoriseringen af landevejen harmonerer med den europæiske trafikpolitik.

7 Trafikprognoserne for jernbanen ligger på 40 persontog dagligt med i alt passagerer. Det er tvivlsomt, om en virksomhed i lyset af en forestående privatisering vil stille tog til rådighed for blot 100 passagerer. Heller ikke for godstrafikken er der ifølge de officielle prognoser udsigt til rentabilitet. Tidsbesparelse: I statskontrakten er der kun stillet garanti for hastigheder på 160 km/t for persontog og 120 km/t for godstog på selve den faste forbindelse over Femer Bælt. Da forbindelsen i det tyske opland vil lide under betragtelig underfinansiering, kan der ikke opnås nogen signifikant forkortelse af køretiden mellem København og Hamborg. Trafikflaskehalsen ved Femersund-broen 5

8 Omkostninger og refinansiering 6 Den tyske rigsrevision (Bundesrechnungshof) peger i en bedømmelse af projektets statskontrakt (fra oktober 2008) på følgende svage punkter: De manglende angivelser af omkostninger for forbindelsen i det tyske opland og den dermed forbundne uigennemsigtighed for belastningen af samfundsøkonomien. Det faktum at Deutsche Bahn ikke er bundet til kontrakten og vil kræve omkostningerne til skinneinfrastrukturen dækket af den tyske stat. Betydelige mangler i udformningen af kontraktteksten hvad angår omkostninger, garantier, forudgående undersøgelser etc. Det faktum at store projekter bliver % dyrere end planlagt. For optimistiske trafikprognoser og som følge heraf stor risiko for refinansieringen af projektet. Selv om Danmark påtager sig risikoen, vil Tyskland blive lagt under pres for at deltage i finansieringen af det samlede projekt. Danmark har netop (2008) korrigeret sit omkostningsestimat med 800 millioner euro mere (4,4 milliarder euro for broen, 1,2 milliarder euro for oplandsforbindelsen). Ifølge en undersøgelse af Prof. Breitzmann (Institut for Marketing, Trafik og Turisme ved Rostock Universitet) ligger broens cost-benefit-forhold på 1:0,65 (vurdering fra august 2007). I dette resultat er der taget rimeligt hensyn til sekundære virkninger, som f.eks. nye erhvervsmæssige etableringer. Der ventes altså betydeligt større samfundsmæssige omkostninger end gevinster, hvilket samlet set vil føre til lavere velstand. Instituttet sætter anmærkninger ved de mangelfulde referencescenarier i de officielle vurderinger.

9 Ifølge aftalen påtager Danmark sig omkostningerne for anlæggelsen af den faste forbindelse. Der findes imidlertid endnu hverken nogen realistiske vurderinger af disse omkostninger eller af den tyske oplandsforbindelse. En undersøgelse fra Vieregg & Rösler (udarbejdet på vegne af NABU i 2008) forudser en fordobling af de aktuelt kendte anlægsomkostninger frem til den planlagte afslutning i 2018 (råstof- og energipriser). (Download: Vieregg & Rössler sætter spørgsmålstegn ved trafikprognoserne (både for person- og godstog og for person- og lastbiler) og beregningsgrundlagets fuldstændighed. I prognoserne er der således ikke taget højde for den markante udvikling i flytrafikken med lavprisselskaber mellem Skandinavien og Tyskland eller for konkurrencen fra fragtskibe. 7

10 I en sammenlignende undersøgelse fra 2002 på initiativ fra Folketingets Trafikudvalg (af Øresunds- og Storebæltsforbindelserne med en fast forbindelse over Femer Bælt) kommer Universiteterne i Aalborg, Lund og Karlsruhe til den konklusion, at megaprojekter i høj grad er prestigeprojekter, altid bliver dyrere end planlagt og er urentable (Transrapid, Euro Tunnel etc.). Storebælts- og Øresundsbroerne blev hhv. op mod 30% og 50% dyrere. Den reelle indgåelse af finansiel risiko fra investorernes side finder hverken sted på dansk eller tysk side: Således taler meget for at anbefale en grundlæggende gennemsigtighed, entydig specifikation af ydelser og integration af privat risikokapital. Det kan dog næppe forventes, at anbefalingen af disse grundlæggende principper fra videnskabelig side vil føre til en radikalt anderledes tænkning hos politikerne, lyder facit. Omkostningsudvikling Skråkabelbro uden opland (Alle angivelser i milliarder euro) Kilder: Økonomi- og Trafikministeriet i Slesvig-Holsten rene anlægsomkostninger, Fehmarnbelt Development, joint venture mellem de danske og tyske trafikministerier Miljøkonsultationsrapport. De danske og tyske trafikministerier Fehmarnbelt A/S 8

11 Arbejdspladser Ca arbejdspladser på Femern og i regionen er truet: Hos rederiet Scandline (ca. 300 ved reduceret færgefart) Hos Scandlines underleverandører (ca. 100 ved reduceret færgefart) Som følge af fald i turismen, ca tabte arbejdspladser ved et fald på 50% Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten påregner nye arbejdspladser som følge af en fast forbindelse. Arbejdspladserne vil, hvis det overhovedet bliver tilfældet, opstå i oplandet til Hamborg eller København/ Malmø. Regionen Østholsten vil heller ikke efter delstatsregeringens opfattelse nyde godt af en fast forbindelse. blive ramt hårdest og Kiel mindre hårdt, ligesom også Rostock og Sassnitz ville blive ramt, afhængig af den økonomiske udvikling. Konsekvens: nedlægning af arbejdspladser. Desuden ville infrastrukturelle investeringer til en værdi af mange milliarder euro (A 29 og Rostock Havn) blive udvandet. Trods en fordobling af trafikken mellem Lübeck og Puttgarden i de seneste 10 år har det ifølge Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (egoh) ikke resulteret i nogen etablering af erhverv. Derfor er prognoserne for de regionale effekter tvivlsomme for denne regions vedkommende. Trafikaksen Femer Bælt som konkurrent i godstrafikken med jernbane og skibe: Lübeck ville 9

12 Turismen på Femern Øen Femern hører til blandt de regioner i Tyskland, der er mest afhængige af turismen. På Femern er ca. 80% af befolkningen direkte eller indirekte økonomisk afhængige af turismen. Øens landskab og natur er af særlig betydning for den turismemæssige profil, da den særligt har positioneret sig som natur- og rekreationsdestination for familier med børn samt for sejlere, surfere og lystfiskere. Femer-boernes indkomst afhænger først og fremmest af feriegæsterne. Over 3 millioner overnatninger om året (ifølge en undersøgelse af Wenzel & Partner) gør turismen til den afgørende økonomiske faktor for øen. En undersøgelse af turismen foretaget af det slesvigholstenske økonomiministerium bekræfter, at på Femern er der flere risici end chancer for turismen. Først og fremmest i anlægsfasen vil turismen kunne lide varig skade. Under den formentlig 8 til 9 år lange anlægsfase ville belastningerne i form af larm, tung trafik og forværring af badevandskvaliteten som følge af spredning af grums fra Europas største byggeplads føre til stærk svækkelse af øens rekreative værdi. Konsekvensen ville være, at gæsterne ville flytte til andre, mere attraktive områder. 10

13 Femern mister sin ø-karakter og degraderes fra en attraktiv måldestination til en trædesten. Brokonstruktionen (med en højde på meter) ville gribe massivt ind landskabet og på kørebanens niveau overstige de eksisterende vindmøller og bøjlen på Femersund-broen. Efter projektets afslutning frygtes det, at turismen vil forskyde sig østpå, særlig inden for campingområdet. Der vil næppe komme nogen mærkbar turistmæssig effekt i Slesvig-Holsten fra de nordiske landes små befolkninger, da der stadig vil være en barriere i form af broafgiften. 11

14 Miljø og natur 12 De 70 bropiller udgør en høj kollisionsrisiko i Femer Bælt, der årligt besejles af skibe: Broen udgør først og fremmest en fare for de envæggede olietankere, men også for de fragtskibe, der sejler med bunkerolie. Indtil videre sejler skibene i den internationale sejlrende gennem Femer Bælt med en bredde på ca. 10 kilometer uden lodstvang. Men den skråkabelbro, som man af omkostningsmæssige grunde har valgt at foretrække, har blot tre passager à 700 meter og afvises derfor som for risikabel af både danske og tyske lodser. Broens havari-risiko ligger ifølge en undersøgelse fra COWI-Lahmeyer (1999) på én kollision om året (uden VTS-trafikafvikling) eller en kollision hvert tredje år med VTS. En hængebro, der ville spænde over ca meter, er lige så problematisk set i lyset af de store kæmpetankere med en længde på op til 350 meter og en bremselængde på flere kilometer samt den høje trafiktæthed. Den internationale skibsfartsorganisation IMO, der er ansvarlig for risikovurdering, er endnu ikke blevet officielt konsulteret angående en mulig indskrænkning af letheden i afviklingen af skibstrafikken. I 2006 iværksatte Danmark en undersøgelse af skibssikkerheden i et af verdens mest følsomme havområder, men den foreligger endnu ikke i sin endelige form.

15 I en informationsbrochure, som den danske stats eget planlægningsselskab Femer Bælt A/S offentliggjorde i 2009, nævnes dette tema slet ikke. Ved havarier i Femer Bælt må man regne med katastrofale følger for hele Østersøens økosystem pga. olie- eller kemikalieudslip. Hvilket også ville have svære følger for Østersø-turismen. Broprojektet går på tværs af en af verdens vigtigste trækruter for ca. 20 millioner vandfugle: Særligt når der er dårlig sigt, udgør broen en livsfare for tusinder af fugle. I COWI-Lahmeyers undersøgelse (1999) slås det fast, at et betydeligt antal på flere hundredetusinde vandfugle på deres langdistancetræk over åbent vand hvert efterår flyver gennem Femer Bælt på højde med broen. De flyver også om natten og orienterer sig intuitivt uden brug af synet, da de ikke forventer nogen hindring. Den tyske myndighed for skibsfart og hydrografi henviser angående en skræmmende og barrieremæssig påvirkning af trækfuglene i forbindelse med den planlagte danske offshore-vindmøllepark Rødsand II til, at Bundesamt für Naturschutz (BfN) af hensyn til fugletrækket anbefaler helt at holde bæltområdet frit for yderligere installationer. 13

16 Yderligere hindring af vandgennemstrømingen mellem Nordsøen og Østersøen: Ifølge Leibnitz-Instituttet for Østersø-forskning i Warnemünde er den livsvigtige udskiftning af vand allerede hæmmet af Øresunds- og Storebæltsbroerne. Yderligere en bro i Femer Bælt med 70 bropiller kunne efter videnskabsfolkenes skøn accelerere Østersøens død. Med uoverskuelige følger for havets flora og fauna og for turismen. Koldt, iltholdigt og dybt strømmende Nordsø-vand hvirvles for tidligt op ved bropillerne og når derfor ikke helt ind i den østlige Østersø. Østersøen er helt afhængig af ilt- og salttilførsel fra Nordsøen. Vandet udskiftes helt i løbet af 30 til 35 år. 0,1% (tunnel) kunne have negative følger for Østersøen. Derimod kan de officielle infobrochurer fra det danske planlægningsfirma Femer Bælt A/S ikke få øje på noget farepotentiale. De undersøgelser, som Danmark har sat Leibnitz-Instituttet for Østersø-forskning til at gennemføre, er endnu ikke afsluttet. Kraftig vind: Der må regnes med flere lukninger af broen som følge af hyppigere vestenvindsstorme i Østersøen. Bundesamt für Naturschutz (BfN) erklærer i en officiel vurdering, at en yderligere hæmning af 14 vandgennemstrømningen på kun 0,3% (bro) eller

17 Allerede i dag er Femersund-broen lukket 60 dage om året for tomme lastvogne og campingvogne og 20 dage om året lukket midlertidigt for alle køretøjer pga. færdselsuheld. På Femer Bælt-broen ligger kørebanen ca. 3,5 gange højere; vindtrykket og risikoen for trafikuheld vil være tilsvarende større. Marsvine-reservat: Femer Bælt blev af den forhenværende tyske miljøminister udpeget som marsvine-reservat, ligesom IMO (International Maritime Organization / UN) har klassificeret det som særligt følsomt havområde (PSSA, Particularly Sensitive Sea Area). I dag lever der kun nogle få hundrede af akustisk meget følsomme havpattedyr i Østersøen mod tidligere omkring Marsvinene trækker fra øst mod vest gennem Femer Bælt for at overvintre i den varmere Kieler Bugt og anvender området omkring Femern til at opfostre deres unger. Ammunition fra Anden Verdenskrig i bæltområdet (Stern 34/2007). Gravearbejdet i Østersøen medfører en øget fare for eksplosioner eller udslip af farlige stoffer fra Anden Verdenskrig. Gammel ammunition har ført til flere ulykker med børn pga. manglende kendskab. Østersøen grumses til i årevis som følge af ophvirvling af sediment (pga. gravearbejde): De frisatte sedimenter har ødelæggende virkning på havets økologi (flora og 15

18 fauna). Marsvin, gråsæler og muslingebanker samt talrige vandplanter ville blive særligt ramt. Forringelse af vandkvaliteten: En forværring af vandkvaliteten som følge af manglende vandgennemstrømning og anlægsarbejder fører til en vækst i de sundhedstruende blåalger med negative følger for havets økologiske balance. Mindre udledning af CO2: Den påstand, at en fast forbindelse vil udgøre et bidrag til klimabeskyttelsen, er ikke dokumenteret af realistiske undersøgelser. 16

19 Politiske vurderinger og rammebetingelser Den tyske trafikminister Tiefensee synes ikke at være særligt interesseret i projektet at dømme ud fra den tøvende planlægning af projektet, hvilket han også har gjort tydeligt i forhandlinger med Danmark. vigtigere vejbyggerier. Ratificeringen af statskontrakten gennemføres uden kendskab til hele projektet og dets omkostninger. I øjeblikket forberedes der en indledende undersøgelse for at få afklaret det spørgsmål, om der skal arbejdes videre med en bro- Den tyske miljøminister Gabriel har betegnet den planlagte faste forbindelse som en vanvittig ide. eller tunnelløsning. Først i en efterfølgende realiseringsundersøgelse skal det prøves, om den valgte løsning overhovedet kan gennemføres. Bundesamt für Naturschutz (BfN) advarer mod mulige negative følger for vandgennemstrømningen (se side 14). Efter ratificeringen i Forbundsdagen påbegyndes en proces med henblik på fastlæggelse af planerne. I denne proces Trafikforbund mod en fast forbindelse over Femer Bælt: De tyske trafikforbund ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) og VCD (Verkehrsclub Deutschland) er mod en har de umiddelbart berørte og naturbeskyttelsesforeninger klageret. NABU og BUND har allerede annonceret juridiske skridt. fast forbindelse over Femer Bælt. Trafikprognoserne anses som værende alt for høje i forhold til det forventelige reelle behov. Da Tyskland må påtage sig omkostningerne for forbindelsen til oplandet, vil der mangle midler til andreog Den endegyldige beslutning træffes i form af en byggelov i Folketinget uden tysk medbestemmelse efter, at planfastlægningsprocessen er afsluttet. 17

20 Vurdering af statskontrakten 18 Statskontrakten rejser en række spørgsmål. Vi fremsender gerne en udførlig vurdering. Præambel Den påståede forbedring af trafikken mellem de to stater er ren spekulation, hvilket fraværet af realistiske trafikprognoser også viser. Det gælder også refinansieringen via broafgifter. Broafgiften cementerer trafikbarrieren og forhindrer også fremover et tættere og mere effektivt samarbejde mellem regionerne. De ventede effekter på den økonomiske udvikling som følge af en mere let flydende togtrafik mellem Skandinavien og det europæiske kontinent er ren spekulation. Danmark er tvunget til at flytte den urentable jernbanegodstransport over på vejene for at maksimere indtægterne fra broafgiften. Det går stik imod TEN-V s mål ( jernbaneaksen Femer Bælt ). Det samme gælder for det faktum, at det andet spor først udbygges fra år I præamblen nævnes fælles mål uden klare definitioner. Som følge af de uafklarede risici for skibskollisioner er det heller ikke afklaret, om der skal bygges en bro eller en tunnel. Danmark har som følge af Tysklands anerkendelse af det tætte samarbejde kunnet stille krav om økonomisk medansvar for den faste forbindelse. Der mangler kontraktmæssigt afklarede definitioner samt infrastrukturelle komponenter.

21 Uklare eller ufuldstændige kontraktklausuler Der mangler en entydig opsigelsesklausul. En ophævelse af kontrakten kan kun ske i samråd med Danmark og ved betydelige ændringer af projektets forudsætninger. gennem en ligelig deling mellem kontraktens to stater. I modsætning til kontrakten for Øresundsbroen mangler der en klausul om helt at undgå kvalitative og kvantitative ændringer af vandgennemstrømningen. Stærkt fortolkelige formuleringer: tydelig anderledes udvikling, væsentlige omkostningsstigninger og lignende. Hastigheder på hhv. 120 og 160 km/t for gods- og persontog er kun fastholdt kontraktligt på selve den faste forbindelse. Underfinansierede langsommere strækninger i det tyske opland udvander det centrale mål: tidsbesparelse. Artikel 14, afsnit 3. Sikkerhedskonceptet for det konstruktionsmæssige udkast til en fast forbindelse skulle allerede være kendt. Der mangler forholdsregler til beskyttelse mod terrorangreb. Begrebet skibsfart mangler. Det er uklart, om de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler for skibstrafikken skal behandles selvstændigt og finansieres 19

22 Forkerte påstande Stik imod beskrivelsen i lovforslaget udsættes de sociale sikringssystemer for betydelig belastning. I anlægsfasen må der alene på Femern regnes med samlede tab inden for turisme, handel, industri og håndværk på mellem 300 og 800 millioner euro og tilsvarende tab af arbejdspladser. Påstanden om, at der mangler alternativer til en fast forbindelse, passer simpelthen ikke, når man betragter den eksisterende, meget pålidelige og yderst lønsomme færgefart. Præsidenten for den tyske rigsrevision, der er ansvarlig for rentabilitet i forvaltningen påpeger følgende mangler i kontrakten: Manglen på oplysninger om belastningen af den tyske samfundsøkonomi og af de tyske myndigheder; Den manglende oplysning om risici ved det danske refinansieringskoncept; Risikoen for efterfølgende omkostningsrelevante forhandlinger fra dansk side, såfremt der skulle opstå finansieringsproblemer for projektet på dansk side. 20 Under afsnit D mangler der oplysninger om projektets økonomiske konsekvenser. Ligeledes nævnes heller ikke de påkrævede sikkerhedsmæssige forholdsregler for skibsfarten. Er De interesseret i de forskellige undersøgelser eller i yderligere information? Send en mail til:

23 Kolofon: Aktionsforbundet mod en fast forbindelse over Femer Bælt Talsmand: Jürgen Boos Gold 1A Femern Status: marts 2009 Aktionsforbundet mod en fast forbindelse over Femer Bælt Aktionsforbundet, der blev grundlagt for 15 år siden, har som sit erklærede mål at forhindre en fast forbindelse over Femer Bælt. Aktionsforbundet er bl.a. grundlagt af miljørådet på Femern. Forbundet er et netværk af aktive enkeltpersoner, virksomheder, foreninger, fagforeninger og partier, og det støttes af et meget bredt flertal af Femerns indbyggere. Forbundets talsmand er projektledere, økonomer, ingeniører, repræsentanter for arbejdstagere, bestyrelser og fagforeninger, politikere samt engagerede borgere. Forbundet støttes af større virksomheder på Femern, deriblandt også turistmæssige aktører og andre servicevirksomheder. Jürgen Boos. De aktive tæller naturbeskyttelsesfolk, landmænd, udlejere af ferieboliger, folk der driver campingpladser og feriecentre, repræsentanter fra detailhandlen, restaurationsbranchen og færgefarten, kaptajner, 21

24 Øresundsbroen Følgende organisationer er medlem af aktionsforbundet: Naturschutzbund Deutschland (NABU) Wasservogelreservat Wallnau Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Inselnaturschutzring Fehmarn (INR) Nautischer Verein Vogelfluglinie (NVV) Gewerkschaft Transnet Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschland (GdED) Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Bürger für Fehmarn (BfF) Bündnis für Großenbrode (BfG) DIE LINKE, Kreisverband Ostholstein Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Ostholstein (Ver.di) Verkehrsclub Deutschland, Schleswig Holstein (VCD) Bündnis 90 / Die Grünen, Kreisverband Ostholstein Sozialdemokratische Partei Deutschland, Ortsverein Fehmarn (SPD) Aktionsforbundet mod en fast forbindelse over Femer Bælt Talsmand: Jürgen Boos Gold 1A Femern

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 87 Offentligt Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Dette notat behandler to temaer relateret til sikkerheden på en Femern Bælt-bro. Først redegøres for det

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Tryksag 18/ 18. valgperiode 04.02.2015

Tryksag 18/ 18. valgperiode 04.02.2015 Den Tyske Forbundsdag Tryksag 18/ 18. valgperiode 04.02.2015 Forslag fra medlemmerne Dr. Konstantin von Notz, Dr. Valerie Wilms, Luise Amtsberg, Steffi Lemke, Stephan Kühn (Dresden), Sven-Christian Kindler,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Resumé af scopingrapporten

Resumé af scopingrapporten Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) Resumé af scopingrapporten Dansk version Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 15. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 15. maj Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 26 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 15. maj 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af aftalen af 29.

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Status for Femern tunnelprojektet

Status for Femern tunnelprojektet Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt Femern A/S rt te es ne es Status for Femern tunnelprojektet Femern: Kyst-til-kyst tunnel og landanlæg i både Danmark og Tyskland

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Kumulative påvirkninger

Kumulative påvirkninger DCEAs miljøvurderingsdage 20. og 27. august 2014 Kumulative påvirkninger Head of Environmental Department Anders Bjørnshave Verdens længste sænketunnel ABJ 2 Sænketunnelen er samlet set den bedste løsning

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Agenda - vi har 3 budskaber i dag Miljølovkrav 2015 - vi har investeret et stort beløb

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3.

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 120 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger i:\december 99\femer-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 20. december 1999 RESUMÈ GOD ØKONOMI I FEMER BÆLT-FORBINDELSEN Den senest foreliggende rapport fra Trafikministeriet vedr. en

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING 01.11.2010 INDHOLD 01 02 03 04 Målsætning og metodiske overvejelser Den samfundsøkonomiske analyse Den regionaløkonomiske

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne. og omkostningsberegningerne for. den planlagte faste Femern Bælt-forbindelse

Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne. og omkostningsberegningerne for. den planlagte faste Femern Bælt-forbindelse Trafikudvalget (2. samling) B 26 - Bilag 3 Offentligt VIEREGG - RÖSSLER GmbH Innovative Verkehrsberatung Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne og omkostningsberegningerne for den planlagte faste Femern

Læs mere