Velkommen dl høring af 1 version af Den Danske Kvalitetsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen dl høring af 1 version af Den Danske Kvalitetsmodel"

Transkript

1 Spørgeskemaet er opbygget at en generel del og en standardspedfik del. - Akkrediteringsstandarder for speciallgepraks1s Sairoeskemaits oobvonlna: Hønngsfrlsten er mandag d. 24. Jurd 2013 ki. 12. Bemrk at det kun er muilgt at afgive en besvarelse pr. hødngspart. Hødngsversionen kan findes p8 tkas hjemmeside ved at klikke p8 dette link Velkommen dl høring af 1 version af Den Danske Kvalitetsmodel I 9tt h grad I he grad fl-.,...,.-.,.., II I.._.i..t t kg kke - I.ndn grad -.irneget hj grad Understøtter cle indledende kapitier forst8elsen at Den Danske Kvalitetsmodel gerne igtigt at due!edettesvar. Urniddelbartvurderer vi dog, at standardsttet vii kunne styrke atie_ uddyba vii Jordemoderforeningen ikke har omrädet indenfor speciaiigepraksis som vote kemeomr8de, finder vi det ikke Vrai kke --Sadikke - mlndre grad Iadjgrad megrt hej grad Vii impiementering at standardsttet kunne styrke patientsikkerheden I speciaiigepraksis? geme igtigt at graduere dette svar, Vi hilser dog standarden veikommen. uddyba vii Jordemoderforeningen lkke hat omrâdet indenfor speciaiigepraksis son vote kerneomr8de, finder vi det ikke Vad kke Sad kad mindr grad - - IIgrad Vii implementering at standardsttet kunne styrke kvaliteten I speciaiigepraksis? Sp.rgsmái UI di Indledend. kapitler sendes automatisk til WAS. Herefter er der ikke lngere mulighed for at andre I besvarelsen Nár besvarelsen skal afsluttes, skal der klikkes p8 Afslur p8 skemaets sidste side. Herved gemmes besvarelsen og N8r sidste spergsmâi I skemaet er besvaret, er der stadigvk muhghed for at gs tilbage og ndre besvareisen ved at klikke p8 Forrlge undervejs uden, at de indtastede besvarelser slettes For at komme freni 09 tilbage I spørgeskeniaet bruges tasteme Nste og Forrlg& placeret nederst p8 slden Systemet gemmer besvarelsen automatisk, hver gang der kllkkes freni UI riste side. Spergeskemaet kan derfor iukkes Praktkk InformatIon vedrerend. so.raeskema.t Afslutningsvls stales spørgsrnäi on forstäellghed at bilag 1 og 2. vre disse standarder, der kommer frem I spørgeskemaet. Ved at 98 tllbage UI oversigtssiden kan vaig at standarder UI enhver tid ndres. Kerefter fø4ger en side, hvor det skal angives, hvllke standarder I ønsker at afgive specifikke høringsvar UI. Det vii sâ kun Før kan der gives nogle overordnede generelie kommentarer tfl standardsttet. Side I af5

2 Ved ikke 1mndiegad 4 9rId Understatter de indledende kapitler forstâelsen at standarderne? geme Uddyb L.*-. I Understøtter standarde,i arbejdet med kvalitetslxlviklng speciaileigorakse? J J Er standarden fostelig? I nieqet I sear I hal grad ilnesen/ellen I nnnes QnI Slet kfr Vel tha 05 Staridarden generelt 05 Patientdentifikation - 07 Sedation at patienter uden anstesiolog4sk medvwlcen 12 Apparatur til diaçnostik og tichandling 14 Hndtering at utens4ier og lgemidier 16 Risikostyring 17 Utiisigtede Ivendelser 18 Patienters oplevlse at kvalitet d Anstteise, introduktion og kompetenceudvdding *9 Basal hite-kjngeredtiing to Visitation og henvuming 13 Peisonoph.snk,ger og diskretion -11Hygiene 08 Operative indgreb med amestesiologisk medskken 06 Parakhniske undersøgelser 04 PetientjoLrnalen 05 Patientidentthkation. 03 Anvendeise at retningsglvende dokumenter ve&ørende behandling at udvalgte patientgrupper -02 Ledelse Ift 01 Udarbejdvlse ng h ering at nitningsgivende dokumenter VI ønsker at afgive høringssvar til felgende standarder: specifikke besvarelser lii, indtii I her atsluttet besvarelsen, vii sporgsmsi til de ønskede standarder komme frem p de eftedalgende sider. I vii have mukghed f at andre p, hvie standarder, I vii afgive Heninder findes en lisle med samtige standarder I herigsversionen, hvor I ken angive hvilke standarder, I ensker at afglve heringssvar tii. Herefter Sperg.mâl til de enkelte standarder kurine vre en styrke, at der blev refereret UI studier, hiocaf effekten at akkredlterlng pävises. _J et Ihe mndre g.ed I hal mart h gead Understøtter de indledende kapitler arbejdet med Den Danske Kvahtetsmodel? game Uddyb Side2af5

3 oç/efler bin 2: tu bin I Bemer Bemar in: tindardens Bemi1cninger UI 05 PatlenttdentiflkaUon Er standarden rdevant dagkcj khnisk xakss? : - j.j 4 iii stardarden: bemger øvnge oajeiler trii 4: alsommepersonopiysnlnger og diskretion. Lii inn 3 Fiordemoderforeningen undrer sig over, at den ikke en behov for en kavitetesindikator for at sikre Bemnnger 0g./ellen trio 2: tiiblnt 8emcninr 8emn Bemrkninger UI 13 PeronopIysninger og diskretion Er staixiardeci forstetg?.. J j Er standarden relevant i daglig kitnisk aksis? J Understetter standarden atbejdet med kvaiitetsudvikiin i speciailaeeprakse? J I meet h I hl g,d HvWen/eII muidre arid Slet Iet Ved kke 13 Standarden generelt 13 Personoplysnlnger og dlskretlon Ut standarden: bemer Ivis der flndes andre standarder for kvaiftetsskñno at oatientldentifikatlon. kunne dat vre relevant at lade det anfere. og/eller Inn 4: rods potentielt aivorhg komp4lkationer, hvis standarden ikke overholdes. tandarden efterkommes), idet der tiecved kke synes at vt-e nogen konsekvens af manglende pauentidentiflkabon, Id bin 3 ordemoderfcwenlrtgen undrer s4g over, at der kke liies krav om Icvalltetsover4gnlng(i form at slkrlng af at Side 3 af 5

4 Bemrkninger hi 15 Anstteise, introdukhon 09 kompetenceuddkiing 4 - Er standarden forstehg? Er standarden relevant i daghg idirdsk eks6? IJnderstmtter standarden arbejdet med uda*ikig spec gepraksls?.j J 4 ;1 I me5t hal ad I Faj ad He*ed I mmêe 9ei SP E Ved ha 15 Standarden genereit 15 Ansttelse, introduktion og komp.tenceudvlkhng -.-,1-cv Side4af5 øvnge bemrkninger til bilag 2: Understatter buag 2 forsteisen af standarderne? - J Er no4dat hdag 2 farstehgt? Spørgsmâl hi bliag 2 Bilag 2 Oversigt over forsiag til journalauditspørgsmäl øvrloe bemerkninoer hi biiao 1: Understatter bdag 1 forstebien af standardeme? Er ird4det i bilag 1 forste1igt? I at teal gred I hat grad HvehendeH nndr grad Slet kke gel She I I 1.01 n.eqet hal grad grad HeleVelIer I -J I medre grad Slet She Ved ikke jlndhoidet I bilag I er forstäeiigt, omend en introduktion savnes, For avnge kommentarer se venhigt angivne svar edrørende kvalitetsovervâoninoen..1 J J d Spørgsmâi hi bilag 1 SHag 1 Oversigt over kvalitetsovervägning (re standarden: bemger. der skal vre krav om intern opfølgning, säledes at andarden overholdes. friet anføres, at der Ikke er krav om kvaiitetsovervgning. Jordemoderforeningen vfl dog gerne foresl8, at det fremgr, at oojeuv bli 2: frdetligere anbefales det at prdsere, hvad det indbefaer at fwe tilsyn (linie lii indhoidsafsnittet) til trin 1 ammedelegei1ng af Igefosbeholdt virksonihed. ordemoderforeningen henstiiler hi, at det prciseres, at der skal foreligge suffldent inrukhon og information ved ttandardens Bemer

5 Afsluttende bemr1cninger hi høiingsmaterlalet Side 5 af 5 t. I WAS Med venlig hilsen Tusind tak for høringssvaret! Besvarelsen kan udskrlves ved at trykke pa printerikonet nederst UI venstre. besvarelsen automatisk, hver gang der klikkes frem Ill nste side. Spørgeskemaet kan derfor?ukkes undervejs uden, at de indtastede besvareiser slettes Der er mulighed fo at ga bibage og rette i besvarelsen ved at klikke p For,ige nederst UI venre. Systemet gemmer Er besvarelsen fyfdestgørende, kan svarskemaet afsluttes ved at klikke pa Afslut nederst UI højre. Besvarelsen genimes og sendes herefter automattsk UI IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel - Akkredlteringsstandarder for speciallagepraksls. Sdste spergsmâl er nu besvaret I svarskemaet UI afgivelse at hrlngssvar UI 1. version at Afsluttende bemrkninger

6

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Friiikalenderens guide Kom godt i gang

Friiikalenderens guide Kom godt i gang Friiikalenderens guide Kom godt i gang Velkommen til Friiikalenderens guide Systemet hvor du opretter dine arrangementer findes på http://webeventlite.nordjyske.dk. Klik på Registrer og indtast din emailadresse

Læs mere

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, LAGER OG LOGISTIK... 6

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E. Udviklet og hostet af CashBox. SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor

INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E. Udviklet og hostet af CashBox. SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E Udviklet og hostet af CashBox SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor Tak fordi du valgte at bruge INDSAMLING.nu til at administrere din indsamling. Du har lige logget

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere