TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 25. juni 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af det fælles medicinkort Pulje til løft af ældreområdet Godkendelse af fastholdelse af nuværende normering i sygedagpengeteamet i Jobcentret Etablering af daghjem for ældre i den tidligere retsbygning Budgetkorrektion på frivalgsområdet - hjemmehjælp Budgetkorrektion pga. køkkenomlægning Overgang til kommunal rengøring på vuggestuen Tårnbyparken Anmodning om tillægsbevilling til opnormering af lærerstillinger i forbindelse med reducering af undervisningsprocenten fra 45 til 43, Anmodning om tillægsbevilling 2015 til vikardækning i forbindelse med lærer- /pædagogdeltagelse i koloniophold på Solkolonierne i skolernes sommerferie Udskiftning af autosprøjte M Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån - Tårnby Forsyning Valg af leverandør til traktor med frontkost efter udbud - LUKKET SAG Konkurrenceudsættelse på hjemmepleje bilerne - LUKKET SAG Valg af leverandør af kølemad - LUKKET SAG Budgetnotat af 15. juni budget LUKKET SAG Konvertering af løse timer til overarbejde - LUKKET SAG Ansættelse af leder til Vuggestuen Gl. Skovvej 10 - LUKKET SAG Ansættelse af koordinerende leder til Klub Tårnby, Distrikt Kastrup - LUKKET SAG Konstitueringer i Bo- og Støttekorpset Falhøj, Jershøj og Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG

3 27. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Uansøgt afsked af social- og sundhedshjælper - LUKKET SAG Afskedigelse af 3 lægekonsulenter - LUKKET SAG...44 Bilagsoversigt

4 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1342 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at der på dagsordenen optages følgende punkter: Budgetnotat af 15. juni 2015 som punkt 26 Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne som punkt 27 Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån som punkt 28 Udskiftning af autosprøjte M2 som punkt 29 og 2.at dagsordenen herefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 3

5 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1342 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 4

6 Økonomiudvalget d Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger projektforslag til separering af regnvand i Kastrup Ny Lystbådehavn. Projektet omfatter separering af regnvand fra den nordlige del af Kastrup Lystbådehavn ved Sneglehuset til Renseanlægget mod syd. Der foreligger en bevilling på 11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio. kr. i forbindelse med Budget 2015 til etape II. Teknisk Forvaltning indstiller projektforslaget til godkendelse med ændret entrepriseform samt restfinansiering og tilrettet driftsbudget. Projektet har tidligere i projektforløbet været opdelt i to etaper: Etape I med separering af regnvand i havnens nordlige område (nord for Havnekontoret) og etape II fra Havnekontoret til Renseanlægget mod syd. Da der er stor sammenhæng mellem de to etaper er det optimalt at udføre dem samlet og det foreliggende projektforslag omfatter begge etaper. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udarbejdet et projektforslag til separering af regnvand fra spildevand på havnen. Grundlæggende ændres ikke i havnens funktioner, og forholdene vil stort set være uændrede for brugerne. Der anlægges nye ledninger til afledning af spildevand fra de enkelte brugssteder. De eksisterende ledninger kan nu anvendes til håndtering af regnvand. Forurenet overfladevand, primært fra vejarealer og bådeopbevaringspladser ledes til havnen via en simpel renseforanstaltning med sandfang og olieudskiller. Uforurenet overfladevand, primært fra tage og gangarealer ledes direkte til havnebassinet via nyanlagte liniedræn. Flisearealer erstattes med græsarealer, f.eks. i tilknytning til eksisterende græsarealer, plantehuller omkring træerne øges, og der er nedsivning og overløb til havnebassin. Midterrabatten i Kastrup Strandvej, øst/vestgående del, omlægges til en grøft. Alt vand fra vejbaner, cykelsti og fortov på sydsiden opsamles i grøften til nedsivning. Ved skybrud ledes overløb til regnvandssystemet, jf. ovenfor, med det forurenede overfladevand. Projektforslaget kræver en nedsivningstilladelse og en udledningstilladelse samt en 8- tilladelse til arbejder i forurenet jord fra Tårnby Kommunes miljømyndighed. Der forventes en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder til en 8-tilladelse, som skal til høring i Region Hovedstaden og godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Udformningen kan læses på vedlagte bilag - beskrivelse af gennemførsel af projektet samt tegninger. 5

7 Økonomiudvalget d Det samlede projekt, ekskl. etablering af forbindelsesledningen, udbydes som hovedentreprise og udførelsen forventes umiddelbart efter arrangementet for foreninger i Tårnby Kommune Spræl i Havnen d og frem til Grunden til, at Forvaltning indstiller udbud i hovedentreprise, og ikke, som det tidligere var planlagt, som totalentreprise er, at frihedsgraderne for projektering er blevet små, pga. omfanget af forurenet jord. HØRING 8-tilladelsen til arbejder i forurenet jord skal til høring i Regionen. Der forventes derfor en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder, som igangsættes sideløbende med udbudsprojektet. Der har været afholdt møder med havnens brugere, medarbejderne og lejere samt Børne- og Skoleforvaltningen (Kultur- og Fritid) i tre arrangementer. Synspunkterne herfra er så vidt muligt indarbejdet i projektforslaget. Efter projektets vedtagelse vil der blive opsat en informationstavle i havneområdet. ØKONOMI Der foreligger en bevilling for etape II på 11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio. kr. Det samlede overslag for projektet (etape I og II) er på 11.2 mio. kr. Det nuværende budget omfatter kun etape II, men det samlede overslag indeholder også etape I. Etape I er ikke budgetlagt i 2015, men der forventes en indtægt på kr. som følge af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for dette område. Der søges om frigivelse af dette beløb. Teknisk Forvaltning søger om en tillægsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape II på kr., til fuldførelse af det samlede projekt (etape I og II). Tillægsbevilling til anlæg i 2015 på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer kr. I 2016 og 2017 skal der bruges kr. til vedligeholdelse at nye græsarealer, linjedræn og træer og fra 2018 og frem skal der bruges kr. til vedligeholdelse nye græsarealer og linjedræn. Vedligeholdelsen foretages af kommunens egne gartnere. Dvs. normering for gartnervæsenet forhøjes tilsvarende. Aftalen med Forsyningen omfatter et bidrag på kr. til fremtidig drift af anlægget. Tillægsbevilling til drift i 2016 og 2017 på følgende bevillingsniveau: Grønne områder og naturpladser kr kr. Tillægsbevilling til drift i 2018 og frem på følgende bevillingsniveau: Grønne områder og naturpladser kr kr kr kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 6

8 Økonomiudvalget d Organisations- og Personaleafdelingen bemærker, at der ansøges om en tillægsbevilling til lønkontoen for gartnervæsenet for 2016 og 2017 på kr. svarende til 0,13 stilling og for 2018 og frem på svarende til 0,22 stilling. Den foreslåede opnormering er ikke indarbejdet i budgettet, hverken som normering eller som lønudgift. Forslaget kan evt. indgå i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales, 1. at projektet udføres som i vedlagte beskrivelser og tegninger 2. at projektet udføres som hovedentreprise, med udførelse efter den frem til at der frigives en indtægtsbevilling på kr., som anslået for anlægskonto Separering af regnvandssystem etape I. 4. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape II. 5. at der afsættes kr. pr. år i 2016 og 2017 på lønkonto for gartnervæsenet til vedligeholdelse at nye græsarealer, linjedræn og træer. Fra 2018 herefter afsættes der kr. pr. år til lønkonto for gartnervæsen. Normering for gartnervæsenet forhøjes tilsvarende for 2016 og 2017 samt 2018 og frem. 6. De tre første år ( )afsættes der kr. til entreprenører og eksterne håndværkerudgifter til vedligeholdelse af beplantning i garantiperioden. 7. Der er kun foreslået etableringspleje af den udførende anlægsgartner for 2016, 2017 og Dette vedrører primært pleje af beplantning og eftersåning af nye græsarealer. Øvrig drift foretages af Tårnby Kommunes gartnere. 8. at der indarbejdes en indtægt på kr. pr. år i 2016 og frem til Forsyningens bidrag til finansiering af driften. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 2 Åben Projektforslag, oversigstplan /15 3 Åben Projektforslag, planudsnit /15 4 Åben Projektforslag, planudsnit /15 5 Åben Projektforslag, planudsnit /15 6 Åben Projektforslag, planudsnit /15 7 Åben Projektforslag, planudsnit /15 8 Åben Projektforslag, planudsnit /15 9 Åben Projektforslag, planudsnit /15 10 Åben Projektforslag, planudsnit /15 11 Åben Principsnit, promenade ved butik /15 12 Åben Principsnit, promenade ved restaurant /15 13 Åben Principsnit, adgangsvej /15 14 Åben Visualisering, promenade ved restaurant /15 15 Åben Visualisering, promenade mod nord /15 16 Åben Visualisering, adgangsvej /15 17 Åben Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt) /15 18 Åben Projektforslag, beskrivelse - ledningsprojekt (ingeniørprojekt) /15 7

9 Økonomiudvalget d Åben Kastrup Havn, Separering af overfladevand, landskabsprojekt /15 Materialebeskrivelse 20 Åben Kastrup Havn, tidsplan_ /15 21 Åben Beskrivelse af gennemførsel af projektet /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af det fælles medicinkort Åben sag Sagsnr.: 15/14798 Sagsansvarlig: mta.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremlægges sag i forbindelse med aftale indgået mellem Region Hovedstaden, Kommunerne i Region Hovedstaden (KKR) og PLO (Praktiserende lægers organisation). Aftalen omhandler honorering og finansiering af praktiserende lægers arbejde med den oprydning, der skal foretages i borgernes medicinkort i forbindelse med implementering af det fælles medicinkort (FMK). Der skal træffes beslutning om finansiering af merudgiften i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Region Hovedstaden, Kommunerne i Region Hovedstaden (KKR) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har den 13. maj 2015 indgået aftale om honorering af de praktiserende læger i forbindelse med implementering af det fælles medicinkort. Den indgåede aftale medfører, at Tårnby Kommune skal medfinansiere de praktiserende lægers honorar i forhold til det ekstra arbejde de skal påtage sig i forbindelse med oprydning i borgernes medicinkort. Der er i forbindelse med indgåelse af aftalen afsat en ramme på op til kr. 9,5 mio., hvor kommunerne og regionen hver finansierer 50 procent. Aftalen udløber senest 31. december 2015 eller tidligere såfremt økonomirammen er opbrugt. ØKONOMI I forhold til økonomi så forudsættes der i den indgåede aftale, at Region Hovedstadens kommuner finansierer op til kr. 4,75 mio. til og med 31. december Objektivt fordelt i forhold til regionens samlede antal borgere, og Tårnby Kommunes borgerandel i regionen, vil den estimerede udgift for Tårnby Kommune udgøre kr (4,75 mio. kr./1,76 mio. borgere x borgere). Denne merudgift kan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ikke anvise finansiering til, idet der er tale om en betydelig budgetubalance på udvalgets område. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende en tillægsbevilling på kr for 2015 i forbindelse med indgået aftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne i Region Hovedstaden og PLO. 9

11 Økonomiudvalget d /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftale om oprydning i FMK - Aftale om oprydning i FMK Hovedstaden.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Pulje til løft af ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 14/38188 Sagsansvarlig: tfi.as Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Af statsindtægterne i 2014 vedr. milliarden til løft af ældreområdet blev 3,2 mio. kr. fejlagtigt konteret på en mellemregningskonto frem for på driften. Det foreslås Økonomiudvalget at midlerne tilgår ældreområdet, idet ældreområdet er under et betydeligt økonomisk pres i 2015 med et aktuelt merforbrug på 9 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune fik i 2014 tildelt 7,9 mio. kr. fra den nationale pulje til løft af ældreområdet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Ved en fejl i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen blev 3,2 mio. kr. af statsindtægterne ikke konteret på driften i 2014 med derimod på en mellemregningskonto. Som nærmere redegjort for i Ældreplanen og i budgetopfølgningerne til Sundheds- og Omsorgsudvalget er ældreområdet under et kraftigt økonomisk pres med et aktuelt merforbrug på ca. 9 mio. kr.. Derfor anbefales det, at de 3,2 mio. kr. tilføres serviceområdet Plejehjem, Daghjem mv., hvor budgetubalancen primært skyldes øgede udgifter til pleje af færdigbehandlede patienter. ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om, at indtægterne fra Ældremilliarden på 3,2 mio. kr. tilføres serviceområdet Plejehjem, Daghjem mv. funktion : Andre sundhedsudgifter. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, /kam 1. at de resterende midler fra puljen til løft af ældreområdet fra 2014, kr., tilføres kassen, og 2. at de kr. efterfølgende tilføres ældreområdets andre sundhedsudgifter, funktion , til at reducere ubalancen på ældreområdet i BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Godkendelse af fastholdelse af nuværende normering i sygedagpengeteamet i Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 12/12847 Sagsansvarlig: dsp.as Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har siden 2012 samarbejdet med Falck Jobservice A/S i et OPP-samarbejde på sygedagpengeområdet. Samarbejdet udfases med udgangen af september 2015, hvorefter samarbejdet frem til vil bestå af opfølgning og konsulentbistand fra Falck Jobservice A/S. Som en del af samarbejdet har Falck Jobservice A/S afholdt udgifterne til en midlertidig opnormering på 5 medarbejdere, som har indgået i den almindelige drift i sygedagpengeteamet, hvilket har sikret en lavere sagsmængde pr. medarbejder. Den midlertidige opnormering på 5 medarbejdere, som Falck har investeret i projektet, bortfalder samtidig med at samarbejdet afsluttes med udgangen af september Den lavere sagsmængde pr. sagsbehandler har været en afgørende forudsætning for at kunne reducere omkostningerne på området. Økonomiudvalget bedes tage stilling til en fastholdelse af den nuværende normering i sygedagpengeteamet for at fastholde det lave antal sygedagpengesager og den korte varighed af sygedagpengesagerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I oktober 2012 indgik Tårnby Kommune og Falck Jobservice A/S en samarbejdsaftale på sygedagpengeområdet. Formålet med samarbejdet var at reducere antallet af sygedagpengemodtagere, reducere antallet af sager over 52 uger, samt fokus på at nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene. Dette skulle ske gennem lavere sagsmængde pr. medarbejder, ledelsesmæssigt fokus og overblik over sagsforløbet ved implementering af milepæle i sagsforløbet, samt udvikling af en relevant tilbudsvifte. Som afslutning på samarbejdet har Falck Jobservice A/S i marts 2015 udarbejdet en evalueringsrapport, hvori der er samlet anbefalinger til den fremadrettede indsats. Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af statistisk materiale og fokusgruppeinterview med medarbejderne på sygedagpengeområdet. Rapporten er vedlagt som bilag. Evalueringsrapporten viser følgende: Den gennemsnitlige sygedagpengeperiode er forkortet med 9,3 uge. Dette skyldes blandt andet den lavere sagsmængde pr. medarbejder, hvilket har betydet, at alle medarbejdere kan nå at følge op på deres sager. En tidlig indsats i forhold til fastholdelse på arbejdspladsen, hvilket har resulteret i, at en højere andel af de sygemeldte helt eller delvis fastholder deres tilknytning til arbejdspladsen. 12

14 Økonomiudvalget d Relevant tilbudsvifte. Gennem samarbejdet er der arbejdet målrettet med Jobcentrets tilbud til sygemeldte, således at der kun er relevante tilbud i tilbudsviften. Ledelsesmæssig opmærksomhed. Der har gennem projektet været ledelsesmæssig fokus på indsatsen, blandt andet gennem månedlige styregruppemøder, implementeringen af milepæle og ledelsesinformation, samt styrings- og planlægningsværktøjer. Uddannelses- og kompetenceløft af medarbejdere. Kompetenceudviklingsdage og medarbejderinddragelse i tilrettelæggelse af delindsatserne, samt mulighed for kontinuerlige sparring med hinanden har betydet et fagligt kompetenceløft af medarbejdere. Væsentlige lavere udgifter til overførsler til personer på sygedagpenge og dagpengerefusion til arbejdsgivere. ØKONOMI Tårnby Kommune har gennem samarbejdet med Falck Jobservice A/S vist, at en lavere sagsmængde pr. medarbejder betyder, at medarbejderne kan nå at følge op på deres sager og dermed afslutte sagerne tidligere. Der er således gennem samarbejdet med Falck Jobservice A/S opnået en nedbringelse af den gennemsnitlige varighed på sygedagpengesager fra 38,5 uger i uge 11 i 2012 til 29,2 uger i uge 11 i Budget 4. kvartal 2015 Budget 2016 Pris for at fastholde normering kr. 2.3 mio.kr. Finansiering Fastholdelsen af 5 medarbejdere på sygedagpenge finansieres ved den samlede besparelse på sygedagpengeområdet. Tårnby Kommune har siden samarbejdet med Falck Jobservice A/S haft en besparelse på 38,1 mio. kr. årligt blandt andet ved at nedbringelse den gennemsnitlige varighed med 9,3 uger. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen bemærker, at den foreslåede opnormering ikke er indarbejdet i budgettet, hverken som normering eller som lønudgift. Forslaget kan evt. indgå i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at godkende en fastholdelse af normeringen i Sygedagpengeteamet på 5 medarbejdere, som Falck Jobservice A/S har finansieret, og 2. at godkende fastholdelse af 5 medarbejdere som indarbejdes i lønbudgettet for BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ad punkt 1: Godkendt, idet finansieringen sker indenfor udvalgets budget Ad punkt 2: Overgår til budgetlægningen for Bjarne Thyregod var imod en udskydelse af sagen ved oversendelse til budgetlægningen for

15 Økonomiudvalget d Etablering af daghjem for ældre i den tidligere retsbygning Åben sag Sagsnr.: 15/16896 Sagsansvarlig: fli.sc.sf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der ansøges om en anlægsbevilling til renovering af den tidligere retsbygning til etablering af daghjem for ældre. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De seneste års accelererede patientforløb på sygehusene har den konsekvens, at blandt andre den ældre medicinske patient udskrives tidligere og med et større behov for restitution og kommunal indsats end tidligere. Konsekvensen er blandt andet, at Tårnby Kommune konsekvent har færdigbehandlede borgere liggende på sygehusene med uhensigtsmæssige medfinansieringsudgifter til følge. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har et ønske om at skabe plads for aktiviteter, der tilgodeser denne udfordring. Tårnby Kommunes har i dag to daghjem med 72 pladser for ældre hjemmeboende borgere beliggende på plejehjemmene Travbanehuset og Irlandsvej. Ved at flytte disse aktiviteter og oprette et nyt samlet daghjem i den tidligere retsbygning, kan der skabes plads for aktiviteter på plejehjemmene, der tilgodeser problematikken. Der tages efterfølgende stilling til hvilke aktiviteter i særskilt sag. Den tidligere retsbygning vurderes efter renovering at være velegnet som daghjem. Et daghjem, der organisatorisk forankres i hjemmeplejen og ikke i et plejehjem for at signalere, at hovedformålet er at holde sig så selvhjulpen som muligt, så længe som muligt. I daghjemmet etableres cafélignende opholdsområder samt lokaler til træning og andre forebyggende aktiviteter (herunder træning i brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler), sygeplejeklinik, bad m.m. Som udgangspunkt er det formålet at samle den nuværende daghjemsfunktion på Kamillevej, med et uændret serviceniveau. ØKONOMI Teknisk forvaltning har udarbejdet et prisoverslag, med den bemærkning, at der som følge af kort tidsfrist er tale om et groft prisoverslag med nogen usikkerhed: Ombygning af stueetage & 1. Sal; m2 á kr kr. Rådgiver, 12,5 % kr. Usikkerhed, 30 % kr. Inventar kr. Overslagspris i alt kr. Overslaget er udelukkende en anlægssag og således eksklusiv økonomi til husleje, varme, personale og øvrige driftsudgifter. 14

16 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /kam 1. at bevilge og frigive anlægsbevilling på kr til ombygning af den tidligere retsbygning til etablering af nyt fælles daghjem for ældre. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt i princippet. Der udbedes et projekt, hvor de fysiske rammer ikke ændres og projektet holdes inden for en økonomisk ramme på 10 mill. kr. Det er ikke en betingelse, at hele bygningen bruges til det omhandlede, idet arealet skal svare til det nuværende areal til formålet. 15

17 Økonomiudvalget d Budgetkorrektion på frivalgsområdet - hjemmehjælp Åben sag Sagsnr.: 14/38188 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen forventer et markant merforbrug for den kommunale leverandør af hjemmehjælp og et mindreforbrug hos den private leverandør. Desuden forventes et mindreforbrug på tøjvask til hjemmeboende borgere. I den forbindelse anmodes om en budgetkorrektion af driftsudgifter (private leverandører) til hjemmeplejens lønbudget indenfor samme funktion, UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med en fremskrivning af de visiterede timer pr. 1. juni 2015 forventes det, at der vil blive visiteret timer på baggrund af det nuværende serviceniveau. I Budget 2015 er budgetteret med timer. Timerne er fordelt med timer leveret af den kommunale leverandør og timer leveret af den private leverandør. På baggrund af den aktuelle fordeling, vil fordelingen i 2015 være, at den kommunale leverandør leverer timer, mens den private leverandør leverer timer. Fordelingen mellem leverandørerne er således markant anderledes end forudsat. Forskellen på de forventede og de aktuelle timer hos de to leverandører, viser et merforbrug hos den kommunale leverandør og et mindreforbrug hos den private leverandør. Tårnby Kommune fik 1.maj 2015 ny leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere og dermed ny pris på vasken. Tildelingskriteriet for udbuddet var laveste pris. Dette betyder, at der i 2015 er en forventning om et mindreforbrug på området. Endvidere vil forvaltningen foreslå en revisitering af borgere visiteret til hjemmehjælpsydelser, for at få reduceret forbruget. ØKONOMI Der skønnes et merforbrug på 12,7 mio. kr. hos den kommunale leverandør og et mindreforbrug hos de private leverandører på 7,8 mio. kr. Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen anbefaler at de 7,8 mio. kr. anvendes til finansiering af merforbruget hos den kommunale leverandør. PÅTEGNING Den 9. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den gennemsnitlige årlige løn udgør kr. hvilket svarer til 20 fuldtidsstillinger. 16

18 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, /kam 1. at der foretaget en budget korrektion som foreslået svarende til kr., som finansieres via mindreforbruget hos de private leverandører funktion , i BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 Økonomiudvalget d Budgetkorrektion pga. køkkenomlægning Åben sag Sagsnr.: 15/14532 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Økonomiudvalget anmodes om at godkende flytning af kr. fra køb af eksterne botilbud efter 107 i SEL til anskaffelser af ovn og køleskabe på Televænget for at kunne håndtere den køleproducerede mad. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med ældremilliarden og Budget 2015 blev madproduktionen på plejehjem og socialpsykiatrien sat i udbud. Produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej blev lukket og der blev indgået kontrakt med ekstern leverandør om kølemad. Der er sideløbende truffet beslutninger om anlægsprojektet for at sikre at de institutioner, som før modtog varmholdig mad fra produktionskøkkenet, fremover bliver i stand til at opbevarer og opvarme den køleproducerede mad. Da udbudsmaterialet blev udarbejdet og anlægsbudgettet vedtaget, var det ikke afgjort, hvad der skulle ske ift. kollektivboligerne på Televænget. Derfor blev Kollektivboligerne taget ud af udbuddet, bortset fra, at der i kravspecifikationerne blev sat krav til tilbudsgivere om, at de kunne levere mad til yngre mennesker til samme pris. De blev dermed også taget ud at anlægsdelen. For at kollektivboligerne skal kunne modtage og opvarme kølemaden, er der behov for ovn og køleskabe. Købes disse nu sammen med de øvrige ovne og køleskabe på andre institutioner, vil det kunne gøres billigere end, hvis de købes særskilt på et senere tidspunkt. Både ovnen og køleskabene vil blive anvendt på televænget inden renoveringen, der hvor beboerne genhuses og igen når renoveringen af Televænget er afsluttet. ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen søger om at flytte kr. fra funktion Botilbud til midlertidig ophold 107, private botilbud under driften til anlægsbudgettet på køkkenomlægning på funktion PÅTEGNING Økonomi og Planlægningsafdelingen, den Giver ikke anledning til bemærkninger herfra. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder Økonomiudvalget at godkende: 18

20 Økonomiudvalget d /kam 1. At flytte kr. fra drift på funktion Botilbud til midlertidig ophold 107 til anlægsprojektet Køkkenomlægning funktion At frigive de kr. til indkøb af ovn og køleskabe til Kollektivboligerne på Televænget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 Økonomiudvalget d Overgang til kommunal rengøring på vuggestuen Tårnbyparken Åben sag Sagsnr.: 15/341 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at vuggestuen Tårnbyparken overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på nuværende tidspunkt privat rengøring i vuggestuen Tårnbyparken. Vuggestuen ønsker at overgå til kommunal rengøring. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for vuggestuen at overgå til kommunal rengøring fra 1. juli ØKONOMI Overgangen til kommunal rengøring vil være udgiftsneutral. Ansøgte tillægsbevillinger i 2015: Løn, artskonto Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 Ansøgte tillægsbevillinger i 2016 og overslagsår: Løn, artskonto (normering 0,630) Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 8. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at fagpersonalenormeringen reduceres med 0,630 som overføres til rengøringspersonale. Ændringen vil være udgiftsneutral. 20

22 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende, at vuggestuen Tårnbyparken overgår til kommunal rengøring pr /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d Anmodning om tillægsbevilling til opnormering af lærerstillinger i forbindelse med reducering af undervisningsprocenten fra 45 til 43,8 Åben sag Sagsnr.: 15/14710 Sagsansvarlig: lml.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. november 2014 vedtaget at sænke kravet om fagopdelt undervisning fra gennemsnitligt 45% til 43,8% med virkning fra UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efterfølgende blev behovet for lærerstillinger beregnet, som det fremgår herunder, med udgangspunkt i de 394,332 normerede lærerstillinger på daværende tidspunkt: 1680*45,0%=756,00 undervisningstimer*394,332 stillinger= undervisningstimer 1680*43,8%=735,84 undervisningstimer*394,332 stillinger= undervisningstimer Reducering af undervisningsprocenten udgør et fald på undervisningstimer Omsat til lærerstillinger: 7.950/735,84 undervisningstimer = 10,804 lærerstillinger. ØKONOMI Serviceområde Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Den gennemsnitlige lærerlønsudgift er opgjort til kr. i 2015-niveau Der anmodes derfor om en tillægsbevilling i 2015 på kr., da det ikke er muligt at finansiere merudgiften inden for Børne- og Skoleudvalgets budget. PÅTEGNING Den 04. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den nævnte opnormering indgår i budgetforslaget for INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der imødekommes tillægsbevilling i 2015 på kr. til opnormering af 10,800 lærerstillinger 2. at det imødekommes, at der er indarbejdet budgetbeløb i budgetforslag for 2016 og overslagsår. 22

24 Økonomiudvalget d /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 Økonomiudvalget d Anmodning om tillægsbevilling 2015 til vikardækning i forbindelse med lærer-/pædagogdeltagelse i koloniophold på Solkolonierne i skolernes sommerferie Åben sag Sagsnr.: 15/14762 Sagsansvarlig: lml.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. december 2014, meddelte formanden, at det overfor repræsentantskabet for Solkolonierne var tilkendegivet, at der på skoleområdet ville blive tillagt ressourcer i planlægningsgrundlaget 2014/15, så der stadig er mulighed for, at børn og lærere/pædagoger tager på ophold i Solkolonierne i skolernes sommerferie. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er besluttet, at der med virkning fra sommerferien 2015 og fremover tilbydes et 7 dages koloniophold på Solkolonierne. De lærere/pædagoger, der deltager, vil ud over det sædvanlige honorar få tilbud om at afholde en uges ferie, som kompensation for ikke afholdt ferie. Ferieugen afholdes i løbet af det efterfølgende skoleår efter aftale med skolens ledelse, som kan dække fraværet med vikarer. Der deltager en lærer/pædagog pr. påbegyndt 10 elever, og der kan maksimalt være mellem 50 og 60 deltagere inkl. lærere/pædagoger på de enkelte ophold på Solkolonierne. ØKONOMI Serviceområde Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Det er besluttet, at der skal afsættes midler svarende til en lærerstilling til vikardækning i de perioder, hvor lærerne/pædagogerne afholder de aftalte ferieuger. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling i 2015 på kr. til fællesvikarkontoen på folkeskoleområdet, da det ikke er muligt, at finansiere merudgiften indenfor Børne- og Skoleudvalgets budget. PÅTEGNING Den 04. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den nævnte vikardækning indgår i budgetforslaget for INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at koloniophold på Solkolonierne i skolernes sommerferie kan gennemføres som beskrevet under uddybende bemærkninger 24

26 Økonomiudvalget d /MSV 2. at der imødekommes tillægsbevilling i 2015 på kr. til fællesvikarkontoen på folkeskoleområdet 3. at det imødekommes, at der er indarbejdet budgetbeløb i budgetforslag for 2016 og overslagsår. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 Økonomiudvalget d Udskiftning af autosprøjte M2 Åben sag Sagsnr.: 15/1342 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der har oprindeligt på investeringsoversigten været afsat kr. 2,2 mio. i 2015 til udskiftning af autosprøjte - som efterfølgende er udgået af investeringsoversigten. INDSTILLING Økonomi-og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomudvalget, 1. at kr. 2,2 mio til ovennævnte formål påny indarbejdes i investeringsoversigten for 2015 samt at beløbet frigives. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 26

28 Økonomiudvalget d Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne Åben sag Sagsnr.: 15/17913 Sagsansvarlig: seo.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ I forbindelse med indgåelse af aftale om budgettet for 2015, afsatte Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. øremærket til styrkelse af it-netværkene på kommunens skoler. IT-afdelingen anskaffede i slutning af 2014 det nødvendige måleudstyr, og i de efterfølgende måneder er den kabling der forbinder det trådløse netværksudstyr på kommunens skoler blevet gennemgået og målt igennem for eventuelle fejl. Der blev på 6 af skolerne fundet fejl på i alt 7 kabelføringer. 2 af disse fejl, valgte skolerne selv at få repareret i umiddelbart forlængelse af den tekniske undersøgelse. De resterende fejl er nu blevet udbedret af autoriseret el-installatør. Den samlede omkostning blev på kr ,- IT-afdelingen foreslår nu at iværksætte en egentlig udbygning af netværket på skolerne, således at der opnås en endnu bedre trådløs dækning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udskiftning af skolernes gamle trådløse netværk til en nyere teknologi, blev afsluttet i juni På det tidspunkt bestod det samlede trådløse netværk af 188 såkaldte access points. Netværket er udbygget af flere omgange, i slutningen af 2012, i 2013 og senest i forbindelse med etablering af lærernes arbejdspladser efter skolereformen i Netværket består aktuelt af 296 access points, som typisk er opsat på gangarealer på skolerne, så de dækker skolernes samlede areal bedst muligt. Der er over årene sket en markant stigning i netværkstrafikken på skolerne. Skolerne er gået fra central lagring af dokumenter til lagring på internettet ( i Skyen ) Skolerne har udskiftet lokalt installerede digitale læremidler til fordel for læremidler der afvikles på internettet Der er givet mulighed for at eleverne kan medbringe deres eget udstyr (pc er, tablets og smartphones), og kommunen tilbyder trådløst netværk og internetadgang til dette udstyr. Der er anskaffet et stort antal Chromebooks, der udelukkende fungerer ved adgang til internettet og online programmet Google Apps (mail, kalender, dokumenter og regneark mv.) 27

29 Økonomiudvalget d Flere af skolerne klager over at kapaciteten på det trådløse netværk visse steder ikke er tilstrækkelig. Flere elever og lærere mister jævnligt forbindelse til netværket, hvilket naturligvis forstyrrer undervisningen. IT-afdelingen planlægger i løbet af sommerferien målinger af den aktuelle trådløse dækning på skolerne og belastningstester netværket i de områder hvor de største elever har klasselokaler. Målet er at udbygge det trådløse netværk, så den optimale trådløse dækning opnås. I den udstrækning det er økonomisk muligt inden for det afsatte budget, vil der blive etableret access points inde i klasselokalerne. Arbejdet prioriteres i udskolingsområderne, og efterfølgende mellemtrinnet. Planlægningen foregår i et samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Pædagogisk udviklingscenter og de enkelte folkeskoler. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at IT-afdelingens orientering tages til efterretning BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til orientering. Oversendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. 28

30 Økonomiudvalget d Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån - Tårnby Forsyning Åben sag Sagsnr.: 15/17917 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Som bekendt er der pr sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse har Tårnby Kommune i juni 2010 stillet følgende garantier: 22,3 mill. kr. for TårnbyForsyning Spildevand A/S 5,0 mill. kr. for TårnbyForsyning Vand A/S kr. for TårnbyForsyning Varme A/S UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreligger nu ansøgning fra TårnbyForsyning A/S om tilsagn til at konvertere de optagne lån, hvor renten har været låst fast på 2,14 % i 5 år, til lån med en fast rente i 20 år på 2,14 %. De 3 lån har en restgæld på hhv. 19,0 mill. kr., 4,0 mill. kr. og kr. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånets hovedstol. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at kommunen vedstår garantien i forbindelse med konvertering til fast rente i 20 år på 2,14 % at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånets hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sammenligning lån renter.pdf /15 2 Åben Refinansiering af renten på tre gældsbreve.pdf /15 3 Åben Refinansiering af renten på gældsbreve KommuneKredit.pdf /15 4 Åben Mail. Refinansiering af renten på gældsbreve.pdf /15 29

31 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt af borgmesteren den Borgmesterens beslutning af den blev godkendt. 30

32 Økonomiudvalget d Valg af leverandør til traktor med frontkost efter udbud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund 31

33 Økonomiudvalget d Konkurrenceudsættelse på hjemmepleje bilerne - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/10871 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund 32

34 Økonomiudvalget d Valg af leverandør af kølemad - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28860 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 33

35 Økonomiudvalget d Budgetnotat af 15. juni budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Frants Nielsen 34

36 Økonomiudvalget d Konvertering af løse timer til overarbejde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/37501 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 35

37 Økonomiudvalget d Ansættelse af leder til Vuggestuen Gl. Skovvej 10 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/393 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 36

38 Økonomiudvalget d Ansættelse af koordinerende leder til Klub Tårnby, Distrikt Kastrup - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/237 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 37

39 Økonomiudvalget d Konstitueringer i Bo- og Støttekorpset Falhøj, Jershøj og Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 38

40 Økonomiudvalget d Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1140 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 39

41 Økonomiudvalget d Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/157 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 40

42 Økonomiudvalget d Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33938 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 41

43 Økonomiudvalget d Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1047 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 42

44 Økonomiudvalget d Uansøgt afsked af social- og sundhedshjælper - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/32975 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 43

45 Økonomiudvalget d Afskedigelse af 3 lægekonsulenter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12313 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 44

46 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. (Lukket bilag) 3. Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) 1. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn (14418/15) 2. Projektforslag, oversigstplan (103072/15) 3. Projektforslag, planudsnit 1 (103073/15) 4. Projektforslag, planudsnit 2 (103043/15) 5. Projektforslag, planudsnit 3 (103045/15) 6. Projektforslag, planudsnit 4 (103048/15) 7. Projektforslag, planudsnit 5 (103051/15) 8. Projektforslag, planudsnit 6 (103053/15) 9. Projektforslag, planudsnit 7 (103054/15) 10. Projektforslag, planudsnit 8 (103019/15) 11. Principsnit, promenade ved butik (103229/15) 12. Principsnit, promenade ved restaurant (103059/15) 13. Principsnit, adgangsvej (103062/15) 14. Visualisering, promenade ved restaurant (103067/15) 15. Visualisering, promenade mod nord (103071/15) 16. Visualisering, adgangsvej (103008/15) 17. Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt) (103230/15) 18. Projektforslag, beskrivelse - ledningsprojekt (ingeniørprojekt) (103195/15) 19. Kastrup Havn, Separering af overfladevand, landskabsprojekt - Materialebeskrivelse (103028/15) 20. Kastrup Havn, tidsplan_ (103217/15) 21. Beskrivelse af gennemførsel af projektet (105231/15) 4. Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af det fælles medicinkort 1. Aftale om oprydning i FMK - Aftale om oprydning i FMK Hovedstaden.pdf (103968/15) 15. Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån - Tårnby Forsyning 1. Sammenligning lån renter.pdf (130285/15) 2. Refinansiering af renten på tre gældsbreve.pdf (130281/15) 3. Refinansiering af renten på gældsbreve KommuneKredit.pdf (130280/15) 4. Mail. Refinansiering af renten på gældsbreve.pdf (130277/15) 45

47 Bilag: 3.1. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14418/15

48 Økonomiudvalget d Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til separering af regnvand fra kloaksystemet i Kastrup Lystbådehavn. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og frigivelse af midler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af stigende problemer med at regnvand fra arealerne omkring Kastrup Lystbådehavn løber til kloakken og derved blokerer for spildevandstilledningen til Kastrup Renseanlæg er der indarbejdet et beløb på 11 mio. kr. i budget 2015 til at frakoble alt regnvand fra kloaksystemet. Bortledning af regnvand skal fremover ske direkte til havrecipient og delvist evt. ved nedsivning. Projektet er godkendt som et medfinansieringsprojekt under bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om medfinansieringsprojekter. Projektet skal gennemføres i TÅRNBYFORSYNING Service A/S forestår gennemførelsen af projektet for Tårnby Kommune. Til projektet hyres rådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og byggeledelse. Byggeprogrammet, der anvendes som grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise, bliver fremsendt til politisk godkendelse. Ved gennemførelse af projektet modtager Tårnby Kommune tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på 1,5 mio. kr. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til etablering af separering regnvandssystem i Kastrup Lystbådehavn. TÅRNBYFORSYNINGs andel udgør 7,3 mio. kroner, som i første omgang finansieres af Tårnby Kommune og efterfølgende tilbagebetales af TÅRNBYFORSYNING over en 10-årig periode. Projektet betyder at TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler 1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag til Tårnby Kommune i PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 1

49 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at projekt separering af regnvandssystem, Etape II gennemføres som anført 2. at der frigives 11 mio. kr. til formålet til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 3. at der frigives en indtægtsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 på 1,5 mio. kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen 7231/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

50 Bilag: 3.2. Projektforslag, oversigstplan Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

51

52 Bilag: 3.3. Projektforslag, planudsnit 1 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

53

54 Bilag: 3.4. Projektforslag, planudsnit 2 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

55

56 Bilag: 3.5. Projektforslag, planudsnit 3 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

57

58 Bilag: 3.6. Projektforslag, planudsnit 4 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

59

60 Bilag: 3.7. Projektforslag, planudsnit 5 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

61

62 Bilag: 3.8. Projektforslag, planudsnit 6 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

63

64 Bilag: 3.9. Projektforslag, planudsnit 7 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

65

66 Bilag: Projektforslag, planudsnit 8 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

67

68 Bilag: Principsnit, promenade ved butik Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

69

70 Bilag: Principsnit, promenade ved restaurant Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

71

72 Bilag: Principsnit, adgangsvej Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

73

74 Bilag: Visualisering, promenade ved restaurant Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

75

76 Bilag: Visualisering, promenade mod nord Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

77

78 Bilag: Visualisering, adgangsvej Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

79

80 Bilag: Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. juni Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

81 Kastrup Havn, LAR, overfladeløsninger (landskabsprojektet) Projektforslag, beskrivelse Baggrund Projektforslag er udarbejdet på baggrund af Tårnby Forsynings projektbeskrivelse Separering af havnen som klimaprojekt af 10. februar Øvrige rådgivere til dette projekt er ingeniørfirmaet Øllgaard, der udarbejder ledningsprojekt. Grænseflader imellem landskabsprojekt og ledningsprojekt afklares på projekteringsmøder i denne fase (projektforslag) og næste fase, hovedprojekt. Tegningsgrundlag er opmåling foretaget i forbindelse med dette projekt samt div. planoplysninger fra Tårnby Kommunes kortforsyning samt LER-oplysninger, herunder ledningsplaner fra Tårnby Forsyning. Strategi Det overordnede formål med overfladeløsningerne er at reducere mængden af overfladevand fra tage og befæstelser, der ledes til separat system til regnvand. Projektet er afgrænset til arealerne på og ved havnepromenaden samt de tagflader der afvander til tagbrønde i nærheden af promenaden. Regnvand fra disse arealer er rent og kun forurenet med salt fra glatførebekæmpelse. Dermed kan vandet ledes direkte til havnebassin, evt. via sandfang. Strategien er at reducere mængden af befæstelser der skal afvandes samt at udnytte vandet fra tagflader til vanding af træer (Lokal Udnyttelse af Regnvand, LUR). Forslaget er, at der i en ca. 3 m bred zone omkring den nuværende tjørnerække fjernes fliser og graves op til hhv. rodvenlige bærelag, armeret græs og plantebede. Tjørn fjernes og erstattes af ny beplantningselement. Projektforslag Der henvises til plantegninger, snittegninger, visualisering og materialebeskrivelse. Den nuværende tjørnerække kan i forbindelse med gravearbejdet dårligt bevares, da gravearbejdet vil ødelægge det fine rodsystem i rodzonens periferi og dermed svække træerne yderligere. Vi vurderer dog, at træerne alligevel er modne til udskiftning, da de i de meget små vækstarealer er ved at være udlevet. De vokser meget uens, har mange skader og er beskåret forskelligt i forsøg på at bevare dem. I dette projekt vil det være muligt at skabe væsentligt bedre vækstbetingelser for nye træer og samtidig lede overfladevand fra befæstelser og tagflader til plantebedene for at reducere udgifter til vanding. For at skabe variation og større fleksibilitet er der i forslaget forskellige træarter. Derved er projektet uafhængig af, at én art klarer sig godt og træerne kan placeres lidt mere frit med varierende afstand af hensyn til områdets funktioner. Den varierede afstand gør også projektet mindre sårbart overfor, om enkelte træer er i mindre god vækst. side 1 af 2 Opland landskabsarkitekter

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 25. juni 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere