AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007"

Transkript

1 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende udvikling. Således var der i. kvartal 6 mere end 1. flere fuldtidsbeskæftige end i kvartalet før, når der korrigeres for sæsonudsving. Antallet af beskæftigede udgjorde dermed i. kvartal.69.9 fuldtidsbeskæftigede, hvilket er det hidtil højeste niveau. Sammenlignet med. kvartal 5 var den samlede beskæftigelse steget,6 pct. svarende til 59. fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsens positive udvikling var båret af den private sektor, hvor beskæftigelsen steg 1, pct. fra 3. kvartal til. kvartal, svarende til en stigning på 19.6 fuldtidsbeskæftigede, når der korrigeres for sæsonudsving. Sammenlignet med året før, var beskæftigelsen i den private sektor steget,1 pct., hvilket svarer til 57.5 fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen i den offentlige sektor faldt fra 3. kvartal til. kvartal med, pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Der kunne observeres faldende beskæftigelse både i de offentlige selskaber og i den offentlige forvaltning og service, med hhv. -,3 pct. og -, pct. Inden for offentlige forvaltning og service kunne det største fald i beskæftigelsen observeres inden for den statslige sektor og de sociale kasser og fonde med hhv. -,5 pct. og -1, pct. Sammenlignet med året før var beskæftigelsen i den offentlige sektor faldet, pct., svarende til 1. fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen fordelt på brancher viste i. kvartal en generel positiv udvikling. Kun brancherne energiog vandforsyning samt offentlige og personlige tjenesteydelser oplevede i. kvartal et fald i beskæftigelsen sammenlignet med 3. kvartal på hhv. -, pct. og -,1 pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Brancherne finansiering og forretningsservice samt bygge og anlæg havde den største stigning i antallet af beskæftigede med hhv., pct. og,3 pct. Sammenlignet med. kvartal 5 oplevede alle brancher stigende beskæftigelse. De største stigninger kunne også her observeres inden for brancherne finansiering og forretningsservice samt bygge og anlæg med hhv. 7, pct. og 6,9 pct. Energi- og vandforsyning, landbrug samt offentlige og personlige tjenesteydelser oplevede den laveste stigning i beskæftigelsen med hhv.,7 pct.,, pct. og,9 pct. Seneste nøgletal for dansk økonomi Seneste offentliggørelse Seneste tal Ændring BNP (årsvækst i pct.). kvt. 6,9 -,3 BNP (kvartalsvækst i pct.). kvt. 6,1 -,6 Beskæftigelse (s.k., 1. pers.). kvt , Ledige (s.k., 1. pers.) Jan. 7 15,3 -,5 Inflation (pct. å/å) Feb. 7 1,,1 Lang rente (6 pct. stat 11, pct.) 1. marts 7 3,99 -,1 Kort rente (3 mdr. Cibor, pct.) 1. marts 7,75,65 Offentlig saldo (mia. kr.) September 6 61, -, ØMU-gæld (ekskl. ATP i pct. af BNP) September 6 36, -7,6, Finansministeriet og Børsen. Anm.: S.k. angiver sæsonkorrektion. Ændring angiver forskellen i forhold til sidste statistiske observation. For renterne er ændringen dog angivet i forhold til observationen i den seneste udgave af Aktuel Statistik. Tallene for beskæftigelsen stammer fra Nationalregnskabet og inkluderer såvel selvstændige som lønmodtagere. 1/

2 Konjunkturbarometer for serviceerhverv 3 3 Ikke-sæsonkorrigeret Konjunkturbarometer for industrien Konjunkturbarometer for bygge- og anlægsvirksomhed Stigende forventninger i serviceerhvervene Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene steg med 3 pct. i forhold til forrige periode og lå på 6 pct. for perioden februar til april, når der korrigeres for sæsonvariation. Det er samme høje niveau som i sidste sommer. Forventningerne til omsætningen er positive i både turisme, transport og forretningsservice med hhv. 3 pct., 1 pct. og 6 pct., hvilket giver et samlet nettotal på 5 pct. Forventningerne til beskæftigelsen er ligeledes positive for alle brancherne. let er her pct., hvilket dækker over 13 pct. for turisme, 15 pct. for transport og 3 pct. for forretningsservice. Fald i konjunkturindikatoren for industrien Den sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator for de næste tre måneder for industrien faldt med hele 5 pct. point fra januar til februar til et niveau på 9 pct. Niveau er altså fortsat højt. Faldet kan især tilskrives en stigning i forventninger til færdigvarelagre på 15 pct. point samt et fald i forventninger til ordrebeholdningen på 6 pct. point. Forventningerne til produktionen steg derimod med 6 pct. point, når der korrigeres for sæsonudsving. Forventningerne til produktionen og beskæftigelsen er overvejende positive, og det er kun i fremstilling af varige forbrugsgoder, at forventningerne er negative Fald i byggesektorens forventninger Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg faldt markant i februar til 1 pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Det er et fald på 7 pct. point svarende til et relativt fald på 33 pct. sammenlignet med januar. Beskæftigelsesforventningerne inden for byggeri faldt fra 15 pct. i januar til 1 pct. i februar. Inden for anlægsarbejde var faldet mere markant fra 1 pct. i januar til -1 pct. i februar. Samlet betyder dette, at beskæftigelsesforventningerne i byggesektoren er faldet fra 15 pct. i januar til 7 pct. i februar, svarende til et fald på pct. point. Den samlede ordrebeholdning er i samme periode faldet fra 9 pct. til pct. /

3 detailomsætningsindeks Indeks = 1 Indeks = Detailhandel ialt Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer Anm.: 3-måneders glidende gennemsnit produktionsindeks for industri Indeks =1 Indeks = Tremåneders glidende gennemsnit Sæsonkorrigerede konkurser Antal Antal Tre-måneders glidende gennemsnit Fald i detailhandlen Detailomsætningsindekset i perioden november 6 til januar 7 er faldet svagt fra foregående 3- måneders periode, når der sæsonkorrigeres. Det er detailhandlen inden for andre forbrugsvarer, der bærer denne udvikling med et fald på,3 pct. sammenlignet med forrige periode. Detailhandlen inden for fødevarer og beklædning er i samme periode uændret. Fra december 6 til januar 7 er detailomsætningsindekset faldet med 3,9 pct., når der sæsonkorrigeres. Der har været negativ udvikling i handlen af både andre forbrugsvarer, beklædning og fødevarer med hhv. -5,9 pct., -, pct. og -1,6 pct. Industriens produktion faldet Industriens produktion faldt i perioden november 6 til januar 7 med,5 pct. sammenlignet med foregående 3-måneders periode, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Fra december 6 til januar 7 faldt industriens produktion og omsætning ligeledes med,5 pct. Det største fald ses inden for fremstilling af varige forbrugsgoder med 3, pct. Inden for fremstilling af mellemproduktindustri og ikke-varige forbrugsgoder faldt omsætningen med hhv., pct. og 1, pct. Kun i investeringsgodeindustrien kunne observeres en positiv udvikling, med en stigning på 3, pct. Svag stigning i antallet af konkurser Der var gennemsnitligt 19 erklærede konkurser om måneden i perioden december 6 til februar 7, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en stigning på 5 erklærede konkurser sammenlignet med foregående 3-måneders periode, svarende til en stigning på,6 pct. I februar 7 var der 196 erklærede konkurser, hvilket var en stigning på 5,6 pct. sammenlignet med året før, hvor der var 156 erklærede konkurser. Der kunne især observeres store stigninger inden for industri samt handel, hotel og restauration med stigninger fra hhv. 6 til 15 og til 55, svarende til 15, pct. og 31, pct. 3/

4 Forbrugerforventninger Tre-måneders glidende gennemsnit ATP-beskæftigelsen 1. personer 1. personer Den registrerede ledighed 1. personer 1. personer Markant fald i forbrugernes forventninger Forbrugertillidsindikatoren faldt kraftigt i februar til et niveau på 9,, som stadigvæk er et højt niveau. Det tre-måneders glidende gennemsnit faldt ligeledes men mere begrænset. Det bør dog bemærkes, at forbrugertilliden typisk falder fra januar til februar grundet udsalget i januar. Faldet i februar kan dog også forklares med et generelt fald i tilliden til den danske økonomis udvikling. Der er en negativ udvikling både når økonomien i dag sammenlignes med økonomien for et år siden, samt i forventningerne til den danske økonomi om et år. De negative tendenser går dog ikke igen, når familiernes egen økonomi vurderes, hvor udviklingen er positiv i både vurderingen af familiens situation i dag samt i forventningerne til familiernes økonomi om et år. Fortsat stigning i beskæftigelsen Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg i. kvartal 6 med godt 1. fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til en stigning på, pct. i forhold til forrige kvartal. Den største stigning fandt sted i finansiering og forretningsservice med, pct. efterfulgt af handel, hotel og restauration med 1,5 pct. Energi og vandforsyning samt off. og personlige tjenesteydelser oplevede som de eneste grupper en faldende beskæftigelse med hhv. -, pct. og -,1 pct. I forhold til. kvartal 5 er den samlede beskæftigelse steget med,6 pct. Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede ledighed faldt fra december til januar med.5 fuldtidspersoner. I januar er således 15.3 ledige svarende til 3, pct. af arbejdsstyrken, når der korrigeres for sæsonvariation. Ledigheden faldt for både forsikrede og ikkeforsikrede med hhv. knap 1. og knap fuldtidspersoner. I forhold til januar 6 er ledigheden faldet med knap 3. fuldtidspersoner /

5 Lønindeks for den private sektor Nettoprisindeks 1. kvt. 5 Forbrugerprisindeks 3 1. kvt. 6. kvt kvt kvt. 6 Industri,,9 3, 3,1 3, Energi og vandforsyning,6,6 3,,7 3,1 Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel- og Restaurationsvirksomhed mv. Transport, post og telekommunikation,9 3,3,1 3,9 3,,7,6, 3, 3,,9, 3,,9,6 Forretningsservice mv. 3,, 3,3 3, 3,1 Personlige tjenesteydelser og sociale institutioner 3,,7,,5 3,1 I alt,9,9 3, 3,1 3,1 Forbruger- og nettopriser Harmoniseret prisudvikling i EU UK EU5/EU7 EURO-1 Danmark Tyskland Sverige Frankrig ØMU-reference ECB's øverste reference Gns. af tre laveste i EU Anm.: EU5/EU7 dækker de 5 gamle EU-medlemslande frem til december 6 og de 7 medlemslande fra og med januar 7. Dermed kædes de nye medlemslande ind i EU5/EU7 fra januar Uændret lønudvikling Lønstigningstakten i den private sektor var i. kvartal 3,1 pct. Lønstigningstakten er derved uændret i forhold til 3. kvartal 6. De største lønstigninger blev observeret indenfor bygge- og anlægsvirksomhed med 3, pct., mens de laveste lønstigninger var at finde indenfor transport, post og telekommunikation med,6 pct. Generelt har industrien, energi og vandforsyning og personlige tjenesteydelser og sociale institutioner oplevet stigende lønstigningstakter i. kvartal sammenlignet med 3. kvartal, mens de resterende grupper har oplevet fald i lønstigningstakten. Sammenlignet med. kvt. 5 er lønstigningstakten steget med, pct. point. Stigende forbrugerprisindeks Forbrugerpriserne var fra februar 6 til februar 7 steget med 1,9 pct. Denne udvikling var en svag stigning i forhold til januar på,1 pct. point. De største prisstigninger kunne observeres på grupperne fødevarer og ikke alkoholiske drikke samt uddannelse med hhv.,9 pct. og, pct. Der kunne observeres prisfald på grupperne beklædning og fodtøj samt kommunikation, hvor priserne faldt med hhv.,1 pct. og 1, pct. Generelt har der været prisstigninger på tjenester på,6 pct., mens prisstigningen på varer har udgjort 1,3 pct. Svagt fald i inflationen i EU Inflationen i EU målt ved det EU-harmoniserede forbrugerindeks, HICP, lå i januar på,1 pct. Dette er et fald i forhold til december på,1 pct. point. Fra januar 7 indgår Bulgarien og Rumænien i opgørelsen. Den højeste inflation i EU var at finde i Ungarn, Letland og Bulgarien med hhv., pct., 7,1 pct., og 6,9 pct. Den laveste inflation blev observeret i Holland og Finland med hhv. 1, pct. og 1,3 pct. Observationerne fra Bulgarien og Holland er dog foreløbige. Den danske inflation udgjorde i januar 1, pct., hvilket er en stigning på,1 pct. point i forhold til december. 5/

6 Nationalregnskab (foreløbige tal) Aftagende vækst i BNP I II III IV I 5 II III IV I 6 BNP Nettoeksport Offentligt forbrug Lager Privat forbrug Faste bruttoinvesteringer II III IV På kvartalsbasis var væksten i BNP i. kvartal 6 på,1 pct., når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Væksten er således endnu engang aftaget i forhold til forrige kvartal, hvor væksten var på,6 pct. Denne udvikling kan primært tilskrives en stigende vækst i importen på,7 pct. Den årlige vækst i BNP faldt fra 3, pct. i 3. kvartal til,9 pct. i. kvartal, som dog fortsat er på et højt niveau, hvilket især skyldes, at væksten i investeringer (1,5 pct.) fortsat er høj. Den årlige vækst for hele 6 endte på 3, pct. Betalingsbalancen Mia.kr. Mia.kr. 6 6 Gammel opgørelse Ny opgørelse Anm: Tre-måneders glidende gennemsnit Udenrigshandelen, sum af seneste 1 måneder Mia.kr. Mia.kr Overskuddet på betalingsbalancen falder yderligere Det tremåneders gennemsnitlige overskud faldt i januar 7 med,97 mia. kr. til, mia. kr. Det faldende overskud kan primært tilskrives varer samt løbende overførsler. Den faldende trend siden august 6 er således fortsat, hvor overskuddet toppede med 6,7 mia. kr. I forhold til januar sidste år er overskuddet faldet med,5 mia. kr. svarende til et fald på 7 pct. I faktiske tal var der rent faktisk et underskud på betalingsbalancens løbende poster på 1,1 mia. kr. i januar 7, hvilket ikke er sket siden april 6. Stigende overskud på handelsbalancen i januar Overskuddet på handelsbalancen steg i januar 7 med knap 1,6 mia. kr. til godt 3,6 mia. kr., når der korrigeres for sæsonudsving. Stigningen kan både forklares ud fra en stigende eksport og en faldende import. Den faldende import kan især tilskrives fald i varer fortrinsvis til anv. i øvrige byerhverv samt i maskiner og andet kapitaludstyr. Fremgangen i eksport skyldes primært stigninger i industriprodukter, ekskl. maskiner og instr. samt maskiner og instrumenter. Udenrigshandlen som sum af de seneste 1 måneder falder fortsat og faldt fra december til januar 7 med 1,6 pct. 6/

7 Ejendomspriser Indeks 1995=1 Indeks 1995= Ejerlejligheder Sommerhuse Enfamiliehuse Renter årig realkredit årig statsobligation måneders rente Anm.: Sidste observation er uge 1 Kilde: Danmarks Nationalbank Den effektive kronekurs Indeks 19=1 Indeks 19= Stagnerende ejendomspriser Efter at være vokset kraftigt siden er ejendomspriserne nu ved at stagnere. Indekset for ejerlejligheder faldt således med,7 pct. fra. til 3. kvartal i 6, hvilket er første gang siden. kvartal 3. Prisindekset for sommerhuse steg fortsat, men væksten er svagt aftagende og steg således kun med 3,3 pct. i 3. kvartal 6. Udviklingen for enfamiliehuse er ligeledes positiv men med aftagende tendens, idet prisindekset i 3. kvartal kun steg med godt 1 pct. Svagt faldende renter Den stigende tendens for renterne er vendt, og de seneste 3- uger har de tre renter været svagt faldende. Den 1-årige statsobligation lå i uge 1 på 3,9 pct., hvilket er et fald på,15 pct. point siden uge 7. I uge 1 lå den 3-årige realkreditobligation på 5,1 pct. svarende til et fald på,5 pct. point siden uge. Den korte 1-måneders cibor er faldet med,7 pct. point siden uge og lå i uge 1 på, pct. Udviklingen i den danske kronekurs stabil Den effektive danske kronekurs, der opgøres som et vægtet gennemsnit af Danmarks vigtigste samhandelspartneres valutakurs overfor kronen, har haft en stabil udvikling siden maj 6 omkring kurs 1. I uge 1 lå den effektive kronekurs på 1, Anm.: Sidste observation er uge 1 Kilde: Danmarks Nationalbank /

8 Aktiekurser Indeks primo =1 Indeks primo = Dow Jones Euro Stoxx, Euro-området 3 Anm.: Sidste observation er uge 11 Kilde: Danmarks Nationalbank KAX, Danmark 5 composite,usa Standard & Poor's Generelt faldende aktiekurser Aktierne på den danske fondsbørs, KAX, faldt kraftigt i starten af marts fra kurs 16,5 i uge, til kurs 7,6 i uge 9. Siden marts har kursernes udvikling været stabil omkring kurs 5, og ligger i uge 11 på 5,6. De udenlandske aktier viser samme tendens som de danske, dog har kursfaldene været mindre kraftige. Det amerikanske Standard and Poors 5 Composite faldt fra 15,5 i uge til 97,3 i uge 9. Kurserne har siden uge 9 været svagt faldende og ligger i uge 11 på 96,. Det europæiske Dow Jones Euro Stoxx 31 har ligeledes været svagt faldende i marts og er gået fra 91,9 i uge til 7, i uge 11. /

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Beskæftigelsens sammensætning

AKTUEL STATISTIK Tema: Beskæftigelsens sammensætning AKTUEL STATISTIK Tema: Beskæftigelsens sammensætning Nr. /7 Den. april 7 Høj gennemsnitsalder for offentlig beskæftigede Ledigheden forblev på sit meget lave niveau i februar 7, men der skete ikke et yderligere

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Arbejdsmarkedets udkant

AKTUEL STATISTIK Tema: Arbejdsmarkedets udkant AKTUEL STATISTIK Tema: Arbejdsmarkedets udkant Nr. /7 Den. februar 7 Færre aktiverede flere i fleksjob Ledigheden er på et rekordlavt niveau. I december var 17. personer ledige, hvilket er det laveste

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft

AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft Nr.: 1/7 Den 19. januar 7 Udenlandsk arbejdskraft bidrager til fremgangen i beskæftigelsen Dansk økonomi voksede i 3. kvartal med 3, pct. på årsbasis. Set

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder Nr.: 9/ Den. september Europa fortsat i lavt gear De forløbne måneder af er den amerikanske økonomi fortsat den positive udvikling, som påbegyndtes allerede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Aktuel Statistik 2/2012

Aktuel Statistik 2/2012 Aktuel Statistik 2/2012 Tema: Øje på beskæftigelsen 38.000 nye job på 3 år 25. maj 2012 Tema: Øje på beskæftigelsen 38.000 nye job på 3 år Dansk økonomi er i bedring. Usikkerheden om den økonomiske udvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 2006

AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 2006 AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 6 Nr.: 1/6 Den 7. oktober 6 Beskæftigelsen er i top og ledigheden er i bund Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur. I 1. halvår 6 steg BNP således med 3,5

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Tema: Jobreserve kan sikre mere vækst og flere job

Tema: Jobreserve kan sikre mere vækst og flere job Aktuel Statistik 3/2013 13. september 2013 Tema: Jobreserve kan sikre mere vækst og flere job Der er tegn på, at dansk økonomi er i bedring, men opsvinget er skrøbeligt. LO foreslår derfor, at der i finanslovsforhandlingerne

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé:

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé: 1. juni af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet, selvom ledigheden fortsat falder. Tendenserne er særligt tydelige på boligmarkedet

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere