Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G"

Transkript

1 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-005/05 Valideringsperiode: Januar 2003-maj eksemplarer %'J~L Arbejdsgruppe: Udstyr: Ibrugtagningsdato Britta Nielsen, Bioanlytikerunderviser Lone Andresen, Specialist Cobas Integra 400 serienummer 36~1432 (l) og Cobas [ntegra 400 serienummer (2) Roche a/s Industriholmen Hvidovre Cobas Integra 400 nr. I: November 1999 Cobas Integra 400 nr. 2: December 2005 Godkendelse: (Underskrift, stempel og dato) Resume.Adm. overlzge. dr. med. Steen Stender Klinisk-biokemisk afd. Amtssygehuset i Gentofte 2900 Hellerup clf., Vi har i afdelingen vurderet vigtigheden af at validere korrektheden, og detektionsgrænsen. Det har ikke været muligt at fremskaffe en høj prøve til1ineartetsbestemmelse. Desuden vil vi validere den intermediære impræcision og lave præcisionsprofil, som gør det muligt at estimere variationskoefi cienter (CV) for prøver med varierende koncentration. Det har ikke været muligt at skaffe prøvemateriale i hele måleområdet. Endvidere er der foretaget beregninger til bestemmelse af måleusikkerhedsbudgettet. Oplysninger om måleinterval, analytisk specificitet, linearitet, robusthed, afsmitning og præanalytiske forhold indhentes hos producenten, da produktet er CE-mærkct (Jf."IVD-direktivet"), Disse oplysninger betragtes som valide. Resultaterne afovenstående dokumenterer, at laboratoriet anvender en analysemetode med en kvalitet, som opfylder kravene til analyserne som er fastlagt, så de ud fra en lægelig vurdering (foretaget afklinisk-biokemisk afdelings læger) vil opfylde rekvirenternes behov. V-OOS!OS Validering IgG Vers. S Side 1 af Il

2 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling OR "'NAL Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-OOSJOS 2 eksemplarer Indholdsfortegnelse: Analysedata 3 Plan for validering 3 Apparatursammenligning 4 Metrologisk sporbarhed 4 Korrekthed 4 Måleinterval 4 Detektionsgrænse 4 Analytisk specificitet 4 Linearitet 4 Intennediær impræcision og præcisionsprofil 4 Robusthed 5 Afsmitning 5 Præanalytiske forhold 5 Referenceinterval og oprindelse 6 Relativ kombineret standard måleusikkerhed 6 Kvalitetsmål 6 Resultater 6 Apparatursammenligning 6 Metrologisk sporbarhed 6 Korrekthed 7 Måleinterval 7 Detektionsgrænse 7 Analytisk specificitet 7 Intermediær impræcision 7 Præcisionsprofil 8 Robusthed 9 Afsmitning 9 Præanalytiske forhold 9 Relativ kombineret standardmåleusikkerhcd 9 Konklusion 10 Referencer 8ilagsoversigt IO IO V OOSIOS Validering IgG Vers_ S Side 2 af Il

3 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling ORIC''. AL Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-OOS/OS 2 eksemplarer Analysedata Navn, IUPAC-kode og enhed Engelsk navn og enhed Navn: P-Immunoglobulin G; massek. IUPAC-kode: NPUI98l4 Enhed: gll P-Immunoglobulin G; mass c. gll Ved aktive processer såsom kroniske infektioner og autoimmun-sygdomme Mistanke om og kontrol afmyelomatose Mistanke om levercirrose Indikation Udredning afabnonn sænkningsreaktion Mistanke om immunsvigt ved recidiverende infektioner f.eks. hos børn Apparatur Colias Inle!,,,a 400, senenr (Cobas I) Analyseprincip KvalitetssikringskontroUer Colias lntegra 400, serienr: (Cobas 2) Immunturbidimetri Intern kvalitetskontrol: HK fra DEKS Præstationsprøvning: FHK-LHK fra Labaualilv Plan for validering P-Immunoglobulin G analyseres på et fuldautomatisk analyseudstyr. Kassetten "Cobas lntegra IGG indeholder et in vitro diagnostik reagenssystem, der er beregnet til Cobas Integra systemer til kvantitativ immunologisk bestemmelse afhuman lmmunoglobulin G i serum og plasma. De oplysninger, der er at finde i producentens kitindlæg (bilag l) betragtes som valide data, da der forefindes CE-mærkning (Jf."IVD-direktivet"), afproduktet, og eftervises i den udstrækning det findes relevant på Klinisk-biokemisk afdeling. Installeringen afcobas Integra nr. I på Klinisk-biokemisk afdeling blev foretaget i november 1999, hvorfor de personer der har deltaget i valideringen/verificeringen er fortrolig med apparaturet. Cobas lntegra nr. 2 er installeret i sommeren Nedenstående beskriver, hvilke oplysninger, der fås fra producenten og hvilke vi på Kliniskbiokemisk afdeling har valgt at validere. V Validering IgG Vers. 5 Side 3 af II

4 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Valideringsrapport ror P-Immunoglobulin G Rapport V-005/05 2 eksemplarer Apparatursammenligning Patientprøver vil blive analyseret både på Cobas Integra 400 nr. l og 2. Der er derfor foretaget en apparatursammenligning ved hjælp afca. 30 patientprøver jævnt fordelt i intervallet 6, l til 19,6 gll. Det har ikke været muligt at finde prøver med højere koncentration. Metrologisk sporbarhed Oplysningerne indhentes hos producenten. Korrekthed Der er indkøbt certificeret referenceserum ERM-DA470. Det frysetørrede materiale er opløst efter vejledning og prøven er analyseret 9 gange over to dage. Værdien på det certificerede materiale er opgivet til 9,68 gll. Certifikat er vedlagt som bilag 14. Måleinterval Oplysninger indhentes hos producenten. Detektionsgrænse En metodes detektionsgrænse er den værdi, der med vis sandsynlighed er forskellig fra O, men ikke nødvendigvis kvantificeret med en eksakt værdi. Vi har valgt at undersøge detektionsgrænsen ved hjælp afen lav patientprøve med en koncentration på ca. 3,0 gll målt 20 gange på hvert apparat. Detektionsgrænsen beregnes som 5 sd. Analytisk specificitet Er måleprocedurens evne til alene at måle målestørrelsen. Oplysninger indhentes hos producenten. Linearitet Vi undersøger ikke lineariteten, da det ikke har været muligt at fremskaffe en prøve med et indhold afimmunoglobulin G, der ligger over fortyndingsgrænsen. Der foreligger ingen oplysninger fra producenten. Intermediær impræcision og præcisionsprofil Resultaterne til bestemmelse afintermediær præcision og præcisionsprofil er bestemt på frosne pools afpatientprøver og intern kontrol. I løbet af maj - juni 2005 er der løbende frosset prøvemateriale ned for senere analysering på Cobas lntegra 1 og i oktober-november 2005 for Cobas Integra 2 Til bestemmelse af intennediær præcision er der analyseret en intern kontrol og en patientprøve. Prøverne er hver analyseret 30 gange over flere dage. V-OOSIOS Validering IgG Vers. S Side 4 af Il

5 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling, L Valideringsrapport ror P-Immunoglobulin G Rapport V-005/05 2 eksemplarer Til bestemmelse af præcisionsprofil er prøverne analyseret som dobbeltbestemmeise 5 på hinanden følgende dage. Der foreligger forskellige prøver i præcisionsprofilen for de to apparater. da målingerne er foretaget på forskellige tidspunkter. Prøverne til bestemmelse afog præcisionsprofil er følgende: Cobas Integra 400 Dr_ I Prøvenwnrner. ca. niveau II!!L l- 1,3 2_ 6,S 3_ 7,S 4_ 12,0 5_ 14,0 6_ 21,S Cobas lntegra 400 Dr_ 2 Prøvellummer. ca. niveau I l'/l l- 5,0 2_ 6,S 3. 9,0 4_ 14, , ,0 Til vurdering afeventuelle outliers beregnes sd ind1ed ud fra 20 bestemmelser udført på internt kontrohnateriale (niveau ca. 8.3 gfl) målt over flere dage. Robustbed Oplysningerne indhentes hos producenten. Afsmitning Oplysningerne indhentes hos producenten. Præanalytiske forhold Oplysningerne indhentes hos producenten. V..()()SIOS Varideri", IgG Ven. S Side 5 af II

6 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling, l Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-OOS/OS 2 eksemplarer Referenceinterval og oprindelse Referenceintervallet stammer fra pjecen: "ReferenceintelValler for de Klinisk-biokemiske afdelinger i Storkøbenhavn" og "Referenceintervaller for børn "Gentofiefolderen"". Referenceintervalleme er følgende: > 15 år: 6,5-16,8 gil Referenceintervaller Klin-biokern KBH Referenceintervaller for børn (Geotoftefolderen) O-I mdr: 2,2-10,3 gll 1-7 mdr: 2,0-7,9gIL 7-12 rodr: 1,8-9,7 gfl 1-4 år5,1-14,1 gil 4 10 år: 5,7 17,2 gil år: 7,1-19,1 gil Relativ kombineret standard måleusikkerhed Analysens relative kombinerede standardmåleusikkerhed bestemmes i henhold til vejledning 0026 "Beregning af usikkerhed" og vedlægges som bilag. Kvalitetsmål Korrekthed, bias I % <5 % Måleinterval 2-100glL Intermediær impræcision, CV I % < 2,5 Relativ kombineret standard måleusikkerhed CV I % <5 % Resultater Der vedlægges kitindlæg fra Roche som bilag 1. Apparatursammenligning Der findes god overensstemmelse mellem resultaterne fra de 2 apparater ved analyseringen afde 30 patientprøver. Resultatet ses i bilag 2. Metrologisk sporbarhed Metoden er standardiseret over for IFCCIBCRlCAP referencemateriale CRM 470 (RPPHS91106l9) Se bilag l. V-OOSIOS Validering IgO Ven. S Side6afll

7 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling ORIGI, Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-OOS/OS 2 eksemplarer Korrekthed I nedenstående skema ses middeltal afde målte værdier og bias %. Cobas lote a 400 nr. l Opgivet værdi 9,68 l:/i. Middeltal (n-9) 9,75 l:/i. Bias/% 0,68 lvf. bilag 3. Cobas Inte ra 400 nr. 2 Ooeivet værdi 9,68. Middeltal In 9) 9,93. Bias % 2,57 lvf. Bilag 4. Begge apparater lever op til kravet for bias %, som er 5 % MAleinterval Måleintervallet for lmmunoglobulin G er fra producenten oplyst til 0,6-175 lifl, hvor Cobas lntegra foretager automatisk fortynding på prøver med en koncentration >37,2 gtl. Prøver der ligger mellem 0,6 og 2,3!ifL bliver opkoncentreret. Dctektionsgrænse Ved undersøgelse afdetektionsgrænsen er følgende resultater fremkommet: Cobas lntegra I: 0,16 lifl. Cobas Integra 2: 0,25 lifl. I begge tilfælde opfylder resultaterne de opstillede krav. Der henvises til bilag 15 og 16 Analytisk specificitet Der er undersøgt interferrens fra rheurnafaktorer og ikke fundet interferrens op til et koncentrationsniveau på 800 kjuil. Intermediær impræcision Til vurdering af eventuelle outliers er beregnet sdindlcd ud fra 20 bestemmelser udført på internt kontrolmateriale. Eventuelle outliers forekommer, hvis den absolutte afvigelse mellem en bestemmelse og middelværdien er >±S,SSdindled. sd ind1cd er beregnet til: v-oostos Validering IgG Vers. S Side 7 af II

8 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling RI 'AL Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-OOS/OS 2 eksemplarer Intern kvalitetskontrol I!!G Cobas 'Inte2ra nr. l Cobas Intc2ra nr. 2 Mean/g/L 8,2 8,5 sd,...,jg/l 0,28 0,27 Se bilag 5 og 6. Resultaterne afde 30 analyseringer til bestemmelse afde intennediære impræcision indtastes i regneark. Mean, sd og CV % ses i nedenstående skema. Cobas Intcl!ra 400 nr. 1 Cobas rnte ra400 nr2 Intern OC Patientnrove Intern OC Patienturøve Meanl g/l 7,95 16, ,47 sd I g/l 0,15 0,37 0,18 0,29 CV% 1,94 2,33 2,26 1,73 Poolet impræcision Cobas nr. t o Cobas nr. 2 Intern OC PatieotDrøve Meanl g/l 8,05 16,25 Sd! g/l 0,20 0,40 CV% 2,45 2,45 Se bilag 7 og 8. Dette vurderes til at være acceptabelt. Præcisionsprofil Ved analyseringen afprøverne er der fundet følgende resultater. Cobas lnte2.ta nr. 1 Prøve 1 Prove 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Mean! g/l 1,31 6,51 7,47 11,96 13,93 21,55 CV/% 1,43 2,88 2,88 3,73 4,08 2,13 lvf. bilag nr. 9 Cohas Inte2ra nr. 2 Prøve l Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøvc 5 Prøvc 6 Meanl g/l 4,95 6,56 8,99 14,20 16,47 24,13 CV/% 1,71 2,12 1,04 2, II 2,33 1,52 lvf. bilag IO Dette vurderes til at være acceptabelt. V-005(()5 Validering IgG Vers. 5 Side 8 af II

9 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling CRI.~AL Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-OOS/OS 2 eksemplarer Robusthed Der er i manualen opstillet grænser for temperatur. Temperaturen inde i instrumentet holdes på 37 C ±O,3 C. Hvis temperaturen bevæger sig uden for dette interval, giver systemet automatisk besked herom. Overstiger den omgivne temperatur 30 C, bliver kølebehovet for stort, og kølesystemet genererer en hardwarefejl. Cleaner: Systemet stopper, hvis c1eaner-temperaturen overstiger 37,5 c. Afsmitning Ingen oplysninger fra producenten Præanalytiske forbold Kun nedenstående prøvematerialer er testet og fundet acceptable. Serum: Serum opsamlet ved hjælp afprøvetagningsrøt, indeholdende gel eller trombin. Serum skal omgående separeres fra koagelet og analyseres. Plasma: Heparinplasma (Li-, Na-, H 4 -). Ved analysering afprøver i primærrør skal instruktionerne fra producenten afdisse rør følges. Holdbarhed: 3 måneder ved "C 3 måneder ved 4-8 C > 6 måneder ved _20 C Der henvises til kitindlæg bilag 1. Relativ kombineret standardmåleusikkerhed. Til beregning af måleusikkerhed anvendes den intennediære impræcision. Der er foretaget 30 på hinanden følgende målinger på prøvemateriale i to niveauer. Mean og CV % ses i nedenstående skema. Resultater poolet fra lotegra Intermediær impræcision log2 Intern QC Patieotoool Meanll!!L 8,0 16,3 CV/% 2,45 2,45 Total måleusikkerhed / % 3,0 3,0 Jvf. bilag II og 12. Dette vurderes til at være acceptabelt. V.()()S!OS Validering IgG Vers. 5 Side 9 af 11

10 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling OR AL Valideringsrapport for P-Irnrnunoglobulin G Rapport V-005/05 2 eksemplarer Konklusion Vi har i afdelingen vurderet vigtigheden af at validere den intennediære impræcision og lave præcisionsprofil, som gør det muligt at estimere variationskoeficienter (CV) for prøver med varierende koncentration. Desværre har det, med det prøvemateriale der har været tilgængeligt på KAS Gentofte ikke været muligt at validere i hele det ønskede område. Resultaterne afovenstående dokumenterer, at laboratoriet i det validerede område anvender en analysemetode med en kvalitet, som opfylder kravene til analyserne, som er fastlagt, så de ud fra en lægelig vurdering (foretaget af Kliniskbiokemisk afdelings læger) vil opfylde rekvirenternes behov. Desværre har det ligeledes på grund afmanglende prøvemateriale ikke været muligt at validere linearitet. Vi har på Klinisk-biokemisk afdeling valgt ikke at validere måleintervallet, den analytiske specificitet, robusthcden og lave afsmitningforsøg, da vi pga. produktets CE-mærkning (Jf."NDdirektivet"). betragter de tilgængelige oplysninger som valide. Referencer Roche Metodemanual: Immunoglobulin G, , V3 DA. Katalog: Standards, Standardization and Fcasibility in Clinical Chemistry and Homogeneous Immunoassays from Roche Diagnostics Bilagsoversigt 1. Kit indlæg. 2. Apparatursammenligning. 3. Korrekthed Cobas lntegra 400 nr. I 4. Korrekthed Cobas tntegra 400 nr sd indled Cobas!ntegra 400 nr. I 6. sd indled Cobas Integra 400nr Intennediær impræcision begge apparater poolet intern QC 8. Intennecliær impræcision begge apparater patientprøve 9. Præcisionsprofil Cobas Integra 400 nr. l. IO. Præcisionsprofil Cobas Integra 400 nr. 2. ll. Måleusikkerhed. 12. Måleusikkerhed. 13. Metodeblad. 14. Certifikat for refcrenceserum. 15. Detektionsgrænse Cobas!ntegra 400 nr. I. 16. Detektionsgrænse Cobas Integra 400 nr. 2. V Validc::ring IgG Vers. 5 Side IO af II

11 o Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling l Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-OOS/OS 2 eksemplarer Dokumenthistorik Side / punkt alle Ændrine / tilfoielse Rapporten er ændret, da der nu er to Cobas Intelrra 400 V-OOSIOS Validering lig Vers. S Side 11 af Il

12 LVTEGRA AL (RoChe) Immunoglobulin G (Turbidimetric) Immunglobulin G (turbidimetrisk) (IGGT) Ordrefnfonnation COBAS INTEGRAo 100 lest5 Immunoglobulin G (Turbidimetrk) Sc:rumproleins T Standard Serumprokins T Control NaO Dlluent 9% ~Iualorl robas rntegra annet Cassdle 5 x 0,5 ml SxO,sml.lXlml 3.1. l ml 6x22ml ''''mi K.:tlIlT )22 Sy~tem-ID07 666) I Kal.nr System_IO Kalnr S)'Run-1D 07 3ms KaLnt. 105$ Synun IO(JlIIIOS!l Kat.nr S)'$tem-ID KM.nr System.ID 07 S635 o K.:tt.nr )U 5)'51un.IO KaLnr. 207M337 ]22 System-JO Indikerer dffl<k an:>lyseinslrumenl{cr), hvor kassetten b.n anvendes INTEGRA INTEGRAl.001 INTEGRA 400 plus "'" Il'ITEGRA 800 Anvendelie K.:tssellen COBAS INTEGRA immunogjobulin G (Turbidimetric) (IGGn indeholder et in vitro diagnostisk reagenøyø.em. der er M:~net Iii COBAS INTEGRA S)'$lunn- til h"2lllitatlv Immunologisk bestemmd$e afhuman inullld1globulin G i ~m. pin... (lfti ICGl, 0.276) OS ctn\>r'ospinalvzsu (test IGGI'C, 0-476). Resurn6... ImmunglobuJiner ~d;yller kroppen mod fremmede organismer og aktive stoffer. ImmunglobuJiner indeholderen antigenbindende del (Fab del) og IOn Jlc.drl, hvnrafdlon sidstnævnte kan reagen: med",nu i immunsystemtt saml kompltmentiuiorc:me. Immunglobulin Fab-delm genkender antigener i oplosning (f..lu. toksinerl 0& anligc"c'r associerrt med mlkroorganismet (f..lu. haklerier 0& vir.;aj. Antigen.bindingspbdun kan fori'»ge en direktc neutralw.ring af toksiner, srnsibilw.ring af immunkompetente celler, reduktion af vi",1 smil$omhed eller udvikling af en Inl1ammatorlsk ruktion. Som d normalt resultat af en infektion stiger koncellt"'tion""," al..ue immunglobul~i ",rum. Desuden ses Icr~... ni"eauer aflgg wd auiqimmwl$)'jdommc og kronisk bepatilif. Malign cdieproliferation afen immunglobulinproducerende erilt (plasrr>3cd.kj medfører et forhøjort stn1rljli~au afet enkel! immwlglobulin (myeloml.lmmunglobulinmangler kan d<yidrs proteintabende gastrornteropati, arvelige mangler eller kan va::rc sekundære som følge af maligne forandringer ilymfeknuderne. SpædlXln' p.i tre til selc.a måneder har nedsat IgG, da n)'fødtes aktive IgG-syntese kun delvist erstatter IgG m. moderen. Bestemmelse afigg i c.rubrospinalvæn.: (CSV) anvendcs til evaluering af infektioner l unlr:tlnervesystemet, MOpl3$llleT eller- prirnacrr ocluoiogi51t.e 5}-gdomme (især multipel dierom'). Koncentrationen aflg<> i CSV kan være rorhøjd enten pi grund af liget permeabiliteti blodhjer-nebarrieren eller øgcllokai produktion af IgG dier begge dele. For specifikt at kunne identificere intmteka! produktion er det nødvendigt at korrigerr for den øg<de permeabilitet. For at bestemme den intrntekaie IgG-produktion nøjagligt kan den IgG fraktion, der er fremkommet 1>;\ grund af øget permeabilitet. korrigercs ved følgende bereg.nin~r : Forkorlet navn for nalion: IGG-R (1)..)76) Ratio - IgGcsv {m~} I a1bumincsv (mgll) En..tio> 0,27 indiiter-et en '"8eI intrald<alikg-~kk. FOI"kortd navn for ralio: IGG-I (1)..576) IgG-indeks -lggcsv (mgll) " Albumins..- W'll JgGs.,. (giill AIbumincsv ("'lill) Indeksværdier > 0.7 betragtc$ som en indikation af en forhøjet IgG $yntek. HO$ > 80'16 af personer med multipel $lderou er indekset Over 0,7. Det er k.endl, al de slkaldle paraproleu.:r, det udsondre5 ved monok1ooaic gammopatier (monoklonal immuog!obulm.:mi). kan afvige &a de rupd:ttve immunglobuliner- af poiykjonal oprindelse i ami~mensælrling og i st0rrdse. l)elle kan forringe bindingen lil anlistoffet OS dermed reducerr den oojagtige kvantiter-ing. Analy.eprincip lmmu,rurbid;m'"'!rid, ~naiy"'. rluman IgG- liander IOn udfældrung med et tpedfikt antikrum, som hestemma turbi<iinlalil.k ved 340 run. Rellc:ens-er - ørbejdsoplesnlnief RI Anti-lgG T antiserum (kanin) specifikt for human IgG, i fosfatbuffer $tabiliseret med 0,09"l6 natriumatid i flaske A (flydende). R2 ReagtllS til kontrol for antigen UCCSlI. rgg i fortyndet serum (human) stabiliseret med OP9'J' nalriumazki i flasu C (flydende). Se venli~t bssctteelw,lien for reagensopl)'ldningsmængde. Forholdsreller ae advarsler Bemærk alle M1varsler og forholdsregler. som er angivet i kapitel I, Indledning, specielt punkt 2 (materialer afhuman oprinde15e) og punkt 6 (natriumazid). Reaienshåndterlni Klar til brug V 300' IGGT

13 Specific Proteins INTEGRA COBAS tntegra 100/BOO testdeunitioner Typisk ptozone dfekt Predilution factor Postdilution factor P05tconcentration factor EM" esv Reaktionsmetode Bølgelængde AJB Caic. fi..tll<l5t Typisk måleomcide Typisk prozone "ffekt Ser:um, p/<i5ma RI Prøve lu TOlaivolumen I'r.)\'e 5pedaldiluent (SD) lu Målemetode Ab~.bcregningsmetode Reaktionsretning Ikaktionsstart me<! Kontrol for antigen excess Serum og p!lumo Reaktionsmetode Bølgelængde A Calc. firstllast Typisk mmeområde med reanalysering me<! reanalysering Pre<lilution factor Postelilution factor Posteot'loC:elllration factor Afpipetterine;sparametre esv RI Totalvolumen Kalibrering Kalibrator Kalibreringsfortyndingsratio &rum, p/ti.ma esv Ab.orbans Endpoint Stigende Pnwe Ja (me<! Rl) D RI-S-Rl 340 nm To/44 2,3-37,2 g11 ( mg/dl eller t i'-molll) gll ( mg/dl eller 4, f'molll) > 70 g/i (> 7000 mg/dl eller> 467 f'moui) 21 4,7 anbefales 4. anbefale. gi1 Rt-SDI$-R.2 340/652 run To/H 4,43-70,9 mg/l (0.44-7,09 mg/dl eller 29,5-473 nmoltl} 4, mg/i (0,«-70,9 mg/dl.iler 29, nmolft) > 405 mgll (> 40,S mg/dl eller> 2701 nmoui) Nej IO anbefales N<j mgll Diluent (H10) 5 >" ">" '>" Serumproteins T Standard 1:6,1:12.1:24,1:48,1:96 udføres automatisk af instrumentel 1:150,1:300,1:600,1:1200,1:2100, udføres automatisk af instrumentet Indtast den angivne lot5pecifikke IgG værdi for den ufortyndede kalibrator,.om er angivet i pakningsindlægget til Serumproteins T Standard. 5porbarhed; D.,me metode er standardisere! OVer for lfcclbcrlcap refereneemateriale CRM 470 (RPPHS 9t/(619) for 14 serumproteiner.' KvalitetskontIOl Kvalitetskonlrol.erum, plasma Refe""nctQmcide Patologisk område Kvalitetskontrol CSV Kontrolinterval Kontrolrzkkefølge Kontrol efter kalibrering $crumproteins T Control ejler Prednorm Protein Predpath Protein Kvantitative CSV-kontroUer anbefales til rutinemæssig kv.iitet!kontrol. 24 timer anbefales Brugerdefineret Anbefales Beregnine; COBAS INTEGRA systemer boeregner automatisk analytkoncentrationen i den enkelte prøve. For yderligere infonnatinn, se venli -'t kapitel 7. Dataanalyse. i brugermanualen (COBAS lntegra 700), ~!l~r DataanalJ'M' på online-hjælp (COBAS INTEGRA 400/400 plus/8(0). Omr~S"ingsfaktorer': gil >< 6,67 - f'molll g/i x 100 _ mg/dl mg/i x 6,67 = nmolll Molekylvægt: l" 00<l Begrænsninger - Interferens Koncentrationen :af IgG j serum er meg~t højere end i CSV-prover. For at opnå høj sensitivit.t anvendes 25,..J ufortyndet prøve til CSV-applikationen_ Denne applikation er derfor følsom over for prøve carry.over:af IgG. For al llrldgå prøve carry-over anbdal"s det at analysere CSV-prø,..r i batch mode på COBAS TNTEGRA 700/800. Kriterium: Genfinding ind~n for t. to'lli afinitial "",,"di. Ser""" p/luma Hæmolyse Icterus Upæmi ReumafaKtOrer Andre Ingen signihkant interferens. Ingen signifikant interferens. Ingen signifikant interferens. Ingen.ignifikant interferens op til et reumafaktorniveau på goo lu/ml Som me<! andr~ turnidimetriske eller ""felometriske procedurer kao denne analyse give unøjagtige resultater for p;ltienter med monoklonal gammop;lti på r:rund af individuelle prøvekarakteristika, >Dm kan vurderes..ej d...tjoforese. L' Til diagnostiske formål.kal resulmterne altid I>3mmenhoJdes med patientens anamncse, kliniske undersøgelser og andr~ r...ultate<. Kalibreringsmelode Kalibrering.bestemmel.e Kalibreringsinterval Logitllog 5 Dobbeltbestemmelse anbefales Hvert lot og som krævet if..lge kvalitetskontrolprocedurerne , V 3 DA 3/5 IGGT

14 SpeciflC Proteins INTEGRA Referencer I. Bro<toff J. Scadding GH. Male D. RoHl 1M. Qinkal lmmunology. London; Go"'..,r MedicaJ Publishing 1991: Rodansky O, Lalner AL Advances in Oinical Chernistry. New York: Academie PreS! 1971;14: Tiet. NW, ed. Oinicai Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Phibdelphia: WB Saunders 1995: Silverman 1M. Chrislenson RH. Amino acids and proteins. In: Burtis CA. Mhwood ER. eds.. Tleu Fundamentals olqinicaj Chemmry. 4th ed.. Phila&lpbia: W'B Saunders 1996: Tibbling G. Link H. Ohman S. f'rinciples olalbumin and IgG analyses in rtew"oiogk:a1 disorden l. Sand f Oin Lab Invesi 1977;37: lk<;ur W, Rapp W, Sdwmk HG. Stllriko K. Metboden lur quantitati>"cfl Bestimmunll VOn Plasmaprotrinen durch Immunprizipitalion. Z Klin Chem Klin Biochem 1968;6: Gud«WG, Narayanan S. Wi.w::r H, Zawta B.List ofanalyt~ Pre_analyticaJ Variabiet:. Brochure in: Samples: From the PatJent to the Labonuory. Darmstadt: GIT Verlag lohnson AM. A new international reference preparation for proteijls in human serum. Arm Pathol ub Med 1993;117: YOWlg DS, Huth EJ. SJ Units For Oinical Measurement. American Colkge of PhysieiUli, IO. Attaelmannan M, Levinson SS. Undenl:anding: and Identi{ying Monoclonal Gammoptlthy. ain O>em 2000;-46; LockiICh G, lhlstead. Ae. Quig/ey G, MacCa.llwn C. Age- and ICI-Ipccific pedia.tric rel1:rence intervaa: Il:udrdail" and metllodo illustratecl by me:..urement oflftufd proc:ein5.,;th thoc: Behring 1J',/ Nephdome'l~.ain O>em 1\183;34:1618_ Schumann G, Datl F. Vortlufige lw"en:nzberriche filr 14 J>ro~ine im Scnun (filr Erwadtserte) nach SI.and:mlisienlllg immw1dlcmifcher Metl>oden unter &lull auf das internationale Rderem:m.aterial CRM 470. Lab Med 1995;19: , ~iber H. The dis<:rimination between diff...::nl blond CSF barrier dysfunctions and Inflammatory ",actions of lhe ens by a recent evaluation graph for the protein prome ofcerebrospinal fluid. J Neurol. 1980;224, Referena valuts lire IIallpl.a IO IFCC/BeR/C!o.p,..ference prefh'rtjtirm CRM 470 (RPPHS 91/(619) by applying II conveni"n file/ør øf Data forefindes bol Roc:he o;",g.nostics. coa.u INTEGRA. I'REClNOItAl.. 1I1tW""'T1l..-.., v...~_"""'-'.._""'.. l_ o ~..... ~GoabH.~,I.I.uaho;ao V 3 DA 5/5 IGGT

15 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling OR " Apparatursammenligning [gg 20 IB 16 N 14 c o~ ~ 12 " ~ 10 :;, ~ o 6 U 4 2 O ~ I y I n- 30 y = 1,0508x - 0,2142 ~ Cobas Integn..00 nr. I --y=x -Lineær (y)i Differensplot (y-x som funktion af x) 1,5, c~---:------~ _... -~--.-' ' _ '.--' _ ,5..-.-' ~-; - -0,5 OK~~~-~--~--.-="--~,...~------~ :-:,:.:.:~_:_:.~.~"., _::t_ _, o. ~ ~.., ,,. 'o, -o '_ - o, _--~- 1 n - 30 I '. -~-- -~ _. -". '-., -"- 'o-, -.0, -. 'o, -., - '- -,.l.5.l.. "--'-_ ' Io, -. -"So/""væ IO%-væ' "' -S%-væ' " -IO%,væ I Konklusion: Den observeredeforskel mel/em resultaterfra de to lntegra 400 er afden ledende overlæge vurderet som uden klinisk betydning. Apparatursammenligning IgGfGrafer fl:,t yc.o l.. 0\ Side l af l

16 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte o, AL Korrekthed bestemt v.hj.a. certificeret reference materiale Analyse: P-lmlnlllwglohoJin G Målt på: Cobos Inægra nr. I Certificeret værdi: 9,68 Nr. Dato Værdi l ,66 2 9,74 3 9, ,53 5 9,44 6 9,56 7 9, ,15 9 9,96 Middel! g/l 9,746 BIAS! % 0,68 Bilag 3

17 Klinisk-biokemisk afdeling Amlssygehusel i Gcntoftc NAL Korrekthed bestemt v.hj.a. certificeret reference materiale Målt på: CobDs ",,~ro 400 nr. 1 Cenifkeret værdi: 9,68 gll N" Dato Værdi l , ,17 J 10, " ,91 5 9,77 6 9, ,77 8 9,95 9 9,80 Middel/ g1l 9,929 BIAS/o/. 2,57 Bilag 4

18 o; I L Sdindled Analyse: P-immunoglobulin G Målt Då: Cobas Jnt~K,.a nr. J I Bestemmelse nr. I Værdi I I 8,3 2 8,3 3 8,1 4 8,. S 8.3 8,4 7 8,3 8 8,5 8,,O 8,5 11 7,8 12 7,8 13 8,3 14 8,1 15 8,3 IO 8,1 17 8,0 18 7,9 19 7,7 20 7,8 sd"'dled {til 0,280 Mlddelværdl/g/L 5,5 1< Sdindled 1,538 8,185 BilagS

19 C "'"""'NAt Analyse: Sdjndled p-immunglobujin G Målt på: Cobas lntegra 400 nr. 2 I Bestemmelse nr. I Værdi I I 8,4 2 8,5 3 8,7 4 8,4 S ,7 7 8,3 8 8,0 9 8,0 IO 8,1 II 8,3 12 8,6 13 8,4 14 8,3 IS 8,8 16 8,8 17 8,2 18 8,9 19 8,8 20 8,4 sd..dltd/&fl, 0,272, Middelværdi gll 5,5 * Sd;ndlN 1,498 8,45 Bilag 6

20 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte or Al Total impræcisiou bestemt v.bj.a. Patientprove Analyse: P-lmmunaglol)ltlhl C g/1 Milt på: Cabu..~ lluf'gra JOD nr. I,.!>: lir. 1 Apparat-l Apparat-2 Nr. Værdi N,. Værdi 1 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,OJ 14 16, , , , , , ,96 IS 16,11 IS 16,34 IO 15, , ,2S 20 16,IJ 21 15, , ,J , , , , , , ,J , ,Jl 27 16, , ,4J 28 16, , , , ,49 Middel I gil 16,25 sd IgIL 0,40 CV/% 2,45 Bilag 7

21 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuse! i Gentofte Total impræcision bestemt v.hj.a. Intern k-valitctskontrol Analyse: P-lmmunoxlobllli"GgIL Målt pi: Cobus IIIIeKrfl./00 "". I Ol! /Ir. 1 Apparat-l Apparat-2 Nr. Værdi NI". Værdi 1 7,91 1 8,18 2 7,92 2 8,17 3 7,93 3 8,29 4 8,03 4 8,29 S 7,94 S 8,09 6 7,95 6 8,28 7 7,90 7 8,19 8 8,00 8 8,31 9 7,66 9 7,94 IO 8,11 \O 8, , , , , , , , ,48 IS 7,95 IS 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Middel/gIL 8,05 sd I gil 0,20 CV {0.lo 2,45 Bilag 8

22 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte CR NAL Præcisionsprofil Analyse: p- lmmunglobulin G. massek. Målt på: Integra 400 nr. l Prnve l Prnve2 Prnve 3 Prnve4 Prnve 5 Prnve6 l. hest 1,30 6,31 7,31 11,59 13,13 21,63 2. hest 1,29 6,44 7,22 1I,78 13,41 20,84 3. hest 1,31 6,35 7,35 11,45 13,26 21,65 4. hest 1,31 6,29 7,27 11,51 13,81 21,09 5. hest 1,33 6,52 7,30 11,82 14,00 21,71 6. hest 1,27 6,49 7,52 Il,B7 13,60 21,65 7. hest 1,32 6,58 7,52 12,12 14,45 21,41 8._ 1,30 6,51 7,62 12,11 14,51 21,81 9. hest 1,32 6,84 7,85 12,74 14,70 21,21 IO. hest 1,33 6,SO 7,74 12,65 14,39 22,51 IlMiddel 1,31 6,s. 7,47 11,96 13,93 21,55 Jlev I 0/. 1,43 2,88 2,88 3,73 4,OS 2,13 i =R,="=<ren=""'"_ _temu g/l N_''''"'_I:.;;r=':... ="""'="I'"r="",, 1 g/l 5,00 4,00 3,00 ~ - / ~ /X ~X )( 1,00 >$ V 0,00 0,00 5,00 10,00 g/i I-Referenceinterval -Poly. (Profil)I 15,00 20,00 25,00 Bilagm.9

23 Klinisk.-biokemisk.fdeling Amtssygehuset i Omlofte "NAt I Præcision"profil gii Analyse: '-Immunoglm "G' Milt pi: CoblJ!"lnteerø 4(WJ nr. 2 2,50 -- Pro~ I Pro~2 Prm-c 3 ~4 Pro~' Pro~' Ib<>! 5,01 6,63 8,97 14,08 16,69 24,13 2. hest 4,94 6,63 9,04 14,00 17,36 23,91 3. hest 4,92 6,62 9,08 13,86 16,42 24,74 4. best 4,93 6,85 9,06 14,21 16,80 24,63 5. bell 5,1I 6,43 8,95 14,89 16,14 24,46 '.b<>! 5,03,,SO ',90 13,99 16,20 23,7 7. b<>! 4,96 <~9 ',97 14,43 16,31 23,98 '.b<>! 4~1 <~. 9,07 14~ 16,13 24,Ol 9. b<>! 4,81 <,56 9,04 14,06 16,32 23,92 10.best 4, ,78 14,07 16,31 23,71 M;ddd... 6,S ,20 16.,47 24,1 ~/% 1,71 2,12 I," 2,11 '.JJ I~' Nedre grænse øvre grænse Referenceinrerval _kvindet ',I 14,9 ReferenceinteTVIIi - mænd ',I 14,9 X ~ 2,00 1,50 X '/ ~ X ~ -;;. U IOO, v 0,50 0,00 I 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Koncentration i gii I Referenceintcrval-kvinder Refmnl;:CintervaJ-lllI:Itd -Poly. (Profil) I Bilag Ilt. IO

24 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk biokemisk afdeling Al Måleus'i med for NPU P-Immunglobulin G; massk målt på Cobas Integra 400 lesk variation l) (CV w ) 4,5 I "E Bidrag til måleusikkerhed ".c Ir ''-~-~-~~-~~-----~~~~-~----' ~.. -" ~ 1F-=="-'=,, Analytisk ---''-=-'-''''"'''''=='d''';æ''-'''im=nr~'''o;'''sio,,""_) (CV -+_--='-'=_ ( ~ ti.' alibrator 2 ) (CV) l 66 = Ifl"_' -"::...:-'''''''iib'''m''''''''''--- -+_-7-'-''=_-11 Præanalytisk 3 ) (CVpræanalytisd Tngen oolvsnin2:er Total måleusikkerhed 3,0 De relative usikkerhedsbidrag - niveau 8,0 gii Medregnes ikke i det relative usikkerbedsbudget 0,0 o,s 1,0 l,s 2,0 2,5 3,0 3,5 D Kalibrator Analytisk D Biologisk D Præanalytisk 4,0 4,5 5.0 % Referencer: 1) Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario N, Hemåndez A, Kimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M. Current databases on bioiogica! variation: pros, cons and progress. Scand J Clin Lab Tnvest 1999; 59: ) Traceability and uncertainty Cobas Tntegra - Serumprotein-T-Standard Roche 3) Gerdes, U: Blodprøvetagning som kilde til præanalytisk variation. Klinisk biokemi i Norden 15(4); 203; Side l afl

25 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Måleusikkerhed''\JAL for NPU P-Immunglobulin G; massk målt på Cobas Inlegra 400 Biologisk variation I) (CVw) 4,5, "O Bidrag til måleusikkerhed ~ " " ~ Analytisk (CVlnlcnncdiær imdræcisionl 2,45 ='" '" Kalibrator 2 ~ ) - " «.- (CVkaJibralor) 1,66 = Præanalytisk 3 ) (CVpræanalytisk) Ingen oolvsnimær Total måleusikkerhed ~CVt~tal + CV~alibrntor + CV:ræanalyti;K 3,0 De relative usikkerhedsbidrag - niveau 16,3 gil Medregnes ikke i det relative usikkerhedsbudget 0,0 o,s 1,0 l,s Z,O Z,5 3,0 3,5 O Kalibrator.Analytisk D Biologisk O Præanalytisk 4, ,0 % Referencer: l) Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario lv, Hernandez A, Kimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M. Current databases on biological variation: pros, cons and progress. Seand J Clin Lab Invest 1999; 59: ) Traceability and uncertainty Cobas Integra - Serumprotein-T-Standard Roehe 3) Gerdes, U: Blodprøvetagning som kilde til præanalytisk variation. Klinisk biokemi i Norden 15(4); 203; Side I af I

26 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling ( Melodeblad nr. M-055/06 NPU19814 P-Immunglobulin G; massek... DANAK DAM Reg.n. foof. ---, ""--',..., 3 eksemplarer IUdarbejdet af: Ta!!et i bru!!; 6/62006 Revision; Rum nr.: Britta Nielsen Erstatter: 9/ /62008 'Se Indikation Tidspunkt for prøvetagning Forberedelse af patient Prøvetagning og minimumsmængde Prøvehåndtering og forsendelse Præanalytiske fejlkilder Rekvisition i lee Ved aktive processer såsom kroniske infektioner og autoimmun-sygdornme Mistanke om og kontrol af myelomatose Mistanke om levercirrose Udredning afabnorm sænkningsreaktion Mistanke om immunsvigt ved recidiverende infektioner feks. hos børn Hele døgnet Ingen Glas med gul prop, indeholdende gel. Minimumsmængden er 2 ml. Alternativt kan benyttes: Glas med rød prop uden tilsætning. Glas med grøn prop, indeholdende Na-Heparin 68 lu. Glas med lilla prod. indeholdende K,-EDTA 5,4 mg. Hvis prøven ikke er taget i gelglas, skal serum/plasma straks separeres fra blodkoa~el Ingen På side 2 ved afkrydsning udfor "IgG" > 15 år: ,9 g/i Il-IS år: 7,1-19,lg/I 5-10 år: 5,7 ~ 17,2 g/i Referenceinterval 2-4 år: S,I-14,lg/I 8 mdr.-i år: 1,8-9.7 g/i Resultatvurdering Referencer 2 mdr.-7 mdr.: 2,0~ 7,9 g/i O-I mdr.: 2,2-10,3 ll!i. Førhøjet immunglobulin ses ved aktive processer, der stimulerer immunsystemet. Ved de fleste infektioner samt ved reumatoid arttit og sekundær biliær cirrose stiger både IgA, IgG og IgM. Høje værdier uden øgning afandre immunglobuliner ses ret ofte ved SLE og kronisk aktiv hepatitis. Desuden ved større abcesser, knowemetastaser Oll tidlig stadie afsarkoidose. Jørgen Lyngbye: Dansk Laboratorie Medicin. En Håndbog_ Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck AIS 200 I. ROeRE Metode Manual: lmmuno~lobulin ,V3 DA M..o551gO Side I af2

27 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Dato: "(».. t..:0 dd-mm-år Metodeblad nr. M-055/06 NPUl9814 P-Immunglobulin G; massek. DANAK EXAM Rasl."'. lod'! 3 eksemplarer Rekvisition af supplerende undersøgelser Registrering af prøvetager Opbevaring af prøvemateriale efter analyserine: Hvis der ønskes udført supplerende undersøgelser på prøven, kan dette ske ved telefonisk henvendelse til Klinisk-biokemisk afdelin~. Alle prøver, der er udtaget afklinisk-biokemisk afdelings personale, registres i laboratorie-edb-systemet med navnet på prøvetager. Prøver, der ikke er udtaget afklinisk-biokemisk afdelings personale, vil blive registreret i laboratorie-edb-systemet som "taget afafdelingen". Ønskes yderligere sporbarhed til IprøvetaRer, skal dette registreres i patientens journal. Prøvematerialet opbevares, således at analyse-egnethed sikres under hele analvse~angen. Udføres Svartider Analyseprincip Apparatur I dagarbejdstiden. Rutine: Haste: Samme dag. Kan ikke bestilles som haste. Immunglobulin G danner med et specifikt antistofet precipitat, som måles turbidimetrisk ved 340 nm. COBAS INTEGRA 400 fra Roehe 3,0 % (kone. - 8,0 g/i). Relativ måleusikkerbed 3,0 % (kone. ~ 16,3 l!ill. Kalibratoren (Serumprotein-T-Standard) er sporbar til Sporbarhed på kalibrator lfccfbcrlcap reference materiale CRM 470 (CRM ~ Certified Reference Material Eurooeant Detektionsgrænse Måleinterval Ringegrænse Bemærkninger 0,25 g/i 0,6-175 g/i (automatisk fortyndinglopkoncentrering) [ngen Ingen M-05~ IgO Side 2 af2

28 \ ( ""INAL' CERTIFICATE OF ANALYSIS N HUMAN SERUM Proteins in the reconstituted material Certified value 1 Uncertainty 2 g/l g/l TRANSTHYRETIN ITTR\ ALBUMIN (ALB) 39.7 'o, O.B a, ACID GLYCOPROTEIN AIAG k ~6 oob - '80...lil.005 a, ANTITRYPSIN (AIAT) '" 'A~. t;"~q~]; ~".J/,o.011 CERULOPLASMIN (CER) '0' a, MACROGLOBULlN A2M\ HAPTOGLOBIN (HPT) 'Ol x.1h z. <!o b&.009 TRANSFERRIN TF) 2.45 (a "",1/<" '"".;la 0.06 COMPLEMENT C3e C3e COMPLEMENT C4 C4\ 0.151" C-REACTIVE PROTEIN CRP) ICJ)Ic JOf)tJ_ -1,q IMMUNOGLOBULlN G 'lag 9.68 '" 0.10 IMMUNOGLOBULlN A 'loa 1.96 '0' 0.04 IMMUNOGLOBULlN M '10M 'o, a 1 ANTICHYMOTRYPSIN (ACT) { 0.015, When the material is reconstjtuted according to tha specified procedure (see next page). The vatues are tha unweighted means of 3 14 accepled mean values, independently obtained by 3 14 laboratories, by calibration against tha materials specified in (4) below. Values transferred from: (., = Pure Proteins IO' = USNRP C,,' = 1st Intl. Std. erp 85/506 'o) = highly purified and recombinant AGT 1" The certified uncertainty is tha half-width of 1he 95 % confidence interval of the mean defined in 1). k-factors were chosen according to the t-<!istribution depending of the number of accepted sets of results.. Thls certificate IS vahd untll 05/2006, thls valldlty may ba extended as further evldence of stablhty becomes avaliabie. The mimmum amount of sample to be used is 500 1Jl. Accepted as an ERM<!l, Geel, May 2004 // Signed: ~ Prof. Dr. Hendrik Emons Unit for Reference Materials EG-DG JRC-IRMM Retieseweg Geel, Belgium AI lojiowing pages are an'lntegral part of!he ærtillca1e. Page 1 af 3

29 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygc:huset ; Gc:ntoftc: OI-{) Detektionsgrænse Analyse: P-lmm"'li1J:lobulill G gll. Målt på: Cohas III{/!gra nr. l Nr. Dato Værdi I 2,81 2 2,79 3 2,88 4 2,88 5 2,87 6 2,88 7 2,88 8 2,83 9 2,85 IO 2,88 Il 2, , , , , , , , , ,83 Middel 2,845 Detektionsgrænse (5sd) 0,16 Bilag 15

30 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset j Gentofte ORIGINJ)t Detektionsgrænse Analyse: P-fnllnll.no;.:lub/l!i1l G ~/L Målt på: ("bas IlIlf!grø nr. 2 Nr. Dato Værdi ,26 2 3,25 3 3, S 3,24 6 3,25 7 3,32 8 3,31 9 3, , , , , , , , , , , ,31 Middel 3,261 Detektionsgrænse (5sd) 0,25 Bilag 16

Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/032008. Lotte Heckmann

Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/032008. Lotte Heckmann Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V-066/01 2 eksemplarer Valideringsperiode: Arbejdsgruppe: Udstyr: NPU koder Ibrugtagningsdato Godkendelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Professionsbachelorprojekt af Valentina Knezic Kokanovic (205405 BIOLYT) Periode: 17.03.2014.

Læs mere

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Opgave løsere: Annette Larsen Studie nr: 99905 Klasse/modul: Hold 7/modul 14 Antal tegn: 42.542 Opgaves type og fag Profession

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.4 Miljøfarlige stoffer i muslinger Britta Pedersen Martin M. Larsen Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelcelle)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelcelle) REF 7900001 16 Testsæt Circulating Tumor Cell Kit (Epitelcelle) I e631600001_da ANVENDELSESFORMÅL Til in vitro-diagnostik. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit er beregnet til tælling af cirkulerende

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 2. udgave Godkendt: 02-01-2008 Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner

Læs mere

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr. 05015278001) Og Applied BioSystems 7500

Læs mere