Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum 30. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum 30. maj 2013"

Transkript

1 Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum 30. maj 2013 Dansk økonomi er fortsat udfordret. Der investeres ikke nok i danske virksomheder, og der bliver ikke skabt tilstrækkeligt med nye private arbejdspladser. Dette skyldes ikke kun den internationale økonomiske krise, men også at Danmark ikke er tilstrækkelig konkurrencedygtig. Regeringen har senest med Vækstplan DK taget et vigtigt skridt i retning af at forbedre konkurrenceevnen ved at sænke virksomhedernes omkostningsniveau og gennem en række initiativer at styrke produktiviteten. Samtidig styrker regeringens vækstplaner udviklingsmulighederne på større erhvervsområder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft. Syddansk Vækstforum har ligeledes med sin erhvervsudviklingsstrategi for taget en række initiativer for at fremme ny vækst og jobskabelse i regionen via tre forretningsområder: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv. Vækstforums indsats skal blandt andet ses i lyset af OECD s anbefalinger i rapporten Reviews of Regional Innovation: Central and Southern Denmark Regeringen og Syddansk Vækstforum er enige om, at den nationale og den regionale indsats for vækst og nye private arbejdspladser skal ses i sammenhæng, og at der er behov for bedre koordination både mellem de enkelte vækstfora og mellem den nationale og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Derved opnås størst mulig effekt af de midler, der anvendes på området. Parterne indgik i forsommeren 2012 en aftale om et regionalt vækstpartnerskab og har bl.a. som led i udmøntningen af aftalen udarbejdet en fælles klyngestrategi, ligesom Syddansk Vækstforum har bidraget med indspil til arbejdet i regeringens vækstteams, til strategien for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark og til evalueringen af kommunalreformen på området for regional udvikling. Hertil kommer initiativer, som fortsat er under udmøntning. Det gælder fx det løbende samarbejde om at styrke det grænseoverskridende samarbejde og et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet. Samtidig er koordination og samarbejde på tværs af vækstfora styrket på en række områder, fx indsatsen i regi af partnerskabet for sundheds- og sygehusinnovation, Dansk Design og Arkitektur Konsortium i tilknytning til den regionale satsning Design2innovate og det Nationale Kontaktforum for Vækst i Vindmøllesektoren. Parterne vil med denne aftale særligt sætte fokus på initiativer, der følger op på evalueringen af kommunalreformen og arbejdet i vækstteams mv. Parterne er på den baggrund enige om en række initiativer inden for tre indsatsområder: 1. Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv. 2. Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen 3. Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination Parterne vil med inddragelse af Danmarks Vækstråd løbende overvåge fremdriften i aftalen om vækstpartnerskabet, der gennemføres inden for eksisterende økonomiske og administrative rammer. 1

2 1. Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv. Regeringen har som led i arbejdet med ny erhvervs- og vækstpolitik nedsat vækstteams på otte større erhvervsområder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft. Vækstteams har fået til opgave at foretage et servicetjek af vækstvilkårene på de enkelte erhvervsområder. Arbejdet skal munde ud i konkrete bud på, hvordan vækstmulighederne for virksomhederne kan styrkes. På baggrund af anbefalingerne vil regeringen fremlægge konkrete vækstplaner på de enkelte erhvervsområder. Der er nedsat vækstteams for Det Blå Danmark, kreative erhverv design, vand, bio og miljøløsninger, sundheds- og velfærdsløsninger, energi og klima, fødevarer, turisme og oplevelsesøkonomi samt IKT og digital vækst. Parterne er enige om at iværksætte nedenstående konkrete initiativer, der følger op på arbejdet i vækstteams og de foreløbigt fremlagte vækstplaner, og som er aktuelle i forhold til Syddansk Vækstforums arbejde med at udmønte sin erhvervsudviklingsstrategi. De kommende vækstplaner kan danne grundlag for yderligere konkrete samarbejdsprojekter mellem Vækstforum og regeringen, herunder eksempelvis om indsatsen på turismeområdet og fremme af vækstpotentialerne på IKTområdet. a) Offentligt privat samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation, herunder markedsudvikling i tilknytning til nyt sygehusbyggeri Danmark har en veludbygget og på mange måder effektiv og velfungerende sundhedsog velfærdssektor, som løbende udvikler og fornyer sig. Bl.a. er der afsat over 40 mia. kr. til investeringer i nyt sygehusbyggeri i Danmark over de næste ti år. En stor del af den viden og de kompetencer, der vedrører planlægning, levering og opfølgning på sundhedsydelser er imidlertid indlejret i den offentlige sektor i Danmark. Skal vækstpotentialet udnyttes inden for disse erhvervsområder, er der derfor behov for, at virksomhederne får bedre mulighed for at drage nytte af viden og kompetencer i den offentlige sektor til udvikling af konkrete produkter og services, der kan afsættes på det internationale marked. Gode rammer for virksomhederne på området vil også bidrage til udviklingen af sundhedsvæsenet gennem nye og bedre behandlinger, velfærdsteknologiske løsninger og serviceydelser til gavn for patienterne. Vækstforum vurderer, at der i Region Syddanmark er opbygget et velfærdsteknologisk fyrtårn forankret i og omkring Forskerparken i Odense, som kan bidrage til at fremme udnyttelsen af det erhvervsmæssige potentiale på sundheds- og velfærdsområdet i hele landet. De erhvervsmæssige styrker i Region Syddanmark er inden for specielt automation, intelligente hjælpemidler, telemedicinske løsninger og IT-systemløsninger. De konkrete indsatser tæller blandt andet Innovationspartnerskabet UNIK, SPIR initiativet Center for Robotteknologi, erhvervsklyngen Welfare Tech, Welfare Tech Invest, Accelerace Welfare, som er et elitetræningsforløb/-center for iværksættere indenfor sundheds- og velfærdsinnovation, Healthcare DENMARK (Sundheds- og velfærdskonsortiet) og Syddansk Sundhedsinnovation, med Innovatoriet (testcenter) og EU-initiativer inden for blandt andet telemedicin samt innovative offentlige indkøb, hvor Syddanmark ønsker at være national spydspids. 2

3 Syddanmark stiller en række tilbud til rådighed nationalt: Testfaciliteter, rådgivning om og værktøjer til offentlig-privat innovation og samarbejde samt innovative offentlige indkøb, samarbejde med regionens sygehuse, psykiatriske og sociale institutioner om udvikling og implementering velfærdsteknologiske løsninger, matchmaking og samarbejde i regi af erhvervsklyngen Welfare Tech. Derudover er der elitetræningsforløb for iværksættere samt etableret en ordning hvor virksomheder, der etablerer sig i Syddanmark inden for sundheds og velfærdsområdet kan søge om risikovillig kapital. Et næste større initiativ i vækstforums satsning forventes at være etablering af et internationalt teknologisk testbed i Syddanmark for velfærdsinnovation samt et Knowledge and Innovation Community (KIC) for sund levevis og aktiv aldring. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativer: Iværksætte forsøg om markedsudvikling i tilknytning til sygehusbyggeri. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Erhvervs- og Vækstministeriet vil i efteråret 2013 invitere Region Syddanmark til en drøftelse af muligheder for, at virksomheder får mulighed for at få adgang til at omsætte offentlig viden og kompetence på sundheds- og velfærdsområdet til at udvikle og afprøve nye forretningskoncepter i forbindelse med regionens investeringer på 12 mia. kr. i sygehusbyggeri. Indsatsen vil bygge ovenpå de allerede eksisterende initiativer i Region Syddanmarks velfærdsteknologiske satsning og vil ske i et samarbejde med bl.a. Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech. Dansk deltagelse i EU-programmer for videnopbygning og innovation. Region Syddanmark har igennem længere tid været førende inden for sund levevis og aktiv aldring, bl.a. igennem European Innovative Partnership (EIP). Gennem et tæt samarbejde med Edinburgh Universitet og NHS (National Health Service) Skotland er der etableret et internationalt konsortium omkring udvikling af et Knowledge and Innovation Community (KIC) på dette område. Et KIC er et offentlig-privat partnerskab med fokus på aktiviteter inden for forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab, og udbydes af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT). Regeringen arbejder for dansk deltagelse i et eventuelt KIC blandt andet for sund levevis og aktiv aldring. Regeringens opbakning til dansk deltagelse i et evt. KIC vil derfor bl.a. ske i løbende forhandlinger i Ministerråds- og Kommissionsregi. Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil invitere Syddansk Vækstforum, de øvrige regionale vækstfora og andre relevante parter til at drøfte mulighederne for at indgå i processen med at fremme etableringen af et KIC på området og sikre dansk deltagelse heri. b) Samarbejde om robotteknologi Syddansk Vækstforum har i deres handlingsplan fokus på at udvikle målrettede initiativer, der kan styrke eksporten inden for velfærdsteknologi i et formaliseret samarbejde med bl.a. Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder Eksportrådet og Fonden til Markedsføring af Danmark. Vækstforum har ligeledes prioriteret at medvirke til etableringen af et internationalt strategisk forsknings- og innovationssamarbejde (SPIR) med fokus på at udvikle og kommercialisere velfærdsteknologier og -services. Flere aktører i regionen har også 3

4 indgået samarbejder med japanske virksomheder om fx at teste deres produkter. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Styrke samarbejdet med Japan om velfærds- og robotteknologi, herunder afsøge mulighederne for at indgå et Memorandum of Understanding med Japan på området. Erhvervs- og Vækstministeriet inviterer i foråret 2013 Region Syddanmark til en drøftelse af, hvordan danske virksomheder, myndigheder og videninstitutioner kan bidrage. Et memorandum kan styrke samarbejdsmulighederne mellem Japan, der er førende inden for velfærds- og robotteknologi, og Danmark, der kan tilbyde et fleksibelt testmarked samt kompetencer inden for applikation af ny teknologi. Samtidig vil et memorandum styrke Danmarks position i forhold til Tyskland og Sverige om at blive Japans foretrukne partner inden for robotteknologi. c) Samarbejde om energi Danmark står stærkt på energiområdet. Energisektoren bidrager i dag i høj grad både til økonomisk vækst i Danmark og til at løse en af tidens helt store samfundsudfordringer om at gøre verdens energiforsyning mere ressourceeffektiv. Danske virksomheder gør sig gældende inden for en række teknologier fx vindenergi, bioenergi og effektiv udvinding af fossile ressourcer. Ligesom Danmark er i gang med en ambitiøs grøn omstilling har andre lande også fået øjnene op for vækstpotentialet i at kunne levere de rigtige grønne løsninger, og der er derfor mere konkurrence på området. Derfor er der behov for, at vi i Danmark bliver endnu skarpere på, hvad vi er gode til og fokuserer på at videreudvikle disse kompetencer. Regeringen og Syddansk Vækstforum vil derfor samarbejde om nedenstående initiativer: Lindø Offshore Renewables Center. Offshoreenergy.dk repræsenterer hele offshore værdikæden med 270 virksomheder fra hele landet. Offshoreenergy.dk (tidligere Offshore Center Danmark) er et nationalt Innovationsnetværk og Europæisk Guldklynge. Parterne er enige om, at bakke op om Lindoe Offshore Renewables Centers (LORC) arbejde for at blive udpeget som internationalt testcenter blandt de danske testfaciliteter inden for vindteknologi (Europæisk ESFRI) og et af SET-planens europæiske netværk af 5-10 europæiske testfaciliteter for test og vurdering af vindturbine systemer. (SET: EUs Strategi for Energi Teknologi). Udvikling af Offshoreenergy-klyngen. Partnerne er enige om, at klyngen Offshoreenergy.dk skal fremme udvikling og innovation i olie/gas leverandørkæden. Som led heri er det vigtigt at der sikres tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft, bl.a. ved at sikre relevante uddannelsesmuligheder, gode mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og ved at fremme iværksætteri og sidestepping. Lean Energy Cluster. Klyngen repræsenterer virksomheder, der arbejder indenfor energieffektivisering, intelligente energisystemer og dele af grøn energiproduktion. Klyngen har ca. 200 virksomheder, ca arbejdspladser 4

5 og en omsætning på 24 mia. kr. (2009). Cirka halvdelen af virksomhederne er beliggende i Region Syddanmark. Branchen har oplevet betydelig vækst de seneste 10 år, og området Power Electronic har en forventning om vækstrater på 20 % de kommende fem år. En af klyngens væsentligste udfordringer for at fastholde væksten er, at sikre kvalificeret arbejdskraft og tiltrække spidskompetencer samt adgang til forskning og udvikling. Syddansk Vækstforum vil invitere Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt universiteter og andre relevante parter til at drøfte konkrete udfordringer og mulige løsninger. d) World Design Capital og designpartnerskab Danmark har en række erhvervsmæssige styrker inden for design og kreative erhverv. Dansk design og arkitektur er kendt verden over, og den danske mode- og beklædningsbranche har de senere år øget omsætningen markant. Samtidig ses en stigende international efterspørgsel efter livsstils- og designprodukter samt en øget efterspørgsel efter kreativt, digitalt indhold til brug på smartphones, tablets mv. Desuden er der stigende fokus på, hvordan design og kreative erhverv kan bidrage til innovation og vækst i produktions- og servicevirksomheder i det øvrige erhvervsliv. Regeringen har i februar 2013 fremlagt sin vækstplan for kreative erhverv design. Vækstplanen indeholder en række initiativer, som bl.a. skal styrke de kreative erhvervs forretningsmæssige kompetencer og adgang til finansiering samt positionere Danmark som et internationalt vækstcenter for arkitektur, mode og design. Regeringen og Syddansk Vækstforum er enige om at styrke væksten i de kreative erhverv. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativer: Forundersøgelse vedrørende Danmark som World Design Capital. Regeringen og Syddansk Vækstforum vil afsøge perspektiverne i, at Danmark bliver vært for den store internationale designbegivenhed World Design Capital. Der etableres i samarbejde med Markedsføringskonsortiet for arkitektur, mode og design en projektgruppe med repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Syddansk Vækstforum, Vækstforum Hovedstaden og andre relevante aktører. I forbindelse med projektgruppens arbejde vil deltagerne drøfte finansiering af såvel forundersøgelsen som en egentlig ansøgning vedr. Danmark som World Design Capital, herunder hvordan Region Syddanmark fx med invitation af Region Midtjylland og Region Nordjylland - kan synliggøre og igangsætte designrelaterede aktiviteter i de vestdanske regioner, som kan bidrage til at profilere hele Danmark som designnation. Udbredelse af professionelle forretningsudviklingsforløb for iværksættere. Professionel sparring og udviklingsforløb kan styrke de kreative virksomheders forretningsmæssige fokus og gøre dem attraktive for investorer. Regeringen vil styrke de kreative erhvervs adgang til Proof-of-Business sparringsforløb samt udvikle et landsdækkende acceleratorprogram for virksomheder i de kreative erhverv. Erhvervs- og Vækstministeriet vil sammen med Syddansk Vækstforum og andre relevante aktører i regionen aftale, hvordan Proof-of-Business og acceleratorforløb udbredes til de kreative erhverv i Region Syddanmark, herunder hvordan indsatsen kan finansieres og markedsføres. 5

6 Partnerskab for styrket designanvendelse i virksomheder. Design og designdrevet innovation kan medvirke til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Regeringen og Syddansk Vækstforum vil samarbejde om at styrke virksomhedernes designanvendelse og understøtte udviklingen af en stærk og kommercielt orienteret designbranche. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i samarbejde med blandt andet Dansk Design Center og andre aktører etablere et partnerskab, der skal styrke virksomhedernes brug af design som konkurrenceparameter og fremme interaktionen mellem Danmarks større industrivirksomheder og de mange kreative designbureauer. Regeringen bidrager med finansiering til opstart af initiativet og Syddansk Vækstforum vil indgå i partnerskabet og bidrage fx med erfaringer og viden om designdrevet innovation. I partnerskabet vil fx også kunne drøftes udbredelse af designanvendelse i små og mellemstore virksomheder, hvilket blandt andet Design2Innovate gennem flere år har opbygget erfaringer med i Region Syddanmark. e) Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning Der er fortsat områder i Region Syddanmark, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den bredbåndshastighed eller den mobilforbindelse, de ønsker. Dette kan hæmme erhvervsudvikling og bosætning i regionen. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Lokalkendskab skal understøtte udbredelsen af bredbånd. Vækstforum Syddanmark skal gennem sit lokalkendskab bidrage til at identificere områder i regionen, hvor begrænset adgang til bredbånd med højere hastigheder er en hindring for erhvervsudvikling og bosætning. Som et initiativ under Den regionale Udviklingsplan har regionsrådet allerede indledt en dialog med kommunerne om en sådan afdækning af udfordringen og mulig indsats. Vækstforum har i den sammenhæng mulighed for at understøtte udbredelsen af bredbånd med højere hastigheder og mobildækning i områder med dårlig dækning, fx ved udbredelse af information, fælles planlægning i samarbejde med bredbåndsudbyderne og intelligente, offentlige indkøb. Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har en stor viden på området, som vil kunne hjælpe regionerne med at identificere vækstforums muligheder. Erhvervs- og Vækstministeriet vil tage initiativ til et møde med regionsrådet, Vækstforum og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om de regionale muligheder for at fremme bredbånds- og mobildækningen i området. f) Vækstløft til små og mellemstore produktionsvirksomheder Danmark har en bred underskov af mindre og mellemstore produktionsvirksomheder. Internationale sammenligninger viser dog, at Danmark har sværere ved at skabe vækstvirksomheder end sammenlignelige lande. Det er vigtigt, at der skabes nye produktionsjob i Danmark. Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at øge produktiviteten og fastholde produktion gennem øget automatisering. Indsatsen er målrettet små- og mellemstore virksomheder på tværs af brancher i Region Syddanmark, hvor virksomhederne bl.a. tilbydes hjælp til afdækning af automatiseringspotentiale og bistand til praktiske implementerbare strategiplaner for virksomhedernes automationssystemer. Der er ligeledes med Power Push og Lån en Leder igangsat initiativer, som sigter mod at løfte kompetenceniveauet blandt 6

7 medarbejdere og ledere i små og mellemstore virksomheder. Med udgangspunkt i Syddanmarks allerede igangsatte indsatser, er parterne derfor enige om følgende konkrete initiativ: Samarbejde om vækstprogram. Parterne er enige om at samarbejde om et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder, der udbydes via de regionale væksthuse i samarbejde med bl.a. GTS erne. Vækstprogrammet vil i Region Syddanmark bygge videre på infrastrukturen og erfaringerne fra Vækstforums allerede igangsatte indsatser og vil i relevant omfang kunne udvides med initiativer inden for digitalisering, forretningsmodeller målrettet vækst, beskyttelse og kommercialisering af viden mv. Virksomhederne vil få mulighed for at få fx en konkret gennemgang af virksomhedens automatiseringspotentiale. Vækstprogrammet vil blive koordineret med andre relevante indsatser, herunder det kommende program for videnbaseret innovation i SMV er (DK-SMV), jf. regeringens innovationsstrategi. g) Øget genanvendelse og ressourceeffektivitet på tværs af regioner og erhvervsområder Den stigende efterspørgsel efter ressourcer har i en årrække presset råvarepriserne op, og evnen til at genanvende er således blevet et vigtigere konkurrenceparameter. Nye grønne forretningsmodeller med fokus på re-design af produkter og produktionsprocesser kan øge genanvendelse eller helt fjerne spild. Hvor der allerede er spild, viser erfaringer fra bl.a. Kalundborg og Storbritannien med industriel symbiose, at én virksomheds spildprodukt kan være en anden virksomheds ressource. Spildprodukter såsom halm, biologisk affald fra fx fødevareproduktion, dagrenovation mv., kan bl.a. være en vigtig ressource. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativer: Udbredelse af industriel symbiose. Der er igangsat et nationalt program om mindre spild gennem industriel symbiose, hvor alle regionerne deltager. Vækstforaene skal bl.a. på basis af regionale erhvervsmæssige styrker hjælpe med at udbrede symbiosesamarbejder mellem virksomheder. Syddansk Vækstforum indgår i programmet med hovedvægt på energirelaterede symbiosesamarbejder, herunder f.eks. proces- og overskudsvarme. Fremme af grønne forretningsmodeller. Der er etableret en Grøn Omstillingsfond. Parterne vil med afsæt heri indgå et samarbejde om et program, der kan bistå små og mellemstore virksomheder i deres udvikling, fx vedrørende redesign af produkter og produktionsprocesser. Det forudsættes, at indsatsen ligger inden for Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, og at projekterne lever op til Syddansk Vækstforums krav til effekt. 2. Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne har brug for adgang til kvalificeret arbejdskraft for at kunne skabe vækst og flere arbejdspladser. Arbejdskraftudbuddet skal derfor bedst muligt matche efterspørgslen fra virksomhederne for at bidrage til at reducere ledigheden. 7

8 Erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen er delt mellem en række offentlige aktører. Region Syddanmark har under Den Regionale Udviklingsplan iværksat og finansieret oprettelsen af Work Live Stay, der er et samarbejde mellem private virksomheder, kommuner, region og det statslige beskæftigelsessystem ved workindemark om at forbedre muligheden for, at såvel private som offentlige virksomheder kan tiltrække og fastholde højtuddannede og specialister fra ind- og udland. Syddansk Vækstforum har desuden igangsat en særlig talentsatsning, som styrker indsatsen for, at syddanske virksomheder har adgang til de kompetencer som de efterspørger både på kort og langt sigt. Indsatsen indeholder en række forskellige virksomhedsrettede elementer. Virksomheder får tilbud om opkvalificering af medarbejdere på baggrund af en vækstplan for virksomheden, ligesom virksomheder får tilbud om at få tilført eksterne ledelseskompetencer i en kortere periode. Der er elementer, der skal tiltrække udenlandske bachelorstuderende mhp. ansættelser i syddanske virksomheder, ligesom der er fokus på at tiltrække og fastholde indenlandske og udenlandske færdiguddannede. Sammen skal initiativerne bistå med at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere fra ind- og udland. For at styrke aktørernes indbyrdes samarbejde og den virksomhedsrettede indsats vil parterne i 2013 sætte fokus på: Beskæftigelse i Danmark ved større anlægsprojekter Parterne vil arbejde for at understøtte udviklingen af kompetent, dansk arbejdskraft for dermed at fremme dansk beskæftigelse ved etableringen af planlagte anlægsprojekter som større sygehusbyggerier og infrastrukturprojekter, som fx Femern Bælt, metrobyggeri, jernbaner, motorveje, letbaner mv. Beskæftigelsesministeriets ekspertudvalg vedrørende kvalifikationsbehov og uddannelsesinitiativer for ledige er pt. i gang med at kortlægge arbejdskraftbehovet set i lyset af de store infrastrukturinvesteringer med henblik på at kunne komme med anbefalinger om uddannelsestiltag for ledige. Parterne er enige om: Implementering af relevante initiativer fra Beskæftigelsesministeriets ekspertudvalg vedrørende infrastrukturinvesteringer og kvalifikationsbehov og uddannelsesinitiativer for ledige. Efter ekspertudvalget har afgivet sin rapport og anbefalinger til regeringen, drøftes de relevante initiativer af de regionale vækstfora og de regionale beskæftigelsesråd med henblik på, hvordan man bedst muligt kan understøtte implementeringen af de relevante initiativer. Den regionale indsats kan fx bidrage til koordineret opkvalificering af arbejdsstyrken via midler fra Socialfonden. Styrket samspil mellem vækstfora og beskæftigelsesråd Der er behov for at øge samarbejdet mellem vækstfora og beskæftigelsesråd i regionerne. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Samarbejde mellem Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd. Parterne er enige om, at sekretariaterne for vækstforum og beskæftigelsesregionens sekretariat i større omfang samarbejder og er i dialog om udviklingen af relevante initiativer, således at opkvalificering og beskæftigelsespolitiske overvejelser i den tidlige udviklingsfase indtænkes i relevante regionale erhvervsfremmeprojekter. Vækstforum vil senest i foråret 2014 indgå en aftale med det regionale beskæftigelsesråd om et operationelt samarbejde herom. 8

9 Samarbejdet kan med fordel omfatte en strategi for samarbejdet om opkvalificeringsindsatsen med VEU-centret og kan tage udgangspunkt i det eksisterende dialogforum, hvor vækstforumsekretariatet, de regionale VEU centre og Beskæftigelsesregionen er repræsenteret. Beskæftigelsesrådet og det regionale vækstforum vil desuden fortsat være gensidigt repræsenteret. Styrket koordination i kontakten til virksomheder Parterne er enige om at sikre større sammenhæng i den virksomhedsrettede kontakt fra offentlige erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesaktører, med henblik på at styrke koordination og større effekt i indsatsen. En række aktører anvender i dag kundekontaktsystemer, der gør det muligt for de offentlige aktører at få kendskab til andre offentlige aktørers kontakt til private virksomheder. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde. Erhvervs- og Vækstministeriet vil indkalde til en drøftelse om Væksthusenes kunderegistreringssystem (CRM) for herigennem at få en viden om mulighederne i dette system, i forhold til at sikre koordination såvel i det virksomhedsopsøgende arbejde som ved registrering i forbindelse med opkvalificerings- og beskæftigelsesindsatsen. Parterne er opmærksomme på, at mange nøgleaktører allerede har etableret CRM-systemer. Styrket grænseoverskridende samarbejde Region Syddanmark har særligt fokus på samarbejdet over den dansk-tyske grænse, bl.a. med udgangspunkt i de syddanske klyngesatsninger. Parterne er derfor enige om at samarbejde om følgende initiativer: Kvalificeret arbejdskraft: Parterne er enige om at sikre kvalificeret arbejdskraft bl.a. ved at undersøge mulighederne for at forbedre rammerne for arbejdet omkring grænsependlerrådgivning og nedbrydelse af grænseoverskridende barrierer for virksomheder og arbejdstagere. Der kan i den forbindelses ses på erfaringerne fra Øresundsregionen. Grænseoverskridende universitetssamarbejde: Det grænseoverskridende universitetssamarbejde bidrager til sikre regeringens mål om øget internationalisering og samarbejde på tværs af grænserne på forsknings- og uddannelsesområdet. Parterne vil støtte og medvirke i den igangværende proces om at undersøge mulighederne for oprettelsen af et europæisk / internationalt universitets-campus i grænseregionen. Samtidig vil parterne undersøge eventuelle lovgivningsmæssige barrierer. 3. Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination Evalueringen af kommunalreformen viser samlet set, at intentionerne med etableringen af de regionale vækstfora i vid udstrækning er blevet indfriet. Vækstforas regionale erhvervsudviklingsstrategier har skabt et tydeligere strategisk fundament for de regionale indsatser for vækst og erhvervsfremme. Evalueringen af kommunalreformen peger dog også på behovet for at styrke den regionale resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination blandt statslige, regionale og lokale aktører. Derfor vil parterne i 2013 sætte fokus på forhold: 9

10 Øget fokus på effekt Vækstforaene har generelt fået et større fokus på resultater og effekt, og der anvendes betydelige ressourcer på opfølgning og evaluering. Evalueringen af kommunalreformen peger dog på, at det fortsat er en udfordring for alle regionale vækstfora, at kvantificere og dokumentere resultaterne af vækstforas indsatser for vækst og erhvervsfremme. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativer: Porteføljestyringsmodel til effektmåling og opfølgning på projekter. Syddansk Vækstforum har stort fokus på resultater og effekt af den regionale erhvervsfremmeindsats. Syddansk Vækstforum har udviklet og implementeret en porteføljestyringsmodel, der udgør rammen for en samlet løbende og systematisk opfølgning og afrapportering på resultater og effekter til Vækstforum på de igangsatte erhvervsudviklingsprojekter. Syddansk Vækstforum stiller sin porteføljestyringsmodel og sine erfaringer til rådighed for en eventuel fælles landsdækkende opfølgning på erhvervsudviklingsprojekter. Forny samarbejdet om evaluering og effektmåling. Parterne vil forny samarbejdet mellem de regionale vækstfora, Erhvervs- og Vækstministeriet og Danmarks Statistik med henblik på løbende at kunne overvåge og dokumentere vækstforas resultatskabelse på baggrund af allerede indsamlede CPR- og CVRnumre. Disse informationer om deltagende virksomheder og personer i regionale projekter samles i en fælles database, der vil gøre det lettere at evaluere og sammenligne effekterne på tværs af forskellige typer af indsatser. Ved at bruge CPR- og CVR-numre reduceres indrapporteringskravene fra deltagerne, da en række oplysninger kan indhentes i Danmarks Statistiks databaser. Parterne er desuden enige om, at Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelsesministeriet og vækstfora udveksler erfaringer om effektmålinger, herunder metode. Udvikling af effektkæder frem mod strukturfondsperiode Parterne vil samarbejde om den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling med fokus på den kommende strukturfondsperiode I samarbejdet sættes i 2013 særligt fokus på at udvikle effekt-kæder, som de danske strukturfondsprogrammer opbygges om, samt at øge fokus på effekt i etableringsfasen ved nye projekter. Øget hjemtag af forskningsmidler fra EU Parterne aftalte i 2012 at samarbejde om at styrke innovationskapacitet og forskning som udviklingsdynamo. Fra forventes flere midler til en række af EU s forsknings- og innovationsprogrammer. I forlængelse heraf og med afsæt i regeringens innovationsstrategi, vil parterne særligt samarbejde om at styrke hjemtagningen af EUmidler til forskning og innovation. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Styrke koordinationen i hjemtagningen af EU-midlerne. Med innovationsstrategien skal der etableres et styrket samarbejde, EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri. Samarbejdet skal sikre, at danske forskere og virksomheder får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres EU-arbejde, samt at danske forskere og 10

11 virksomheder får overblik over mulige EU-støttemuligheder. Parterne er enige om, at der i 2013 udarbejdes en aftale, der skal beskrive EU-DK Supports services fra Erhvervs- og Vækstministeriet samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil sammen med de rådgivende aktører, herunder de regionale vækstfora definere, hvordan EU-rådgivningen kan samtænkes i praksis. Koordinere statslige og regionale forsknings- og innovationsprogrammer Virksomheder, der ønsker at forske og innovere, har i dag adgang til en række programmer og ordninger i både internationalt, statsligt og regionalt regi. Der er taget en række initiativer for at modernisere og undgå overlap i disse programmer og ordninger. Der er dog behov for yderligere koordination. Denne koordination skal ske på baggrund af innovationsstrategiens målsætning om at gennemføre en forenklingspakke for alle offentlige innovationsordninger med udgangspunkt i de dertil hørende fire fælles principper. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Samarbejde om en effektiv, styrket innovationskapacitet. Parterne vil indgå konkrete aftaler om i videst muligt omfang at benytte de fire fælles principper igennem samarbejdsaftaler mellem innovationsordninger i regionalt og statsligt regi. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervs- og Vækstministeriet vil i 2013 invitere vækstfora og relevante fagministerier til dialog om udmøntningen af de fire principper og udviklingen af et nyt samlet program for videnbaseret innovation i SMV er. Parterne er ligeledes enige om at sikre en løbende dialog mellem ressortministerierne og de regionale vækstfora om samarbejdsmuligheder i relation til de kommende innovationspartnerskaber, der skal bidrage til at løse samfundsudfordringer med nationalt og globalt sigte, jf. regeringens innovationsstrategi. Regeringen vil i 2013 igangsætte fire pilotpartnerskaber, der kan sikre erfaringer med forskellige samarbejdsmodeller. Pilotpartnerskaberne igangsættes inden for klimatilpasningsløsninger, alternative vandkilder, bæredygtig og effektiv svineproduktion samt smart energy. I løbet af foråret identificeres konkrete samfundsudfordringer via INNO+ processen, der kan danne baggrund for at udpege områder, hvor der i fremtiden kan etableres innovationspartnerskaber. Syddansk Vækstforum finder, at der er særlige både nationale og globale samfundsudfordringer indenfor området sundheds- og velfærdsinnovation, som bør adresseres gennem et innovationspartnerskab på dette område. Udvikling, professionalisering og internationalisering af de danske klynger Parterne har som led i innovationsstrategien nedsat et Forum for klynge- og netværksindsatsen. Forummet skal understøtte klyngeudviklingen i Danmark og sikre sammenhæng og synergi mellem lokale, regionale, nationale og internationale klyngeindsatser. I dette forløb opfordres parterne til i fællesskab at have en dialog om styrket samarbejde og arbejdsdeling for derved at skabe grundlag for effektive klynger og en sammenhængende klyngeindsats med kritisk masse. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Udmøntning af strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats. Parterne vil samarbejde om at fremlægge og implementere en strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats. I forlængelse 11

12 af dette vil parterne professionalisere og sikre sammenhæng og synergi mellem lokale, regionale, nationale og internationale klyngeindsatser og innovationsnetværk. Parterne vil desuden etablere en fælles klyngesupportfunktion, som bygger videre på eksisterende kompetencer opbygget hos RegX og Netmatch. Styrke sammenhæng mellem regionale og lokale erhvervsudviklingsindsatser i landdistrikter Det er et centralt tema i Den Regionale Udviklingsplan at skabe sammenhæng i indsatsen for udvikling af byerne og landdistrikter og flere samarbejder er i gang mellem kommunerne og regionen i de syddanske områder. Parterne er enige om at skabe en bedre sammenhæng mellem de regionale og de lokale udviklingsstrategier med erhvervsrettet fokus samt udnytte mulighederne for fælles projekter. Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativ: Sammenhæng i regionale og lokale udviklingsplaner- og strategier. Parterne er enige om, at de regionale vækstfora får sæde i udvælgelseskomiteen for udpegning og godkendelse af lokale aktionsgrupper og deres lokale udviklingsstrategier for ny programperiode under landdistriktsprogrammet og fiskerifondsprogrammet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventer, at udvælgelseskomiteen nedsættes efteråret/vinter 2013/

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland 27. juni 2013

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland 27. juni 2013 Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland 27. juni 2013 Dansk økonomi er fortsat udfordret. Der investeres ikke nok i danske virksomheder, og der bliver ikke skabt tilstrækkeligt

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum 31. maj 2013

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum 31. maj 2013 Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum 31. maj 2013 Dansk økonomi er fortsat udfordret. Der investeres ikke nok i danske virksomheder, og der bliver ikke skabt tilstrækkeligt

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftaler - 2013

Vækstpartnerskabsaftaler - 2013 Vækstpartnerskabsaftaler - 2013 Nordjylland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Bornholm Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland Regionalt vækstpartnerskab 2013

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland 11. maj 2013

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland 11. maj 2013 Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland 11. maj 2013 Dansk økonomi er fortsat udfordret. Der investeres ikke nok i danske virksomheder, og der bliver ikke skabt tilstrækkeligt

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 22. maj 2013 Dansk økonomi er fortsat udfordret. Der investeres ikke nok i danske virksomheder, og der bliver ikke skabt tilstrækkeligt

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Dagsorden til Vækstforum Hovedstadens møde den 15. august 2013. Mødested og tid: Kl. 13.00-15.00 Regionsrådssalen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Dagsorden til Vækstforum Hovedstadens møde den 15. august 2013. Mødested og tid: Kl. 13.00-15.00 Regionsrådssalen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dagsorden til Vækstforum Hovedstadens møde den 15. august 2013 Mødested og tid: Kl. 13.00-15.00 Regionsrådssalen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Der vil blive serveret frugt, kage, kaffe, the og vand Der

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 HØJVÆKSTMODEL Der skabes for få højvækstvirksomheder i Danmark, kun 2% af de danske virksomheder med over 250 ansatte er etableret inden

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

De regionale partnerskabsaftaler

De regionale partnerskabsaftaler De regionale partnerskabsaftaler Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm Evaluering af kommunalreformen Med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev den offentlige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND [xx. måned] 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Det går fremad med væksten i Danmark. Det gælder også i Syddanmark. Den digitale omstilling af danske virksomheder er central

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Nedbryd siloerne - gennem samspil og samarbejde

Nedbryd siloerne - gennem samspil og samarbejde Nedbryd siloerne - gennem samspil og samarbejde Silkeborg, torsdag den 28. november 2013 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland SVAG VÆKST MEN KONKURRENCEEVNEN ER FORBEDRET NOVEMBER 2013 BÅDE UDFORDRINGER

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM [xx. måned 2012] Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Danmark i international sammenhæng * Kun europæiske OECD-lande Kilde: Danmarks Statistik, feb. 2012 Vision Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI SEPTEMBER 2014 LAV VÆKST I EUROPA OG DANMARK Gennemsnitlig årlig vækst i real BNP, 2000-2013 Pct. 2,5 2,5 Larry Summers

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere