Amagerbanken. PROSPEKT 2010 Registreringsdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbanken. PROSPEKT 2010 Registreringsdokument"

Transkript

1 Amagerbanken PROSPEKT 2010 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 17. august 2010)

2 2 PROSPEKT 2010

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Risikofaktorer 6 Ansvarlige 18 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Bankens uafhængige revisorer 20 Revision 23 Udvalgte regnskabsoplysninger & nøgletal 24 Generel information 27 Oplysninger om Amagerbanken 28 Registreringsdato, lovgivning og tilsyn 28 De væsentligste begivenheder i Bankens forretningsmæssige udvikling 29 Investeringer 30 Virksomhedsbeskrivelse 32 Oversigt 32 Amagerbanken før og efter den finansielle krises indtræden 32 Bankens udvikling siden december Bankens aktuelle situation 34 Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder 37 Bankens strategi og indsatsområder 38 Bankens kreditformidling 40 Amagerbankens forretningsområder 43 Organisationsstruktur 44 IT 45 Corporate Social Responsibility 45 Amagerbankens samarbejdsrelationer 46 Markedsbeskrivelse og konkurrencesituation 47 Organisationsstruktur 49 Koncernorganisation 49 Væsentlige kapitalbesiddelser 49 Ejendomme, anlæg og udstyr 50 Faciliteter 50 Forsikring 50 Miljø 50 Gennemgang af drift og regnskaber 51 Gennemgang af drift og regnskaber 54 Væsentlige elementer i regnskabspraksis 55 Koncernregnskab for regnskabsårene 2009, 2008 (korrigeret) og Koncernregnskab for perioden 1. januar 30. juni 2010 og 1. januar 30. juni 2009 (korrigeret) 62 Ejendomsrelaterede udlån 66 Investeringskreditter 66 Store engagementer 66 Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på virksomheden 67 Kapitalressourcer 69 Risiko, likviditet og kapitalstyring 73 Kreditrisiko 73 Markedsrisiko 75 Likviditetsrisiko 76 Kapitalstyring, herunder Basel-regler 76 Operationel risiko 77 Forretningsrisiko 77 Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 3

4 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet 78 Bankpakke I 78 Bankpakke II 78 Forskning og udvikling, patenter og licenser 83 Trend information 84 Resultatforventninger 85 Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere 89 Bestyrelsen 89 Direktionen 96 Nøglemedarbejdere 97 Interessekonflikter 98 Tidligere aktiviteter 98 Øvrige organer 99 Aflønning og goder 100 Vederlag til Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere 100 Incitamentsordninger overordnede retningslinier 101 Bestyrelsens arbejdspraksis 103 Revisionsudvalg 103 Øvrige bestyrelsesudvalg 103 Direktionen 104 Nøglemedarbejdere 104 Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer 104 Corporate Governance 104 Personale 105 Medarbejderstaben 105 Aktiebeholdninger 106 Medarbejderordninger 106 Større aktionærer 107 Transaktioner med nærtstående parter 108 Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 110 Historiske regnskabsoplysninger 110 Korrektion af tidligere meddelte oplysninger i årsrapporten for 2008 og senere delårsrapporter 110 Krydsreferencetabel 112 Udbyttepolitik 113 Retstvister 113 Væsentlige ændringer i finansiel eller handelsmæssig stilling 114 Yderligere oplysninger 115 Aktiekapital 115 Stiftelsesoverenskomst og vedtægter 117 Væsentlige kontrakter 120 Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer 121 Dokumentationsmateriale 122 Oplysninger om kapitalbesiddelser 123 Definitioner 124 Bilag Bilag 1 Gældende vedtægter for Amagerbanken Aktieselskab 126 Bilag 2 Betingede vedtægtsændringer PROSPEKT 2010

5 Tabeloversigt Tabel 1 Hoved- og nøgletal for Amagerbank-koncernen for perioderne 1. januar juni 2010 og 1. januar juni 2009 (korrigeret) samt for regnskabsårene 2009, 2008 (korrigeret) og Tabel 2 Finanskalender for resten af Tabel 3 Investeringer 2009, 2008 og Tabel 4 Store Engagementer 41 Tabel 5 Krediteksponering Store Engagementer pr. 30. juni Tabel 6 Krediteksponering Store Engagementer - øvrige erhverv 42 Tabel 7 Amagerbankens datterselskaber, associerede selskaber og væsentlige kapitalandele 49 Tabel 8 Driftsindtægter - og udgifter for investeringsejendomme 50 Tabel 9 Hoved- og nøgletal for Amagerbank-koncernen for perioderne 1. januar juni 2010 og 1. januar 30. juni 2009 (korrigeret) samt for regnskabsårene 2009, 2008 (korrigeret) og Tabel 10 Balance for Amagerbank-koncernen for perioderne 1. januar juni 2010 og 1. januar 30. juni 2009 (korrigeret) samt for regnskabsårene 2009, 2008 (korrigeret) og Tabel 11 Amagerbankens kapitalberedskab 69 Tabel 12 Ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital 70 Tabel 13 Obligationer og seniorlån 70 Tabel 14 Tilbagebetalingsplan for obligations- og seniorlån 70 Tabel 15 Forfaldsstruktur på langfristede obligationer og seniorlån efter refinansiering 71 Tabel 16 Bankens Bestyrelse 89 Tabel 17 Amagerbankens Direktion 96 Tabel 18 Bestyrelsesvederlag for 2010 (forventet) og Tabel 19 Oversigt over Bankens medarbejderaktietildelinger i perioden : 102 Tabel 20 Antal heltidsmedarbejdere pr. 30. juni 2010 og pr. 31. december for årene 2009, 2008 og Tabel 21 Oversigt over Bestyrelsens, Direktionens samt Nøglemedarbejderes direkte/personlige aktiebesiddelser i Amagerbanken pr. datoen for Registreringsdokumentet 106 Tabel 22 Transaktioner med nærtstående parter i perioden 1. januar 30. juni 2010 samt i regnskabsårene 2009, 2008 og Tabel 23 Krydsreferencetabel 112 Tabel 24 Oversigt over udbytte pr. Aktie i årene 2009, 2008 og Tabel 25 Udvikling i aktiekapitalen fra 2003 til datoen for Registreringsdokumentet 115 Tabel 26 Oversigt over indre værdi pr. Aktie mv. 116 Figuroversigt Figur 1 Finanstilsynets tilsynsdiamant" og Amagerbankens strategi 39 Figur 2 Amagerbankens organisationsstruktur 44 Figur 3 Bankens kreditformidling fordelt geografisk 47 Figur 4 Privatkunder fordelt geografisk 48 Figur 5 Erhvervskunder fordelt geografisk 48 Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 5

6 RISIKOFAKTORER Investering i Amagerbankens værdipapirer indebærer høj risiko. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Registreringsdokument overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, Amagerbanken står overfor. Hvis nogen af de nedenstående risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Amagerbankens drift, finansielle stilling, driftsresultat eller målsætninger. Andre risici, som Amagerbanken på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på Bankens drift og udvikling. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Amagerbankens værdipapirer falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe Bankens værdipapirer. Registreringsdokumentet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Amagerbankens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der indikeres i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Amagerbanken er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Registreringsdokument. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Amagerbanken, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Af de nedenfor beskrevne risici vedrører de første risici vedrørende Bankens aktuelle situation de særlige forhold, som udgør risici i forbindelse med opfyldelse af vilkårene for at kunne anvende de af Finansiel Stabilitet A/S udstedte garantier på DKK 13,5 mia., herunder forøgelse af Bankens basiskapital med DKK 750 mio. senest den 15. september Denne specifikke risiko om forøgelse af Bankens basiskapital vil bortfalde ved gennemførelse af den kapitaludvidelse, som dette Registreringsdokument danner grundlag for. Alle øvrige beskrevne risici, herunder risici forbundet med pligten for Banken til at have indvalgt to af Finansiel Stabilitet A/S udpegede kandidater i Bankens bestyrelse, og de følgende risici, som er beskrevet nedenfor, er risici, som Banken er eller fremover kan være udsat for i Bankens fortsatte virksomhed. Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle situation med Finansiel Stabilitet A/S om ydelse af individuel statsgaranti, særligt vedrørende forøgelse af Bankens basiskapital med et kontantbeløb på mindst DKK 750 mio., der skal være indbetalt og registreret senest den 15. september 2010, og valg af to medlemmer til Bankens bestyrelse Bankens likviditetssituation vurderes at have været tilfredsstillende siden etableringen af Garantiordningen under Bankpakke I og har opfyldt Bankens interne målsætning om at have en meroverdækning i forhold til kravet om 10 % overdækning af likvide midler i forhold til de finansielle forpligtelser i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed. Garantiordningen under Bankpakke I udløber den 30. september 2010, hvorefter Bankens kunder er sikret ved Garantifonden for Indskydere og Investorer, der dækker nettoindskud op til EUR (ca. DKK ) pr. indskyder samt visse særlige indskud. Af Bankens nuværende funding forfalder DKK 9,3 mia. til indfrielse inden den 30. september 2010 svarende til 66,2 % af Bankens nuværende samlede funding, der består af udstedte obligationer, seniorlån, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. For at sikre Bankens likviditet efter udløbet af Garantiordningen under Bankpakke I den 30. september 2010, har Banken indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne om ydelse af individuel statsgaranti for op til DKK 13,5 mia. I henhold til aftalen har Banken anmodet om og den 30. juni 2010 fået udstedt rammegarantier for Amagerbankens udstedelse af obligationer for i alt DKK 13,5 mia. Obligationerne er udstedt til Bankens egenbeholdning med henblik på senere at opnå funding ved salg af obligationerne. Se afsnittet Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet Bankpakke II Individuel statsgaranti, der indeholder en beskrivelse af aftalen om individuel statsgaranti, og afsnittet Kapitalressourcer. I vurderingen af behovet for den individuelle statsgaranti på DKK 13,5 mia. er indregnet en fundingreserve i forbindelse med udløbet af Garantiordningen under Bankpakke I for eventuelt mistede indlån fra kunder, der ellers vil være dækket af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Det er Ledelsens vurdering, at Bankens udstedelse og salg af obligationerne på baggrund af den individuelle statsgaranti vil dække Bankens likviditetsbehov frem til og med 2. kvartal 2013, og at Banken væsentligst som følge af den forventede balancereduktion derefter forventes at have tilstrækkelig adgang til funding uden statsgaranti. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at der vil være sådan tilstrækkelig adgang til funding. Sikringen af Amagerbankens likviditetsbehov efter udløb af Garantiordningen under Bankpakke I den 30. september 2010 afhænger af, om Banken kan opfylde vilkårene i aftale Amagerbanken opfylder det individuelle solvensbehov, som Banken selv har fastlagt, og som Finanstilsynet har vurderet senest i juni 2010, og opfylder således det solvenskrav, der stilles 6 REGISTRERINGSDOKUMENT 2010

7 til Banken efter Lov om Finansiel Virksomhed. Finansiel Stabilitet A/S har imidlertid vurderet, og i juni måned 2010 meddelt Banken, at ydelse af individuel statsgaranti for op til DKK 13,5 mia. forudsætter, at Bankens basiskapital forøges. Som særligt vilkår for ydelse af den individuelle statsgaranti, er der således stillet krav om forhøjelse af Bankens basiskapital med et kontantbeløb på mindst DKK 750 mio., der skal være indbetalt og registreret senest den 15. september Bestyrelsen ønsker derfor at udvide kapitalgrundlaget ved udstedelse af nye aktier og eventuelt optagelse af ansvarlig lånekapital med eller uden ret til konvertering til aktiekapital med et nettoprovenu på mindst DKK 750 mio., med henblik på at kunne opfylde vilkåret i aftalen om individuel statsgaranti. Vilkåret om forøgelse af Bankens basiskapital som aftalt med Finansiel Stabilitet A/S kan opfyldes både ved udstedelse af nye aktier og optagelse af ansvarlig lånekapital, idet såvel aktiekapital som ansvarlig lånekapital indregnes i Bankens basiskapital. En eventuel beslutning om optagelse af ansvarlig lånekapital vil alene blive truffet, såfremt Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt i forhold til Bankens samlede kapitalgrundlag og udbuddets skønnede forløb. Finansiel Stabilitet A/S har i henhold til aftalen mulighed for at udøve væsentlig indflydelse på Bankens organisation og virksomhed. Banken har forpligtet sig til at sikre, at to af Finansiel Stabilitet A/S udpegede kandidater indvælges i Bankens bestyrelse til indtræden senest den 15. september På Bankens ekstraordinære generalforsamling den 22. juli 2010 blev Bankens vedtægter ændret, således at den generalforsamlingsvalgte del af Bestyrelsen kan bestå af op til 10 medlemmer. De af Finansiel Stabilitet A/S udpegede kandidater forventes indvalgt på en yderligere ekstraordinær generalforsamling, der forventeligt vil blive afholdt senest den 15. september Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at Bankens eksisterende aktionærer vil indvælge de udpegede kandidater til Bankens bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling. Hvis Banken ikke opnår en udvidelse af kapitalgrundlaget med et nettoprovenu på mindst DKK 750 mio., og der ikke kan tilføres basiskapital på anden vis, eller hvis Bankens aktionærer ikke indvælger de af Finansiel Stabilitet A/S udpegede kandidater til Bankens bestyrelse, vil Banken ikke opfylde vilkårene i aftalen med Finansiel Stabilitet A/S om ydelse af individuel statsgaranti. Medmindre Finansiel Stabilitet A/S frafalder det eller de uopfyldte vilkår helt eller delvist, vil det betyde, at Banken ikke kan opnå funding ved salg af de obligationer, der er udstedt til Bankens egenbeholdning, på baggrund af den individuelle statsgaranti. Der er i denne situation en væsentlig risiko for, at Banken ikke vil kunne opnå anden funding eller tilstrækkelig funding til erstatning herfor, hvilket indebærer en væsentlig risiko for, at Banken derefter ikke kan overholde kravet til likviditet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed. I givet fald vil Banken ikke kunne fortsætte som pengeinstitut, hvilket medfører, at Banken kan være tvunget til at træde i betalingsstandsning, eventuelt overdrage Bankens virksomhed helt eller delvist til en køber anvist af Finansiel Stabilitet A/S eller gå konkurs. Dette vil medføre, at Bankens eksisterende aktionærer og indskydere af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital (herunder kapitalbeviser) kan miste hele eller dele af deres investering. Såfremt der ikke udstedes individuel statsgaranti i perioden fra den 1. oktober 2010 eller senere og Banken ikke kan opnå anden funding, vil der endvidere være risiko for tab for de simple kreditorer, der ikke omfattes af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Amagerbanken har været ramt af den globale finanskrise og de markant nedadgående konjunkturer, som opstod i efteråret 2008, og som er fortsat i 2009 og ind i 2010, og disse forhold påvirker fortsat Bankens engagementer i form af nedskrivninger og stiller øgede krav til Bankens solvens Amagerbanken er underlagt de generelle solvens- og kapitalkrav, som fremgår af Lov om Finansiel Virksomhed. De markant nedadgående konjunkturer, som opstod i efteråret 2008, og som er fortsat i 2009 og i mindre grad ind i 2010, påvirker fortsat Bankens nedskrivninger på udlån. De samlede nedskrivninger udgjorde i perioden 1. januar 30. juni 2010 DKK 590 mio., der i væsentligt omfang kan henføres til nedskrivninger afledt af kunders tab på anlægsfinansiering i valuta på DKK 394 mio. og i mindre grad anden negativ udvikling for Bankens kunder på DKK 196 mio. Nedskrivninger afledt af finansiering i fremmed valuta er forårsaget af kursudviklingen i schweizerfranc og japanske yen, der har udviklet sig drastisk i særligt maj og juni De pågældende kunders valutakurstab kan ikke på nuværende tidspunkt dækkes fuldt ud af de pågældende kunder, hvorfor Banken har fundet det nødvendigt at foretage de nævnte nedskrivninger. Den ydede anlægsfinansiering i fremmed valuta er lukket for de kunder, som Ledelsen vurderer ikke aktuelt kan bære risikoen. De akkumulerede nedskrivninger af Bankens engagementer inklusiv hensættelse til Det Private Beredskab udgjorde pr. 30. juni 2010 DKK mio. svarende til 12,6 % af den samlede kreditformidling. Krisen i samfundet og i den finansielle sektor og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører efter Ledelsens vurdering fortsat en særlig usikkerhed ved måling af engagementer ved regnskabsaflæggelsen for perioden 1. januar 30. juni Amagerbanken Aktieselskab 7

8 Opgørelsen af nedskrivningsbehovet på bankengagementer afhænger bl.a. af værdiansættelsen af de stillede sikkerheder, der fortsat er påvirket af de nuværende konjunkturer. Værdiansættelsen af sikkerhederne i Bankens engagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er fortsat forbundet med usikkerhed og afhænger i høj grad bl.a. af Ledelsens aktuelle skøn over afkastkrav og tidshorisont for engagementernes afvikling. Herudover er der efter Ledelsens opfattelse usikkerhed forbundet med værdiansættelse af sikkerheder i form af aktier og virksomhedsobligationer. Krisen og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører således, at der efter Ledelsens vurdering er usikkerhed om niveauet for nedskrivninger i den resterende del af 2010 og fremover, idet niveauet vil afhænge af den generelle samfundsudvikling samt af eventuelle enkeltstående tab eller ændrede vurderingskriterier. En fortsat negativ konjunkturudvikling eller en stigning i det nuværende lave renteniveau kan føre til yderligere nedskrivninger og stiller øgede krav til Bankens solvens. Finanstilsynet har ved redegørelse om inspektion i Amagerbanken af 28. juni 2010, som er offentliggjort, oplyst, at der i solvensbehovet er taget højde for, at Bankens nedskrivninger vurderes at ligge i den lave ende af det acceptable inden for regnskabsreglerne. Bankens robusthed mod yderligere nedskrivninger afhænger af, om det sker på engagementer, hvortil der er reserveret kapital i det individuelle solvensbehov, idet sådanne nedskrivninger som udgangspunkt også vil føre til en tilsvarende hel eller delvis reduktion af det individuelle solvensbehov. Såfremt nedskrivninger sker på engagementer, hvortil der ikke er reserveret kapital i det individuelle solvensbehov, vil det medføre et uændret individuelt solvensbehov samtidig med, at Bankens faktiske solvens reduceres. Dette kan betyde, at Bankens faktiske solvens ikke overstiger det individuelle solvensbehov, og at Banken derved kan få behov for yderligere styrkelse af Bankens basiskapital. Amagerbanken havde pr. 31. december 2009 opgjort sit individuelle solvensbehov til 12,1 % og sin faktiske solvens pr. samme dato til 17,2 %. Efter fornyet gennemgang af Bankens udlånsportefølje og efter dialog med Finanstilsynet herom i april og maj måned 2010 er det individuelle solvensbehov den 26. maj 2010 ændret til 13,4 %. Pr. 30. juni 2010 er det individuelle solvensbehov opgjort til 12,4 % og den faktiske solvens udgør 15,5 %. Banken vil fortsat arbejde på en generel balancereduktion, herunder af Store Engagementer og ejendomsrelaterede udlån, der over tid forventes at styrke den faktiske solvens. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at Banken kan gennemføre den af Ledelsen planlagte balancereduktion. Ved en udvidelse af kapitalgrundlaget med det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 750 mio., vil Bankens faktiske solvens baseret på basiskapital og risikovægtede poster pr. 30. juni 2010 alt andet lige udgøre 18,6 %. Såfremt det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 750 mio. fremkommer ved udstedelse af nye aktier eller fremkommer ved udstedelse af nye aktier samt kapitalbeviser, og lægges et individuelt solvensbehov på 12,4 % til grund pr. 30. juni 2010 med forudsætning om konvertering af det statslige kapitalindskud, vil Bankens solvens alt andet lige kunne tåle yderligere nedskrivninger på indtil ca. DKK mio., hvis der ikke sker fradrag i det individuelle solvensbehov, og yderligere op til ca. DKK 450 mio., såfremt nedskrivningerne sker på engagementer, hvortil der allerede er reserveret kapital i det individuelle solvensbehov, uden at dette medfører, at Bankens faktiske solvens kommer under det opgjorte individuelle solvensbehov. I disse beregninger er ikke taget højde for effekten af et af Ledelsen forventet positivt resultat før nedskrivninger i perioden efter den 30. juni Såfremt det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 750 mio. alene fremkommer ved udstedelse af nye aktier, og lægges et individuelt solvensbehov på 12,4 % til grund pr. 30. juni 2010, vil Banken alt andet lige kunne tåle nedskrivninger på indtil i alt ca. DKK 650 mio., før Banken vil skulle foretage hel eller delvis konvertering af det statslige kapitalindskud til nye aktier. Såfremt det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 750 mio. fremkommer ved udstedelse af nye aktier samt kapitalbeviser, og lægges et individuelt solvensbehov på 12,4 % til grund pr. 30. juni 2010, vil Banken alt andet lige kunne tåle nedskrivninger på indtil i alt ca. DKK 470 mio., før Banken vil skulle foretage hel eller delvis konvertering af det statslige kapitalindskud til nye aktier. Banken havde allerede med udgangspunkt i solvensforholdene pr. 30. juni 2010 ret til hel eller delvis konvertering og pligt til delvis konvertering af det statslige kapitalindskud (i alt DKK mio.), der dog ikke kan gennemføres som følge af, at markedskursen på Bankens Aktier var og fortsat er under den nominelle værdi samt som følge af den besluttede kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse. Efter gennemførelse af kapitaludvidelsen vil Banken alt andet lige fortsat have ret men ikke pligt til hel eller delvis konvertering. En eventuel konvertering af det statslige kapitalindskud til nye aktier skal ske til en kurs, der fastlægges af en vurderingsmand, og vil medføre udvanding af eksisterende aktionærers ejerandel på konverteringstidspunktet, ligesom konverteringskursen kan være forskellig fra den kurs, som nye aktier tegnes til i det planlagte udbud af nye aktier. Se endvidere afsnittet Statslige 8 REGISTRERINGSDOKUMENT 2010

9 initiativer til sikring af Finansiel Stabilitet Bankpakke II Statsligt kapitalindskud. Bestyrelsen ønsker at opnå et højere nettoprovenu, således at nettoprovenuet fra udstedelse af nye aktier bliver på DKK 878 mio. Såfremt dette provenu opnås, og lægges et individuelt solvensbehov på 12,4 % til grund pr. 30. juni 2010 med forudsætning om konvertering af det statslige kapitalindskud, vil Bankens solvens alt andet lige kunne tåle yderligere nedskrivninger på indtil ca. DKK mio., hvis der ikke sker fradrag i det individuelle solvensbehov, og yderligere op til ca. DKK 450 mio., såfremt nedskrivningerne sker på engagementer, hvortil der allerede er reserveret kapital i det individuelle solvensbehov, uden at dette medfører, at Bankens faktiske solvens kommer under det opgjorte individuelle solvensbehov. I disse beregninger er ikke taget højde for effekten af et af Ledelsen forventet positivt resultat før nedskrivninger i perioden efter den 30. juni Uanset gennemførelsen af den planlagte kapitaludvidelse kan der ikke gives sikkerhed for, at Amagerbanken vil være i stand til at opfylde fremtidige solvenskrav, hvilket er en forudsætning for Bankens fortsatte eksistens. Risici forbundet med de nuværende globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt de nationale økonomiske konjunkturer Amagerbankens fundingmuligheder er i væsentligt omfang påvirket af forholdene på de globale finansielle markeder og de globale økonomiske forhold De nationale og internationale finansielle markeder er væsentligt påvirket af det, der startede som en likviditetskrise på det internationale interbankmarked, og som efterfølgende har udviklet sig til først en finanskrise og siden en global lavkonjunktur. Siden september 2008 har de globale finansielle markeder været underlagt væsentligt forringede kredit- og likviditetsvilkår, og adgangen til likviditet har været meget begrænset. Der er således fortsat stor tilbageholdenhed med grænseoverskridende udlånsvirksomhed mellem finansielle virksomheder, medmindre disse baseres på garantier fra stater. En stor del af Bankens funding kommer fra Bankens løbende obligationsudstedelser. Såfremt der ikke er et marked for sådanne obligationer, efterhånden som de udstedes, kan dette efter udløbet af Garantiordningen under Bankpakke I den 30. september 2010 og den individuelle statsgaranti væsentligt reducere Bankens mulighed for at opnå funding eller tilstrækkelig funding. Såfremt der i forbindelse med udbuddet af nye aktier i Banken opstår en situation, hvor en person eller en sammenhængende gruppe af personer kommer til at besidde mere end 33,33 % af aktierne i Banken, vil kreditorerne i henhold til låneaftale vedrørende langfristet obligationslån på EUR 75 mio. skulle tilbydes førtidsindfrielse til en overkurs inden for en kortere frist, se afsnittet Kapitalressourcer Planlagt refinansiering. Bankens Ledelse forventer, at Bankens likviditetsberedskab efter salg af obligationer udstedt i henhold til den individuelle statsgaranti og et provenu fra gennemførelse af den planlagte kapitaludvidelse ikke medfører behov for refinansiering af den funding, der eventuelt skal førtidsindfries. Såfremt et sådant behov måtte opstå, vil der være risiko for, at Banken ikke kan opnå anden funding til erstatning herfor. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat og muligheden for, at Banken kan fortsætte som pengeinstitut, se afsnittet Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle situation. Amagerbankens mulighed for fremtidig refinansiering af ansvarlig lånekapital er i væsentligt omfang påvirket af forholdene på de globale finansielle markeder En del af Amagerbankens eksterne funding består af ansvarlig lånekapital, hvoraf DKK 225 mio. forfalder til indfrielse i 2012 og DKK 400 mio. forfalder til indfrielse i Den ansvarlige lånekapital indgår med et reduceret beløb i beregningen af Bankens basiskapital i de sidste 3 år før forfald i henhold til 136 i Lov om Finansiel Virksomhed, og det kan som følge heraf være nødvendigt at foretage refinansiering af den ansvarlige lånekapital før lånenes endelige forfaldstid. Der er ikke sikkerhed for, at der ved forfald, hvis behov for ansvarlig lånekapital fortsat måtte eksistere på det tidspunkt, kan opnås refinansiering ved lån med status af ansvarlig lånekapital. Hvis sådan refinansiering ikke kan opnås, kan det have væsentlig negativ indvirkning på Bankens likviditet, basiskapital og faktiske solvens samt Bankens mulighed for at fortsætte som pengeinstitut. Den nuværende lavkonjunktur øger risikoen for økonomiske vanskeligheder, herunder konkurser blandt Amagerbankens kunder, hvilket kan medføre behov for yderligere nedskrivninger af engagementer Såfremt den negative konjunkturudvikling, der startede i 2. halvår 2008, fortsætter eller tiltager, eller såfremt der sker en stigning i det generelle renteniveau, kan dette have væsentlig negativ indvirkning på Amagerbankens kunder og kan betyde, at nogle af disse går konkurs. Banken kan være nødsaget til at foretage Amagerbanken Aktieselskab 9

10 yderligere nedskrivninger på engagementer som følge heraf, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se afsnittet Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle situation. Banken er endvidere også eksponeret for tabsrisiko ved, at Bankens kunder kan bringes i likviditets- og solvensproblemer i tilfælde af, at de rammes af tab og nedskrivninger som følge af deres kunders konkurser eller betalingsproblemer. Amagerbanken har i sin nuværende udlånsportefølje ejendomsrelaterede udlån, der er ramt af de ugunstige konjunkturer Bankens udlånsportefølje (inklusive garantier) er eksponeret mod ejendomsmarkedet, og Banken har som konsekvens af de svagere konjunkturer for ejendomsbranchen foretaget en række nedskrivninger på sådanne engagementer. Bankens ejendomsrelaterede udlån udgjorde pr. 30. juni ,5 % af kreditformidlingen før nedskrivninger (ca. 21,4 %, hvis Bankens ejendomsrelaterede engagementer i stedet blev klassificeret efter, hvilken branchetilknytning brugerne (ejer eller lejer) af de af Banken finansierede ejendomme havde), mod 37,0 % ved udgangen af 1. halvår 2009, svarende til et fald på ca. DKK 665 mio. Eksponeringen i ejendomsfinansiering skyldes bl.a., at markedet for handel med fast ejendom siden 2007 har været aftagende, og at en del af Bankens øvrige engagementer inden for projektudvikling ændrede karakter fra mellemfinansiering til anlægsfinansiering som følge af, at kunderne måtte opgive salg og i stedet foretage udlejning af de nyopførte boligejendomme. Det svage procentuelle fald i eksponeringen fra 30. juni 2009 til 30. juni 2010 skyldes, at Bankens samlede kreditformidling i samme periode er reduceret. Værdiansættelsen af sikkerheder i Bankens engagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er fortsat forbundet med usikkerhed og afhænger i høj grad af bl.a. Ledelsens skøn over afkastkrav samt tidshorisont for engagementernes afvikling, se afsnittet Gennemgang af drift og regnskaber Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Banken har igangsat tiltag til at reducere sin eksponering mod kunder i ejendomsbranchen, men vil fortsat være eksponeret mod dette segment. Der er en risiko for, at andelen af ejendomsrelaterede udlån i en periode fremover kan stige i forhold til de samlede udlån, allerede som følge af en reduktion af Bankens engagementer med kunder inden for andre brancher. Se afsnittet Gennemgang af drift og regnskaber Ejendomsrelaterede udlån. En række af Bankens udlånsengagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er baseret på lån, der er ydet med en variabel rente, hvorfor der tillige er rentefølsomhed. Såfremt det nuværende lave renteniveau stiger, kan det påvirke kundernes mulighed for at servicere de ydede lån. Bankens tabsrisiko på ejendomsengagementer ved et stigende renteniveau afhænger bl.a. af følgende faktorer: Vilkårene for foranstående prioriteter Ejendommenes belåningsgrad Bankens eventuelt allerede foretagne nedskrivninger Eventuelle renteswap aftaler Ejernes bonitet og evne til at absorbere eventuelle tab I hvilket omfang Banken har supplerende sikkerheder i andre aktiver end ejendommen Der henvises endvidere til afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring Kreditrisiko - Tabsrisiko ved rentefølsomhed i engagementer. En yderligere negativ konjunkturudvikling inden for ejendomssektoren, herunder stigning i tomgangsniveauet eller fald i lejeniveauet for udlejningsejendomme, og/eller stigende renter kan påvirke værdien af eller afkastet på ejendomme, som Banken har medvirket til finansieringen af, negativt, herunder som følge af ændringer i forudsætningerne for værdiansættelse, og nødvendiggøre yderligere nedskrivninger på eksisterende ejendomsengagementer, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se afsnittene "Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation" og Trend information. Amagerbanken har en række Store Engagementer, der er betydelige, og som kan medføre risiko for, at Amagerbanken må foretage betydelige nedskrivninger eller lider tab på engagementerne Amagerbankens Store Engagementer efter 145 i Lov om Finansiel Virksomhed består af en række engagementer, hvoraf hovedparten er med kunder inden for projektfinansiering, erhvervsudlejningsejendomme, boligudlejningsejendomme og transportsektoren. På visse af de Store Engagementer foreligger der objektiv indikation på værdiforringelse (OIV), og Banken har i disse tilfælde foretaget et skøn over sikkerhedernes værdi. I det omfang sikkerhederne ikke vurderes at være tilstrækkelige, har Banken foretaget nedskrivninger på engagementerne. Ved en yderligere negativ konjunkturudvikling inden for disse sektorer og/eller ved et stigende renteniveau er der risiko for, at disse kunders evne til at servicere gælden over for Amagerbanken forringes væsentligt, hvilket kan medføre behov for at foretage yderligere betydelige nedskrivninger og en øget risiko for, at Banken lider væsentlige tab på de pågældende engagementer. Antallet af de Store Engagementer er steget (både samlet set og inden for kategorierne % og større end 20 % af basiskapitalen) pr. 30. juni 2010 i forhold til ultimo Pr. datoen for Registreringsdokumentet overstiger tre engagementer (før 10 REGISTRERINGSDOKUMENT 2010

11 regnskabsmæssige nedskrivninger) procentgrænsen på 25 % i 145, stk. 1, i Lov om Finansiel Virksomhed som følge af, at Finanstilsynet den 31. maj 2010 traf afgørelse om, at et engagement med en virksomhed skulle konsolideres enkeltvis med de tre ejeres engagementer. Det største af disse engagementer udgør aktuelt ca. 35 % af basiskapitalen. Finanstilsynet har givet Amagerbanken en frist til den 30. september 2010 til at få de pågældende engagementer nedbragt til under 25 %. Banken forventer, at gennemførelsen af den planlagte kapitaludvidelse vil bringe ét af engagementerne under grænsen på 25 %. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Banken være forpligtet til inden for en kort tidshorisont at nedbringe dette og de to øvrige engagementer, medmindre fristen forlænges, hvilket kan medføre øget risiko for endelige tab. Visse af Bankens kunder med Store Engagementer har tillige engagementer med andre pengeinstitutter eller andre kreditorer med større tilgodehavender, som uden at Amagerbanken har indflydelse herpå eller kontrol herover, inden for eller uden for misligholdelsestilfælde kan opsige deres engagementer eller kræve deres tilgodehavender betalt, og i mangel af kundens betalingsvilje eller evne hertil, kan andre pengeinstitutter eller andre kreditorer foretage fogedforretninger, indgive konkursbegæringer eller lignende, som indebærer, at Amagerbankens nedskrivningsbehov samt risiko for endelige tab kan øges væsentligt. Se også afsnittet Virksomhedsbeskrivelse Kreditformidling Store Engagementer efter 145 i Lov om Finansiel Virksomhed. Amagerbanken har tilsluttet sig Garantiordningen under Bankpakke I og modtaget statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital og individuel statsgaranti under Bankpakke II, der medfører øgede omkostninger og restriktioner for Banken. Amagerbanken kan i fremtiden have behov for yderligere statsunderstøttet finansiel bistand Amagerbanken har tilsluttet sig Bankpakke I, hvilket har påvirket Bankens resultat negativt med DKK 209 mio. i 2009 og med DKK 93 mio. i 1. halvår 2010, som vedrører løbende provision samt udgifter til garantier stillet over for Det Private Beredskab. Amagerbanken modtog i december 2009 et statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital under Bankpakke II på DKK 1,1 mia., som Banken i visse tilfælde har ret eller pligt til at konvertere til aktiekapital. Amagerbanken betaler en årlig rente på 11,01 % af kapitalindskuddet og betaler herudover en renteprovision og en rentekonverteringsprovision. Amagerbanken har indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om ydelse af individuel statsgaranti for ny funding på op til DKK 13,5 mia. I henhold til aftalen har Banken anmodet om og den 30. juni 2010 fået udstedt rammegarantier for Amagerbankens udstedelse af obligationer for i alt DKK 13, 5 mia. Obligationerne er udstedt til Bankens egenbeholdning. Banken skal fra den 1. oktober 2010 betale en garantiprovision på 0,95 % p.a. Finansiel Stabilitet A/S har i henhold til aftalen mulighed for at udøve væsentlig indflydelse på Bankens organisation og virksomhed. Som særligt vilkår for ydelse af den individuelle statsgaranti, er der stillet krav om forhøjelse af Bankens basiskapital med et kontantbeløb på mindst DKK 750 mio., der skal være indbetalt og registreret senest den 15. september 2010 og valg af to medlemmer til Bankens bestyrelse. Hvis ikke Banken opfylder vilkårene i aftalen om ydelse af individuel statsgaranti, og aftalen med Finansiel Stabilitet A/S ikke ændres, er der en væsentlig risiko for, at Bankens eksisterende funding ikke kan refinansieres ved forfald, og at Bankens muligheder for ny funding efter den 30. september 2010 enten bortfalder eller vilkårene herfor forringes væsentligt. Dette vil påvirke Bankens likviditet væsentligt i negativ retning og kan medføre, at Banken ikke vil kunne opfylde likviditetskravet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed med deraf følgende risiko for, at Banken ikke kan fortsætte sin virksomhed. Se afsnittet Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle situation. Endvidere vil en senere manglende opfyldelse af vilkårene betyde, at den funding, der optages ved Bankens salg af obligationer udstedt på baggrund af den individuelle statsgaranti, vil skulle afvikles eller tilbagebetales. Udover øgede udgifter medfører deltagelsen i Bankpakke I og Bankpakke II, at Amagerbanken skal opfylde en række betingelser og underlægges en række restriktioner, herunder begrænsninger i udlodning af udbytte mv. til Bankens aktionærer samt begrænsninger i de risici, som Banken må påtage sig, se afsnittet Statslige initiativer til sikring af Finansiel Stabilitet. En eventuel misligholdelse af betingelserne eller overtrædelse af restriktionerne kan påføre Banken tab, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultater samt Bankens mulighed for at fortsætte sin virksomhed. Såfremt den globale finanskrise og lavkonjunktur fortsætter, og der fortsat er begrænset adgang til likviditet i interbankmarkedet, kan Amagerbanken i fremtiden få brug for statsunderstøttet finansiel bistand. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at staten vil lave yderligere hjælpe-bankpakker, eller at Amagerbanken vil opfylde kriterierne og vilkårene for at modtage støtte under eksisterende eller eventuelle yderligere hjælpe-bankpakker, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat samt Bankens mulighed for at fortsætte sin virksomhed. Amagerbanken Aktieselskab 11

12 Se også afsnittene "Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet" og Kapitalressourcer. Risici forbundet med Amagerbankens drift Banken er eksponeret for risiko for, at Bankens strategi ikke kan gennemføres Amagerbankens Ledelse har allerede ved årsskiftet 2008/2009 besluttet og arbejdet med en række strategiske ændringer og indsatsområder for at forbedre Bankens robusthed og fremtidige forretningsgrundlag. Dette omfatter en række tiltag i forhold til, hvordan Bankens virksomhed drives, men mere væsentligt, at Banken inden for en kortere årrække skal søge at ændre Bankens balancesammensætning. Dette forventes primært at skulle ske ved, at Bankens samlede kreditformidling reduceres, særligt i forhold til Bankens Store Engagementer og ejendomsrelaterede udlån, samtidig med et øget indlån fra kunder. Endvidere søges andelen af privatkunder øget. Gennemførelsen af Bankens strategi afhænger af en række forhold, herunder at Ledelsen i samarbejde med de af Finansiel Stabilitet A/S udpegede repræsentanter og Bankens medarbejdere er i stand til at foretage de nødvendige dispositioner for gennemførelsen af strategien. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Ledelsen vil være i stand til at foretage sådanne dispositioner eller foretage sådanne dispositioner i nødvendigt omfang eller inden for den forudsatte tidshorisont. Et væsentligt element i Bankens strategi er at minimere risikoen for, at nedskrivninger resulterer i endelige tab, bl.a. ved at udvise tålmodighed over for professionelle kunder særligt i forhold til ejendomsrelaterede udlån, hvor konjunkturforholdene tilsiger en sådan tålmodighed. Finansiel Stabilitet A/S har i henhold til aftalen om individuel statsgaranti mulighed for at udøve betydelig indflydelse på Bankens organisation og virksomhed, herunder skal de af Finansiel Stabilitet A/S udpegede kandidater til Bankens bestyrelse, når disse er indvalgt, være enige i væsentlige beslutninger bl.a. ved forhøjelse af eksisterende engagementer af væsentlig størrelse eller særlig karakter mv., se afsnittet Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet Bankpakke II Individuel statsgaranti. Såfremt der ikke kan opnås enighed om udvidelse eller forlængelse af større engagementer med henblik på at bevare sikkerheder for Banken i overensstemmelse med Bankens strategi, kan dette i sig selv medføre øget behov for nedskrivninger eller resultere i endelige tab for Banken. Endvidere kan dette medføre øget risiko for, at det statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital skal konverteres, se afsnittet Risici forbundet med Bankens aktuelle solvenssituation. Gennemførelse af Bankens strategi er endvidere afhængig af en række eksterne forhold, herunder markedsmæssige forhold, muligheden for at tiltrække nye kunder samt muligheden for at foretage styrkelse af Bankens organisation. Såfremt Ledelsen ikke er i stand til at gennemføre strategien i tilstrækkeligt omfang, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat samt stille øgede krav til Bankens kapitalgrundlag, herunder Bankens solvens. Banken er eksponeret for risiko for tab som følge af, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerhedsstillelser ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne Selvom Banken har vedtaget politikker og retningslinier for styring af kreditrisici og risikospredning, samt løbende arbejder med en styrkelse af sit modelapparat inden for kreditrisikostyringsområdet, er der risiko for, at disse styringsredskaber ikke tager højde for alle forhold, f.eks. visse fremtidige begivenheder. Dette medfører, at det ikke i alle tilfælde er muligt at vurdere kundens finansielle situation og/eller den af kunden stillede sikkerhed præcist. Hvis det måtte vise sig, at de af Banken anlagte forudsætninger eller vurderingskriterier er forkerte eller løbende ændres, at forhold i øvrigt ændrer sig, herunder ved fald i værdien af stillede sikkerheder af enhver art, eller at Bankens kreditrisikovurdering af engagementer ikke har været korrekt, kan Bankens risikoeksponering blive forøget som følge heraf med deraf følgende behov for nedskrivninger på engagementer, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittene Virksomhedsbeskrivelse - Amagerbankens aktuelle situation, - Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder og Risiko, likviditet og kapitalstyring - Kreditrisikostyring. Amagerbanken er som led i handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter samt betalingsformidling mv. eksponeret mod finansielle modparter i form af afviklingsrisiko eller kreditrisiko Afviklingsrisikoen er risikoen for, at Banken ikke modtager betalinger eller værdipapirer i forbindelse med afvikling af værdipapir- og valutahandler. Ledelsen bevilger lines på afviklingsrisiko og kreditrisiko mod finansielle modparter, og der tages i den forbindelse afsæt i den enkelte modparts risikoprofil, rating, størrelse og soliditet. Risici og lines på finansielle modparter vurderes løbende. Banken deltager i et internationalt valutaclearingsamarbejde, Continuous Linked Settlement (CLS), som har til formål at reducere afviklingsrisikoen ved interbank valutahandler. 12 REGISTRERINGSDOKUMENT 2010

13 Såfremt Bankens deltagelse i CLS ikke er tilstrækkelig til at afdække afviklingsrisici, eller Banken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forholdene i øvrigt ændrer sig, opstår der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring kreditrisiko. ( OECD ) ved at indgå futures, optioner og terminsforretninger. Derudover opgøres Bankens daglige styring af renterisikoen dels efter Finanstilsynets retningslinjer og dels efter en intern model baseret på modificeret varighed. Overvågning af markedsrisici sker løbende, og der rapporteres på daglig basis om rammernes udnyttelse. Med Bankens kunder i øvrigt indgås forskellige typer af fastrenteaftaler, og renterisikoen på disse aftaler søges løbende afdækket i markedet. Amagerbanken påtager sig gennem handel og placeringer samt som et led i den løbende likviditetsstyring forskellige former for markedsrisici. Banken kan derfor løbende have åbne positioner i rente-, valuta- og aktieprodukter Formålet med markedsrisikostyringen er at afbalancere den samlede markedsrisiko på aktiver og forpligtelser for herigennem at opnå en tilfredsstillende afvejning af afkast og risiko. Handel med aktier, obligationer, valuta og heraf afledte finansielle instrumenter er vigtige forretningsområder for Banken. I konsekvens heraf, og ud fra ønsket om at udnytte udsvingene på de finansielle markeder, påtager Banken sig løbende markedsrisici. Såfremt Amagerbanken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forudsætninger eller markedsforhold ændrer sig, er der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken er afhængig af, at interbank markedet fungerer. I forbindelse med Bankens løbende likviditetsdisponering og Bankens løbende afdækning af forretninger med kunder og egenbeholdning, har Banken behov for tilstrækkelige lines hos finansielle modparter i ind- og udland. Dette gælder eksempelvis lines for deposits og valutaswaps. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken kan opnå tilstrækkelige lines hos finansielle modparter, hvilket kan have en væsentlig negativ indflydelse på Amagerbankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Markedsrisiko. Bankens valutarisiko styres ved i stort omfang at matche de finansielle aktiver i overensstemmelse med den valutamæssige fordeling af forpligtelserne. Derudover afdækkes valutarisikoen ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Det er Bankens investeringsstrategi at have begrænsede nettopositioner for egen regning i fremmed valuta. Kunder, der har variabelt forrentede lån og/eller eksponering i valuta, er eksponeret for stigninger i renteniveauet eller ændringer i valutakurser, uden at dette behøver at påvirke afkastet på de finansierede aktiver. En stigning i renteniveauet eller ændringer i valutakurserne kan medføre, at visse kunder ikke vil kunne servicere deres gæld ved hjælp af kundens løbende indtægter og afkast med deraf følgende aktualisering af nedskrivnings- eller kapitaldækningsbehovet for Banken. Dette er særligt tilfældet i relation til de af de Store Engagementer, der er ejendomsrelaterede eller relateret til investeringskreditter. Denne risiko har særligt i 2. kvartal 2010 materialiseret sig og har medført behov for nedskrivninger i første halvår på i alt DKK 394 mio. afledt af kunders meget betydelige valutakurstab i 2. kvartal 2010, som ikke på nuværende tidspunkt kan dækkes fuldt ud af de pågældende kunder. Valutaeksponeringen har for disse kunder været en del af deres oprindelige bevilgede engagementer til anlægsfinansiering. Den ydede anlægsfinansiering i fremmed valuta er lukket for de kunder, som Ledelsen vurderer ikke aktuelt kan bære risikoen, og Banken har styrket overvågningen på tværs af Banken vedrørende valutaeksponering, som kunder påtager sig inden for de bevilgede kreditter. Amagerbanken er eksponeret for tab som følge af renteændringer på de finansielle markeder samt valutakursændringer Renterisikoen er risiko for tab som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Risikoen optræder på fastforrentede rentebærende finansielle instrumenter. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af Bankens samlede markedsrisiko. Banken søger løbende at afdække sin renterisiko på beholdninger af realkredit- og statsobligationer i lande klassificeret i risikogruppe 0 i henhold til den seneste landeklassifikation udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Såfremt Bankens tiltag for risikoafdækning ikke er tilstrækkelige, eller Banken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forudsætninger eller forhold i øvrigt ændrer sig, er der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken handler løbende valuta dels med Bankens kunder og dels for egen regning. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken ikke lider tab på handel med valuta, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Amagerbanken Aktieselskab 13

14 Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Markedsrisiko. Banken har løbende operationelle risici, herunder afhængighed af it-systemer Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, menneskelige fejl herunder i forbindelse med kunderådgivning og systemfejl. Banken administrerer operationelle risici gennem skriftlige forretningsgange og kontrolforanstaltninger, og søger bl.a. at minimere operationelle risici ved at adskille udførelsen af aktiviteter fra kontrollen af disse. Banken fastlægger i vid udstrækning arbejdsgange og processer i skriftlige procedurer, og har herigennem fokus på at minimere afhængigheden af Nøglemedarbejdere. Endvidere søges anvendt backup-bemanding på områder, der vurderes at være særligt kritiske. Ledelsen vurderer, at Bankens væsentligste operationelle risiko er afhængigheden af et velfungerende it-system samt afhængighed af Nøglemedarbejdere (se afsnittet Risici forbundet med medarbejdere nedenfor). Banken er en del af Bankernes EDB Central (BEC) samarbejdet og har fastlagt overordnede rammer og beskyttende foranstaltninger inden for it-området, der effektivt og tilpasset Bankens forhold tilgodeser tre fundamentale sikkerhedskrav - tilgængelighed, integritet og fortrolighed. Bankernes EDB Central (BEC) har etableret et fælles udviklingsselskab med Skandinavisk Data Central A/S, Nordisk Finans IT P/S (NFIT), og Bankernes EDB Central (BEC) har indgået aftale om på visse vilkår at overlade driften af Bankernes EDB Central (BEC)s systemer til JN Data A/S, et selskab ejet af Nykredit A/S og Jyske Bank A/S. Amagerbanken har ikke direkte indflydelse på gennemførelsen af disse forhold i Bankernes EDB Central (BEC) og NFIT men er afhængig af, at disse gennemføres forsvarligt. Uanset Bankens anvendelse af risikostyringssystemer, kan der ikke gives nogen sikkerhed for, at Bankens styring af sådanne risici er tilstrækkelig, eller at eksterne uforudsete omstændigheder ikke kan medføre tab for Banken. Blandt andet kan fejlagtig rådgivning af Bankens kunder medføre pligt til at tilbagekøbe de solgte produkter og/eller påføre Banken erstatningsansvar samt skade Bankens omdømme. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se afsnittene Risici forbundet med medarbejdere og Risiko, likviditet og kapitalstyring Operationel risiko. Banken er udsat for risiko for tab, der opstår i forbindelse med ændringer i eksterne omstændigheder eller begivenheder, der skader Bankens image eller indtjening. Sådanne forretningsrisici inkluderer strategisk risiko samt risikoen for tab af anseelse Denne type af risiko viser sig i form af en uventet reduktion af indtægter eller uforudset stigning i omkostninger. Der kan for eksempel være tale om reduktion i lånemarginal som følge af stigende konkurrence, reduktion i udlånsvolumen forårsaget af, at konkurrenter indfører nye produkter, strejker, ny lovgivning eller negativ pressedækning. Såfremt Banken ikke formår at tilpasse udgifterne, forøges påvirkningen af udsvinget i resultatet, hvilket kan have væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Forretningsrisiko. Der er risiko for, at Banken kan blive tvunget til at nedbringe sine engagementer, herunder Store Engagementer, i et hurtigere tempo end forudsat ved regnskabsaflæggelsen, hvilket kan medføre markant større tab Ved regnskabsaflæggelsen har Banken ved måling af udlån og garantier i forbindelse med nedskrivninger forudsat, at Banken ved afvikling af engagementer kan foretage dette ud fra Bankens fastlagte planer og intentioner for optimal afvikling af de enkelte engagementer, hvilket blandt andet typisk forudsætter en langsigtet afvikling af de enkelte engagementer. Såfremt Amagerbanken er nødsaget til at nedbringe disse engagementer med en kortere tidshorisont end forudsat, vil dette øge tabene markant på sådanne engagementer, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Amagerbankens økonomiske stilling og resultat samt resultatforventninger. Banken kan være udsat for systemiske risici, herunder bank run Manglende betalinger, bank runs og andre typer økonomiske vanskeligheder i en dansk eller udenlandsk bank eller andet selskab, der yder finansielle ydelser, kan medføre likviditetsproblemer, tab samt betalings- og andre vanskeligheder i andre selskaber, der opererer inden for den finansielle sektor, da de danske og globale finansielle systemer og kapitalmarkeder er tæt indbydes forbundne. Hvis et selskab, der yder finansielle ydelser, får vanskeligheder, kan dette få afsmittende effekt på andre i den finansielle sektor, fx gennem udlån, handel, clearing og andre forbindelser mellem udbydere af finansielle ydelser. Denne risiko kaldes systemisk risiko, og den kan få væsentlig negativ virkning på de markeder, på hvilke Banken dagligt opererer. Hvis der indtræffer systemiske begivenheder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Amagerbankens virksomhed, økonomiske stilling og resultat. 14 REGISTRERINGSDOKUMENT 2010

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument Amagerbanken PROSPEKT 2009 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 18. november 2009) 2 PROSPEKT 2009 Indholdsfortegnelse Risikofaktorer

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Udbud af op til DKK 750.000.000 Hybrid Kernekapital Dette Prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR nr. 31 46 70 12 ( Banken

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Indholdsfortegnelse: Side Risikostyring 2 Kapitalstyring og solvensbehov 7 Tilstrækkelig kapital 12 Kreditrisiko og udvandingsrisiko 20 Markedsrisiko

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2011 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder, aktionærer

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere