Bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer"

Transkript

1 Bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer Udført under automatiske konditioner er ekstraktion/tilbageekstraktion en særdeles attraktiv metode til at opnå fornøden selektivitet og sensitivitet ved kemisk måling. Her beskrives et sequential injection (SI)-system til online ekstraktion/tilbageekstraktion med detektion ved ETAAS og ICPMS til bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer Af Elo Harald Hansen, og Jianhua Wang, Kemisk Institut, DTU Ved brug af såvel elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri (ETAAS) som induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICPMS) er matrixinterferens pga. høje saltkoncentrationer et hyppigt problem ved analyse af sporstofkoncentrationer af metalioner i mange forskellige prøvetyper - f.eks. biologiske væsker, miljøprøver eller havvand. Tilstedeværelsen af salte vil ved ETAAS føre til excessivt høje baggrundssignaler som ydermere kan variere som funktion af matricens sammensætning. I ICPMS kan saltkoncentrationer over ca. 0.2% (m/v) medføre»mekaniske«problemer (afsætning af salte på»sampling cone«og dermed signaldepression) og kan pga. isobarisk overlap eller dannelse af polyatomiske ioner give anledning til spektrale interferenser. Derfor er det i begge tilfælde vigtigt, at man kan separere analytionerne fra matricen, inden de præsenteres for den valgte detektor. Væskeekstraktion En af de mest effektive separationsmetoder er væskeekstraktion. Eftersom de fleste gængse prøver findes på vandig form, effektueres ekstraktionen konventionelt fra en vandig til en organisk fase. Men her løber man igen ind i problemer: Det er heller ikke den optimale matrix at introducere til de to detektortyper. I modsætning til flamme-aas, t 49 dansk kemi, 83, nr. 9, 2002

2 Figur 1. SI-system til ekstraktion/tilbageekstraktion under anvendelse af detektion med ETAAS. PP, peristaltisk pumpe; SP i, stempelpumper; SV, selektionsventil. IV, injektionsventil; PS i, faseseparatorer (figur 3); CS, bæreopløsning; IBMK, isobutylmethylketon (organisk ekstraktionsfase); BEx, vandig tilbageekstraktionsfase; W, affald; og EC i, ekstraktionscoils (udformet som knyttede reaktorer for at opnå en effektiv blanding af de enkelte væskeelementer). Systemet er vist dels i»load«-positionen, hvor prøven forbehandles online i SI-systemet og dels i»inject«-position, hvor ekstraktet overføres til grafitrøret i ETAASdetektoren. hvor anvendelse af et organisk opløsningsmiddel faktisk ofte kan være en fordel (fører til dannelse af fine dråber i flammen), er det en ulempe i ETAAS, hvor det kan indebære en forringelse af målingens reproducerbarhed. Endvidere har det pga. mindre overfladespænding end vand en tendens til at»brede«sig i grafitrøret, hvilket kan føre til lavere målefølsomhed. Ved ICPMS bør organiske opløsningsmidler simpelthen frarådes, idet de kan medføre deponering af kulstof på»sampler«og»skimmer cones«og kan give anledning til dannelse af polyatomiske interferenser pga. kombination af C med O, Ar, S eller Cl. Kombineret SI-væskeekstraktions-/tilbageekstraktionssystem Løsningen på problemet er at kombinere væskeekstraktion ind i en organisk fase med tilbageekstraktion til en vandig fase, som derpå kan introduceres i detektorerne. Ganske overraskende har dette koncept ikke nydt større bevågenhed hverken i litteraturen eller i det praktiske laboratoriearbejde. Det skyldes utvivl- Figur 2. SI-system til ekstraktion/tilbageekstraktion under anvendelse af detektion med ICPMS. Betegnelserne er som angivet i figur 1. Introduktionen af ekstraktet foretages dog vha. en ekstra stempelpumpe, som fører ekstraktet over i injektionsanordningen vist i figur 4 (DIHEN). dansk kemi, 83, nr. 9,

3 somt, at det konventionelt har været besværligt og kompliceret at styre de krævede manipulationer reproducerbart, ikke mindst de nødvendige faseseparationer. Det er ikke tilfældet, hvis man gør det i et automatisk analysesystem, som f.eks. sequential injection (SI). SI er en modifikation, eller afart, af flow injection (FI), som oprindeligt blev udviklet ved det gamle Kemisk Laboratorium A (nu Kemisk Institut) ved DTU. Da det er et lukket system, hvor alle operationer kan effektueres online under strengt kontrollerede betingelser, kan man uden risiko håndtere probate organiske opløsningsmidler, beskytte prøverne effektivt mod kontaminering udefra, og man kan eksakt afmåle den mængde ekstrakt, som ultimativt skal introduceres i den anvendte detektor. Grafitrøret i ETAAS kan kun akkommodere et prøvevolumen på ca. 30 μl (maksimalt 50 μl, svarende til 1 dråbe). Det samme gælder for ICPMSinstrumentet med den her benyttede nebulizer. Gennem de to ekstraktionstrin kan man ikke blot opnå en separation, men også en opkoncentrering, hvilket er en stor fordel. Det beskrevne SI-væskeekstraktions-/tilbageekstraktionssystem illustreres her for bestemmelsen af metalionerne Cd(II), Cu(II) og Pb(II). Via reaktion af metalionerne med en passende ligand dannes et uladet kompleks/chelat, som kan ekstraheres over i en organisk fase og dermed separeres fra prøvematricen. Dernæst strippes metalionen ud af komplekset og over i en vandig fase, som så introduceres i detektoren. Af pladsmæssige årsager må denne gennemgang selvsagt blive relativ summarisk, men detaljerede oplysninger kan findes ved at konsultere litteraturen [1,2]. Separations- og opkoncentreringsprocedure Det anvendte SI-system til ekstraktion/tilbageekstraktion med Figur 3. Skitse af de anvendte faseseparatorer med det såkaldte»dual conical gravitational«design, hvor separationen baseres på fasernes forskel i densitet. Separatorerne består i realiteten af to halvdele, som skrues sammen, hvorved der dannes en»dual conical«kavitet, hvori den vandige og den organiske fase adskilles. t 51 dansk kemi, 83, nr. 9, 2002

4 Figur 4. Skitse af den anvendte nebulizer til prøveintroduktion i ICPMS-instrumentet. Ekstraktet pumpes fra SI-systemet (figur 2) ind fra venstre og kommer ud i enden af den indre kapillar (»fused silica capillary«), som placeres i selve plasmaen. Kapillarens position er meget vigtig for at opnå en tilstrækkelig fin aerosol og ionisering af prøven [3]. efterfølgende detektion ved hjælp af ETAAS er vist i figur 1, mens det tilsvarende SI-system med detektion med ICPMS er vist i figur 2. De operationelle manipulationer i de to systemer er stort set identiske, bortset fra selve prøveintroduktionen i detektoren. Derfor gennemgås systemerne under ét med supplerende kommentarer vedrørende de individuelle prøveintroduktioner. Det førstnævnte system benyttes til detektion af Cd(II), mens det andet demonstreres for bestemmelse af Cu(II) og Pb(II). Som kompleksdanner anvendes i hvert tilfælde ammoniumpyrrolidindithiocarbamat, APDC. Separations- og opkoncentreringsproceduren består af fire trin, som alle styres via en computer, som kan aktivere/ deaktivere de enkelte enheder i SI-systemet (figur 1 og 2), dvs. stempelpumper (SP i ), en peristaltisk pumpe (PP) og en injektionsventil (IV), som alle er grupperet omkring en selektionsventil (SV). SV kan via en central port bringes til at kommunikere med hver af de eksterne porte (1-6) og dermed med de enkelte enheder, dvs. SV er»hjertet«i systemet, hvorigennem væskeflow kan dirigeres. I trin 1 effektueres en prækonditionering af systemet (rensning af slangeforbindelser), dvs. systemet klargøres til behandling af den efterfølgende prøve. I trin 2 (Load, figur 1 top) blandes den metalionholdige prøve (S) med ligand-reagenset APDC (R). Der dannes et uladet kompleks, som kan ekstraheres over i en upolær (organisk) fase. Dette effektueres ved at tilsætte IBMK (isobutylmethylketon) fra SP 1, hvorefter blandingen via ekstraktionscoil EC 1 ledes over i faseseparatoren PS 1. Her adskilles de to faser (en skitse af faseseparatoren er vist i figur 3). Et veldefineret volumen af den organiske ekstrakt aspireres vha. stempelpumpe SP 2 ind i coil HC (såkaldt Holding Coil), hvor det placeres midlertidigt. Under denne sekvens ledes den vandige fase, som indeholder de potentielt generende matrixkomponenter (salte, etc.), samtidig til affald (W, waste). I trin 3 effektueres tilbageekstraktionen af metalionen ind i vandig fase. Dette gøres ved at pumpe den organiske ekstrakt i HC fremad (via den centrale port og port 4 i SV) og blande den med en vandig fase (BEx) fra pumpe SP 3. Efter ekstraktion i coil EC 2 separeres de to faser i den anden faseseparator (PS 2 ), og 30 μl af den vandige ekstrakt afspærres i prøveloop SL i injektionsventilen (IV) til højre i figuren. I trin 4 transporteres disse 30 μl slutteligt til grafitrøret i ETAAS instrumentet (Inject, figur 1, nederst) og placeres på platformen i røret. For at bevare identiteten af prøven under denne transport omsluttes de 30 μl af to luftsegmenter, som under den anvendte procedure er blevet aspireret via port 6 i selektionsventilen [1]. Efter prøven er placeret i grafitrøret, kan temperaturprogrammet initieres og gennemføres, dvs. atomisering og kvantificering kan effektueres. Proceduren ved detektion med ICPMS er stort set den samme som for ETAAS. Ved ICPMS kan man imidlertid ikke»sandwiche«prøven med luft, som under ingen omstændigheder må introduceres i detektoren. Derfor benytter man, efter tilbageekstraktet er afspærret i loop SL i ventilen (figur 2, øverst), en ekstra stempelpumpe til at overføre indholdet af loop SL (30 μl) til ICPMS-instrumentet (figur 2, nederst). Her indføres det via en specielt konstrueret injektionsanordning, DIHEN (Direct Injection High Efficiency Nebulizer, figur 4) [2,3]. Optimering af konditioner Hver af de enkelte enhedsoperationer kræver naturligvis optimering mht. de anvendte konditioner (pumpehastigheder, reagenskoncentration, blandingsforhold mellem vandig og organisk fase, etc.), men uden at gå i detaljer hermed skal der dog dvæles ved såvel ekstraktions- som tilbageekstraktionstrinnet. For dem begge gælder, at man via intelligent kemi afgørende kan påvirke effektiviteten. Således kan der spilles på den anvendte ph-værdi. Har den anvendte ligand protolytiske egenskaber (hvilket som oftest vil være tilfældet), vil distributionskonstanten (D C ) af analytmetallet mellem de to faser være ph-afhængigt. I den første ekstraktion kan man - med anvendelse af den samme kompleksdanner (her APDC) opnå selektivitet ved at udnytte forskelle i de enkelte ioners ekstraktionskonstanter (K ex ), variere på ph (dvs. ændring af D C ), og om fornødent tilsætte maskeringsmidler (ændring af den konditionelle ekstraktionskonstant). I tilbageekstraktionstrinnet kan man facilitere distributionsforholdet med et strippingreagens, dvs. man kan til det vandige tilbageekstraktionsmiddel tilsætte en metalion, som danner et stærkere kompleks med liganden end analytten. Dette vil medføre, at metalionen»river«analytten ud af komplekset og over i den vandige fase, mens strippingreagenset sammen med liganden går over i den organiske fase. Herigennem kan man ikke blot udnytte/spille på termodynamikken, men også på kinetikken. Ved bestemmelse af Cd(II) i ovennævnte system med ETAAS blev der brugt en vandig strippingopløsning med lavt ph og tilstedeværelse af Hg(II), idet det blev udnyttet, at Hg(II) danner komplekser med APDC med langt større ekstraktionsskonstant end Cd(II). Det betyder, at Cd(II) i CdAPDC ved lavt ph bliver erstattet med Hg(II). Komplekset går over i den organiske fase under samtidig frigivelse af Cd(II) til den vandige fase. I tabel 1 er der vist karakteristika for systemet med detekti- t dansk kemi, 83, nr. 9,

5 Destination: the full range of HPLC, IC, and Extraction solutions. Enjoy the ride. ION CHROMATOGRAPHY Just Add Water technology makes ion chromatography easier than ever. The new DX-600 IC System combined with PeakNet 6 data management software, and the latest in pumps, detectors, and autosamplers provide the power and precision your laboratory requires. With the NEW ICS 90, Dionex offers the complete range of ion analysis instruments. EXTRACTION Obtain fast, easy, safe, economical, and EPAapproved extractions of solid matrices. The ASE 200 can extract a 10-gram sample in less than 15 minutes using only 15 ml of solvent. ASE 300 allows for extraction of up to 100 ml of sample. And the NEW ASE 100 provides single-sample extractions up to 100 ml of sample. BioLC The new BioLC System provides superior analysis of proteins and peptides, nucleic acids, amino acids and carbohydrates, small biomolecules, and more. GET YOUR FREE CD Receive up-to-date product information on CD-ROM. Call or visit HPLC AND MS The new Summit HPLC System with CHROMELEON 6 chromatography software is smarter, more reliable, and easier to use than any other HPLC system available today. Configure the system with the MSQ mass spectrometric detector for superior sensitivity, selectivity and performance. CAPILLARY- AND NANO LC Dionex now offers the UltiMate TM integrated capillary- and nano LC system developed by LC Packings, a Dionex company. The UltiMate system allows on-line coupling with all MS platforms for use in pharmaceutical, biotechnology, molecular biology, forensic, life science, and environmental laboratories. Typical applications include proteomics, drug discovery, pharmacokinetics, bioanalysis, and high-throughput analysis. PROCESS Reliable, flexible, and easy to use, the compact, modular DX-800 offers multi-component analyses of up to 18 sample streams at regular intervals. CONSUMABLES Dionex offers a large assortment of columns, suppressors, reagents, standards, and accessories tailored specifically to meet your separation needs. Dionex has expanded its consumables line to include Acclaim Silica HPLC columns. Scanlab 2002 Stand H-098 Dionex Denmark A/S, Egegaardsvej 41-st, 2610 Rodovre, Tel , Fax , Dionex Corporation P.O. Box 3603, Sunnyvale, CA (408) Austria (01) Belgium (32) Canada (905) China (852) France Germany (06126) Italy (06) Japan (06) The Netherlands (0161) Switzerland (062) United Kingdom Dionex Corp. PIN 565 MSQ is a trademark of ThermoFinnigan Corporation. ASE, PeakNet, and BioLC are registered trademarks and UltiMate, Summit, and CHROMELEON are trademarks of Dionex Corporation.

6 udkommer næste gang 5. oktober Tabel 1. Datakarakteristika for SI-systemet til online ekstraktion/tilbageekstraktion ved bestemmelse af Cd(II) under anvendelse af detektion med ETAAS. Tabel 2. Bestemmelse af Cd(II) i tre certificerede referencematerialer, CRM 279, CRM 320 og SRM 1640 (n=4). Resultater opnået ved 95% konfidenceniveau. a I μg kg -1. KLIMASKABE Tabel 3. Datakarakteristika for SI-systemet til online ekstraktion/tilbageekstraktion ved bestemmelse af Cu(II) og Pb(II) under anvendelse af detektion med ICPMS. MILJØTEST Varme/kulde Fugt Salttåge Syretåge Tørring Sollys Temperatur chok Vibration Vakuum Burn-in Fra bordmodeller til walk-in-rooms. -40 eller -70 C til +180 C 16 til 1500 l. testrum som standard Gradient op til 100 C pr. min. Tabel 4. Bestemmelse af Cu(II) og Pb(II) i tre certificerede referencematerialer, CRM 279, CRM 320 og SRM 1640 samt humant urin (n=4). Resultater opnået ved 95% konfidenceniveau. a I μg kg -1 ; b I μg l -1 ; c Referenceværdi. Beatronic Supply ApS er et handels- og ingeniørfirma, der har specialiseret sig i måle- og testudstyr. Med verdenskendte produktnavne på programmet, kan vi løse enhver opgave inden for miljøafprøvning, kvalitetssikring, ESS, HALT og HASS, dataopsamling og elektrisk måling/kontrol. Industrivænget 13 - DK3400 Hillerød Tel.: Fax: Web: on med ETAAS; den sidste linie,»berigelsesfaktor«, refererer til den opkoncentrering, der sker i systemet (og som kan manipuleres ved at spille på volumenforholdet mellem de to væskefaser, som man har i de to separationstrin). Tabel 2 viser resultaterne ved analyse for Cd(II) i tre certificerede referencematerialer. Tabel 3 viser tilsvarende karakteristika for systemet med detektion med ICPMS, og i tabel 4 ses de opnåede resultater ved analyse af Cu(II) og Pb(II) i 3 certificerede referencematerialer samt i humant urin. Ved den sidste dansk kemi, 83, nr. 9,

7 procedure blev APDC benyttet som kompleksligand, og Pd(II) som strippingreagens [2]. Udført under automatiske konditioner er ekstraktion/ tilbageekstraktion et særdeles attraktivt alternativ til opnåelse af fornøden selektivitet og sensitivitet ved kemisk måling. Som ved andre instrumentelle procedurer gælder det imidlertid, at hvis man ønsker et intelligent svar på sin analyse, må man introducere sin prøve på intelligent vis. Dvs. man skal have intimt kendskab til de operationelle betingelser for den benyttede detektor, og vide hvilke kemiske præbehandlinger, ens prøve skal undergå, inden den præsenteres herfor. Derfor kræver en fornuftig anvendelse af de instrumentelle metoder (uanset om det er ETAAS eller ICPMS eller andre) en grundig kemisk viden. Uden den er anvendelse af sofistikerede instrumentelle metoder simpelthen spild af tid og ikke mindst spild af penge. Referencer: 1. J. Wang and E. H. Hansen, Anal. Chim. Acta, 456 (2002) J. Wang and E. H. Hansen, J. Anal. At. Spectrom. (in press). 3. J. Wang and E. H. Hansen, J. Anal. At. Spectrom., 16 (2001) dansk kemi, 83, nr. 9, 2002

Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode

Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode Elueringsprocesser i naturen foregår under ikke-ligevægtsforhold. Med et specialbygget SIA-system eftergøres naturens fraktioneringer.

Læs mere

6534/FU4206 Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske Marts 2006

6534/FU4206 Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske Marts 2006 Kaj Thomsen, DTU Jørgen Peter Jensen, Energi E2 Peter Simonsen, Energi E2 Bo Sander, ELSAM Slutrapport for PSO F&U-Projekt 6534/FU4206 Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske Marts 2006 PSO F&U projekt FU4206

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

RFID NAVIGATION. Mesim Bajrami

RFID NAVIGATION. Mesim Bajrami RFID NAVIGATION af Mesim Bajrami Vejleder: Robin Sharp Informatik Civilingeniør Eksamensprojekt IMM-THESIS-2006-78 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning Teknisk appendiks miljøfarlige stoffer Martin M. Larsen Britta Pedersen Jens Jacobsen Afdeling for Marin Økologi Marianne Clemann Afdeling for Miljøkemi Miljøministeriet

Læs mere

Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter

Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Diplomingeniørprojekt Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Hajar H. Al-Khafaji Diplomingeniør- Kemi og Bioteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS).

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Teori til elevforløb på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi på Syddansk Universitet: Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Peter Windfeldt

Læs mere

Profit Optimering igennem optimeringer af Supply chain og distribution.

Profit Optimering igennem optimeringer af Supply chain og distribution. Erhversøkonomisk Institut Bachelorafshandling, HA int Tysk Vejleder: Steen Nielsen Forfatter: Alexander Volker Erich Rambow Profit Optimering igennem optimeringer af Supply chain og distribution. Aarhus

Læs mere

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Titel: Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning 15. februar 2013 Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning Front page picture is a word-cloud representation of the keywords used in the bibliometric

Læs mere

Runtime management af rekonfigurerbare arkitekturer. Esben Rosenlund Hansen

Runtime management af rekonfigurerbare arkitekturer. Esben Rosenlund Hansen Runtime management af rekonfigurerbare arkitekturer Esben Rosenlund Hansen Kongens Lyngby 2007 IMM-MSC-2007 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

Måling med SAXS på phospholipidmembraner perturberet med stearinsyre

Måling med SAXS på phospholipidmembraner perturberet med stearinsyre Efterår 2009 Bachelorprojekt: Måling med SAXS på phospholipidmembraner perturberet med stearinsyre Small Angle X Ray Scattering Af: Thor Bjørn Ottosen, Hans Otto Eriksen, Lasse Ronnenberg. Vejleder: Dorthe

Læs mere

Titelblad. Gruppenummer 634

Titelblad. Gruppenummer 634 Titelblad Udarbejdet af Karen Præstegaard Hendriksen, kaprhe@ruc.dk Sidsel Ammitzbøll Bogh, sabogh@ruc.dk Sofie Katharina Møhlenfeldt Hemmingsen, skmh@ruc.dk Gruppenummer 634 Titel Biocentre i Nairobi

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 760 2003 CO2 som kølemiddel i varmepumper 2. hovedfase i udviklingsprojekt Claus S. Poulsen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.4 Miljøfarlige stoffer i muslinger Britta Pedersen Martin M. Larsen Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer

Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer Projekt udarbejdet af: Glennie Helles Datalogisk vejleder: Peter Johansen Biologisk assistance: Leif Søndergaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Christian Riber og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Miljøprojekt Nr. 1085 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Torben Højbjerg Jørgensen og Flemming Dahl COWI A/S Neal D. Durant og Leah

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Professionsbachelorprojekt af Valentina Knezic Kokanovic (205405 BIOLYT) Periode: 17.03.2014.

Læs mere

Afløbssystemets levetid og renovering

Afløbssystemets levetid og renovering Afløbssystemets levetid og renovering - en teknisk, økonomisk og servicerelateret analyse Jes Vollertsen og Thorkild Hvitved-Jacobsen Aalborg Universitet Niels Aagaard Jensen, Christian Seidelin Sørensen

Læs mere

Log Fil Analyser. Lars Hejlund IMM-B.Eng-2008-13

Log Fil Analyser. Lars Hejlund IMM-B.Eng-2008-13 Log Fil Analyser Lars Hejlund IMM-B.Eng-2008-13 DTU-vejleder: Klaus Poul Thiesen Virksomhed vejleder: Bent Okholm Virksomhed: Implement / Okholm Informatik A/S Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

May the force be with you

May the force be with you May the force be with you Esben Thormann, Department of Chemistry, Surface Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm. Adam C. Simonsen og Ole G. Mouritsen, MEMPHYS-Center for Biomembran fysik,

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Resume. Nøgleord: Eyetracking, brugervenlighedsevalueringer, brugervenlighedstest, hjemmesider, Retrospektiv tænke-højt.

Resume. Nøgleord: Eyetracking, brugervenlighedsevalueringer, brugervenlighedstest, hjemmesider, Retrospektiv tænke-højt. 1 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk IMM-B.Eng-2010-02

Læs mere