Bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer"

Transkript

1 Bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer Udført under automatiske konditioner er ekstraktion/tilbageekstraktion en særdeles attraktiv metode til at opnå fornøden selektivitet og sensitivitet ved kemisk måling. Her beskrives et sequential injection (SI)-system til online ekstraktion/tilbageekstraktion med detektion ved ETAAS og ICPMS til bestemmelse af sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse matricer Af Elo Harald Hansen, og Jianhua Wang, Kemisk Institut, DTU Ved brug af såvel elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri (ETAAS) som induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICPMS) er matrixinterferens pga. høje saltkoncentrationer et hyppigt problem ved analyse af sporstofkoncentrationer af metalioner i mange forskellige prøvetyper - f.eks. biologiske væsker, miljøprøver eller havvand. Tilstedeværelsen af salte vil ved ETAAS føre til excessivt høje baggrundssignaler som ydermere kan variere som funktion af matricens sammensætning. I ICPMS kan saltkoncentrationer over ca. 0.2% (m/v) medføre»mekaniske«problemer (afsætning af salte på»sampling cone«og dermed signaldepression) og kan pga. isobarisk overlap eller dannelse af polyatomiske ioner give anledning til spektrale interferenser. Derfor er det i begge tilfælde vigtigt, at man kan separere analytionerne fra matricen, inden de præsenteres for den valgte detektor. Væskeekstraktion En af de mest effektive separationsmetoder er væskeekstraktion. Eftersom de fleste gængse prøver findes på vandig form, effektueres ekstraktionen konventionelt fra en vandig til en organisk fase. Men her løber man igen ind i problemer: Det er heller ikke den optimale matrix at introducere til de to detektortyper. I modsætning til flamme-aas, t 49 dansk kemi, 83, nr. 9, 2002

2 Figur 1. SI-system til ekstraktion/tilbageekstraktion under anvendelse af detektion med ETAAS. PP, peristaltisk pumpe; SP i, stempelpumper; SV, selektionsventil. IV, injektionsventil; PS i, faseseparatorer (figur 3); CS, bæreopløsning; IBMK, isobutylmethylketon (organisk ekstraktionsfase); BEx, vandig tilbageekstraktionsfase; W, affald; og EC i, ekstraktionscoils (udformet som knyttede reaktorer for at opnå en effektiv blanding af de enkelte væskeelementer). Systemet er vist dels i»load«-positionen, hvor prøven forbehandles online i SI-systemet og dels i»inject«-position, hvor ekstraktet overføres til grafitrøret i ETAASdetektoren. hvor anvendelse af et organisk opløsningsmiddel faktisk ofte kan være en fordel (fører til dannelse af fine dråber i flammen), er det en ulempe i ETAAS, hvor det kan indebære en forringelse af målingens reproducerbarhed. Endvidere har det pga. mindre overfladespænding end vand en tendens til at»brede«sig i grafitrøret, hvilket kan føre til lavere målefølsomhed. Ved ICPMS bør organiske opløsningsmidler simpelthen frarådes, idet de kan medføre deponering af kulstof på»sampler«og»skimmer cones«og kan give anledning til dannelse af polyatomiske interferenser pga. kombination af C med O, Ar, S eller Cl. Kombineret SI-væskeekstraktions-/tilbageekstraktionssystem Løsningen på problemet er at kombinere væskeekstraktion ind i en organisk fase med tilbageekstraktion til en vandig fase, som derpå kan introduceres i detektorerne. Ganske overraskende har dette koncept ikke nydt større bevågenhed hverken i litteraturen eller i det praktiske laboratoriearbejde. Det skyldes utvivl- Figur 2. SI-system til ekstraktion/tilbageekstraktion under anvendelse af detektion med ICPMS. Betegnelserne er som angivet i figur 1. Introduktionen af ekstraktet foretages dog vha. en ekstra stempelpumpe, som fører ekstraktet over i injektionsanordningen vist i figur 4 (DIHEN). dansk kemi, 83, nr. 9,

3 somt, at det konventionelt har været besværligt og kompliceret at styre de krævede manipulationer reproducerbart, ikke mindst de nødvendige faseseparationer. Det er ikke tilfældet, hvis man gør det i et automatisk analysesystem, som f.eks. sequential injection (SI). SI er en modifikation, eller afart, af flow injection (FI), som oprindeligt blev udviklet ved det gamle Kemisk Laboratorium A (nu Kemisk Institut) ved DTU. Da det er et lukket system, hvor alle operationer kan effektueres online under strengt kontrollerede betingelser, kan man uden risiko håndtere probate organiske opløsningsmidler, beskytte prøverne effektivt mod kontaminering udefra, og man kan eksakt afmåle den mængde ekstrakt, som ultimativt skal introduceres i den anvendte detektor. Grafitrøret i ETAAS kan kun akkommodere et prøvevolumen på ca. 30 μl (maksimalt 50 μl, svarende til 1 dråbe). Det samme gælder for ICPMSinstrumentet med den her benyttede nebulizer. Gennem de to ekstraktionstrin kan man ikke blot opnå en separation, men også en opkoncentrering, hvilket er en stor fordel. Det beskrevne SI-væskeekstraktions-/tilbageekstraktionssystem illustreres her for bestemmelsen af metalionerne Cd(II), Cu(II) og Pb(II). Via reaktion af metalionerne med en passende ligand dannes et uladet kompleks/chelat, som kan ekstraheres over i en organisk fase og dermed separeres fra prøvematricen. Dernæst strippes metalionen ud af komplekset og over i en vandig fase, som så introduceres i detektoren. Af pladsmæssige årsager må denne gennemgang selvsagt blive relativ summarisk, men detaljerede oplysninger kan findes ved at konsultere litteraturen [1,2]. Separations- og opkoncentreringsprocedure Det anvendte SI-system til ekstraktion/tilbageekstraktion med Figur 3. Skitse af de anvendte faseseparatorer med det såkaldte»dual conical gravitational«design, hvor separationen baseres på fasernes forskel i densitet. Separatorerne består i realiteten af to halvdele, som skrues sammen, hvorved der dannes en»dual conical«kavitet, hvori den vandige og den organiske fase adskilles. t 51 dansk kemi, 83, nr. 9, 2002

4 Figur 4. Skitse af den anvendte nebulizer til prøveintroduktion i ICPMS-instrumentet. Ekstraktet pumpes fra SI-systemet (figur 2) ind fra venstre og kommer ud i enden af den indre kapillar (»fused silica capillary«), som placeres i selve plasmaen. Kapillarens position er meget vigtig for at opnå en tilstrækkelig fin aerosol og ionisering af prøven [3]. efterfølgende detektion ved hjælp af ETAAS er vist i figur 1, mens det tilsvarende SI-system med detektion med ICPMS er vist i figur 2. De operationelle manipulationer i de to systemer er stort set identiske, bortset fra selve prøveintroduktionen i detektoren. Derfor gennemgås systemerne under ét med supplerende kommentarer vedrørende de individuelle prøveintroduktioner. Det førstnævnte system benyttes til detektion af Cd(II), mens det andet demonstreres for bestemmelse af Cu(II) og Pb(II). Som kompleksdanner anvendes i hvert tilfælde ammoniumpyrrolidindithiocarbamat, APDC. Separations- og opkoncentreringsproceduren består af fire trin, som alle styres via en computer, som kan aktivere/ deaktivere de enkelte enheder i SI-systemet (figur 1 og 2), dvs. stempelpumper (SP i ), en peristaltisk pumpe (PP) og en injektionsventil (IV), som alle er grupperet omkring en selektionsventil (SV). SV kan via en central port bringes til at kommunikere med hver af de eksterne porte (1-6) og dermed med de enkelte enheder, dvs. SV er»hjertet«i systemet, hvorigennem væskeflow kan dirigeres. I trin 1 effektueres en prækonditionering af systemet (rensning af slangeforbindelser), dvs. systemet klargøres til behandling af den efterfølgende prøve. I trin 2 (Load, figur 1 top) blandes den metalionholdige prøve (S) med ligand-reagenset APDC (R). Der dannes et uladet kompleks, som kan ekstraheres over i en upolær (organisk) fase. Dette effektueres ved at tilsætte IBMK (isobutylmethylketon) fra SP 1, hvorefter blandingen via ekstraktionscoil EC 1 ledes over i faseseparatoren PS 1. Her adskilles de to faser (en skitse af faseseparatoren er vist i figur 3). Et veldefineret volumen af den organiske ekstrakt aspireres vha. stempelpumpe SP 2 ind i coil HC (såkaldt Holding Coil), hvor det placeres midlertidigt. Under denne sekvens ledes den vandige fase, som indeholder de potentielt generende matrixkomponenter (salte, etc.), samtidig til affald (W, waste). I trin 3 effektueres tilbageekstraktionen af metalionen ind i vandig fase. Dette gøres ved at pumpe den organiske ekstrakt i HC fremad (via den centrale port og port 4 i SV) og blande den med en vandig fase (BEx) fra pumpe SP 3. Efter ekstraktion i coil EC 2 separeres de to faser i den anden faseseparator (PS 2 ), og 30 μl af den vandige ekstrakt afspærres i prøveloop SL i injektionsventilen (IV) til højre i figuren. I trin 4 transporteres disse 30 μl slutteligt til grafitrøret i ETAAS instrumentet (Inject, figur 1, nederst) og placeres på platformen i røret. For at bevare identiteten af prøven under denne transport omsluttes de 30 μl af to luftsegmenter, som under den anvendte procedure er blevet aspireret via port 6 i selektionsventilen [1]. Efter prøven er placeret i grafitrøret, kan temperaturprogrammet initieres og gennemføres, dvs. atomisering og kvantificering kan effektueres. Proceduren ved detektion med ICPMS er stort set den samme som for ETAAS. Ved ICPMS kan man imidlertid ikke»sandwiche«prøven med luft, som under ingen omstændigheder må introduceres i detektoren. Derfor benytter man, efter tilbageekstraktet er afspærret i loop SL i ventilen (figur 2, øverst), en ekstra stempelpumpe til at overføre indholdet af loop SL (30 μl) til ICPMS-instrumentet (figur 2, nederst). Her indføres det via en specielt konstrueret injektionsanordning, DIHEN (Direct Injection High Efficiency Nebulizer, figur 4) [2,3]. Optimering af konditioner Hver af de enkelte enhedsoperationer kræver naturligvis optimering mht. de anvendte konditioner (pumpehastigheder, reagenskoncentration, blandingsforhold mellem vandig og organisk fase, etc.), men uden at gå i detaljer hermed skal der dog dvæles ved såvel ekstraktions- som tilbageekstraktionstrinnet. For dem begge gælder, at man via intelligent kemi afgørende kan påvirke effektiviteten. Således kan der spilles på den anvendte ph-værdi. Har den anvendte ligand protolytiske egenskaber (hvilket som oftest vil være tilfældet), vil distributionskonstanten (D C ) af analytmetallet mellem de to faser være ph-afhængigt. I den første ekstraktion kan man - med anvendelse af den samme kompleksdanner (her APDC) opnå selektivitet ved at udnytte forskelle i de enkelte ioners ekstraktionskonstanter (K ex ), variere på ph (dvs. ændring af D C ), og om fornødent tilsætte maskeringsmidler (ændring af den konditionelle ekstraktionskonstant). I tilbageekstraktionstrinnet kan man facilitere distributionsforholdet med et strippingreagens, dvs. man kan til det vandige tilbageekstraktionsmiddel tilsætte en metalion, som danner et stærkere kompleks med liganden end analytten. Dette vil medføre, at metalionen»river«analytten ud af komplekset og over i den vandige fase, mens strippingreagenset sammen med liganden går over i den organiske fase. Herigennem kan man ikke blot udnytte/spille på termodynamikken, men også på kinetikken. Ved bestemmelse af Cd(II) i ovennævnte system med ETAAS blev der brugt en vandig strippingopløsning med lavt ph og tilstedeværelse af Hg(II), idet det blev udnyttet, at Hg(II) danner komplekser med APDC med langt større ekstraktionsskonstant end Cd(II). Det betyder, at Cd(II) i CdAPDC ved lavt ph bliver erstattet med Hg(II). Komplekset går over i den organiske fase under samtidig frigivelse af Cd(II) til den vandige fase. I tabel 1 er der vist karakteristika for systemet med detekti- t dansk kemi, 83, nr. 9,

5 Destination: the full range of HPLC, IC, and Extraction solutions. Enjoy the ride. ION CHROMATOGRAPHY Just Add Water technology makes ion chromatography easier than ever. The new DX-600 IC System combined with PeakNet 6 data management software, and the latest in pumps, detectors, and autosamplers provide the power and precision your laboratory requires. With the NEW ICS 90, Dionex offers the complete range of ion analysis instruments. EXTRACTION Obtain fast, easy, safe, economical, and EPAapproved extractions of solid matrices. The ASE 200 can extract a 10-gram sample in less than 15 minutes using only 15 ml of solvent. ASE 300 allows for extraction of up to 100 ml of sample. And the NEW ASE 100 provides single-sample extractions up to 100 ml of sample. BioLC The new BioLC System provides superior analysis of proteins and peptides, nucleic acids, amino acids and carbohydrates, small biomolecules, and more. GET YOUR FREE CD Receive up-to-date product information on CD-ROM. Call or visit HPLC AND MS The new Summit HPLC System with CHROMELEON 6 chromatography software is smarter, more reliable, and easier to use than any other HPLC system available today. Configure the system with the MSQ mass spectrometric detector for superior sensitivity, selectivity and performance. CAPILLARY- AND NANO LC Dionex now offers the UltiMate TM integrated capillary- and nano LC system developed by LC Packings, a Dionex company. The UltiMate system allows on-line coupling with all MS platforms for use in pharmaceutical, biotechnology, molecular biology, forensic, life science, and environmental laboratories. Typical applications include proteomics, drug discovery, pharmacokinetics, bioanalysis, and high-throughput analysis. PROCESS Reliable, flexible, and easy to use, the compact, modular DX-800 offers multi-component analyses of up to 18 sample streams at regular intervals. CONSUMABLES Dionex offers a large assortment of columns, suppressors, reagents, standards, and accessories tailored specifically to meet your separation needs. Dionex has expanded its consumables line to include Acclaim Silica HPLC columns. Scanlab 2002 Stand H-098 Dionex Denmark A/S, Egegaardsvej 41-st, 2610 Rodovre, Tel , Fax , Dionex Corporation P.O. Box 3603, Sunnyvale, CA (408) Austria (01) Belgium (32) Canada (905) China (852) France Germany (06126) Italy (06) Japan (06) The Netherlands (0161) Switzerland (062) United Kingdom Dionex Corp. PIN 565 MSQ is a trademark of ThermoFinnigan Corporation. ASE, PeakNet, and BioLC are registered trademarks and UltiMate, Summit, and CHROMELEON are trademarks of Dionex Corporation.

6 udkommer næste gang 5. oktober Tabel 1. Datakarakteristika for SI-systemet til online ekstraktion/tilbageekstraktion ved bestemmelse af Cd(II) under anvendelse af detektion med ETAAS. Tabel 2. Bestemmelse af Cd(II) i tre certificerede referencematerialer, CRM 279, CRM 320 og SRM 1640 (n=4). Resultater opnået ved 95% konfidenceniveau. a I μg kg -1. KLIMASKABE Tabel 3. Datakarakteristika for SI-systemet til online ekstraktion/tilbageekstraktion ved bestemmelse af Cu(II) og Pb(II) under anvendelse af detektion med ICPMS. MILJØTEST Varme/kulde Fugt Salttåge Syretåge Tørring Sollys Temperatur chok Vibration Vakuum Burn-in Fra bordmodeller til walk-in-rooms. -40 eller -70 C til +180 C 16 til 1500 l. testrum som standard Gradient op til 100 C pr. min. Tabel 4. Bestemmelse af Cu(II) og Pb(II) i tre certificerede referencematerialer, CRM 279, CRM 320 og SRM 1640 samt humant urin (n=4). Resultater opnået ved 95% konfidenceniveau. a I μg kg -1 ; b I μg l -1 ; c Referenceværdi. Beatronic Supply ApS er et handels- og ingeniørfirma, der har specialiseret sig i måle- og testudstyr. Med verdenskendte produktnavne på programmet, kan vi løse enhver opgave inden for miljøafprøvning, kvalitetssikring, ESS, HALT og HASS, dataopsamling og elektrisk måling/kontrol. Industrivænget 13 - DK3400 Hillerød Tel.: Fax: Web: on med ETAAS; den sidste linie,»berigelsesfaktor«, refererer til den opkoncentrering, der sker i systemet (og som kan manipuleres ved at spille på volumenforholdet mellem de to væskefaser, som man har i de to separationstrin). Tabel 2 viser resultaterne ved analyse for Cd(II) i tre certificerede referencematerialer. Tabel 3 viser tilsvarende karakteristika for systemet med detektion med ICPMS, og i tabel 4 ses de opnåede resultater ved analyse af Cu(II) og Pb(II) i 3 certificerede referencematerialer samt i humant urin. Ved den sidste dansk kemi, 83, nr. 9,

7 procedure blev APDC benyttet som kompleksligand, og Pd(II) som strippingreagens [2]. Udført under automatiske konditioner er ekstraktion/ tilbageekstraktion et særdeles attraktivt alternativ til opnåelse af fornøden selektivitet og sensitivitet ved kemisk måling. Som ved andre instrumentelle procedurer gælder det imidlertid, at hvis man ønsker et intelligent svar på sin analyse, må man introducere sin prøve på intelligent vis. Dvs. man skal have intimt kendskab til de operationelle betingelser for den benyttede detektor, og vide hvilke kemiske præbehandlinger, ens prøve skal undergå, inden den præsenteres herfor. Derfor kræver en fornuftig anvendelse af de instrumentelle metoder (uanset om det er ETAAS eller ICPMS eller andre) en grundig kemisk viden. Uden den er anvendelse af sofistikerede instrumentelle metoder simpelthen spild af tid og ikke mindst spild af penge. Referencer: 1. J. Wang and E. H. Hansen, Anal. Chim. Acta, 456 (2002) J. Wang and E. H. Hansen, J. Anal. At. Spectrom. (in press). 3. J. Wang and E. H. Hansen, J. Anal. At. Spectrom., 16 (2001) dansk kemi, 83, nr. 9, 2002

Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode

Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode Elueringsprocesser i naturen foregår under ikke-ligevægtsforhold. Med et specialbygget SIA-system eftergøres naturens fraktioneringer.

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Dansk standard DS/EN 14130 1. udgave 2003-07-15 Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Foodstuffs Determination of vitamin C by HPLC DS/EN 14130 København DS projekt: 46748 ICS: 67.050 Deskriptorer:

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Mikronæringsstofanalyse i forskellige vævstyper af ceralier -med særlig henblik på bindning og biotilgængelighed af jern (Fe) og zink (Zn)

Mikronæringsstofanalyse i forskellige vævstyper af ceralier -med særlig henblik på bindning og biotilgængelighed af jern (Fe) og zink (Zn) Mikronæringsstofanalyse i forskellige vævstyper af ceralier -med særlig henblik på bindning og biotilgængelighed af jern (Fe) og zink (Zn) Daniel Pergament Persson, PhD-studerende, Plant and Soil Science

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

KEMI C. Videooversigt

KEMI C. Videooversigt KEMI C Videooversigt Afstemning og mængdeberegning... 2 Atomer og det periodiske system... 2 Forsøgsfilm... 2 Ioner og salte... 3 Molekyler... 3 Opløsninger og tilstandsformer... 3 Organisk kemi... 3 Redoxreaktioner...

Læs mere

Nøjagtige kemiske analyser -vigtigheden af metrologi i kvalitetskontrol af lægemidler

Nøjagtige kemiske analyser -vigtigheden af metrologi i kvalitetskontrol af lægemidler Nøjagtige kemiske analyser -vigtigheden af metrologi i kvalitetskontrol af lægemidler Cand. pharm., ph.d. Jesper Larsen, Senior Specialist i QC-SOE H. Lundbeck A/S 18-Jun-13 1 Lundbeck in brief We are

Læs mere

Måling af ph: konventionelt eller digitalt loop.

Måling af ph: konventionelt eller digitalt loop. Måling af ph: konventionelt eller digitalt loop. www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ph Måling med glas elektrode Udfordringer Konventionelt eller digitalt loop. Valg af sensor Spørgsmål www.insatech.com

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI KROMATOGRAFI Kromatografi betyder egentlig farvetegning, men ordet bruges nu om en række analysemetoder, som alle bygger på det princip, at forskellige stoffer har forskellig bindingsevne til en given

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks This high pressure washer offers a maximal pressure of 110 bar - enough to be efficient on light to moderately dirty surfaces. With Click&Clean connectivity a broad range of accessories ranging from nozzles,

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk 1 Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer Jeanett N. Sørensen Martin Madsen Novo Nordisk 2 Novo Nordisk en farmaceutisk virksomhed Novo Nordisk produces: Insulins, hormones and

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Lancering af Exchange Server November 2009

Lancering af Exchange Server November 2009 Lancering af Exchange Server 2010 19. November 2009 Steen Vøler Technical Specialist Manager Microsoft Danmark SteenV@microsoft.com Dagens program spor 2 09:00 - Registrering og morgenmad 09:30 - Velkomst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden LARS HOUBORG REGIONAL R&D/APPLICATION MANAGER 26. MAJ 2016 CIP optimering og fødevaresikkerhed Når man optimerer CIP-processen for at opnå besparelser,

Læs mere

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Pilestræde 58, st. th. 1112 København K Tlf. +45 48 22 80 80 www.tss.trelleborg.com Stifter Carl Simonsen

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Rent vand til industrien

Rent vand til industrien Rent vand til industrien Karakterisering og international sporbarhed Metrologidag 18. maj 2011 Hans D. Jensen Dansk Fundamental Metrologi Indhold Rent vand, UPW Karakterisering af renhed Ledningsevne Sporbarhed

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF - Are you searching for Et godt glas vin Books? Now, you will be happy that at this time Et godt glas vin PDF is available

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Signe Vork Nissen og Peter Rerup Dato: 28.

Læs mere

Test og karakterisering af LED lys

Test og karakterisering af LED lys Test og karakterisering af LED lys - Hvilke nye standarder er på vej Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik Indhold Status for LED/SSL omkring effektivitet Hvorfor standarder? Og hvad kan jeg sige? LED lamp,

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER

VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER www.bernafon.com VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER Vejledning i akustiske valgmuligheder Indholdsfortegnelse af de akustiske valgmuligheder 6 Valgmuligheder for

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 VEE VELUX Equipment Efficiency Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 Indhold Fakta om VELUX Fakta om VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VEE Præsentation/navn/Dato VELUX Gruppen Etableret i

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L)

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Australia, China, Denmark, Germany, India, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Saudi Arabia, Germany,

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL)

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) G&G MediCare ApS Vejlevej 48 DK-7000 Fredericia Tel: +45 76 20 00 01 email:info@gg-medicare.dk www.gg-medicare.dk Introduktion Benytter du

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

Invacare Universal Low

Invacare Universal Low Invacare Universal Low User's Manual (GB) Brugermanual (DK) Bruksanvisning (SE) Brukerveiledning (NO) Bedienungsanleitung (DE) Gebruiksaanwijzing (NL) Manual d utilisation (FR) Manual del usuario (ES)

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil Airloq gasanalyse 2 REPORTLOQ: MILJØRAPPORTERING - NÅR DU VIL, HVOR DU VIL ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil FLSmidths webbaserede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere