ko p/ Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 - k p/ Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1

2 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side g Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande på den anden side (fremver benævnt Erhvervsrådet). Frmål Samarbejdsaftalen har til frmål at regulere frhldet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kmmunale erhvervsservice g erhvervsudvikling m.v. der ydes i henhld til 12 g 13 i Lv m Erhvervsfremme. Med denne samarbejdsaftale er Erhvervsrådet tildelt en peratørrlle med hensyn til den kmmunale erhvervsservice g erhvervsudvikling i Herning g Ikast-Brande kmmuner. Herning g Ikast-Brande Kmmuner frbehlder sig ret til at entrere med flere peratører til at løse pgaver mkring erhvervsservice g erhvervsudvikling. Med denne samarbejdsaftale frpligter Erhvervsrådet sig til at understøtte de aftaler, kmmunerne indgår på erhvervsmrådet i andre sammenhænge. Aftalerne vil fremgå af de årlige handlingsplaner. Den kmmunale erhvervsservice g erhvervsudvikling m.v. defineres verrdnet sm uvildig infrmatin g vejledning af virksmheder g iværksættere. De t kmmuner kan endvidere anmde Erhvervsrådet m at gennemføre knkrete erhvervsudviklings- eller erhvervsserviceprjekter. De aktiviteter kmmunerne medfinansierer, skal dække hele gegrafien i de t kmmuner g være åben fr alle virksmheder i et segment. Således skal aktiviteterne være åbne g målrettes virksmheder i by såvel sm landmråder g eksempelvis fr alle håndværksvirksmheder!tekstilindustrivirksmheder etc. Arbejdet tager udgangspunkt i intentinerne i "Det Midtjyske Vækstunivers". Fkus på vækst Kmmunerne ønsker, at den kmmunale erhvervsservice i endnu højere grad bidrager til at fremme vækst hs iværksættere g virksmheder. Således frventes det, at den lkale erhvervsservice i Væksthusets prfilanalyser 2015 g 2016 (der dækker henhldsvis dækker periderne 2014 g 2015) når en større andel af iværksættere g virksmheder i de t kmmuner. Ikke mindst at den lkale erhvervsservice når en større del af vækstlaget, givet indberetning på samme vilkår sm tidligere. Det betyder, at der stræbes efter i tæt samspil med Væksthuset g efter intentinerne i Det Midtjyske Vækstunivers at flytte flere virksmheder fra et vækstptentiale niveau til et andet. Der skal primært være fkus på vækstvirksrnheder, med der skal gså være fkus på øvrige virksmheder. Det praktive psøgende arbejde skal gå til vækstvirksmhederne. De øvrige virksmheder skal have mulighed fr at blive rienteret m den generelle erhvervsservice. 2

3 Dette skal blandt andet ske ved, at erhvervsrådet gennemfører screeninger g efterfølgende psøger de udvalgte iværksættere g virksmheder. Endvidere skal det ske ved, at sætte mindre fkus på førstartere/startups g mere fkus på iværksættere (1-3 år), Andelen af iværksættere, der mdtager vejledning skal minimum i transfrmatinsåret være på halvdelen af førstartere/startups. Det frudsættes, at Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har de frnødne kmpetencer til at kunne varetage den lkaleerhvervsservicepgave med fkus på vækst. Knsulenterne frudsættes at have høj kmpetence i at prblemafklare, identificere udfrdringer, visitere til væksthuset g de ydelser der udbydes herfra samt til øvrige relevante prgrammer m.v. Knkret bør knsulentgruppen have kendskab til virksmhedernes mindset i frhld til vækst, strategiske g rganisatriske tilgang, investeringsstrategi g behv fr kapital, internatinaliseringsstrategi, ny teknlgi, frretningsmdeller g nye innvatinsfrmer. Key Accunt Manager funktin (KAM) jf. Det Midtjyske Vækstunivers. Erhvervsrådet har mulighed fr at blive Key Accunt Manager i Det Midtjyske Vækstunivers. Eventuelle KAM-funktiner skal vurderes på kvartalsmøderne mellem kmmunerne g Erhvervsrådet på baggrund af KAM-møderegistreringer på kvartalsrapprterne. Ordningen evalueres første gang efter et halvt år, g igen efter 1 år. I løbet af transfrmatinsåret vil det være hensigtsmæssigt m, der udfærdiges ngle kriterier fr, hvrnår en lkal KAM funktin er relevant. KAM-funktinen indebærer: Løbende dialg med virksmheden via telefn, mai! g et relevant antal virksmhedsbesøg. Har Erhvervsrådet KAM funktinen vil det være hensigtsmæssigt, at Væksthuset deltager i besøgene Indblik i erhvervsfremmesystemet Sparringspartner der med verblik, kendskab g pfølgning understøtter virksmhedens vækst Arbejde fr størst mulig meningsfuld andel af investeringskrner fra erhvervsfremmesystemet til at skabe vækst i virksmhederne Arlige resultatmål g handlingsplaner 2014 er efter aftale et transfrmatinsår, hvr der udvikles nye mdeller fr erhvervsservice. Via en intensiveret dialg mellem kmmunerne g Erhvervsrådet kan mdellerne afprøves, hvilket kan medføre krrektin på verrdnede mål i resultatkntrakten. Kmmunerne i henhldsvis Herning g Ikast-Brande indgår årligt resultatmål, årlige handlingsplaner samt plan fr brug af prjektrnidler med Erhvervsrådet i den peride bevillingen dækker. Resultatmål, prjekter samt den generelle erhvervsservice udfldes i en række handlingsplaner. Af handlingsplanerne fremgår det hvilke temaerlindsatsmråder, sm erhvervsrådet skal have fkus på det pågældende år. Kvantitative målbare mål pstilles i handlingsplanerne. Vedrørende verførsel af midler til knkrete aktiviteter - se under retlige frhld. Behv fr yderligere reguleringer af betalingsstrømme, i frbindelse med eksempelvis tilskud fra Regin Midt beskrives nærmere i handlingsplanerne. 3

4 Samarbejdsmdellen: I det mfang det er hensigtsmæssigt g praktisk muligt, arbejdes der med en aftale, sm definerer fælles mål fr kmmunerne. Der er mulighed fr, at hver kmmune i aftaleperiden kan fastsætte egne mål, fretage ændringer i resultatmål eller fretage øvrige dispsitiner inden fr aftalens rammer. Kmmunerne ønsker, at resultatmålene fr knkrete vejledninger med virksmheder på iværksætter- g virksmhedsmrådet samlet set fr den enkelte kmmune er knstant, men at Erhvervsrådet fleksibelt kan vælge at knvertere iværksættervejledninger til virksmhedsvejledninger efter rådføring med den enkelte kmmune. Begrundelsen er at knjunkturfrhld frmdes at kunne påvirke interessen fr start af egen virksmhed. Kmmunerne rienteres løbende herm på krdinatinsmøderne. Knverteringsfrhldet vil i givet fald være, således at 1,0 før. startvejledningliværksættervejledning knverteres til 4/5 virksmhedsvejledning. Retlige frhld m.v. Det er Erhvervsrådets pgave at sikre, at hver kmmunes bidrag, anvendes inden fr lvgivningens g kmmunalfuldmagtens rammer. Ved tvivl m retlige spørgsmål i relatin til erhvervsfremmelvens regulering af kmmunernes frhld g kmmunalfuldmagtsfrhld rettes henvendelse til den kmmune, tvivlen måtte vedrøre. Budgetåret følger kalenderåret g revideret årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabslven inden udgangen af april måned i det efterfølgende år. Arsregnskabet skal være revideret af en registreret eller statsautriseret revisr. Med henvisning til det årligt beregnede bidrag dispnerer Erhvervsrådet ver disse midler efter frudgående gdkendelse fra den pågældende kmmune, idet det er hver kmmunes ansvar at lvgivning g kmmunalfuldmagt verhldes. Hver kmmune er berettiget til at føre kntrl hermed g kan frlange enhver plysning j frbindelse hermed. Ved en pløsning af Erhvervsrådet skal den del af frmuen, der hidrører fra en bestemt kmmune tilgå et frmål, der kan gdkendes af denne. Nærværende aftale har virkning fra 1. januar 2014 g udløber den 31. december Overførte timer fra fregående år skal fremgå tydeligt af den årlige handlingsplan. Det skal endvidere fremgå, hvilke aktiviteter der ønskes gennemført fr de verførte midler. Frhandling m eventuelt verførte midler til efterfølgende år skal indledes senest 1. ktber på franledning af Erhvervsrådet. Kmmunerne g Erhvervsrådet er dg enige m at tilstræbe, at samtlige afsatte midler i kntraktperiden bliver anvendt til gennemførelse af prjekter g aktiviteter, der fremmer vækst g udvikling i virksmhederne. Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune kan kræve bidraget helt eller delvist tilbagebetalt, såfremt det ikke anvendes i verensstemmelse med vilkår i nærværende kntrakt ligesm kmmunerne kan psige aftalen såfremt bidraget ikke anvendes til det aftalte frmål g ikke kmmer en åben kreds af virksmheder eventuelt branchesegmenteret til gde. 4

5 I tilfælde af uenighed er hver af parterne, herunder Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune hver fr sig, berettiget til at lade dette afgøre ved vldgift af en vldgiftsret nedsat efter reglerne fr det danske vldgifts institut. VOldgiftsrettens afgørelse, herunder mkstningsspørgsmålet, er endelig g bindende fr parterne Øknmisk ramme Der indgås en tårig aftale. Beløbet sættes i 2014 g 2015 til: Der vil senere kmme en pi. Stigning fra 2014 til Betalingsstrøm : Kmmunerne deltager ikke p.t. i prjekter i regi, af Regin Midt, sm frdrer medfinansiering fra resultatkntrakten. Skulle dette ske i kntraktens peride, vil kntrakten blive nedskrevet med et tilsvarende beløb. Den resterende del af tilskuddet vil i første mgang blive udbetalt til Regin Midtjylland, sm herefter udbetaler tilskuddet til Erhvervsrådet sammen med tilskuddet fra Regin Midtjylland. Beløbet vil dg maks. Kunne udgøre kr., Hver af kmmunerne har besluttet frlds at reservere maks kr. af kmmunens samlede betaling til Erhvervsrådet til prjekter, der i løbet af året af parterne defineres med henblik på udførelse i Erhvervsrådet. Midlerne kan alene anvendes efter aftale med den enkelte kmmune. Kmmunerne ønsker en løbende dialg m anvendelsen, g ønsker tidligt i prcessen at blive præsenteret fr prjektideer. Der kan alene medgå prjektudviklingstimer til de af kmmunerne gdkendte prjekter. Prjektudviklingstimernes mfang skal ligeledes gdkendes af kmmunerne. Timeprisen i 2014 er fr knsulenuimer 580 g fr assistenter 377kr. Hnrarindtægter til Erhvervsrådet: Erhvervsrådet mdtager hnrar fra Væksthus Midtjylland til udførelse af pgaver, der er mfattet af nærværende samarbejdsaftale. Der sker ingen mdregning i denne sammenhæng. Arets gang: Det årligt beregnede bidrag udbetales kvartalsvis frud af hver af kmmunerne. Eventuelle udispnerede midler ved årets udgang, sm kmmunerne ikke har gdkendt bliver verført ti.! efterfølgende budgetår 2015, jf. afsnittet m retlige frhld, tilbageføres til kmmunerne senest 14 dage efter gdkendelse af det reviderede regnskab i det frhld midlerne vedrører den enkelte kmmune. Udver de kmmunale midler er Erhvervsrådet frpligtet til at søge mulige eksterne tilskud til aktiviteter mfattet af nærværende aftale. Ansøgninger, sm kræver et frhldsvist strt ressurcetræk, kan efter skriftlig aftale med kmmunerne finansieres af nærværende samarbejdsaftale. Dette gælder dg kun prjektideer, der frinden er gdkendt af kmmunen/kmmunerne. 5

6 Fruden de i frvejen gdkendte initiativer er det et krav fr nye prjekter, at mdrejningspunktet er innvatin g vækst i virksmheder, g at der er kritisk masse i antallet af deltagende virksmheder. Dette aftales fra gang til gang. Ansøgning m eksterne midler kan efter anmdning fregå i et samarbejde med hver af kmmunerne eller begge, idet parterne anerkender at disse ansøgninger kan være frbundet med et strt g ikke-hnreret ressurcetræk. 6

7 Samarbejdet Erhvervsrådet udfører erhvervsservicepgaven inden fr den øknmiske ramme g med udgangspunkt i nedenstående rammer fr pgavebeskrivelse. Samarbejdet tager udgangspunkt i: Dynamisk g psøgende kntakt til iværksættere g virksmheder med fkus på vækst Behvsrienteret vejledning af før-startere Udviklings- g innvatinsptentialer baseret på det lkale erhvervslivs kmpetencer Aktuelle prblemstillinger, hvr der kan gøres en frskel fr erhvervslivet - eks. vedr. rekrutteringsprblemer, infrastrukturprblemer eller andet Viden m aktuelle støttemuligheder Praktiv g dynamisk mstilling g tilpasning til den aktuelle udvikling Samarbejdet resulterer i: Kmpetent g udviklende vejledning af førstartere, iværksættere g virksmheder, der fremmer vækst Nye prjekter Eventuelle arrangementer Optimering af Vækstfrums g Væksthusets aktiviteter til gavn fr virksmheder g iværksættere i Herning g Ikast-Brande kmmuner. Samarbejdet ptimeres gennem: Fkus på vækst Idegenerering med udviklings/krdinatinsmøder fælles fr de t kmmuner en gang i kvartalet. Erhvervsrådet er ansvarlig fr indkaldelse af møderne Halvårlige møder mellem Erhvervsrådets direktør + eventuelle kernemedarbejdere g de erhvervsansvarlige ledere i de t kmmuner samt deres erhvervsrnedarbejdere. Erhvervsrådet er ansvarlig fr indkaldelse af møderne. Der udarbejdes mødeplan prim 2014 Regelmæssige gensidige kntakter/ptimering af samarbejdet gennem løbende dialg Dybdegående kendskab til relevante reginale g natinale aktører g rdninger med fkus på at henvise kunder til relevante aktører/rdninger. Str evne til at tilpasse kmpetencer g ydelser til nye behv g udfrdringer Str kmpetence i at prblemafklare, identificere udfrdringer, visitere til relevante prgrammer mv. Udgør et effektivt læringsmiljø, hvr resultater, erfaringer g ny viden deles Skaber sammenhæng g gensidig inddragelse Fkus på mål g resultater Fkus på effektmålinger Vækst sm verrdnet hvedmål Fælles udarbejdelse af mål g strategier på væsentlige indsatsmråder, eks. Viden g innvatin Erhvervsservice Iværksætteri Arbejdskraft. 7

8 Samarbejdsaftalen skal sikre råderum fr såvel kmmuner sm fr Erhvervsrådet. Erhvervsrådet samarbejder i størst mulig udstrækning med Væksthus Midtjylland g relevante aktører, sm kmmunerne medfinansierer - eks.lnfgate. Aftalen skal understøtte en enstrenget sammenhængende erhvervsservicemdel. Erhvervsrådets pgave er på kmmunens vegne at varetage udvikling af erhvervslivet. Målet er således, at få virksmhederne til at skabe vækst g udvikling. Virksmhedsudtræk baseret på CRM: Erhvervsrådet fretager i fællesskab med Væksthus Midtjylland udtræk af CRM-systemet, således at Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune hvert kvartal får tilsendt liste ver kntaktede virksmheder, samt ydelser mdtaget af virksmhederne Infrmatinen viderefrmidles til de kmmunale aktører, sm har underskrevet en tavshedserklæring. Materiale i frbindelse med kvarla/smøder: Kmmunerne får min. en uge før hvert kvartalsrnøde: et CRM udtræk, jf. venfr en resultatbeskrivelse i relatin til resultatmålene i nærværende resultatkntrakt, svarende til bilag 2 g skemaet i bilag 1 en status på de gdkendte prjekter en øknmiversigt i frhld til de gdkendte prjekter (kun hvert halve år) Markedsføring: Kmmunerne ønsker frtsat ikke at medfinansiere brchurer. De t kmmuners lger samt det faktum at kmmunerne finansierer Erhvervsrådets udbud af erhvervsservice skal fremgå tydeligt på det umiddelbare skærmbillede på såvel frsiden af sm på siderne vedr. virksmheder g iværksættere, g sider m prjekter kmmunen medfinansierer. At kmmunerne finansierer erhvervsservicen g prjekter skal endvidere tydeligt fremgå af eventuelle brchurer, der vedrører den almindelige erhvervsservice g knkrete prjekter, eller anden mtale fra Erhvervsrådet m den almindelige erhvervsservice g prjekter. Erhvervsrådet, Herning Kmmune g Ikast- Brande Kmmune vil i fællesskab arbejde praktivt med at skabe synlighed mkring de aktiviteter g resultater. der følger af bevillingen mfattet af denne kntrakt. Der vil således i periden i fællesskab blive sat mere fkus på kmmunikatin. Erhvervsplitik g analyser: Kmmunerne ønsker ikke at medfinansiere Erhvervsrådets arbejde med plitik g analyser, med mindre det sker efter aftale med en eller begge kmmuner. Væksthus Midtjylland -Imidt: Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande deltager i Imidt-kampagnen, sm er blevet søsat j 2013 g sm frtsætter i Imidt er den fremadrettede fælles markedsføringsplatfrm fr både den lkale g den reginale erhvervsserviceindsats. Såfremt det af Væksthus Midtjylland udarbejdede kncept (hvr væksthuset screener virksmheder, kntakter virksmhederne via et call-center, aftaler besøg på vegne af Erhvervsrådet mm.) aktiveres, 8

9 deltager Erhvervsrådet heri. Undtagelse herfra skal begrundes g gdkendes af Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune. Generelt indhld i samarbejdsaftalen: Følgende hvedelementer skal være indehldt i erhvervsrådets indsatspalette: Vejledning g andre ydelser til Før-startere, iværksættere g virksmheder Innvatin/udvikling af virksmheder Prjekter, bl.a. med fkus på styrkelse af arbejdskraften Elementer sm ud ver venstående er indehldt i den enkelte kmmunes erhvervsplitik. Internatinalisering betragtes sm en del af virksmhedsservice. Det betyder, at kmmunerne udelukkende ønsker at deltage i finansieringen af den del af det internatinale arbejde, sm er en direkte rettet md virksmheder g iværksættere i kmmunerne. Erhvervsrådet kan udføre erhvervsservicepgaver fr andre aktører, eksempelvis Regin Midtjylland, Staten eller EU. 9

10 Underskrifter Januar2014 Fr Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Kenneth Mikkelsen X; Fr Herning Kmmune ~#-H J-~~:;.!-~-----~;r~ (/ U Fr Ikast-Brande Kmmune ft~ ~c:.: ~ ;;;. Hans Jørn Lau~

11 Bilag 1: Temaversigt 2014 På baggrund af allerede indgåede aftaler m prjektdeltagelse, samt fkus på erhvervsudviklingsstrategien fr Herning Kmmune g erhvervsplitikken fr Ikast-Brande Kmmuner. er følgende temaer fr 2014 valgt. Temaer gældende fr 2014: Industri/prduktin (60 virksmheder) Serviceerhverv herunder IT virksmheder (20 virksmheder) Bygge- g anlæg (25 virksmheder) Engrs- g nethandel (40 virksmheder) Andre (85 virksmheder) - Der bør dg arbejdes på at flytte virksmheder fra kategrien "Andre" til de øvrige kategrier - især med fkus på industri Samlet frdeling af temaer i frhld til det samlede kntraktbeløb: Frdeling på type - før-starterlstartups, iværksætter g virksmhed El Før-startere/startups Iværksættere Virksmheder,a Erhvervsfkusmråder Industri/prduktin Serviceerhverv, heru nder IT III Bygge- g anlæg Engrs- g nethandel II Andre 11

12 Bilag 2: Erhvervsservice resultatmål 2014 Der ønskes en drøftelse af antal - med henblik på, at det abslutte mål fr antal iværksættere g antal virksmheder sættes p Vejledningsmøder med virksmheder, antal virksmheder 9 Viderefrmidling/henvisning til Væksthus Midtjylland heraf antal a g b. vækstvirksmheder Nte*: Det frudsættes at der maks. bruges t timer pr. møde. 12

13 Bilag 3: Regnskab fr kmmunefinansieret prjekter 2014 Herning Fra 2013 er der verført kr i alt til dispsitin i 2014: kr Prjektplanen evalueres hvert kvartal af kmmunen g erhvervsrådet i fællesskab. Såfremt målpfyldelsen (ikke ressurceindsats) er fr lav på et indsatsmråde, skal det vurderes m ressurcer skal flyttes til andet indsatsmråde. Prjekter 2014 Beløb Gødstrup Turisme Industrien sm karrierevej Krdinatrfunktin - Udenlandsk arbejdskraft I alt Udefineret rest Kmmunen g erhvervsrådet afhlder møde m.h.p. detailplanlægning af prjektplanen. Der arbejdes med årlige handlingsplaner fr de enkelte prjekter, sm behandles administrativt. 13

14 Bilag 4: Regnskab fr kmmunefinansieret prjekter 2013 Ikast Brande Fra 2013 er der verført kr. til dispsitin i 2014: kr kr. Prjektplanen evalueres hvert kvartal af kmmunen g erhvervsrådet i fællesskab. Såfremt målpfyldelsen (ikke ressurceindsats) er fr lav på et indsatsmråde, skal det vurderes m ressurcer skal flyttes til andet indsatsmråde. Prjekter 2014 Beløb Turismeindsats Mikrprjekt ! Krdinatrfunktin - Udenlandsk arbejdskraft Gødstrup Ej defineret p.t. Frbrugt i alt Udefineret rest Der arbejdes med årlige handlingsplaner fr de enkelte prjekter, sm behandles administrativt. 14

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger PROSPEKT Investeringsfreningen Danske Invest Select Fællesprspekt fr 6 Flexinvest-afdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs Flexinvest Aktier Flexinvest

Læs mere