ko p/ Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 - k p/ Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1

2 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side g Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande på den anden side (fremver benævnt Erhvervsrådet). Frmål Samarbejdsaftalen har til frmål at regulere frhldet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kmmunale erhvervsservice g erhvervsudvikling m.v. der ydes i henhld til 12 g 13 i Lv m Erhvervsfremme. Med denne samarbejdsaftale er Erhvervsrådet tildelt en peratørrlle med hensyn til den kmmunale erhvervsservice g erhvervsudvikling i Herning g Ikast-Brande kmmuner. Herning g Ikast-Brande Kmmuner frbehlder sig ret til at entrere med flere peratører til at løse pgaver mkring erhvervsservice g erhvervsudvikling. Med denne samarbejdsaftale frpligter Erhvervsrådet sig til at understøtte de aftaler, kmmunerne indgår på erhvervsmrådet i andre sammenhænge. Aftalerne vil fremgå af de årlige handlingsplaner. Den kmmunale erhvervsservice g erhvervsudvikling m.v. defineres verrdnet sm uvildig infrmatin g vejledning af virksmheder g iværksættere. De t kmmuner kan endvidere anmde Erhvervsrådet m at gennemføre knkrete erhvervsudviklings- eller erhvervsserviceprjekter. De aktiviteter kmmunerne medfinansierer, skal dække hele gegrafien i de t kmmuner g være åben fr alle virksmheder i et segment. Således skal aktiviteterne være åbne g målrettes virksmheder i by såvel sm landmråder g eksempelvis fr alle håndværksvirksmheder!tekstilindustrivirksmheder etc. Arbejdet tager udgangspunkt i intentinerne i "Det Midtjyske Vækstunivers". Fkus på vækst Kmmunerne ønsker, at den kmmunale erhvervsservice i endnu højere grad bidrager til at fremme vækst hs iværksættere g virksmheder. Således frventes det, at den lkale erhvervsservice i Væksthusets prfilanalyser 2015 g 2016 (der dækker henhldsvis dækker periderne 2014 g 2015) når en større andel af iværksættere g virksmheder i de t kmmuner. Ikke mindst at den lkale erhvervsservice når en større del af vækstlaget, givet indberetning på samme vilkår sm tidligere. Det betyder, at der stræbes efter i tæt samspil med Væksthuset g efter intentinerne i Det Midtjyske Vækstunivers at flytte flere virksmheder fra et vækstptentiale niveau til et andet. Der skal primært være fkus på vækstvirksrnheder, med der skal gså være fkus på øvrige virksmheder. Det praktive psøgende arbejde skal gå til vækstvirksmhederne. De øvrige virksmheder skal have mulighed fr at blive rienteret m den generelle erhvervsservice. 2

3 Dette skal blandt andet ske ved, at erhvervsrådet gennemfører screeninger g efterfølgende psøger de udvalgte iværksættere g virksmheder. Endvidere skal det ske ved, at sætte mindre fkus på førstartere/startups g mere fkus på iværksættere (1-3 år), Andelen af iværksættere, der mdtager vejledning skal minimum i transfrmatinsåret være på halvdelen af førstartere/startups. Det frudsættes, at Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har de frnødne kmpetencer til at kunne varetage den lkaleerhvervsservicepgave med fkus på vækst. Knsulenterne frudsættes at have høj kmpetence i at prblemafklare, identificere udfrdringer, visitere til væksthuset g de ydelser der udbydes herfra samt til øvrige relevante prgrammer m.v. Knkret bør knsulentgruppen have kendskab til virksmhedernes mindset i frhld til vækst, strategiske g rganisatriske tilgang, investeringsstrategi g behv fr kapital, internatinaliseringsstrategi, ny teknlgi, frretningsmdeller g nye innvatinsfrmer. Key Accunt Manager funktin (KAM) jf. Det Midtjyske Vækstunivers. Erhvervsrådet har mulighed fr at blive Key Accunt Manager i Det Midtjyske Vækstunivers. Eventuelle KAM-funktiner skal vurderes på kvartalsmøderne mellem kmmunerne g Erhvervsrådet på baggrund af KAM-møderegistreringer på kvartalsrapprterne. Ordningen evalueres første gang efter et halvt år, g igen efter 1 år. I løbet af transfrmatinsåret vil det være hensigtsmæssigt m, der udfærdiges ngle kriterier fr, hvrnår en lkal KAM funktin er relevant. KAM-funktinen indebærer: Løbende dialg med virksmheden via telefn, mai! g et relevant antal virksmhedsbesøg. Har Erhvervsrådet KAM funktinen vil det være hensigtsmæssigt, at Væksthuset deltager i besøgene Indblik i erhvervsfremmesystemet Sparringspartner der med verblik, kendskab g pfølgning understøtter virksmhedens vækst Arbejde fr størst mulig meningsfuld andel af investeringskrner fra erhvervsfremmesystemet til at skabe vækst i virksmhederne Arlige resultatmål g handlingsplaner 2014 er efter aftale et transfrmatinsår, hvr der udvikles nye mdeller fr erhvervsservice. Via en intensiveret dialg mellem kmmunerne g Erhvervsrådet kan mdellerne afprøves, hvilket kan medføre krrektin på verrdnede mål i resultatkntrakten. Kmmunerne i henhldsvis Herning g Ikast-Brande indgår årligt resultatmål, årlige handlingsplaner samt plan fr brug af prjektrnidler med Erhvervsrådet i den peride bevillingen dækker. Resultatmål, prjekter samt den generelle erhvervsservice udfldes i en række handlingsplaner. Af handlingsplanerne fremgår det hvilke temaerlindsatsmråder, sm erhvervsrådet skal have fkus på det pågældende år. Kvantitative målbare mål pstilles i handlingsplanerne. Vedrørende verførsel af midler til knkrete aktiviteter - se under retlige frhld. Behv fr yderligere reguleringer af betalingsstrømme, i frbindelse med eksempelvis tilskud fra Regin Midt beskrives nærmere i handlingsplanerne. 3

4 Samarbejdsmdellen: I det mfang det er hensigtsmæssigt g praktisk muligt, arbejdes der med en aftale, sm definerer fælles mål fr kmmunerne. Der er mulighed fr, at hver kmmune i aftaleperiden kan fastsætte egne mål, fretage ændringer i resultatmål eller fretage øvrige dispsitiner inden fr aftalens rammer. Kmmunerne ønsker, at resultatmålene fr knkrete vejledninger med virksmheder på iværksætter- g virksmhedsmrådet samlet set fr den enkelte kmmune er knstant, men at Erhvervsrådet fleksibelt kan vælge at knvertere iværksættervejledninger til virksmhedsvejledninger efter rådføring med den enkelte kmmune. Begrundelsen er at knjunkturfrhld frmdes at kunne påvirke interessen fr start af egen virksmhed. Kmmunerne rienteres løbende herm på krdinatinsmøderne. Knverteringsfrhldet vil i givet fald være, således at 1,0 før. startvejledningliværksættervejledning knverteres til 4/5 virksmhedsvejledning. Retlige frhld m.v. Det er Erhvervsrådets pgave at sikre, at hver kmmunes bidrag, anvendes inden fr lvgivningens g kmmunalfuldmagtens rammer. Ved tvivl m retlige spørgsmål i relatin til erhvervsfremmelvens regulering af kmmunernes frhld g kmmunalfuldmagtsfrhld rettes henvendelse til den kmmune, tvivlen måtte vedrøre. Budgetåret følger kalenderåret g revideret årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabslven inden udgangen af april måned i det efterfølgende år. Arsregnskabet skal være revideret af en registreret eller statsautriseret revisr. Med henvisning til det årligt beregnede bidrag dispnerer Erhvervsrådet ver disse midler efter frudgående gdkendelse fra den pågældende kmmune, idet det er hver kmmunes ansvar at lvgivning g kmmunalfuldmagt verhldes. Hver kmmune er berettiget til at føre kntrl hermed g kan frlange enhver plysning j frbindelse hermed. Ved en pløsning af Erhvervsrådet skal den del af frmuen, der hidrører fra en bestemt kmmune tilgå et frmål, der kan gdkendes af denne. Nærværende aftale har virkning fra 1. januar 2014 g udløber den 31. december Overførte timer fra fregående år skal fremgå tydeligt af den årlige handlingsplan. Det skal endvidere fremgå, hvilke aktiviteter der ønskes gennemført fr de verførte midler. Frhandling m eventuelt verførte midler til efterfølgende år skal indledes senest 1. ktber på franledning af Erhvervsrådet. Kmmunerne g Erhvervsrådet er dg enige m at tilstræbe, at samtlige afsatte midler i kntraktperiden bliver anvendt til gennemførelse af prjekter g aktiviteter, der fremmer vækst g udvikling i virksmhederne. Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune kan kræve bidraget helt eller delvist tilbagebetalt, såfremt det ikke anvendes i verensstemmelse med vilkår i nærværende kntrakt ligesm kmmunerne kan psige aftalen såfremt bidraget ikke anvendes til det aftalte frmål g ikke kmmer en åben kreds af virksmheder eventuelt branchesegmenteret til gde. 4

5 I tilfælde af uenighed er hver af parterne, herunder Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune hver fr sig, berettiget til at lade dette afgøre ved vldgift af en vldgiftsret nedsat efter reglerne fr det danske vldgifts institut. VOldgiftsrettens afgørelse, herunder mkstningsspørgsmålet, er endelig g bindende fr parterne Øknmisk ramme Der indgås en tårig aftale. Beløbet sættes i 2014 g 2015 til: Der vil senere kmme en pi. Stigning fra 2014 til Betalingsstrøm : Kmmunerne deltager ikke p.t. i prjekter i regi, af Regin Midt, sm frdrer medfinansiering fra resultatkntrakten. Skulle dette ske i kntraktens peride, vil kntrakten blive nedskrevet med et tilsvarende beløb. Den resterende del af tilskuddet vil i første mgang blive udbetalt til Regin Midtjylland, sm herefter udbetaler tilskuddet til Erhvervsrådet sammen med tilskuddet fra Regin Midtjylland. Beløbet vil dg maks. Kunne udgøre kr., Hver af kmmunerne har besluttet frlds at reservere maks kr. af kmmunens samlede betaling til Erhvervsrådet til prjekter, der i løbet af året af parterne defineres med henblik på udførelse i Erhvervsrådet. Midlerne kan alene anvendes efter aftale med den enkelte kmmune. Kmmunerne ønsker en løbende dialg m anvendelsen, g ønsker tidligt i prcessen at blive præsenteret fr prjektideer. Der kan alene medgå prjektudviklingstimer til de af kmmunerne gdkendte prjekter. Prjektudviklingstimernes mfang skal ligeledes gdkendes af kmmunerne. Timeprisen i 2014 er fr knsulenuimer 580 g fr assistenter 377kr. Hnrarindtægter til Erhvervsrådet: Erhvervsrådet mdtager hnrar fra Væksthus Midtjylland til udførelse af pgaver, der er mfattet af nærværende samarbejdsaftale. Der sker ingen mdregning i denne sammenhæng. Arets gang: Det årligt beregnede bidrag udbetales kvartalsvis frud af hver af kmmunerne. Eventuelle udispnerede midler ved årets udgang, sm kmmunerne ikke har gdkendt bliver verført ti.! efterfølgende budgetår 2015, jf. afsnittet m retlige frhld, tilbageføres til kmmunerne senest 14 dage efter gdkendelse af det reviderede regnskab i det frhld midlerne vedrører den enkelte kmmune. Udver de kmmunale midler er Erhvervsrådet frpligtet til at søge mulige eksterne tilskud til aktiviteter mfattet af nærværende aftale. Ansøgninger, sm kræver et frhldsvist strt ressurcetræk, kan efter skriftlig aftale med kmmunerne finansieres af nærværende samarbejdsaftale. Dette gælder dg kun prjektideer, der frinden er gdkendt af kmmunen/kmmunerne. 5

6 Fruden de i frvejen gdkendte initiativer er det et krav fr nye prjekter, at mdrejningspunktet er innvatin g vækst i virksmheder, g at der er kritisk masse i antallet af deltagende virksmheder. Dette aftales fra gang til gang. Ansøgning m eksterne midler kan efter anmdning fregå i et samarbejde med hver af kmmunerne eller begge, idet parterne anerkender at disse ansøgninger kan være frbundet med et strt g ikke-hnreret ressurcetræk. 6

7 Samarbejdet Erhvervsrådet udfører erhvervsservicepgaven inden fr den øknmiske ramme g med udgangspunkt i nedenstående rammer fr pgavebeskrivelse. Samarbejdet tager udgangspunkt i: Dynamisk g psøgende kntakt til iværksættere g virksmheder med fkus på vækst Behvsrienteret vejledning af før-startere Udviklings- g innvatinsptentialer baseret på det lkale erhvervslivs kmpetencer Aktuelle prblemstillinger, hvr der kan gøres en frskel fr erhvervslivet - eks. vedr. rekrutteringsprblemer, infrastrukturprblemer eller andet Viden m aktuelle støttemuligheder Praktiv g dynamisk mstilling g tilpasning til den aktuelle udvikling Samarbejdet resulterer i: Kmpetent g udviklende vejledning af førstartere, iværksættere g virksmheder, der fremmer vækst Nye prjekter Eventuelle arrangementer Optimering af Vækstfrums g Væksthusets aktiviteter til gavn fr virksmheder g iværksættere i Herning g Ikast-Brande kmmuner. Samarbejdet ptimeres gennem: Fkus på vækst Idegenerering med udviklings/krdinatinsmøder fælles fr de t kmmuner en gang i kvartalet. Erhvervsrådet er ansvarlig fr indkaldelse af møderne Halvårlige møder mellem Erhvervsrådets direktør + eventuelle kernemedarbejdere g de erhvervsansvarlige ledere i de t kmmuner samt deres erhvervsrnedarbejdere. Erhvervsrådet er ansvarlig fr indkaldelse af møderne. Der udarbejdes mødeplan prim 2014 Regelmæssige gensidige kntakter/ptimering af samarbejdet gennem løbende dialg Dybdegående kendskab til relevante reginale g natinale aktører g rdninger med fkus på at henvise kunder til relevante aktører/rdninger. Str evne til at tilpasse kmpetencer g ydelser til nye behv g udfrdringer Str kmpetence i at prblemafklare, identificere udfrdringer, visitere til relevante prgrammer mv. Udgør et effektivt læringsmiljø, hvr resultater, erfaringer g ny viden deles Skaber sammenhæng g gensidig inddragelse Fkus på mål g resultater Fkus på effektmålinger Vækst sm verrdnet hvedmål Fælles udarbejdelse af mål g strategier på væsentlige indsatsmråder, eks. Viden g innvatin Erhvervsservice Iværksætteri Arbejdskraft. 7

8 Samarbejdsaftalen skal sikre råderum fr såvel kmmuner sm fr Erhvervsrådet. Erhvervsrådet samarbejder i størst mulig udstrækning med Væksthus Midtjylland g relevante aktører, sm kmmunerne medfinansierer - eks.lnfgate. Aftalen skal understøtte en enstrenget sammenhængende erhvervsservicemdel. Erhvervsrådets pgave er på kmmunens vegne at varetage udvikling af erhvervslivet. Målet er således, at få virksmhederne til at skabe vækst g udvikling. Virksmhedsudtræk baseret på CRM: Erhvervsrådet fretager i fællesskab med Væksthus Midtjylland udtræk af CRM-systemet, således at Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune hvert kvartal får tilsendt liste ver kntaktede virksmheder, samt ydelser mdtaget af virksmhederne Infrmatinen viderefrmidles til de kmmunale aktører, sm har underskrevet en tavshedserklæring. Materiale i frbindelse med kvarla/smøder: Kmmunerne får min. en uge før hvert kvartalsrnøde: et CRM udtræk, jf. venfr en resultatbeskrivelse i relatin til resultatmålene i nærværende resultatkntrakt, svarende til bilag 2 g skemaet i bilag 1 en status på de gdkendte prjekter en øknmiversigt i frhld til de gdkendte prjekter (kun hvert halve år) Markedsføring: Kmmunerne ønsker frtsat ikke at medfinansiere brchurer. De t kmmuners lger samt det faktum at kmmunerne finansierer Erhvervsrådets udbud af erhvervsservice skal fremgå tydeligt på det umiddelbare skærmbillede på såvel frsiden af sm på siderne vedr. virksmheder g iværksættere, g sider m prjekter kmmunen medfinansierer. At kmmunerne finansierer erhvervsservicen g prjekter skal endvidere tydeligt fremgå af eventuelle brchurer, der vedrører den almindelige erhvervsservice g knkrete prjekter, eller anden mtale fra Erhvervsrådet m den almindelige erhvervsservice g prjekter. Erhvervsrådet, Herning Kmmune g Ikast- Brande Kmmune vil i fællesskab arbejde praktivt med at skabe synlighed mkring de aktiviteter g resultater. der følger af bevillingen mfattet af denne kntrakt. Der vil således i periden i fællesskab blive sat mere fkus på kmmunikatin. Erhvervsplitik g analyser: Kmmunerne ønsker ikke at medfinansiere Erhvervsrådets arbejde med plitik g analyser, med mindre det sker efter aftale med en eller begge kmmuner. Væksthus Midtjylland -Imidt: Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande deltager i Imidt-kampagnen, sm er blevet søsat j 2013 g sm frtsætter i Imidt er den fremadrettede fælles markedsføringsplatfrm fr både den lkale g den reginale erhvervsserviceindsats. Såfremt det af Væksthus Midtjylland udarbejdede kncept (hvr væksthuset screener virksmheder, kntakter virksmhederne via et call-center, aftaler besøg på vegne af Erhvervsrådet mm.) aktiveres, 8

9 deltager Erhvervsrådet heri. Undtagelse herfra skal begrundes g gdkendes af Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune. Generelt indhld i samarbejdsaftalen: Følgende hvedelementer skal være indehldt i erhvervsrådets indsatspalette: Vejledning g andre ydelser til Før-startere, iværksættere g virksmheder Innvatin/udvikling af virksmheder Prjekter, bl.a. med fkus på styrkelse af arbejdskraften Elementer sm ud ver venstående er indehldt i den enkelte kmmunes erhvervsplitik. Internatinalisering betragtes sm en del af virksmhedsservice. Det betyder, at kmmunerne udelukkende ønsker at deltage i finansieringen af den del af det internatinale arbejde, sm er en direkte rettet md virksmheder g iværksættere i kmmunerne. Erhvervsrådet kan udføre erhvervsservicepgaver fr andre aktører, eksempelvis Regin Midtjylland, Staten eller EU. 9

10 Underskrifter Januar2014 Fr Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Kenneth Mikkelsen X; Fr Herning Kmmune ~#-H J-~~:;.!-~-----~;r~ (/ U Fr Ikast-Brande Kmmune ft~ ~c:.: ~ ;;;. Hans Jørn Lau~

11 Bilag 1: Temaversigt 2014 På baggrund af allerede indgåede aftaler m prjektdeltagelse, samt fkus på erhvervsudviklingsstrategien fr Herning Kmmune g erhvervsplitikken fr Ikast-Brande Kmmuner. er følgende temaer fr 2014 valgt. Temaer gældende fr 2014: Industri/prduktin (60 virksmheder) Serviceerhverv herunder IT virksmheder (20 virksmheder) Bygge- g anlæg (25 virksmheder) Engrs- g nethandel (40 virksmheder) Andre (85 virksmheder) - Der bør dg arbejdes på at flytte virksmheder fra kategrien "Andre" til de øvrige kategrier - især med fkus på industri Samlet frdeling af temaer i frhld til det samlede kntraktbeløb: Frdeling på type - før-starterlstartups, iværksætter g virksmhed El Før-startere/startups Iværksættere Virksmheder,a Erhvervsfkusmråder Industri/prduktin Serviceerhverv, heru nder IT III Bygge- g anlæg Engrs- g nethandel II Andre 11

12 Bilag 2: Erhvervsservice resultatmål 2014 Der ønskes en drøftelse af antal - med henblik på, at det abslutte mål fr antal iværksættere g antal virksmheder sættes p Vejledningsmøder med virksmheder, antal virksmheder 9 Viderefrmidling/henvisning til Væksthus Midtjylland heraf antal a g b. vækstvirksmheder Nte*: Det frudsættes at der maks. bruges t timer pr. møde. 12

13 Bilag 3: Regnskab fr kmmunefinansieret prjekter 2014 Herning Fra 2013 er der verført kr i alt til dispsitin i 2014: kr Prjektplanen evalueres hvert kvartal af kmmunen g erhvervsrådet i fællesskab. Såfremt målpfyldelsen (ikke ressurceindsats) er fr lav på et indsatsmråde, skal det vurderes m ressurcer skal flyttes til andet indsatsmråde. Prjekter 2014 Beløb Gødstrup Turisme Industrien sm karrierevej Krdinatrfunktin - Udenlandsk arbejdskraft I alt Udefineret rest Kmmunen g erhvervsrådet afhlder møde m.h.p. detailplanlægning af prjektplanen. Der arbejdes med årlige handlingsplaner fr de enkelte prjekter, sm behandles administrativt. 13

14 Bilag 4: Regnskab fr kmmunefinansieret prjekter 2013 Ikast Brande Fra 2013 er der verført kr. til dispsitin i 2014: kr kr. Prjektplanen evalueres hvert kvartal af kmmunen g erhvervsrådet i fællesskab. Såfremt målpfyldelsen (ikke ressurceindsats) er fr lav på et indsatsmråde, skal det vurderes m ressurcer skal flyttes til andet indsatsmråde. Prjekter 2014 Beløb Turismeindsats Mikrprjekt ! Krdinatrfunktin - Udenlandsk arbejdskraft Gødstrup Ej defineret p.t. Frbrugt i alt Udefineret rest Der arbejdes med årlige handlingsplaner fr de enkelte prjekter, sm behandles administrativt. 14

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkntrakt Vedrørende Midtjysk Dialgfrum fr mdtagelse g fasthldelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Jurnalnummer: 1-33-76-22-14-08 Kntraktens parter Regin: Regin

Læs mere

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser 1 Oktber 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan 2014 Ændring af kntrakt med Djurs

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004 Freningsgrundlag fr Freningen Favrskv Erhvervsråd Revideret 27. nvember 2004 Baggrund I løbet af 2006 har der været afhldt en række møder med de fem erhvervs-freninger i henhldsvis Hammel, Hadsten, Hvrslev,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune Øknmi- g strategichef Teknik g Miljø Hrsens Kmmune Stillings- g persnprfil Februar 2017 1 Øknmi- g strategichef, Teknik g Miljø, Hrsens Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Hrsens Kmmune... 3 2. Teknik g Miljø...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser 1 August 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan 2014 Ændring af kntrakt med Djurs

Læs mere