MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 837 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fri bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer: Fem foranstaltninger, der gør en forskel DA DA

2 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fri bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer: Fem foranstaltninger, der gør en forskel 1. Fri bevægelighed i EU 1.1. En grundlæggende ret for EU-borgere EU-borgeres ret til sammen med deres familiemedlemmer frit at bevæge sig og tage ophold inden for EU-medlemsstaternes område er en af de fire grundlæggende frihedsrettigheder i EU-lovgivningen og en hjørnesten i den europæiske integration. Arbejdstagere i EU har været omfattet af denne ret siden 1960'erne 1. For tyve år siden fastslog Maastrichttraktaten retten til fri bevægelighed for alle EU-borgere, uanset om de er erhvervsaktive eller ej. Siden er muligheden for at bevæge sig frit af ikke-arbejdsmæssige årsager, f.eks. for at gå på pension, studere eller ledsage pårørende, blevet et naturligt led i unionsborgerskabet 2. I 2004 blev lovgivningen og retspraksis vedrørende betingelser og begrænsninger for opholdsretten kodificeret. I 2009 forsynede Kommissionen medlemsstaterne med retningslinjer for en korrekt anvendelse af reglerne og har siden da ført en stram håndhævelsespolitik, der har betydet, at næsten 90 % af alle gennemførelsesproblemer er blevet løst. Fokus er nu på den praktiske anvendelse. Alle EU-borgere er omfattet af retten til fri bevægelighed. Når borgerne i en medlemsstat tillægges retten til fri bevægelighed, sker det som en direkte følge af landets tiltrædelse af EU. Sådanne afgørelser træffes enstemmigt af medlemsstaterne. Som led i det indre marked har arbejdskraftens frie bevægelighed positive følger for økonomierne og arbejdsmarkederne. De fire grundlæggende frihedsrettigheder, som hænger uløseligt sammen, skaber betingelserne for en mere effektiv ressourceallokering i EU. Fri bevægelighed for EU-borgere fremmer den økonomiske vækst, da borgerne får mulighed for at rejse, studere og tage arbejde på tværs af grænserne, og da arbejdsgiverne får mulighed for at rekruttere fra en større talentmasse. I betragtning af de betydelige ubalancer på EU's arbejdsmarkeder og befolkningens aldring bidrager arbejdskraftens mobilitet til at afhjælpe misforholdet mellem færdigheder og job. For EU-15 skønnes BNP at være steget med næsten 1 % på lang sigt som følge af den øgede mobilitet efter udvidelsen ( ) 3. For EU-borgere er fri bevægelighed den rettighed, der er tættest knyttet til unionsborgerskab 4. I alt 56 % af EU-borgerne opfatter denne ret som EU's mest positive resultat 5. Endvidere Artikel 45 og 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Artikel 21 i TEUF. Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-eu labour mobility and the impact of enlargement, s Flash Eurobarometer (EB) 365, februar 2013, Standard EB 79, maj 2013, DA 2 DA

3 mener 67 % af EU-borgerne, at fri bevægelighed medfører økonomiske fordele for deres lands økonomi 6. Samtidig med at fri bevægelighed medfører fordele for EU-borgerne og for EU's økonomi generelt, kan denne ret skabe udfordringer for de lokale myndigheder, som oplever nye tilstrømninger. Den økonomiske krise har i nogle medlemsstater styrket debatten om den virkning, fri bevægelighed har på de nationale sociale systemer og presset på lokale tjenester. Samtidig har alle medlemsstater gentaget deres støtte til fri bevægelighed, og de anerkender de gensidige fordele, den medfører. Det er blevet bekræftet ved mange lejligheder, f.eks. under en nylig debat i Rådet (Retlige og Indre Anliggender) den 8. oktober Formålet med denne meddelelse er at præcisere EU-borgernes rettigheder og forpligtelser samt betingelserne og begrænsningerne i henhold til EU-lovgivningen og at behandle nogle af de problemer, medlemsstaternes har rejst. Meddelelsen foreslår fem foranstaltninger for at hjælpe medlemsstaterne og de lokale myndigheder med at anvende EU-lovgivning og EUværktøjer på optimal vis. Det omfatter fuld anvendelse af EU's strukturfonde og investeringsfonde Hvem er de mobile EU-borgere? Ved udgangen af 2012 havde 14,1 millioner EU-borgere bopæl i en anden medlemsstat (2,8 % af den samlede befolkning). Det er færre end antallet af tredjelandsstatsborgere (4,0 %). Fra omkring 1,6 % af den samlede befolkning ved udgangen af 2004 steg andelen af mobile EU-borgere til 2,4 % på fire år (udgangen af 2008) og derefter langsommere (til 2,8 % ved udgangen af ) på grund af både den økonomiske recession og den gradvise reduktion i mobilitetspotentialet fra de central- og østeuropæiske medlemsstater 8. Den væsentligste årsag til, at EU-borgere gør brug af den frie bevægelighed, er arbejdsrelateret 9 og derefter familierelateret 10. Af alle EU-borgere med bopæl i en anden EUmedlemsstat ("mobile EU-borgere") i 2012 var mere end tre fjerdedele (78 %) i den arbejdsdygtige alder (15-64) sammenlignet med omkring 66 % for de pågældende landes egne statsborgere. Gennemsnitligt var beskæftigelsesfrekvensen blandt mobile EU-borgere (67,7 %) højere end for de pågældende landes egne statsborgere (64,6 %). Mobile EU-borgere, som ikke er i beskæftigelse 11, udgør kun en begrænset andel af det samlede antal mobile EU-borgere 12 ; endvidere havde 64 % af dem tidligere arbejdet i deres nuværende bopælsland % bor i en husholdning med mindst et medlem i beskæftigelse Flash EB 365, nævnt ovenfor. Skøn fra Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Beskæftigelse baseret på Eurostats migrationsstatistikker og arbejdsstyrkeundersøgelsen i EU (Labour Force Survey, LFS). European Commission, EU Employment and Social Situation Quarterly Review, juni 2013, s , baseret på oplysninger fra Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU. ICF GHK Milieu: A fact finding analysis on the impact on the Member States social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence, kapitel 4 og s. 61, Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU, 2008 module on Labour market situation of migrants, online table: lfso_08cobr. Der er typisk tale om studerende, pensionister, jobsøgende og familiemedlemmer uden beskæftigelse. ICF GHK Milieu report, nævnt ovenfor, kapitel 3, s. 16, baseret på Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU. ICF GHK Milieu report, nævnt ovenfor, kapitel 3, s. 25, baseret på Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU. ICF GHK Milieu report, nævnt ovenfor, s. 24, baseret på Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU. DA 3 DA

4 Antallet af personer uden beskæftigelse blandt mobile EU-borgere faldt mellem 2005 og Mobile EU-borgeres betydning for værtsmedlemsstaternes sociale sikringssystemer I gennemsnit er mobile EU-borgere mere tilbøjelige til at være i beskæftigelse end værtslandets egne statsborgere 16. De hjælper værtslandets økonomi med at fungere bedre, da de bidrager til at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft og takle flaskehalse på arbejdsmarkedet 17. I de fleste medlemsstater er mobile EU-borgere nettobidragsydere til værtslandets velfærdssystem de betaler mere i skat og socialsikringsbidrag, end de modtager i ydelser. Mobile EU-borgere er også typisk nettobidragsydere til de offentlige ydelser, de bruger i værtsmedlemsstaten 18. De kan derfor ikke formodes at udgøre en byrde for værtsmedlemsstaternes velfærdssystemer. Det bekræftes af nylige uafhængige undersøgelser 19. Det understreges også af de seneste oplysninger, medlemsstaterne har fremsendt til Kommissionen, der viser, at EU-borgere ikke bruger velfærdsydelser mere end værtslandets egne statsborgeres 20, 21. EU's indkomst- og levevilkårsundersøgelse bekræfter også, at EU-borgere i de fleste lande modtager de samme eller færre sociale ydelser end værtslandets egne statsborgere. I betragtning af deres alder og beskæftigelsesstatus modtager mobile EU-borgere generelt typisk sociale ydelser i relation til arbejdsløshed, bolig og familie snarere end ydelser i relation til alderdom, sygdom eller invaliditet. De udgør imidlertid kun en lille del af de personer, der modtager sådanne ydelser, svarende til deres forholdsvis lave andel af den samlede befolkning i de fleste medlemsstater. Endvidere viser data, at mobile EU-borgere udgør en meget lille andel af modtagerne af særlige ikke-bidragspligtige ydelser, som er ydelser, der kombinerer sociale sikringsydelser og sociale bistandsydelser: under 1 % af alle modtagere (som er EU-borgere) i seks lande Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU. Andelen af mobile EU-borgere (15 år og derover), som ikke er erhvervsaktive, faldt fra 34,1 % i 2005 til 30,7 % i 2012 (Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU). Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU. Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-eu labour mobility and the impact of enlargement, s Dustmann et al., Assessing the Fiscal Costs and Benefits of A8 Migration to the UK, OECD, Fiscal Impact of Migration, in OECD International Migration Outlook 2013, OECD, Fiscal Impact of Migration, in OECD International Migration Outlook 2013, ICF GHK Milieu report nævnt ovenfor; Dustmann et al., Assessing the Fiscal Costs and Benefits of A8 Migration to the UK, CEPS, Social Benefits and Migration, A contested relationship and policy challenge in the EU (Kapitel 1 og 7); EU Labor Markets After Post- Enlargement Migration, Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann (eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010; Ian Preston, The Effect of Immigration on Public Finances, Centre for Research and Analysis of Migration, 2013, Oplysninger indsamlet af Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger påpeger faktuelle og retlige vanskeligheder med at anvende koordineringsbestemmelserne og tildele bopælsbaserede skattefinansierede ydelser til ikkeerhvervsaktive. Der findes imidlertid ingen dokumentation for omfattende svigagtig adfærd. Se statistisk bilag, diagram 2. Efter anmodning fra Rådet bad Kommissionen i juni 2013 medlemssstaterne om bl.a. at fremlægge oplysninger om mobile EU-borgere, som anmodede om eller modtog sociale ydelser. Ud af de 21 medlemsstater, som svarede, var Østrig, Belgien, Kroatien, Ungarn, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige ude af stand til at fremlægge disse oplysninger. Litauen fremlagde oplysninger om eksporterede sociale ydelser. Oplysninger fra de resterende 13 medlemsstater vedrører forskellige ydelser og er ikke sammenlignelige; de er derfor grafisk repræsenteret i landespecifikke diagrammer. DA 4 DA

5 (Østrig, Bulgarien, Estland, Grækenland, Malta og Portugal); mellem 1 % og 5 % i fem andre lande (Tyskland, Finland, Frankrig, Nederlandene og Sverige) og over 5 % i Belgien og Irland (selv om tallene for Irland er skøn baseret på anmodninger) 22. Nylige undersøgelser 23 konkluderer, at der ikke er nogen statistisk forbindelse mellem velfærdssystemernes generøsitet og tilstrømningen af mobile EU-borgere. 2. EU-borgeres rettigheder og forpligtelser ifølge EU-lovgivningen Retten til fri bevægelighed og til bistandsydelser og sociale sikringsydelser er underlagt betingelser i henhold til EU-lovgivningen, selv om medlemsstaterne kan vælge at anvende gunstigere betingelser. EU-lovgivningen skal fremme grænseoverskridende mobilitet til gavn for både dem, der rejser, og dem, der bliver. Betingelser og begrænsninger for EU-borgeres ret til at færdes og opholde sig frit i EU er fastsat i direktiv 2004/38/EF ("direktivet") 24. Særlige rettigheder for arbejdstagere er fastsat i forordning (EU) nr. 492/ Mobile EU-borgeres ret til sociale sikringsydelser på EUplan er reguleret af forordning (EU) nr. 883/2004 og 987/2009 ("forordningerne") 26, Hvem har ret til fri bevægelighed? I de første tre måneder har alle EU-borgere ret til at opholde sig på et andet EU-lands område uden at opfylde andre betingelser eller formaliteter end at være indehaver af et gyldigt identitetskort eller pas 28. Efter de første tre måneder skal EU-borgere opfylde visse betingelser afhængig af deres status i værtslandet for at have ret til ophold. Studerende og andre ikke-erhvervsaktive personer, som f.eks. pensionister, og deres familiemedlemmer, har kun ret til at opholde sig længere end tre måneder, hvis de har en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtslandet og tilstrækkelige finansielle midler til sig selv og deres familie, således at de ikke bliver en byrde for værtslandets sociale bistandssystem. Jobsøgende kan opholde sig indtil seks måneder uden nogen betingelser og eventuelt længere, hvis de viser, at de har en reel chance for at finde et job 29. Efter fem år får EU-borgere og deres familiemedlemmer ret til at opholde sig permanent i landet Hvem har ret til sociale bistandsydelser? ICF GHK Milieu report, nævnt ovenfor, kapitel 5, s. 84. Se f.eks. gennemgang af litteraturen i ICF-GHK Milieu report og i CEPS, Social benefits and migration, A contested relationship and policy challenge in the EU. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af , s. 77. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen, EUT L 141 af , s. 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EUT L 166 af , s. 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EUT L 284 af , s. 1. Specifikke bestemmelser om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser findes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, EUT L 88 af , s. 45. Direktivets artikel 6. Betragtning 9, artikel 7 og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktivet. Direktivets artikel 16. DA 5 DA

6 Sociale bistandsydelser er typisk ydelser, som en medlemsstat yder til personer, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at opfylde deres grundlæggende behov. Mobile EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer har fra begyndelsen af deres ophold ret til de samme sociale bistandsydelser som landets egne statsborgere 31. Andre EU-borgere, som har lovligt ophold i en anden EU-medlemsstat, skal også behandles på samme måde som landets egne statsborgere 32, men der findes beskyttelsesforanstaltninger, der skal værne værtsmedlemsstaterne mod urimelige finansielle byrder. I de første tre måneder af et ophold er værtsmedlemsstaten ifølge EU-lovgivningen ikke forpligtet til at tillægge ikke-erhvervsaktive EU-borgere ret til sociale bistandsydelser. Den er heller ikke forpligtet til at yde social bistand til førstegangsjobsøgende 33. I den efterfølgende opholdsperiode på op til fem år er det i praksis ikke sandsynligt, at EUborgere kan modtage sociale bistandsydelser, da de for at få ret til ophold har skullet godtgøre over for de nationale myndigheder, at de råder over tilstrækkelige ressourcer, der typisk svarer til eller er højere end det indkomstloft, der berettiger til sociale bistandsydelser 34. Hvis ikke-erhvervsaktive EU-borgere søger om sociale bistandsydelser, hvis f.eks. deres økonomiske situation ændrer sig over tid, skal deres anmodning vurderes i lyset af deres ret til ligebehandling. I særlige tilfælde kan ansøgning om sociale bistandsydelser give anledning til begrundet tvivl hos de nationale myndigheder om, hvorvidt den pågældende er blevet en urimelig byrde for det sociale bistandssystem 35. I den forbindelse kan en medlemsstat gøre en social bistand eller en særlig ikke-bidragspligtig ydelse 36 til en EU-borger fra en anden medlemsstat betinget af, at borgeren opfylder kravene til at opnå opholdsret ifølge loven for en periode over tre måneder 37. Medlemsstaterne kan imidlertid ikke afvise automatisk at tildele disse ydelser til ikke-erhvervsaktive EU-borgere, og de kan heller ikke automatisk antage, at personer, der anmoder om disse ydelser, ikke råder over tilstrækkelige ressourcer og derved ikke har ret til ophold 38. Myndighederne bør vurdere den konkrete situation og tage højde for en række faktorer, som f.eks. beløb, varighed, midlertidige problemer og den samlede byrde, som et bidrag vil udgøre for det nationale bistandssystem 39. Hvis myndighederne på dette grundlag konkluderer, at de pågældende personer er blevet en urimelig byrde, kan opholdsretten bringes til ophør 40. Efter fem år med lovligt ophold har EU-borgere ret til social bistand på samme vilkår som værtsmedlemsstatens egne statsborgere Hvem har ret til sociale sikringsydelser? Forordningerne sikrer, at mobile EU-borgere ikke mister erhvervede rettigheder, når de færdes i EU. Typiske eksempler på sociale sikringsydelser er folkepension, pension til Artikel 7, stk. 2, i ovennævnte forordning (EU) nr. 492/2011. Direktivets artikel 24. Ydelser af økonomisk art, som uafhængig af deres status i henhold til national lovgivning, skal fremme adgangen til beskæftigelse på værtsmedlemsstatens arbejdsmarked, kan ikke betragtes som "social bistand", direktivets artikel 24, stk. 2: Forenede sager C-22/08 og C-23/08 Vatsouras og Koupatantze, præmis 45. Direktivets artikel 8, stk. 4. Direktivets artikel 14, stk. 2. Dækket af forordning 883/2004, se kapitel 1.3 ovenfor; sag C-140/12 Brey. Sag C-140/12 Brey, præmis 38 og 42. Direktivets artikel 14, stk. 3. Direktivets artikel 15 og sag C-140/12 Brey, præmis 72. Direktivets artikel 14, stk. 1. DA 6 DA

7 efterladte, invaliditetsydelser, ydelser i tilfælde af sygdom, barselsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse, familieydelser eller sundhedspleje. Arbejdstagere lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer er omfattet af værtslandets sociale sikringssystem på de samme betingelser som værtslandets egne statsborgere fordi de, som alle andre nationale arbejdstagere, gennem deres skatter og afgifter bidrager til det offentlige budget, som finansierer ydelserne. Der er imidlertid ingen EU-harmonisering på dette område. Værtslandets lovgivning bestemmer, hvilke ydelser der findes, på hvilke betingelser og i hvor lang tid de ydes, og hvor meget der udbetales. Retten til ydelser er derfor forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. Socialsikringsdækningen skal sikres af det land, hvor borgeren er erhvervsaktiv, og af bopælslandet, når EU-borgeren ikke er erhvervsaktiv. Der kan kun være et opholdssted i medfør af koordineringsbestemmelserne, og det svarer til den pågældende persons interessecenter (den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted). Ikke-erhvervsaktive personer kan kun opnå sociale sikringsydelser, når de opfylder strenge krav om sædvanligt opholdssted, der beviser, at de har en reel tilknytning til den pågældende medlemsstat. Efterprøvning af, om dette krav er opfyldt, omfatter en vurdering af ansøgerens individuelle situation i henhold til strenge kriterier (opholdets varighed, motivation, familiesituation og hensigt) 41. Personer, der flytter midlertidigt til et andet land og beholder den tidligere bopæl i deres oprindelsesland, ændrer normalt ikke deres sædvanlige opholdssted. 3. Betingelser og begrænsninger i henhold til EU-lovgivningen EU-lovgivningen indeholder en række strenge beskyttelsesforanstaltninger, der skal hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe misbrug og svig. Det er medlemsstaternes ansvar at udnytte disse beskyttelsesforanstaltninger fuldt ud. Kommissionen støtter deres bestræbelser Bekæmpelse af misbrug og svig i henhold til direktivet Direktivet definerer 42 misbrug og svig som følger: Svig forsætlig vildledning eller påfund for at opnå ret til fri bevægelighed og ophold i henhold til EU-lovgivningen. Der er typisk tale om forfalskning af identitets- eller opholdsdokumenter eller løgnagtig gengivelse af vigtige oplysninger vedrørende de betingelser, der er knyttet til opholdsretten, som f.eks. falske påstande om tilstrækkelige ressourcer eller om selvstændig erhvervsvirksomhed. Misbrug: en adfærd, der alene har til formål at opnå ret til fri bevægelighed og ophold i henhold til EU-lovgivningen, som ikke er i overensstemmelse med formålet med EU-bestemmelserne, selv om de betingelser, der er fastsat i disse bestemmelser, formelt er opfyldt. Typiske eksempler på misbrug er proformaægteskaber. Data fremsendt af medlemsstaterne om afslørede tilfælde af proformaægteskaber 43 viser, at dette fænomen eksisterer, men at Se sag C-76/76 Di Paolo, C-102/91 Knoch og C-90/97 Swaddling. KOM(2009) 313 endelig, punkt 4,1. På Rådets anmodning bad Kommissionen medlemsstaterne om at fremlægge oplysninger om misbrug af fri bevægelighed gennem proformaægteskaber. 12 medlemsstater fremlagde statistikker om identificerede sager. I perioden registrerede Cypern 174 proformaægteskaber og Portugal 144; i samme periode afviste Polen 2 (ud af i alt 391) ansøgninger om opholdstilladelse på dette grundlag; Tjekkiet registrerede 51 proformaægteskaber i 2012 og 22 mellem januar og juli 2013; i 2012 DA 7 DA

8 problemets omfang svinger betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Selv om tallene er lave, er det bekymrende, at den organiserede kriminalitet er involveret. Ifølge Europol 44 arrangerer visse organiserede kriminelle netværk proformaægteskaber mellem tredjelandsstatsborgere og mobile EU-borgere for at lette indrejse og lovligt ophold i EU. På det område kan Europol og Eurojust tilbyde de nationale myndigheder bistand og støtte, navnlig i sager i forbindelse med menneskehandel Begrænsninger for fri bevægelighed i henhold til direktivet på grund af hensynet til den offentlige orden EU's regler om fri bevægelighed giver medlemsstaterne mulighed for at træffe effektive foranstaltninger for at bekæmpe misbrug og svig ved at begrænse de rettigheder, der indføres ved direktivet, navnlig ved at afvise eller ophæve disse rettigheder. Foranstaltninger, der begrænser fri bevægelighed, kan kun retfærdiggøres, hvis de overholder proportionalitetsprincippet. Dette princip 45, som er baseret direkte på traktaten, gælder for alle grundlæggende frihedsrettigheder og afspejles derfor i direktivet 46. Begrænsninger af generelle forebyggelseshensyn, som f.eks. udsendelser og indrejseforbud for personer i en given situation uden at tage hensyn til proportionalitetsprincippet, de personlige forhold og overtrædelsens alvor, kan under ingen omstændigheder indføres. Den form, sådanne begrænsninger tager, afhænger af den enkelte medlemsstat, men omfatter typisk: Indrejseforbud eller udsendelse af en person med henvisning til den offentlige orden og sikkerhed. Begrebet "offentlig orden" og "offentlig sikkerhed" fastlægges af medlemsstaterne i overensstemmelse med nationale behov. Disse begreber skal fortolkes restriktivt 47 og forudsætter en aktuel, reel og tilstrækkelig alvorlig trussel mod en grundlæggende samfundsinteresse 48. I særlige tilfælde kan gentagne småforbrydelser udgøre en trussel mod den offentlige orden, selv om en engangsforbrydelse/-lovovertrædelse i sig selv ikke ville være nok til at udgøre en tilstrækkelig alvorlig trussel. Gentagne domfældelser er imidlertid ikke i sig selv nok til at udgøre en alvorlig trussel mod afslørede Danmark 8 proformaægteskaber, og Finland afviste 10 (ud af i alt 650) visumansøgninger på dette grundlag; i afviste Sverige opholdsret i 30 tilfælde med henvisning til proformaægteskaber eller dokumentfalsk (ud af ansøgninger om opholdstilladelse); Nederlandene identificerede 368 proformaægteskaber (ud af 550 ægteskaber undersøgt i tre pilotprojekter) siden 2007; Irland registrerede 9 proformaægteskaber i 2010; mellem maj og oktober 2011 afviste Det Forenede Kongerige 176 ansøgninger om EØS-familiesammenføring med henvisning til tvivl om ægteskabets ægthed (ud af 256 sager, hvor der var mistanke om misbrug, og som udgør ca. 2 % af de indkomne ansøgninger i denne periode); endelig anførte Estland og Rumænien, at de ikke havde registreret proformaægteskaber i henholdsvis perioden og siden januar I to tilfælde blev der fremlagt data om mistanke om proformaægteskaber: Det Forenede Kongerige: rapporter fra personregistret 934 (2010), (2011) og (2012) sager om mistanke. Tyskland: rapporter om 250 sager om mistanke i alle delstater; 167 (Hessen), 43 (Berlin) og 71 (München) sager om mistanke i EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2013, Section 1.9, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf; 2011 EU Serious and Organised Crime Threat Assessment, Chapter on Facilitated Illegal Immigration, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/octa2011.pdf. Sag C-55/94 Gebhard, præmis 37, og C-100/01 Olazabal, præmis 43. Betragtning nr. 16 og artikel 15, stk. 1, artikel 15, stk. 3, og artikel 27, stk. 2. Sag 41/74 Van Duyn, præmis 18, C-348/09 P. I., præmis 23, og C-434/10 Aladzhov, præmis 34. Direktivets artikel 27, stk. 1, og sag 30/77 Bouchereau, præmis 35 og C-348/09 P.I., præmis 34. DA 8 DA

9 den offentlige orden. De nationale myndigheder skal vise, at den pågældendes personlige adfærd udgør en trussel mod den offentlige orden 49. Endvidere kan adfærd, som en medlemsstat accepter for egne statsborgere, ikke føre til restriktive foranstaltninger 50. Der kan ikke træffes restriktive foranstaltninger som generelle forebyggende foranstaltninger 51 eller med et økonomisk formål 52. Indrejseforbud 53 kan kun pålægges sammen med en udsendelsesafgørelse i alvorlige tilfælde, hvor det er godtgjort, at lovovertræderen må formodes fortsat at udgøre en alvorlig trussel mod den offentlige orden i fremtiden. De kan ikke automatisk efterfølge en straffedom 54. Personer, som er omfattet af et indrejseforbud, kan ansøge om at få det ophævet efter udløbet af en rimelig frist 55. I tilfælde, hvor retten til fri bevægelighed misbruges eller opnås svigagtigt, vil lovovertrædelsens alvor være afgørende for, om personen kan betragtes som en alvorlig trussel mod den offentlige orden, der berettiger til udsendelse, og i nogle tilfælde indrejseforbud Bekæmpelse af svig og fejl i forbindelse med koordinering af sociale sikringsordninger Med henblik på koordinering af sociale sikringsordninger defineres svig og fejl som følger. Svig i forbindelse med social sikring: enhver handling eller undladelse af at handle for at opnå eller modtage sociale sikringsydelser eller undgå forpligtelser til at betale sociale sikringsbidrag i strid med en medlemsstats lovgivning 56. Fejl: en utilsigtet misforståelse eller undladelse fra en embedsmands eller borgers side 57. Kommissionen støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe svig og fejl inden for sociale sikringsordninger. Der findes et veletableret system til forbedring af samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for rammerne af Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger. Inden for denne ramme har medlemsstaterne oprettet et netværk af kontaktpunkter for at forbedre samarbejdet og udarbejde årsrapporter om svig og fejl. Svig i forbindelse med social sikring kan også omfattes af sanktioner - strafferetlige eller administrative - i medlemsstaternes retssystemer. Svig i forbindelse med social sikring udgør ikke i sig selv misbrug eller svig i forbindelse med fri bevægelighed i medfør af direktivets artikel 35. Når en mobil EU-borger med lovligt ophold svigagtigt opnår en ydelse på grundlag Sag C-349/06 Polat, præmis 39; Meddelelse om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF, KOM(2009) 313, slutningen på afsnit 3.2. Forenede sager 115/81 og 116/81 Adoui og Cornouaille, præmis 8, og sag C-268/99 Jany, præmis 61. Direktivets artikel 28, stk. 1, og sag 67/74 Bonsignore, præmis 6. Sag C-434/10 Aladzhov, præmis 29 og 30, og C-249/11 Byankov, præmis 35 og 36. I denne meddelelse henviser "indrejseforbud" til "udsendelsesafgørelse", jf. direktivets artikel 32. Sag C-348/96 Calfa, præmis 27 og 28. Direktivets artikel 32, stk. 1, og forenede sager 115/81 og 116/81 Adoui og Cornuaille, præmis 12. Del A, afsnit 2a) i Rådets resolution af 22. april 1999, EFT C 125 af , s. 1. Afgørelse nr. H5 af 18. marts 2010 truffet af Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger om samarbejde om bekæmpelse af svig og fejl inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 ved koordinering af sociale sikringsordninger, EUT L C 149 af , s. 5. DA 9 DA

10 af urigtige oplysninger, er udsendelse og indførelse af et indrejseforbud muligt i henhold til direktivets generelle regler, hvis EU-borgeren anses for at udgøre en alvorlig trussel for den offentlige orden i overensstemmelse med ovennævnte proportionalitetsprincip. 4. Social integration Nogle medlemsstater melder om vanskelige situationer i nogle af deres byer. Selv om det kun vedrører en minoritet af mobile EU-borgere, kan dårlige beskæftigelsesudsigter og andre vanskelige situationer medføre en særlig byrde for allerede ugunstigt stillede områder, navnlig med hensyn til lokale tjenester, som f.eks. uddannelse, sundhedspleje og bolig. Hjemløshed er et voksende problem, der - selv om der er få hjemløse i absolutte tal - giver anledning til bekymring og er et stærkt udtryk for social eksklusion 58. Social integration fokuserer på de hindringer, borgerne møder i forbindelse med uddannelse, arbejdsformidling, finansielle tjenester og familie- og børneydelser. Kommissionen støtter fortsat medlemsstaternes gennemførelse af integrerede strategier for aktiv integration 59, som kan spille en positiv rolle for integration af mobile EU-borgere i værtslandet. Formålet med EU-finansiering af social integration er at hjælpe i den henseende. Den Europæiske Socialfond (ESF) kan anvendes af medlemsstaterne ved udarbejdelsen af programmer, der støtter de lokale myndigheder i deres udfordringer med marginaliserede borgere på deres område, uanset om det er deres egne statsborgere eller borgere, der indrejser fra andre EU-medlemsstater. 12,9 mia. EUR af ESF's budget er øremærket social integration i perioden Mobile EU-borgere kan også drage fordel af andre ESF-foranstaltninger, som f.eks. livslang læring, hjælp til at komme i beskæftigelse og styrkelse af de berørte parters kapacitet. Der er afsat i alt 17,8 mia. EUR i fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til at forbedre den sociale infrastruktur, til støtte til boliger og investeringer i uddannelse, sundhed og børnepasning. Medlemsstaterne opfordres til at bruge de muligheder, ESF og EFRU tilbyder, til fortsat at støtte social integration i programmeringsperioden Kommissionen har foreslået at oprette en Europæisk Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede for perioden Formålet med fonden er at afhjælpe de værste former for fattigdom ved at yde ikke-finansiel støtte til de dårligst stillede personer, bekæmpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn. 5. Fem foranstaltninger For at hjælpe nationale og lokale myndigheder med effektivt at anvende EU's bestemmelser om fri bevægelighed og anvende de tilgængelige midler i praksis, fremlægger Kommissionen fem konkrete foranstaltninger, som gennemføres sammen med medlemsstaterne: 1. Hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe proformaægteskaber Se arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Confronting homelessness in the European Union, SWD (2013)42 endelig, som ledsager Kommissionens meddelelse af 20. februar 2013 Sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond , COM(2013) 83 endelig. Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2008 vedrørende Kommissionens henstilling om aktiv integration af mennesker, der er udstedt af arbejdsmarkedet, KOM(2008) 639 endelig; Kommissionens meddelelse af 20. februar 2013: Sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond , nævnt ovenfor; Kommissionens meddelelse af 5. april 2011: En EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020", KOM(2011) 173 endelig. DA 10 DA

11 Kommissionen vil hjælpe myndighederne med at implementere EU-regler, der skal give dem mulighed for at bekæmpe potentielt misbrug af retten til fri bevægelighed ved at udarbejde en håndbog om håndtering af proformaægteskaber. Denne håndbog, som udarbejdes sammen med medlemsstaterne, vil give de nationale myndigheder mere klarhed over den retlige ramme, inden for hvilken de arbejder, når de behandler sager om mistanke og træffer afgørelse om at tilbagekalde eller nægte retten til fri bevægelighed på grund af proformaægteskab. Det vil hjælpe dem med at takle tilfælde af misbrug uden at påvirke det grundlæggende mål, som er at beskytte og fremme den frie bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer, der bruger EU-lovgivningen i god tro. 2. Hjælpe myndighederne med at anvende EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne om at forbedre anvendelsen af reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger. I den forbindelse udarbejdes der en praktisk vejledning, der skal præcisere "kriteriet om sædvanligt opholdssted", der anvendes i EU's sociale sikringsregler. Et tættere og mere effektivt samarbejde mellem socialsikringsinstitutioner er afgørende, for at borgerne kan udnytte deres rettigheder så hurtigt som muligt på det bedst mulige grundlag, men også for at undgå overbetalinger og uberettigede krav. De myndigheder og institutioner, der er repræsenteret i Den Administrative Kommission, samarbejder for at sikre ensartethed, effektivitet, udveksling af oplysninger og de nødvendige procedurer til gennemførelse af bestemmelserne. Vigtige værktøjer, som diskuteres, er oprettelse af et system baseret på elektronisk kommunikation mellem institutioner, som også bør omfatte en sikker elektronisk platform til udveksling af personoplysninger for at bekæmpe svig og fejl. Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne i Den Administrative Kommission om en praktisk vejledning for at fremme en effektiv anvendelse af forordningen. Den vil blive offentliggjort på Kommissionens website ved udgangen af Den praktiske vejledning vil afklare begrebet "sædvanligt opholdssted" med henblik på anvendelsen af forordningerne og give medlemsstaterne nyttige retningslinjer og forklaringer Hjælpe medlemsstaterne med at løfte udfordringerne ved social integration Kommissionen har foreslået, at mindst 20 % af ESF i programmeringsperioden anvendes til at fremme social integration og bekæmpe fattigdom i medlemsstaterne. Kommissionen vil fortsætte sin indsats for at hjælpe med at opbygge lokale myndigheders kapacitet, så de kan anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde effektivt. I den nye programmeringsperiode skal mindst 20 % af ESF-bevillingerne i hver medlemsstat (sammenlignet med den aktuelle andel på ca. 17 %) gå til at fremme social integration og bekæmpe fattigdom og enhver form for diskrimination. Derudover vil ESF også kunne yde støtte til kapacitetsopbygning til alle interessenter på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Medlemsstater, der er oprindelses- og bestemmelseslande for mobile EU-borgere, vil blive vejledt i politikudformning med henblik på at udvikle programmer for social 60 Den praktiske vejledning vil udelukkende vedrøre anvendelsen af forordningerne og ikke anvendelsen af direktivet. DA 11 DA

12 integration med støtte fra ESF. Der lægges særlig vægt på social integration af dårligt stillede, herunder romaer. Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne og opfordrer dem til at være ambitiøse, når det gælder specifikke udfordringer på dette område i deres partnerskabsaftaler og efterfølgende i de relevante operationelle programmer og tilvejebringe den nødvendige finansiering. For at overvinde kapacitetsproblemer, som f.eks. manglende knowhow og administrativ kapacitet hos forvaltningsmyndighederne, opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at overveje at overdrage forvaltningen og gennemførelsen af visse dele af deres programmer til formidlingsorganer med konkret erfaring og viden om aktører. Ved at fokusere på områder, hvor der er behov for hjælp, undersøger Kommissionen sammen med andre internationale organisationer 61 konkrete foranstaltninger for at tilbyde en omfattende pakke med yderligere støtte til de lokale myndigheder, der forpligter sig til at forbedre integration af marginaliserede befolkningsgrupper, navnlig romaer, på deres område. Kommissionen støtter også samarbejde mellem europæiske byer om integration af romabefolkningen gennem Progressprogrammet. Endvidere vil Kommissionen offentliggøre landespecifikke brochurer med tilgængelige europæiske struktur- og investeringsfonde, som kan hjælpe de regionale og lokale myndigheder med at finde finansieringsmuligheder for deres projekter til fremme af social integration og bekæmpelse af fattigdom. 4. Tilgodese lokale myndigheders behov ved at fremme udveksling af bedste praksis Kommissionen vil hjælpe de lokale myndigheder med at udveksle bedste praksis udviklet i EU for at gennemføre bestemmelserne om fri bevægelighed og skaffe bedre løsninger på problemerne med social integration. Kommissionen vil ved udgangen af 2013 fremlægge en vurdering af virkningerne af fri bevægelighed i seks storbyer 62 i EU, som har gennemført strategier for at fremme og støtte fri bevægelighed og social integration af mobile EU-borgere, f.eks. ved at indføre kvikskrankeinformationspunkter for nytilkomne. På det grundlag vil Kommissionen i samarbejde med Regionsudvalget arrangere en første konference i februar 2014 med repræsentanter for regionale og lokale myndigheder for at udveksle bedste praksis. 5. Hjælpe lokale myndigheder med at anvende EU's bestemmelser om fri bevægelighed i praksis Kommissionen vil oprette et onlinetræningsmodul, der skal hjælpe ansatte hos de lokale myndigheder med at forstå og anvende EU-borgernes ret til fri bevægelighed. Kommissionen har foreslået, at der i alle medlemsstater oprettes organer, der tilbyder juridisk bistand og information for mobile EU-borgere, og den arbejder på at styrke EURESnetværket, hvad angår bistand til jobsøgende og arbejdsgivere for at matche kvalifikationer med ledige stillinger. Som nævnt i rapporten om EU-borgerskab spiller lokale myndigheder en vigtig rolle i håndhævelsen af borgernes ret til fri bevægelighed, da de ofte er det første kontaktpunkt for borgere, der flytter til en ny by. Klager til Kommissionen viser, at frontpersonale i nogle tilfælde ikke har tilstrækkeligt kendskab til de rettigheder, der er knyttet til fri bevægelighed F.eks. EEA Norway Fund, Europarådet, De Forenede Nationers Udviklingsprogram, Open Society Foundation og EU's agentur for grundlæggende rettigheder. Barcelona, Dublin, Hamborg, Lille, Prag and Torino Kommisionens rapport om unionsborgerskab 2013 Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid, COM(2013) 269 endelig af DA 12 DA

13 Kommissionen vil inden udgangen af 2014 sammen med medlemsstaterne udvikle et onlinetræningsmodul (foranstaltning 10), der skal forbedre de lokale myndigheders kendskab til EU-borgeres ret til fri bevægelighed og hjælpe dem, når de skal håndtere usikkerheder og komplekse sager. I april 2013 fremlagde Kommissionen et forslag til direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed. Europa-Parlamentet og Rådet opfordres til at vedtage det så hurtigt som muligt 64. Direktivet sikrer, at nationale organer stiller rådgivning og bistand til rådighed for mobile arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der sætter dem i stand til at udøve deres rettigheder. Kommissionen vil også - i overensstemmelse med Kommissionens arbejdsprogram for 2013 og foranstaltning 2 i rapporten om EU-borgerskab fremlægge et forslag til modernisering af EURES, det europæiske arbejdsformidlingsnet, for at fremme de nationale arbejdsformidlingers rolle og virkning, forbedre koordineringen af arbejdskraftens mobilitet i EU og udbygge EURES til et fuldt udviklet europæisk ansættelses- og rekrutteringsværktøj. 6. Konklusion Fri bevægelighed er en traktatfæstet ret, som borgerne sætter meget pris på og opfatter som det vigtigste resultat i integrationsprocessen i EU. Det er helt centralt i unionsborgerskabet. Medlemsstaterne og EU har sammen ansvaret for at sikre, at reglerne om fri bevægelighed fungerer til fordel for borgerne, væksten og beskæftigelsen. EU's bestemmelser om fri bevægelighed og adgang til social bistand og social sikring fremmer en effektiv udøvelse af retten til fri bevægelighed og beskytter dem, der faktisk gør brug af denne ret. Samtidig indeholder bestemmelserne strenge beskyttelsesforanstaltninger, der skal sikre, at de rettigheder, der tillægges EU-borgere, ikke misbruges, at forpligtelserne i henhold til EU-lovgivningen overholdes, og at der ikke lægges urimelige byrder på værtsmedlemsstaternes sociale bistandsordninger. Det er både medlemsstaternes og EUinstitutionernes ansvar at garantere retten til fri bevægelighed, herunder ved at imødegå offentlighedens opfattelser, der ikke er baseret på fakta eller økonomiske realiteter. Ved udøvelsen af dette ansvar kan nationale myndigheder regne med Kommissionens støtte i overensstemmelse med den metode og gennem de fem foranstaltninger, der fremsættes i denne meddelelse COM(2013) 236 af COM(2013) 269 endelig af DA 13 DA

14 STATISTISK BILAG Diagram 1: Erhvervsfrekvens hos mobile EU-borgere og medlemsstaternes egne statsborgere (mellem år), 2012 Diagrammet viser andelen af mobile EU-borgere i den erhvervsaktive alder (15-64), der bor i landet. Kilde: Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse i EU (tabel lfsa_argan). Kun de væsentligste bestemmelseslande for mobile EUborgere er vist i diagrammet. Disse 17 medlemsstater tegner sig for 99 % af de mobile EU-borgere i DA 14 DA

15 Diagram 2: Mobile EU-borgeres modtagelse af sociale ydelser i visse medlemsstater. Ydre ring: procentsats for mobile EU-borgere i forhold til medlemsstatens egne statsborgere; indre ring: procentsats for modtagere af velfærdsydelser, som er statsborgere i landet, og mobile EU-borgere. Medlemsstatens egne statsborgere er angivet med lyseblå, mobile EUborgere med sort og tredjelandsstatsborgere (når det er relevant) med violet. Oplysninger om befolkningsandel: Eurostats migrationsstatistikker 2012 suppleret af Eurostats arbejdsstyrkeundersøgelse, nationale datakilder og egne beregninger. Oplysninger om modtagelse af sociale ydelser: oplysninger fra medlemsstaterne indsamlet af Kommissionen gennem ekspertgruppen vedrørende fri bevægelighed (Freemo). De er ikke sammenlignelige, bl.a. på grund af manglende harmonisering af ydelser på EU-plan. Cypern velfærdsydelser i juli 2013 Den Tjekkiske Republik velfærdsydelser (undtaget forsikringsydelser) (ikke daterede oplysninger) Danmark modtagere af sociale ydelser eller arbejdsindtægt i 2012 Estland velfærdsydelser i 2012 Finland arbejdsløshedsunderstøttelse i 2012 Tyskland sociale ydelser til jobsøgende i 2012 Grækenland pensioner i juni 2013 Irland jobsøgendes bolig- og børneydelser (familie og børn) i 2013 Nederlandene velfærdsydelser i 2012 Portugal integrationsydelser, familieydelser og ældreydelser Rumænien velfærdsydelser i juni 2013 (aggregerede tal for mobile EU-borgere og tredjelandsstatsborgere) Slovakiet velfærdsydelser i maj 2013 Slovenien social bistand i august 2013 DA 15 DA

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER FRI BEVÆGELIGHED FOR ARBEJDSTAGERE En af EU-borgernes fire frihedsrettigheder er fri bevægelighed for arbejdstagere. Den omfatter arbejdstagernes ret til bevægelighed og ophold, ret til indrejse og ophold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen Retten til at færdes og opholde sig frit i Europa En vejledning om dine rettigheder som unionsborger Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retlige Anliggender 1 Denne vejledning hjælper dig med at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Det retlige forbehold og personers mobilitet

Det retlige forbehold og personers mobilitet Det retlige forbehold og personers mobilitet Oplæg på konferencen EU-retten i Danmark Aarhus Universitet 14. december 2017 Jens Vedsted-Hansen, Juridisk Institut, AU Plan for præsentationen Afgrænsning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / den 9. november 2009 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere