A RESSEBOG N. . SENGE-UDSTYR. leveres færdigt . C H R. S Ø N D E R G AA R D CROME & GOLDSCHMIDT VESTERGADE 6 THISTED :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A RESSEBOG N. . SENGE-UDSTYR. leveres færdigt . C H R. S Ø N D E R G AA R D CROME & GOLDSCHMIDT VESTERGADE 6 THISTED : ... ..."

Transkript

1 A RESSEBOG N ~ 30. EFTERTRYK FORBYD E - - UDEN ANSVA R - - in~efif~er lhiste~ Skat te~ g Ji~ressebg en nøjagtig _frtegnelse ver a ffe J{mmunens.Skattet.j~ere. frtegnelsen er r~net ~1a 1l evis i alfabetis k Or~en, g efter hvert JTaun er pført ~et 13elø6, sm ve~hmmen~e s kaf svare i frmue g.cejfigfle~sskat tif 'thiste~ J<mmune i..skatteaaret fra 1..April 1929 til :31. TI1arts 19)0..Skatteprcenten er 10,':2,.Skattet.j~ernes.Anta f ) 186, g ~et 13eføll, ~er skaf u~s k rives, 561,)lO J<r. 06 Øre. 06s. [ :Bag i :Bgen fin~es en særsl<ilt frtegnelse uer affe.si<attet.j~ere, ~er svarer J<mmunesl<at af iiooo J<r. g ~erver. l!~ giveren SENGE-UDSTYR. leveres færdigt g med Frretningens fulde Garanti. : Efterse Deres Sengetøj : nu g lad de ga ml e Fje r rense, naar Vaa- re ne skal frnyes. Vi mdtager Dyner g P uder (sm hentes g bringes samme Dag) ti l Rens ning paa v rt stre nye mderne Fjerrens- nings-anstalt, hvr fjere ne ikke alene renses g vas kes, men tillige støvsuges.. C H R. S Ø N D E R G AA R D CROME & GOLDSCHMIDT VESTERGADE 6 THISTED :...

2 Niels Søndergaard : Mdemagasin. HOTEL "R OYAL" S tre Tn' - Thisted Nye Værelser mecl kldt g!'armt riruiende Vand samt alle Nutidens Bekuemmeliglwder Telefn 61 g 11 P. Pllisen Skatteydere i Thisted Købstadkmmune i Aaret med vedføjet Kmmuneskattebeløb. I Aagade. \ Juler S. Dllerup P lejerske '!arie ::'\'icben pen. v~jmd. J h.!'. J en~en Remisstarb. A. Jensen Fi kc hdlr Chr. P ~ders en 173 t JO 20 i 7 Brug,freningsudd. J. N. Ol en 703 S K rnmis llenry Pedersen Lagerfrv. A. Chr. O. Larsen R e~ta nra tpr F rn Sund Servering frk. Drthea Jen;en H usass. Marie Møller Gaar d ~k a rl N. Chr. V i g~øe 9 km agerm. N. K. Nielsen llu,hest. Karen M. Han ~ n Aalbrgvej. Avlsbr. Lars J ensen H usassi>t. P etrine Christensen Avl ~ br. Jeppe Spga.a rd T jkrl. J han Spgaarcl A, bbr. P. S. M a d sen T jkrl S\. Pulse n SI S 30 l) zss S Hu~:t,s. K aren Ch r i,len~e n A' [,hr. L..M rtensen A \ bbr. J. al g:.1anl \' e) mand J. P. lau,en T)krl ::-J. Klause n Avl br. Eri Pedt"rsen A'! ~b r. A l b. H. J en sen Avl,br. J. S. Krgh I'jkrl. K r. A n dersen A' hhr. Ant. \tf. A ndersen fh-f,hr. tiaraid Jen en flu,hest. Maren Sv. Øer Prprietær J. Kr. J ensen Fderme<te r T. P. Vilhelm en Tjkrl. Axel j>ecjer,en T jkrl. lian, E. l'v[adsen llusnss. Ki rst. M. A ndersen.'h l: hr. Drthea J en se n Allt'lstræde. 3 Di rektpr I l. Spren:.en 6 Smedem. :\. C. R.enberg Malenn. Jen PetHsen Enke B ~ l en e Thing,trup JO zss ?3 & 30 ti q z S 1 ~3 2-0 IO :! S 30 G JO 20 Sr 6 2Tl t t 20

3 Bedste Indkøbssted i Thisted af prima Manufakturvarer. Specialitet: Knfektin & Damekjler. Brødrene Rahbek, Stregad e. Et>=~~~~~~e~~==?S53!1~~~~;;~~~~~r~~==~? 5a'~~t>= ~;;~~~~e~;;===<3 ~31f~~~;;~~~~~e~;;==~~ Amtsstræde. 2 :'v1arrri:di,t. K rgh.\'i r l~e n ITu. a; ~. Kir r. M a dsen Ek::;p rl tr. M ary JØrgcn'en Va,keriejer A ne K. J en~n Frj'lkeu IJ erth3. \Vin thcr Asylgade. 1 Tpmmerh. j. ieben' Enke llandel"nedhj.,\, Klit :-.:iehen llandelsm.,dhj. l ' iels, ' ielsen il 11 s<h>. Ellen n. Bad1 7 Tpmrtrm. P. Kr. 1\ i e l,~ n!\lag a ~ i np. Ch r. J. ('ltr isten>cll Krn mis J. S. Chr i 't~ n e n pens. P. r bud.\'ielsens Fnl.:t. Bankas. L R<l"n11 ssen ~ adrl m :tger P. K. P der,en 9 E nke Drthea Hyldgaan l Ma kin,tr A. F r. Knud en K.Iretma.L{cr J hs. ~'ir i sen B v;h ld en~ke Ell en Nieb en Il A')llnJer Birth e :'vf. Jensen H ll'a:s. \1a riane.\'i e Isen Rgh:ullllerm hj. G..Ej, Petersen I 5 R ep r æ. ent.a11t H. L. Kramer Il u sa>'<, Bett) J e men Partikul ier T. Chrim:men fi u ~ hest. l\1 :u-i a Ch ri stensen R ull uske "ir,t. ~ieben 2 M nltmn. Ø'terlwe + Arbm cl. Clu. ] ~l h t' n Pt» tbud N. N i e b ~ n M ek:!niker St. T y ranski 6 a P>tpa.km. P. Hyldig 6 h Plitibetj, J. P. J ensen 8 fh,, A fhlds\. \Villurn&en Enke Alma Lmbnr~ F rk. :\1arcn Chri,lenscn r I O ) G 5 TO 142 R li 142 S 40 S I42 S 30 6 IO 2 0 lir 20 IJ r 2 0 IO G p +O 5 r t :! I ] IO z IO z IO 2 0 Bgh l d er~kc Jhanne TcJttrup 51 c Enke i\nna llhlth Il U>:'ls,, lviaren T acbsen HJ 20 Enkefru Inge r \-1. K n ud!>en Enkefru :VIa ric I.indc:~,"ilar l 5 r fhv. Fntrep rcnsir \ f. Christen en r Murerm. N. Søndergaard 255 Fri.1lrm. S. M. Petlersen 102 ~ kræde r m. Ott J c n~ t n z-1- Cherprtpr r. HrgaarJ r63 20 Jlavnenrb. K r. N. ' sir~an n l 2fi 5 20 rz Sten h u~germ. Sandnh. Jensen 663 Trih!(!ge-h cll. K ristine lierber S :'vfejbj. F.dgr11 H erberg q r en,, 0 \Npakm. :\ L f hmsen :!-1-\- 80 Fnkc Oline A. Peder"en (j Il Ust'j cr K ristine :VI unch r ::n A utn-vj!nm d. C'h r. l; rpnkj~ " 6 \, brnd. _ 1. Gr. K ielsgnar l l [u,as~. K athr. Kkl-.gnard 5 r I 8 p ~ n-. Lertren k e D. A ndersen 142 S Ebpedtr. l irsl..\ ndersen Rnil.llr r. K. :Vfad" Il O.z2!:>):tn~rr ~st A. M. )[Øller 7f+ llu~:~~s. Elisabeth hiller r 20 l ftt. a. ~. M arie le!! se u 5 IO z (, Arhmd. Lars C'fn. K appe! IJ:! ri 2R fi,k< h. P. Ch r. Peder en t 20 Kiib m. Stark Lauriben SI Bisgaardsgade. I B!';binclerm. K lpvbrg ll u,a,q,,.. ren Sp ren..-en Frk. MagJal. hristinnsen Rentier A nna K j. NørganrJ 3 Sl.<ltna erm. M. Chrbtensen H1 ts~jer Mar~ J <>hannt!sen :\rhejdn,ke ll~ lene \'andet Væ\ er \'ald J ensen '42 S 5 1 CO 30 6 :w 40 Mine bekendte billige Reparatinspri;'er bringes i r el l'ill(~ Erindring. C linder i Lmmeu r 6,00, Rensning af' Lmmeur 3,00, Fjeder i Lmmeur 2,00, Glas g Viser a 0, Kun md kntant. L... ~A. SØRENSEN, JERNBANES. 9/

4 Telefn 333 And. Nielsen Pedersen Bryggerivej 3 Persn- g Lastbil Selskabskørsel Il u a:-," Anna \ L Pnler. cn r 20 Bryggerive j. Smede,,, Pul K. r. P der,rn T3 2 r. \ '~n md. And. N. Ped e r>en ' Ksibmcl. A a ~c \'. Kj;n 12.!-J. CO ChauffØr Kr. Ander>ell fr 20 f!u,a~.. Maj.t J.,n,~ n 5 r \ gnmd. Kr. H. l'cter,en l O 20 t,.'nrdk~rm. Pul en' n s r 00 5 Oll; u, C'hr. ~. Hagger 275 +O Snetlkt-r" Ej n. J l"n,en I 83 li l! u'"'' K aren llap; e r 5 IO ll u'a'~ F.li>ahe h Cll"'t"ll r 20 J'k,pedtr. Ellen llngg~r ;r 00 h.ntnrmhj. In gr. J en en l..j..! S 9 R e ntit r J. P..'\ndcr>tn I Hn hnlrltr P. Kr.!'ede r-.cn l f u hc,r. :vr a ren Antlcr>en Il R entier Kir> t. Thmsen t SJ 6 Brgade. ffu>be>t. Maren Thm>en JO 20 l l'an chdlr. Fru J en, en r s Rentier Ane S. Knudsen z s; 00 lfu,a. s. Anna :-:ielsen 5 IO l Ttt>a,,:. Thmine Steffen>en Isen kræmmer Chr. Sprer"en r7 Overkelner \ ' a id. Larsen Repr:.- tntant Ott Jensen 3+1i S!Q Pnlitibctj. P. J. Klittenberg \ '!Øbclhnnc.l ler :--1. Kr. L~ k k c 122..J. 00 H u. bcst. Sine Nieben 5 I O :)~ IL.- Hen n ]., kke 30 (, 2 ArbmJ. Ott Thrn,en Hu._a, '=. Gerd; L;kk.c lu :!0 Arhmd. An cl. P. Thmsen 40 S ( ;a rtner Axel If. faldbrg 91 ~ + 'Vl'urerm. C hr. Olesen 3+6 S S' rnager M. N. R~l'nbag 193 S r Direkt1lr Carl NieJ,cns Enke 510 DO A rhmd. Viktr Christen,cn H u,a,s. Petrea Frik,en 20.; Tandtekn. Guclrun Black )t Oll BrygmL"'ter Ott J prgen. en s 56 S + Lnkefru Martha Tft Il li '~" D a~mar Peder>CII 5 IO Dragsbækvej. l. :r ter J' y g c Skaarup +(,? 20 l ;'vfurer \'il lads Pedersen I+2 S {nknssatr Jeppe Jcppb n f1.2 S Brndvej. Bghleler Ej n. H. Jcppesrn lo 20.'\vlshr. La r' Jrn"'ll J4.2 S Enke Claudine! fed e 5 JO l I u he,t. Kirst. J erbell r 20 Snedker" Aksel Ma(i. ~n I+2 S l'!'hr. C hr. P. J cm by Malerm. Lau r J en sen' E nke 'h bbr. F. Pec.ler,en J26 40 I-1 usass. Edirh Jcn.en T j kr l. Pul Chr. Pec!cr,en JO G T pmrer" 'P. Chr. I. arsen G t 20 Tjkrl. Niel' s. Pedersen 30 6 Kafll'b r. v. Bertbel<en r63 20 Hu'"'' Olgn Pec!encn r 20 Malerm. Carl Chri, tffersen PRODUKTER FHA ANBEFALES TELEFON 2111 TELEFON 201 4

5 5 7 'i Il l s l 7 Bghl n;, l. c J nu y J Cll>t:ll 331i G il "I'øm r~rrn. J ~ n < Søren,en r8j 6u!Iit-a'' ( ;c rda R ~gr H u sa~~. K ir>t. S (i r el ~> eji r 20 R~ rn i~r r rk. n. Flm h. l lnlm Bau~m~-tn P. R, g e Ølk u~k Pul l h nrik,en Skm agerm. x. S a arup 1 l h,.. gen t. Pedersen IO z Pttemager,\". J. L. Skaar up :\1~t rer m. r ~ C'h ri,terbell rli } 20 5' S l a~teriar h. Jh~. :\-lpb ius Enke I.;:j er,tin,- I l""" '" IO lo Q, erprtjsr l. r. T' ~dt'rs~ n. \ rbmcl. C arl St. \JieJ,en '2 0 + O 55 Arhmd. Jen' p dt:r.. en s,,g-ep l. Jacbmim J ac h,en IO fh. R ryl-(ge riku,k x. P edt r,en J enke Drthea Lar,en 20 + O 59 Arhm cl. ( 'a r! Be l Pnttem atj:e rrn. R. K ir k, g a:~rcl (;J D epta rb. \ il h..\rulpr,en Pnttt-' rnager-.,\, W i Il. 1( irk t.t;ailrd 1)3 CO t i ~ ( ;n".erbarl1. l ' h r. T hnm,,." _ 1u rer Jen' J en,cn l' mmi, J. K. J t'n,cn j l u x ' phm d. Ljr1. ~t <'c r ga:rnl l.nkm ti, frh. O. J Sill'>Oil t Y3 S l l U>be,t.. '\n n ~ Steensgaard S tr.' g cr, ke J h. ('h ri, t ffer,cn T K1nz nunea;-...,_ Fm>ri Hdlll :!.:!+ +D IO ()v, rpmtør ~ J ::trhsrn Pud,e r ),hr t. A n der,ctl r8 3!i 1-;:nrlln r i t E,thtr J :lt n h :-.~ n :\lnn tpr H. A. K. H an, ~ n 193 S 1 2 l 'c g h :nk>ar h. '\. J prg-e then 5 JO CO ~ +O r 20 Ij2 6 r :w 30 li (Il ;: 7' ! j ) l O 20 :! J O li 2 0 { O Vi bringe r altid det bedste frem. til d e n billigste Pris. VALDEMA R SCRlØNNING - 19.\rbmd..'\.. C. Antler,e n I+ l J U ~ jer L. T~,J. ke P ede r en r 20 H u ~a~~. C erda Andcr>cll IO Il u,a,;;. Ann.t l\ f. l cder,rn 5 IO Hud \Vil l A nd cr ' ''"!Cl 20,r, J rjarh. Lar.cn Ss!n n,e n :! K u ~ k C hr. D:r m,g. i\ndcr,en l J:r}ggtriarh. L tr' Sih'c ll ~ e n l ~ S 21 Hr.' gg;e ri :~rh. C h r. :\a' J en; en,r,3 20 yer,],e.'l.ndre:t l.y hnt I O 20 Smedem. K r. L:~ uge,~ n lit 20 l s J l LI'" j <'r.1a n n J n a~:st n ; l 00 :!.J :l Br) ggcri:lrh..'\. Kbh<'qJ J en,en Snull..cr"' P. Chr. Lnrr.,t' ll 23+ G 2J h Sk r' t e n > f e.i e r m. Br. P ul-en t : n k e Jhanne :vr. C h l j,[clbcii IO 2. j ran ti læg-e Fr. Dybeck q28 CO I: n;:!hlcler J. P. C hr. L nr ~t' ll JJ.! :?.O Il U,J.,'<. Cha r l tte Strand +D S 20.'\rhmd. Kr. '].';1n g e l.ar>en q :: G 2 7 l.:ner A. B nrrg.ga n rd 57 T ::!0 Banearh. T P. L :tr~e n r r ~ 20 \ [ a,k lll -a'tl~ r R nb. Pu b e JJ J26 +D 22 r\rhrntl. Ilaraid J ell!>tll 3U 6 '2fj <;d,d,,p. C hr. N i e b etl 0 l2 CO z6 l't btilarb. :'vln re11 Pcder>ell f'n rrttn in ~; f. ~. 1\. ih,gnard G63 CO 28 [lf11,..p uth n J ~rn Kj :l'r 5 r 3' Di rek111r \1ngnm Ssl r e n ~e n 135(, 6 30 Frrkefru F ise,!p ile r Lærer p Il p~p:h... 1 i ~ben. p S 20 (r a r lnerrnedh j. Børge Msiil e r +O S l lusn,.. [,t h e r Peda,cn 10 1\. urvem a,l':cr Kr. E. ll ansc ll )I 00 R t:ntie r Kn rerr M. Rau ~ ' ]..;:tard '+2 S r UI" \' ( Jna gt r Y!. Chr. Anderr ll IO 2 0 Læ rer s. E. L. B. J trht' ll 22+ +O F Di,trikt, mnnljir H. Kj. }tllio t: Jl 2H S ]j Sn~dke r rn. Th. K nakkergaa rd 2++ S lla, nearh. P. N id. J tji S~fl 30 6 EJJ ke Kirsti ne A1HI.:r>e n Tele fnmnisir :\. \ ' ach Hu~a!'-~..\ nn.1 Sal(lnltrrl' t " r 20 Enk e fru Kri~tin e Mad,c JJ r 20 L 'er er J r q~. :\f. J fl rg cn,en R n 20 llu' a ' ' Ot tmine Nie J,eJJ 5 10 l!lj >a». Kri~tin e l. a rse O H R ent in M. Jng,. J ncb,ejj 2H S s

6 Niels Sønd rgaard: Største Udvalg : ~ Einar Stensgaarb ~ ~ tll t l Pr ø Klnial, Din & Cigarer. min )a a-- Kaffe, brøj g elsmagenbe. Drerne bringes era lt. [elefn -- [elefn ~ Omstilling til Priat :..... Hanear h. K r. fl d»t,raa r d 36 Rentier Drthea Sp;.;. Ch ri tetl>ell I l usa". Gerda, 1ad >l.'n 3~ L.rrerinde Mathea C h risten.en l fu,hc,r. Anna Ch ri~ten~en 4.2 n~n. J>n,tm. O... llnl rh r " ~.'\nna llnlm lfu,:l>, lklg a l.ar >e rt.j.ii r"rrdninf<,r. Smed Chri,tt"mrn fltt':t'" Ma rl'n :VL!d.t n ; Enkefru Kri-tim. 'sjrgnard ::trryger~ke. fuijne : \ ndersen q PnrtiJ..ulirr P. Srn n,cn Jlt'l". R< lem. C a rl :'\i, l>t:ll IIH>he,r. \!ienli tt c R~.. uherg 5~ J \rbslller ~i~ l- Christen,en r. I'!im r~r" l 'hbe r hbe-eu ' 1'\lmrel s\'. Jhs. l 'hhrm'ii!\lurcrfrh.. Ttns t ' hhe,pll :>.f u r ~ri rh. ()tt" ('hhr,cu \lurec'\'. :.\hrr. D~ bg~nr d 1,2. 1 hm d. t t ;\ lad,en Sl.nm a~er!:th-. :'~l id-en lltclkarl E. Aug. "J i ~l~t' ll LanJhnll.(er IL P. Mad' 11 Kærnemester J. Kr. J Mf<<:ll,en 6-J.a -ru rer~\. J nh,, '1ånssl\ Ch,tuffØr Chr. C. Christnff<'l><n Mi n ll r. g~e ria rh. J. P u J,en <J ul<hmcdes\'.!\f. jt r s~ward Gfi h Sla ~rter i arb.!\. \ V. SchltL. r.8 Snerlker",. f'r. ~id,cn :\.lal~r'' J en: M fllln 70 \'n~nma nd Hans Skaa rup 7G Skm:rger J. P. Ilamen 78 Direl.tØr O. C. Græsbpll 8 Enke Marie C. R cenber~ l'i,keh. A. C Ander,eti 82 perts. GasYæ rk,arh. Be rt eh~n Landarb. N. Christffersen l.11kmti' frb. Chr. \'angsgna rcl I j I O ri fi r:: 00 5 IO 103.!0 6 r s r u q z S hl 20 lo 20 r :!0 IO ::!0 <] r S 30 r. to ZO f O s r. 00 JO 20 JO fj 6 r 20 TO 20 ~O.j j..j.o 6.p ()Q I93 S 40 S g r Dr. Luisegade. ' Hur;.t1nc,ter S. Bj, rrt~aar l llu'a'' Kri,tine :'-:ørj?:~:n d!!o Q llusa". Agnes Bang;gnard 5 LO Il Driftshl. l. Jnh. \V ilster lli l! u>he~t- J n n ~ Ringgnu r d + S S K!lektr i c~ Fru!'. Zll Fahrikant \11 ich. l <Jil (), t rric n ~r R u cl. _ ieul:tj.eu Re,tnuratrirt fru Juh. Bi5)l:aurd En J.., fru l lede\ j_g:.\n dersen Bankka,,er r Fann Ander en IIw. s, t r k e h..risj11e Sø r en~en J],,traårh..\Jttl Knudsen 10 \[;~mtf~k t., 1lren Hrnhak l'pmrerm. E k~ Kri, ten~e n Kntrmedi j. l!len K.ri.ten. en Ru11frnaJ,ter _. P. Peter>en 1, Lcrer ;. t\nrn~en Tlu'a'. Clara Svencbcn rultlrn~dhj. IL \' B. J nsen 1 rafika»- Ej n. F. c;ravt-r.en A1bm. J. Henr. Peder~c n s, er>ke Else Herteisen T,1~betj. J. K. J <llll.en fh,. Gaardej.;r J. llarkjær TI u;,h~;t. DrLhe;l cbmidt Str_q~e r,ke lngrhnrl!,\nderscn 1\Ialt>r,ntJd l ielsen '+, -fu re rm. And1. ]e;eu t j l 00 ;r 6r 20 3''7 20 JO <I.J.8 C 20-j. L>O T.J-2 S 35i TO 5f 00 :!.J.!. S TO 20 :z.j.o <148 8 Gp S JO 20 +O S -108 Enkefrn Ane ~r.' St-eller r:! pen~. Lkmtiv f. C h ri~tensen ZH 6 llu,hc>r. Kir,!. sønder nard 20.J.O til ttil æg~.\i ~Jt..'jlren en r 3-J.Ii.J.O.\mt,inspe!.t. J. P. Rang~gaarct s li r rmmis Tem,.h l m Rentier IVfn ria.\gcrhlrn 153 Ln~r in d~!\-lette :Vf. Ag e rhlm liu. a'' A nin~ Jeppc,~n w 20 r (, J.;:Jihmand P. \1illler 1 R 1 5 6

7 ~( U!ih~. AltTia ~1. Elia~,n J s 'nn u!, part;>ka~;, c di r. Thm~n Enkefru Karen M. Buh. r.1 0 Køb m. I n~. \ :hte r p; an ru Hus n~~. Kamma Lan-en 22 a Lærer O. Fretlerik,en.1~ hlkmtidrh. J. P..'\ nd er~eu MurerS\'. J. :P. Andersen Atti:l:g,gartner R. G ammelvind l 'ldhandlcr lie n r} Nielsen Landpst b. 'l h-. Kr i. ten H! n H m ej t> r Ch r. ;ad r Fi,ke r L ::tur. J en'{'ll l\ l urerarb. Ca rl P..'\ntkr,elt r6j r Jf IO 20 JO JO 00 IJO 6 S l JO ::!{"! S T uldmrjhj. Bruun Pedcr,en 30 p~ n,, Banefmd. Jhs. Pedenen Partikulier O le Tppenher~; Land br. ' r. s ~cru p 32 Rl'ttlil'r Olt- Bang Rt<nlier J nhanne Hnje,~l! 3+ Lknrnti d. :--1. :VI. ~rede t ibejt Elmegade. Lnn A. Hve l\idst n J.~ rcrincle ln ~ch rg Kappe! Land p,th. Ti n~.. ' iclsen C artnn s,, A ~ge Lu11de f l r. r 20 r,, S :?.0.j.O S Telefn 18 Telefn 18 De bør frlange HE S T u VI N E h s Deres Købmand g paa Restaurati n, thi da pnaar De at faa K VA LITETS-V I N E Clt:nrftpr \..'\a. Sslncmtn :q Rerni~..earb. K r Kristffersen pens. ()\ erpn,1hu tl Sø rensen.'\rbmd. :--1. rre f,g. P eder>cn P rtr J 1hs. Chr. \'a n~sgua nl Hillnlh. A. 1-lff,t. Jensen pens. Strnndknt r. A. T p.!r. Sn~ d kcrm. N. C'hr-.,\.ljjlkr p ns. Fiskerihetj. J. Jus f" n ).:r,ke G,rda Jsef,en Sverske Ellen Jsefsen Snedker K.a j j sef~en lnnh.rne:jss. Bruun ~iebrn Kntri-r IIenn Thm.,en Psthucl N. K~. Jeusen zr B.u;hlder P. M. Mørup Kun trist Ella "lprup ~ 23+ G S 9t ~H R ~ O+ 00 t} l S 4 0 S i Ofl t S 73+ +O 30 (, l llusas~. llelgn J rgell"'ll.\rhmd. jf)rg. Henrik,en Bankka-s. 1\. r. l!enrik,ttl :Vfejnist l'h r. J. Chri,ttn;.en!.! r en~. Lukmti, f. r r. G,dsen l'hauffp r hr. l'vfurihen 20 l..h.muti' f. Ric h. J rn en Snedkn;,. fr. \V. Jnsehen Engvej en. Pl'la!j:, hr. G jerlach Arhmd. l igg l!. Petlaset t Faartftvej. A ' hl>r. Kr. K irk.\\ b br.!l. O,-e l" l\':! :l r d HJ.l.:!O ' l-+ S 326 -to S S 7

8 GAS SANITET- & VAND CENTRAL VARME -ANLÆG TLF. 369 OLM ER GE Ingeniør E. M. l. aut. Vand- & Gasmester HOLM SKOVG.14 llu,:t'' \l. Vl ~g;d~ l.,,,,..'\d. hr. P. ( 'hr.. _'..H rn l'rnprilt:n Ok llach rnd.ntn. P. \,,tcrg;. l'r d rrscn l' j ~rl. 1-: r. Kj eld~. H :ut>rtt l lu-~>'. l'ct l't' :t J u'ttsen.'\\',hr. C lt r. \1. Cre. 'tr,elt ;h l h r. l.aur. l'. P ll'jdrup,\, J,hr. Jeppe :\. l> uhl \INkjer Kir-t..\ ndn,cn l iandel'lil:lnd ' icl. T.a r,en \1 J,hr..\ nd. \ an~-,..."g;a ud.\!,hr. J. Sprctbt n C' hi i, tcll,~ll.\ ' J,!Jr. L. Bi,g..'\ ndcr>en l l t";,t-,, j.. n-.in.-.-\nde.-,en J'jl-il. c;nh. (;ll g;er,ell Farverstræde. :\rlw ide t,ke Tlnrthea 1\.nder,ctt J.'j... J:.~,.."r ( ;t'nrg ( 'h ri~ti all!'lc rt ri>ker \'a ld. :\'i l'bl'ii Stt nhuggrr llnl)-!. :\'it' i>l'll Fi,ktr.\a::;c '] hnn:il Fjrdstræ de. f'i,f,t handln P. M atben l' unner.-\k,.. J Madsen Sl ~g trr P. :\'lacf,en l Jcf,pindcr T h'. Ccltfretlscn ri. k~ r Ej n. 1\'iehl Snul~n"!\. Br. Cltri,tett,t'll TO ~ s s S r zu 30 (, :!O 40 6'1 20 R, n s r 00 lit u j l O O 30 li j IO 20 +O 20 +O ?3 R lil O 30 G 30 6 '3~ 6 Frederiksgad e. ' I' 1Jbmd. J'h. :>Jielscn n;,., l> irektslr ('hr. 1 icl cn Knlnnd. ~ - l. Th.' kie r lluvr,,:. '\i\110!ln\'\ll,trl. IO :!O (), rh gc C h r. T IH1lli,I'JI 306 flu'a". r rnn J'uiH'II 5 TO rnkcftu r,c :vr. PtJI,en 2 0-J.O S111~ cl ker O l.t\ Ch ri,ltlbcll T63 20 llctailhdlr. Alfr. \ ' anclet r 20 llankhg-h. Rb. i\bd~ l n J+O (, l.1 rerinde l IIJ;CI' Ste<:il'l,; 326 ~ 3:1 i'nlitirn.!!ar k. Karnpmann l( u,,,,. Ul)!a.'\ nder,cn :;h K~ihmd. Fr. Th t~~na,>e n 2 2 ~ 4 0 :VI lcrm. Simn I I alt: en ~6') :!a U nrp,thucl Chr. ;\ndt rsc:n +8~ 6 "- '''erer,kt :V1ag<Lli..'\ncler,en l lt<"l n rt _' icl. Kv jbr~ R t'ih'c" ' II I ~n t P. Peder,cn 326 +O Rcrlticr Drthea llan):(,gnard IO.!O Rcntit r Maria B:tng J{aa rd 10.!O l"nt0r.h. Jhann e." 13:nl)!;>J:(:ta rd Dt llti't Thra Ban ~'!,(aan l r.!o 'l rafik.t". :-.liej,cn J< en Cig;arhdlr. A age S a mpe Jensen ::>. +0 Hp;tryl.ker Abi l d ~.,Tach>ell Barhnm. 1-:arl Pcter>en ns- S Amt>Studultlm. \\'ill La r,en 31i7 ~ Staldkarl K arl 1-:rgh Ehpedtr. ( ';trlim L arsen r ~ C' \ 'ib.tunlil'11. Marie Larsen q~ S Detaiiii,r C'. :Vf. \ Vrinhandler 1 R3 6 Syg frsikring med frit Lægevalg, Medicin. Hspital g Dagpenge tegnes billigst Den gensidige Landb-Sygefrening (statskntrlleret). Reservefnd ca. 2 5,000 Kr. Alle Oplysninger faas hs Ole J en sen, Rsenlundsgade. Thisted.

9 (, R 'lau r a tpr Fru ]. kn,r n ro.j.o +D J r '"n~~ - Uelen;l.'\;Id asen.!o +O Scnaing.,fr :\1inua C h ri,tt n >< n 9' S S G as- j.! \ "an tlm. Chr. Pul-.t n.275.j.o Mnrø r l\ap;e Pul ~e ll r, 1..: fil\. ( iaardr:je r l'. K r. Pede r,, n.20 +O (ij!:arhdlr. A nd. S 1Jrens~ n 331) 6 T rietngchtllr. If. P. Dpht r,, 20 r :Vfurerm. 1\. l'. :\nderw11 J +:! S B.~hnnd l erm hj. V. Chri'k'"'"" r 20 Chauffør J>. ( hr. Sprer" n 7 r +u 12 1-!:Jnclelwul. ' Kj. C ural<:lund.20 + D C'1 klchdlr. b h-. lfumbhl p.r 40 Enke Jhanne M. Jett'<'ll flusass. \ "ilhrlm ine Steffcn,en 5 I O r (, \'a:: rtinrle a rell M. Jen,en Husa'' Hirl);. M. J en"-<en 173 +O Il usa~s. K nthr. Chri,ten,cn..: 4-0.\lfusikt r Jh,. Kn" 153 BestyrerinLie Anna ( 'h ri-tcnsen 71.j.O H m a'' Tn~ehr p; Lar""'' 1 0 Hu sa~ '- ll ~ lga Be rtelst n rr usa. s. Jhanne ]",.;,t... n el\ 30 (, li " 'a'" O lga P e t er~ n t.20 r 8 Htelbc>t. Einar J espcr,en lir S l'. t as,, J. T pib 1ll frederik-en !Jtelejr r Fru Ka rt n J espn>cn Htelka rl I!arry Pete!">en Hu. as. T hra Svankjc~ r Htelknrl Aug. P ( trrsen ]" fikkenpige Magda J,cfsen l lusa". Alma Larsen 00 q O :!O +O r ''"". Em~ ( ' lll i, t en"~" i f U'U'' lilla ( "h l i'h:lt>etl Gasværksvej. (iil~\ a~r l..... lrh. J'Jp... ' f hun1~et1 0.\rlnnd. J. J.i: r. Sø n n, cn Hn ~g;, riarh. K.1rl. Chri" en. en Sa;lelmagcr" d. \ lfr. Ch ri,t~n'" " Fahril.,a rh., f ~rgr. J J l "nl.l" r..:.a trine l.ar>en l.lekt ri er Chr. I ar<t n Fish.n l!l){er Lar><"ll J 5 B<i r>tc fahr..\l. C. :Y[ad,tn Thm,rn Pnn iru lin J. P.. lalben Il u,a,~. Anna! f.,.r q. F.kktricitetsclw -r. H. Jen,tll G.rydetrv. S:- r>kl'.'\ n r :\1, \ n ders, n!.ager"! l h. L. l"h1. Lar>tll \ft"dh i. P. l en"'".pcder, en - F.' rhø ~Ie r.-\m. \ " e~te rgaar d :V!t-knnikcr ='J. Chr. Ten>cn \ "g11mrl. J. :\. J t' ll 'e~ [" r, a lter Lll!r. fense11 Kthk liaraid Tensen Ku"k \' iktr i en sen K u, k ;\!agnu' Ræeg;~ard r. E nkefru Ellen Nicb en li 11sass. \ J;t11e ~ I. a ne;gaa r d ; 397 R 20 -J.O (JO TO U r,1 20 (Jj 2 +O IO (JO ~(,q 20 J(J ' R :! O S 7I 40 fi r :!O t 3+fi -\-0 5 JO Prøv "Frederiksbrg" Kaffe! Frugt g Knfekture i strt Udvalg. A. C. Vandet, Frederiksgade 1.

10 Halden. Avl\br. P. _hr. J emen Hu'a'> Maren A nder.cn I O 20 F rk. Jariane Ringgaard 5 JO :\rbmd. S. imn,en '\.r hm d. J Ørg. La r'en JO ZO.'\rbmd. K l emmen~c n Ch ri~ttnsell 51 :\rhmd. Ant. Laur it s~n A rhmd. J. P. L:turit>en l la,-neal-h. C hr. Chri,ten>en Murersn!. Jh ~ Chri, trn,en H mhe,r. Margr. G regersen Par ticulier J. P. Onrgaard fh\', Lnndmd. Ott Q, ergaard pen,, Lærer Dj. J Ørgell'e" Ln11dmd. P. L. l'ish. ffu,he,t. Kir>t. \'isb'.'\. rhmd. \'ig11;0 :\r hm d. J. Il a n Larsc-n Ch ri>ttt1,en Havnegade. 4 T) pgraf Ott Il an-ell R t nticr Kir,t. Jn,ter t~a C larm. J. Jhan,cn Jh ahs<' II H"''"' Uerrl a rzb lla\'lltf!lg ri 1 h. :I.Tad,l' n kilhf. SØren.r.fatbrn :VI:tskirun. J. C..1-.rn't. Iekan i~ cr Ak,cl En~>t ( 'hnuffj!r ~. Chr. :Vbtlsen I O SJ 40 S 5 IO lo :!O!O h li 5 I S l f2-20 JO ZO I I+ R ~,tnuratjir A. S -aarup Buffist.'\ nna kaarup l!mass. Ebe Skaarup H m a'>. Helga :\nder,t n!\lu-il.er Kæltia Thm,en IS R r,iilllt"ntslr C'hr. Juul Ln,.en h.ntrmbj. J enny Juni Lassen rclefnist Dra J u u! Lassen lbs~re r,kp :\faren l ncb,en Sern r in,g,frk. E l n :l rr an,en r '""' Na nn\ \ en1c f>ci1 Hu'a". Sigri<i \'e.rn~rscn {ekanike r -Sprcn l\ielsen 20 Fi~keeks p. \ i)!;>;n Tanhhrl l [u,;h,. K trst. K jær (h-trret~.,;a~f. Dy h d..'\njer,en Bghlder J. P. kvrnu'e Filialhe. t. id, Bar h» Køhmd. t'. F. Bøg~ il d f dhrikant l!. K r. Pcder, cn F nke f 01 t hen 'J'ftdahl Ek>pedtr. Marie Tftdahl J):lint"fris(i r Ri.L.rrwrr Slth z S r i,kcebp. Eruil J.. J acnhsl'n S JO!!O I O S SI 00 JO 20 ~ I 20 SIO ho 209! S 255 C O 14.2 S 81 6 I O ~O lji S f.o fh\'. R e-tuunttjir O. J. J Ørg-ensen 91 ~ 30 f urretnin.~~;,f. J. l ' lrik,en 785 ~ fl us:t" 1 ngch. St< ffcn,.:n I O 20, umnjj;c rm. 1'. P11l,cn 'l ' S 1\ pp;rn f :\a~e C'h r i, r ~n,<: n 295 R r K i=:r= e~ uie T- l TF!LEF.! -lu HERLUF _CHR~S TL.N 'EN TEI.EF. 146 STØ RSTE OG BEDSTE UDVALG KA G ER BEST!l.LINGER MODTAGE OG UDFØRES PRON1PTE l SPECIALITET: FYLDTE KONFEK- DESSERT- TURER CHOKOLADER l ALTID FRISKLAVEDE TING - DERFOR DET BEDSTE STOREGADE 4 THISTED ===~==a=~==~~~~~~=~======~===~~~=~m~~~ IO

11 Cigarfrretningen Elegantes har det største Udvalg i Cigarer fra de fineste Firmaer: HIRSC_tiSPR Ut~LG~ WULFF : OBJ;L BEN DIXSEN-HORWITS&KA TTENTI D samt engelske Shagtbakker g Cigaretter. Strt Udvalg i Shagpiber. ANDR. N. PEDERSEN - NYTORV - TELEFON Havnestræde. 1 R ~>l.:t u r a trfr Prnd Jepprsen r. nke :\ nc J..Matben fh,. De tail h. Bthil de J n'hr Lagcra r h. Th>. J. J rn,rn Karetm. P. Christensen \ "t,jm nd Ole Stig K nn tri't Erh. Sti<!; S)et>ke Jerun ti;; lejt rist '. hr. Hansen f ck tilarh. J., øremen ue dk~r '' ' ll. l:hr. rramstrup S ih,f. Valt!. l.a r,cll Kslhtn. 1...J. l.a r,t n + :\gem J ~n. l. n " "n llu'~'' Riwnr Kvcjbrg r Sk t. der Man, Pnul <"n Hus ::t ~ >. K i r,~ Chri, te ll ~e n R r p ræsem. A. llrn e ThnJ>ul Hu ns,. Ed ith Peder,en fh,. Landmtl.. 1. l! u>best. J han ne.pt!dt:r, cn l [u,.,, Anine P eder>( n! 2 :\rhmd. Pul r etbc!l <+ Hud A nd. C bm.tensen C hr. P eder~rn 20+ ()() JO l.o IO :::! ru R r )il ~ 132 r. 3,J (;("'l O <.O I O 20 1r2 ~c I O 2.0 JO 20 P (, IJ!O :.> t} Arhrn tl. C'h r. :\ L C hri,tc rh~t\ t 6 Sknmagerm. P. Ch ri~tt."n:<en Fbkehdlr. H. P. Nielsen,\rbmd. N. ( 'hr. :'\icl ~c tl Hj ultrv. rhrnd. r.!'rtr,irhrn Lr th l i,kcr Chr. \' curtlet. Clui,t.:n ~cn t\rhmu. J ~e f.f<:n,cn f derm. ').'. i\-1. Spr~n~t'n P lantp r ::--.r. Kr Ø>tt"r Q;aard Hr1~hin d cr- \. Chr. Ø"tngaard Slagrerw ri. H Ø rerg-nard R fl;:(emester J. ' hri,ten,cu I-J..:!. Slagteri;.rh. < ~. J s!rgemen!o Ku,~ C h r r.!'v1 rte l1>t' tl fj krl. ( ;erh., l n cu,en l.arulnrh. Jnh,..'\ nd< r,t"n H undbrgvej. 1 S t r _, g~r,kt. la ri~ Ban p; Strygcr,kr 1'- ir,t. l' li t RsJgerne't r Crn. L~ n g~:: H u,cjn Ane K. \Ve,terga:H d Tbak,arb. julinnr: Hal d 51 1)1 :!0 r ~ 10.!0 10 ::!0 TO 20 '~ 1?; 3 > O 2+f S 142 S,,I ;.:. S (, J z ' S J O :?.0 IO ::!0 J() EPW)[l][l]W)W)W)[l][D)WJWJW)93 a adelmager Adlf Jensen, s 8 Vestergade 37, Kælderen, Telefn Nye Biler stppes g betrækkes. B Alt Bilarbejde udføres hurtigt g billigt. [J EbmJmJmJmJcrnJ~~~~~~[B il

12 rt~k tr. Ca ri Srn r up!.:22 40 Il ushesr Jhanlie Pederst'l> J'rrp r 'a r! J. J erbt' n 132 t; 27 C and. rnag, L e re r ~. c Il an~t'>l 7. fura P..\ \iprsk, JO ~ Bibi iuteks". Hi r~. W. lfn n"'" ~ (. n~væ rk sa rb. M. Lar-,en r63 20 llusa"' Agnete R',\rbmd. Arild Schjell!'rup.!9 La ndsret> a).(f. Th ~rki ilbtn l l.\ rhmd. :'via r t. MurteJl"t.'II J [m ns~..\ nc \l. j l'lls<!il En J. c Anna K. Pulsen TO Tgf~!r cr Pul:en' Er.ke 15 l,nkrnti\ f. C hr. l" h risterhen :z tis 20 Lagcrfn. NL Christt'rhen ' 7 \"ng;nmd..\ltr. P t tl er.,r n r.p S 35 Rc dnktpr f'.u.., f... ' r Ranlcrnusr l'. la rtin Fgt't JO f. Jurnalist Vil h. Ravncm'e.\rhmcl. Knud Vristt nst n 30 r. ih l ". Sg nepra:st Kjer g~:trcl flu.':"s. i\ielsint rah!sen r..!0 35" pen:-. Lcrerenke l ru T. _ 1 it ben Hu,J>s. rathr. f... n ud sen Hihl itekas-. Bdil ' id en I9 l.: re r H:u" P edl.' rseu (j I S 37!{ ~rrtier fru Ernestine Leerskv B~h. C hr. Pe ler" n Sq!~ plej t'r"ke K ~thr. Lc er,l.. v Hgh. jh~. Pedcrst n 2-f+ S u 39 Ent r~p relljlr C :t r! La rsen Kmmis H elge Ped ~r,e n 1'1.1 z _<\ rhrml. Il en r) K ri >lcil"t: ll 21 A g~ n t Hans Spndergaanl s J (,<.) +' C < menhtøher Ole L :trsen and. pharm. P reben ~is~t"n (lf2 00 :\rbmtl. n d. C h r. A uder,ell 21"1 Telefnm. :\1. R.' +59 Knrnmr' B. 00 T~ PO!!raf <.Jerg B i rkemm :VI. Cl<'mmenseu 9' S +3 R entin Fru :V L l\ieben 23 R< n tier Fru Kir;;t. K nudsen 330 l\ Sekretær C.tthr. Nil" b~n l! t r-a.' :\lagd a K n11dst n 30 l.t\rbmd. Karl.\-f..Alldtrsen 25 l.: t.: r ~ r ~. : 'rlw S+ O 6 Cement>tØbn!Ierm. Thm se n pen~. L:t.: rt'r N. Kr. :'lj!rhy '73 + +S LJ...mtivfrb.!l. A. Tp p l findes i største Udvalg g billigste Priser hs JO 6Ll fj 3J r 2 0 T I O 20 j l jO +-t S R 23+ r, r 10 '93 S 3'1 6 l J ) 2 0 IO ~ 1 93 S r.:> :: l s 3 6 rs3 b E. BENDIXE N Urmager & Optiker, Lilletrv. Er Deres Øjne svækkede, saa lad mig udmaale g tilpasse Dem Briller nøjagtigt. 12

13 +7 l.llldfl"'thut ~ri J ep t.>~l n 22~ +O r X Skr.d~rm J. ('h l. J ~ 1"'rn ~ O+ 00 H u,he>t. Carlint _l eppe,en TO 20 Km mi, F~.: Il J tll ll l r 20 Jrdbru a A. c. J t>p cr,~ll IO.lO ~() Sl.. ra:der' '. :vr. :V! ad l' l l +D - S A rhmc.l. L. ur1:--tmal rr M. Lind IO ~ 49 J. :VI. Ilarl. Cil IO 2 0 Ba11carh. :vr C'. Q, r~a r d S.z.a a ~1 urer,v. :vr. C.hr. Blaahcr):( IO :w 5' p e"' l'lantnr P. ('hr. P trrst n :q ~ R 22b T.andmd. K r. P. Chr i,tian>en I O \ rhmcl. A. K r. \ e'te r~a n r d O' Arhmcl. J. ('hr. h.! au. en IO :w 57 Gartner Nief, A mler.-en 71 +O A rlund..\l"el J ~ ns e n ;r l\1urerlll. Niel. \ 'e, ter,~;aa rd JO :q Par ticulit r And. C h rt>lt'tben r,, Arbrnd. An t. ][. Langba lle 40 S Enkefru c;_, da!.ar, t n 2 0 IO n J Dct:u llist El -~ \ 'L Thm>ell +~ 9 O! l u-a ' ;\laric L'hbias.n J U 20 s~ er-k e ~1ette Th m.~n (, y ! u,ejer,kc, J en>ine h.arhtrup EKVIPER DEM SPECIALFO RRETN l N G EN ENGELSK BEKLÆDNINGS MAGASIN -THISTED NYTORV - TELEFON NR Sygepl. Helen l'bmsen 67 Murersvcl. J en~ :VL Hedehlm T jkrl. P. H au,[{.!iameu 2 Enke Karen :vr. Ludvig,en Stry ~er k Else M. Pedersen Prtpr Chr. ~Ø rp;. Niel en 4 A l'f,hr. N. Svger Peder en r. Arbmcl. N. Chr. Vil ladsen R, kræderm. ikk. Ch riste n ~en 10 A v l ~ br. J. Jensen Besen g, r-k c r en m Bne en rz -.;rurt'rw.' Ch~. Bang Larsen l'u rt<ir r. ;:..'icl. Ten.en + \ll:r!kt hdlr. H.. K Jn,t r B r) p;ge riarb. Kr i tint' J en~e n Arhm cl \'afd. JerL en r6 Enke -\11c M. Kjær Peder en 1-\. ~ lb :t-rksar h. ]rir~. P eirer,eu 1.!2.jO ' r pli O IO S 6r /l 20 +O TO 20 Frk. K H en \ 1. 1 itl' n 5 IO 28 Tgfp rer.h r. hristian,en p6 40 JO Lknmti v f. Fr. Li a nsen l\fa, inatl.!far. w. Harhen 142 S 32 f.nke Kir,t. M M ikkeben 36 r:r rik;;im,p. Lautrup La rse n H USli>S. M ngda P. 'h r i> t~n,;cn 38 l\'f a~j.. itltr) J..ku M. I n'en ~-Z 8 40 Telefnvikar Jna Jen,etl 20.J-0 Ekspdtr. K.nren J en se u 5 IO 4-2 Band m d. Knud Kuud en 295 S R ep ræ ~ ntant Har. Jcn, <n h pen,, P.thud Chr. C h ri' en sen 91 S M a- ~imætte r 1-1. K. f hbesen 2?5 S J. P. Jakbsensgade..'\ rbrnd. P. s. P u b en 775 :20 lfn<a>s. El ~nn ra ~c,ap;er :

14 Barncp leje r. ke i gr. jrthc-n 20 +O p~ n,. ~rgent J. ( '. C h ri, i an -en Il.:! 20 Hu'a'' Anna, erg:tard 5 I 'l P. ttk>p. Kaj Skanrup T dmrerm. J en~en K j T r 20 + S~m ag rm. a r i.'\m.lrr,en 275 +O Kntri>t A,trid Kjær 40 8 Frk. I ng~b rg A mlcr en.., 2 0 Chauffjlr C h r.,., ('h ri~tflhen 20 +O Dnmefrispr A nnine L aug~'e n Hil 3 9 fh v. B.tgerm. N. Chr. J u't~scn Bu rbnm. Gerg E. Re h r 197 s~ Enkefru Marie Bille Telefnist E'thrr Re h r s r f. O Ftgraf Fru Ingr. JØrgtn>en F.n efru \I :trip Hj a~>t n r. r.!o itgra f m ed hj. ~ r da Fisker Kntrltelefn i'' Anna ::\'ielsen J06 00 Rughlder Chr. L. Fr~t 22.J..J.O Octnillist Laurn 1 ielscn : 40 JS Arbmd. K r i~ttn,e n Overg:trtrd Telefni't \llargr. TI'. Jen,en 9I R Skræders\', A. ('hr. Christen en J tl3 20 Knditurske l\ l arie Dra,bæk lo pen,, Lterer c. v. F rederik. en Hughlder E. O vhgaanl r, l 20!Iu'a~. Martha Chrhten en 20 +O 7 tenhugger m. C' a cl J~rhen jjo 40 J9 Banl.fuldm. f r. Secker Sten h ug~er" e nd R ør~e Jen>en ljj P:t rticulier Niel ~e n- B ru Kriminalb tj. P. Simnsen +OS pen. Lære~nke Ane r 'ielsen T,lmr rwd. J uh;. Mpller E nk epa~t urin de M. ]Ørg.,n. en lis z S 9 >uld>medem. c.,-, Ilcnning>en Enlidru lienriet te Cur,ten~e JO 20 GuJd,mrnhj. Ellen llcnning,~n ~ Chauiffll" C. hr. Kr Salmn>en 8r 60 M ekaniker Emil Henning~~n jloo Sygcpl. ]h,llllle Pnubell 20 +O r rmag;c r A l f r. Sør~n<en Lagere ~p. Irn. l en,en T8J 60 Amt,fultfrn. K11ud \V. Otmt R ep r<l'' n t :l!l t Kr. M. Pedcr,en IO 2.0 TT O \'C r r~ t~ <a "f. A al!e f I.Jgc>ted 15J9 S Hulsøm, Plis e Knap er & Mariane Møller, jernbanegade 7. (, D pt n r h. J. J cspcrsen H """~- S" n ja Stemann 5 I O "linikfrk. J hanne J cspen.en 9' S l 5 Red :~ kt ør ~ [. A~hn' s Rrvirra-s. Il en C\" M athia.cr1 5' 00 Frøken Karen. \ahe~g r J>('!IS. Pst p a km. Jnh. A ntkr~e ll!.p 8fJ llll\:i,s. Sigrll' Ped.,r en 5 J O 12 E uke Karen N. n~ bel n h l '7 R edaktin"ekr. J. I.ustnrp 7H 40 Particulier M. Chr. M ikk.,! sen :! SagfiSter P. Yde Pul< n 1')38 00 I+ Enke Knr n M. O ben Enke Anna LarM' Il 30 li l)cptarh. J. C hr. \ilatf,rn 2Z.j. 40 I Jnq" Ka ren :VI ikk~brn 30 6 Ih. L~tuim Lren z Brder,en TO :::!0 Hrandrlir.. k,e[ Dllt ri' 16R3 00 t 6 Syt>r-ke Kat hr. <ladt: 122 w llu,ht'~t. Agnete Ald:l 30 6 TI u'hr'r. :VI. ren C a d< S r 6 H u'a<s. Bertha ).' i ~h~n r 20, la 'kina r h. Pul R. Pctrr,en 3 11S 20 + c:;. r ~s e rt r l'\. L. Spangherg " ~ ~~~ d kcr. hr. P. '~s t rgaanl H u'a".!\nn.1 H. J epsen 5 l O t S Bankhud.hr. J cmen 397 S Hanlihe't. llarh H ajben 1 ~1)7 2 II u,as~. I: Ina 1 dersen 5 IO lln,:t ~'- J-: 1". k. H jsr n 20 +O 20.'\rhmd. C hr. J cn,en "' ~ Snedh rw. A age- J en,cn 91 S Jhnsensalle Plitifuldm. P. R. Staun,trup Bud A. 1-\:J,trr P tersen +O S :!8 M u ren.v. P. A J en sen Arh mrl. Pul K rugsgaanl 20 ~ Lkmtid. Ej n. A a. Steen Jtli 20 Slagteri arb. Kr. Silrensen JO l'ldbetj. Kr. Pedersen 20.~ pm nnd A. Spren~en R n k T4Z S Syer,ke.\p;tws Peder,en TO 20 SlaJ..'l riarh..'\du l ph Spr~n~cn Z++ S 32 T ) pgraf A. M. Tp p s6x 00 Stf)gers e.ellen søren~en :w.j.o I l u>as. Ane J. l\1 athisen llghnndlcrmhj. llarry Sprens n Pastr ( ~erg \-\'<,th 9' 8 Sbgtcr.;nl. Petrus J en sen t 83 h O 9 G' r~ra t' A. Scharling Jernbanegade. Ftgr afmhj..\age Pct~rsen K.un>trlr~j r m. l'. K. Bu nck +IS 20 H u,a,~. \'era. liel,eu 5 I O Jlu,a.-. A m-die \:irl,pn ru 2 \, S k rærler" tl. Chr. Spr ell"'ll 40 S 14

15 Sktøjshus et! y u~kan i ser I NG 1. Kl.s Fdtøj WILH. TOPP Telefn 324 Vald. Nielsen, Frederikstrv, Thisted. l s te Klasses Vulkan isering til billigste Priser. Vestergade 5 F REDE R IKSTO R V S)~C pl. Kri>liane :\Is J n~en Prtilr \ '. BeC"h \ nder-en ru z H u sa~s. Drthea.\ndc.rsen 10 Husass. El'e Øer J ensen 5 r z Bgn!der /\a~e Thm Lahr3trit:1 arl Kr. Kristffer;cu z 40 Jyllandsalle r P3str emer. IL K rarup Gurtncr l n~v E. L arsen Amt.vejinsp. Rierinp; Sprensen Rentier l\fartha Schmith Uu a.s. Ol~a Jacb"en Lærer H. P. Thyp;esen Kl.. raj f'hygesen 7 pert>. Lærer rr. P eder;cn 9 Lkmti 1 f. J ens And ~r~e n 'T gfrirer Tb. \-1. Te.-p K ntrist A nna T erp 15 Lkmtivf. M. D l dr~rl I7 Rl"pr:t>>tntnnt P. A gerhlm H u ass, :\h rv An d er sen 2 I F r re t ning~!.c'st. T age j cppcs.m R eserveplirihetj R ich. Laursen '1.7 K mmuneka>'erer E. /l.ntlcrsen 2 Urmager Ern>t Je;persen 31 R ep ræ entant D. Christiansen L ererimie A nna \V. Brre z [lens. Lærer P etrus Petersen Enl.e Clara 1\fø!ler K11 t rist Ellen ;'vfpller -148 S 9Y ll li J. 00 r z 57I 20 I il C I j l 831\ 40 5 JO ' I IO rl ll lt ri ~ t )udrun Møller 4 kmtid. Th. :\.Ind en Kn turi ~ t t\ dlf ~f~ d sen l tus, ;;~. Drthea Pcder;en Rentier Jngebt~ Pedcrseu ft Køhmtl. J. R.'is-llan"en l ltelejcr M. :\.[acben llt<.hc~t. Knthr. Jen,cn Jfu,as<. J hanne Chri. tensen K astaniealle Sla)!;term. I n g,. La r~en Vgnmd. P., med Chrisrensen Ku.sk hr. E>k \' Pedersen y Ft>rm r!lrl Jen en Slagtersnl. F mil Hillerup r T K11sk t. ('hr. C'b r i ~tenscn Syers h \.b r< n Kjær 19.'\rhmd. 1 art h inu~ Jeppesen Arb d A ndrea:< fl:111sen 21 Arhmd. 'Jicl A. Puben ri,ker Pul Smed Pulsen f jkrl. Olaf P ulsen Lnnd. rh. A ag~ Pul. en 25 M ntør Allt. P. J en~ c n Arhmd. Ejnar Pulsen r. M urerarb. Ed\. Søren:<en Arbmd. J.,h r. Jensen Landhr. Carl Jacb~en T jkrl. J. Chr. Jach en ~hhelsens :37ferre- q :?ZJame... c;krætfez'i~ ~fi/lufbrgvc:f S IO p /, ; I O 8 r rt;j ij.l. 00 2T9J ; IO li93 6 3! S JO 6 :! J -10 j T O I li J 20 lit llz !0.j.O ::!.~) 40 2 J 40 I \ij.? I O ZO I O :to

16 Den s u kkes te 00 Habit efter 1Vlaa1 faar De i A g /s Nørregades Herremagasin ~ 0 0 Telefn 608 Thisted ~ ~ O0 Kastet. fh,. Srned('m. :\. fr. K m h M di,t Olga fr. Krgh \ TJ, kinn rh. f etb 1'. Thmsen Ba ~cr''"'!br. E. l.ar,rn Athmd..\11th. Sirnnsrll Ma,kitHll'b. Al fr. Simn'Lll lwr, tenbintler Einar SØrt n>ell TI u" J en n ~ lvi. Prder,cn Arhrnd. And cr~ Hj,en Arhmcl. Jljrg. -\nd rcasc n 7 Arbrnd. 1Mat:tinus!v!athrn Bgh:tndknnedhj. Tb'. Møller 9 \'j!nmcl. i\nt. N iel"'" Kusk.\n dn~ :\'iel,en Enke Tngehnrl;' Chri, tian,;en t I Cement-tØder Anr. D a lgaard Murers\'. P. Vcstt'rgaard Arhrnd. C h r. Th. JØrgemen l 'i,ker ~ - H. M. Filtenbrg I Ih A.rhrnr.l. Peter M. Christcn~m A\'1-br. K r. 't'crg..]l'nscn Spareka>Sehugh. Ra, n Klausen!.æ rer Sd ren Chr. Matben Fuldmæg tig Rich. HH T83 G 20.fO fO 20 IO.20 T-J.2 S 5 TO I t 8 TO 20 5I f IO :!O lo ri9 :! TO 00 T T mas~. Jhanne Ry 20 +O llu ~a'' Ragnh. M. fl atisen 5 TO Arbmd. Ole. Han~en Lar"m A\"l~hr. Martinus i'-1irben Ka" erer Jeppe Christi n, n 2q 20 1-l usbc,;t. Kdstiane Ting,trup 30 6 \'a;, er Vig~ Ra~mt" ~~n T, p~raf Rich. J hanne,~en r 20 Arhmd. s, enci Andcr r S~,. g('plejerske Anna P cder,en z7.siagterm. Il. P. H an-en 85G S Rtmicr lngebr):!; hri>ten,en E nke \!a ren Kirst. T hinggaarct ChauffØr Lnur. Chri>tiansen Mrt>kinarb. K r. <\nderscn 142 S 37 fhv. I'tl!'m~r Bund Ande rsen ll u'a"' Karen \1. And r~e n TO 20 Bryj.!JJ;eriarb. P. Krhtian en 23-t 6 Barber. v. Vif,:)l;O Kristia n;en T Ømrer,,. ]. YixØ Smed"" '.\ nker Antler,en ',1 p,.r~ f ( 'hr.. \ncicr>tll R entier l nj.(~r :vr. Barh M ejcrihc't. 1'. F. B ang,~a nrd IH8 40 I lusa s.. <\n n a Bnng,)l;anrd u,a,~. M n rir l'vfad" n r 20 l 39 :vtejerisr Martin Sune,cn 204 \-lcjeri't lll~cr l h rndal 30 G 4 r Mrilleriarh. ('hr. J ensen 23+ G Enke M elie Y!. Andersen 5 JO Fahrik,:trh. Karen ~- llrandi JO Yejmnn d!j. Mikkelsen 204 P aala ~~e r,kc Sørine i\ likkeh l'n + S SlaJ.{t< r>\'. Arnnid Mil.kc sen Siagin Chr. \ ' eght r v t 20 -t7,\,!. h r.!.ude Madstil 510 Tjkrl. Karl Jensen Hu""' Anna llcdrgaard 20 +O +9 Sr~e hmitl>p. J h. B rck +li9 20 \ 'a~une~ter J. P. 1 'Ørgaard 357 \'a~ k erim r tlhj.. <\nna Nielsen lf u, ~ ~~ - M arcn Eh inc Sprcnsen 20 -t \ ' n,keriiilt'dhj. Anna M. Ilede TO z Va,kerimedhj. Karen M. l b~e n 30 6 \'askeribe t. ]'hanne Sørensen r 53 8 Arbmd. hr. Karlsen M lle r IO Arb~jde r>ke Kin,t. Thi~ggaa rd r 20 i'l~~~:pa kkcr, ke Karen Chri te n~en '+ Arhmd. ('hr. Fæ r ).!;. Han' u 5 r P articulie r N. 1-..r. SJSn rk r~aa rd 51 I Il Tpmrer 1'\. 1'. Pe d ~ rsen JO A rhmr.l. J. Knu ds~ n Jcn,en 7f 40 Mndist E llen J en se n 5 r R ent i er i\1a ren R nsmu. r n 51 Mal er~\'. i\ rthur \ 'e~te r~aa rtl t fh,-. Lnndmd. c. j, crgaard SI 00 Syer,ke Anim i'-1. O ve rgaard 6T 20 P,tpakm. C. A. Chri tiadsen 193 S Thisted Ægexprt Telefn 169 Aktieselskab Telefn 169 Fra vr Butik, Hjørnet af Krsgade g Krnbrgvej, sælges daglig knækkede g udløbne Æg, Kvaliteten garanteres saavel fra Butikensm fra vre frsk. Udsalg i Byen, der alle er frsynet med vrt Garantiskdt. 16

17 Cafe "Tit)tru" anbefales. [elefn 133. [b. Pebersen. E k. redt r. Kat hr. Rer 1G H u ejer _r. Lar.,cn Peder,tn l )a, ne:t rb. Kn rl. F.li:h>On.'\rbmd. P. Chr. llnrrin.g.12 ' 'l Ileria ri. P. Bn nth. nerlker>'. J h. l n n t h 3+ A r b e j der,~< 1arit H) ldgaanl Oeta ilhdlr. Knrcn K nd~,.en 3f> :\rhmd. Thm, cn V:tll).."l'ga a rrl Murer" Th..'iel,rn JS fh,. l.nndmd. J. P. c 'ir b en Lan<h rh.!'h,. Larsen Remisse a r h. A. B r ~an rt! i+ Arlmlll. A ndr. J. Pul,en p em. Lerh-,r:;ter N.."1jn mnt 6a Tpmrcrsv. ]. ll rll e Arbmd. T h. c;. Bje,en fi,krh. Mads Tft iegpa k~rs k c D rthea Jhn,en /,h A.rhmd. M art. K ri,l<."lhen Rentier Lars J c men Tømrer-v. 1 1 P eder.eu r.1 f.'i,kec J ens Ø et J en sen L:t ter.\. C. Jt nsen Kirkegaardsvej. r Ren ti ~r M ette (h e r~aar d Kntrmedhj. P~tra Kirk Tandteknike r Ane H cssd d a hl El ku ikt r R i h. Chri, tt nsen Hentin ir. t. :vr. J "'"en 3 Mu rerm. ~ 'id. J en,en Hl3dhandler Carl J ensen +O S 20 +O I31 6 TO 20 r tl3 20 IO :w +O ll 5 lo 102 s (, JO G 8J S r 6 JO S IO S I (,3 :! O l.j.2 S IO Z }O 30 6 I ~2. S 132 (, 23+ r. lo 40 s 7 l) Hapri,rpr;L',t Carl Ehing \fanufakt. N :vr. J' iej,gaa r d I L2 20 "-K n t ('hr. Bl ~ Rer,tn IO 2.0 J ~nkt f n r C a rl in~ J en sen fl22 20 LrereriJHir L. M. Ste-ensgaard 55 S! Iu ~c jer Olg a S t~ensgna r cl 2.0 +O H usus'. Anna M. :1\iel-.en JO 20 p en~. L ererintie Ernrna T ~ten'.j.28 +O Re\ i ~ r I l. A. l' tinsen 41S 10 SncdkenvJ. Lu r. f.'r,l 30 li l l u'he. t. Petrine Frst 5 IO Reg n,k;jh,f. Ern t Skcl\, _gn art! 53 +O Kngensgade. Bingratejer J hs.. SsJreH,en 357 Enke J banne B. llan.en sr Diakni,,e Jnna l l ansen r 2.0 Knntrlteld. ~faren.\ gerhlm l\1 i sinæ r. \nrl. C'. ' iclsen 30 6 T elefn frst..'\n n a ~. H an..~en 428 -t PsthuJ l'h. Herrebell J llw. -ag b aj!;~r'k~ A. Andtrsen x 2.0 Manufakturi't O. Bu.ted 40 8 ;\thmcl. A. K r. Ander>rn Rr (, l l m a.,.. fagdu.a mler,en 5 r 5 Sm~de rn. IL Hundahl Peuer.rn 397!l 7 Malerm. C a rl P erle rsen M aler d. n r l Pederst'n J r2 20 Rcrræ>elltant Axel C hri~tin rhtll +5'1 Enke :VIa i a Fu~hang +O S Ehrctltr..\ nna fu~ l ang x z r, r w a f l f t'llr} Peder,cn <J Vgnrml. Fru Ch. Tandr u p

18 0 a 00 aa 00 a 0000c a Østergades Kød- Fedevarefrretn. 0 0 & Telf anbefales. A. Andersen. 0 0OO a aOO a ll u;a s. Snja Tandrup Kmmis Jhn..'\"erhlrn Kmmunefuldm. Chr. Nielsen Bg handlermhj. F. Øxcnhave Chanffø r '!':. Chr. 'ieben l np;cn ipr Vald. Lund '7 Knd uktør Chr. P.. Mad. en Overpakm. :\. S. A ndtuen B>:;h l de rsk~ Thyra A ndersen y~ r>ke M a ren H pycr D a mefrisørinde E bb:1 N ieb en IT u,a,s. [da K. Ø te rg:tn rcl 21 Enke fru Kathe Brinckmanu Ul dhandin Chr. Ander ~ en l lejh a ndler 1 harv. Andersen trartner Axel E. A ncle r en Lkmti d r b. C h r. h ri tensen H u, " Antinett.SØrensen + fhv. Khmd. Chr. Rsldbr H nsa ;;<;. Han,;ine RØd b r Garderher>ke Nicline J en sen Ekspedt r. hl a J en sen 6 Murer fr. Frtderiben Husbe>t. Anna Larseu Arbmd. :vrads Larseli Typgra f Laur. Larsen Lnmlpstbnd Carl llhn L mtivfrb. P. Fuglsang; fuldmægtig Sfus VrJ htz. H usas,. Ida K. Jen:en V m md. J~1rg. N. Grpnkjær S Overbetj. H a ns J u!. Larse n gnm. P. Chr. Thrhangr S ' j. 00 z++ S JO O lo hi S T TO ST S TO 20 r 20 I I O 2.0 9T S G Krsgade. 3-5 H ilke r l'. Smed Chrir-ten,en 2q 20 llu ~hes t. Ella Larse n Chauffpr llillig,pe K ti tensen 193 S 19 Arhrnd. Martin NicLen Kn~k Chr. Brixen N iel sen 306 Bnghlcler,ke J en ny Brix ;a. ' ærbarb. P. Srirensen Chauifr>r Marius Sø rensen lj u,a s Ol ga Sp rc r~>en TO 20 Vgnmd. G erh. Nie lstil 357 Chauffpr Villy Jesper. en 40 S Lagera rb. E d\'. Jkum>en Sr 6 4 Træhdlr. J.. l b~en Sprttn>en 306 A rbrn d. r'hr.,-and et Ch ~ter.sen re 20 Fi,kc C'h r. Chri>t n en fi s ~ t" r ' Ch r. Chrbtensen 2 0.~ A. rhrnd. And. Chr. Pedersen 20 +D li Kpbmd. J. Ni c l ~e n J ensen K pbrnd. N. Kabel! 306 L:u rinde A g athe Kabell Hu>a'. Anna K. 1 ieben TO 20 O r~. nist J t>ns JØrgen en Farvcrm. Sn.,jstr. Christen.en 408 rz Træhandltr Pedn Aarslev 255 Kr. Kldsgade. (;artnrr P. C. Lunde Hu s:h,;. Sigrid Lunde + pen>. O vcrl;ner Gr. Nørgaard l l m.h 't. :\n ~ M. Larsen Lre rer Chr. l\'~lrg:t ard 10 Srn eli, te fan :'vi. Ander>en Kelner Sv. Aage Scht'el TI 2 20 JO T 8 ')l R r rz ARBEJDSGIVERNES ULYKKESFORSIKRING Oprettet af Arbejdsgiverfreningen af IS~Jti fr den dauske Handelsstand, Industri g Haandværk. Reservefnd 24 Milliner Krner. g Fællesrepræsentatinen AGENTUR FOR THISTED: R. I. HØYER Telefn: 95 g 653 ENHVER FORSIKRINGSART TEGNES 18

19 N i els Søndergaard: Straa- g Filthatte. Krnbrgvej. Fuderm. J en> M ikkel. en 40 S A, b br. Niel,en Chr i~tt' nsen 40 S 7 \'gnmd. ar l J en sen rs3 6 Av b br. La r Jen"en kaarup ~~l!al er vu. L. Kir eg. Niel. en Adsbr. J. Jeu,eJI Dige J83 6 Lap;era rb. And. J en sen J4Z S Avbhr. Plad,kjær C h ri;tensen Sla~tn iarb. Alex.. Ve;,tt:rgaard l I u.be~r. Jenny M piler 30 6 J!.gpak er,ke Jhanne Jørgensen llusa.s. Ane M. Jen-.en Slagterin rb. Tb. Pederseu 40 S T jkrl. Jen' P. s. J en.,en 40 S? Sl np:teriarh. M. C h risteasen Tjkrl. ~' i dl f Mikkehen 30 G Sl ngteriarh. Axel Rasmussen Tjkrl. Peder Led 30 6 Ku-k Har n Rasmus,en SI 00 Syer;.ke An;,a Vila ~ 'i b en s IO Årbrn d. Mar in PuJ,en L andmcdhj \~a ld. N ieben TO 20 Lerptter. rr Arhrnd. An th. Jen-en s r 00 A' t-br. Knud J en,en Il\'c I C)3 8 Ølku,k And. H ede IS3 6 A, hbr. j ens P. Jen. en g r S Arhmd. Vigg O dgaard 20.J.O A, ],br. Spren Kr. Ralle r 1 a Ægpakkcr k~ Ane.M. Olsen 91 8 'l j kr!. r. N. Balle u h Arhmd. Karl M. Jørgensen 40 S Tjkrl!fr. An t. La r> en :w 40 l sa l"pbmd. ('hr. s. II ve Væ, er.ke Ki r,ten M. Lar-.en 20 q. B~h n l der'k Sev rin~ Sand A' lsbr Peter Jemen 142 S!elefn ~8 S tregabe ~!elefn 48.Afti~ friske, ~ afsu. ~ :Bfmster H u,as~. Else ~ di ksen ISb Frhnndlcr Fritz Christen eu cand. pharm. \'agn Riber Slagtersv. Th. Sm. C'hri:.tensen T ømrersv. Viktr J en sen Kunstmaler C. \'. Christensen I? Gr,screr Chr. Jacbsen H usa~ s. Ingebrg K ri.tenscn Mplleejcr Ejler J c men Frmer Laust Kjærgaard f enazzarb. Ejn. chiødt Brødkusk mil M ikkel en Siagteriarb. Thm. <'hristen~en Ga ~ væ rk~ arb. J ens Hlst 8 Bryg er Fr. Bredahl l!w.a". Marie K ri.<ten,en E nke Marie Bredahl Typg raf Peter Chri.,tcmen IO Sklcbetj. P. llyldahl Murersv. Chr. P. Andersen!vlurers'' Ejn. Andersen 11 u,ejcr lngebrg Dige Mælkehdlr. Vang>gaard J en,;en Avlsbr. Knud Mikkelsen ~ z TO 20 r 20 ~ 40 f42. S g, I JO S 9T 8 A' lsbr. Niels Smed 408 Hu, he,t. Krb tinc Nicisen 30 6 Lundarb. Aksel Larsen 30 G I.andarb. Jens Degn Andersen 10 2 Banb.:l.><. Jhs. Andersen 40 8 Land md. Carl Grav!'sen I93 8 A vlsbr. A. C Nrden t. Andersen 30 6 \'gnmd. Peter Pauben 91 S Lillegade. 1!vft-~a nij..er Andersen Madsen Enkefru Y.let te Bach 7 Detailli>t Mart. C'hri temen BagerS\'. Thedr M adsen Brænd h dir. J. P. Jespersen Ølhandler ('hr. J. Elbrønd Repra-senhtnt Jens Elbrpud Smedem. B. Jensen Søe Ekspdtr. Nic. J cn,en Søe Rentier Anine Hansen IO Havnearb. P. Christian~en Tck tilarb. Henry E. Nieben 30 6 [Q 20 43S p r83 6 I ' 40 :!

20 N i cl Søndergaard: Pel varer. 1. Kl. Dame- & Herreskræderi VESTERGADE 22, 1 ST E SAL Mdeme Smmerstffer samt Stffer /11 Selskabshabitter haves i strt Udvalg til sma a Pnser. Indleveret Sw f frarbejdes til mder /e Priser. Gd Pasning garanteres. N. J O HAN N ES EN (frh. Magasin du Nrd) Li lletrv. n nri't '-bl!lltl' St~li'.~~ar rl JO 20 l J'nkefr11 r rt he ~. 1 )rfektriee 1 en~t'n +7'! +u Ern.1 '>l au,~anrd IO.!!0 l ') ( ; uld,mt dt m. :vr. prell,<ll /O r S J <'nt hanepakm. Kri >t~ n Jt'II>Cn ID < ;uld>ml'dt ". Knud SØrt't~>t n 2J+ r, K<>ntri,t J a r h J en ell :!2 ~ + (,,tl cl,medcmdhj.,...,... \,lurerwd P..\nd r. ( 'h ri. ten en Ss1rcn'"" rf 3 20 "0.fO l~nkcfru \ n n a J. J arnh,etl 9-lg l' thud :x. K r. L, h11t: lp 8 3 Rtlltin C n ri C'. K p r li p >O z Kummuuea-s. \. J nha1111 :-.se1 1 2 f.5!o li \t,ht'-t. l\ 1 ar ~r. Kj ;r r 30 r. 25 T, p~nlf.\agt l'ed< r <'Il 21i B<" t' rt' r R. Rtl :--. mu~:-tl l +R'I /, 2i B n ~;::e r i a rh. (he. :Vl:ldscn J73.f O + S~ r l'clcr rrt. 1.. l ftllnhl l'nrqir,'\ n:--;..,ar R :t!'!l0u!'.. f: s, ~r,kr \-la ri e i\ n der"' li 20 +O ll u-..a :-.:-i..'\m : tli~ :-.:firgaartl 5 T Cha uffø r Ej n. P..'\ndcr,l'n T()) S 3 l Kelne r :\'fad : J... nr,,;a:~ nl 33(, 6 c;artner J ens P. hri>lemcn r,,.:! 0.l:~pakh.tr ke.'\n e \Jiel'Ui JO 2 0 S~ra dcr>~ d. l' h. S. :'\ il' ben H r nlt,~tgrr l'..r ~l1'<'11 I O 20,ygcpl. Karen 'pgaan l :!0 IO t ;~rlncr Pul r\..kn~cn 12 ::! fo Skflmnp;t'rm. J. \ "i }\" SØrensen 377 +O :\rhmd. \'. S. P. T. a r sen t p S f'pmmr rfjt. :-./i t" Riis +( 9 20 Snedkrr,nl. :v r. :> lllrt tben TO 20 r. Sl.l;;term..'\_ i'vl;illn ~ r fi 00 :\rhm d. C'hr. O. MikkeJ,tn s 00 Stnmand Kr. Br. Kr i l(ll...('ll + S 2.0,., + Knt ri ~ E jnar Knud,en r. ~- Il l: n k e Ka rl ine \ :mg ga:ud l O :w Margretevej. Svgepl. Emma Y ath('itanrtl JO r. T-3 1.<'1'1-a rdahr. ('hr. J en '"'' +7 '1 40 s T(.!;hc tj. r;.mil Han~en H "'J'". D n).(ny A llder~cn TO :!U l.nrnti,. f r h. Fr. Cnra<hen Hn-. C c melll ~tp hc r Ths. j en'~ " TO 20 TO.'tenhuggerm. ('h r. Hau,en 23+ li \fur~rarh. Ca rl Jl" ll '!'!t'. ll JO!l Bileje r - l i cl. Pedersen 20.j-0 r.:lmj. Ej 11. K ri >tian,t n ' 93 S l'rtpj- i\ l ~r i nu' M~tbtn T<) " S ~ Lnl.:nmth frh.,c, D jern:t" r63 20 Telegrnia rh. L tr> P<"ter,en 31 (1 20 Plitibetj. J han C'hri,lclht'n ~Cl.J. CO '+ Plitiber_i. A l fr. J,.,,en 22+ +" Hn rhrr. \d. (;.. B ille Tp \!usikn \' at d. Jen<e n 2 ~ 6 9, e rpnrtp r J< ns Je n,cu 21+ +O, r,. tu!crnagt r P. Thm,!'ll 183 li St, ~ n hu p;.:rr H en n Jcn,.-n ~ Krimiualhtlj. IL Steenhl t J I 6 20 T'nrrl'tlung,f. ( h;.. Mul her~ r8 Rej,eul'pl'klllr C' hr. C' h ri,ten,en 183 (JO TI C' hanffdt C hr. :\.lad se" T+:! S!...nt"ri't K 1ren C h ri ten,en 9 S Il < 't' rn Fru Kri;t. Ilt, clc!. hl TO..! 00 ( ;a ard karl EJnar. \ ndcr'"" TI:! 20 l j Lkmt ivm. P. Thu t'~l'll +89 () ;w Kuri>tm:~la E>.'lll. Li nd T.hf1mtidrb. R h. E. Lau rscn ~O+ 00 Pnli ih<-t _i. Ta~e R,<n>:rrrn 22+ +O T? l.kumti,. f. Kr. M. Sta u,g;wnl j l/\ 2 0 :!2 t t 'rander H. Il an,cn.2++ S ---- S t r t O p l a g af smukke g sli b e Klæbearer Klæbninger efter man! leveres i i:øbet af faa Dag e. S r elegant Snit g gab Pasni ng garanteres. Jensen & Selmer - L Klasses fj erreskræberi (til kcnbt Sølumcbalj e) ) crnbancgabe 1 [ l)isteb [ elefn 176 ~~~~~~~~ec~~~~ 20

21 Th. Madsen Murermester Møllevej 40 Telefn 371 Z+ 1(1 2~ JO j.! 3+ 3(, r l v l li~ r' l. Il. R.uul rup JO li 57 Fi, < hd lr. M.. il rcii,tll \lad'e" JO 20.\rhmtl. P. Chr iej,rn 20 +O S~u rn a~~ r - 1'. Pr d f l"(' li I O ;: ih,. r rm :t~<r J. I n r,.. n L~ h n c 183 r. h..u~k - l i'tt."ll 1 r ~~~~ '73 40 ln>pektdr Jh>., uren:-. Il ' 73 +O,\J'l>mtl. x \1. P ~tler,en l i ll" il'' :hl rul \lil.hchcn I O 20 :\rim ri. l: h. Schjrllrrup.j.O S l'uke. le te J :n... rn J O 20.\hn11l. ~l a tt..\rakr Il JO (J l! u ~l"'.;. ]hanm l.ar'~" 5 I O Bud ar l t hr..\uder' Il I O 20 T~1!nn r" ti. L:tr; C hr. La r'en +O 8. r hm d..,,,.,,,.1<'11'1~11 JO 20 r n kr T.rHri- e Bi1~. C hn~t n~t ll I O '!O,\ rhmd. Kr. l\!nd,cn J l'ppr.,~ll 5 J 00 R n titr J''"' P. 11:111"11.j.O; 00, IL! I IIt'.lr\r. Jnh,. S tl~,t. t nl _; li l aktnr \ ' il h. P, tln" n (, 3 /, <.kr.t dt,.,, d. t'hu r(~, l'~dcr,ell '}l S Hrv ~t:riarh. ~ - 1 h. },.ri,tl'll,cii O l ''~chd lr ( 'hr. Stdf~lhrll l O 2 0 Lt.nlm l. C' hr. C\ id til I O 20 "Il J.; J. C hr. teff,-n,rn +O S r j,kcrihl'tj. Al f r. L. J ur ~ n 91 g l'i,kt:htl!r ~- C' hr. La r"~' l n~erfni T. J. II. ';i rn n~~lt J.!!h1. A l br. Lau't C h i't-l'n~cn IO :z rbm tl. 'hr. -\uder>en 30 li l j. Skma l-!, nn. < hr Peder ''" ; r 00 pen. Pl itihttj. C arl R a,mu,>en S la ~te r,, d. C hr. :\. P dcr,cn 30 li R adin p r 1 r~ l dg. Petlcr~en 40 8.\.t urtrarb. J. Ia.. f:ttf,~n r :!0 Lnknmnti,f.!. ru r. l l 'lll'l'll J ro ~ "'"' knn nri't.\nna llan,eu r z r~ Mir-a bellav ej. l Jinghlder \. Hjrtdahl 25; 00.'\. rhmll..j. P. J cth~n rrj G Markstræde. ('b.u ffpr s. P..1. ' i ~]... 'l \ q~ R r hm d. J en Pcucr,<ll 10 :!0 Snt<dkrr., cl. n r Nit> l t n l ;"J ~ Lnkefr u Sine 'ar Isen 5 IO :\lurer" d. C h r.1 <'11"'" ~l 8u h.mmi' Jh'. Ca rl~tll I O ~ I I th a~' - l nj,!d1nrg J L' Il. l' Il 5 IO \ ru~ llp i.l'"~t" C'h r. J. B r!);:! d rd 30 6 Mellem gade. 7 '\;.,.:Ilt 'lu. '!!rl!;:l:rr l fi i 2 u :! Slagtaiarb r...., A. Lar,rn 2+!- S \fr,k.-.'\ r111.1 S1ire1hen 5 I O Skr:rdtnn. La u r. Le h d 20 -l<l SI:I)!:tni.t rh. (JIIIHlCI' l t'!l,cil J ()3 20 \rhmd. D.nid K j.er~aanl 20 +O + S~ r æcl r-v ti..\.lad' Hnr).(aa rd <)J S \'a l..cr icjer -ristin l.' Ditlr' "n I O 10 Sl.1g1aia r h. :-<id. llillerup 11+ +O TELEFON 277 8PET- -~-farv~han _Df.l CHR ~ _4E NSEN - NYTORV....21

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere

~ill~rn~rn~mmlwuj~rn. ..'v'~," \\\ll.~ o - Genoptryk 1996 OVER "BOPA"-MEDLEMMER. v', / ./., r ;rtl~n\. PERSON-FORTEGNELSE. !I'r ::..<-. {. ~ ;" <",..

~ill~rn~rn~mmlwuj~rn. ..'v'~, \\\ll.~ o - Genoptryk 1996 OVER BOPA-MEDLEMMER. v', / ./., r ;rtl~n\. PERSON-FORTEGNELSE. !I'r ::..<-. {. ~ ; <,.. ,.;. ::-:'; '':...:t:... i r...: 'V \ \\\ll. -,...e.j;..j,. J.,...,,'.'.,.). '/.) '- /.- ( ' i..-f, t 1./..'v', v', / r; _,'.:(,.{.A,j,. /:J J r,? J.......,.'.,..,.., / t'., './ _,'),:,... // i (,

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde

1fIHIHS TED. .. Den gyldne Sd f. I Sned.,ed Bio lr Pred~l. OK Sundla de.. p'i:llulde tn:: u :::. I t: U ~=~='-- Tele'.n,Ol' I ---~ D 1fIHIHS TED OGlEGN,... rtlr_gnl"u-_ '"'O"d... I Att... kl. 111,00 til.. r~r.11 Kt S,.s "lerdlelal,cterne l.n4". 18,58, 0ll.... J... 6,10 Vaagnende Interesse

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

1fIHlJfS1fJED. Kø b? O." nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d" ~I PorrelOloaen. _ i ,..

1fIHlJfS1fJED. Kø b? O. nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d ~I PorrelOloaen. _ i ,.. -_ 1fHlJfS1fJED BY OG legn p 8111.. 1 ltalllellllr bll".~ v. 'T ~~... '(!G/l.~ nolu~( "~Jde!.. ' Udllft VOR '... v~.drln: "ad [hl dr. oodo Vind /)jf U.h""nd.. ~.uy Hø.n r. 1 u.. ndror 1 cmpe."'"... '''.~.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kom m unale skolevæsen S koleåret 1960-61 Ved Th. Andersen sk o led irek tø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I 1

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar, Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere