Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven"

Transkript

1 Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

2 Resumé for Køge Midt Forureningstilstanden i grundvandsområdet betegnet af Naturstyrelsen som Køge kortlægningsområde geografisk beliggende i Køge Midt er blevet vurderet i samråd med Køge Kommune, og sammenholdt med oplysninger om forureningskilder. Detaljer for risikovurderingen i hvert indvindingsopland er beskrevet inde i handleplanen. På denne baggrund anbefales følgende handleplan for Regionens grundvandsindsats i Køge Midt: Fordeling af indsatsen Eksterne udgifter (mio.kr.) Pesticider - Indledende indsats Opsporing af punktkilder til påvist grundvandsforurening - Forebyggende indsats i hele området ved undersøgelse af maskinstationer 2,45 Pesticider - Videregående indsats Videregående pesticidundersøgelser 1,50 Eventuel oprensning (stor usikkerhed på beløb, da antallet af sager er usikkert) 2,00 Øvrige stoffer - Videregående indsats Videregående undersøgelser: 2,60 Afværge 4,00 I alt 12,6 Tidshorisont

3 Indhold Resumé for Køge Midt... 2 Indledning... 4 Køge Vandværk... 7 Lellinge vandværk Ejby Vandværk Spanager Kildeplads HOFOR St. Salby Kildeplads (Vandværket Lyngen) Højstrupgård Vandværk Referencer Bilag Bilag

4 Indledning Kortlægningsområdet Køge er beliggende i et kombineret by- og landområde med Køge, Ejby, Lellinge og Vemmedrup som de største byer. Til trods for at det officielle navn fra Naturstyrelsen til den geografiske afgrænsning er Køge Kortlægningsområde benævnes det Køge Midt i denne handleplan, da den geografisk er beliggende mellem 3 andre kortlægningsområder Køge Syd mod syd, Slimminge mod vest og det nordligere Solrød-Skensved-Havdrup i Køge Kommune. Området gennemstrømmes af Køge Å og er endvidere karakteriseret ved et stort skovområde (Lellinge Frihed og Åshøje Overdrev) i den sydlige del af området og flere mindre skovområder omkring Køge Å. I den nordlige del findes et større sammenhængende landbrugsområde. 4

5 Drikkevandet indvindes fra kalkmagasinet som er dækket af 1-40 meter kvartære lerlag og er således særdeles sårbare flere steder. Indvindingen består af 3 vandværker og 6 kildepladser: Køge Vandværk indvinder ca. 1,6 mio. m 3 vand om året fordelt på 3 kildepladser, Ejby Vandværk indvinder m 3 /år, Lellinge Vandværk indvinder m 3 /år, St. Salby Kildeplads indvinder m 3 /år, Spanager Kildeplads under HOFOR indvinder m 3 /år, og Højstrupgård kildeplads indvinder m 3 /år. Der er tidligere fundet pesticidrester i enkelte boringer, og grundvandet er generelt sårbart over for forurening med miljøfremmede stoffer og nikkel, da vandet indvindes fra kalklag, der ligger tæt ved jordoverfladen. Der indvindes tilsammen m 3 /år, hvilket svarer til knap 2,4% af den samlede vandvindingsmængde i Region Sjælland på 107 mio. m 3 /år. Der er ikke mange forurenede lokaliteter i og omkring Køge Midt, som er beliggende umiddelbart nordvest for Køge By. Det skal i den forbindelse bemærkes, at handleplanen som udgangspunkt kun medtager lokaliteter med forurening, som kan udgøre en høj eller kritisk grundvandsvandsrisiko, f.eks. klorerede opløsningsmidler, benzin eller pesticider. Lokaliteter med øvrige forureninger, f.eks. tung olie, er som udgangspunkt ikke medtaget i handleplanen, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Drift af etablerede afværgeanlæg er heller ikke omfattet af handleplanen. Indsatsen overfor perfluorerede stoffer, PFAS/PFOS er kun medtaget når der konkret vurderes at være en risiko for drikkevandsforurening pga. de aktiviteter, der er foregået, og de ligger inden for indvindingsområder. Pesticidindsatsen er medtaget dels som en opsporende indsats i forhold til eventuelt aktuelt problem i en vandforsyning, hvor den skønnes forårsaget af en pesticidpunktkilde /11/, dels som forebyggende indsats ved at gennemføre undersøgelser på ejendomme med maskinstationslignende aktiviteter. Erfaringen fra andre områder viser at ca. hvert 10. landbrug har haft maskinstationslignende aktiviteter når det handler om pesticidhåndteringsmønster- og mængder /3/. Det er tanken at man med besigtigelser og interviews på relevante landbrug vil opnå forståelse for det tidligere pesticidsprøjtemønster og arbejdsgange i de konkrete områder. På den måde kan man udvælge hvilke landbrug og godser, der skal undersøges ved prøvetagning i den forebyggende pesticidindsats. Vurdering af grundvandsrisiko for de allerede undersøgte lokaliteter er sket ved hjælp af JAGG og flux betragtninger, som bruges til at foretage et realistisk skøn over risikoen baseret på stoftransport i forhold til de aktuelle indvindinger. Beregningerne viser generelt, at hovedparten af de konstaterede forureninger kun udgør en begrænset risiko for indvindingen i området. 5

6 Køge Vandværk 6

7 Køge Vandværk Køge vandværk modtager råvand (tilladelse på m 3 /pr) fra 3 kildepladser: Åshøj-Boholte Kildeplads, Køge Å Kildeplads og Åshøj-Svansbjerg Kildeplads. Vandværket råder over i alt 52 boringer, hvoraf de 11 er aktive og 41 er enten sløjfet, undersøgelsesboringer eller pejleboringer. Åshøj-Boholte Kildeplads har en indvindingstilladelse på m 3 /år med boringerne DGU nr og Køge Å Kildeplads har en indvindingstilladelse på m 3 /år med boringerne DGU nr , , , , , , Åshøj- Svansbjerg Kildeplads har en indvindingstilladelse på m 3 /år med boringerne DGU nr , og Bortset fra en enkelt boring (boring ) indvinder alle fra kalken. Boringerne er mellem 22 og 63 meter dybe. Geologien ved Køge Å kildeplads, Åshøj Boholte kildeplads og Åshøj-Svansbjerg kildeplads er illustreret her: 7

8 Grundvandsmagasinet ved Køge Å er beliggende i bryozokalk overlejret af tynde vekslende lag bestående af grus, sand, moræneler og tørv. Tykkelsen af de kvartære lerlag ved kildepladsen varierer fra ganske tynde lerlag og op til ca. 10 meter. I den vestlige del af kildepladsen er der slet ikke fundet ler. Grundvandsmagasinet ved de 2 andre kildepladser er også beliggende i bryozokalk overlejret af grus og lerlag. Tykkelsen af det kvartære lerlag på kildepladserne varierer fra 10 til 40 meter. Grundvandet i boringerne langs Køge Å er oxideret og har forhøjet indhold af sulfat, klorid og nikkel. Nikkelindholdet er højt, der er fundet en nikkelkoncentration på 23 µg/l i boring (2001). På Åshøj-Boholte Kildeplads er vandet svagt reduceret med lavt indhold af sulfat og nikkel samt lettere forhøjet indhold af klorid. Der er i 2001 fundet BAM i begge boringer, dog under grænseværdien. Åshøj-Svansbjerg Kildeplads er opstartet i juli Grundvandet på kildepladsen er svagt reduceret og har et lavt indhold af klorid, sulfat og nikkel. Der her i 2016 er fundet pesticidet bentazon i boring Endvidere er der her i 2016 i boring fundet indhold af de klorerede opløsningsmidler trichlorethen og tetrachlorethen under grænseværdien. Forureningssager Der er ikke konstateret forurening med pesticider chlorerede opløsningsmidler, alifatiske kulbrinter eller aromatiske kulbrinter over Miljøstyrelsens grundvandskriterier /4/. Derimod er der ved tidligere analyser konstateret spor af pesticider i 4 boringer som kan indikere pesticidpunktkilder /6/, men hvor niveauet efterfølgende er under detektionsgrænsen: DGU nr (i 2004: 0,017 µg/l terbutylazin-hydroxy; 0,015 µg/l Atrazin-hydroxy), (i 2007: 0,014 µg/l BAM); (i 2002: 0,65 µg/l BAM); (i 2009: 0,022 µg/l BAM). Der er således ikke konstateret nogen kraftige pesticidforurening i vandforsyningen, der indikerer en pesticidpunktkilde. Derfor fokuseret i stedet på den forebyggende pesticidopsporing. Der er 7 lokaliteter i nærheden af indvindingsomlandet, der har aktiviteter der potentielt kan have anvendt perfluorerede stoffer, PFAS: Overdrevsvejen 26 ( , metalkonstruktioner), Ringstedvej 19 ( , autolakering), Salbyvej 205B ( , fyld, bil skrot), Oldestræde 8 ( , Losseplads), Åshøjvej 5 ( , maskinindustri, fræsning, lakering). Dog er der helt konkret ikke dokumentation for at der har været anvendt eller deponeret PFAS så risikoen for forurening vurderes at være lav /5/. Oldestræde 8 og Åshøjvej 5 anbefales dog undersøgt alligevel, da Oldestræde 8 er en større losseplads med generel stor grundvandsrisiko og Åshøjvej 5 ligger tæt på en konstateret forurening med klorerede opløsningsmidler i DGU Lokaliteterne Ringstedvej 19 og Byleddet 66 står på venteliste for videregående undersøgelse, men udgør ikke en aktuel risiko for vandforsyningen og prioriteres derfor ikke. Derfor er den anbefalede indsats undersøgelse af Oldestræde 8 og Åshøjvej 5 samt den forebyggende pesticidopsporing. 8

9 Handleplan med evt. beregnet påvirkning fra forurenede grunde i indvindingsoplandet: Lok.nr. Adresse Stof Usikkerhedskorrigeret koncentration (µg/l) i indvinding uden nedbrydning (grænseværdi i parentes) Forebyggende Landbrug Pesticider Afventer undersøgelser pesticidindsats Åshøjvej 5 Klorerede Afventer undersøgelser opløsningsmidler, PFAS Oldestræde 8 Lossepladsperkolat, Afventer undersøgelser PFAS Ringstedvej 19 TCE/ PFAS 0,001 µ/l Byleddet 66 Cyanid AMBA Over GV % af GV 1-10% af GV Under 1% af GV 0,006 µg/l 0,00007 µg/l 9

10 Lellinge vandværk 10

11 Lellinge vandværk Lellinge Vandværk er beliggende på en indhegnet grund i et villakvarter midt i byen. Vandværket har tilladelse til at indvinde m 3 om året. Vandværkets indvinding foregår fra 2 boringer, der begge indvinder grundvand fra kalken. Den ene boring (DGU nr ) er fra 1968 og er 74 meter dyb. Den anden boring (DGU nr ) er fra 1974 og er 48 meter dyb. Grundvandsmagasinet ved Lellinge Vandværk er beliggende i bryozokalk. Over bryozokalken ligger et kvartært lag bestående af et 1-5 meter tykt lerlag underlejret af et sand-/gruslag af 1-4 meters tykkelse. Sand-/gruslaget er underlejret af et 6-8 meter tykt lerlag. Grundvandet er af god kvalitet. Vandet er reduceret med lavt indhold af sulfat og klorid. Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i vandet. Der er ingen indikationer på at vandet er påvirket af pesticidpunktkilder /3/. Forureningssager: Der er ingen forureningssager på venteliste til undersøgelse eller afværge og kun en lokalitet (Overdrevsvejen 26, ) som fremgår af listen over virksomheder der potentielt har anvendt perfluorerede stoffer, PFAS /5/. Men dette er en fremstillingsvirksomhed til metalkonstruktioner og vurderes konkret ikke umiddelbart at have anvendt PFAS/PFOS. Der er ikke konstateret indhold af alifatiske kulbrinter, aromatiske kulbrinter, pesticider, chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskriterier /4/. Derfor er eneste indsats i handleplanen den forebyggende pesticidopsporing. Handleplan med evt. beregnet påvirkning fra forurenede grunde i indvindingsoplandet: Lok.nr. Adresse Stof Usikkerhedskorrigeret koncentration (µg/l) i indvinding uden nedbrydning (grænseværdi i parentes) Forebyggende pesticidindsats Landbrug 10 landbrug x 10% pesticider Over GV % af GV 1-10% af GV Under 1% af GV Afventer undersøgelser 11

12 Ejby Vandværk 12

13 Ejby Vandværk Ejby vandværk indvindinger fra eget vandværk og har en indvindingstilladelse på m 3 /år og består af boringerne DGU nr , , , , Forureningssager: Ejbyvej 37B er på venteliste til videregående undersøgelse af MTBE/benzen forurening, da det vurderes at den kan udgøre en risiko for vandforsyningen i området. Der skal gennemføres afgrænsende undersøgelser på Dådyrvej 9, pga. en kraftig fyringsolieforurening. Lokaliteten Vejareal ud for Ejbyvej 80 udgør ved en konkret flux beregning ikke en aktuel risiko for vandforsyningsboringer og prioriteres derfor ikke til videregående undersøgelse i denne handleplan. Forureningen ved Ejbyvej 44 udgør en trussel for drikkevandskvaliteten og afværges for chlorerede opløsningsmidler efter kommunalt påbud, så regionens indsats er reduceret til en dieselforurening, der konkret ikke vurderes at udgøre en risiko for vandforsyningen i området /5/. Der er i en årrække frem til 2009 konstateret MTBE i en tidligere vandværksboring (tidl. Ejby Kildeplads DGU nr ) på 0,025 µg/l. Efter 2010 har koncentrationen af MTBE været under en nyere detektionsgrænse på <0,1 µg/l, så derfor kendes udviklingen ikke, og boringen anvendes ikke til almen vandforsyning. Derfor bliver anbefalingen til handling at såfremt Vandværk eller Kommune opdager at koncentrationen stiger må sagen revurderes i samråd med Køge Kommune. Der findes oplysninger om at følgende lokaliteter syd for indvindingsområdet potentielt kan have anvendt perfluorerede stoffer PFAS: Ejbyvej 105/Spanagervej 6 ( , Grusgrav, mørtelfabrik), Spanagervej 14A-F ( , Losseplads). Men efter en konkret vurdering skønnes det ikke sandsynligt at de har anvendt PFAS /5/. Der er ikke konstateret indhold af alifatiske kulbrinter, aromatiske kulbrinter, pesticider, chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskriterier /4/. Derfor er den anbefalede indsats i handleplanen den forebyggende pesticidopsporing sammen med videregående undersøgelse af Dådyrvej 9 og Ejbyvej 37b. Handleplan med evt. beregnet påvirkning fra forurenede grunde i indvindingsoplandet: Lok.nr. Adresse Stof Usikkerhedskorrigeret koncentration (µg/l) i indvinding uden nedbrydning (grænseværdi i parentes) Forebyggende Landbrug Pesticider Afventer undersøgelser pesticidindsats Vejareal udfor Benzen 0,002 ug/l Ejbyvej Dådyrvej 9 Fyringsolie 7 µg/l Ejbyvej 44 Dieselolie TCE/VC Ejbyvej 37b Olie MTBE Benzen Over GV % af GV 1-10% af GV Under 1% af GV 0,2 µg/l 50 µg/l frivillig 28 µg/l 3,2 µg/l 1,4 µg/l 13

14 Spanager Kildeplads 14

15 Spanager Kildeplads HOFOR Indvindingstilladelse: m 3 /år. DGU nr , , , , , , , , Der er pt. ingen forureningssager på venteliste til undersøgelse eller afværge og ingen potentielle sager med virksomheder der har anvendt perfluorerede stoffer, PFAS sager /5/. Der er ikke konstateret indhold af alifatiske kulbrinter, aromatiske kulbrinter, pesticider, chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskriterier. Der forslås derfor kun forebyggende pesticidopsporing i handleplanen. Handleplan med evt. beregnet påvirkning fra forurenede grunde i indvindingsoplandet: Lok.nr. Adresse Stof Usikkerhedskorrigeret koncentration (µg/l) i indvinding uden nedbrydning (grænseværdi i parentes) Forebyggende pesticidindsats Landbrug 10 landbrug x 10% pesticider Afventer undersøgelser Over GV % af GV 1-10% af GV Under 1% af GV 15

16 St. Salby Kildeplads 16

17 St. Salby Kildeplads (Vandværket( Lyngen) Ved den nordøstlige grænse til Køge Midt ligger to boringer (DGU nr og ) med en indvindingstilladelse til m 3 /år, der hører til Salby kildeplads under Vandværket Lyngen. Der er pt. ingen forureningssager på venteliste til undersøgelse eller afværge og ingen potentielle sager med virksomheder der har anvendt perfluorerede stoffer, PFAS sager /5/. Der er ikke konstateret indhold af alifatiske kulbrinter, aromatiske kulbrinter, pesticider, chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskriterier. Der foreslås derfor kun forebyggende pesticidopsporing. Handleplan med evt. beregnet påvirkning fra forurenede grunde i indvindingsoplandet: Lok.nr. Adresse Stof Usikkerhedskorrigeret koncentration (µg/l) i indvinding uden nedbrydning (grænseværdi i parentes) Forebyggende pesticidindsats Landbrug 10 landbrug x 10% pesticider Afventer undersøgelser Ejbyvej 44 Dieselolie TCE/VC Over GV % af GV 1-10% af GV Under 1% af GV 0,2 µg/l 50 µg/l frivillig 17

18 Højstrupgård Vandværk 18

19 Højstrupgård Vandværk Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 /år og indvinder fra DGU nr , og Der er pt. ingen forureningssager på venteliste til undersøgelse eller afværge og ingen potentielle sager med virksomheder der har anvendt perfluorerede stoffer, PFAS sager /5/. Der er ikke konstateret indhold af alifatiske kulbrinter, aromatiske kulbrinter, pesticider, chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskriterier. Der foreslås derfor kun forebyggende pesticidopsporing. Handleplan med evt. beregnet påvirkning fra forurenede grunde i indvindingsoplandet: Lok.nr. Adresse Stof Usikkerhedskorrigeret koncentration (µg/l) i indvinding uden nedbrydning (grænseværdi i parentes) Forebyggende pesticidindsats Landbrug 10 landbrug x 10% pesticider Afventer undersøgelser Over GV % af GV 1-10% af GV Under 1% af GV 19

20 Referencer /1/ Roskilde Amt, Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Køge Lellinge og Åshøj /2/ Naturstyrelsen afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 /3/ Region Sjælland, Input til Pesticidstrategi, Orbicon. /4/ GEUS Jupiter database /5/ Region Sjælland GeoEnviron forureningsdatabase /6/ Miljøstyrelsen Rapport. Skelnen mellem pesticidkilder 20

21 Bilag 1 Estimeret økonomi og tidshorisont for handleplanen 21

22 Handleplan for Køge Indledende indsats Videregående indsats Område og indsats Stof Aktør Økonomi (mio.kr) ,10 0,50 2,20 1,75 2,25 3,25 1,50 Køge Vandværk Køge Åshøj Svansbjerg kpl, Åshøj-Boholte kpl. og Køge Å kpl. Oldestræde 8, losseplads Lossepladsperkolat RS 0,30 Dådyrvej 9 Fyringsolie RS 0,30 Eventuel Indledende undersøgelse Eventuel videregående undersøgelse RS 0,50 0,50 Eventuel afværge RS 0,50 0,50 Lellinge Vandværk Eventuel Indledende undersøgelse Eventuel videregående undersøgelse Eventuel afværge Spanager Kildeplads HOFOR Eventuel Indledende undersøgelse Eventuel videregående undersøgelse Eventuel afværge Ejby vandværk, Ejby kildeplads-hofor, Højstrupgaard kildeplads MTBE Forurening i vandværksoring DGU MTBE Monitering MTBE KK/VV Evt. senere opsporing af MTBE kilde MTBE RS Ejbyvej 37B MTBE/Benzin RS 0,50 0,50 Eventuel Indledende undersøgelse Eventuel videregående undersøgelse RS Eventuel afværge RS 0,50 0,50 0,50 1,50 Salby Kildeplads, Lyngen Vandværk Eventuel Indledende undersøgelse Eventuel videregående undersøgelse Eventuel afværge Opsøgning af ikke kendte maskinstationer og maskinstationslignende virksomheder * Interviews og historik på 300 lokaliteter Pesticider RS 1,20 Indledende undersøgelser på 30 lokaliteter Pesticider RS 0,75 0,50 Videregående undersøgelse på 3 lokaliteter Pesticider RS 0,75 0,75 Afværge på 1 lokalitet Pesticider RS 0,50 1,50 *Groft estimat baseret på optælling i mapinfo Fordeling af indsatsen Eksterne udgifter (mio.kr.) Pesticider - Indledende indsats Opsporing af punktkilder til påvist grundvandsforurening - Forebyggende indsats i hele området ved undersøgelse af maskinstationer 2,45 Pesticider - Videregående indsats Videregående pesticidundersøgelser 1,50 Eventuel oprensning (stor usikkerhed på beløb, da antallet af sager er usikkert) 2,00 Øvrige stoffer - Videregående indsats Videregående undersøgelser: 2,60 Afværge 4,00 I alt 12,6 Tidshorisont

23 Bilag 2 Fund af pesticider, med indikationer på pesticidpunktkilder 23

24 24

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Handleplan for Øerne. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Handleplan for Øerne. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven Handleplan for Øerne Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven 26-10 2016 Resumé Forureningstilstanden i grundvandsområderne, betegnet Øerne omfatter Sejerø, Orø, Omø,

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Handleplan for NV-Lolland. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Handleplan for NV-Lolland. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven Handleplan for NV-Lolland Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven 26-10-2016 1 Resume af handleplan for NV-Lolland 2 Indhold Resume af handleplan 2 Indledning 4 Indsats

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Køge, Lellinge og Åshøj Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Køge, Lellinge og Åshøj Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Køge, Lellinge og Åshøj Vandværker Udgivet af: Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning Tekst, figurer og foto: Grundvandsafdelingen Kort: Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

SOLVARMEANLÆG VED HAVDRUP

SOLVARMEANLÆG VED HAVDRUP Til Solrød Kommune Dokumenttype Grundvandsredegørelse Dato December, 2015 SOLVARMEANLÆG VED HAVDRUP GRUNDVANDSREDEGØRELSE EFTER VAND- PLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 GRUNDVANDSREDEGØRELSE EFTER VANDPLANERNES

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Veflinge Vandværk. Notat

Veflinge Vandværk. Notat Veflinge Vandværk Notat Forfatter: Teknik-, Erhverv og Kultur Revideret den 23. marts 2017 Indhold 1.0 Resumé... 2 2.0 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.... 4 2.1 Om blanding/fortynding... 4 2.2 Miljøstyrelsens

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

Geologisk-, hydrogeologiskog

Geologisk-, hydrogeologiskog Detailkortlægning af Solhøj Kildeplads Opland Geologisk-, hydrogeologiskog geo- og grundvandskemisk kortlægning Resumé ROSKILDE AMT December 2002 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Søndersø Indsatsområde

Søndersø Indsatsområde INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Søndersø Indsatsområde Oktober 2009 Udarbejdet i samarbejde mellem: Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner Rekvirenter Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur, e-mail: Benpost@furesoe.dk

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af kildepladser

Bilag 1 Gennemgang af kildepladser Bilag 1 Gennemgang af kildepladser Indholdsfortegnelse Ermelunden og Galopbanen kildepladser...2 Bregnegården Kildeplads... 12 Kildeskoven Kildeplads... 21 Lyngby kildeplads... 29 Dybendal kildeplads...

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Bynær vandindvinding Et praktisk eksempel Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Disposition Forureningsudvikling, planlægning og tilladelser Ny Bagsværd kildeplads og vandværk Driftserfaringer

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland BILAG 3 Bilag 1. Region 3 Midt s kortlægning af forurenede grunde Region Midt har pr. 3/7 2017 oplyst følgende status for de kortlagte jordforureninger: Lokaliteter, hvor det skal undersøges, Lokaliteternes

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere