Formandens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning."

Transkript

1 Referat af den 37. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2007 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Torben Hansen blev valgt til dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. vedtægterne. Stemmetællere blev valgt. Tilstede var 44 stemmeberettigede. B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formandens beretning. Der er nu igen gået et år siden sidste generalforsamling, og dette er den 37. ordinære generalforsamling Det har været et år hvor der ikke har været den helt store aktivitet. Der er stadig mange, der ikke er klar over at der er regler for farvevalg. Det skal være jordfarver. Samtidig er der stadig en del, der ikke har fået fjernet ulovlige tilbygninger og overdækninger.jeg ved godt at det er en gentagelse men der er stadig mange der ikke ved hvad deklarationen betyder. Fastelavn. Vi har igen i år gennemført vores eneste fællesarrangement, nemlig fastelavnsfesten med tøndeslagning for børn og voksne, og det er dejligt at se så mange møde op med børn, børnebørn og forældre selv om vejret kan være en blandet fornøjelse. Bestyrelsen vil fortsætte med denne gode tradition, selv om vejret ikke altid er med os, og vi håber at beboerne fortsat bakker bestyrelsen op om aktiviteten. Legepladsen. Vi håber på at vi med tiden også kan få penge til at bygge den store legeplads om så den kan blive sikret for fald, men det er en stor omkostning og den er ikke ulovlig p.t. men gammeldags, så vi må spare penge sammen til den. Vi satser på at få udskiftet nogle af de små legeredskaber på den lille legeplads. Der må hentes sand frem til 15. maj 2007 Hvorfor kan man ikke få hundeejerne til at lufte deres løse hunde andre steder end på fællesarealet og holde dem i snor når de er der? Fællesveje og fortov. Vi er igen kommet gennem vinteren uden de store udgifter til snerydning og saltning. Vores fortove kan ikke holde til at man parkerer på dem. Hvad biler angår vil vi henstille at der parkeres på p-pladser og indkørsler og ikke på fortove og vendepladser.

2 Det med bilparkering hvor står det? Det står i vores DEKLARATION paragraf 9.Parkering. Parkering må, bortset fra parkering på de hertil indrettet pladser på de enkelte parceller, kun finde sted på den del af vejarealet, der er udlagt hertil, så simpelt er det. Al anden parkering med undtagelse af almindelig af og pålæsning og lignende er forbudt. Vi skal samtidig gøre opmærksom på at køretøjer over 3500 kg samt Campingvogne ikke er tilladt at parkere i bebyggelsen. Da parkeringsreglerne står i den tinglyste deklaration er disse ikke skiltet på vejene. Der er tale om privatvej, og bestyrelsen har påtaleretten. Bestyrelsen henstiller at man overholder reglerne, således at gæster henvises til parkeringsbåsene, medens egne biler parkeres i egen indkørsel. Dette er væsentligt idet der efterhånden er flere og flere, der anskaffer 2 biler, som der også skal være plads til i egen indkørsel. Parkering gentagelse: Bekendtgørelse om parkering i Glostrup Politikreds: I medfør af færdselslovens 92, stk. 1 har de seks kommuner i Glostrup Politikreds, Albertslund,Brøndby,Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk med samtykke af Glostrup Politi udstedt lokal bekendtgørelse gældende for parkering på kommunale og private fællesveje samt parkeringspladser og lignende i de respektive kommuner: 1 : Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende, påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkere i tidsrummet kl medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser. Udenfor de nævnte steder med særlig afmærkning må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst kg dog parkeres i indtil 24 timer. 2 : For overtrædelse af denne politibekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af færdselslovens : Bekendtgørelserne trådte i kraft i henholdsvis 2002 og POLITIMESTEREN I GLOSTRUP, den 19. juli 2004 Jørgen Bro, Politimester. Fællesantenne Man skal være opmærksom på at er der nogle der har problemer med signaler til fjernsynet kan det være at TDC montøren skal ned i krybekælderen og skifte kabel eller relæer det kan være et andet sted i rækken end hos dem det er galt med så skal man give montøren adgang til kælderen ifølge deklarationens paragraf 4 Antenne. Vi har vores egen hjemmeside som hedder Men inden du kan komme ind på siden skal du først ind og oprettes på Det er en flot side,så brug den. NB: de mailadresser der står på hjemmesiden om bestyrelsen er forkerte dem skal vebmasteren se at få rettet Vi har konstateret, at der flere steder er sat tv-antenner/paraboler op. Derfor skal vi henlede

3 opmærksomheden på, at dette ikke er tilladt iflg. den tinglyste deklarations 4, der alene tillader fællesantenneanlæg. Det er stadig således at har man fejl på tv nettet skal man selv ringe til TDC fejlkontor for at melde fejlen og ikke til bestyrelsen. Fejlkontoret hartlf Fællesanliggende Som nogle sikkert har bemærket er de nummerskilte som står ude ved stamvejen blevet efterset og dem der var ulæselige er blevet udskiftet. Med disse ord vil jeg gerne takke bestyrelsen og foreningens medlemmer for året der gået, og håber at vi får endnu et godt år TAK! Kommentarer til formandens beretning: Erik Christensen (18): Kære formand kommunikation mangler hvad med hjemmesiden. Du har ikke snakket om kloaker o.s.v, og hvad laver man uden for eget område, hvad laver de f. eks med nye parkeringspladser. Vi er da nysgerrige. Skriv dog på hjemmesiden. Formanden: Korrekt, jeg får heller ikke noget at vide. Man har lagt nye strømper ind i kloakkerne. Lastbilerne er væk fra Vivo, det har jeg også set. Gå selv til webmaster om ting af interesse. Det er alles side, ikke kun bestyrelsens. I min mappe har jeg ting der ikke er lagt ind på siden. Dirigenten: Hjemmesiden er ikke bedre end brugerne! Harvig: Jeg taler med webmaster, der ikke er her i aften, om redigering af hjemmesiden. De anførte adresser skal rettes. Hilmer Jørgensen (188): Havde først beregnet at sige noget under eventuelt. Men man ku jo også godt på hjemmesiden sige at vi fra i dag får ny belysning på alle veje. Det store arbejde ved sydskellet om hovedkloaken. Borehuller for at finde ud af kloakkens tilstand. Også at bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra aplusarrownet i forb. m. telefoni og Internet. Hvorfor ikke orientere os om dette og flere andre ting. God beretning som mangler flere væsentlige punkter. Dirigenten: Vi kom langt omkring, Harvig: Jeg troede kun det var mig og bestyrelsen, der fik brochuren fra Arrownet i sidste uge M.h.t. huller havde det været på sin plads om bestyrelsen havde fået en melding. De små huller er for tage jordprøver, ikke for at konstatere kloakkens tilstand. Vi er alle irriteret over arbejdet. De nedlagte strømper er ikke uden problemer. Ove Nielsen (35): Det er meget godt dirigenten siger, at man kan henvende sig til bestyrelsen, men hvad hjælper det når formanden ikke svarer på det, man spørger om. Fliser i indkørslen ligger som de skal, trailer på parkeringsplads vedrører ikke foreningen siger formanden. Da vi på vejen ved VIVO ville have at vide hvem blev væk fra mødet med kommunen, det gjorde foreningen. Formanden: Fliserne ligger ikke for højt. VIVO sagen. Kommunen har på intet tidspunkt inviteret os til noget møde. Anhængeren og parkeringspladsen har foreningen intet med at gøre. Du kan gå til politiet, det er ejeren der skal påtale. Fortovet ved VIVO har vi intet med at gøre. Ring selv til dem der ejer traileren.

4 Harvig: Containersagen. Da den stod på stamvejen rettede vi henvendelse til politiet og da der stod 6 små vogne ny henvendelse til politiet og i begge tilfælde blev det ulovligt parkerede fjernet. Bestyrelsen har ikke pligt til at påtale ting udenfor området. Bestyrelsen vil gerne hjælpe, men sagen skal være relevant. Herefter blev beretningen vedtaget. C. Regnskab og revisionsprotokol. Kasserer Arenth Harvig redegjorde for de enkelte poster i regnskabet, der viser 5 ejerskifter i årets løb. Dirigenten oplæste revisionspåtegningen til regnskabet. Regnskabet herefter godkendt. D. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, hvorefter vi går over til kvartalsvis betaling af kontingentet. Harvig redegjorde for årsagen. Steen Jørgensen 426: Ingen kritik for ændringen men jeg gør opmærksom på at med ændringen skal opkrævningen herefter være kvartalsvis, og det ku jo godt være at man senere skal ændre til halvårsvis igen. Der er en smule uklarhed. Harvig: Korrekt at formuleringen er praktisk uklar, men for indeværende kalenderår har vi betalt ½ 1. maj medens rest deles op over tre gange. Og fra 2008 betales over 4 gange. En korrektion vil altid være tidsforskudt. Formanden: Det eneste, der ændres er at bestyrelsen nu kan bestemme, at vi skal betale over 4 gange. Hilmar Jørgensen 188: Jeg er for forslaget, men der mangler lidt teknik, hvordan skal vi betale, får vi 4 girokort, kan man evt. betale forud? Harvig: Der er tale om både kontingent og TDC bidrag. De få der endnu ikke er med i PBS vil få 4 girokort. Du er altid velkommen til at betale for hele året og renter scorer foreningen!! Forslaget blev herefter vedtaget med 42 ja, 1 nej og 1 ikke stemt. (Iflg. vedtægterne skal mindst 29 stemme for) Dirigenten: Udsend den nye vedtægt til alle medlemmer, og også til mig. E. Fastsættelse af kontingent. Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet, der indeholder uændret kontingent. Budgettet blev herefter vedtaget. F. Valg af formand, næstformand eller kasserer. På valg næstformand Gert Petersen og kasserer Arenth Harvig, der begge modtog genvalg G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg suppleant Hilmar Jørgensen, som på forhånd har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Hilmar Jørgensen(188): Underligt at jeg, der altid har været den flittigste på talerstolen, som suppleant aldrig har været indkaldt til bestyrelsesmøde, også uden stemmeret.

5 Mit forslag er derfor, at suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne for at være orienteret. Dirigenten: Hvem melder sig frivilligt, vi skal have valgt en ny suppleant, det ku jo også godt være en dame. Larmende tavshed fra salen. Herefter trak Hilmar Jørgensen (188) sin opsigelse tilbage og blev valgt med akklamation! H. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg revisor Steen Jørgensen(426) og revisorsuppleant Verner Johansen(64), der begge modtog genvalg. I. Eventuelt. Holger Christensen 228: Spørgsmål til hver anden af grundejerne. Problemer med renovering af brønddæksler. Spurgte bestyrelsen, hvis svar blæste i vinden. Kloakservice kom og renoverede regnvandsbrønden. Forsikringen betalte, med en selvrisiko på kr. 500,-. Så sker der det at 6 uger senere blev alt spulet og vandet steg til top i mit og naboens toilet. Henvendelse til kommunen, der sagde at det skal I selv klare. Kommunen sendte en regning på kr ,- til deling, men alligevel blev regningen slugt af kommunen! Spørgsmål til bestyrelsen: hvem skal gøre hvad? Formanden: Deklaration B. Grundejer skal vedligeholde og dele udgifter. Tagvand og tagrender hænger på den enkelte grundejer. (her mistede referenten evnen til at følge med i detaljer omkring kloakkerne, desværre) Ove Nielsen, 35: De rør der ligger i din jord skal du selv eller dit forsikringsselskab betale. Hilmar Jørgensen 188: Denne gang ønskes til referat: Angående Vestfest, jeg er af den opfattelse, at det ikke er alle, der ved hvad der drejer sig om, men der er tale om VIVO. Jeg vil gerne høre fra naboerne om støj fra de nye festlokaler. Kan vi få fikset lidt materiale om, hvad vi i foreningen ejer i fællesskab. Fiberkabler bliver muligvis lagt ind, kan vi i givet fald få enkelt abonnement? Gert Petersen: Mig bekendt er Søndertoften p.t. ved at få et anlæg, der er nøjagtig lig med vort. Fiberkabler er endnu for dyre for vort område. Vedr. den nye brochure om Internet/telefoni. Dette vil kræve en modtagemast, der direkte skal ku ses fra Hovemasten (en udgift for os, ca. kr ,-) og der er alene tale om Internet og telefoni. Formanden: I sidste års beretning under fællesantenner bemærkede jeg at vi ingen problemer har haft med vort anlæg, der tilbyder al den teknik, vi kan ønske os. Hilmar Jørgensen 188: Der står en mast i Hove, som kan ses herfra. Jeg synes, at bestyrelsen giver os en ualmindelig dårlig information, stram jer lidt an!! Steen Jørgensen: Jeg har også fået slig et brochuremateriale, der handler om Internet og telefoni. Der vil komme tonsvis af nye tiltag og det er urimeligt at forlange, at bestyrelsen skal videregive al den slags dagen efter ankomst. I den tinglyste deklarationen er fastlagt, at vi alle har pligt til at deltage i fællesantennen. Gå ind på nettet under trådløs telefoni. Lad os blive ved det vi har i dag! Harvig: Hvorfor sende ud til nogle få. Det modtagne materiale forekommer uprofessionelt. Vi skal naturligvis kigge på alt, men det materiel vi fik i 1987 har virket fortrinligt. Erik Jensen 150: Takke Hilmar for at tage en periode til, det koster at melde sig! Jeg mener at suppleanten skal følge med i alle bestyrelsesmøder! Ingen yderligere kommentarer, hvorefter formanden takkede for god ro og orden - allerede kl !! Dirigent: Torben Hansen, sign. Referent: Ib Hansen, sign.

6 Grundejerforeningens bestyrelse: Formand Steen Larsen Højgårdstoften Næstformand Gert Petersen Højgårdstoften Kasserer Arenth Harvig Højgårdstoften Bestyrelsesmedlem Mogens Petersen Højgårdstoften Bestyrelsesmedlem Ib Hansen Højgårdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs Referat af 45. ordinære genera lforsa rn I i ng G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften Side 1 af 6 20-04-2ALs Referat af den 45. ordinaere generalfcrsamling afholdt den 14. april 2015 i Kulturcentrets A

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere