Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak"

Transkript

1 Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og zonestatus 3 Lokalplanområdets anvendelse 4 Udstykninger 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Ledningsanlæg 7 Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 8 Ubebygge arealer 9 Områdets vedligeholdelse 10 Dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen 11 Ophævelse af byplanvedtægt Kortbilag 1 - Oversigtskort Kortbilag 2 - Vej- og udstykningsplan Kortbilag 3 - Vejnavn- og husnummerforslag

3 Redegørelse Baggrunden for lokalplanen. I forslag til lokalplan stod der følgende: "Flere gange i løbet af de sidste år er det blevet foreslået, at der etableres en større legeplads i Klitmøller byområde. Der er blevet foreslået mange placeringer, men efter behandling i bl.a. Borger- og Handelsstandsforeningen er man blevet enige om at pege på en enkelt placering. Den valgte placering ligger tæt ved Havglimts udmunding i Ørhagevej, som ligeledes er foreslået reguleret. Desuden har der været fremsat ønske om at søge Pinbak lukket for gennemkørende trafik, samt at ændre områderne øst for Kalles Mark fra sommerhusområde til helårsområde. Da der er tale om etablering af en større legeplads, med en mængde forskellige aktiviteter, samt væsentlige vejreguleringer og evt. zoneændring har Teknisk udvalg besluttet, at der udarbejdes en lokalplan, der indeholder bestemmelser om alle disse forhold". \ offentlighedsfasen indkom flere indsigelser og bemærkninger. Mange hævdede, at en legeplads som skitseret i lokalplanforslaget ville tiltrække ikke blot byens børn og unge, men også turisternes børn og unge, samt voksne. Man forestillede sig, at legepladsen i perioder kunne fungere som campingplads, bl.a. for autocampere/surfere og at "aktiviteten" ville foregå såvel om dagen som om aftenen og om natten. Legepladsen ville derfor blive en gene for omkringboende. Der blev herefter optaget forhandling med de implicerede parter, og der blev. bl.a. gjort et forsøg med at skabe enighed om en legeplads for små-børn, men indsigerne fastholdt en afvisende holdning for legeplads på omtalte sted. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at udtage legeplads-muligheden af lokalplanen og gennemføre resten af planen med visse små-justeringer. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Ifølge byplanvedtægt nr. 6 for Klitmøller er der indenfor lokalplanområdet udlagt et større friareal, ligesom de påtænkte vejreguleringer tydeligt fremgår. Byplanvedtægten er stadig gældende i områder, hvor der endnu ikke er udarbejdet lokalplan, men den ophæves ved endelig godkendelse af denne lokalplan, men kun indenfor området omfattet af lokalplanen.

4 Kommuneplanen for Hanstholm kommune har følgende bestemmelser for områderne benævnt B 2, B 7 og S 8, hvor nærværende lokalplan udgør mindre dele. "B 2 Boligområde Området er byzone og kan anvendes til åben lav helårsbeboelse. 10% af området udlægges som friareal". Desuden berører lokalplanen området benævnt B 7, som strækker sig langs Ørhagevej. Dette område er byzone, og kan anvendes til helårsbeboelse, både aben-lav og tæt-lav. "B 7 Boligområde Bebyggelsen langs Ørhagevej skal tilpasses den eksisterende stedlige bebyggelse i området". Sidst findes bestemmelse for et sommerhusområde. "S 8 Sommerhusområde Området er udlagt som sommerhusområde, men med bemærkning om, at den nordlige del kan overføres til helårsområde".

5 Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændre den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 og 18 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsættes som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i eet år efter forslagets offentliggørelse.

6 Lokalplan nr. 2.14/Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak l henhold til kommuneplanlovens (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastlægges følgende bestemmelser for det i 2 angivne område. 1 Lokalplanens formål 1.1. Lokalplanens formål er at fastholde et areal til fælles grønt område; at regulere Pinbak og Havglimts udføring i Ørhagevej, samt at ændre et mindre sommerhusområdes status til byzone/helårsområde. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1. Lokalplanen udgør en del af matr. nr. 22 as, som ejes af Hanstholm kommune, samt matr. nr. 25 a, 25 e, 27 f, 28 o, 28 ba og 28 av, som alle er privat ejede. Den største del af lokalplanområdet er beliggende i byzone, hvilket opretholdes. En mindre del er beliggende i sommerhusområde, men dette område ændrer status til byzone (helårsområde). 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1. Lokalplanområdets udlagte friareal fastholdes som fælles grønt område Indenfor lokalplanområdet kan der opføres 7-8 helårshuse som skitseret på kortbilag 2. 4 Udstykninger 4.1. Lokalplanområdet kan udstykkes i overensstemmelse med den vejledende skitse vist på kortbilag 2. Matr. nr. 28 ba kan evt. opdeles i 4 grunde, hvis et udstykningsforslag kan påvise, at der kan udstykkes 4 grunde

7 på hver mindst 700 m2, at hver grund kan få en fornuftig vejadgang og at der på hver grund kan placeres et byggefelt, der undgår klitternes højeste punkter. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Havglimt omlægges således at den ikke vil udmunde direkte i Ørhagevej, men istedet i Pinbak Havglimt udlægges i 8 meters bredde på matr. nr. 25 a og 28 o. 25 a vejbetjenes fra Havglimt, mens 28 o vejbetjenes fra Ørhagevej. Det eksisterende hus, Havglimt 29, kan dog vejbetjenes fra Ørhagevej over matr. nr. 25 aq såfremt den til enhver tid værende ejer af 25 aq tillader dette Pinbak udlægges i 10 meters bredde og berører matriklerne 28 o, 28 ba, 25 e og 22 as, som vist på kortbilag 2. Vejudlægget opdeles således set fra vest mod øst: 2 meter rabat/fortov, 4 meter kørebane og 4 meter rabat Der etableres vendeplads og min. 5 p-pladser på Pinbak, som vist på kortbilag Pinbak skal ende blindt i vendepladsen, vist på kortbilag 2, og kun forbindes til den øvrige del af Pinbak med en gang- og cykelsti. Der vil dog blive opretholdt vejadgang til Pinbak 39, matr. nr. 28 av fra Ørhagevej, sålænge huset benyttes til offentlige formål Lokalplanområdets fællesareal vejbetjenes fra Pinbak Hovedstisystemet fra sommerhusområderne syd for lokalplanområdet videreføres i lokalplanområdets vestskel Der udlægges stiforbindelse fra Pinbak til Ørgårdssti som skitseret i Byplanvedtægten fra Den del af Pinbak, som er omfattet af lokalplanen, bør ændres til Havglimt og nummereres hertil eller tildeles et nyt vejnavn og nye husnumre. Se forslag til vejnavn- og husnummerændring på kortbilag 3.

8 6 Ledningsanlæg 6.1. Spildevand Spildevandet fra lokalplanområdet skal føres til offentlig kloak, som angivet i Hanstholm kommunes spildevandsplan Vandforsyning Vandforsyning til området skal ske fra Klitmøller Vandværk Elforsyning Fremtidige elledninger i området skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 7.1. Bebyggelse på matr. nr. 28 o skal opføres i overensstemmelse med den stedlige gamle byggeskik. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 35. Huset skal placeres 5 m fra vejskel mod Ørhagevej Bebyggelse på matr. nr. 25 a, 22 as, 27 f og 28 ba bør tilpasses den stedlige gamle byggeskik. Bebyggelsesprocenten fastsættes til Indenfor områdets fællesareal må der princippielt ikke placeres bygninger. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele tilladelse til visse mindre "lette" bygninger, men først efter nabohøring. 8 Ubebyggede arealer 8.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden skal opretholdes. 8.2 Etablering af læbælter og øvrig beplantning bør foretages med egnstypiske planter f.eks. fyr, gran, hyben og lign.

9 9 Områdets vedligeholdelse 9.1. Vedligeholdelse af lokalplanområdets fællesareal varetages indtil videre af Hanstholm kommune. 10 Dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan kan gives af bygnings myndigheden, såfremt områdets karakter, som lokalplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. 11 Ophævelse af byplanvedtægt Den under 17. oktober 1977 af Miljøministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 6 for Klitmøller ophæves for området omfattet af nærværende lokalplan.

10 Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan 2.14 Klitmøller - område ved Havglimt/Pinbak er vedtaget af Hanstholm kommunalbestyrelse den 5. december Hanstholm kommunalbestyrelse, den 12. december 1991 P. k. v. ensen. / Lars Okkels Borgmester Kommuneingeniør l henhold til i lov om kommuneplanlægning vedtages lokalplan 2.14 Klitmøller - område ved Havglimt/Pinbak endeligt Hanstholm kommunalbestyrelse, den 7. maj / ase Jensen / Lars Okkels ygmester Kommuneingeniør

11 Rammekort for Klitmøller «Områdeafgrænsning Delområder 30 m erhvervszone B-områder angiver boligområder E-områder angiver erhvervsområder F-områder angiver offentlige områder R-områder angiver rekreative områder S-områder angiver sommerhusom råder CP-områder angiver campingpladsområder

12

13 FOKSLAG TÏL 3

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 049-707 Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere